Klíče k srdci…
Vážení rodiče, milí čtenáři naší „klíčenky“,
dovolte, abych začal úvodník závěrečného čísla tohoto školního roku
krátkou úvahou. První červnovou neděli jsme jeli s dětmi ze základní školy na výlet na Karlštejn na další akci z cyklu Klíče k branám. Byl zrovna Den dětí, a také proto jsme
si to všichni chtěli společně užít. Sluníčko svítilo, nálada byla výborná. Ráno
jsme se sešli na nádraží a jeli jsme vláčkem do stanice Karlštejn. Cesta nahoru
nám utekla velmi rychle a za chvíli už jsme šli na prohlídku Kaple svatého Kříže. Byla nádherná - až dech beroucí. Krásně to ti naši předci postavili. Byl ten
Karel IV. ale moudrý král.
Po prohlídce jsme měli rozchod a šli jsme pomalounku cestou dolů směrem k Berounce.
Sraz jsme měli u „palačinek“. Cestou byly krámky, z nichž některé dělají Karlu IV. a jeho
národu spíše ostudu. Jiné je to ale s palačinkárnou úplně dole. Tam vám vyráběl a prodával úžasný chlapík,
který svou práci dělal s radostí, grácií a inteligentním humorem. Sledovat jej při práci bylo jako dívat se na
koncert. A lidí bylo kolem jeho creperie plno. Jak by také ne. Dělal svoji práce zkrátka skvěle – asi nejlíp na
světě a tím našel klíč k srdcím poutníků ke Karlštejnu. Kdyby všichni lidé dělali vše takovým způsobem jako
onen muž, vypadal by svět určitě ještě radostněji. Z tohoto poddaného má jistě Karel IV. radost. Na Karlštejn
(a nejen kvůli palačinkám) se určitě ještě někdy vrátíme. Díky, pane palačinkáři.
Končí čtvrtý školní rok Základní školy Open Gate, a tak nastává čas krátkého vzpomínání, rekapitulace, hodnocení. Naši nejmenší školáčci po prázdninách již vymění kravaty žluté za červené a nebudou těmi
„nejmenšími“. A rozhodně nebudou ani těmi nejméně zkušenými. Za první školní rok udělali za doprovodu
paní učitelky Jitky Vinklerové a Šárky Linhové velký kus práce – čtou s porozuměním, vyjádří v psaném projevu své myšlenky, orientují se v matematických prostředích, komunikují, čtou a píší v anglickém jazyce.
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
Získávají zdravé sebevědomí. To vše je stále zabaleno do obalu přirozenosti, bezprostřednosti a radostnosti.
Důkazem toho byly jejich oborové prezentace a vystoupení v rámci divadelního festivalu.
Naše druháky předává do třetí třídy paní učitelka Hana Vavrečková a Šárka Linhová. Všichni prožili naplněný další školní rok a ve vzdělávání udělali opět velký pokrok. Upevnili si dovednosti z prvního ročníku, rozšířili
si znalosti ve všech předmětech poznávání světa a jsou schopni uplatňovat vše v reálném životě – píší články do klíčenky, na vysoké úrovni předvedli své prezentace a vrcholem bylo jejich vystoupení při divadelním
festivalu. Hloubku přínosu jejich zpracování nelehkého tématu Otevírání studánek Bohuslava Martinů jsme
cítili asi všichni, ale míru působení na rozvoj jejich cítění, kulturnosti pocítí sami žáci možná až v dospělosti.
Rozhodně budou mít na to, co prožili se svou první paní učitelkou, nezapomenutelné vzpomínky.
Naši početně nejsilnější žáci třetích tříd jsou již za půlkou svého působení na základní škole. Stávají se
z nich zodpovědnější školáci, mají za sebou úspěšně obsahově náročný třetí ročník. Vzpomínám, na malé
školáčky, kteří v září 2011 vstoupili do bran Open Gate jako ti nejmenší. Čas uplynul vskutku raketově a dnes
se vzrůstem mnozí vyrovnají páťákům. Stále jim zůstává však jejich dětská hravost a to je jedině dobře. Tyto
na chlapce silné ročníky provedly úspěšně třetím ročníkem paní učitelky Petra Kobrová, Věra Pockley, Veronika Malá a páni učitelé Michael Franklin a Steven Cartman.
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
Žáky čtvrtého ročníku čeká v příštím školním roce náročný krok na jejich cestě vzděláváním – a to přijímací
pohovory na gymnázium. Jak víte z minulých let, již na podzim budou vykonávat tzv. přijímací pohovory nanečisto, které mnohé napoví. Od dubna se žáci pravidelně navíc setkávali se svou novou třídní paní učitelkou
Alexandrou Děžinskou a s paní zástupkyní Petrou Kobrovou, aby se tomuto tématu intenzivněji věnovali. Síla
tohoto kolektivu spočívá především právě v „kolektivu“, což nám žáci prokázali ve svém divadelním představení, které jejich rejža nazval „kolektivní“ improvizací. Individualita jednotlivých žáků se ve třídě však také
vhodně projevuje, což se ukázalo při prezentacích, divadle i běžné školní práci. Letos to pozorovali jejich starší průvodci – paní učitelky Jitka Hildebrandová, Alexandra Děžinská, Marie Zicháčková a páni Michael
Franklin, Steven Cartman a Jiří Luka.
