Fórum pro spolupráci v
oblasti politiky trhu práce
Podpora osob se zdravotním postižením při
integraci na trhu práce v Rakousku
PhDr. Mgr. Lucie Procházková
Shrnutí vypracovala Okresní hospodářská komora Brno‐venkov
Úvod
Po roce 1989 došlo v České republice ke změnám
postoje a přístupu společnosti k jedincům se
zdravotním postižením.
Lidé s postižením naráží při integraci na trh práce
na řadu překážek. Důvody mohou být
nedostatečné nebo neodpovídající vzdělání,
architektonické podmínky a často myšlení a postoj
jednotlivců, ale i celé společnosti. Pro jedince
s postižením je těžké zvládnout vstup do
profesního života. Tyto osoby potřebují pomoc a
podporu, je zapotřebí specifických poradenských
služeb a asistenčních služeb v osobním i profesním
životě.
Cílem této práce je analýza problematiky integrace
zdravotně postižených do společnosti a na trh
práce v Rakousku včetně zakotvení v legislativě.
Cílem bylo zjistit, zda:
• zaměstnavatelé zdravotně postižených
potřebují odbornou pomoc
• je
zaměstnávání
osob
podmíněno
podporou job coachů
• Job coaching doplňuje nabídku dalších
služeb
• kvalifikace
job
coachů
odpovídá
požadavkům dané profesní oblasti
• mladí lidé s postižením vítají poskytování
asistence pro volný čas a volnočasové
aktivity
• asistence u volnočasových aktivit pozitivně
přispívá k procesu odpoutání od rodiny a
osamostatňování.
Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou
část a je rozdělen do pěti kapitol.
1. Teoretická východiska
Vymezení okruhu osob, pojem postižení
Problematikou postižených osob se zabývají různé
vědecké disciplíny, ale i oblast politiky‐např. resort
sociální, zdravotní, školní, politiky trhu práce a
další, které se svými opatřeními musí zaměřit na
tuto skupinu společnosti.
2. Význam integrace do společnosti
V současnosti stále existuje velké množství osob
s mentálním nebo kombinovaným postižením
izolovaných od osob bez postižení.
• Integrace postižených osob do pracovního
života
Práce zaujímá pro člověka klíčovou roli a má vliv na
vývoj ve všech oblastech života. Pro postiženého
člověka je práce – vykonávání profese zásadou
ekonomické a sociální samostatnosti a nezávislosti,
získává status pracujícího a výdělečného člověka
s možností sociálního kontaktu. Zaměstnanost
poskytuje postiženému existenční smysl a je
stimulem pro osobní vývoj jedince.
• Vstup do profesního života
Začleňování postižených osob na rakouském trhu
práce s sebou nese řadu překážek, mezi něž patří
např.
neadekvátní
kvalifikace
postižených,
předsudky vůči nim, Zákon o zaměstnávání
postižených, málo informací a velmi málo
poradenských služeb pro podniky.
Velký význam pro samotné začlenění na trhu práce
má profesní orientace a samotná příprava. Před
ukončením povinné školní docházky si musí určit
profesní orientaci vzhledem ke svým omezeným
možnostem a schopnostem.
V Rakousku existuje řada opatření na podporu
integrace mladých osob s postižením na trh práce.
Fórum pro spolupráci v
oblasti politiky trhu práce
Byl vypracován model integrativního profesního
vzdělávání, který lze realizovat:
1. prodloužením zákonné délky profesního
vzdělávání nebo
2. stanovením částečné kvalifikace
s doplněním dalších dovedností z jiných
učebních oborů
• Asistence při profesním vzdělávání
V Rakousku mají učni, po celou dobu integrativního
vzdělávání, možnost využít nabídky asistence.
3. Poradenství a podpora při integraci do
pracovního života
V Rakousku žije přibližně 630.000 lidí se silným
omezením při vykonávání každodenní práce a toto
omezení trvá déle než půl roku. Celkově je
v Rakousku 1,6 milionů osob s postižením
v širokém slova smyslu. I přes nízkou úroveň
nezaměstnanosti v Rakousku je tamní politika trhu
práce velmi aktuální a aktivní. Pro postižené osoby
je podstatné zvyšování kvalifikace a tím zlepšení
možností při uplatnění na trhu práce v České
republice řeší řada projektů.
