Zdeněk Melichar- projekce
P. Bezruče 37, 463 62 Hejnice
IČO 87015757 DIČ CZ 8701262801
Tel. 732978151, [email protected]
www.meliprojek.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKCE:
NOVOSTAVBA RODINNNÝCH DOMŮ NA POZEMCÍCH
p.č. 922/4, 922/5, 922/6 a 204/2 K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
INVESTOR:
JMJ INVEST, s.r.o.
V Šáreckém údolí 2586/37a
164 00 Praha 6 – Dejvice
IČ: 271 21 127
ZAK.ČÍSLO:
002/2012
STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO ROZHODNUTÍ O
UMÍSTĚNÍ STAVBY
(dle přílohy č. 4 vyhl.č. 503/2006 Sb.)
A) ÚVODNÍ ÚDAJE
B) PRŮVODNÍ ZPRÁVA
C) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
D) VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
E) DOKLADOVÁ ČÁST
Datum: květen 2012
Vypracoval: Zdeněk Melichar ml.
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
OBSAH:
A. Úvodní údaje
1. Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku
B. Průvodní zpráva
1. Charakteristika území a stavebního pozemku
2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání
3. Orientační údaje stavby
C. Souhrnná technická zpráva
1. Popis stavby
2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby
3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii
4. Zásady zajištění požární ochrany
5. Zajištění bezpečnosti provozu při jejím užívání
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů
8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
9. Civilní ochrana
D. Výkresová dokumentace
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Situace umístění 1:250
Koordinační situace 1:500
Půdorys I.P.P. 1:100
Půdorys I.N.P. 1:100
Půdorys II.N.P. 1:100
Příčný řez AA 1:100
Podélný řez RR 1:100
Pohledy 1:100
E. Doklady
2
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
A) ÚVODNÍ ÚDAJE:
1. Identifikační údaje:
a) investor:
JMJ INVEST, s.r.o.
V Šáreckém údolí 2586/37a
164 00 Praha 6 – Dejvice
IČ: 271 21 127
b) projektant:
Zdeněk Melichar ml, RČ 870126/2801
P. Bezruče 37
463 62 Hejnice
IČO 87015757
c) zodp. projektant: Ing. Jiří Khol
ANTA.CT s.r.o.
ČKAIT 0500049
d) název stavby:
Novostavba Rodinných domů na pozemcích p.č. 922/4, 922/5, 922/6
a 204/2 v katastrálním území Jablonecké Paseky
e) obec:
Jablonec nad Nisou
f) katastrální území: Jablonecké Paseky
g) dotčené pozemky: 922/4, 922/5, 922/6, 204/2, 1719/2
3
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
B) PRŮVODNÍ ZPRÁVA:
Úvodní údaje:
Tato dokumentace řeší návrh novostavby dvou rodinných domů v Jablonci nad Nisou,
na pozemku p.č. 922/4, 922/5, 922/6 a 204/2, katastrální území Jablonecké Paseky včetně
jejich napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o přízemní rodinné domy
s obytným podkrovím, celopodsklepené. V každém rodinném domě jsou situovány
v nadzemních podlažích dvě bytové jednotky, v suterénu pak dva nebytové prostory – hobby
místnosti.
Navržené stavby jsou určeny pro rodinné bydlení.
Součástí návrhu jsou i zpevněné plochy, parkovací stání, likvidace dešťových vod ze
střech a zpevněných ploch.
Součástí této dokumentace je také návrh nového rozdělení pozemků p.č. 204/2, 922/4,
922/5 a 922/6, k.ú. Jablonecké Paseky.
1. Charakteristika území a stavebního pozemku:
a) Poloha v obci
Dotčené území leží ve správním území města Jablonce nad Nisou. Řešené území leží
v současně zastavěném a zastavitelném území na ploše, která je v územně plánovací
dokumentací obce schválená pro bydlení.
Výškově je lokalita umístěna přibližně mezi vrstevnicemi 600 a 610 m.n.m. (výškový systém
Balt po vyrovnání). Terén území je skloněný severním směrem od místní komunikace – ulice
Pod Kynastem.
b) Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci
Celá lokalita včetně předmětných pozemků, je dle schválené územně plánovací
dokumentace určena pro bydlení.
c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací
Stavba je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
Územním plánem obce je tato lokalita vymezena kategorií BV – bydlení v rodinných
domech venkovského charakteru s maximální přípustnou podlažností 1,5 N.P. Suterén domu
se nedá dle ČSN 73 4301 odst. 3.3.1 uvažovat jako nadzemní podlaží, jelikož převažující část
úrovně podlahy je níže jak 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu
širokém min. 5,0 m po obvodu domu.
Řešené území je Územním plánem města Jablonce nad Nisou určené jako zastavitelné
území, funkčně vymezeno jako BV - bydlení v rodinných domech venkovského charakteru.
4
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:
Žádné požadavky dotčených orgánů v době zpracování této dokumentace prozatím
nebyly známy.
e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:
Navrhované stavby rodinných domů budou dopravně napojeny na místní obslužnou
komunikaci v lokalitě (ulice Pod Kynastem).
Z důvodu, že v blízkosti navrhovaných objektů se nenachází veřejný řad splaškové
kanalizace, je likvidace splaškových vod z navržených staveb navržena prostřednictvím nově
navržených domovních čistíren odpadních vod s následným vypouštěním přečištěných vod do
vod podzemních. Pro každý objekt RD je navržena jedna domovní čistírna odpadních vod
Likvidace dešťových vod ze střech a zpevněných ploch navržených rodinných domů,
bude realizována vsakem na vlastním pozemku. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou
likvidovány povrchovým zásakem, srážkové vody ze střech domů budou akumulovány
v podzemní nádrži s bezpečnostním přepadem. Tato akumulační nádrž má současně funkci
požární nádrže pro řešenou lokalitu.
Vzhledem k tomu, že v řešené lokalitě není ani veřejný vodovod, je pro jednotlivé
rodinné domy navržena společná studna s vyrovnávací akumulační nádrží. Jejich technické
řešení a rozmístění na pozemcích stavebníka je podrobně řešeno v samostatné části
dokumentaci.
Navrhované rodinné domy budou napojeny na distribuční síť elektro NN nově
navrženými přípojkami – samostatně vždy pro jednotlivý objekt RD. Navrhovaná stavební
akce na základě vyjádření provozovatele distribuční soustavy vyvolává potřebu úpravy
zařízení DS - viz. níže.
f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika:
Během zpracovávání dokumentace stavby byly vyhotoveny tato měření a odborné
posudky:
- měření radonového indexu pozemku
- hydrogeologické posouzení na zasakování, umístění vodního
zdroje a budoucího odběru podzemní vody
Při žádosti o územní rozhodnutí budou tato měření a posudky přiloženy k této dokumentaci.
Protiradonová ochrana staveb bude řešena v dalším stupni dokumentací staveb.
g) Poloha vůči záplavovému území:
Dotčené pozemky pro stavbu rodinných domů se nenacházejí v záplavovém území.
h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí:
Informace o parcele
Parcelní číslo:
922/4
Výměra [m2]:
1895
Katastrální území:
Jablonecké Paseky 656038
Číslo LV:
7298
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:
trvalý travní porost
Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Jméno
Adresa
JMJ Invest, s.r.o.
V Šáreckém údolí 2586/37a, Praha, Dejvice, 164 00
Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond
5
Podíl
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
Seznam BPEJ
BPEJ
výměra
83454
1895
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy
Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
Platnost k 30. 05. 2012 07:56:26
Informace o parcele
Parcelní číslo:
922/5
Výměra [m2]:
1460
Katastrální území:
Jablonecké Paseky 656038
Číslo LV:
7298
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:
trvalý travní porost
Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Jméno
Adresa
Podíl
JMJ Invest, s.r.o.
V Šáreckém údolí 2586/37a, Praha, Dejvice, 164 00
Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond
Seznam BPEJ
BPEJ
výměra
83454
1460
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy
Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
Platnost k 30. 05. 2012 07:56:26
Informace o parcele
Parcelní číslo:
922/6
Výměra [m2]:
1476
Katastrální území:
Jablonecké Paseky 656038
Číslo LV:
7298
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:
trvalý travní porost
Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Jméno
Adresa
Podíl
JMJ Invest, s.r.o.