Základní školu v letošním roce opouští 18 žáků pátého ročníku, kteří směle naplňují profil žáka Základní
školy Open Gate. Jsou zvídaví, rádi se učí nové věci, přemýšlí o přijímaných informacích, dokáží vidět věci
z více úhlů pohledu, s jistotou vyjadřují své myšlenky v Čj i Aj, dokáží naslouchat názorům druhých, znají a
mají morální hodnoty, respektují dohodnutá pravidla, jsou citliví k potřebám a pocitům druhých, cítí osobní
zodpovědnost v pomoci druhým, uvědomují si své silné stránky i slabosti a konstruktivně s nimi pracují, nebojí
se vyjádřit myšlenky, názory, postoje, kterým věří, i když ví, že tyto nemusí být přijaty. S posledně jmenovanou dovedností mám osobní zkušenost z nedávné doby, kdy jsem s našimi nejstaršími řešil jistou situaci týkající se odchodů třídy z oběda. Za způsob řešení a průběh vlastní komunikace při jeho hledání by se nemusel
stydět ani vrcholový management velkých firem, ba co víc - možná by pro ně mohl být vzorovým a ukázkovým příkladem hledání řešení, vhodného vyjádření názoru, a respektování názoru druhého. Všech našich 18
žáků pokračuje na vyšším stupni vzdělávání (17 na našem gymnáziu a jeden na gymnáziu jiném). To je skvělý úspěch, za který jim a také jejich průvodcům (rodičům, paní učitelce Alexandře Děžinské a panu Richardovi
Seccombovi) gratulujeme. Milí páťáci, přejeme Vám hodně štěstí na další cestě životem a těšíme se, že se
přijdete za námi „menšími“ na základní školu podívat a sdílet své radosti a úspěchy z „vyššího“ studia.
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
Tento školní rok byl také naplněn mnoha dalšími akcemi a aktivitami.
Za mnohé uvedu namátkou některé – pravidelné Filmové kluby, Klíče
k branám, Vánoční revue, Blue Van Festival, noční přespávání tříd,
třídní
výlety,
pravidelná
Morning
Oasis
Assembly,
Noc
s Andersenem, Velikonoční projekt, třídní projekty, Den s Menzou,
návštěvy zahraničních studentů, oblíbené setkání se lvíčkem, vítání
občánků Babic, Book Fair, zkoušky KET, PET, karneval v divadle
školy, návštěva olympijského parku, Mukařovská pouť, detektivní
noční hra, setkání s budoucími prvňáčky, návštěvy dětí z různých
MŠ, Halloween, sportovní týden, dopravní výchova na Berchtoldu,
různé besedy a v neposlední řadě nedávno proběhlá škola v přírodě.
Škola v přírodě byla programově nabitou akcí, kterou jsme si společně užili. Od příštího školního roku chystáme zásadní změnu
v organizaci týdnu školy v přírodě. První třída bude i nadále trávit
svoji školu v přírodě v Open Gate, bude poznávat okolí a škola bude
v daném termínu jen pro ně. Žáci druhé a třetí třídy pojedou společně
na školu v přírodě do objektu v Čechách. Naši čtvrťáci a páťáci pojedou ve stejné době do Londýna. Plánujeme, že děti budou ubytovány
v rodinách, aby mohly procvičit svoji angličtinu. Společný program
bude složen z poznávání Londýna, některých muzeí a památek a také ze zábavné
stránky velkoměsta. Vzhledem k tomu, že
žáci čtvrté třídy pojedou následující rok znovu, bude program další rok jiný (nejen Londýn a jiné památky). Dané dva programy se
budou tedy po dvou letech točit, tak aby žáci
měli dva roky po sobě rozdílné programy.
Bližší podrobnosti dostanete (a především
rodiče dotčených tříd) na začátku dalšího
školního roku.
Pro úspěšnou a efektivní realizaci koncepce a cílů vzdělávacího programu naší školy a pro utváření osobnosti dítěte je základním pilířem klima školy. Toto je výsledkem působení mnoha siločar, mezi které patří také
obousměrně působící rovnice: spokojený rodič – spokojený žák – spokojený učitel. Rád bych, abychom na
této rovnováze společně více zapracovali, všem nám přece jde o společný cíl. Stěžejním prostředkem
k utváření této synchronicity je otevřená KOMUNIKACE. Vytváření zbytečných domněnek až nevhodné klevetění na jedné či na druhé straně nevede k efektivnímu posunu žádné situace a přináší do života spíše ne-
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
gativní energii. Rád bych nás – vás poprosil, abychom tento důležitý aspekt pozitivního klimatu školy - totiž
komunikaci - v příštím roce efektivně rozvíjeli. Osobně jsem pravidelně přítomen mezi vámi v hale školy a
jsem otevřený komunikaci. Navíc jsem se rozhodl, že od příštího školního roku pozměníme organizaci třídních schůzek. K již osvědčeným konferencím učitel – rodič – žák přibude společná třídní schůzka rodičů da-
né třídy. Věřím a těším se na to, že společně budeme nadále budovat a prohlubovat pozitivní atmosféru naší
– vaší školy Open Gate, aby tak mohlo vzdělávání probíhat efektivněji. Nejsme, milí rodiče, soupeři, protihráči, ale jsme spoluhráči spolupodílející se na úžasné „hře“ vzdělání a výchovy našich – vašich dětí.
