Územní plán Dolany
koncept
Zpracovatel: konsorcium firem
GEOS LASER STAR, spol. s.r.o. Jižní 810, Hradec Králové
vedoucí zpracovatel úkolu:
Ing. Jiří Fiedler
[email protected]
Kooperanti:
Landplan, Lucemburská 16, Praha 3
Mgr. Michael Pondělíček
[email protected]
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
[email protected]
Projekt je financován prostřednictvím Integrovaného operačního programu pro
oblast intervence 5.3.b): Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.
Územní plán Dolany – koncept
2
OBEC:
Dolany
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolany, Pohořany. Véska
OKRES:
Olomouc
OBJEDNATEL:
Obec Dolany
POŘIZOVATEL:
Obecní úřad Dolany prostřednictvím kvalifikované
osoby ve smyslu § 24 odst. 3, písm. a) stavebního
zákona
POVĚŘENÝ ZASTUPITEL: ing. Jan Doležel, starosta
ZPRACOVATEL:
konsorcium firem Geos Laser Star. s.r.o. a
Landplan Praha
AUTORSKÝ KOLEKTIV:
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. – autorizovaný architekt
(urbanistická koncepce)
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
(urbanistická koncepce)
Ing. Vlastimil Klazar
(dopravní řešení)
Mgr. Michael Pondělíček
(zeleň, krajina, ÚSES)
Ing. Zdeněk Pilař
(vodní hospodářství)
Ing. Josef Chrpa
(energetika)
Ing. Pavel Struha
(digitalizace)
Ing. Jiří Fiedler
(koordinace)
DATUM ZPRACOVÁNÍ.
říjen 2010
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
3
OBSAH DOKUMENTACE
1.Textová část
1.1 Textová část územního plánu (samostatný elaborát)
1.2 Odůvodnění územního plánu (samostatný elaborát)
2.Grafická část územního plánu
1. Výkres základního členění území
1 : 5000
2. Hlavní výkres
1 : 5000
3. Výkres veřejně prospěšných staveb
1 : 5000
4. Výkres dopravního řešení
1 : 5000
5. Vodní hospodářství (s variantami řešení)
1 : 5000
6. Energetika a spoje
1 : 5000
7. ÚSES
1 : 5000
Grafická část odůvodnění územního plánu:
8.Vyhodnocení záboru ZPF
1 : 5000
9. Koordinační výkres
1 : 5000
10. Výkres širších vztahů
1 : 25 000
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
4
1.1 TEXTOVÁ ČÁST
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ................................................................................................. 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT .................. 5 2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ .................................................................................................. 5 2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ ....................................................... 8 2.2.1. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ .......................................................................... 8 2.2.2. OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ......... 9 2.2.3. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A
POVRCHOVÝCH VOD ..................................................................................................................... 9 2.2.4. OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI .......................................................................... 10 2.2.5 DALŠÍ TYPY OCHRANY ÚZEMÍ......................................................................................... 10 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ................................................................................... 10 3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE .................................................................................... 10 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, PLOCH ÚZEMNÍCH
REZERV ................................................................................................................................................ 11 3.2.1. ZASTAVITELNÉ PLOCHY .................................................................................................. 11 3.2.2. PLOCHY PŘESTAVBY........................................................................................................ 13 3.2.3. PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV ......................................................................................... 13 3.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ .............................................................................. 13 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
.................................................................................................................................................................... 14 4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ....................................................................... 14 4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY..................................................................... 15 Kabelová televize ................................................................................................................................. 16 Radioreléové spoje .............................................................................................................................. 16 4.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY..................................................................................... 17 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY ............................................................................................ 18 5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ ............................................................................... 18 5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ....................................................................... 22 5.3. OCHRANA PŘED POVODNĚMI ............................................................................................... 24 5.4. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ ............................................................................................................... 25 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY .......................................................... 25 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT ..................... 32 7.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ............................................................................................ 32 7.2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ....................................................................................... 32 8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO .................................................. 33 9. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ..... 33 Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
5
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území je vymezeno na základě mapových podkladů a průzkumů v terénu
k 30. 6. 2008 (aktualizováno 08/2010), v grafické části je vyznačeno ve výkresech č. 1,
2 (výkres základního členění území, hlavní výkres – návrh uspořádání území). Hranice
zastavěného území v zásadě kopíruje hranici intravilánu, rozšířenou o aktuální
zastavěné či jinak využité pozemky.
2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
2.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce formou
komplexního návrhu uspořádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah
hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek.
1. Obec Dolany se bude rozvíjet v souladu se schválenou urbanistickou koncepcí v rámci
stabilizovaných nebo návrhových ploch, s respektováním jejich regulačních pravidel.
a) rozvoj území obce bude koordinován s ohledem na širší územní vazby a platné
územně plánovací dokumentace sousedních obcí
b) koncepce územního plánu plně respektuje záměry z nadřazených dokumentací
(zejména zájmy ochrany přírody a dopravní infrastrukturu)
c) Budou koordinovány a regulovány urbanizační tlaky na nezastavěné území
(bydlení, rekreace).
d) koncepce rozvoje obce eliminuje negativní dopady na kvalitní přírodní rámec a
zázemí
e) koncepce rozvoje obce chrání charakter struktury obce se zachováním
jádrových sídel jednotlivých částí (Dolany, Véska, Pohořany) a jejich vzájemné
nespojitosti
2. Při rozvoji obce budou respektovány veškeré limity v území vyplývající z právních
předpisů a správních rozhodnutí.
3. Prioritami řešení rozvoje obce jsou:
a. DOL (rezerva pro výstavbu vodní cesty Dunaj - Odra - Labe)
b. přeložka silnice 1/46
c. zajištění podmínek pro obec žádoucí vývoj obyvatelstva - vymezení rozvojových
ploch pro bydlení
d. návrh nových zastavitelných ploch ve vazbě na stávající zástavbu a s ohledem
na okolní krajinu
e. zajištění harmonického prostředí pro život obyvatel
f. řešení vybavenosti obce v souvislosti s rozvojem bydlení a rekreace – návrh
ploch pro občanskou vybavenost a výrobní služby
g. přiměřený rozvoj ploch pro sport (zejména charakteru veřejné infrastruktury)
jako rekreace pro obyvatelstvo obce
h. podpora rozvoje cestovního ruchu nabídkou návrhových ploch připouštějících
umístění ubytovacích kapacit a služeb
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
6
i. respektování kulturních a přírodních hodnot území
j. minimalizování negativních dopadů hluku z hlediska hygieny prostředí,
minimalizování znečištění ovzduší
k. respektování hlavních kompozičních zásad - dominanty, průhledy, dálkové
pohledy apod.
l. doplnění odpovídající technické infrastruktury
4. Funkční využití území respektuje následující ustanovení. (Zásady uspořádání dopravy
a koncepce občanského vybavení jsou stanoveny v hlavních výkresech grafické části a
textové části regulativů.)
a) rozvoj bydlení vztáhnout k aktuální sociodemografické situaci obce
b) nové rozvojové plochy pro bydlení situovat ve vazbě na zastavěné území
c) respektovat stabilizované plochy bydlení
d) individuální rekreaci stabilizovat ve stávajících plochách
e) veřejnou infrastrukturu realizovat přiměřeně k rozvoji jednotlivých funkcí obce
f) rozvoj vybavenosti realizovat ve vazbě na rozvoj bydlení i rekreace
g) stávající plochy občanského vybavení chápat jako stabilizované
h) stávající plochy sportu považovat za stabilizované
i)
rozvoj sportovních ploch je chápán zejména jako plochy pro rekreaci místního
obyvatelstva, a to zejména charakteru veřejné infrastruktury
j)
charakter veřejných prostranství brát pro všechny stávající a navržené uliční
prostory charakteru zklidněných komunikací, chodníky
k) veřejná zeleň je chápána jako plocha sídelní zeleně
l)
v rámci ploch výroby a dopravní infrastruktury realizovat izolační zeleň
oddělující je od ploch bydlení
m) výrobní plochy nesměšovat s plochami bydlení
n) obsluha zastavitelných ploch je zajištěna dostatečně kapacitním napojením,
podrobné trasování komunikací vyřešit v následujících stupních dokumentace
o) respektovat navrženou síť cykloturistických a pěších tras
p) realizovat vybranou variantu zásobování vodou napojením na vodovodní síť
obce
q) realizovat napojení zastavitelných ploch na kanalizační síť obce
r) realizovat napojení zastavitelných ploch na plynovodní síť obce
s) realizovat napojení zastavitelných ploch na elektrifikační síť obce, navrhnout
případně nové trafostanice, navrhnout přeložky el. vedení v místech
rozvojových záměrů
t) umožnit realizaci vytápění využitím i alternativních zdrojů
u) realizovat navrženou koncepci prostupnosti území včetně krajiny
v) respektovat kvalitní přírodní rámec území
w) respektovat přiměřený rozvoj zastavitelných ploch zejména s ohledem na
zachování hodnotného krajinného uspořádání území
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
5.
