KÝLA
MOŽNOSTI CHIRURGICKÉHO ŘEŠENÍ
MÁTE-LI
KÝLU,
JE ČAS
NĚCO
S TÍM
UDĚLAT
Ve skutečnosti se však operační postupy významně
vyvinuly a ve většině případů se náprava zjedná
rychle a nebudete muset v nemocnici zůstat
dlouhé dny a rychle se zotavíte. Zpravidla se ke
M
svým normálním činnostem vrátíte za pár týdnů po
áte-li bolestivé zdravotní problémy,
operaci, někdy však již za pár dnů.
bránící vám ve vykonávání mnoha
činností, které máte rádi, pak byste
Je velmi důležité, aby byla kýla operována. Pokud
měli vyhledat svého lékaře a
se tak nestane, kýla neboli také hernie, nejen že
poradit se s ním, co se dá dělat. Proč však pouze
nezmizí sama, ale zvětší se a bude více bolet.
zlomek z celkového počtu lidí s kýlou vyhledá
Čím větší kýla, tím obtížnější je její léčení. A co je
léčení? Možná je to pro rozšířený názor, že se to
nejdůležitější – jakákoli kýla se může zkomplikovat
rozchodí a kýla zmizí sama (což se však nikdy
tak, že může ohrozit váš život.
nestane), nebo že panuje obecné přesvědčení,
že kýla je něco trapného (což tedy není). Nebo je
Tato brožurka vám poskytne některé základní
to snad proto, že jakmile je kýla diagnostikována,
informace o kýlách a pomůže vám v diskusi
většinou se doporučuje operace a lidé se bojí,
s lékařem o možnostech léčby a výhodách či
že výkon bude bolestivý a rekonvalescence
nevýhodách některých chirurgických technik, které
zdlouhavá.
jsou používány.
I KDYŽ MÁTE JENOM PODEZŘENÍ, ŽE BY U VÁS MOHLO JÍT
O KÝLU, NAVŠTIVTE SVÉHO LÉKAŘE, ABYSTE PŘEDEŠLI
ZÁVAŽNÝM KOMPLIKACÍM.
CO JE KÝLA?
BŘICHO
K
ýla (hernie) je oslabení břišních
Břicho je část těla mezi hrudí a třísly. Vnější stěna
svalů nebo jejich rozestoupení tak,
je tvořena několika vrstvami tkáně, které společně
že se tímto oslabeným místem
udržují střeva a jiné životně důležité orgány
protlačují orgány, např. střevo. Tím
uvnitř dutiny břišní. U většiny lidí je stěna břišní
může vzniknout docela nápadná boule pod kůží a
dostatečně silná na to, aby vnitřní orgány udržela
tlak tkání, které se derou tímto oslabeným místem,
tam, kde mají být. U někoho však je stěna oslabená
bývá zdrojem významné bolesti a nepohodlí.
a pak existuje riziko vzniku kýly – hernie.
Symptomy mohou být horší při dlouhém stání na
místě, při močení nebo při vyprazdňování střev, při
zdvihání těžších břemen – prostě vždy, když na
• Břišní stěna je tvořena vrstvami svalů, tuku
a jiných tkání.
• Omentum, předstěra je tuková vrstva, která kryje
postiženou oblast působí další námaha.
střeva uvnitř břišní stěny.
I když máte jenom podezření, že by u vás mohlo
jít o kýlu, navštivte svého lékaře, abyste předešli
• Peritoneum, pobřišnice je blanitá vrstva, tvořící
jakýsi vak a vystýlající břišní dutinu.
• Střevo je část dlouhé trubice, která začíná
závažným komplikacím.
u žaludku a končí řití. Střevo se účastní na trávení
potravy.
• Semenný provazec u mužů a chlapců je protkán
cévami, nervy a je v něm umístěn chámovod, který
spojuje břišní dutinu s varlaty.