K realizaci cílů školního vzdělávacího programu ZŠ Open Gate „Otevíráme brány“ je potřeba mnoho spolutvůrců, spolupracovníků. Patří sem především žáci, rodiče, učitelé. Na tomto místě bych rád poděkoval všem
žákům za jejich spontánnost, nadšení, motivaci. Rodičům děkuji za spolupráci, důvěru a podporu. Mým milým kolegyním a kolegům bych rád za sebe i za vás za všechny poděkoval, že jsou těmi, kteří (podobně
jako onen palačinkář v úvodu) dělají svoji práci nejlépe na světě a nalézají tak klíče k srdcím našich žáků…
Krásné prázdniny! (jl)
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
Co jsme prožili na konci roku
Třeťáci v ZOO
V pondělí 19.5. se naši třeťáci vydali na výlet do zoologické zahrady. Během devadesátiminutové prohlídky prošla každá třída se svou průvodkyní dolní část
zahrady. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací,
které rozšířily znalosti získané v předmětu člověk a
jeho svět. Věděli jste například, že žáby dýchají také
svou tenkou kůží? Dokážete vysvětlit, proč mají gaviálové tak úzké čelisti či jaký je rozdíl mezi tuleněm a
lachtanem? A jak to, že pelikáni ze svého otevřeného výběhu neuletí? Zeptejte se třeťáků.
(vm)
Klíče k branám Karlštejna
V neděli 1. června se konaly klíče k branám. Jeli jsme vlakem na Karlštejn. Šli jsme kolem různých stánků. V jednom
stánku se prodávaly palačinky a zmrzlina. Potom jsme šli
nahoru a zastavili jsme se u pana pregéře. Kdo neví, kdo je
to pregéř, to je pán, který razí mince. Potom jsme šli na
prohlídku. Prohlídka trvala hodinu a půl. Měli jsme rozchod.
Šli jsme na vlak, ale ujel nám. Další měl jet za dvacet minut, ale byla výluka, takže jsme jeli za hodinu. Ale mezitím
jsme si dali palačinky. A výlet jsme si užili. Nela Ř. (2.třída)
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
Blue Van
Ve čtvrtek 29. května byl Blue Van festival. Blue Van je
vlastně taková slavnost. Děti tam ukazují, co se za rok na
kroužcích naučily. Já jsem tam dělal ukázku teakwonda.
Teakwondo je bojové umění sebeobrany. Na Blue Vanu
jsme si mohli dát neomezený počet zmrzlin a hamburgrů a
ještě jsme si tam mohli vystřelit vzduchovkou lízátko nebo
papírovou kytku. Já jsem mámě vystřelil papírovou kytku.
Martin U. (2.třída)
Na Blue Van byli pozváni také naši budoucí prvňáčci. Spolu s rodiči se nejprve sešli s vedením ZŠ a seznámili se se
svými budoucími učiteli. Rodiče se pak účastnili informativní schůzky, zatímco děti absolvovaly prohlídku areálu školy. Podívaly se na hřiště, k bazénu, na zvířátka. Navštívily
také naše současné prvňáky a poslechly si, jak
krásně se během prvního roku ve škole naučili číst.
Nakonec si budoucí prvňáci ve třídě zazpívali a naučili se i novou písničku. (hv)
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
Tancující Čarodějův učeň Krabat
V sobotu 17.5.2014 strávili někteří z nás večer v Národním divadle
spolu s Krabatem, Toníkem, Jurou, Kristýnkou, Dorotkou, Mistrem
čarodějem a dalšími, kteří tančili v baletu Čarodějův učeň Krabat.
Příběh Krabata vypráví o klukovi, kterému zemřou rodiče, a on jde
do světa. Pak v lese uslyší hlas, co volá jeho jméno. Jde za ním a
dojde do mlýna. Přihlásí se do služby. Neví ještě, že Černý mlýn je
zakletý. Mistr čaroděj mu dá úkol, který ale sám nedokáže udělat.
Tonda, který už je ve službě déle, mu pomůže, a tak se skamarádí.
Ve mlýně je 12 učňů, kteří se mění v havrany.
Jednou se v lese potkají s holkami z nedaleké
vesnice. Tonda se zamiluje do Dorotky, Mistrovi se to ale nelíbí a tak oba zabije. Krabat je
strašně moc smutný a chce se za to čarodějovi
pomstít. Jeden z učňů, Jura, ho ale zadrží.