7
Základní urbanistické zásady rozvoje obce jsou:
a. zamezit rozšiřování solitérního zastavování do volné krajiny (zejména část
Pohořany a Véska)
b. celkový rozsah navrhovaných ploch pro bydlení je staven tak, aby byla
zachována pohoda bydlení a soudobé nároky na kvalitu bydlení i zachovány
hodnoty charakteristické pro jednotlivé lokality (stávající urbanistická struktura,
krajinná struktura apod.)
c. navržená urbanistická koncepce zamezuje realizaci satelitů koncentrované
obytné zástavby
d. navržená urbanistická koncepce zamezuje extenzivnímu a z hlediska lokalizace
nevhodnému posilování výrobních funkcí v centru obce, s negativními dopady
zejména na atraktivitu bydlení a rekreační předpoklady území, areál bývalé
likérky je navržen k přestavbě na smíšenou plochu bydlení a občanské
vybavenosti
e. navržená urbanistická koncepce posiluje význam centrálních prostorů všech
částí obce
f. V nezastavěném území realizovat navržená protierozní opatření a problematiku
odvodu extravilánových vod
6. Zásady řešení technické a dopravní a občanské infrastruktury jsou:
a. Koncepce dopravy, technické infrastruktury, nakládání s odpady a další veřejné
vybavenosti, je řešena s ohledem na kapacity stávajícího zastavěného území a
k rozsahu návrhových ploch.
b. Zařízení občanského vybavení veřejného charakteru je lokalizováno do
centrálních částí jádrových sídel
c. V maximální míře je třeba dále zajistit ochranu pramenišť, mokřadů a
podzemních vod.
d. Bude zajištěna dobrá obslužnost území -navržením koridorů technické
infrastruktury a vymezením ploch veřejných prostranství
7. Zásady prostorového uspořádání území jsou:
a. Zástavba v prolukách, se kterými sousedí přilehlá zástavba, bude zásadně
navazovat na sousední stavby stejným průběhem stavební čáry, bude
respektovat regulovanou výšku zástavby a tvar střech.
b. Zástavba v prolukách, se kterými sousedí izolované domy, bude zástavba
rozvolněna izolovanými domy, popřípadě dvojdomky a bude důsledně
obklopena zelení.
c. Zástavba návrhových lokalit bude respektovat navržené regulativy , stanovené
pro tyto plochy.
d. V rámci výstavby nových objektů je nutno zabezpečit odstavná stání (garáže)
na stavebním pozemku, pokud možno v rámci objektu.
8. Na návrhových a výhledových plochách obce je využití , které by v budoucnu
znemožnilo jejich zastavění navrhovanou funkcí, nepřípustné. Zemědělské využití je
bez omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejich dlouhodobého zhodnocení.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
8
9. Uspořádáním řešeného území bude omezeno riziko negativních vlivů na prostředí
(exhalace, hluk), vytvořit územně technické podmínky pro kvalitní životní prostředí,
poskytující maximální pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce.
10.
Pro veřejnou infrastrukturu jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření, která je třeba respektovat.
2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ
2.2.1. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Koncepce ochrany hodnot území vychází především z podmínky respektování
definovaných a chráněných hodnot území, které jsou zajišťovány jinými právními
předpisy a dále v zachování charakteru urbanistické struktury obce, nerozšiřování
zástavby do volné krajiny a respektování krajinného rázu.
o
veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického,
architektonického a přírodního prostředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by
znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem,
účinky provozu a použitými materiály hodnoty území.
Ostatní podmínky ochrany a rozvoje hodnot pro řešené území:
 respektovat kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty – objekty a
plochy přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídel (viz. Textová část
odůvodnění ÚP, kap. 3.1.):
o respektovat působení pozitivních stavebních dominant v obrazu obce a
potlačit působení rušivých dominant např. ozeleněním a objekty
přispívající k identitě území včetně jejich okolí, drobné sakrální stavby a
pomníky
o respektovat kulturní nemovité památky a archeologické lokality, dále
přírodní i pozitivní stavební dominanty (včetně jejich průhledových os)
jako identifikační prvky a orientační body území a původní stavební
struktury Jádrových center všech místních částí obce.

respektovat přírodní a enviromentální hodnoty (viz. Textová část odůvodnění
ÚP, kap. 3.1.):
o rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochrannou základního krajinného
rámce tvořeného lesy a krajinnou zelení, popř. jeho doplněním
o chránit ekologicky hodnotné plochy
o neměnit charakter přírodních horizontů
o respektovat přírodní dominanty
o respektovat významné linie vzrostlé zeleně a významnou soliterní zeleň
utvářející obraz a charakter území
o respektovat vymezené prvky územních systémů ekologické stability
(ÚSES) a významné krajinné prvky (VKP) dle schválené nadřazené
územně plánovací dokumentace v souladu s ustanoveními zák.č.
114/1992 Sb., v platném znění.
o Respektovat skutečnost, že nové rozvojové plochy jsou v souladu s
přírodními a estetickými hodnotami krajiny tak, aby nezasahovaly do
stávajících hodnot; prvků ÚSES a VKP Přírodního parku Údolí Bystřice
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
9
2.2.2. OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu zdravých
životních podmínek a životního prostředí. Územní rozsah je vymezen v grafické části –
výkrese č. 2 (hlavní výkres – návrh uspořádání území).
Zásady a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí:
 pro rozvoj kvality života revitalizovat veřejná prostranství především v území
s předpokladem sociálních kontaktů – centrum obce;
 vytvářet podmínky pro nemotorovou dopravu v rámci pohybu po obci – cyklisty
a pěší provoz; možnost umístění nových zdrojů hluku (např. výroba, výrobní
služby apod.) v blízkosti chráněných objektů a ploch je nutno posoudit na
základě hlukové studie a následně projednat s příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví. Pro nově navrhované objekty, zvláště při průjezdním úseku
silnice I/46, by měl být doložen průkaz (podrobný výpočet) nepřekročení
hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru pro stavbu s konkrétním
využitím (uplatnění různých korekcí).
 na územní obce Dolany se nenacházejí významné potenciální zdroje znečištění
ovzduší, území není začleněno do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší jako
takového. Lokální zátěž mohou představovat pouze ve svém nejbližším okolí
výrobní a zemědělské podniky. Stávající plochy bydlení jsou v sousedství
areálů o minimálním rozsahu. Konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit
čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným
orgánem ochrany veřejného zdraví;
 Radonové riziko: Vyhláška MZD ČR 76/1991 Sb. s vládním usnesením 27/1987
Sb. a č. 150/1991 Sb. se směrnicemi MF ČR č. 122/1991 Sb. a zákonem č.
505/1990 Sb., zákon č.18/1997 Sb. o mírovém využívání. Většina území obce
Dolany leží v oblasti středního radonového rizika. při realizaci obytných staveb
v navržených plochách smíšených obytných stanovit, na základě měření,
nutnou ochranu.
2.2.3.
OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU,
PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD
V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu krajiny. Územní
rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č. 2 (hlavní výkres – návrh uspořádání
území).
•
•
•
ÚP respektuje vodní zdroje a stanovená ochranná pásma nacházející se v
řešeném území (výčet viz. Textová část odůvodnění územního plánu -kap. 3.4.
a výkres Vodní hospodářství).
Obec Dolany má kanalizační systém včetně čistírny odpadních vod vyřešený.
Vzhledem ke stavu a stáří kanalizační sítě je potřeba počítat s postupnou
rekonstrukcí stok a při těchto příležitostech se snažit oddělit srážkové a balastní
vody tak, aby na ČOV byly přiváděny hlavně odpadní vody splaškové.
Výhledově je třeba počítat s tercierním stupněm čištění podle požadavků
legislativy (současné i budoucí). Bude třeba posoudit i odlehčovací komory, aby
se maximum znečištěných vod dostalo na čistírnu. Napojení dalších lokalit je
možné řešit gravitační kanalizací jako rozšíření stávající kanalizační sítě,
preferovat oddílnou kanalizaci se zadržením a zásakem srážkových vod
v místě.
