ŠANCE PRO OBĚ STRANY
NEWSLETTER PROJEKTU
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Číslo 1 / 5. června 2014
NA ÚVOD
Dobrý den,
přinášíme Vám první číslo našeho newsletteru, který bude v prvé řadě zasvěcen
projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, ale také širší
problematice spjaté s OZP/OZZ. Věřím, že náš občasník bude užitečný novinářům
i dalším čtenářům.
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Za cíl si klade zlepšit postavení
OZP/OZZ na trhu práce a současně motivovat zaměstnavatele k aplikování větší
společenské zodpovědnosti vůči těmto osobám. Do projektu se mohou zapojit pouze
OZP/OZZ pracující mimo Prahu. To je dáno podmínkami výzvy, v jejímž rámci je projekt realizován. Projekt, jehož
celkové náklady přesahují 168 milionů Kč, odstartoval v lednu 2013 a potrvá do srpna 2015.
Vedle samotného vzdělávání již zaměstnaných OZP/OZZ také probíhají či budou probíhat aktivity zacílené
na jejich stávající i potenciální zaměstnavatele. Workshopy pro zaměstnavatele se dostávají do své závěrečné
fáze, brzy je vystřídají pracovní snídaně. I nadále se budou konat speciální školení pro personalisty a manažery
firem, a zanedlouho navíc odstartují audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ. Individuální poradenství
pro firmy, které se chtějí zapojit do našeho projektu, pro nás zajišťuje vítěz veřejné zakázky „Zajištění služeb
public affairs v projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“, Hospodářská komora ČR.
Důležité je, že pro zaměstnance se zdravotním postižením či znevýhodněním, ale i pro zaměstnavatele jsou
aktivity projektu poskytovány bezplatně.
Více se dozvíte v následujících textech. Přeji Vám nerušené čtení, a protože se blíží čas letních výletů a dovolených,
také štěstí na zajímavé prázdninové destinace a krásné počasí.
Mgr. Aneta Sluková
hlavní manažer projektu
Vzdělávání OZP/OZZ
Fond dalšího vzdělávání
příspěvková organizace MPSV
1
PROJEKT
Vzdělávání osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
Charakteristika projektu
Základní údaje:
 registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/A5.00001
 částka: 168 335 181,78 Kč
 doba realizace: 1. 1. 2013 – 30. 8. 2015
Hlavní cílové skupiny:
 zaměstnanci z řad OZP/OZZ
 zaměstnavatelé zaměstnávající OZP/OZZ
 zaměstnavatelé nezaměstnávající OZP/OZZ
(aby se do aktivity vzdělávání mohli zapojit, musí během trvání projektu OZP/OZZ zaměstnat)
Cíle:





zlepšit postavení zaměstnanců se zdravotním postižením či znevýhodněním
na trhu práce
umožnit zaměstnavatelům efektivně využít potenciál OZP/OZZ pro jejich firmu
bořit bariéry v otázce zaměstnávání OZP/OZZ
motivovat zaměstnavatele ke společenské odpovědnosti
Aktivity:
 vzdělávání zaměstnanců z řad OZP/OZZ
 workshopy a snídaně pro zaměstnavatele
 školení pro personalisty a management firem
 audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ
 individuální poradenství
Účastníci projektu z řad OZP/OZZ:





Mají zdravotní postižení (I., II., III. stupeň invalidity) nebo znevýhodnění.
Jsou zaměstnáni min. na 0,5 úvazku (v HPP nebo na DPČ).
Jejich pracovní poměr ve firmě trvá v době zahájení vzdělávání min. 3 měsíce.
Jsou státními příslušníky EU nebo mají trvalý pobyt v ČR.
Mají místo výkonu práce mimo Prahu.
Účastníci ze strany zaměstnavatelů:
 obchodní společnosti (a. s., k. s., s. r. o., v. o. s.), výrobní a spotřební družstva
 OSVČ
Úhrada nákladů zaměstnavatelům:
 na samotné vzdělávání zaměstnanců z řad OZP/OZZ až do výše
 52 500 Kč / 1 zaměstnanec
 cestovné, stravné, ubytování zaměstnance
 mzdové náklady zaměstnance
2
ROZHOVOR
Silná stránka projektu? Jeho komplexnost
S Mgr. Janou Majerovou nejen o projektu Vzdělávání osob se zdravotním postižením a znevýhodněním
Jana Majerová vystudovala obor pedagogika – psychologie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Po studiu pracovala 5 let v neziskovém sektoru. Od roku 2001 je zaměstnána na úseku
zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Vaše pozice na Ministerstvu práce a sociálních věcí se nazývá „vedoucí Oddělení koncepcí a strategií
trhu práce“. Představte prosím čtenářům, jaká je její konkrétní náplň.