Jednu noc se Jura vydá k čarodějné knize. Najednou přijdou Mistr a Kmotříček, který Mistra
varuje, že když přijde nějaká dívka, podstoupí
zkoušku a pozná svého kluka, zlomí se kletba a on umře. Láska je totiž silnější než všechna kouzla.
Po čase jdou holky zase vítat jaro k hrobu Toníka a Dorotky. Její kamarádka Kristýnka se tak znovu potká
s Krabatem a zamilují se do sebe.
Scházejí se, ale Mistr je pronásleduje. Jura vždycky Kristýnku nějak schová. Pak se Mistr a Krabat utkají v souboji, Mistr ale kouzlem promění Krabata ve zvíře a odežene.
Kristýnka ale jde do mlýna a chce Krabata vydat. Mistr ji tedy vyzkouší - musí ho poznat mezi ostatními havrany, jinak zemře.
Podle tlukotu srdce ho nakonec pozná. Kmotříček pak Mistra zabije
a kletba mlýna je zrušena.
Zachráněni jsou tak i Toník
s Dorotkou.
Někdo možná znal už předtím hororovou pohádku Karla Zemana.
Stejně jako v ní probíhalo celé představení v černé, tak trochu strašidelné a ponuré atmosféře. A i když to bylo moje první baletní divadlo,
musím ale říct, že se mi moc líbilo - mám totiž horory pro děti i tancování ráda.
Bára Votlučková, 3.A
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
Balet Čarodějův učeň Krabat
Hudba: Zbyněk Matějů
Libreto: Jan Kodet, Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský
Choreografie: Jan Kodet
Režie: SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)
OBSAZENÍ:
Mistr: Alexander Katsapov
Krabat: Viktor Konvalinka
Toník: Marek Svobodník
Jura: Jonáš Dolník
Kristýnka: Zuzana Šimáková
Dorotka: Kristýna Němečková
Zdroj fotografií: http://www.narodni-divadlo.cz/
Čarodějův učeň
17. května se naše rodina vypravila spolu s kamarády z Open Gate na baletní představení Čarodějův učeň
do Národního divadla. Byl ošklivý deštivý den a tak jsme se alespoň těšili na příjemně strávený večer.
Lužickosrbská legenda o boji proti zlým silám, síle lásky a odpovědnosti za svůj život i život druhých nás
především scénickým zpracováním nadchla. Na dojmy z představení jsem se zeptala i svých dětí.
Jak se vám představení líbilo?
Kačka: bylo to velmi krásné vystoupení, ale hodně strašidelné.
Ríša: Představení se mi líbilo, ale nepochopil jsem tolik děj.
Která postava se vám líbila nejvíc a proč?
Kačka: Nejvíc se mi líbila Dorotka, protože krásně tancovala.
Ríša: nejvíc se mi líbil Toník, protože pomáhal Krabatovi. Byli to totiž kamarádi.
Jak na vás působila scéna?
Kačka: Prokletě.
Ríša: Bylo to hezký, takový hezký svět.
Nebáli jste se pak večer před spaním a nezdálo se vám o Čarodějovi?
Kačka: Ne, vůbec.
Ríša: Ne, škoda, ale nezdálo.
Jitka Švejdová, Kačka 3.A, Ríša 3.B
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
Třetí květnovou sobotu jsme se vypravili společně s dalšími kamarády z OG na taneční
představení Čarodějův učeň, uváděné v Národním divadle. První, co mě napadlo, jakmile
jsem viděla název, byl stejnojmenný film od Karla Zemana, který na mne jako malou působil temně, až hororově. Proto jsem byla zvědavá, jak rozdílné bude toto baletní představení
a jak se na to budou tvářit naše děti.
A rozdíl byl veliký. I když i balet byl místy temný a ponurý, ,,rozsvítily" ho kostýmy, různé
akrobatické a taneční prvky, kulisy a v neposlední řadě triky, jako sněžení na začátku představení, utopená Dorotka či výstupy Kmotříčka.
A jak to viděl Pája, můj starší syn?
,,Ze začátku to bylo trochu divné... Všichni na pódiu jen leželi anebo pobíhali ze strany na stranu a temným hlasem se ozývalo: ,,Krabate".
Možná to několik lidí (třeba jako já) moc nepochopilo, ale bylo to hezké, i když se tam nemluvilo. Dělali
tam různé pohyby. Masky se mi také moc líbily. Uběhlo to docela rychle a na konci už nezbývalo nic jiného než to nekonečné uklánění. Sešlo se tam mnoho dětí i dospělých z OG, takže to byla zábava. Moc se
mi to líbilo, doufám, že Vám taky :-) ...."
Markéta Galyašová
Oborové prezentace
Na konci školního roku probíhají v Open Gate oborové prezentace žáků základní školy. Žáci si zvolili téma,
které zpracovávali v průběhu května a června. Čas a práci, které věnovali přípravě, zúročili při prezentaci
před třídou a rodiči ve dnech 2 - 5. června. Žáci si vybrali nejrůznější témata a bylo opravdu co poslouchat.