V Šáreckém údolí 2586/37a, Praha, Dejvice, 164 00
Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond
Seznam BPEJ
BPEJ
výměra
83454
1476
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy
Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
Platnost k 30. 05. 2012 07:56:26
Informace o parcele
Parcelní číslo:
204/2
Výměra [m2]:
155
Katastrální území:
Jablonecké Paseky 656038
Číslo LV:
7298
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
zbořeniště
Druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří
Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Jméno
JMJ Invest, s.r.o.
Způsob ochrany nemovitosti
Adresa
V Šáreckém údolí 2586/37a, Praha, Dejvice, 164 00
6
Podíl
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Seznam BPEJ
BPEJ
výměra
Parcela nemá evidované BPEJ
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy
Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
Platnost k 30. 05. 2012 07:56:26
Informace o parcele
Parcelní číslo:
1719/2
Výměra [m2]:
2518
Katastrální území:
Jablonecké Paseky 656038
Číslo LV:
10001
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované podobě
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Jméno
Adresa
Podíl
Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 467 51
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Seznam BPEJ
BPEJ
výměra
Parcela nemá evidované BPEJ
Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Jiné zápisy
Typ
Záznam pro další řízení
Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
Platnost k 30. 05. 2012 07:56:26
i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové trasy:
Na pozemky bude přístup přes nově navržené dopravní napojení lokality z přiléhající
obslužné komunikace – ulice Pod Kynastem. Blíže viz. Situace – staveniště.
j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby:
Zdrojem vody pro potřebu stavby se předpokládají nadzemní nádrže s vodou, které
budou součástí zařízení staveniště. Alternativně lze využít i navrhované studny, složení vody
z nich však musí odpovídat kvalitě pro užití při výstavbě.
Na elektrickou energii bude staveniště napojeno přes nově navrženou kabelovou
přípojku. Na tuto přípojku bude osazen staveništní rozvaděč s měřením spotřeby elektrické
energie – zdroj elektrické energie po dobu výstavby. Připojení na kabelové připojení bude
provedeno před zahájením výstavby. Eventuelně lze potřebu elektrické energie zajistit pomocí
elektrocentrály.
2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání:
a) Účel užívání stavby:
Stavba je navržena jako novostavba dvou rodinných domů na pozemcích p.č.922/4,
922/5, 922/6 a 204/2, katastrální území Jablonecké Paseky.
Navržené stavby jsou určeny pro rodinné bydlení. Z hlediska stavebního zákona a
prováděcích předpisů se jedná o rodinný dům s nejvýše třemi bytovými jednotkami a
nebytovými prostory o ploše maximálně 49% podlahové plochy navrženého objektu.
7
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
V každém rodinném domě se nacházejí dvě samostatné bytové jednotky, které jsou
umístěny v přízemí (prvním nadzemním podlaží) a podkroví. V suterénu domů jsou pak dále
umístěny vždy dva samostatné nebytové prostory - hobby místnosti s podlažní plochou do
49% z celkové užitné plochy jednotlivých domů.
Rozdělení stavby na stavební a ostatní objekty:
SO.01
SO.02
SO.03
SO.04
SO.05
SO.06
SO.07
SO.08
SO.09
SO.10
SO.11
SO.12
SO.13
SO.14
Novostavba rodinného domu č. 1
Novostavba rodinného domu č. 2
Novostavba domovní čistírny odpadních vod č. 1 včetně napojení
RD č. 1 na DČOV
Novostavba domovní čistírny odpadních vod č. 2 včetně napojení
RD č. 2 na DČOV
Napojení RD č.1 na domovní studnu č. 1
Napojení RD č.2 na domovní studnu č. 2
Napojení RD č.1 na pilíř elektro vč. odběrného pilíře
Napojení RD č.2 na pilíř elektro vč. odběrného pilíře
Likvidace srážkových vod ze střechy RD č. 1
Likvidace srážkových vod ze střechy RD č. 2
Zpevněné plochy včetně parkovacích stání
Terénní a sadové úpravy, ostatní vnější objekty (vč. akumulační nádrže)
Novostavba studny včetně akumulační nádrže pitné vody
Připojení lokality (objektů) k distribuční soustavě elektro
b) Trvalá nebo dočasná stavba:
Všechny stavební objekty jsou navrženy jako trvalé.
c) Novostavba nebo změna dokončené stavby:
Všechny stavební objekty, které řeší tato dokumentace, jsou navrženy jako
novostavby.
1.
2.
3.
d) Etapizace výstavby:
ETAPA:
projektová příprava staveb
ETAPA:
novostavba rodinných domů, realizace přípojek inženýrských sítí a
ostatních objektů
ETAPA:
realizace čistých terénních úprav, zpevněných ploch a sadových úprav
na pozemcích stavebníka
3. Orientační údaje stavby:
a) Základní údaje o kapacitě stavby:
SO.01
Novostavba rodinného domu č. 1
SO.02
Novostavba rodinného domu č. 2
Objekty rodinných domů č.1 a 2 jsou navrženy jako stavby pro bydlení. V každém
z objektu jsou navrženy dvě samostatné bytové jednotky a dvě nebytové jednotky – hobby
místnosti.
Navržené řešení počítá s výstavbou dvou rodinných domů, jejichž prostorové řešení
plně respektuje stávající terénní profilaci. Rodinné domy jsou navrženy jako přízemní objekty
s obytným podkrovím. Díky svažitému terénu byly z důvodu výškového rozdílu objekty
rodinných domů navržené jako podsklepené. Objekt RD je zastřešen sedlovou střechou se
zalomením pultové střechy nad vstupním přístavkem. Střecha je v části do zahrady doplněna
centrálním pultovým vikýřem.
V každém objektu RD se předpokládá tato kapacita osob:
8
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
- bytová jednotka
- nebytový prostor
4 osoby
1 osoba
- kapacita navržené stavby celkem
2x4+2x1=10 osob
V objektu RD č.1 (SO.01) jsou navrženy:
a)
b)
c)
d)
e)
Bytová jednotka A – užitná plocha 120,96 m2, obytná plocha 94,8 m2
Bytová jednotka B – užitná plocha 120,96 m2, obytná plocha 94,8 m2
Nebytový prostor C - HOBY – užitná plocha 74,62 m2
Nebytový prostor D - HOBY – užitná plocha 48,0 m2
Technické zázemí E– užitná plocha 26,1 m2
Celkem užitná plocha
Celkem obytná plocha
390,64 m2
189,60 m2
V objektu RD č.2 (SO.02) jsou navrženy:
a)
b)
c)
d)
e)
Bytová jednotka A – užitná plocha 120,96 m2, obytná plocha 94,8 m2
Bytová jednotka B – užitná plocha 120,96 m2, obytná plocha 94,8 m2
Nebytový prostor C - HOBY – užitná plocha 74,62 m2
Nebytový prostor D - HOBY – užitná plocha 48,0 m2
Technické zázemí E– užitná plocha 26,1 m2
Celkem užitná plocha
Celkem obytná plocha
390,64 m2
189,60 m2
Technicko ekonomické údaje o stavbě:
- výměra pozemků dle KN – 922/4, 922/5, 922/6 a 204/2
- zastavěnost obytnými stavbami:
- obestavěný prostor:
4986,0 m2
2x281,56=563,12 m2
cca 2x=3300,0 m2
4322,88 m2
100,0 m2
- nezpevněné plochy:
- zatravňovací tvarovky:
Návrh rozdělení pozemků:
- výměra pozemků dle KN:
922/4
922/5
922/6
204/2
Celkem
1613,0 m2
1693,0 m2
1680,0 m2
- navržený pozemek ozn „I“
- navržený pozemek ozn „II“
- navržený pozemek ozn „III“
SO.03
SO.04
1895,0 m2
1460,0 m2
1476,0 m2
155,0 m2
4986,0 m2
Novostavba domovní čistírny odpadních vod č. 1 včetně napojení
RD č. 1 na DČOV
Novostavba domovní čistírny odpadních vod č. 2 včetně napojení
RD č. 2 na DČOV
Splaškové vody budou z navržených rodinných domů svedeny prostřednictvím potrubí
uloženého v zemi do nově navržených domovních čistíren odpadních vod s následným
vypouštěním přečištěných vod do vod podzemních, umístěných na pozemku stavebníka.
Napojení rodinných domů na čistírny odpadních vod je navrženo potrubím uloženým
v zemi – PVC KG v potřebných dimenzích. Při vyústění potrubí z objektu bude osazena
revizní šachta či revizní vstup pro revizi a čištění ležatého potrubí.