Pro obce Véska a Pohořany se počítá s výstavbou splaškové kanalizační sítě,
která bude napojena na kanalizaci obce Dolany a tím i na centrální čistírnu
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
•
10
odpadních vod. Na uvedené řešení je již zpracována dokumentace pro stavební
povolení.
ochrana přístupu k vodotečím – podél vodotečí bude zachován přístupný
pruh pozemků v šířce 6 -8m od břehové hrany, v němž nebudou přípustné
činnosti a stavby (např. oplocení…), které by zamezily volnému přístupu
k vodoteči
2.2.4. OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI
Viz kapitola 5.5 Ochrana před povodněmi
2.2.5 DALŠÍ TYPY OCHRANY ÚZEMÍ
Zásady ochrany a rozvoje z hlediska obrany státu
a) respektovat ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení,
které zasahuje na celé správní území
b) respektovat letecký koridor
c) respektovat zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je
situováno na části řešeného území
d) respektovat zájmové území Vojenského Újezdu Libavá, který zasahuje
okrajovou část k. u. Pohořany na Moravě
e) respektovat, že celé správní území je zájmem ministerstva obrany
f) Pro vydání územního rozhodnutí a povolení staveb specifikovaných druhů je
možné jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany
Zásady ochrany a rozvoje z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin
a) respektovat podmínky ochrany Dobývacího prostoru Jívová-Dolany (č.
výhradního ložiska B3 148 500 a dobývacího prostoru Dolany l.č. 70586
3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
V současnosti je urbanistická struktura všech částí obce v zásadě vybudována a
stabilizována. V obci se nadále už nepředpokládá masivní územní rozvoj, který by
urbanistickou strukturu změnil. Proto návrh rozvojových lokalit respektuje stávající
koncepci.
Vymezením nových ploch pro bydlení, občanské vybavení a pracovní příležitosti
vytváří územní plán podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury
obyvatelstva, snížení vyjížďky za prací a rozvoj rekreace.
Obytnou zástavbou navrhuje územní plán umisťovat především v části Dolany
v prolukách zastavěného území, a v přímé vazbě na stávající zastavěné lokality.
V částech Véska a Pohořany umožnit rozvoj přiměřený jejich historickému vývoji,
postavení ve struktuře osídlení a omezené dopravní dostupnosti.
Usměrňovat umisťování drobné vybavenosti a služeb do centrální části obce Dolany.
Řešit rekonverzi (změnu funkčního využití) a revitalizaci (znovuoživení) areálu likérky
v centru obce Dolany na nový multifunkční areál pro občanskou vybavenost, služby a
bydlení.
ÚP vymezuje podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území – navržená koncepce
vychází z principů udržitelného rozvoje, vytváří územně technické podmínky pro
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
11
zachování a kultivaci prostorových kvalit sídla a krajiny (viz kap. 2.2. Koncepce
ochrany a rozvoje hodnot území)
Navržené koncepční zásady obsluhy jednotlivých částí sídla umožní zajistit dostatečné
technické vybavení a obsluhu území, ÚP vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti
krajiny
3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, PLOCH
ÚZEMNÍCH REZERV
Zastavitelné plochy (plochy stavební) se pro účel územního plánu rozumí plochy
převážně zastavěné nebo navržené k zastavění objekty, jejichž přípustnost nebo
podmíněná přípustnost umístění a limity jejich využití jsou vyjádřeny v následujících
„Regulačních podmínkách pro plochy urbanizované.“
Stručný popis jednotlivých zastavitelných ploch obce:
Bydlení
Plochy jsou určeny především k bydlení
Bydlení bude realizováno nejprve v prolukách současně zastavěného území obce nebo
jako konverze stávajících chat pro trvalé bydlení. Dále pak v návrhových plochách pro
bydlení.
Občanská vybavenost
Stávající obecní vybavenost je stabilizována. V severní části obce je navržena plocha
pro agroturistiku v rámci ploch pro vybavenost.
Ostatní vybavenost tržního charakteru bude respektovat tzv. přípustné činnosti v území
uvedené v regulativech jednotlivých funkčních ploch.
Smíšené plochy
Návrhová plocha pro smíšenou funkci má vytvořit zázemí pro vznik pracovních
příležitostí v obci, formou služeb a drobné výroby, které nebudou rušit životní prostředí
obce. ÚPD navrhuje dvě plochy pro smíšenou funkci.
Drobná výroba
Plochy pro drobnou průmyslovou výrobu slouží převážně pro umístění výrobních či
skladovacích objektů či provozoven.
Plochy technické infrastruktury
Plochy vymezené na území obce slouží k umisťování staveb, zařízení a sítí
technického vybavení na úseku vodního hospodářství, energetiky a spojů. Stávající
zařízení jsou územně stabilizována. Je navrženo umístění ČOV.
Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení
Plochy jsou určeny pro hromadnou rekreaci a sport. Jedná se zejména o sportovní a
zábavní areály.
3.2.1. ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Stručná charakteristika navržených zastavitelných ploch:
N1-rozvojová plocha bydlení – BD, v lokalitě „Příhony“, k.ú. Dolany záměr na
p.č. 895/37-45, změna ze ZPF na rozvojovou plochu pro bydlení. Regulace pro danou
plochu je dána : .BD/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní skelet obce obslužnou
komunikací funkční třídy C3. Plochu je možné napojit na stávající nebo navrhované
rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a plynovod. Návrhovou plochu je možno
zastavět izolovanými objekty, dvojdomky.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
12
N2 - rozvojová plocha bydlení – BD , situovaná v západní části obce. v lokalitě
„U mlékárny“, k.ú. Dolany Regulace pro danou plochu je dána : .BD/2/s/0,5. Plocha je
napojena na dopravní skelet obce obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je
možné napojit na stávající nebo navrhované rozvody vodovodu, kanalizace a el.
energie a plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty nebo
dvojdomky.
N3- rozvojová plocha bydlení – BD, situovaná v západní části obce. Regulace
pro danou plochu je dána : .BD/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní skelet obce
obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je možné napojit na stávajíc nebo
navrhované rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a plynovod. Návrhovou
plochu je možno zastavět izolovanými objekty nebo dvojdomky, či řadovou zástavbou.
N4- rozvojová plocha bydlení – BD, situovaná v západní části obce. Regulace
pro danou plochu je dána : .BD/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní skelet obce
obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je možné napojit na stávající nebo
navrhované rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a plynovod. Návrhovou
plochu je možno zastavět izolovanými objekty, dvojdomky.
N5- rozvojová plocha bydlení – BD, situovaná v severní části obce Dolany.
Regulace pro danou plochu je dána : .BD/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní
skelet obce obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je možné napojit na
stávající nebo navrhovanými rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a plynovod.
Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty nebo dvojdomky.
N6 - rozvojová plocha bydlení – BD, situovaná v jižní části obce, k.ú. Dolany.
Regulace pro danou plochu je dána : .BD/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní
skelet obce obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je možné napojit na
stávající nebo navrhovanými rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a plynovod.
Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty nebo dvojdomky, případně
řadovou zástavbou.
N7- rozvojová plocha bydlení – BD, situovaná v jižní části obce v lokalitě
„Pánský“, k.ú. Dolany. Regulace pro danou plochu je dána : .BD/2/s/0,5. Plocha je
napojena na dopravní skelet obce obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je
možné napojit na stávající nebo navrhovanými rozvody vodovodu, kanalizace a el.
energie a plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty nebo
dvojdomky, případně řadovou zástavbou.
N8- rozvojová plocha bydlení – BD, situovaná v jižní části obce v lokalitě
„Pánský“, k.ú. Dolany. Regulace pro danou plochu je dána : .BD/2/s/0,5. Plocha je
napojena na dopravní skelet obce obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je
možné napojit na stávající nebo navrhovanými rozvody vodovodu, kanalizace a el.
energie a plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty nebo
dvojdomky, případně řadovou zástavbou.
N9 - rozvojová plocha bydlení – BD, situovaná v jižní části obce v lokalitě
„Pánský“, k.ú. Dolany. Regulace pro danou plochu je dána : .BD/2/s/0,5. Plocha je
napojena na dopravní skelet obce obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je
možné napojit na stávající nebo navrhovanými rozvody vodovodu, kanalizace a el.
energie a plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty nebo
dvojdomky.
N10 - rozvojová plocha pro agroturistiku a plocha pro výstavbu rodinných
domků, v lokalitě „Loučky“, k.ú. Véska - plocha bydlení – BD, situovaná v jižní části k.ú.
Véska. Regulace pro danou plochu je dána : .BD/2/s/0,5. Plocha je napojena na
dopravní skelet obce obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je možné napojit
na stávající nebo navrhovanými rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a
plynovod. Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty nebo dvojdomky,
případně řadovou zástavbou.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
13
N11 – rozvojová plocha smíšená obytná a komerční SV v lokalitě „U ZD“.
Regulace pro danou plochu je dána : .SV/2/s/0,5. Plocha je napojena na dopravní
skelet obce obslužnou komunikací funkční třídy C3. Plochu je možné napojit na
stávající nebo navrhovanými rozvody vodovodu, kanalizace a el. energie a plynovod.
Návrhovou plochu je možno zastavět izolovanými objekty nebo dvojdomky, případně
řadovou zástavbou.