Vyslechli jsme mnoho zajímavých informací.Děti měly prezentace pěkně připravené, některé zvolily formu plakátů,
jiné vytvořily o svém tématu knížečku, další využily powerpointovou prezentaci. Nezřídka si připravily kvíz, filmovou
či hudební ukázku, dokonce i ochutnávku. A jak hodnotily
prezentace samy děti?
(hv)
Měli jsme oborové prezentace. Martin si vybral k prezentaci BMW. Potom byla Evelína a měla prezentaci o Bulharsku. Ami měla k prezentaci video o Yettim. I já jsem prezentoval - o leguánovi zeleném. Rosťa měl prezentaci o
Messim. Taky k tomu měl video jako Ami. Na tom videu
byl Messi, jak dal deset gólů. Olda měl o USA. Nela o minerálech. Minerály jsou kameny. A Nela přinesla každému
jeden minerál. Maty S. (2. třída)
Kája M. (2.třída)
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
Trip to Krkonoše
Residential Trip Diary
Monday
The trip by bus was very long, but we enjoyed it by
playing some games and talking. Filip Z. and
Pavel (3A) We went swimming and the water was
good. Niki (Class 2) We were in the forest and we
played agents Julinka B. (Class 2) It was very hot
Maria J. (Class 2). We went for a walk in the forest. We walked a long way and we mostly walked
uphill. I think we had the longest walk of all the
classes. Ema B. (class 4)
picture Filip Z. (3.A)
Tuesday
We went on a trip to the glass factory. Kája (Class 2) Then we bought some glass in the glass factory. Naty
and Terka (3B) We saw Krakonoš. We sang to him. Rosťa (Class 2). We think everybody liked the trip.
Kačka and Ella M. (3A)
Wednesday
We went to Sněžka and Růžová Hora. Some people went by cable car and some walked all the way up. Viky Š. (3A). My favourite moment was when I got on top of Sněžka. Honza H. (3A),
Honza K. (3B). We had fun in the cable car Leo (3A). My favourite moment was when I jumped from the Czech Republic to Poland. Bára V. (3A). My hair stood up. Filip K. (3B), Claudia H.
(3A). I liked talking to my friends (Evelyn, 3B). We walked down a
long way. Adam Ch. (3B). In the evening, we watched Winter. It
is a film about a dolphin. Martin (Class 2)
Thursday
We had English and Czech lessons. Viky M. (Class 2).
We
cooked sausages on the fire. Niki (Class 2). We went to the forest. Adam L. (Class 2) We built houses for the goblins. Pepi,
(3A). Our class played games Martin and Michal M. (Class 4). We were in the swimming pool. We played
mini golf. In the evening we had a quiz. Jonáš M. and Kryštof K. (3B). picture Terka I. (3.B)
Friday
We went home after a fantastic week! (Everybody)
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
Výlet do IQ Landie
Bylo krásné úterní ráno. Všichni jsme se
sešli ve třídě. V autobuse jsme se setkali
s čtvrťáky a začala naše cesta do Liberce.
Cesta byla dlouhá ale utekla rychle, protože
jsme se dobře bavili se svými kamarády. Po
příjezdu a svačině první věc, co nás zaujala
byla u vchodu – obrovská vodní stěna.
Když jsme něco nakreslili na dotykovou tabulku, tak se to objevilo na Flashwall – vodní stěně.
Po vysvětlení pravidel jsme dostali pracovní
list a vstoupili do první části, která byla o
tom, jak se rodí dítě. Pak jsme se rozdělili a
každý šel, kam chtěl. V expozici živly jsme
si vyzkoušeli tanec blesků, vichřici, zemětřesení a ohnivé tornádo. V dalších expozicích jsme seděli v křesle bez gravitace, podívali jsme se pod zemí na zkamenělé dinosaury a pak vyzkoušeli zvukovou věž, kde
jsme křičeli, co nejvíc to šlo.
Expozic bylo hodně, a tak jsme všechny
části bohužel neviděli. Určitě
bychom se
chtěli vrátit.
Patrik M, Erik V., Michael H. (5. tř.)
DIVADELNÍ FESTIVAL
Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva.
Jiří Voskovec
My jsme naštěstí měli samé dobré diváky a skvělé herce, takže jsme po čtyři dny zažívali rozkoš! Od pondělí
do čtvrtka jste měli možnost zhlédnout jak česká tak anglická představení v režii našich učitelů. Divadelní festival je tradiční akcí základní školy Open Gate, těší se na něj děti i učitelé a náš dík patří i vám, rodičům, kteří
se pravidelně účastníte jednotlivých představení a tvoříte báječné a podporující publikum.
Grade 1 on Theatre week
This is what we liked the best about
the Theatre week:
Aninka: This week all the classes did a theatre
performance. The fifth graders’ performance was
on Monday.
Verunka H.: It was called “The Old Wall“
Vašík: They sang. It was about a playground and
an old wall. The kids couldn´t play there anymore.
Anička K.: There were men who wanted to build a road there. But they found there a special beetle and the
people couldn´t build there the road.