9
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
Celková navrhovaná délka potrubí splaškové kanalizace pro objekt RD 1 – do 25,0 bm
Celková navrhovaná délka potrubí splaškové kanalizace pro objekt RD 2 – do 25,0 bm
SO.05
SO.06
SO.13
Napojení RD č.1 na domovní studnu č. 1
Napojení RD č.2 na domovní studnu č. 2
Novostavba studny včetně akumulační nádrže pitné vody
Zdrojem pitné a užitkové vody pro navržené rodinné domy je navržena novostavba
společné vrtané studny. Studna je navržena jako zemní vrt o průměru 254-305 mm s trvalou
výstrojí PVC-U průměru 160 mm, manipulační šachtice nad vrtem např. jako plastová šachta
DN 1000 mm. Vrt bude vystrojen ponorným čerpadlem.
Voda ze studny bude přečerpána do vyrovnávací akumulační nádrže z PP o užitném
objemu min. 4,0 m3.
Podrobní technické řešení studny a nádrže je předmětem samostatné části, která je
nedílnou součástí této dokumentace.
Napojení akumulační nádrže na studnu a objektů RD na akumulační nádrž je navrženo
potrubím uloženým v zemi. Domovní vodárny s tlakovou nádobou budou umístěny uvnitř
každého objektu RD v suterénu – v části technické zázemí.
Celková navrhovaná délka napojení akumulační nádrže na studnu– do 65,0 bm
Celková navrhovaná délka napojení RD č.1 na akumulační nádrž– do 65,0 bm
Celková navrhovaná délka napojení RD č.2 na akumulační nádrž – do 65,0 bm
SO.07
SO.08
SO.14
Napojení RD č.1 na pilíř elektro vč. odběrného pilíře
Napojení RD č.2 na pilíř elektro vč. odběrného pilíře
Připojení lokality (objektů) k distribuční soustavě elektro
Navržené objekty rodinných domů budou napojeny přes nově vybudované odběrné
pilíře nově navrženými přípojkami na stávající distribuční síť elektro. Odběrné pilíře budou
umístěny na veřejně přístupném místě na pozemku investora (hranice pozemku, přizděné
k objektu v části bez oplocení pozemku, atd…).
Z důvodu nedostatečné kapacity stávající distribuční soustavy bude nutné, dle
vyjádření provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. (dále jen PDS), provést
úpravu zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude PDS.
Úpravy zařízení distribuční soustavy budou provedeny následujícím způsobem:
Připojení navržených rodinných domů je možné realizovat novým vrchním kabelovým
vedením AES 4x120 mm2 z volné pojistkové sady rozvaděče RNN v TS_JN_0900 – Nová
Ves nad Nisou – Pasecký Vrch, kde bude provedena výměna TR 250kVA/35kV za
400kVA/35kV. RD č.1 bude připojen z přípojkové skříně SS 101, která bude umístěna na
hranici pp.č. 922/6 a RD č. 2 bude připojen z rozpojovací jistící skříně SR 601 na hranici pp.č.
922/4 u podpěrného bodu č. 384.
Celková navrhovaná délka kabelové přípojky NN pro objekt RD č. 1 – do 50,0 bm
Celková navrhovaná délka kabelové přípojky NN pro objekt RD č. 2 – do 50,0 bm
SO.09
SO.10
Likvidace srážkových vod ze střechy RD č. 1
Likvidace srážkových vod ze střechy RD č. 2
Likvidace dešťových vod z navržených zpevněných ploch bude realizována
povrchovým vsakem na vlastním pozemku. Srážkové vody ze zpevněných ploch nesmí být
10
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
DOKUMENTACE DUR
odváděny na plochy přiléhající stávající komunikace, to bude zamezeno vhodným
spádováním zpevněných ploch od komunikace.
Dešťové vody ze střešní roviny rodinného domu č.1 (SO.01) budou svedeny okapy po
obvodových stěnách k zemi. Dešťová kanalizace z trub PVC bude trativodně ukončena
drenážním potrubím se štěrkovým obsypem v místech nezpevněných ploch na pozemku
stavebníka, kde bude dešťová voda vsakována do terénu. Dešťové vody ze střech rodinného
domu č. 2 (SO.02) budou svedeny potrubím do navržené podzemní akumulační nádrže
dešťových vod. Takto akumulované vody budou sloužit k závlaze pozemku. Akumulační
nádrž současně slouží i jako požární nádrž. Dešťové vody ze střech domů budou likvidovány
vsakem na pozemku stavebníka.
Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 20, odstavce 5 a bodu c) musí být stavební pozemek
vymezen tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování dešťových vod (§21 odst3) nebo jejich
zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do
vodního toku či do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotné či oddílné pro samostatný odvod
dešťové vody veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace. §21 odstavec 3. této vyhlášky dále
podrobně řeší problematiku vsakování dešťových vod, přesná citace:
Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§20 odst. 5 písm. c)], jestliže
poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě
a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,
b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
Z výše uvedeného vyplývá, že v případě likvidací srážkových vod vsakem na
pozemku je pak pro tuto stavební akci má poměr nezastavěná plocha pozemku / celková
plocha pozemku být větší nebo rovno 0,4.
- výměra pozemků
- zastavěnost pozemku obytnými stavbami
- zpevněné plochy
- zastavěnost celkem
4986,00
563,12
100,00
663,12
m2
m2
m2
m2
(4986,0 – 663,12 )/4986,0 = 0,87 , což je větší než 0,4.
Likvidaci srážkových vod je možné provést vsakem na pozemku investora, hodnoty
požadované vyhláškou č. 501/2006Sb. jsou splněny.
Celková navrhovaná délka dešťové kanalizace pro RD č. 1 – do 100,0 bm
Celková navrhovaná délka dešťové kanalizace pro RD č. 2 – do 100,0 bm
SO.11
Zpevněné plochy včetně parkovacích stání
Dokumentace předpokládá minimální realizaci zpevněných ploch a to v místě vstupu
k jednotlivým objektům. Součástí tohoto stavebního objektu jsou parkovací místa v přední
části pozemků, které jsou tvořeny ze zatravňovacích tvárnic doplněné travním porostem.
– 100,0 m2
- 100,0 m2
- 4322,88 m2
Celková navrhovaná plocha zpevněných ploch
Celková plocha zatravňovacích tvarovek
Nezpevněné plochy celkem
Doprava v klidu
Je navržena dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Navrženými
rodinnými domy vzniká potřeba parkovacích stání.
11
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
Dle tabulky 34. ČSN 73 6110 je třeba počítat s následujícími počty parkovacích stání
na účelovou jednotku:
- byt do 100 m2 celkové plochy – 1 stání / bytovou jednotku
- byt nad 100 m2 celkové plochy – 2 stání / bytovou jednotku
- hobby – 0 stání
Všechny navržené bytové jednotky v bytových domech jsou nad 100 m2 celkové
plochy.
Rodinný dům č.1 (SO.01):
- 2 bytové jednotky velikosti nad 100,0 m2
- 2 hobby (celkem plocha 122,62 m2)
CELKEM
Počet stání/ BJ
- 2,0 stání/BJ
- 0 stání
Celkem stání
- 4 parkovací stání
- 0 parkovacích stání
4 parkovací stání
Počet stání/ BJ
- 2,0 stání/BJ
- 0 stání
Celkem stání
- 4 parkovací stání
- 0 parkovacích stání
4 parkovací stání
Rodinný dům č.2 (SO.02):
- 2 bytové jednotky velikosti nad 100,0 m2
- 2 hobby (celkem plocha 122,62 m2)
CELKEM
CELKEM
2x RD=2 x 4 =
8 parkovacích stání
V rámci venkovních parkovacích stání u navržených rodinných domů je navrženo
celkem 8 parkovacích stání, požadavek dle normy je min. 8 stání. Navržené řešení tedy
splňuje požadavky na řešení dopravy v klidu.
Vzhledem k druhu navržených objektů (rodinné domy) a na základě platné vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, není nutné navrhovat zvláštní požadavky a řešení pro bezbariérové užívání stavby a
také zvláštní plochy pro odstavení vozidel ZTP.