KÝLA TŘÍSELNÁ
(INGUINÁLNÍ)
• Tříslo je oblast dělící břicho od stehna.
• Skrotum, šourek obsahuje varlata, součást
BŘIŠNÍ STĚNA
VNITŘNÍ
VRSTVA
mužského reprodukčního systému.
KŮŽE
STŘEVO
KÝLA
(HERNIE)
CO ZPŮSOBUJE KÝLU?
HERNIE JSOU ZPŮSOBENY DEFEKTEM BŘIŠNÍ STĚNY
NEBO JEJÍM OSLABENÍM, KTERÉ EXISTUJÍ DÁVNO
PŘED TÍM, NEŽ SE KÝLA OBJEVÍ A VĚTŠINOU JDE O
VROZENÉ OSLABENÍ BŘIŠNÍ STĚNY.
JSOU VŠECHNY KÝLY STEJNÉ?
Navzdory populárnímu názoru, že zdvihání těžkých
Ne, všechny hernie nejsou stejné. Jsou roztříděny podle
předmětů je příčinou vzniku kýly, ve skutečnosti
místa, kde jsou lokalizovány nebo podle příčiny vzniku.
je většina hernií způsobena nějakým defektem
Některé
břišní stěny nebo jejím oslabením, které existují
z běžných hernií jsou tyto:
dávno před tím, než se kýla objeví a většinou
jde o vrozené oslabení břišní stěny. Břišní stěna
TŘÍSELNÁ, INGUINÁLNÍ HERNIE
však může být též oslabena věkem, poraněním a
Toto je nejběžnější typ kýly a v běžné populaci ji mají
dřívějším operačním zákrokem. Zdvihání těžkých
asi 2 % mužů. Muži jsou k tomuto typu kýly náchylnější
břemen či jiné namáhavé aktivity mohou však kýly
než ženy, protože tato hernie se vyskytuje v oblasti
zhoršit.
břišní stěny, která je známa jako „vnitřní prstenec“. Je
I když se kýly vyskytují u mužů častěji než u žen,
to poměrně slabé místo ve třísle, které přetrvává po
mohou se objevit u každého. Rizikové faktory jsou
sestupu varlat u mužského plodu v průběhu jeho vývoje.
četné a počítáme do nich řadu činností, které
Nepřímá tříselná kýla vzniká, když jde o defekt vnitřního
kladou další zátěž na břišní stěnu, např.:
prstence. Odtamtud může kýlní vak sahat až do skrota
• Chronický kašel, jakým je kuřácký kašel
u mužů nebo do vnějších vaginálních řas u žen. Přímá
• Obezita
tříselná kýla je méně častá než tříselná kýla nepřímá,
• Námaha při defekaci nebo močení
která se vyskytuje v blízkosti vnitřního prstence a nikoli
• Těhotenství
v něm.
• Námaha při zdvihání těžkých břemen
• Neustálé kýchání, např. při alergiích
BŘIŠNÍ, EPIGASTRICKÁ KÝLA
Toto je další typ hernie, který je běžnější u mužů než u
žen. Objevuje se nad pupeční jizvou v horní střední části
EPIGASTRICKÁ,
BŘIŠNÍ KÝLA
PUPEČNÍ
KÝLA
břicha.
STEHENNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA
Hernie ve stehenní oblasti těsně pod rýhou třísla jsou
častější u žen než u mužů. Je to patrně následek
těhotenství a porodu.
TŘÍSELNÁ,
INGUINÁLNÍ
STEHENNÍ,
FEMORÁLNÍ
KÝLA V OPERAČNÍ RÁNĚ
Kýla v operační ráně (incizionální kýla) může
vzniknout týdny, měsíce a někdy i roky po předchozím
chirurgickém zákroku.
