Aby tu chtěly
žít i naše děti
Volební noviny nejen pro voliče hnutí ANO | číslo vydání 1 | září 2014
JUDr. Marek Hrabáč / Chomutov
Mgr. Bc. Jan Richter / Kadaň
Jiří Banovský / Jirkov
41 let, provozní ředitel
46 let, vychovatel v zařízení náhradní výchovné péče
45 let, OSVČ a přísedící u Okresní soudu v Chomutově
Vystudoval jsem Právnickou fakultu VŠ FPR ZCU,
obor právo. Od svých 26 let pracuji na managerských
pozicích a věřím, že v politice budu moci uplatnit svoje
dlouholeté zkušenosti ze svého profesního, ale i osobního života, kdy každé mé rozhodnutí vedlo k plné
odpovědnosti konkrétních osob, včetně mě.
Vystudoval jsem Masarykovu univerzitu v Brně, právnickou fakultu, na UJEP Ústí nad Labem sociální pedagogiku, vychovatelství pro speciálně pedagogické
instituce a v současné době zde studuji školský management. Od roku 2003 pracuji ve Výchovném ústavu
v Místě jako vychovatel. Poslední roky se věnuji práci
s dětmi, a proto mi není cizí hlavní heslo kampaně.
Vystudoval jsem Střední odborné učiliště VTŽ. Od
mládí se zajímám o historii. V současné době jsem
majitelem obchodu se starožitnostmi, na které se
specializuji. Mimo svou práci spolupracuji se složkami
integrovaného záchranného systému.
Proč jste vstoupil do hnutí ANO?
Do komunální politiky jsem
vstoupil, abych mohl ovlivnit
změny, které naše město zoufale
potřebuje a proč ANO, protože
přístup pana Babiše je mi velmi blízký. Registraci do hnutí
ANO jsem učinil v loňském roce
hluboko před volbami do parlamentu, kdy vůbec nebylo jasné,
jakou podporu bude hnutí ANO
u občanů mít, ale věřil jsem, že
přístup pana Babiše je správný
a bude naší poslední nadějí na
záchranu toho, co tady ještě
zbylo.
známých osobností, protože k čemu je vám všeobecně známý většinou úspěšný člověk, který sice
bude mít předpokládanou důvěru
občanu, když po zvolení nebude
ochoten opustit svoji lépe placenou, zavedenou a úspěšnou
profesi, tak jak to známe z minulosti u jiných politických stran,
kdy na kandidátkách máte tyto
tkzvn. „lákadla na občany“, kteří
uvěří a pak jsou zklamaní, když
jejich zvolené osobnosti odstupují a přenechávají svoje politické
místa jiným, to je podle mého
názoru klamání občanů.
Jaká je Vaše vize z pozice z lídra
do komunálních voleb 2014?
Neslibovat lidem věci, které
neumíme splnit, já chci lidem dát
naději na pozitivní změny v tomto městě, na řádné hospodaření
do kterého bude moct nahlédnout každý, zamezit korupčnímu
chování, zprůhlednit výběrová
řízení, profesionální a erudovaný
přístup úředníků, kteří mají nejen kompetenci, ale i odbornost
a jsou odpovědní za svá rozhodnutí.
Jak vnímáte reakce okolí na Vaši
politickou angažovanost?
Většina lidí z mého okolí je
pozitivně překvapena z mojí účasti v komunální politice,
ale zároveň vnímám jak velké je
očekávání občanu, kteří hnutí
ANO věří. Všeobecně se dá říct,
že podle dosavadních reakcí
má ANO velikou podporu a to
mě velmi těší. Samozřejmě je
velmi důležité, aby všichni přišli
k volbám a svoji podporu vyjádřili
hlasováním, protože jenom tak se
dají prosadit ty změny, na které
všichni tak dlouho čekáme.
Co bylo klíčem a kritériem k sestavení kandidátky ve Vašem
městě?
