CENTRUM
N
E
Š
E
Ř
O
PR
Í
KÝLY
®
ZÁSADY PRÁCE
CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY
DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY
Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě
s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem ve společnosti.
Centra pro řešení kýly vznikla jako společná aktivita chirurgických pracovišť ČR, která se společně hlásí
k vytvoření a dodržování standardních postupů v diagnostice, operační technice a pooperační péči.
Pracoviště spolupracující na tomto projektu společně prosazují nejmodernější poznatky medicíny
v oblasti chirurgického řešení kýly, používání odpovídajících materiálů a postupů léčby a rekonvalescence. Aktivně se podílejí na vzdělávání chirurgů a na osvětě mezi laickou i odbornou veřejností.
Předoperační péče
První kontakt pacienta s lékařem Centra pro řešení kýly nastává zpravidla v kýlní poradně.
Úkolem kýlní poradny je:
stanovení diagnózy
informace pacientovi - možnosti a charakter operace, vysvětlení možných komplikací,
průběh rekonvalescence, termín operace
indikace rozsahu předoperačního vyšetření
stanovení způsobu řešení (operace)
Předoperační vyšetření se provádí vzhledem k typu operace a doprovodným diagnózám.
Příprava pacienta před operací zahrnuje především profylaxi trombembolické nemoci a zánětlivých
komplikací.
Společným úsilím budou iniciovat změny ve způsobech léčby pacientů s kýlou a v souladu se současnými poznatky medicíny a právními předpoklady budou usilovat o nejlepší přístup k léčbě
těchto pacientů z pohledu zdravotnického, sociálního i ekonomického.
Operační péče
podléhá obecným standardům zdravotnické péče. Pracoviště má pro jednotlivé diagnózy kýly
stanoven standardní a alternativní způsob léčby v písemné formě, podle kterého se řídí všichni členové
týmu Centra pro řešení kýly. S tímto protokolem jsou seznámeni pracovníci účastnící se ošetřování
pacientů Centra pro řešení kýly.
Následně na provedený operační výkon zajistí ošetřující lékař záznam do databáze výkonů, jejíž struktura je pro Centra pro řešení kýly společná.
ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY
Pooperační péče
1. Péče o pacienta
Pro první kontakt pacienta je zřízena kýlní poradna s pravidelnými ordinačními časy, jejíž provoz
zajišťují členové týmu Centra pro řešení kýly.
Pacient je ještě před operačním výkonem seznámen se svým onemocněním z hlediska diagnózy,
způsobu léčby (operačního postupu) průběhu rekonvalescence a možných komplikací. Personál
účastnící se péče o pacienta je dostatečně informován o léčebných postupech, průběhu rekonvalescence a možných komplikacích, aby nedocházelo k mylnému informování pacienta
během léčby.
se řídí standardy ošetřovatelské péče pracoviště. Z hlediska specifiky operačního výkonu zahrnuje
především:
analgetizaci, informace pacientovi o průběhu hojení a případné bolestivosti
doporučení režimu rekonvalescence na základě operačního nálezu
kontroly v kýlní poradně – 4-6 týdnů, 6 měsíců, 1 rok (v případě komplikací ihned)
a jejich evidence v databázi pacientů
řešení případných pooperačních obtíží a komplikací
informační tiskový materiál pro pacienta
Tým chirurgů účastnících se práce Centra pro řešení kýly má dostatečnou zkušenost s prováděnými
operačními postupy dle nejnovějších poznatků a ovládá operační techniky pro zvládnutí různých
typů kýly dle stanovených pravidel pracoviště. Pro každý výkon je zajištěna zastupitelnost operatéra
stejně zkušeným kolegou, rovněž je zajištěno vzdělávání mladších kolegů pro zachování kontinuity
předávání zkušeností.
Operační tým garantuje výsledky své práce (počty rekurencí a komplikací) v souladu s běžnou praxí
ve světě. Centrum pro řešení kýly má vytvořeny mechanismy pro pooperační sledování pacientů
a na základě jednotné evidence pravidelně vyhodnocuje a dokládá výsledky svojí práce.
Z ÁSADY PR ÁCE CENTR A PRO ŘEŠENÍ KÝLY
Z ÁSADY PR ÁCE CENTR A PRO ŘEŠENÍ KÝLY
2. Volba operačního postupu
3. Organizační zajištění Centra pro řešení kýly
Protokol pro operace tříselných a femorálních kýl
Kýlní poradna
Centra pro řešení kýly používají jednotně klasifikaci tříselných kýl podle podle doporučení kongresu
AHS a EHS v září 2009 v Berlíně.
Pro pacienty s tříselnou kýlou jsou doporučené metody standardní a alternativní s důrazem na beznapěťové plastiky - voleny z následujícího přehledu:
S ohledem na časové možnosti pracoviště, dostatek času na pacienta a dosažitelnost pro klienty se
považuje za vyhovující provozní doba kýlní poradny 1-2x týdně.
V kýlní poradně jsou dostupné názorné informační materiály, na základě kterých je možno pacientovi
detailně vysvětlit jeho onemocnění a princip operačního řešení.