PUPEČNÍ , UMBILIKÁLNÍ KÝLA
• Jestliže však vyboulená kýla zůstává vyboulená a
Tento typ hernie se objevuje v oblasti pupku, která je
nikdy se nezploští, máte nereponovatelnou hernii,
vždy poněkud slabší, neboť tudy procházela pupeční
která je velmi bolestivá a vyžaduje okamžitou
šňůra. Tento typ hernie se může objevit jak u mužů tak
pozornost lékaře.
u žen.
KÝLY, KTERÉ MOHOU OHROZIT ŽIVOT
BRÁNIČNÍ, HIÁTOVÁ KÝLA
Uskřinutá nebo obstrukční kýla je kýla, jejíž tkáně se
Toto je trochu jiný typ hernie, protože zde jde o oslabení
již nemohou vrátit do své původní polohy. Je to stejný
nebo rozestup v bránici. Bránice je svalová přepážka,
typ jako nereponovatelná kýla, což je velmi vážný stav,
oddělující dutinu hrudní od dutiny břišní. Brániční
neboť může vést až ke strangulaci kýly.
– hiátová – hernie způsobuje reflux (návrat) žaludeční
Strangulovaná nebo také zaškrcená kýla je taková kýla,
kyseliny do jícnu, což se projevuje jako pálení žáhy,
kdy vyhřezlá část střeva je pevně zachycena a utlačena
bolest či eroze (narušení) sliznice jícnu. Operační
tak, že je v ní přerušen krevní oběh. Strangulované
náprava tohoto typu kýly je většinou složitější
kýly způsobují gangrénu (odumření tkáně) a takový
a hospitalizace bývá delší.
stav vyžaduje neodkladnou lékařskou péči spočívající
v okamžité operaci k uvolnění blokády průtoku krve a s
ZÍSKANÉ KÝLY A VROZENÉ KÝLY
tím spojenou nápravu hernie.
Kýly jsou získané nebo vrozené. Získat kýlu můžete při
běžných denních činnostech nebo se s ní už narodit.
KÝLY U ŽEN
Mnoho lidí se domnívá, že kýly nepředstavují zdravotní
• Získané kýly jsou způsobeny „opotřebením“
problém u žen. Ve skutečnosti však ženy mohou být
organizmu v průběhu života – přispívají k tomu
také postiženy, i když mnohem méně často než muži.
faktory jako je zdvihání těžkých břemen, porod,
Kýly u žen způsobují chronickou bolest v pánevní oblasti
zvýšení tělesné hmotnosti a jiná námaha.
a náprava hernie velice účinně odstraní příčinu této
• Vrozené kýly jsou takové, které máte již od narození
bolesti.
a objevují se v místech oslabení břišní stěny. Kýly u
Je několik typů hernií, které se mohou vyskytovat u
dětí jsou téměř vždy vrozené.
žen. Nepřímé tříselné hernie se vyskytují jak u žen tak
u mužů. Femorální, stehenní hernie jsou sice vzácné,
KÝLY, KTERÉ LZE REPONOVAT A KÝLY
ale vyskytují se téměř výhradně u žen. U těchto hernií
NEREPONOVATELNÉ
existuje riziko, že se stanou nereponovatelnými nebo
Existuje jednoduchý test ke zjištění, zda je vaše kýla
budou strangulovány, kdy je časná diagnóza a včasná
reponovatelná nebo ne.
chirurgická náprava nesmírně důležitá. Pupeční kýly se
• Jestliže se vyboulená kýla zploští, když si lehnete
také častěji vyskytují u žen kvůli přirozenému oslabení
na záda nebo když na ni mírně zatlačíte, jedná se o
stěny břišní v okolí pupku. U žen může dojít též k
kýlu reponovatelnou. Tento typ hernie nepředstavuje
výskytu hernie v operační jizvě, k obturátorové hernii, k
bezprostřední ohrožení vašeho zdraví, přestože je
hernii sedacího nervu nebo perineální hernii.
bolestivá, ale v průběhu několika měsíců či let se může
Mnoho žen bývá překvapeno diagnózou hernie.
zhoršit, nebude-li léčena.