Oddělení koncepcí a strategií trhu práce je součástí sekce
zaměstnanosti, odboru trhu práce Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Jak vyplývá z jeho názvu, zabýváme se nastavením
koncepčních a strategických opatření na národní i mezinárodní
úrovni v oblastech, které s trhem práce souvisejí. Jedná
se zejména o oblast zprostředkování zaměstnání, oblast dalšího
vzdělávání a oblast aktivní politiky zaměstnanosti. Jednou
z agend je i zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Je to
poměrně široký záběr, který ale současně umožňuje provázání
zásadních výstupů a dopadů jednotlivých agend. Tento komplexní
přístup považuji za nezbytný, protože je nutné si uvědomit,
že systémová nastavení se vždy v konečném důsledku dotýkají
občanů. V oddělení pracuje 14 kolegů, kteří jsou „na svém písku“
odborníky. Mým hlavním úkolem je zajistit kontinuitu uvnitř těchto
agend a snažit se je vzájemně provazovat tak, aby navrhovaná
opatření dávala smysl.
Jak vznikla myšlenka projektu Vzdělávání osob se zdravotním postižením a znevýhodněním? Bez
pečlivé analýzy se to asi neobešlo.
Ano, máte pravdu. Vznik tohoto projektu inicioval Fond dalšího vzdělávání s tím, že reagoval na výstupy
projektu „Zvýšení efektivnosti systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR“. Tento
projekt realizovalo MPSV v letech 2008–2011 a jedním z jeho výstupů bylo zjištění silné poptávky po vzdělávání
této cílové skupiny. Při nastavování jednotlivých klíčových aktivit se pozornost zaměřila na zaměstnance
se zdravotním postižením s cílem jejich udržení na trhu práce. Jinými slovy – umožnit zaměstnavateli získat
příspěvek na vzdělávání těchto zaměstnanců dle svých potřeb tak, aby dosáhli potřebné kvalifikace a mohli
v měnícím se prostředí a nárocích vykonávat dále svoji práci, popřípadě být přeřazeni na takovou pracovní
pozici, která proškolení či nějaký vzdělávací kurz vyžaduje.
Jaká je vaše role v projektu?
Jsem odborným garantem klíčových aktivit Administrace podpory vzdělávání osob se zdravotním postižením
a Poradenský servis pro personalisty a management v otázkách zaměstnávání OZP… Jsou to oblasti spjaté
se samotným vzděláváním i s audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ ve firmách.
3
Co považujete za silné stránky projektu a v čem naopak spatřujete jeho možná úskalí?
Za silnou stránku tohoto projektu jednoznačně považuji jeho komplexnost. Nabízí zájemcům ze strany
zaměstnavatelů možnost získat finanční podporu na vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením,
ale navíc jsou pořádána školení pro personalisty, workshopy, kde je představena nejen legislativa, ale na nichž
jsou též prezentovány praktické přístupy a poskytováno poradenství v této oblasti. Za unikátní lze považovat
provádění auditů ve firmách, kdy zaměstnavatel získá informace o vhodných pracovních pozicích, na kterých
by mohl osoby se zdravotním postižením zaměstnat. Toto je zcela inovativní přístup a věřím, že se nám podaří
u některých zaměstnavatelů změnit jejich postoj a k zaměstnávání této cílové skupiny je motivovat.
Hodně komunikujete se zaměstnavateli firem zaměstnávajících přes 50 % OZP/OZZ. Tam problém
s uplatňováním společenské zodpovědnost i nebude… Máte také nějaké zkušenosti nebo poznatky
s uplatňováním tohoto principu u firem na otevřeném trhu? Projevuje se zde pozitivní trend, nebo místo
zaměstnávání OZP/OZZ raději nadále dávají přednost náhradnímu plnění?
Jsem přesvědčena, že situace na volném trhu práce se stále zlepšuje. Problém však stále vidím v nedostatečně
kvalitním poskytování informací a poradenství. Zaměstnavateli, který má více než 25 zaměstnanců, stanovuje
zákon o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat ve stanoveném podílu 4 % osoby se zdravotním postižením.
Zákon umožňuje splnit tuto povinnost nejen přímým zaměstnáním, ale i zmíněným „náhradním plněním“ , tedy
odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. Třetí možností je odvod
do státního rozpočtu, kdy částka za jednu osobu činí více než 60 tisíc Kč. Pokud budu personalista ve firmě
zaměstnávající 200 zaměstnanců, a budu tedy vědět, že musím „zajistit“ 8 osob se zdravotním postižením,
určitě bych uvítala, pokud by mi někdo konkrétně poradil, jak to mohu udělat. Například výběrem vhodné
pracovní pozice… Náhradní plnění je pouze variantou stejně jako odvod do státního rozpočtu. Pokud jsem
dobrým správcem financí ve firmě, kde pracuji, tak je mi zřejmé, že zaměstnat osobu se zdravotním postižením
sice není nejjednodušší cesta, ale dlouhodobě nejpřínosnější. Navíc pojem „společenská odpovědnost“ už není
ani na českém trhu práce něčím úplně novým. Nejen firmy se zahraniční účastí, které často mají tento přístup
ve svém kodexu, ale stále více českých firem jde touto cestou. Jsem moc ráda, že tomu tak je. A věřím,
že právě projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením může svým širokým zaměřením
a nabídkou různých aktivit situaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR dále velmi
pozitivně ovlivnit.