N12 – rozvojová plocha tělovýchovných a sportovních zařízení RH. v lokalitě
za školou v k.ú. Dolany. Plocha je napojena na dopravní skelet obce.
N13 - rozvojová plocha tělovýchovných a sportovních zařízení RH v lokalitě u
hřiště v k.ú. Dolany. Plocha je napojena na dopravní skelet obce.
N14 - rozvojová plocha tělovýchovných a sportovních zařízení RH v lokalitě „U
tenisového areálu“, k.ú. Véska. Plocha je napojena na dopravní skelet obce.
N15 – rozvojová plocha zahradnictví v lokalitě „U hřbitova“, k.ú. Dolany
N16 – rozvojová plocha pro bydlení ve vazbě na zastavěné území sousední
obce Toveř (převzato dle změny ÚP Dolany)
3.2.2. PLOCHY PŘESTAVBY
P1 - plocha přestavby bývalého areálu likérky v centru obce Dolany, plocha je
napojena na dopravní a technickou infrastrukturu a v současné době je bez funkčního
využití, vzhledem k atraktivní poloze v centru obce je plocha navržena pro konverzi na
plochu smíšenou – bydlení a občanská vybavenost v poměru návrhových funkčních
ploch bydlení a OV 1:1
3.2.3. PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV
Ve vymezené ploše nelze umísťovat žádné stavby, které by v budoucnu znemožnily
realizaci navrženého záměru.
3.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Urbanistická kategorizace zeleně
Zeleň v zastavěném území obce lze v zásadě členit na zeleň na plochách veřejně
běžně přístupných a plochách vyhrazených (veřejně omezeně přístupných).
Plochy veřejně zeleně
Plochy jsou navrženy jako záměrná náhrada za původní přírodní prostředí v obci.
Stávající plochy veřejné zeleně jsou stabilizovány a jsou navrženy nové plochy pro
jejich rozšíření.
V Dolanech i dalších obcích (Véska, Pohořany) je veřejně přístupná zeleň
reprezentována a koncentrována v zeleni návsi obcí. Ta je tvořena převažujícími
trávníkovými plochami, doplněnými řadou vzrostlých i nověji dosazených stromů podél
silnic a různorodou směsí dalších dřevin (četných druhů keřů, včetně nových
doplňujících výsadeb dřevin).
Další plochy veřejné zeleně jsou v Dolanech jen málo významné. Většinou jde o pruhy
nesouvislých ploch zeleně podle komunikací, využívaných nezřídka majiteli přilehlých
domů, často s výsadbou ovocných stromů, či keřů. Zvláštní zmínku si však zaslouží
alej za školou v jižní části obce Dolany, jíž dominují vzrostlé lípy a další dřeviny,
doplněné trávníkem a mladými výsadbami dalších. Nezanedbatelné jsou uvnitř obce i
doprovoná zeleň rybníků a malých vodních nádrží nebo potoků.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
14
Výsadby jehličnanů a exotických keřů (zejména nízkých a plazivých), jež v posledních
desetiletích postupně vytlačují dříve tradiční domácí listnáče (lípy, javory aj.), jsou ve
vesnickém prostředí obce rušivým prvkem, který snižuje její estetickou hodnotu a
potlačuje jedinečnost jejího historicky dlouhodobě utvářeného urbanistického
charakteru. Údržba zeleně je na hraniční úrovni.
Z hlediska veřejně přístupné zeleně je v Dolanech především žádoucí:

zajistit pravidelnou údržbu zeleně,

chránit významné vzrostlé větší-starší stromy a keže v plochách zeleně,

vyvarovat se výsadeb exotů, jehličnanů a exotických keřů, v nových
výsadbách používat přednostně domácích listnatých dřevin – vhodné jsou zejm. javory
(mléč, klen a babyka), lípy (malolistá a velkolistá), jasan ztepilý, dub letní.
Zeleň vyhrazená
Zeleň vyhrazená je v Dolanech reprezentována především soukromými zahradami,
méně předzahrádkami a zelení zahrádkářských osad. Soukromé zahrady a
předzahrádky se výrazným způsobem podílejí na estetickém vzhledu obce, jsou
důležitým prostorem relaxace i tradičním zdrojem potravin svých majitelů, plní funkce
hygienické, mikroklimatické, hospodářské, vodohospodářské a na vhodných místech
tvoří biotop řady druhů živočichů a rostlin v ekologické sounáležitosti.
Relativně významné plochy vyhrazené zeleně se nacházejí v areálu okolo rybníka, u
školy, školky i jinde v obci. Všem těmto plochám a jejich doplnění je nutno věnovat
rozšířenou pozornost a každoročně provést alespoň základní údržbu.
4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
V návrhovém období:
-respektovat rychlostní komunikaci R35
-respektovat trasu silnice III. třídy č. 4373.Tato komunikace prochází
zastavěným územím obce i mimo něj. Dále bude respektována síť stávajících a
navržených místních komunikací – viz. výkres dopravního řešení.
-vybudovat dálnici D1
-vybudovat navržené plochy parkovišť u objektů vybavenosti
-vybudovat navržené zálivy zastávek HD
-rozvoj místních komunikací provádět v souladu s dopravním řešením obce
-vybudovat záchytné parkoviště pro nákladní automobily
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
15
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
- jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy obce
-plochy bez označení kódem jsou tělesa dopravních staveb, plochy komunikací,
náměstí a křižovatek (systém veřejných a dopravních ploch)
DI
-
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Charakteristika plochy:
Plochy komunikací nadměstského i celoměstského významu s čistě dopravní funkcí
převádějící zátěže automobilové dopravy tranzitní, cílové i vnitroměstské
Funkční využití:
Přípustné:
- dálnice
- silnice
- účelové komunikace
- cyklistické a pěší trasy
- stavby a zařízení pro HD
- parkoviště
- kapacitní parkoviště osobních vozidel u významných zařízení
- kapacitní parkoviště (odstavná stání) nákladních vozidel a autobusů
Podmíněně přípustné:
- stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, el.stanice
apod.)
- liniové a plošné sadovnické porosty
- zařízení pro krátkodobé odkládání separování TKO
- informační a reklamní zařízení
Nepřípustné:
-jakékoli objekty a zařízení jiného určení
4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
V plochách pro technickou vybavenost je přípustné umisťovat pouze stavby a zařízení,
které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí.
Zásobování pitnou vodou
Stávající stav zásobování pitnou, užitkovou a požární vodou vyhovuje současným
potřebám obce. V návrhovém období respektovat stávající přívodní řad Loučka-Dolní
Újezd.
Rozšiřování vodovodní sítě bude prováděno napojením na stávající veřejný vodovod a
bude prováděno do těch částí obce, kde bude docházet k rozvoji. Nové vodovodní řady
jsou navrhovány podél návrhových ploch. Dimenzování nových vodovodních řadů bude
odpovídat zajištění špičkových odběrů a zajištění dodávky potřebného množství
požární vody.
Voda z domovních studní bude používána hlavně pro technické účely jako užitková.
Odkanalizování
V obci bude dobudována jednotná kanalizace. V návrhovém období bude vybudována
ČOV v jižní části obce.
Celou stávající stoková síť bude upravena tak, aby splňovala všechny požadavky
příslušných norem, především ČSN 73 67 01 – stokové sítě a kanalizační přípojky.
Jedná se především o doplnění sítě kanalizačními šachtami ve vzdálenosti min. 50 m
v rovných úsecích a v každém lomovém bodě, opravu stávajících šachet, pročistění
celé kanalizační sítě a sanaci narušených částí stokové sítě.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
16
Zásobování elektrickou energií
Plně respektovat vybudovaná zařízení – vedení VN 22kV, trafostanice, kabelosvody,
rozvody NN. Jejich úpravy provádět v návaznosti na navržené řešení přeložek VN a
vybudování kabelosvodů(jižní část obce).
Rozšíření sítě NN bude provedeno do navržených ploch k zástavbě.
Zásobování plynem
Budou plně respektovány vybudované plynovodní řady. V rámci řešení dojde k
rozšíření plynovodní sítě STL v návaznosti na realizaci navrhované výstavby tak, aby
bylo pokryto celé zastavěné území obce.
Zásobování teplem
Koncepce zásobování teplem je řešena na základě systému lokálního vytápění
rodinných domků a samostatných kotelen pro objekty občanské vybavenosti a
podnikatelské sféry.
Palivo – energetická bilance tepelných zdrojů bude preferovat využití zemního plynu
pouze s minimální doplňkovou funkcí elektrické energie jen v nezbytné míře.
Veřejné osvětlení
V návrhovém období bude respektován stávající systém veřejného osvětlení. Rozšíření
VO bude provedeno do rozvojových lokalit obce.
Státní telefon
Bude zachován stávající systém sdělovacích rozvodů a napojení na digitální ústřednu
v Loučce. Rozšíření sdělovacích bude provedeno do rozvojových lokalit obce.