Příznaky hernie zahrnují otok nebo hrbol, který se může
CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MÁM KÝLU?
objevit a zase zmizet s epizodami bolesti a citlivosti.
Jestliže takové příznaky na sobě pozorujete či máte
podezření, že máte kýlu, bez prodlení navštivte svého
lékaře a nečekejte, až dojde ke komplikacím.
KÝLY U DĚTÍ
Nejčastěji se u dětí vyskytují pupeční kýly a nepřímé
tříselné kýly. Pupeční kýly u dětí se mohou zhojit bez
operace. Oba typy kýl však se projeví jasně patrným
a hmatatelným vyboulením na bříšku nebo v třísle.
Pokud zjistíte na tělíčku dítěte takový úkaz, poraďte se s
pediatrem o diagnóze
a případném vhodném léčení.
Pokud dítě potřebuje operaci:
• Rutinní krevní testy a rozbor moči se provádějí před
operací
• Dítěti se mohou podat sedativa, která mu pomohou
k uvolnění před operací i během ní
• Při operaci bude použita anestezie (znecitlivění)
I
když se vám zdá, že vaše kýla není
příliš závažná, zejména tehdy, nemáteli žádné potíže či symptomy, je velice
důležité, abyste navštívili lékaře a
dohodli s ním léčebný plán. Hernie sama o sobě
nezmizí. Neléčená hernie může způsobit velmi
vážné – až život ohrožující - komplikace. Jediný
způsob, jak se hernie zbavit, je operace. Operace
kýly je fakticky jedna z nejčastěji prováděných
chirurgických operací. Jako u každé jiné operace
i tady existují rizika, avšak byly vyvinuty nové
postupy a nové prostředky, které tato rizika omezují
a také minimalizují nepohodlí
v pooperačním období.
Pro nápravu hernií existují různé operační
techniky, které se v dnešní době používají. Jestliže
pochopíte jejich hlavní principy, pomůže vám to v
diskusi s lékařem i při kladení otázek o jednotlivých
postupech a v neposlední řadě i při spolupráci s
lékařem na výběru nejlepšího operačního postupu
pro vás.
Cíle nápravy hernie jsou tyto:
• Opravit kýlu s minimem předoperačního
i pooperačního diskomfortu
• Poskytnout účinnou nápravu
• Zachovat co nejmenší míru recidivy (opakovaného
výskytu problému)
• Použít u pacienta takový postup nápravy, který
mu umožní co nejrychlejší návrat k normálním
činnostem
10
11
EXISTUJÍ DVĚ HLAVNÍ KATEGORIE OPERATIVNÍ NÁPRAVY
KÝLY: OPERACE POD NAPĚTÍM A BEZNAPĚŤOVÁ PLASTIKA
VOLBA OPERAČNÍ TECHNIKY
Existují dvě hlavní kategorie operativní nápravy
LAPAROSKOPICKÁ METODA
kýly: operace pod napětím a beznapěťová plastika.
Laparoskopie umožnila inovaci, která používá zadní
OPERACE POD NAPĚTÍM (SUTUROU)
nápravu hernie. Chirurg zavede laparoskop, což
U tohoto typu nápravy kýly udělá chirurg řez (incizi)
je tenký nástroj s osvětlovací trubicí a optikou, do
ve stěně břišní v místě kýly, zasune veškerou
malého řezu v břišní stěně. Laparoskop umožní
vyhřezlou tkáň do správné polohy zpět do břišní
operatérovi pečlivě prozkoumat hernii a přesně
dutiny a operační ránu zašije. Tento typ nápravy je
umístit záplatu vyrobenou ze syntetické síťky na
vhodný pro dětské pacienty nebo
vnitřní stranu břišní stěny a nikoli na její vnější
je-li kýla velice malá, avšak tato
vrstvu, jako je tomu u jiných postupů.
technika má několik nevýhod a v
posledních letech její použití klesá.