Informační materiál dále obsahuje kontaktní údaje Centra pro řešení kýly a ordinační dobu kýlní
poradny.
Informace o fungování kýlní poradny jsou zveřejněny na internetové stránce www.kyly.cz
Primární kýla
defekt < 2 cm
Lichtenstein, laparoskopicky (TAPP, TEP), UHS, Sutura
defekt 2-5 cm
Lichtenstein, laparoskopicky (TAPP, TEP), UHS
defect > 5 cm
Lichtenstein, laparoskopicky (TAPP, TEP)
Recidivující kýla - vždy plastika se síťkou
Laparoskopicky (TEP, TAPP), Lichtenstein,
otevřená preperitoneání plastika
Zastupitelnost
Složení a velikost týmu Centra pro řešení kýly je voleno tak, aby jeho členové mohli zabezpečit vzájemnou zastupitelnost.
Protokol pro volbu techniky operace umbilikální, incisionální a ventrální kýly
Operační protokol
Centra pro řešení kýly používají společnou klasifikaci:
Pro zajištění možnosti budoucího zpracování musí operační protokol pacienta s kýlou obsahovat
kromě všeobecných tyto údaje:
Primární kýla
defekt < 2 cm
sutura, otevřená preperitoneální plastika
defekt 2-5 cm
plochá síťka, otevřená preperitoneální plastika,
IPOM (separační síťka)
defekt > 5 cm:
plochá síťka, otevřená preperitoneální plastika,
IPOM (separační síťka)
Recidivující kýla
všechny případy
-
klasifikace kýly (velikost kýlní branky, velikost kýlního vaku)
operační postup
typ a velikost implantátu
způsob fixace implantátu
typ anestezie
délka výkonu
doporučení operatéra pro rekonvalescenci případně další postup léčby
otevřená preperitoneální plastika, Rives,
IPOM (separační síťka)
Volba operačního postupu může být odlišná v případech, kdy to stav pacienta nedovoluje
(infekt, inkarcerace, nesnášenlivost materiálu, alergie či jiné kontraindikace).
Z ÁSADY PR ÁCE CENTR A PRO ŘEŠENÍ KÝLY
Z ÁSADY PR ÁCE CENTR A PRO ŘEŠENÍ KÝLY
STATISTIKA VÝKONŮ
Centrum pro řešení kýly vede pravidelně záznamy v elektronické databázi výkonů v níže uvedené
struktuře.
Jméno
Příjmení
Rodné číslo
PACIENT
Věk
Pohlaví
Výška
Váha
BMI
Povolání
Minimálními údaji, které musí být vyplněny u každého pacienta, jsou:
-
identifikační údaje pacienta
datum operace
typ operace
typ kýly + lokalizace (primární / recidiva)
velikost defektu
typ a velikost implantátu
způsob fixace
typ anestezie
délka operace
další diagnózy
předchozí operace kýly
délka hospitalizace - datum propuštění
pre- a post- operační komplikace
průběh rekonvalescence
Datum operace
DIAGNÓZA
Typ kýly
Velikost defektu
Další diagnózy / upřesnění
Lokalizace
Recidiva
Typ předchozí operace
Spolupráce s praktickými lékaři
Tým Centra pro řešení kýly je v kontaktu s praktickými lékaři a informuje je o způsobech léčby kýly,
doporučení pro rekonvalescenci a výsledcích práce Centra. Praktičtí lékaři jsou informováni o způsobu
práce kýlní poradny, ordinačních hodinách a kontaktních možnostech.
Operatér
Typ operace
PRŮBĚH OPERACE
Implantát
Velikost
Fixace
Anestezie
Vzdělávání
Vedoucí lékař Centra pro řešení kýly odpovídá za kontinuální vzdělávání týmu v oblasti řešení
onemocnění kýlou.
Délkaoperace (min)
Hospitalizace pooperační (d)
Komplikace peroperační
REKONVALESCER
Bolestivost
KONTROLY
Komplikace postoperační
Kontrola 1 (4-6 týdnů)
Běžné aktivity
Velká fyzická zátěž
Subjektivní hodnocení pacienta
Kontrola 2 (6 měsíců)
DALŠÍ
POZNÁMKY
Kontrola 3 (1 rok)
Z ÁSADY PR ÁCE CENTR A PRO ŘEŠENÍ KÝLY
Tento dokument byl odsouhlasen a podepsán zástupci Center pro řešení kýly dne 4. března 2010
na společné schůzce v Příbrami.
Centrum pro řešení kýly v:
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Prim. MUDr. Stanislav Průša
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
MUDr. Adriana Šimková
Vsetínská nemocnice, a.s.
Prim. MUDr. Jaroslav Sankot
Nemocnice Kyjov, přísp.org.
Prim. MUDr, Jan Smetka
Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Prim. MUDr. Petr Kavalec
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Prim. MUDr. Ondřej Mašek
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Prim. MUDr. Lukáš Sákra
Nemocnice Písek, a.s.
Prim. MUDr. Vladimír Cejp
Download

Zásady práce centra pro řešení kýly