Terénní a sadové úpravy
Jedná se o úpravu pozemku po výstavbě rodinných domů. Rozprostření ornice a
zatravnění nezastavěných a nezpevněných ploch pozemku. Pozemek bude dále doplněn
výsadbou vzrostlé zeleně a keřovitých porostů.
b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody:
Dodávka elektrické energie
Napojení jednotlivého rodinného domu na veřejné rozvody elektro NN bude přes
samostatný navržený elektro pilíř, který bude osazen SP a ER a který bude umístěn na veřejně
přístupném místě. Odběrné místo bude doplněno potřebnými počty elektroměry ET4 a budou
osazeny hl. jističe o hodnotách 3x25 a 3x32.
Napěťová soustava 220/380V, 50Hz. Na objektech bude proveden hromosvod.
a) Napěťová soustava
3/PEN, 400/230V AC, 50Hz, TN-C 3/N/PE, 400/230V AC, 50Hz, TN-S Ochrana před nebezpečným dotykem
základní -
přívod do objektu
vnitřní el. rozvody
samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN
332000-4-41
12
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
doplňková -
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
proudovými chrániči Ir = 30mA, doplňujícím
místním pospojováním
b) Příkony
Bylo zažádáno o tato jištění (pro celou lokalitu)
- 4 x hl. jistič 3x32A
- 4 x hl. jistič 3x25A
Pro celé řešené území (lokalitu) je povolený rezervovaný příkon: 2 x 228,0 A
V každé objektu navrhovaného rodinného domu se nachází:
- 2 x bytová jednotka
hl. jistič 3x32 A
- 2 x nebytový prostor (hobby)
hl. jistič 3x25 A
Pro každou bytovou jednotku je předběžně el. příkon stanoven takto (podrobně bude upřesněno v dalších
stupních projektové dokumentace):
Spotřebič
Přímotopné vytápění
Ohřev TUV - akumulační
Příprava pokrmů
Ostatní spotřebiče
Osvětlení
Celkem
max. instal. příkon
9,0
2,0
7,5
7,0
3,0
28,5 kW
soud.
0,8
0,4
0,6
0,8
0,8
soudobý
7,2
0,8
4,5
5,6
2,4
20,5 kW
Pro každou nebytovou jednotku (hobby) je předběžně el. příkon stanoven takto (podrobně bude upřesněno
v dalších stupních projektové dokumentace):
Spotřebič
Přímotopné vytápění
Ostatní spotřebiče
Osvětlení
Celkem
max. instal. příkon
9,0
12,0
3,0
24,0 kW
soud.
0,8
0,8
0,8
soudobý
7,2
9,6
2,4
19,2 kW
Dodávka tepelné energie (vytápění)
Tepelné ztráty objektu jsou určeny dle ČSN 060210 pro venkovní výpočtovou teplotu
-18 C, krajina normální. Poloha budovy nechráněná, provoz vytápění nepřerušovaný s
nočním útlumem. Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny dle ČSN
060210. Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540.
Celková tepelná ztráta každého objektu RD je odborným odhadem stanovena na
27,0 kW.
V každé funkční jednotce jednotlivého rodinného domu (bytová jednotka, hobby) se
předpokládá samostatný otopný zdroj v podobě elektrického kotle, případně jeden centrální
zdroj pro celý objekt RD v podobě automatického kotle na peletky. Ohřev TUV bude
realizován v každé jednotce zvlášť prostřednictvím elektrického akumulačního zásobníku.
Jako sekundární zdroj v jednotlivých funkčních jednotkách je navržen pro příležitostné
přitápění kamna na dřevo či dřevěné peletky.
0
Systém vytápění bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.
Celková energetická spotřeba staveb
Vzhledem k navrženému dispozičnímu, konstrukčnímu a materiálovému řešení
objektu bylo na základě odborného odhadu stanovena roční energetické potřeby navržených
staveb. Níže uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na skutečných klimatických
podmínkách v daném roce, skutečnou obsazeností objektu a spotřeby TUV.
13
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
DOKUMENTACE DUR
Tabulka předpokládaných celkových nároků na energii (v MWh/rok)
1.
2.
3.
vytápění
ohřev TUV
osvětlení+spotřeba spotřebičů
RD č. 1
30,0
15,0
12,5
celkem 57,5
RD č.2
30,0
15,0
12,5
57,5
lokalita celkem 2x57,5 = 115,0 MWh/rok
c) Celková spotřeba vody:
Jednotlivé rodinné domy budou napojeny na novostavbu studny přes vyrovnávací
podzemní akumulační nádrž z PP o užitném objemu min. 4,0 m3.
Domovní vodárny budou umístněny uvnitř objektů v technickém zázemí. Odtud bude voda
ze studny, resp. akumulační nádrže rozvedena do jednotlivých funkčních jednotek
v objektu, kde bude prostřednictvím připojovacího potrubí a výtokových armatur
přivedena k jednotlivým zařizovacím předmětům.
V každém objektu RD se předpokládá tato kapacita osob:
- bytová jednotka
4 osoby
- nebytový prostor
1 osoba
- kapacita navržené stavby celkem
2x4+2x1=10 osob
Výpočet potřeby vody bylo využito směrných čísel ročních spotřeb vody dle přílohy č. 12 zákona č. 428/2001
Sb., kterým se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění:
Typ spotřeby
Směrné číslo roční spotřeby
RD s WC, výtoky, koupelnou a příp. TUV
dtto Ø 10 osob
dtto 2 RD
Celkem potřeba vody
56 m3/osobu.rok-1
560 m3/rok
1120 m3/rok
1120 m3/rok
Rozložení spotřeby:
1120 m3
3,1 m3
1,5
4,65 m3
1,8
2,6 l/s
Celková roční potřeba vody
Průměrná denní potřeba vody
Koeficient denní nerovnoměrnosti
Maximální denní spotřeba vody
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti
Maximální hodinová spotřeba vody
Zásobování navržených staveb vodou je řešeno v samostatné části této dokumentace,
podrobněji bude tato problematika dále řešena v dalších stupních dokumentace.
Potřeba teplé užitkové vody (TUV):
Ohřev TUV je navržen elektrickými akumulačními zásobníky umístěné v každé jednotce
(v každém objektu bude umístěno 2+2=4 akumulační zásobníky).
Dle ČSN 06 0320 je potřeba teplé vody pro jednu osobu a den dána:
1 osoba
0,082 m3/den
V každém objektu RD se předpokládá tato kapacita osob:
14
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
DOKUMENTACE DUR
- bytová jednotka
- nebytový prostor
- kapacita navržené stavby celkem
- potřeba TUV v jednom RD/den
celkem
na což je potřeba cca 12,0 MWh/rok dodaného tepla (energie)
4 osoby
1 osoba
2x4+2x1=10 osob
0,82 m3/den
299,00 m3/rok,
d) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod
Likvidace splaškových vod
Splaškové vody budou z navržených rodinných domů svedeny prostřednictvím potrubí
uloženého v zemi do nově navržených domovních čistíren odpadních vod umístěných na
pozemku stavebníka. Pro každý objekt je navržena jedna samostatná čistírna. Přesné
technické řešení a typ čistírny je řešen v samostatné přiložené dokumentaci.
Likvidace srážkových vod
Likvidace dešťových vod ze střech a zpevněných ploch rodinných domů bude řešeno
vsakem na pozemku stavebníka.
Bilance dešťových vod ze střechy jednotlivých objektů RD:
- plocha střechy
- max.množství srážkových vod
(přívalové deště -15-ti minutové srážky)
200,0 m2
200,0x0,0185=3,7 m3
max. 185 l/s.ha
e) Požadavky na kapacity veřejných sítí telekomunikačních vedení veřejné
komunikační sítě:
Pro novostavby rodinných domů nejsou vzneseny žádné požadavky na kapacity
veřejných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě.
f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné
komunikační sítě:
Pro novostavby rodinných domů nejsou vzneseny žádné požadavky na kapacity
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
g) Předpokládané zahájení výstavby:
Určení termínů jednotlivých etap (projektové přípravy i realizace) je orientační a
vychází z harmonogramu přípravy stavby od investora. Termíny mohou být splněny za
předpokladu kladného projednání dokumentace v jednotlivých stupních řízení v rámci
časových možností, které jsou dané zákonem a způsobem vlastního řízení.