Rámcové podmínky v Rakousku a České republice
Rakousko
V rakouské legislativě je odpovědnost v některých
oblastech rozdělena mezi spolkovou a zemskou
vládu. Hlavním instrumentem při koordinaci
rakouské politiky postižených je Spolkový zákon o
postižených. V oblasti trhu práce je důležitým
legislativním dokumentem Zákon o zaměstnávání
postižených.
Hlavními aktéry v politice zdravotně postižených
osob jsou v Rakousku Spolkový sociální úřad, Úřad
práce, spolkové země, které společně se školskými
úřady, sociálními partnery a organizacemi, které
zajišťují opatření pro postižené osoby, se snaží
dosáhnout úplné integrace osob s postižením do
všech oblastí života a zejména na trh práce.
Spolkový sociální úřad
Tento úřad nabízí ve svých pobočkách ve
spolkových zemích pomoc a poradenství
postiženým lidem tak, aby se zlepšila jejich
integrační možnost na trhu práce. Úřadem
pověřený lékař, posuzuje stupeň postižení osob. Je‐
li stupeň postižení minimálně 50% a nevztahuje se
na něj pracovní neschopnost, je tento člověk
označen jako zvýhodněný postižený. Tyto osoby
mají např. zvýšenou ochranu před výpovědí,
podporu v profesní oblasti, mohou mít nárok na
dodatečnou dovolenou, jsou osvobozeni od daně
z příjmu atd.
Povinnost zaměstnávat postižené osoby
Zaměstnavatele s 25 a více zaměstnanci jsou
v Rakousku stejně jako v České republice povinni
na každých 25 zaměstnanců zaměstnat jednu
osobu s postižením. Neplní – li zaměstnavatel tuto
povinnost, musí z každé neobsazené místo zaplatit
tzv. vyrovnávací taxu, která jde do Fondu
vyrovnávacích tax založeného Ministerstvem pro
sociální jistotu a generace. Peníze jsou určeny na
podporu postižených jedinců, na zřizování
integrativních závodů a na podporu projektů a
opatření ve prospěch postižených jedinců.
Ochrana před výpovědí
Postižený zaměstnanec může dostat od
zaměstnavatele výpověď pouze, dostane‐li
zaměstnavatel souhlas od Výboru pro postižené.
Během prvních šesti měsíců pracovního poměru
nárok na tuto ochranu není.
Česká republika
Hlavními aktéry v politice zaměstnávání osob ze
zdravotním postižením jsou v České republice
Ministerstvo práce a sociálních věcí České
republiky (MPSV ČR) a Úřady práce.
Povinnost zaměstnávat postižené osoby
Čeští zaměstnavatelé s více jak 25 zaměstnanci
mají zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením. Podíl je stanoven na 4%
celkového počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelé
mají, ale i možnost splnit svoji povinnost např.
odebíráním
výrobků
nebo
služeb
od
zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50%
zaměstnanců se zdravotním postižením nebo
zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.
Poslední možností je odvod 2,5 násobku průměrné
měsíční mzdy v národním hospodářství za každou
osobu se zdravotním postižením, která měla být
zaměstnána do státního rozpočtu. Výši průměrné
Fórum pro spolupráci v
oblasti politiky trhu práce
mzdy stanoví ministerstvo na základě údajů
Českého statistického úřadu.
Vhodné pracoviště, vhodný pracovník
Pro podniky zaměstnávající osoby se zdravotním
postižením jsou zvláště důležité tři faktory:
• Pracovníci „na míru“
• Zapracování
člověka
s postižením
odborným pracovníkem
• Kontinuální
a
spolehlivý
doprovod
postiženého
člověka
při
všech
záležitostech, které se týkají práce
• Poradenské a asistentské služby při vstupu
na trh práce
V Rakousku existuje řada opatření, která mají
postiženým lidem pomoci při integraci na trh
práce.
Clearing je služba nabízená na přechodu mezi
školou a nástupem do zaměstnání. Tato služba má
naznačit mladým lidem jejich perspektivy vzhledem
k jejich budoucímu profesnímu životu.
Pracovní asistence je určena jak postiženým
jedincům, tak podnikům, které chtějí postižené
zaměstnat nebo zaměstnávají. Nabídku pracovní
asistence lze shrnout do tří oblastí: informace,
poradenství, podpora a doprovod. Pro mladé lidi
s postižením nebo speciálními vzdělávacími
potřebami existuje při profesním vzdělávání
možnost podpory od asistence při profesním
vzdělávání. Úkolem je spolupráce se závody,
školami a učilišti, školskými úřady apod. podpora
při jednání s úřady, doprovod a podpora při
absolvování praxe, při profesní orientaci či
intervence v krizových situacích.