Výhoda této zadní nápravy hernie je to, že tlak uvnitř
Zaprvé – pooperační diskomfort
břišní dutiny pomáhá udržet síťku na místě.
je větší a rekonvalescence je delší
K lepšímu pochopení této výhody
(asi 4-6 týdnů) než u beznapěťové
si představte soudek naplněný
metody.
U této techniky existuje také větší riziko recidivy
(návratu) problému.
BEZNAPĚŤOVÁ PLASTIKA
K dosažení beznapěťové plastiky kýly existuje řada
technik. Pět z nejběžnějších popíšeme v dalším
oddíle.
NÁPRAVA POMOCÍ PLOCHÉ SÍŤKY
Po vytvoření incize použije chirurg záplatu z ploché
síťky ze syntetického materiálu a našije ji na tkáně,
které kýlu obklopují.
vodou.
V soudku je díra a existují
3 způsoby, jak soudek opravit:
1) zalepit soudek záplatou
umístěnou na vnější straně (jako je
tomu u tradičního způsobu nápravy
hernie pomocí záplaty ze síťky). Tato metoda by ale
mohla zklamat, protože tlak vody by mohl záplatu
vytlačit pryč. 2) do otvoru vložit zátku. Tento způsob
by ale také mohl zklamat ze stejného důvodu – tlak
vody by mohl zátku vyrazit. 3)vložit záplatu zevnitř
Výsledky této metody jsou dobré, procento recidivy
soudku (jako v případě zadní nápravy kýly). Toto by
je malé – klinické studie hovoří asi o 3%. Hojení
byl ten nejvhodnější způsob, protože tlak vody by
je rychlé a pooperační diskomfort
mohl udržet záplatu na místě a tak by pomohl utěsnit
je malý. Kromě toho je možné
otvor.
tento zákrok provést v lokálním
12
znecitlivění, kdy je pacient při
Náprava hernie laparoskopickou cestou má však
vědomí, čímž se eliminují rizika
několik významných nevýhod. Tou nejdůležitější je
spojená s celkovou anestézií.
fakt, že laparoskopie se musí provádět pod celkovou
Nevýhodou této metody je to, že
narkózou, což může být ta nejrizikovější část celého
u velkých hernií je zapotřebí více
zákroku. Laparoskopie je také dražší než jiné
stehů k přichycení záplaty a tím se
operační metody a je nutná hospitalizace alespoň do
zvyšuje riziko poškození některých nervů.
druhého dne.
13
PROSTŘEDEK JE PLOCHÝ, PŘILÉHÁ K BŘIŠNÍ STĚNĚ,
A PROTO PACIENT POCIŤUJE VĚTŠÍ KOMFORT A NAVÍC
DÍKY KONSTRUKCI NEMŮŽE MIGROVAT, JAKO JE TOMU
U JINÝCH PROSTŘEDKŮ.
NÁPRAVA POMOCÍ „ZÁTKY“ A ZÁPLATY
P O K RO KOV É Ř E Š E N Í
(Plug & Patch)
Tento způsob je používán u otevřeného způsobu
nápravy tříselní kýly. Skládá se ze síťky kónického
tvaru, která se vsune do hernie a doslova
„zazátkuje“ defekt. K tomu se může ještě použít
plochá síťka, která se jako „záplata“ přišije na horní
konec „zátky“ a tím se docílí její větší stability.