Předpokládané termíny základních etap přípravy a realizace:
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Projednání dokumentace s DOSS
Podání dokumentace k územnímu řízení
Vydání územního rozhodnutí
Dokumentace pro vydání stavebního povolení na jednotlivé objekty
Projednání dokumentace s DOSS
Podání dokumentace ke stavebnímu řízení
Vydání stavebního povolení na jednotlivé objekty
Dokumentace pro provedení stavby na jednotlivé objekty
Výběr dodavatele stavby, zahájení realizace stavby
06/2012
06 - 08/2012
08/2012
11/2012
03/2013
04 - 07/2013
07/2013
08/2013
09 - 10/2013
10 - 11/2013
h) Předpokládaná lhůta výstavby:
Předpokládaná lhůta výstavby pro všechny stavební objekty je odhadována na
maximální dobu 24 měsíců od zahájení realizace stavby.
15
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
C) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA:
1. Popis stavby:
a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku:
Dotčené území leží ve správním území města Jablonce nad Nisou. Řešené území leží
v současně zastavěném a zastavitelném území na ploše, která je v územně plánovací
dokumentací obce schválená pro bydlení.
Tato dokumentace byla vypracována na základě požadavku vlastníka pozemku, který bude i
investorem této stavební akce.
b) Zhodnocení staveniště:
Výškově je lokalita umístěna přibližně mezi vrstevnicemi 600 a 610 m.n.m. (výškový
systém Balt po vyrovnání). Terén území je skloněný severním směrem od místní komunikace
– ulice Pod Kynastem.
Navrhované stavby rodinných domů budou dopravně napojeny na stávající obslužnou
komunikaci – ulice Pod Kynastem. Obslužná komunikace bude od pozemků navrhovaných
rodinných domů umístěna jižním směrem.
Veškeré významné sítě technické infrastruktury potřebné k výstavbě objektu se nacházejí
v blízkosti staveniště – pozemku, na kterém bude realizována stavba.
c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení:
Řešené území se nachází na okraji Jablonce nad Nisou v katastrálním území
Jablonecké Paseky. Pozemky, na kterých jsou stavby navrženy, jsou svažité, v současnosti
nezastavěné. Dle dochovaných artefaktů původní stavby a snímku z katastrální mapy lze
usoudit, že v minulosti na tomto místě stávalo stavení, pravděpodobně určené pro bydlení.
Řešené území je Územním plánem města Jablonce nad Nisou určené jako zastavitelné území,
funkčně vymezeno jako BV - bydlení v rodinných domech venkovského charakteru.
Navržené řešení počítá s výstavbou dvou rodinných domů, jejichž prostorové řešení
plně respektuje stávající terénní profilaci. Rodinné domy jsou navrženy jako přízemní objekty
s obytným podkrovím. Díky svažitému terénu byly z důvodu výškového rozdílu objekty
rodinných domů navržené jako podsklepené. Objekt RD je zastřešen sedlovou střechou se
zalomením pultové střechy nad vstupním přístavkem. Střecha je v části do zahrady doplněna
centrálním pultovým vikýřem.
Co se týče materiálového řešení povrchů, je přáním projektanta a také investora v co
největší míře použít přírodní materiály s ohledem na místní tradice. V maximální míře bude
16
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
využit dřevěný obklad, kámen, hladká omítka světlých barevných odstínů a tašková střešní
krytina.
Novostavba je navržena na základě požadavků investora s ohledem na stavební parcelu a
místní podmínky. Dispoziční řešení rodinného domu je navržené s přihlédnutím na současné
trendy a zvyklosti v oblasti rodinného bydlení.
Do jednotlivých bytových jednotek se vstupuje prostřednictvím vstupů umístěných v prvním
podlaží. Přes zádveří se dostaneme do centrálního obytného prostoru s kuchyňským koutem.
Z něj se pak elegantně dostáváme prostřednictvím schodiště a komunikačních prostor do
jednotlivých obytných a provozních místností. V prostoru podkroví, do kterého se dostaneme
výše zmíněným schodištěm, jsou umístěny pokoj a ložnice.
V suterénních prostorech jsou, kromě samostatně přístupného technického zázemí
společného pro celý objekt, umístěny dva samostatné nebytové společné prostory – hobby
místnost s hygienickým zázemím.
Pozemek bude dále doplněn užitnou a okrasnou zelení, nezpevněné plochy budou zatravněny.
Zpevněné plochy příjezdové cesty a chodníku budou provedeny z betonové dlažby, parkovací
stání jsou navrženy ze zatravňovacích tvarovek.
Dispoziční řešení jednotlivých rodinných domů dle přiložené výkresové dokumentace
stavby, která je součástí PD.
Dopravní napojení
Navrhovaná stavba dvou rodinných domů bude dopravně napojena na stávající místní
obslužnou komunikaci, která přiléhá k předmětným pozemkům.
Řešení dopravy v klidu
Je navržena dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Navrženými
rodinnými domy vzniká potřeba parkovacích stání.
Dle tabulky 34. ČSN 73 6110 je třeba počítat s následujícími počty parkovacích stání
na účelovou jednotku:
- byt do 100 m2 celkové plochy – 1 stání / bytovou jednotku
- byt nad 100 m2 celkové plochy – 2 stání / bytovou jednotku
- hobby – 0 stání
Všechny navržené bytové jednotky v bytových domech jsou nad 100 m2 celkové
plochy.
Rodinný dům č.1 (SO.01):
- 2 bytové jednotky velikosti nad 100,0 m2
- 2 hobby (celkem plocha 122,62 m2)
CELKEM
Počet stání/ BJ
- 2,0 stání/BJ
- 0 stání
Celkem stání
- 4 parkovací stání
- 0 parkovacích stání
4 parkovací stání
Počet stání/ BJ
- 2,0 stání/BJ
- 0 stání
Celkem stání
- 4 parkovací stání
- 0 parkovacích stání
4 parkovací stání
Rodinný dům č.2 (SO.02):
- 2 bytové jednotky velikosti nad 100,0 m2
- 2 hobby (celkem plocha 122,62 m2)
CELKEM
CELKEM
2x RD=2 x 4 =
8 parkovacích stání
17
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
V rámci venkovních parkovacích stání u navržených rodinných domů je navrženo
celkem 8 parkovacích stání, požadavek dle normy je min. 8 stání. Navržené řešení tedy
splňuje požadavky na řešení dopravy v klidu.
Vzhledem k druhu navržených objektů (rodinné domy) a na základě platné vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, není nutné navrhovat zvláštní požadavky a řešení pro bezbariérové užívání stavby a
také zvláštní plochy pro odstavení vozidel ZTP.
Rozdělení stavby na stavební a ostatní objekty:
SO.01
SO.02
SO.03
Novostavba rodinného domu č. 1
Novostavba rodinného domu č. 2
Novostavba domovní čistírny odpadních vod č. 1 včetně napojení
RD č. 1 na DČOV
Novostavba domovní čistírny odpadních vod č. 2 včetně napojení
RD č. 2 na DČOV
Napojení RD č.1 na domovní studnu č. 1
Napojení RD č.2 na domovní studnu č. 2
Napojení RD č.1 na pilíř elektro vč. odběrného pilíře
Napojení RD č.2 na pilíř elektro vč. odběrného pilíře
Likvidace srážkových vod ze střechy RD č. 1
Likvidace srážkových vod ze střechy RD č. 2
Zpevněné plochy včetně parkovacích stání
Terénní a sadové úpravy, ostatní vnější objekty (vč. akumulační nádrže)
Novostavba studny včetně akumulační nádrže pitné vody
Připojení lokality (objektů) k distribuční soustavě elektro
SO.04
SO.05
SO.06
SO.07
SO.08
SO.09
SO.10
SO.11
SO.12
SO.13
SO.14
d) Zásady technického řešení:
SO.01
SO.02
Novostavba rodinného domu č. 1
Novostavba rodinného domu č. 2
Objekty rodinných domů č.1 a 2 jsou navrženy jako stavby pro bydlení. V každém
z objektu jsou navrženy dvě samostatné bytové jednotky a dvě nebytové jednotky – hobby
místnosti.
Navržené řešení počítá s výstavbou dvou rodinných domů, jejichž prostorové řešení
plně respektuje stávající terénní profilaci. Rodinné domy jsou navrženy jako přízemní objekty
s obytným podkrovím. Díky svažitému terénu byly z důvodu výškového rozdílu objekty
rodinných domů navržené jako podsklepené. Objekt RD je zastřešen sedlovou střechou se
zalomením pultové střechy nad vstupním přístavkem. Střecha je v části do zahrady doplněna
centrálním pultovým vikýřem.