Místní rozhlas
V rámci řešení dojde k postupné rekonstrukci rozvodů MR, případně bude provedena
kabelizace rozvodů, čímž by došlo ke zlepšení vzhledu obce.
Pro nově navrhovaná území budou rozvody místního rozhlasu rozšířeny.
Dálkové kabely
Stávající trasy jsou plně respektovány.
Kabelová televize
Obec Dolany nemá vybudovaný rozvod kabelové televize. Návrh neuvažuje s rozvody
kabelové televize. Jejich případné zavedení do řešeného území je přípustné.
Radioreléové spoje
Katastrálním územím obce Dolany neprochází RR trasa.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Plochy vymezené na území obce slouží k umisťování staveb, zařízení a sítí
technického vybavení na úseku vodního hospodářství, energetiky a spojů.
Stavby a zařízení technické vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro technickou
vybavenost) ve všech plochách , pokud slouží bezprostřední obsluze území a pokud se
nemohou stát zdrojem závad pro plochu samotnou nebo její okolí.
Na těchto plochách se připouští výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s danou
funkcí.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
17
Do doby realizace navržených zařízení lze výhledové zóny využívat pro dočasné
funkce.
TI
-
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Funkční využití:
Přípustné:
- stavby a zařízení pro kanalizaci a odpadních vod
- stavby a zařízení pro zásobování vodou
- stavby a zařízení pro zásobování el.energií
- stavby a zařízení pro zásobování plynem
- stavby a zařízení pro zásobování teplem
- stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady
- stavby a zařízení pro správce a provoz
- zařízení administrativní
- zařízení skladová – jako součást dominantních staveb
- stavby a zařízení technického vybavení
- stavby a zařízení technolog.vybavení
- komunikace pěší, místní komunikace motor.
- garáže samostatné a řadové pro provozní automobily a speciální vozidla
- stavby pro mechanizační prostředky
- odstavné a parkovací plochy automobilů a spec.vozidel
- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže
- drobná architektura a vodní prvky
Podmíněně přípustné:
- komunikace účelové
- liniové a plošné sadovnické porosty
- zařízení pro zaměstnance
- zařízení stravovací pro zaměstnance
- čerpací stanice PH provozní v areálu
- stavby pro skladování jako součást dominantních staveb
Nepřípustné:
-jiná než hlavní funkce území je nepřípustná
4.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Komunální odpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné
složky komunálního odpadu budou sváženy oprávněnou osobou na řízené skládky,
příp. odstraňovány jiným způsobem v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.
Veškerý pevný komunální odpad je svážen na skládku v Bohuňovicích.
Sběr objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně. Soustředěn je na
předem vyhlášených přechodných stanovištích ve zvláštních sběrných nádobách
k tomuto účelu určených, které jsou dále transportovány na využití nebo na skládky.
Zásady pro nakládání s odpady:
•
možnost situování sběrných dvorů se připouští v plochách výroby a skladování,
dále se podmíněně připouští v plochách smíšených obytných a v plochách veřejných
prostranství
•
plochy pro tříděný odpad,včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerů,
shromažďovací místa) se připouštějí v plochách jako související technická (příp.
veřejná) infrastruktura
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
18
5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
ÚP respektuje přírodní hodnoty území a vymezuje podmínky pro jejich ochranu a
rozvoj – viz. kap. 2.2.1. Ochrana a rozvoj hodnot území.
S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině
navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a
technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území.
Pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické
stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území ploch a zásad využívání
krajiny.
Obecně platí v celém řešeném území tyto zásady:
•
chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí ve městě i v krajině
(v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhodnějším místě)
•
posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech
•
posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat
zalučnění v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES
•
zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest,
revitalizací toků s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových
vodních ploch
•
neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty, obnova sakrálních staveb
v krajině nebo podmíněná výstavba nových je možná
Ochrana krajinného rázu:
•
stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek připřechodu
zástavby do krajiny
•
stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby situované ve vazbě na
krajinu odclonit izolační zelení
•
zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl dřevin podél cest, mezí apod.
•
podporovat dosadbu dřevin podél cest -vhodné dřeviny jsou klen, lípa, jírovec,
ovocné dřeviny
•
podél vodních toků možno doplnit výsadbu stromů
•
realizovat územní systém ekologické stability, včetně interakčních prvků.
•
podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v záhumencích, v návaznosti na
zastavěné území
•
při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující
přístup k pozemkům a průchodnost krajiny
PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ
-jsou navrženy jako záměrná náhrada za původní přírodní prostředí. Jsou
převážně veřejně přístupné.
ZS
ZH
-
PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ
PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI -HŘBITOVY
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
ZS
-
19
PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ
-jedná o významný společenský prostor. Plochy jsou určeny pro parkově
upravené plochy, pěší pohyb osob v území, k přístupu a využívání obchodních
zařízení, služeb a dalšího občanského zařízení, či ke krátkodobé rekreaci. Plochy
veřejně přístupné zeleně v rámci zastavitelného území obce sadovnicky upravené a
udržované. Plní vedle funkce mikroklimatické, a hygienické především funkce
estetické a psychosociální - slouží pro setkávání a odpočinek obyvatel obce.
Přípustné:
-komunikace pro pěší
-veřejná zeleň, parkově upravená
-altány, fontány a další prvky drobné zahradní architektury
-dětská hřiště
-parkové prvky mobiliáře
- vegetační úpravy, zřízení pěších a cyklistických stezek, menší hřiště,
mobiliář
Podmíněně přípustné:
-příjezdní a zásobovací komunikace k objektům
-výstavba nezbytné technické vybavenosti, vodní prvky a zpevněné plochy,
zatravněná stání pro auta
Nepřípustné:
-jiná než hlavní funkce území je nepřípustná
-veškeré stavby a zařízení, které narušují životní prostředí a jakákoliv jiná
výstavba, kromě výše uvedených případů
ZH
PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI -HŘBITOVY
- jedná se o území hřbitovů se specifickou funkcí se sadovnickými úpravami
Přípustné:
- hroby, hrobky, kolumbária
- urnové háje
- rozptylové louky
- liniové a plošné sadovnické úpravy
- smuteční síně, kaple
Podmíněně přípustné:
- zařízení administrativní
- stavby a zařízení hyg.sociál.vybavení pro zaměstnance
- zařízení pro skladování
- zařízení pro nakládání s odpady
- technolog.vybavení
- drobná architektura a vodní prvky
- stavby a zařízení pro krátkodobé odkládání TKO
- zařízení spec. pro obchod a služby ve vazbě na dominantní funkci
Nepřípustné:
-jiná než hlavní funkce území je nepřípustná
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
20
PRODUKČNÍ KRAJINNÁ ZÓNA
PO
PZ
-
ORNÁ PŮDA
PLOCHY ZAHRAD A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD
PO ORNÁ PŮDA
-slouží zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou, nebo pro činnosti,
které s hospodařením souvisejí.
Přípustné:
-plochy pro hospodaření se zemědělskou půdou, nebo pro činnosti , které
s hospodařením souvisejí.
Podmíněně přípustné:
-výjimečně přípustná výstavba zemědělských usedlostí, resp. staveb pro
zemědělskou prvovýrobu vlastníkem pozemku
-dle regulativu PS
Nepřípustné:
-umisťování žádných staveb
PZ PLOCHY ZAHRAD A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD
Plochy půdního fondu drobné parcelace, jako jsou sady, zahrady atd.,
převážně stávající ve vazbě na sídlo - funkci bydlení. Plochy rekreační – zahrádkové
kolonie jsou sady, zahrady atd., převážně stávající ve vazbě na sídlo - funkci bydlení.
Přípustné:
-intenzivní zelinářské, travní porosty
-trvalé a speciální kultury (sady…)
-zahrady
-trvalé sady
- zahrádkářské chaty do zastavěné plochy 25 m2
-stavby pro skladování plodin a nářadí do max. zastavěné plochy 16 m2 a
výšky hřebene 4 m.
Podmíněně přípustné:
-účelové a místní obslužné komunikace, polní komunikace
-cyklistické stezky
-komunikace pro pěší
-stavby pro skladování plodin (ovoce, sena,….)
-stavby a zařízení technického vybavení (liniové stavby a vedení, měřící
stanice, trafostanice, regulační stanice)
-chaty, altány, drobné stavby pro skladování nářadí
-doplňkové stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva
-stavby spojené s údržbou ploch a jejich hospodářským využitím
-liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci
krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště…)
Nepřípustné:
-umisťování jiných staveb než podle přípustné a podmíněně přípustné
regulace.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
21
PŘÍRODNÍ KRAJINNÁ ZÓNA
Plochy určené k zachování přírodních hodnot území. Plochy jsou veřejně
přístupné.