NÁPRAVA POMOCÍ TROJROZMĚRNÉ SÍŤKY
ULTRAPRO* Hernia System (UHS) - trojrozměrný
síťkový systém z kompozitního částečně
vstřebatelného materiálu vyráběné divizí ETHICON
společnosti Johnson & Johnson je
konstruován tak, aby bylo možno
překonat mnohé z nevýhod
beznapěťových technik nápravy
hernie, avšak při využití všech
jejich výhod. UHS se
v současné době používá
jako metoda první volby při
nápravě přímých a nepřímých
tříselných hernií. UHS, se
skládá ze tří trvale spojených
dílů: 1) „Spodní záplata“ zajišťuje
účinnou nápravu zadní vrstvy břišní stěny zevnitř;
2) „spojovací krček“ připomíná „zátku“, ale je
menší a plošší; 3) „vrchní záplata“ se přikládá na
břišní stěnu zvenku. Prostředek je plochý, přiléhá k
břišní stěně, a proto pacient pociťuje větší komfort
a navíc díky konstrukci nemůže migrovat, jako je
tomu u jiných prostředků. Většinou je zapotřebí jen
velmi malý počet stehů k zajištění prostředku ve
správné poloze, čímž se snižuje diskomfort pacienta
a možnost poranění nervů. To nejdůležitější je,
že trojrozměrná síťka poskytuje výhody podpory
zezadu tak, jako laparoskopická metoda, ale lze jej
použít při lokální nebo regionální anestézii; zákrok
trvá jen okolo 20 minut a domů může být pacient
propuštěn za několik hodin po operaci.
14
15
ULTRAPRO* JE JEDINÁ plně monofilamentní síťka,
KTERÁ JE ČÁSTEČNĚ VSTŘEBATELNÁ.
PO OPERACI
DALŠÍ INOVACE V OBLASTI SÍTĚK
Jedním z nejnovějších přírůstků řady síťových produktů
je PROCEED* Surgical Mesh – PROCEED* - chirurgická
síťka
z produkce ETHICON. Tento produkt představuje
nejmodernější síťku, kterou lze použít uvnitř dutiny břišní
pro hernie v operační jizvě a břišní kýly. Je to vícevrstevný
produkt nové, odlehčené konstrukce, která umožňuje
V
e většině případů se při použití
moderních operačních postupů
můžete vrátit domů již následující
den po výkonu, bylo by však možné
se vrátit ještě tentýž den, kdy vás operovali. Možná
vznik pružnější a fyziologičtější jizevnaté tkáně. V síťce
budete cítit určité nepohodlí a pár dní vás bude
PROCEED je vrstva, která je částečně absorbovatelná a
rána třeba i bolet, což záleží na vaší celkové
rozpouští se v průběhu procesu hojení rány.
fyzické kondici před operací, na velikosti hernie
a na operační technice, kterou chirurg použil.
ULTRAPRO* částečně vstřebatelná, odlehčená síťka
Váš lékař vám může předepsat léky proti bolesti
používá technologie kombinace absorbovatelných a
– analgetika – jestliže je budete potřebovat;
permanentních monofilamentních vláken. Je jí možno
v některých případech však budou stačit i volně
použít pro tříselné a břišní hernie. Její unikátní odlehčená
struktura v kombinaci s velkými póry napomáhá vytváření
řidší a elastičtější jizevnaté tkáně.
Při použití jiných sítěk si pacienti někdy stěžují, že
po zhojení pozorují menší mobilitu břišní stěny, mají
chronickou bolest nebo pociťují okraje síťky. Větší póry,
prodejné léky na utišení bolesti.
Stejně tak, jako je tomu i u jiných typů operací,
i náprava hernie nese s sebou určité riziko
komplikací. Pokud po operaci zjistíte neobvyklé
příznaky (jako je např. krvácení, zvětšující se bolesti,
tenčí vlákna a vstřebatelnost síťky ULTRAPRO redukují
silný otok, horečka, zarudnutí či retence moče),
hmotu síťky, což vede k minimalizaci reakcí těla na
mohly by znamenat přítomnost infekce nebo nějaký
implantovaný materiál, které mohou způsobovat zmíněné
jiný problém. Při využití moderních operačních metod
obtíže.
a materiálů se komplikace objevují
• Síťka ULTRAPRO je jediná plně monofilamentní síťka,
u méně než 1% všech pacientů, kteří byli operováni
která je částečně vstřebatelná.