V každém objektu RD se předpokládá tato kapacita osob:
- bytová jednotka
- nebytový prostor
- kapacita navržené stavby celkem
4 osoby
1 osoba
2x4+2x1=10 osob
V objektu RD č.1 (SO.01) jsou navrženy:
f)
g)
h)
i)
j)
Bytová jednotka A – užitná plocha 120,96 m2, obytná plocha 94,8 m2
Bytová jednotka B – užitná plocha 120,96 m2, obytná plocha 94,8 m2
Nebytový prostor C - HOBY – užitná plocha 74,62 m2
Nebytový prostor D - HOBY – užitná plocha 48,0 m2
Technické zázemí E– užitná plocha 26,1 m2
18
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
Celkem užitná plocha
Celkem obytná plocha
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
390,64 m2
189,60 m2
V objektu RD č.2 (SO.02) jsou navrženy:
f)
g)
h)
i)
j)
Bytová jednotka A – užitná plocha 120,96 m2, obytná plocha 94,8 m2
Bytová jednotka B – užitná plocha 120,96 m2, obytná plocha 94,8 m2
Nebytový prostor C - HOBY – užitná plocha 74,62 m2
Nebytový prostor D - HOBY – užitná plocha 48,0 m2
Technické zázemí E– užitná plocha 26,1 m2
Celkem užitná plocha
Celkem obytná plocha
390,64 m2
189,60 m2
Technicko ekonomické údaje o stavbě:
- výměra pozemků dle KN – 922/4, 922/5, 922/6 a 204/2
- zastavěnost obytnými stavbami
- obestavěný prostor
4986,0 m2
2x281,56=563,12 m2
cca 2x=3300,0 m2
- nezpevněné plochy
- zatravňovací tvarovky
4322,88 m2
100,0 m2
Návrh rozdělení pozemků:
- výměra pozemků dle KN –
- navržený pozemek ozn „I“
- navržený pozemek ozn „II“
- navržený pozemek ozn „III“
SO.03
SO.04
922/4
922/5
922/6
204/2
Celkem
1895,0 m2
1460,0 m2
1476,0 m2
155,0 m2
4986,0 m2
1613,0 m2
1693,0 m2
1680,0 m2
Novostavba domovní čistírny odpadních vod č. 1 včetně napojení
RD č. 1 na DČOV
Novostavba domovní čistírny odpadních vod č. 2 včetně napojení
RD č. 2 na DČOV
Splaškové vody budou z navržených rodinných domů svedeny prostřednictvím potrubí
uloženého v zemi do nově navržených domovních čistíren odpadních vod s následným
vypouštěním přečištěných vod do vod podzemních, umístěných na pozemku stavebníka.
Napojení rodinných domů na čistírny odpadních vod je navrženo potrubím uloženým
v zemi – PVC KG v potřebných dimenzích. Při vyústění potrubí z objektu bude osazena
revizní šachta či revizní vstup pro revizi a čištění ležatého potrubí.
Celková navrhovaná délka potrubí splaškové kanalizace pro objekt RD 1 – do 25,0 bm
Celková navrhovaná délka potrubí splaškové kanalizace pro objekt RD 2 – do 25,0 bm
SO.05
SO.06
SO.13
Napojení RD č.1 na domovní studnu č. 1
Napojení RD č.2 na domovní studnu č. 2
Novostavba studny včetně akumulační nádrže pitné vody
Zdrojem pitné a užitkové vody pro navržené rodinné domy je navržena novostavba
společné vrtané studny. Studna je navržena jako zemní vrt o průměru 254-305 mm s trvalou
19
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
výstrojí PVC-U průměru 160 mm, manipulační šachtice nad vrtem např. jako plastová šachta
DN 1000 mm. Vrt bude vystrojen ponorným čerpadlem.
Voda ze studny bude přečerpána do vyrovnávací akumulační nádrže z PP o užitném
objemu min. 4,0 m3.
Podrobní technické řešení studny a nádrže je předmětem samostatné části, která je
nedílnou součástí této dokumentace.
Napojení akumulační nádrže na studnu a objektů RD na akumulační nádrž je navrženo
potrubím uloženým v zemi. Domovní vodárny s tlakovou nádobou budou umístěny uvnitř
každého objektu RD v suterénu – v části technické zázemí.
Celková navrhovaná délka napojení akumulační nádrže na studnu– do 65,0 bm
Celková navrhovaná délka napojení RD č.1 na akumulační nádrž– do 65,0 bm
Celková navrhovaná délka napojení RD č.2 na akumulační nádrž – do 65,0 bm
SO.07
SO.08
SO.14
Napojení RD č.1 na pilíř elektro vč. odběrného pilíře
Napojení RD č.2 na pilíř elektro vč. odběrného pilíře
Připojení lokality (objektů) k distribuční soustavě elektro
Navržené objekty rodinných domů budou napojeny přes nově vybudované odběrné
pilíře nově navrženými přípojkami na stávající distribuční síť elektro. Odběrné pilíře budou
umístěny na veřejně přístupném místě na pozemku investora (hranice pozemku, přizděné
k objektu v části bez oplocení pozemku, atd…).
Z důvodu nedostatečné kapacity stávající distribuční soustavy bude nutné, dle
vyjádření provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. (dále jen PDS), provést
úpravu zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude PDS.
Úpravy zařízení distribuční soustavy budou provedeny následujícím způsobem:
Připojení navržených rodinných domů je možné realizovat novým vrchním kabelovým
vedením AES 4x120 mm2 z volné pojistkové sady rozvaděče RNN v TS_JN_0900 – Nová
Ves nad Nisou – Pasecký Vrch, kde bude provedena výměna TR 250kVA/35kV za
400kVA/35kV. RD č.1 bude připojen z přípojkové skříně SS 101, která bude umístěna na
hranici pp.č. 922/6 a RD č. 2 bude připojen z rozpojovací jistící skříně SR 601 na hranici pp.č.
922/4 u podpěrného bodu č. 384.
Celková navrhovaná délka kabelové přípojky NN pro objekt RD č. 1 – do 50,0 bm
Celková navrhovaná délka kabelové přípojky NN pro objekt RD č. 2 – do 50,0 bm
SO.09
SO.10
Likvidace srážkových vod ze střechy RD č. 1
Likvidace srážkových vod ze střechy RD č. 2
Likvidace dešťových vod z navržených zpevněných ploch bude realizována
povrchovým vsakem na vlastním pozemku. Srážkové vody ze zpevněných ploch nesmí být
odváděny na plochy přiléhající stávající komunikace, to bude zamezeno vhodným
spádováním zpevněných ploch od komunikace.
Dešťové vody ze střešní roviny rodinného domu č.1 (SO.01) budou svedeny okapy po
obvodových stěnách k zemi. Dešťová kanalizace z trub PVC bude trativodně ukončena
drenážním potrubím se štěrkovým obsypem v místech nezpevněných ploch na pozemku
stavebníka, kde bude dešťová voda vsakována do terénu. Dešťové vody ze střech rodinného
domu č. 2 (SO.02) budou svedeny potrubím do navržené podzemní akumulační nádrže
dešťových vod. Takto akumulované vody budou sloužit k závlaze pozemku. Akumulační
20
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
DOKUMENTACE DUR
nádrž současně slouží i jako požární nádrž. Dešťové vody ze střech domů budou likvidovány
vsakem na pozemku stavebníka.
Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 20, odstavce 5 a bodu c) musí být stavební pozemek
vymezen tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování dešťových vod (§21 odst3) nebo jejich
zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do
vodního toku či do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotné či oddílné pro samostatný odvod
dešťové vody veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace. §21 odstavec 3. této vyhlášky dále
podrobně řeší problematiku vsakování dešťových vod, přesná citace:
Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§20 odst. 5 písm. c)], jestliže
poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě
c) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,
d) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
Z výše uvedeného vyplývá, že v případě likvidací srážkových vod vsakem na
pozemku je pak pro tuto stavební akci má poměr nezastavěná plocha pozemku / celková
plocha pozemku být větší nebo rovno 0,4.
- výměra pozemků
- zastavěnost pozemku obytnými stavbami
- zpevněné plochy
- zastavěnost celkem
4986,00
563,12
100,00
663,12
m2
m2
m2
m2
(4986,0 – 663,12 )/4986,0 = 0,87 , což je větší než 0,4.
Likvidaci srážkových vod je možné provést vsakem na pozemku investora, hodnoty požadované vyhláškou č.
501/2006Sb. jsou splněny.