ZK
ZL
-
PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
PLOCHY LESNÍ
ZK PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
-rozvoj těchto ploch je řízen především přírodními procesy. Plošné regulace
jsou proto cíleny na ochranu přírodních hodnot a procesů v krajině.
Přípustné:
-přirození, přírodě blízké dřevinné porosty,
s podrostem bylin, keřů i travnatých porostů
-travní porosty bez dřevin, květnaté louky
-bylino-travnatá lada, stepi, mokřady
skupiny
dřevin,
solitéry
Podmíněně přípustné:
-pěší a cyklistické stezky
-drobné sakrální stavby
-drobné stavby (altány, besídky, vyhlídky, dětská hřiště a sportoviště bez
zpevněných ploch,…)
Nepřípustné:
-objekty pro jakoukoliv funkci
Nepřípustné:
-objekty pro jakoukoliv jinou funkci
ZL/s -
PLOCHY LESNÍ
-lesní a jiné pozemky jsou trvale určeny k plnění funkcí lesa podle zákona č.
289/1995 Sb. Využití pozemků je možné pouze v souladu s tímto zákonem.
Přípustné:
Plochy , které jsou trvale určeny k plnění funkce lesa.
Podmíněně přípustné:
-drobné stavby pro účely myslivosti – krmítka, posedy, apod.)
-stavby spojené s údržbou lesa a jeho hospodářským využitím
Nepřípustné:
- jiná než hlavní funkce území je nepřípustná
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
22
VODNÍ PLOCHY
Řeky a drobné vodní toky, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce
ekologického stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské.
Přípustné:
-stavby a zařízení , které slouží výhradně pro účely spojené s ochranou a
využíváním vodních ploch, nebo ochranou proti vodě jako přírodními živlu a další
vodohospodářské účely (vodohospodářské stavby a zařízení – jezy, jímání vody,
výpusti, hráze, čepy aj.)
Podmíněně přípustné:
-stavby a zařízení technického vybavení
-zařízení pro rybaření a vodní sporty
-stavby a zařízení pro chov ryb
-stavby a zařízení pro správu a provoz
Nepřípustné:
- jiná než hlavní funkce území je nepřípustná
5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické
stability krajiny definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
lokální (místní), regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními
pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou - biocentrum, biokoridor, interakční
prvek. Interakční prvky v počtu 4 ks. Byly do struktury ÚSES nově doplněny.
Územní systém ekologické stability byl změněn a to tak, že byly některé navržené
prvky SES na zemědělské půdě zejména vypuštěny. Ve stávající verzi, dle mapového
podkladu ÚSES tvoří celkem 8% rozlohy území všech sledovaných katastrů a splňuje
tak požadavek na minimalizovanou síť SES v daném území.
K naředění prvků ÚSES došlo na lokální úrovni a to zejména v k.ú.Dolany, na
zemědělské půdě, v dalších k.ú. bude ještě o rozvoji ÚSES vedena diskuze
v případných změnách ÚPD. Stávající SES se ovšem z hlediska území jeví jako
vyhovující.
V rámci aktuálně zpracovávané změny ÚPD obce Dolany byla využita data o lokálním
a regionálním ÚSES dle platného ÚPD Dolany (stav a návrh) a dále data o regionálním
a nadregionálním ÚSES dle ZÚR Olomouckého kraje a dle záznamů o ÚSES z ORP
Olomouc. Prověřeny byly také Územně analytické podklady ORP Olomouc.
Zpracování aktuálně dostupných dat o ÚSES v prostoru obce Dolany ukázalo
nedostatky v digitální podobě dat i chybějící charakteristiku některých prvků ÚSES. V
současnosti nejsou k dispozici informační zdroje, které by mohly tyto nedostatky
eliminovat. Z tohoto důvodu je do budoucna vhodné v prostoru obce Dolany provést
aktualizaci vymezení prvků ÚSES ve formě samostatné studie.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
23
Popis ÚSES v území obce Dolany je následující :
ÚSES Dolany
Páteří ÚSES na lokální úrovni je v Dolanech tah lokálního biokoridoru vlhké řady
navrženého od západu k východu podle Dolanského potoka a to i přes obec. Na
biokoridoru se nachází západně od obce Dolany jedno navržené lokální biocentrum
k založení.
V lese východně od obce se z biokoridoru odděluje jižním směrem biokoridor vedený
opět ve vlhkých společenstvech podle přítoku D. potoka. Na toku malého vodního toku
u jižní hranice k.ú. obce Dolany je v lese navrženo lokální lesní funkční biocentrum.
Další biokoridor se odděluje od biokoridoru podle Dolanského potoka východně těsně
za obcí a prochází okraji remízů a lesních porostů.
Část prvků SES původně navrhovaná na zahuštění ÚSES v zemědělské krajině byla
potlačena a na jejich místech (v místech návrhů biocenter) byly ponechány pouze nově
navržené a vymezené Interakční prvky, jako záložní prvky ÚSES (byly vymezeny 3 IP).
ÚSES Véska
Páteří ÚSES v k.ú.Véska je lokální biokoridor jdoucí od jihozápadu k severu, původně
jako lokální a navazující na regionální biokoridor na hranici k.ú.Véska (1 biocentrum
lokální vlhké řady v místě křížení s regionálním biokoridorem).
Dalším biokoridorem je navazující biokoridor podle Dolanského potoka, pokračující ve
vlhké řadě směrem k JV (1 BC vlhké řady jdoucí podél křížení s biokoridorem JZ-SV).
Další je lokální biokoridor podle potoka jdoucího ve směru Z-V proti proudu přítoku
Dolanského potoka, kde se nacházejí ve vlhké řadě dvě lokální biocentra a jeden
odbočný biokoridor severním směrem (v lese). Biokoridor se napojuje na regionální
biokoridor v daném místě.
Posledním a největším prvkem ÚSES je nadregionální biokoridor lesního typu,
normální řady ve směru J-S do regionálního biocentra v lese nad Véskou (je proložen 4
biocentry lokálními a funkčními).
Poslední biokoridor zasahuje jako lesní do území obce Pohořany a vychází v severní
části z proloženého biocentra lesního v nadregionálním biokoridoru a vrací se do
dalšího biocentra v nadregionálním biokoridoru.
V území obce Véska na severní hranici k.ú. je jeden navržený interakční prvek.
ÚSES Pohořany
ÚSES je zde reprezentován dalším nadregionálním biokoridorem jdoucím volně
krajinou východně od obce a lesem a spojujícím lokální biokoridor s nadregionálním.
Biokoridor je proložen dvěma biocentry lokálními funkčními.od jihu k severu a na
severním okraji k.ú. Véska končí v regionálním biocentru.
Posledním biokoridorem je lesní lokální biokoridor normální řady, postupně od jihu
k severu proložený 3 lokálními biocentry lesními normální řady a na sev.hranici k.ú. je
zaústěn do regionálního biocentra lesního.
V koncepci ÚSES pro obec Dolany převažují prvky lesní a vlhké řady. V budoucnosti je
možno již některé prvky v terénu vymezit a realizovat v návaznosti na ÚP obce.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
24
Ve finálním součtu tvoří ÚSES následující rozlohy :
interakční prvky: 3,1 ha
lokální ÚSES - biocentra: 53,7 ha
lokální ÚSES - biokoridory: 26,7 ha
lokální ÚSES - biocentrum navržené: 1,9 ha
lokální ÚSES - biokoridory navržené: 6,8 ha
regionální ÚSES (biokoridory + biocentrum): 104 ha
Celková rozloha ÚSES ve sledovaném území : 196,2 ha = 8% sledovaného území
Vytváření ÚSES je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů opatřením ve veřejném zájmu.
Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány základní
skladebné části (prvky) ÚSES - biocentra a biokoridory. Závazné je obecně postavení
základních skladebných prvků ÚSES v systému. Směrné je vymezení (přesné hranice)
základních skladebných prvků ÚSES.
Pro funkční plochy začleněné do návrhu ÚSES (do biocenter či biokoridorů) platí
následující regulace využití:
Přípustné jsou:
výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací
výsadby dřevin neumožňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch
geograficky původních dřevin, do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající
využití, příp. jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a
nesníží aktuální ekologickou stabilitu území, signální a stabilizační kameny a jiné
značky pro geodetické účely
Podmíněně přípustné jsou:
liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty
podzemního vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a
podzemního vedení, stanice sloužící k monitorování ŽP
Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno v dalších stupních
přípravy ÚSES koordinovat s požadavky správců dotčených sítí. Obdobně případnou
výsadbu podél vodního toku je nutno provádět v souladu s požadavky správce toku.
V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav může dojít ke korekci nebo
upřesnění průběhu ÚSES s ohledem na nově vznikající vztahy k pozemkům. Tyto
korekce či upřesnění bude možno provádět pouze tak, aby zůstala zachována
funkčnost systému.