Naším hlavním kritériem byla
určitá morální a etická bezúhonnost, nejlépe žádná politická
historie, žádné spojení a vazby na
nechvalně známé špičky v pozadí politiky našeho města a také
samozřejmě určitý odbornostní
předpoklad, ochota přerušit svou
profesní dráhu a začít dělat veřejnou službu. Nešli jsme cestou
Vaše přání?
Doufám, že veškeré naše snažení nás povede ke společnému
cíli a tím bude lepší město, město, do kterého se vrátila naděje,
naděje na lepší život, na lepší
život pro všechny.
www.anochomutov.cz
Proč jste vstoupil do hnutí ANO?
Do politiky jsem vstoupil
proto, že nejsem spokojen se
stavem, v němž se naše země
nachází. Není mi lhostejný stav
země, ve které žiji, směr kudy
se ubírá a prostředí, ve kterém
vychovávám své děti. Do hnutí ANO jsem se registroval již
v jeho samotných začátcích
v 11/2011. Jsem jedním z prvních,
kteří podporují resp. podporovali
hnutí ANO ještě v dobách, kdy
nám nikdo velké šance nedával.
Důvodem byla osobnost Andreje
Babiše, člověka, který mě svými
názory a postojem velmi zaujal.
Jsem přesvědčen, že jeho úmysly
na politické scéně jsou nezištné
a čisté. V současné době jsem
oblastním předsedou hnutí ANO
v Chomutově a rád bych se podílel na politickém dění přímo
v našem městě.
Jaká je Vaše vize z pozice lídra
do komunálních voleb 2014?
Vizí je především neslibovat
něco, co nemůžeme splnit. Jako
hnutí Ano bychom rádi dělali
věci jinak – efektivně, s cílem
„neplýtvat“. Chceme nejen o problémech diskutovat, ale je i řešit
a chceme vést lidi k odpovědnosti za svá rozhodnutí.
Co bylo klíčem a kritériem k sestavení kandidátky ve Vašem
městě?
K sestavování kandidátky za
Kadaň jsem přistupoval v prvé
řadě z registrovaných sympatizantů na stránkách hnutí ANO.
Klíčem pro výběr byla „politická
čistota“ a lidé s chutí a elánem,
kteří chtějí jít do toho. Sestavení
kandidátky je výsledkem společné práce vznikajícího týmu.
Jak vnímáte reakce okolí na Vaši
politickou angažovanost?
Především mám pozitivní
ohlasy ze svého okolí. Vnímám to
mj. i tím, že se mi podařilo získat
přes 2000 preferenčních hlasů při
volbách do parlamentu v r. 2013.
To byl pro mne hodně velký impuls i nadále se angažovat v politické rovině. Na druhé straně
vnímám velká očekávání a cítím
velkou míru odpovědnosti.
Vaše přání?
Chci se zásadním způsobem
podílet na změnách ve fungování města, zabránit korupčnímu
chování a naučit nasměrovat
všechny městské uředníky k odpovědnosti za svá rozhodnutí.
Zrevidovat pomocí hloubkových
auditů některé sporné smlouvy,
které se tváří velmi nevýhodně
pro město a které mají jasné
charakteristické rysy korupčního
jednání. Věřím, že se to podaří.
www.anokadan.cz
Chom
utov
sko
října
.
1
1
–
10.
2014
Proč jste vstoupil do hnutí ANO?
Mediální působení pana Babiše v rámci parlamentních voleb
mě oslovilo svou vizí. Rozhodl
jsem se proto aktivně zapojit jako
sympatizant a na okresní úrovni
jsem se podílel na volební kampani podzimních předčasných voleb
roku 2013. Babišova přímočarost
a srozumitelnost a pojmenovávání
věcí pravými jmény byly asi nejsilnějším impulzem k zaregistrování
se na stránkách hnutí a v pokračování svého aktivního působení
až do současnosti coby lídra
města Jirkova.
Jaká je Vaše vize z pozice z lídra
do komunálních voleb 2014?