Anička: We had a performance on Tuesday.
Heda: We played “Jirka s kozou” in Czech and “Winnie in Winter” in English.
Anička: I was a bird and Vašík was a
cat, Verunka was Winnie. Dan was selling an ice cream. All the other kids were
people or animals.
Verunka H. Winnie didn´t like winter so
she made summer. But animals and
flowers in her garden were not happy
about it. There were too many people in
Winnie´s garden.
Eliška: They sang loud songs.
Anička K.: So Winnie made winter again.
Wednesday
Vašík: On Wednesday 3A played the “Iron man” in English and “Tři veterani” in Czech. I liked Iron man.
Anička K.: 3B played “Dlouhý, Široký a Bystrozraký” in Czech. It was good fun.
Thursday:
Oliver: On Thursday fourth graders and second graders played stories. Second graders played Three Little
Pigs, Little Red Riding Hood and Cinderella.
Anička K: All the three stories were mixed together. Fourth graders played “Léto u babičky” in Czech. I liked
it very much.
Divadelní festival
Stejně jako první třída, i druháci si připravili dvě
představení. V anglické části se žáci v čele s
přísným učitelem Tomáškem rozhodovali, kterou pohádku zahrají na besídce, a přitom předvedli vtipné obrazy z pohádek O třech prasátkách, O červené Karkulce a O Popelce. V rámci
českého představení přiblížili divákům kantátu
B. Martinů Otvírání studánek a jejich poetické
vystoupení diváky potěšilo i dojalo. Mnozí v sobě objevili hudební talent, o kterém nevěděli.
(hv)
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
3. B v potu tváře nacvičila pohádku o statečném princi, krásné princezně a dobrotivém králi. Zlý čaroděj byl
nakonec přemožen prima chlapíky Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, kteří mají rádi dobrodružství a pro
správnou věc se nebojí udělat cokoliv. Ačkoliv měl čaroděj dva pomocníky, své černé miláčky, dobro zvítězilo! A aby nebylo pochyb o tom, co se děje na jevišti, celým příběhem vás provázeli hlásní s komentářem právě probíhající situace. Velmi důležitou postavou byli poslové, díky nimž měl táta král přehled, jak se klukovi
daří v tom získávání princezny. Pohádce rozuměli i kosmopolitní občané, protože děj v angličtině nám vyprávěli vypravěči.
Milí třeťáci, děkuji za výborné představení, hráli jste s nasazením a přesvědčivě, pěkně jste zpívali! (hv)
Měli jsme tři historická představení – o Praotci Čechovi,
svatém Václavovi a Noc na Karlštejně. Praotec Čech byl
o tom, jak se Češi stěhovali do jiné krajiny, protože se
jim ve vlasti nelíbilo. Ve Svatém Václavovi byl smutný
konec, protože jeho bratr Boleslav Václava zapíchnul.
Nocí na Karlštejně to končilo. Byla to nejhezčí pohádka.
Měli jsme z představení dobrý pocit a myslíme, že se to
všem líbilo. (Sandra B, Anita D., Ema N., Míša R., 4. tř.)
Sam H. (5.A)
Julie S. (5.A)
Viky Š. (3.A)
Divadelní týden v OG
V úterý jsme šli ve dvě hodiny na představení prvňáků. Bylo to o princezně, která byla smutná a král vyhlásil,
že kdo ji rozveselí, dostane její ruku. Jednomu sedlákovi se to podařilo, ale otec ji nechtěl provdat za obyčejného sedláka, tak mu dal úkoly a sedlák je splnil a princeznu si vzal za ženu. Jmenovalo se to Jirka a koza.
Ve středu jsme měli delší přestávku a hned po té jsme šli na představení třetích tříd. Obě hry byly známé.
3.A měla Tři veterány a 3.B měla hru Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Ve čtvrtek měli čtvrťáci mix českých pověstí a druháci Otvírání studánek od Bohuslava Martinů.
PÁTÁ TŘÍDA SE LOUČÍ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
Ema D. a Martina Ch. (5.A)
Jolana P. (5.A)
Přednáška o hasičích
V pátek dopoledne se děti z obou třetích tříd sešly na zajímavé přednášce. Po roce nás opět navštívila maminka Filípka, paní Zaoralová, která je mluvčí Hasičského záchranného sboru. Připravila si pro nás povídání
o tom, jaká nebezpečí nás mohou potkat o prázdninách a jak se jim vyhnout. Dozvěděli jsme se, co dělat při
bouřce, jak předcházet požáru v domě i v přírodě, jak vznikají požáry v lese a co můžeme udělat pro to, aby
nevznikly. Rady, které jsme dostali, si dobře zapamatujeme, ale přesto doufáme, že je při následujících
prázdninách nebudeme muset využít. :-) (vm) 20.6. 2014
Leo R., Honzík P., Bára V. (3.A)
Leo R., Honzík P., Bára V. (3.A)
Jarní báseň
Vidím pole zelené
Já skládám dneska básně
květy sluncem zbarvené
Jaro
Jak je na jaře krásně.