Celková navrhovaná délka dešťové kanalizace pro RD č. 1 – do 100,0 bm
Celková navrhovaná délka dešťové kanalizace pro RD č. 2 – do 100,0 bm
SO.11
Zpevněné plochy včetně parkovacích stání
Dokumentace předpokládá minimální realizaci zpevněných ploch a to v místě vstupu
k jednotlivým objektům. Součástí tohoto stavebního objektu jsou parkovací místa v přední
části pozemků, které jsou tvořeny ze zatravňovacích tvárnic doplněné travním porostem.
Celková navrhovaná plocha zpevněných ploch
Celková plocha zatravňovacích tvarovek
Nezpevněné plochy celkem
- 100,0 m2
- 100,0 m2
- 4322,88 m2
Terénní a sadové úpravy
Jedná se o úpravu pozemku po výstavbě rodinných domů. Rozprostření ornice a
zatravnění nezastavěných a nezpevněných ploch pozemku. Pozemek bude dále doplněn
výsadbou vzrostlé zeleně a keřovitých porostů.
e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných
obecných požadavků na výstavbu:
Navržené prostorové, konstrukční a materiálové řešení splňuje vyhlášku o obecných
technických požadavcích na výstavbu.
2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby:
a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech:
21
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
Během zpracovávání dokumentace stavby byly vyhotoveny tato měření a odborné
posudky:
- měření radonového indexu pozemku
- hydrogeologické posouzená umístění vodního zdroje a
budoucího odběru podzemní vody
Při žádosti o územní rozhodnutí budou tato měření a posudky přiloženy k této dokumentaci.
Protiradonová ochrana staveb bude řešena v dalším stupni dokumentací staveb.
b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území:
Na pozemek nezasahují žádná ochranná pásma známých inženýrských sítí mimo
stávajícího nadzemního vedení elektro NN, které bude v rámci stavební akce upravováno.
V případě provádění stavebních prací v ochranném pásmu inženýrských sítí budou dodrženy
pokyny a požadavky správce sítě.
Při provádění zemních prací je nutné postupovat ve smyslu zákona o památkové péči
č.20/1987 Sb., ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči. Při objevení
archeologických nálezů je nutné přerušit zemní práce a kontaktovat příslušný ústav
památkové péče. Do doby vyjádření příslušného orgánu památkové péče nelze pokračovat
v provádění zemních prací.
c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů:
Žádné asanace nebudou na řešeném pozemku prováděny. Na řešeném pozemku
nedojde k bouracím pracím nadzemních objektů. Nadzemní objekty se na řešeném pozemku
nenacházejí.
Na pozemku se nenachází žádná dendrologicky významná vzrostlá zeleň. V místě
navržených staveb se nachází náletová zeleň, která bude před výstavbou odstraněna, případně
vhodná zeleň bude zachována.
d) Požadavky na zábory ZPF a PUPFL:
V současnosti je pozemek součástí zemědělského půdního fondu – druh pozemku:
trvalý travní porost.
V souladu se zněním § 9 zákona č. 334/1992 sb., o ochraně ZPF, bude zažádáno samostatnou
žádostí o vydání souhlasu s vynětím.
Ornice bude sejmuta tl. cca 0,2 metru (případně dle stanoviska DOSS) a v ploše nově
navrženého objektu zvětšené o jeden metr na každou stranu a v místech zpevněných ploch. Po
realizaci bude ornice rozprostřena a využita k čistým terénním úpravám na pozemku
stavebníka.
V místě umístění zařízení staveniště bude ornice shrnuta a po skončení stavebních prací bude
vrácena zpět na původní místo.
Bilance skrývky ornice:
- plocha vymezená novostavbami RD
včetně zpevněných ploch:
Plocha celkem:
750,0 m2
750,0 m2
- objem zemních prací spojených se sejmutí ornice:
750,0 x 1,0 x 1,0 x 0,2 = 150,0 m3
Řešené území se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Nebude docházet
k záborům na pozemcích určených k plnění funkce lesa.
22
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
e) Uvedení územně technických podmínek a podmínek koordinace výstavby:
Stavba je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města
Jablonec nad Nisou.
S přeložkami inženýrských sítí se při realizaci stavby nepočítá, dojde pouze k úpravě
distribuční soustavy elektro NN.
Na stavební pozemek bude přístup přes stávající obslužnou komunikaci (ul. Pod Kynastem).
Zdrojem vody pro potřebu stavby se předpokládají nadzemní nádrže s vodou, které budou
součástí zařízení staveniště. Alternativně lze využít i navrhované studny, složení vody z nich
však musí odpovídat kvalitě pro užití při výstavbě.
Na elektrickou energii bude staveniště napojeno přes nově navrženou kabelovou přípojku. Na
tuto přípojku bude osazen staveništní rozvaděč s měřením spotřeby elektrické energie – zdroj
elektrické energie po dobu výstavby. Připojení na kabelové připojení bude provedeno před
zahájením výstavby. Eventuelně lze potřebu elektrické energie zajistit pomocí elektrocentrály.
Odvodnění staveniště vzhledem k prostorovému uspořádání stavby a zvolených technologií
není uvažováno. Srážková voda bude likvidována vsakem na pozemku investora (staveniště).
f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací, požadavcích na
přísun nebo deponie zeminy a na venkovní a sadové úpravy:
Pro realizaci stavby jsou nutné tyto podmiňující a související stavby:
- novostavba studny
- úprava DS elektro
- novostavby domovních čistíren odpadních vod
- napojení RD na technickou infrastrukturu
Zařízení staveniště pro výstavbu stavby bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví
stavebníka. Rozsah zařízení staveniště dle přiložené situace ve výkresové části PD.
Ornice bude sejmuta v tl. cca 0,2 metru v ploše nově navržených objektů zvětšené min. o
jeden metr na každou stranu a v místech parkovacích stání a zpevněných ploch. Ornice
nebude deponována na staveništi, bude odvezena a uložena na deponii ornice, která je
schválena příslušným referátem životního prostředí. Po realizaci bude ornice dovezena zpět a
bude rozprostřena a využita k čistým terénním úpravám okolo objektu.
V místě umístění zařízení staveniště bude ornice shrnuta a po skončení stavebních prací bude
vrácena zpět na původní místo.
Dále se jedná o zeminu vytěženou při provádění zemních prací. Ta bude použita na terénní
úpravy kolem objektů, případně odvezena na skládku, která je schválena příslušným
referátem životního prostředí.
Po provedení čistých terénních úprav bude na nezpevněné plochy rozprostřena ornice a ty
budou zatravněny. Pozemek bude dále doplněn výsadbou vzrostlé zeleně a keřovitých
porostů.
3. Základní údaje o provozu:
Činnosti v navrhované stavbě budou odpovídat využití objektu pro bydlení. Součástí
navrhovaných rodinných domů jsou nebytové prostory. Jejich využití bude v 1.PP na společné
hobby místnosti.
Využití objektu nedovoluje provozovat takové činnosti, jejichž negativní účinky by na okraji
soukromého pozemku přesahovaly mez obvyklou pro stavby bydlení, tedy neovlivní
záporným způsobem životní prostředí na navrhovaných i sousedních plochách.
23
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
V navrhované stavbě nebude probíhat žádná výroba. Nebudou v ní osazeny žádné
technologie, kromě technologií nutných pro provoz stavby (vytápění, ohřev TUV, atd.).
4. Zásady zajištění požární ochrany:
Součástí této projektové dokumentace je zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby,
která je nedílnou součástí této dokumentace.
5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání:
Při užívání stavby je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních
materiálů, výrobků a spotřebičů, které budou instalovány v rámci stavby, dále dbát řádné
údržbě a provádět revizní či servisní zkoušky příslušných částí stavby a spotřebičů (např.
komínový průduch, otopný zdroj, těsnost spojů,revize elektroinstalací, atd ….).
Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat do
nosných konstrukcí stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalací,
rozvodů zdravotních instalací a systémů vytápění. Případné úpravy smí provádět pouze
odborná firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním.
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:
Vzhledem k druhu navržených objektů (rodinné domy) a na základě platné vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, není nutné navrhovat zvláštní požadavky a řešení pro bezbariérové užívání stavby a
také zvláštní plochy pro odstavení vozidel ZTP.
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů:
a) Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní
prostředí:
Činnosti v navrhované stavbě budou odpovídat využití objektu pro bydlení. Využití
objektu nedovoluje provozovat takové činnosti, jejichž negativní účinky by na okraji
soukromého pozemku přesahovaly mez obvyklou pro stavby čistého bydlení, tedy neovlivní
záporným způsobem životní prostředí na navrhovaných i sousedních plochách. Součástí
navrhované stavby jsou nebytové prostory.