• V porovnání s tradičně konstruovanou síťkou, plastiky
pro kýlu.
Ke svým normálním činnostem se můžete vrátit
provedené s pomocí síťky ULTRAPRO jsou pevné
hned, jakmile budete cítit, že na ně stačíte, vždy
a spolehlivé. Síťka vytváří pevnou, avšak elastickou
však dbejte pokynů svého lékaře. Mírné cvičení
jizevnatou tkáň, která umožňuje dobrou pohyblivost břišní
stěny.
• Síťka ULTRAPRO je odlehčená, a zanechává o 65% méně
trvale implantovaného cizorodého materiálu v těle než
tradiční síťky, které jsou hustší a těžší.
většinou pomáhá zlepšit oběh krevní a tím také
hojivý proces, a proto choďte na procházky co
nejvíce, ale tak, aby vám to bylo příjemné. Váš
lékař s vámi dohodne datum kontrolní návštěvy.
• Konstrukce této síťky snese čtyřnásobek maximálního
abdominálního tlaku.
16
17
JAK SE MÁM PŘIPRAVIT
NA OPERACI KÝLY?
OTÁ Z K Y P RO VA Š E H O
LÉKAŘE
SNAŽTE SE DOVĚDĚT CO NEJVÍCE
Tím, že jste si přečetli tuto brožurku, jste učinili první
Jaký typ operace u mne doporučujete?
krok: pochopili jste, co to je kýla a jaké jsou možnosti
Jaké jsou vaše zkušenosti s metodou, kterou mi
její nápravy. Další informace získáte na internetové
doporučujete?
adrese www.kyly.cz
Proč mám podstoupit tento zákrok?
PROMLUVTE SI SE SVÝM LÉKAŘEM
Jsou pro mne ještě jiné možnosti kromě této?
• Požádejte svého lékaře, aby vám vysvětlil celou
Jaká jsou rizika a vedlejší účinky této operace?
operaci podrobně včetně operační techniky,
které dává přednost a proč ji doporučuje.
• Pečlivě se řiďte pokyny svého lékaře a to včetně
předoperačních i pooperačních kroků.
• Před operací nezdvihejte těžká břemena ani
neprovádějte jiné namáhavé činnosti.
• Požádejte někoho, aby vás dovezl domů po
chirurgickém zákroku, a –pokud je to možné
– zajistěte si nějakou pomoc doma těsně po
operaci a možná ještě na další jeden nebo dva
dny.
Jaký je očekávaný výsledek?
Jaký typ incize bude u mne proveden?
Jaké jsou možnosti anestézie?
Budu muset zůstat v nemocnici?
Jakou péči bude potřebovat moje operační rána
po provedeném výkonu?
Jak dlouhá bude doba rekonvalescence?
Jak se budu po operaci cítit?
Budu potřebovat léky na utišení bolesti?
Kdy se s vámi uvidím kvůli pooperačnímu
ošetření?
A PAMATUJTE SI……
Nedovolte, aby vám kýla bránila ve vašem normálním
životě.
I když jsou kýly běžné, mohou se při zanedbání léčení
rozvinout závažné a nebezpečné komplikace. Pamatujte
si, že hernie se nikdy samy o osobě nezmenší, ani samy
nezmizí. Brzy po operaci se budete zase moci věnovat
činnostem, které máte nejraději.
18
19
NEDOVOLTE, ABY VÁM KÝLA
BRÁNILA V AKTIVNÍM ŽIVOTĚ
ÅÇÐÖÔ×Ï
ÒÔÑ¢JÇM
ÇÐ3
ÍYÎÛ
Ŀ
www.kyly.cz
Nejbližší specializované pracoviště:
LITERATURA
1. Gilbert AI. Inguinal hernia repair: biomaterials and sutureless repair. Perspect Gen
Surg. 1991; 2, 113-129.
*Obchodní značka
© 2008 ETHICON
Download

Kýla – možnosti chirurgického řešení