Jaro cítím ve vzduchu
Jaro je tak krásné a líbezné
Já píšu i povídky,
včelku mám na uchu!
a každý ho má velmi rád
Jak nádherné jsou kytky.
Rádi na zahrádce obědváme
co já bych moc chtěl dokázat
Jak se stromy zelenají
Ptáčky při tom posloucháme.
umět jezdit na motorce
A pěkně se rozkvétají.
A potom zmrzlinu si dáme
umět jezdit na čtyřkolce
Jak ptáčci si zpívají
Výlety na kole jsou paráda,
auto řídit a obleky třídit
A motýlci létají.
Na jaře.
Ach, jak je jaro krásné
doufám, že nespadnu na
záda!
Michal D. 4. tř.
Až musím skládat básně.
Jarní poezie
Max L. 4. tř.
Jaro je prostě hustý
další báseň vymysli ty!
Tedy D. 4. tř
3A looking forward to holidays
Kačka Š. (3.A)
Viky Š. (3.A)
Filip G. (3.A)
Honza H. (3.A)
Pavel G. (3.A)
Leo R.
I’m looking forward to my holiday because I’m going to a volleyball camp. I like volleyball and
I play for Orion. We might do
gymnastics like last year.
Bára V. Class 3A
Filip Z. (3A)
PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA KROUŽKŮ ZŠ OPEN GATE
1.pololetí školního roku 2014/15
den
Pondělí
kroužek
třída
lektor
místo
Věda nás baví
15:15 - 16:15
2-5
XY
Španělština
15:15 - 16:00
1-5
Daniela Perekopská
učebna ZŠ
Keramika
15:15 - 16:15
1-3
Jezdectví
15:15 - 16:30
4-5
Kristýna Kvídová keramická dílna
Haufová / Cihelková
jízdárna
Téčko
16:00 - 17:30
1-5
Tomáš Egyházi
atletický ovál / hala
Dance mix I.
15:15 - 16:15
1-3
XY
taneční sál 1
Dance mix II.
4-5
XY
taneční sál 1
1-5
Jiří Kovár
učebna ZŠ
2-5
Zdeněk Plášek
učebna ZŠ
Piano + Housle
16:15 - 17:15
15.15 - 17.30
(45 min lekce)
15.15 - 17.30
(45 min lekce)
15.15 - 17.30
(45 min lekce)
1-5
Rukodělná dílna
15:15 - 16:15
1-3
Jarmila Zavřelová učebna ZŠ
Alena Goldmannová
učebna ZŠ
Rugby
16:00 - 17:30
1-5
Rugby club Babice
Taekwon-Do
15:15 - 16:15
1-5
Vladimír Machota tělocvična gymnázium
Street dance I.
15:15 - 16:15
1-3
XY
taneční sál 1
Street dance II.
16:15 - 17:15
4-5
XY
taneční sál 1
Piano
15.15 - 17.30
(45 min lekce)
1-5
Jiří Kovár
učebna ZŠ
Kytara
15.15 - 17.30
(45 min lekce)
2-5
Michael Franklin
učebna ZŠ
Kytara
15.15 - 17.30
(45 min lekce)
2-5
Zdeněk Plášek
učebna ZŠ
Piano
Kytara
Úterý
čas
učebna ZŠ
hřiště Babice / hala
den
kroužek
čas
třída
lektor
místo
Floorbal I.
15:15 - 16:45
1-3
Jiří Szebinovský
hala
Floorbal II.
16:45 - 18:15
4-5
Jiří Szebinovský
hala
Break dance I.
15:15 - 16:15
1-3
Michal Nedvěd
taneční sál 1
Středa Break dance II.
16:15 - 17:15
4-5
Michal Nedvěd
taneční sál 1
1-5
Michele Leschová
učebna ZŠ
2-5
Michael Franklin
učebna ZŠ
1-5
Jarmila Zavřelová
učebna ZŠ
Piano
15:15 - 16:15
15.15 - 17:30
(45 min lekce)
15.15 - 17:30
(45 min lekce)
15.15 - 17:30
(45 min lekce)
1-5
učebna ZŠ
Jezdectví
15:15 - 16:30
4-5
Rugby
Jazz/musical
dance
16:00 - 17:30
1-5
Stania Ramešová
Haufová / Cihelková
Rugby club Babice
hřiště Babice / hala
15:15 - 16:15
1-5
XY
taneční sál 1
Gymnastika
1-5
Jiří Hladík
tělocvična
1-5
Marie Zicháčková
učebna ZŠ
Piano
15:15 - 16:45
15.15 - 17:30
(45 min lekce)
15.15 - 17:30
(45 min lekce)
1-5
Stania Ramešová
učebna ZŠ
Tenis I.
12:30 - 13:15
1-5
Jan Piller
tělocvična
Tenis II.
13:15 - 14:00
1-5
Jan Piller
tělocvična
Dětská jóga
Pátek Prostorové tvoření I.
Prostorové tvoření II.