5.3. OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Do řešeného území nezasahuje žádné záplavové území. Dolanský potok nemá zatím
stanoveno záplavové území.
Z hlediska ohrožení vodou lze největší nebezpečí očekávat v obci Dolany, resp. v její
centrální části podél potoka. K prvním problémům může docházet již před mostem
směrem na Nové Sady. V zastavěné oblasti Dolan se největší ohrožení dá očekávat
podél silnice u ZD. Pravostranný přítok Dolanského potoka z části "Loučka" se stává
stále více problematický, protože neustále dochází k jeho neoficiálnímu zatrubňování a
zároveň k nelegálním odběrům povrchové vody v letním období.
Hlavním úkolem při hospodaření v povodí nad obcí by mělo být zadržování a
zasakování dešťové vody. Výrazně se pak sníží riziko záplav a zmenší se i odnos
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
25
nejkvalitnější humusní vrstvy ze zemědělských pozemků. Ke kvalitnímu hospodaření s
vodou náleží i správná údržba rybníků a melioračních svodnic.
5.4. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Na správním území obce Dolany se nachází dobývací prostor Jívová-Dolany
(č. výhradního ložiska B3 148 500 a dobývacího prostoru Dolany l.č. 70586) - jedná se
o ložisko dekoračního kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.
Na správním území obce Dolany v souladu s platnými ustanoveními § 18,19 a 43
horního zákona č. 44/1988 Sb. ve znění zákona č. 542/1991 Sb., nejsou podle ust. §
29 odstavce 3 cit. Horního zákona evidovány žádné dobývací prostory.
Na správním území obce Dolany se nenachází žádné CHLÚ, na které by se
z ustanovení Horního zákona vztahovala územní ochrana.
Na správním území obce Dolany se nenachází žádné nevýhradní ložisko nerostných
surovin.
6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY
PLOCHY BYDLENÍ
-jsou určeny především k bydlení
BB
BD
-
PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH
Charakteristiky uváděné za kódem: výška zástavby (počet podlaží) / tvar
střech / index zastavění pozemku
BB PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
Plochy pro bydlení v bytových domech (BD) stanoví stávající a navržené
plochy pro bydlení, kde podíl hrubé podlažní plochy trvalého bydlení činí minimálně 80
%. Ve zbylé části podlažní plochy jsou přípustné takové funkce, které bydlení doplňují
(drobné živnosti), které nemají na bydlení rušivý vliv.
Přípustné:
-bytové domy se zahradami
-zařízení pro maloobchod a služby pro obyvatele území
-veřejná zeleň
Podmíněně přípustné:
-integrované garáže do objektů
-drobné nerušící řemeslné provozovny
-objekty kulturní, osvětové,
-objekty pro školství a výchovu
-sociální a zdravotnická zařízení
-stavby veřejného stravování (bufety, jídelny, občerstvení)
-objekty individuální rekreace
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
26
Nepřípustné:
-autoopravny a motoopravny
-lakovny
-strojně kovoobráběcí provozy
-stavby pro výrobu a skladování
-stavby pro velkoobchod a supermarkety
-autokempinky a tábořiště
-hromadné nebo jednotlivé garáže, které mají řešit problém garážování jiné
plochy či lokality
-ostatní stavby a druhy činností
vyžadující vyhlášení hygienického
ochranného pásma nebo jinak negativně narušující pohodu obytného prostředí.
BD PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH
Plochy pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností
chovu zvířectva, se stavbami a zařízeními drobné výroby a občanského vybavení
(zejména obchodu a služeb). Plochy bydlení v rodinných domech (BD) stanoví stávající
a navržené plochy pro bydlení, kde podíl hrubé podlažní plochy trvalého bydlení činí
minimálně 50 %. Ve zbylé části podlažní plochy jsou přípustné takové funkce, které
bydlení doplňují (řemeslné provozovny a jiné drobné živnosti), které nemají na bydlení
rušivý vliv. V případě občanské vybavenosti sloužící rozvoji turistického ruchu
(stravování, prodej, ubytování, agroturistika) může podíl hrubé podlažní plochy pro
trvalé bydlení klesnout až na 0 %.
Přípustné:
-stavby pro bydlení v rodinných domech s užitkovými
doplňkovými stavbami pro chov drobného hospodářského zvířectva
-stavby pro maloobchod
zahradami
a
Podmíněně přípustné:
-stavby veřejného stravování (bufety, jídelny, občerstvení)
-objekty kulturní, osvětové,
-objekty pro školství a výchovu
-sociální a zdravotnická zařízení
-zahradnictví
-stavby a zařízení pro chov drobného hospodářského zvířectva
-drobné stavby pro skladování plodin
-objekty pro nevýrobní služby a podnikání
-komunikace pro pěší, cyklistické stezky
-zahradní altány a chaty
-drobné vodní prvky a architektura
-sportovní a tělovýchovná zařízení)sauny, dětská hřiště, hřiště)
-liniové a plošné sadovnické porosty, okrasné a užitkové zahradní kultury
-liniové a plošné keřové a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
-garáže integrované do objektů
-ubytovací a stravovací zařízení v soukromí
-bytové domy s max. deseti byty v jednom objektu
-objekty individuální rekreace
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
27
Nepřípustné:
-autoopravny a motoopravny
-lakovny
-strojně kovoobráběcí provozy
-stavby pro výrobu a skladování
-stavby pro velkoobchod a supermarkety
-autokempinky a tábořiště
-ostatní stavby a druhy činností
vyžadující vyhlášení hygienického
ochranného pásma nebo jinak negativně narušující pohodu obytného prostředí.
SMÍŠENÉ PLOCHY OBYTNÉ A KOMERČNÍ
- slouží převážně k umisťování obchodních a výrobních provozoven, zařízení
správy , hospodářství a kultury, které svým provozem podstatně neruší bydlení na
těchto plochách.
SV
-
SMÍŠENÉ PLOCHY OBYTNÉ A KOMERČNÍ
Přípustné:
-provozovny výroby a služeb
-administrativní objekty
-maloobchodní a velkoobchodní provozovny, provozovny stravování
-skladové areály bez venkovních skladovacích ploch
-liniové a plošné sadovnické porosty, drobná architektura, vodní prvky, drobná
architektura (lavičky, plastiky, informační panely, altány apod.)
-odstavné a parkovací plochy venkovní, pouze pro potřebu funkce na
pozemku (nikoli veřejná parkoviště pro ostatní funkce či plochy)-na vlastním pozemku
-účelové komunikace vnitroareálové a zpřístupňující jednotlivé objekty, dále
pěší a cyklistické komunikace
-hromadné garáže, jsou-li integrované s jinou funkcí ve smíšené ploše
Podmíněně přípustné:
-byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či pro majitele a vedoucí
provozoven, které jsou součástí výrobní provozovny a jsou zahrnuty do plochy jejího
pozemku a do jejího stavebního objemu
-stavby pro sportovní účely
-stavby technického vybavení území
-bydlení v rodinných domech v rámci výrobních areálů
Nepřípustné:
-bydlení v bytových domech
-bydlení v samostatných rodinných domech
-venkovní skládky sypkých materiálů a stavebnin
-vrakoviště a šrotiště, včetně skládek pneumatik
-betonárny a ostatní stavební výrobny s venkovními výrobními a skladovými
plochami
-venkovní tržnice (i kryté přístřešky) a stánkařské prodejní plochy s jakýmkoliv
sortimentem
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
28
PLOCHY DROBNÉ VÝROBY
-jsou určeny k umístění výrobních provozoven a průmyslových podniků.
Bydlení je přípustné výjimečně.
PV
-
PLOCHY DROBNÉ VÝROBY
Přípustné:
-výrobní a průmyslové provozovny , sklady a komunální provozovny
Podmíněně přípustné (pouze pokud doplňují účel využití plochy):
-byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, které jsou zahrnuty do
stavebního objemu hlavní stavby
-zábavní zařízení
-stavby pro sportovní zařízení
-objekty nevýrobních služeb
Nepřípustné:
-obytné stavby
-objekty občanské vybavenosti kromě .OK
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
-jsou určeny především k umisťování provozů spojených se zemědělskou
výrobou
VZ PLOCHY VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy pro zemědělskou výrobu slouží pro umisťování zemědělských provozů.
Přípustné:
-stavby a zařízení zemědělských provozoven a k tomu náležející pohotovostní
byty
-zpracovatelské provozovny zemědělských podniků
-provozovny
Podmíněně přípustné:
-výrobní a průmyslové provozovny , sklady a komunální provozovny
-administrativní a správní budovy související s využitím plochy
Nepřípustné:
-bydlení
-církevní, společenské, sportovní, zdravotnické objekty
-obecní vybavenost
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
29
PLOCHY TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
-jsou určeny pro hromadnou rekreaci a sport. Jedná se zejména o sportovní a
zábavní areály.