Job Coaching, job coach podporuje postižené
jedince při zaškolení či zapracování případně při
problémech na pracovišti.
Osobní asistence na pracovišti poskytuje podporu
postiženým lidem, kteří sice mají odborné znalosti
a vědomosti a při svém omezení potřebují podporu
druhé osoby.
• Asistenční služby pro osoby s postižením
Asistenční služby představují pro osoby se
zdravotním postižením nutný předpoklad k jejich
začlenění do společnosti a účasti na životě ve
společnosti. Osobní asistence představuje pomoc
postiženým osobám. Osobní asistence je komplexní
princip pomoci v ambulantní oblasti pro základní
péči, domácnost, volný čas, vzdělávání a povolání,
stejně jako pro postižené rodiče. V Rakousku mají
osoby, které mají vzhledem omezení své
soběstačnosti zvýšenou potřebu péče a podpory
nárok na tzv. příspěvek na péči. Tento příspěvek je
nezávislý na příjmu či na příčině postižení či snížení
soběstačnosti.
Osobní asistence na pracovišti
Osobní asistence na pracovišti je pravidelná
podpora ve formě poskytnutí pomocné ruky
během pracovní doby. Přispívá k integraci
postižených osob do zaměstnání a k jejich
začlenění do společnosti a v širším kontextu tak
přispívá ke zlepšení kvality života postižených osob.
Asistence pro volný čas
Asistence pro volný čas umožňuje postiženým
lidem účast na volnočasových aktivitách jako je
návštěva kina, kulturních akcií, sportovních
událostí, setkání s přáteli, doprovod na dovolenou
nebo dobrovolnická činnost v organizacích a
sdruženích.
• Podpora zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
Rakousko
Během profesní přípravy, při vstupu do zaměstnání
i při výkonu zaměstnání mají postižení při splnění
určitých podmínek na finanční podporu. Nárok na
podporu vzniká při zvýšených nákladech při
profesní přípravě nebo při výkonu práce.
Česká republika
Lidé se zdravotním postižením mají nárok na určité
finanční podpory. Tyto dávky jsou upraveny ve
vyhlášce MPSV ČR č. 182/1991 Sb.
• Podpora zaměstnavatelů v Rakousku
Možnosti
podpory
zaměstnavatelům
zaměstnávajícím osoby s postižením jsou vymezeny
Spolkovým sociálním úřadem.
• Podpora zaměstnavatelů v České republice
Podpora osob se zdravotním postižením je součástí
řady programů pro aktivní politiku zaměstnanosti.
Zaměstnavatelé mají nárok na finanční podporu ve
Fórum pro spolupráci v
oblasti politiky trhu práce
formě finančních úlev a úhrad určitých nákladů ze
strany státu což je vymezeno v zákonu o
zaměstnávání č. 435/2004 Sb.
• Sociální
aspekty
integrace
zdravotně
postižených osob
Cílem úplné integrace je začlenění jedince
s postižením do všech oblastí lidského života.
Integrace je chápána jako nejvyšší stupeň
socializace.
Sociální služby jsou v České republice legislativně
vymezeny zákonem, který upravuje podmínky
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám
v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím
sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro
vydávání oprávnění k poskytování sociálních
služeb, výkon veřejné správy v oblastech sociálních
služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a
předpoklady pro výkon činnosti v sociálních
službách.
SHRNUTÍ
Osoby se zdravotním postižením patří na trhu
práce
mezi
znevýhodněné
skupiny
a
nezaměstnanost postižených osob je v poměru
k ostatní populaci značně vyšší. Politika trhu práce
je v Rakousku i České republice velice aktivní.
Vlády obou států se snaží o legislativní vymezení v
zaměstnávání postižených osob.
V Rakousku existuje řada opatření, jako pomoc
postiženým lidem při integraci na trh práce.
K podpoře sociální integrace a zabránění
sociálnímu vyčlenění osob se zdravotním
postižením nebo znevýhodněním existují sociální
služby, které jsou právně vymezeny v České
republice vymezeny v zákonu č. 108/2006 o
sociálních službách.
Download

Podpora osob se zdravotním postižením při integraci - expak