13:00 - 13:45
1-5
Táňa Lipowská
taneční sál 1
12:30 - 13:30
1-2
Eva Branichová
výtvarna ZŠ
13:30 - 15:00
3-5
Eva Branichová
výtvarna ZŠ
Piano
12.00 - 15.00
1-5
Stania Ramešová
učebna ZŠ
Kytara
12.00 - 15.00
2-5
Michael Franklin
učebna ZŠ
Bricks4Kidz
Kytara
Piano + Housle
Čtvrtek
Zpěv
jízdárna
Další plánované kroužky - dny a časy budou stanoveny až při zápisu v září dle časových možností lektorů.
Jedná se o kroužky Plavání, Míčové hry, Šachy, IT kroužek a English club.
Poznámky a informace ke kroužkům
Kroužek VĚDA
NÁS BAVÍ
děti seznamuje se světem vědy. Mladí badatelé si na kroužku vytváří jedno-
duché a zcela bezpečné experimenty z různých vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, geologie, astronomie, strojírenství, apod.). Děti pracují na pokusech v malých vědeckých týmech, ve kterých si rozvíjejí týmového ducha a zároveň se zábavnou formou vzdělávají. Více na www.vedanasbavi.cz
Španělština: Kroužek je určen pro všechny úrovně pokročilosti.
Téčko:
Kroužek rozvíjí základní pohybové schopnosti: rychlost, obratnost, vytrvalost a sílu. Děti se zá-
jmem o sport postupně seznámí se základy atletiky, gymnastiky, sportovních her – basketbal, florbal, fotbal,
házená, frisbee, badminton, aj. Všeobecná sportovní průprava na výkonnostní sport. www.te7.cz.
Dance mix:
tréninky budou obsahovat různé taneční styly: modern dance, cheerleaders (tanec s pompó-
ny), MTV, muzikálová show
Piano, Kytara, Housle:
přednost mají děti pokračující z minulého pololetí, čas kroužku bude určen dle
věku
Rukodělná dílna:
kroužek je zaměřen na výrobu dekorací, dárkových předmětů, drobných výrobků,
apod.
Rugby:
Velmi vhodné i pro děvčata, možnost zařadit i mladší sourozence 4-6let. Trénink probíhá 2x týdně,
vzhledem k charakteru kroužku (účast na turnajích) je žádoucí účast 2x v týdnu. Více na
www.rugbybabice.cz
Brick4Kidz:
Programy jsou postaveny na originálních modelových pláncích, navržených inženýry a archi-
tekty, které jsou plné nápaditých témat, například vesmír, stavitelství i zábavné parky. Speciální projektové
sady Bricks 4 Kidz® umožňují vzdělávat děti v daných oblastech formou her. www.bricks4kidz.cz.
Tenis: děti budou rozřazeny do skupin dle výkonnosti a věku
Prostorové tvoření:
Děti si v tomto kroužku budou moci vyzkoušet netradiční výtvarné techniky, zpra-
covávat recyklované materiály, tvořit 3D objekty (loutky, velké prostorové rekvizity, aj.). Zkrátka budou výtvarně řádit pod vedením Evičky.
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014-15
1. září 2014
Začátek školního roku
20. 21. září 2014
Sanitární víkend na kolejích
22.října 2014
Den otevřených dveří
18. - 19. října 2014
Sanitární víkend na kolejích
27.října 2014
Podzimní prázdniny
28.října 2014
Státní svátek
29.října 2014
Podzimní prázdniny
30. - 31. října 2014
Dny ředitelského volna
17. listopadu 2014
Státní svátek
19.listopadu.2014
Den otevřených dveří
19.listopadu.2014
Třídní schůzky - pouze gymnázium
15. - 16. listopadu 2014
Sanitární víkend na kolejích
22. prosince 2014 - 1. ledna 2015
Vánoční prázdniny
2. ledna 2015
Den ředitelského volna
5. ledna 2015
Začíná opět škola
21. ledna 2015
Den otevřených dveří
30. ledna 2015
Pololetní prázdniny
31.ledna - 1. února 2015
Sanitární víkend na kolejích
21. - 22. února 2015
Sanitární víkend na kolejích
9. - 13. března 2015
Jarní prázdniny
(Návrat 16. března)
2. - 6. dubna 2015
Velikonoční prázdniny
17. dubna 2015
Čtvrtletní reporty studentům
22. dubna
Třídní schůzky - pouze gymnázium
1. května 2015
Státní svátek
2. - 3. května 2015
Sanitární víkend na kolejích
8.května 2014
Státní svátek
30. - 31. května 2015
Sanitární víkend na kolejích
26. června 2015
Poslední den školy
29.-30.června 2015
Ředitelské volno
ČERVEN 2014
www.i-klicenka.cz
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!
Vydává ZŠ Open Gate: [email protected]
(eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děžinská, (mf) Michael Franklin,
(jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk)
Kristýna Kvídová, (sl) Šárka Linhová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rse) Richard Seccombe,
(bs) Barbora Sirková, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv)
Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a žáci Základní školy Open
Gate
Download

červen 2014