Můžete nám na závěr prozradit, co vám při vaší náročné práci pomáhá udržet motivaci? Jaké jsou vaše
oblíbené relaxační aktivity ve volném čase?
Musím se zamyslet… Bude to znít jako klišé, ale za 13 let působení ve státní správě bylo a je mým hlavním
cílem odvádět co nejlépe svoji práci a myslet na to, jaké dopady bude mít na lidi. A aby to nebyla práce
„od zeleného stolu“, je velice užitečné zapojit se do realizace konkrétních projektů, komunikovat s těmi,
pro které by měly mít přínos, a ověřovat si, jak moc se ne/potkává teorie s praxí. Takže aktivní účast
v projektech je určitě jedna z mých motivací. Tou druhou je skutečnost, že jsem dosud měla vždy veliké štěstí
na spolupracovníky. Stávající tým lidí jak v oddělení na MPSV, tak na FDV je velmi inspirativní a lze s ním
zvládnout i náročné situace… A volný čas? Ten trávím s rodinou, momentálně si užíváme malé štěňátko,
holčičku labradora. Pokud mám čas jen sama pro sebe, moc ráda plavu, čtu. Ale největší relaxací je pro mě
cestování a poznávání nových míst.
4
FAKTA
Zaměstnaných osob se zdravotním postižením v ČR je přibližně 115 000 (23 %). Zhruba na 1/3 zaměstnaných
OZP získává zaměstnavatel finanční podporu.
Práci aktivně hledá přibližně 40 000 OZP (8 %). Většinou se jedná o osoby zdravotně znevýhodněné, dále
v I. či II. stupni invalidity (minimum z III. stupně). Alarmující ovšem je, že dalších cca 93 000 OZP v minulosti
práci hledalo, ale nyní na to již rezignovalo.
Jedním ze zásadních problémů při zaměstnávání OZP je nezkušenost zaměstnavatelů se zaměstnáváním osob
se zdravotním postižením, což se potvrdilo u více než 55 % dotázaných OZP.
Na straně zaměstnavatelů je dále identifikován nedostatek informací o právech a povinnostech zaměstnávání
OZP.
5 % nedokončilo základní školu
20 % dokončilo ZŠ, ale
nepokračovalo dále
50 % získalo středoškolské vzdělání
bez maturity
20 % získalo maturitu
5 % má vysokoškolské vzdělání
Velkým problémem OZP pro jejich uplatnění na trhu práce je především nedostatečná úroveň vzdělání.
Dalším problémem je nedostatek nabídky pracovních míst na zkrácený pracovní úvazek. Velká část OZP
rovněž vykazuje pasivitu, slabou motivaci a nízké sebevědomí, které má za následek snížení šancí uplatnění
na trhu práce.
Důležitým faktorem je vývoj potřeb pracovního trhu, které jsou silně ovlivněny rozvojem technologií, což má
za následek zvyšování požadavků na dosaženou kvalifikaci.
Postavení OZP na trhu práce dále ovlivňuje i vývoj jejich zdravotního stavu, který je v přímé souvislosti
s možnosti jejich uplatnění.
Zdroj:
Analýza k projektu „Zvýšení efektivnosti systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR“,
MPSV 2012.
Poznámka:
Celkový podíl OZP v rámci populace ČR bývá udáván 7–10 %.
5
KAPKA NA KONEC
Šance pro obě strany
Ať už „to“ pojmenujeme public affairs, roadshow nebo třeba lobbying, na významné roli této aktivity v projektu
to nic nemění: osobně se po celé republice setkáváme se zaměstnavateli či jejich odpovědnými zástupci.
Snažíme se je motivovat, aby se do vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením či znevýhodněním
zapojili. Právě jejich zájem je totiž klíčem k úspěchu celého projektu.
Tisíce kilometrů křížem krážem Českou republikou, brzké vstávání, pozdní návraty, přespávání mimo domov –
to dá zabrat, i když se o to dělí několik členů našeho týmu. Nad únavou ale vítězí dobrý pocit, když
se prezentace vydaří… I když je nakonec nahlodávaný pochybnostmi, zda se přece jenom nemohla povést
lépe, a z nich vyplývajícími nápady, v čem se příště ještě zlepšit.
A co nám jako „vedlejší produkt“ probíhající workshopy a školení prozradily o personalistech a manažerech?
Že jim není cizí „myšlení srdcem“, ovšem v prvé řadě musí mít všechno dobře srovnané v hlavě. Jedině tak
bude jejich firma v tvrdém tržním prostředí dobře fungovat a bude perspektivním zaměstnavatelem pro všechny,
tedy i zaměstnance z řad OZP/OZZ.
Jsme rádi, že náš projekt spojuje obojí – apel na společenskou odpovědnost, ale také racionální argumenty
(řečí marketérů: benefity), proč se do něj zapojit. Jde o příležitost pro zdravotně postižené a znevýhodněné
zaměstnance stejně jako pro jejich zaměstnavatele, je to šance pro obě strany.
6
Download

ŠANCE PRO OBĚ STRANY - Fond dalšího vzdělávání