RH
-
PLOCHY TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Přípustné:
-venkovní travnatá plocha hřiště pro organizovanou i neorganizovanou
výchovu
-objekty sloužící sportovně-turistickému využití plochy
-ubytovací zařízení turistického charakteru
-dětské hřiště a sportoviště
Podmíněně přípustné:
-lavičky, přístřešky trvale spojené se zemí
-objekt zázemí sportoviště (klubovna, sociální zařízení,…)
-objekty a vedení inženýrských sítí
Nepřípustné:
-jakékoli objekty jiného určení
RG
-
PLOCHY TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ -
GOLG
Přípustné:
-venkovní travnatá plocha golfového hřiště
-objekty sloužící sportovně-turistickému využití plochy
-ubytovací zařízení turistického charakteru
Podmíněně přípustné:
-lavičky, přístřešky trvale spojené se zemí
-objekt zázemí sportoviště (klubovna, sociální zařízení,…)
-objekty a vedení inženýrských sítí
Nepřípustné:
-jakékoli objekty jiného určení
PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAVENOST
-jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné
potřebě v uvedených funkcích Plochy pro umístění staveb a zařízení, které slouží
veřejné potřebě a zařízení občanského vybavení založeného na komerčním principu,
zejména pro účely služeb.
OV
-
PLOCHY VYBAVENOSTI
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
30
OV PLOCHY VYBAVENOSTI
-jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné
potřebě v uvedených funkcích Plochy pro umístění staveb a zařízení, které slouží
veřejné potřebě a zařízení občanského vybavení založeného na komerčním principu,
zejména pro účely služeb.
Přípustné:
-objekty škol a školských zařízení a s tím spojených provozů (školní hřiště,
zahrada, …)
-zařízení pro administrativu (pošta, obecní úřad, další služby pro veřejnost),
zdravotnictví a sociální péči
-kulturní zařízení (společenské sály, klubovny spolků,…)
-zeleň veřejná
-zařízení pro spoje, policii a hasiče
-zařízení pro maloobchod, stravování a ubytování
-zařízení pro zábavu a sport
-zařízení pro služby
-agroturistika a hromadná rekreace
Podmíněně přípustné:
-nezbytné technické vybavení
-nezbytné dílny a garáže údržby
-podzemní nebo vestavěné garáže, obslužné komunikace
-pohotovostní byty
-provozovny služeb (kadeřnictví, …)
-komunikace vozidlové a pro pěší
-plochy pro příslušné technické vybavení
-drobné výrobní provozovny
Nepřípustné:
-jiná než hlavní funkce území je nepřípustná
-obytná zástavba
-stavby pro výrobu
Prvky prostorové regulace
Novou výstavbu navrhovat tak, aby byl zachován venkovský charakter obce.
Zástavba může být max.dvoupodlažní – viz. regulace jednotlivých ploch
vymezených stavební hranicí. Přednost dávat jednopodlažním domům
s obytným podkrovím před nadstavbou.
Obraz obce lze doplnit o nové pohledové dominanty velkých listnáčů (lípy ,
javory..) na všech k tomu vhodných místech, zejména v prostoru ploch pro
rekreaci a sport a jako doprovodná kulisa podél komunikací.
Prostorová regulace se uplatní vždy, když v dotčeném místě bude stavebník:
-uskutečňovat novou výstavbu
-provádět rozsáhlou dostavbu původní stavby
-provádět rozsáhlou přestavbu původní stavby, při níž dojde ke změně jejího půdorysu.
Prostorová regulace se neuplatní, jestliže při výše uvedených případech
nedojde ke změně stavební čáry nebo k nadstavbě o méně než jedno podlaží. V těchto
případech je stavební činnost posuzována jako zlepšení standardu stávajícího stavu.
Regulace – funkční případně další regulační podmínky – jsou vždy mimo
hranice současně zastavěného území (nestavební plochy) vztaženy k základním
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
31
funkčním plochám, které jsou od sebe barevně odlišeny. V zastavěném území
(stavební plochy) je regulace funkce bydlení vztažena vždy k jednotlivým regulačním
plochám. Regulace ostatních funkčních typů (nestavební plochy) jsou opět vztaženy
k jednotlivým základním funkčním plochám.
Kód, označující funkční využití ploch, je ve výkresové dokumentaci za
lomítkem doplněn regulačními podmínkami, které mohou být rozdílné pro plochy
stejného funkčního využití. Posloupnost uvedených regulací je uvedena u každého
funkčního typu ve funkční regulaci. Ve výkresové dokumentaci jsou použity tyto prvky
prostorové regulace:
-výška zástavby – podlažnost je udávána v počtu přípustných plných podlaží
(bez započítání podkroví)
-tvar střech
-index zastavění pozemku – udává maximální poměr mezi plochou pozemku a
zastavěnou plochou objektů-staveb na pozemku
Popis jednotlivých prvků prostorové regulace je vysvětlen dále.
Výška zástavby
Výška zástavby je určena ve výkresu regulací a limitů využití území. Výška
obytné zástavby je udávána tzv. plnými podlažími. Do plného podlaží se započítává
podkroví v případě, když více jak 3/4 podkroví má výšku požadovanou pro obytné
místnosti. Do plného podlaží se rovněž započítává podzemní podlaží v případě, když
vystupuje více než 0,9 m nad úroveň průměrné výšky okolního terénu.
Tvar střech
Stavební činnost v území bude respektovat původní duch obce použitím
střechy sedlové, valbové a polovalbové s hřebenem rovnoběžným s osou přilehlé
komunikace.
V grafické příloze regulačního výkresu jsou uvedeny zakázané tvary střech.
Sklon střech bude proveden v návaznosti na okolní zástavbu. U rozvojových ploch
bude stanoven jednotný sklon střech pro obytnou skupinu.
Regulace je platná pro všechny zastavitelné plochy i nezastavitelné plochy
bez funkčního rozlišení.
Přípustné:
-sedlové, valbové a polovalbové
Podmíněně přípustné:
-pultové střechy u staveb doplňkových k obytným objektům (hospodářských
přístaveb, kůlen…)
Nepřípustné:
-střechy rovné, mandsardové, a všechny atypické tvary střech
Orientace hřebene střech
Orientace hřebene střechy je velmi důležitou regulační kategorií, která
ovlivňuje výtvarný ráz obce. Regulace je platná pro všechny zastavitelné plochy bez
funkčního rozlišení.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
32
Přípustné:
-orientace hřebene střechy v rovnoběžné poloze s osou přilehlé komunikace.
Při této orientaci hřebene jsou možné všechny tvary střech uvedené v regulativu Tvar
střech – přípustné.
Podmíněně přípustné:
-orientace hřebene kolmo k ose přilehlé komunikace . Při této orientaci
hřebene střechy musí být střecha valbová nebo polovalbová.
Nepřípustné:
-orientace hřebene střechy kolmo k ose přilehlé komunikace se sedlovou
střechou (štítem k silnici).
7.
VYMEZENÍ
VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH
STAVEB,
VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K
POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
7.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb vychází ze smyslu § 170 a §101
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění.
Označení VPS
Popis
VPS 1
KANALIZACE NÁVRH
VPS 2
VODOVOD NÁVRH
VPS 3
PLYNOVOD - NÁVRH
VPS 4
VRCHNÍ VEDENÍ 22kV NÁVRH
VPS 5
KABELOVÉ VEDENÍ 22kV NÁVRH
VPS 6
TRAFOSTANICE NÁVRH
VPS 7
PRŮCHOD
VPS 8
MÍSTNÍ KOMUNIKACE NÁVRH
VPS 9
VODOJEM
ZÁMĚRY KRAJE
VPS 10
PŘELOŽKA SILNICE I. TŘÍDY I/46 (ZÚR)
VPS 11
KANÁL D-O-L (ZÚR)
Územní rozsah veřejně prospěšných staveb je vymezen ve výkrese č. 3 – Výkres
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Vymezení veřejně prospěšných
staveb výše uvedených nevylučuje možnost vymezit další veřejně prospěšné stavby,
opatření příp. asanace v navazující územně plánovací dokumentaci.
7.2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Nejsou vymezena.
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Územní plán Dolany – koncept
33
8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Nejsou vymezeny.
9. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část -počet listů:
str. 1 -33
Grafická část -počet listů výkresu:
7 – každý výkres rozdělený na 2 části
1. Výkres základního členění území
1 : 5000
2. Hlavní výkres
1 : 5000
3. Výkres veřejně prospěšných staveb
1 : 5000
4. Výkres dopravního řešení
1 : 5000
5. Vodní hospodářství (s variantami řešení)
1 : 5000
6. Energetika a spoje
1 : 5000
7. ÚSES
1 : 5000
Geos Laser Star, Hradec Králové, Landplan Praha
říjen 2010
Download

Územní plán Dolany koncept