Provozem stavby samotné dojde k minimálním negativním dopadům na životní prostředí.
Vytápění objektů bude realizováno pomocí elektrických kotlů, samostatných pro každou
bytovou jednotku.
Provozem stavby bude vznikat běžný komunální odpad. Jeho likvidace bude zajištěna
smluvní dohodou s oprávněnou firmou. Jedná se o zajištění odvozu popelnic. Jsou navrženy
místa pro nádoby na komunální odpad (pro každý rodinný dům zvlášť), které budou umístěny
u odstavných parkovacích stání na okraji pozemků. Pro každý rodinný dům jsou navrženy 2
nádoby na komunální odpad – celkem 4 nádoby.
Tříděný komunální odpad bude umísťován do kontejnerů na TKO pro dané území města
S veškerým odpadem vzniklým při stavební činnosti a následně při užívání stavby bude nakládáno ve smyslu
zákona č. 185/2001 sb..
Nepředpokládá se žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby v průběhu
realizace a užívání stavby. Při realizaci dojde v omezené výši ke zvýšení prašnosti a zvýšení
hlukové zátěže v zájmovém území, které však musí splňovat předepsané hygienické limity.
Automobily opouštějící staveniště budou očištěny. V případě znečištění nebo poškození
veřejných ploch a komunikací při výstavbě provede prováděcí firma úklid, případně
vyspravení ploch do původního stavu.
24
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
b) Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů:
Navržená stavba je určena pro bydlení, včetně souvisejících staveb (dopravní napojení,
přípojky na inženýrské sítě). Po konzultaci s orgánem ochrany přírody byla respektována
pravidla a místní zvyky pro tuto lokalitu. Domy budou tvořit rozptýlenou zástavbu. Budou
zděné se světlou omítkou, suterénní zdivo obloženo přírodním kamenem. Půdorys domu je
obdélníkový s obdélníkovým vstupním přístavkem. Zastřešení rovnoramennou sedlovou
střechou se zalomením pultové střechy nad vstupním přístavkem. S žádnými velkými
zpevněnými plochami se neuvažuje. Pro parkovací stání bude v co největší míře využit
poměrně rovný terén podél komunikace. Domy budou obsypány terénem tak, aby byla
zachována stávající svažitost. Nepočítá se s vybudováním opěrných zdí.
Z tohoto vyplývá, že se nepředpokládají negativní dopady na ochrany přírody a krajiny, vodní
zdroje a léčebné prameny.
c) Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru stavby:
Navržená stavba je určena pro bydlení, včetně souvisejících staveb (dopravní napojení,
přípojky na inženýrské sítě).
Z tohoto vyplývá, že navrhovaná stavba nevyžaduje návrh nových ochranných a
bezpečnostních pásem, kromě normově stanovených ochranných pásem nově navržených
přípojek inženýrských sítí.
8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:
a) Povodně:
Řešené stavby se nachází mimo záplavové území. Ochrana proti povodním není
navrhována.
b) Sesuvy půdy:
Řešené stavby se nachází mimo území s nebezpečím sesuvů půdy. Ochrana proti
sesuvům půdy není navrhována.
c) Poddolování:
Řešené stavby se nachází mimo poddolovaná území. Nejsou navrženy žádné úpravy
založení objektu z důvodu založení na poddolovaném území.
d) Seismicita:
Řešené stavby se nachází mimo seismicky aktivní území. Nejsou navrženy žádné
úpravy objektu z důvodu seismicity.
e) Radon:
Před podáním žádosti o územní rozhodnutí bude provedeno měření radonového indexu
pozemku, které bude přiloženo k této dokumentaci. Protiradonová ochrana staveb bude řešena
v dalším stupni dokumentací staveb.
f) Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
stavby:
Činnosti v navrhované stavbě budou odpovídat využití objektu pro bydlení. Součástí
navrhovaných rodinných domů jsou nebytové prostory. Jejich využití bude v 1.PP na společné
hobby místnosti. Využití objektu nedovoluje provozovat takové činnosti, jejichž negativní
účinky by na okraji soukromého pozemku přesahovaly mez obvyklou pro stavby čistého
25
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
DOKUMENTACE DUR
bydlení, tedy neovlivní záporným způsobem životní prostředí na navrhovaných i sousedních
plochách.
Navrhovaná stavba nebude zdrojem hluku a vibrací.
Problematiku jako celek řeší zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zákon upravuje posuzování připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností,
technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí.
Stavební práce budou probíhat pouze ve všední den od 7.00-21.00 hod.
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č.148/2006 (ochrana proti hluku),
nařízení vlády č.178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb.(pitná voda), vyhláška
č.37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace, občané jsou povinni činit potřebná
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku
v co nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány
nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.
Z výše uvedených ustanovení vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:
Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který
stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich
práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.
Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby
s ohledem na hluk.
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:
- dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů
- nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou
- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30 m od míst pobytu lidí
- podle nařízení vlády 148/2006 Sb. se hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,s
stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 40 dB a korekce pro pracovní dobu od 7 do 21
hodiny +15 dB. Pokud je doba prací kratší než uvedený interval, vypočítá se nejvyšší
přípustná hladina podle vztahu
LAeq, s = LAeq, T + 10 log [(429 + t1)/t1],
kde
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod.
LAeq, T nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A v posuzovaném místě stanovená podle §10 odst. 2 nařízení
vlády č. 148/2006 Sb.
Nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném vnitřním prostoru staveb, trvající kratší dobu než 14
hodin (7 – 21 hod.), vypočítané podle tohoto vztahu jsou uvedené
v následující tabulce.
Tabulka -nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku při době činnosti kratší než 14 hodin (uvnitř)
Čas [hod]
1
2
4
6
8
10
12
LAq, s [dB]
66
63
60
58
57
56
56
- hodinu před a po zahájení stanovené pracovní doby tj. 6-7 a 21-22 je přípustná hladina hluku stanovena na
55dB.
- a v noci v době od 22-6 je hladina hluku stanovena na 45dB.
V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2,0 m před
fasádou obytných a ostatních chráněných objektů, je možno navrhnout taková opatření (kryty z ocelových
plechů, event. z jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových
objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl 40dB ve dne a 30dB v noci.
26
JMJ INVEST, s.r.o.
002/2012
DOKUMENTACE DUR
RODINNÉ DOMY NA PP.Č.922/4, 922/5, 922/6 A 204/2
K.Ú. JABLONECKÉ PASEKY
Hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru nejbližšího domu vznikající v době provádění příček,
vysekávání otvorů, vrtání, bourací práce, instalace a dalších prací se eliminuje, nelze-li účinky na okolí omezit
na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době a to od 9-15 hodin. Jde o hluk, který se šíří
konstrukcí při vysekávání a bourání, nutno zajistit dohodu s postiženými obyvateli sousedního domu, vhodná
doba, provádění ve všední dny a dodržení parametrů dle hlukové studie.
9. Civilní ochrana:
a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně
obyvatelstva:
Navržená stavba je určena pro bydlení. Nepředpokládá se s využitím staveb k ochraně
obyvatelstva.
Navržená stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany
obyvatelstva.
b) řešení zásad prevence závažných havárií:
Činnosti v navrhované stavbě budou odpovídat využití objektu pro bydlení. Součástí
navrhovaných rodinných domů jsou nebytové prostory. Jejich využití bude v 1.PP na společné
hobby místnosti. Využití objektu nedovoluje provozovat takové činnosti, jejichž negativní
účinky by na okraji soukromého pozemku přesahovaly mez obvyklou pro stavby bydlení,
tedy neovlivní záporným způsobem životní prostředí na navrhovaných i sousedních plochách.
Nepředpokládá se s výskytem jakýchkoliv závažných havárií.
c) zóny havarijního plánování:
Navržená stavba je určena pro bydlení. Zóny havarijního plánování nejsou řešeny.
Tato dokumentace je zpracována pro účely územního řízení dle stavebního zákona, není dokumentací pro
stavební povolení, dokumentací prováděcí ani dílenskou a nenahrazuje ji.
Projektant má výhradní právo na změny v dokumentaci a v užití dokumentace.
Zdeněk Melichar jun.
gsm: 732978151
v Hejnicích 2012-05-21
27
Download

Technická zpráva k nahlédnutí