Komunální politika by se měla
skládat ze tří hlavních hledisek
– politického, mravního a odborného. Politické hledisko nám určuje hnutí, které reprezentujeme,
tj. změnu v našem státě potažmo
městě – začít konečně jednat pro
lidi – v tom spočívá jádro práce
komunálního politika. Z morálního hlediska ztransparentnit práci
zastupitelů a více naslouchat
jirkovským občanům např. formou veřejných setkávání. Co se
KOMUNÁLNÍ
VOLBY
týče třetího bodu – odborného
hlediska – naším cílem je zefektivnit práci zastupitelů a komisí,
ve kterých budou pracovat odborníci z daných oblastí.
Co bylo klíčem a kritériem k sestavení kandidátky ve Vašem
městě?
Z pozice lídra jsem měl na
starosti sestavení kandidátní
listiny. Jednotliví kandidáty byli
pečlivě vybíráni ba dokonce
prověřováni na různých stupních.
Vsadil jsem na nové, čisté, politicky nezprofanované tváře, kterým
není osud našeho města lhostejný
a mají nové nápady a myšlenky,
jak by se Jirkov mohl v budoucnu
rozvíjet. Naši kandidáti zastupují
všechny věkové kategorie od
studentů po seniory a dohromady
pokrýváme široké spektrum v odbornosti pro řízení města.
Jak vnímáte reakce okolí na Vaši
politickou angažovanost?
Lidé v mém okolí vnímají mou
práci pro hnutí vesměs pozitivně.
Vítají ANO v Jirkově s nadějí, že by
se s jeho případným vstupem do
komunální politiky situace mohla
změnit k lepšímu. S negativními
reakcemi jsem se dosud nesetkal.
Vaše přání?
Nabízím profesionální rovné
jednání, nebojím se tvrdé práce ani kritiky. Beru kvalitativní
a efektivní změny v politickém
vedení města jako výzvu. Přál
bych si, abych svou prací mohl
úspěšně hájit zájmy Jirkovanů.
www.anojirkov.cz
1
www.anobudelip.cz | www.facebook.com/anobudelip
Kandidáti do zastupitelstva
města Chomutov za hnutí ANO
Kandidáti do zastupitelstva
města Kadaň za hnutí ANO
Kandidáti do zastupitelstva
města Jirkov za hnutí ANO
www.anochomutov.cz
www.anokadan.cz
www.anojirkov.cz
č. 11
č. 12
Ing. Karina
Sobotková, DiS.
Ing. Marek Malý
Ing. Aleš Gelhof
č. 13
č. 14
č. 15
48 let, sociální pracovnice
č. 2
Celý svůj profesní život působím v pomáhajících profesích, nejprve ve zdravotnictví a nyní
v sociálních službách. Hnutí ANO mne oslovilo
svým programem a principy. Ráda bych se
podílela na prohlubování spolupráce mezi městem Chomutov a neziskovými organizacemi.
38 let, projektový vedoucí
č. 3
Nabízím své zkušenosti a dosavadní praxi,
abych pomohl řešit problémy města v oblasti
doprava a investice města, s hlavním úkolem
maximální a rozumné využití stávajících financí
města.
40 let, OSVČ
č. 4
Hnutí ANO prosazuje otevřenou a transparentní politiku a to je důvod proč mě toto
hnutí zaujalo a přesvědčilo. Myslím , že tým
mladých a politicky nezatížených lidí, kteří se
v místní organizaci sešli, jsou velkou šancí pro
opravdové změny v našem městě.
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 22
Jiří Weber
Ing. Bc. Lucie
Šimková
č. 23
č. 24
č. 25
41 let, pedagožka
č. 5
41 let, jednatel
č. 6
33 let, Key Account Manager
č. 7
č. 26
č. 27
Chci, aby má rodina žila v bezpečném, čistém
a klidném městě, ve kterém budeme plánovat
svou budoucnost nejen my, ale i ostatní občané.
Proto jsem se rozhodla vstoupit do komunální
politiky s cílem zaměřit se na prevenci kriminality v jednotlivých městských lokalitách města
Chomutova.
Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany,
oslovilo mě až hnutí ANO svým programem
a způsobem jeho řízení. Budoucnost Chomutova mi není lhostejná a rád bych ji, za vaši podpory, ovlivnil zejména v oblasti životního prostředí
a jeho ochrany s využitím svých zkušeností
soukromého zemědělce.
Jsem pro důslednější kontrolu hospodaření
města! Chci se zaměřit na spravedlivější financování a podporu mládežnických sportovních
klubů a přiblížit možnosti sportovního vyžití pro
širokou veřejnost. Sport pro všechny!
č. 28
č. 29
č. 30
č. 31
č. 32
č. 33
č. 34
Ing. Lenka Bartošová
Mgr. Petr Jíra
Kolaříková, 41, pedagog
Ing. Milada Koblížková, 44, ekonom
Mgr. Milan Petrilák, 54, právník
Vítězslav Vild, 29, policista MěP
Jiří Touška, 53, OSVČ
Petr Kaiser, 41, jednatel
Ing. Tomáš Horák, 36, strojvedoucí
Ing. Oldřich Dvořák, 60, pedagog
PhDr. Mgr. Gabriela Handrychová, 47,
pedagog
č. 21
Ing. Vladimíra
Nováková
Mgr. Gabriela
Jindřich Draždanský, 37, profes. hasič
Petr Sas, 39, finanční poradce
Ján Novotný, 50, zaměstnanec
Miroslav Jáno, 54, OSVČ
Pavel Šrytr, 41, projektant
Ing. Karel Dohnal, 53, manager
Ing. Jan Muska, 26, technický pracovník
Petr Homola, 53, OSVČ
Miroslav Vaško, 61, pedagog
Bc. Pavel Linhart, 34, logistik
Jana Šimková, 48, referent
Jana Banovská, 26, referent
Dana Fridrichová, 41, vychovatelka
Mgr. Eva Šamšulová, 69, důchodkyně
Bc. Michaela Pýchová, 28, porodní
47, OSVČ
č. 2
Před 25 lety, když se změnil režim, jsem se těšil
na spokojený život v prosperující demokracii.
Avšak současná situace je pro mě natolik velkým
zklamáním, že ANO se stává jedinou z posledních možností, jak změnit budoucnost. Mým
zájmem je sekce podnikání a zaměstnanosti.
č. 35
Karel Spour,
35, učitelka ZŠ
č. 3
Mnoho let působím ve školství a získané
zkušenosti chci využít právě v tomto oboru.
Kvalitní školství je předpokladem k úspěšné
budoucnosti našich dětí. Také jsem vždy byla
velkým příznivcem umění a kultury. I ke sportu
mám kladný vztah, protože ten nejen fyzicky,
ale i psychicky rozvíjí každou osobnost.
Miroslav Novotný
44, technik
č. 4
O politiku a veřejné věci se zajímám dlouhodobě. Aby se věci měnily k lepšímu, je třeba
něco udělat. Proto jsem se rozhodl kandidovat
s cílem dokázat lidem, že i politika se dá dělat
slušně, poctivě a bez skandálů s heslem: ANO
bude líp. Svou práci bych chtěl zaměřit na
zprůhlednění hospodaření města
Jiří Viehmann
61 let, projektový manager
42 let, lékař
č. 5
Hnutí ANO představuje naději, že rehabilituje
politiku a vrátí jí původní smysl a obsah, tedy
správu věcí veřejných ve prospěch občanů.
A právě v tom chci pomoci..
č. 9
č. 2
Rád bych se aktivně podílel na komplexním
rozvoji města v oblasti ekonomické a kulturní.
Zajímáme se o investory, co nabídnou lidem
práci. Uděláme z našeho zámku prestižní
lokalitu.
MUDr. Jiří Švec
č. 8
Ing. Kateřina
Šmucrová
30 let, státní zaměstnanec
28 let, středoškolský pedagog
č. 4
Každou změnu bychom měli začít u sebe, proto
se chci i já aktivně zapojit do politického života.
Je mi blízká oblast školství, kultury a volného
času. Získáme prostředky na budování odpočinkových zón a na volnočasové aktivity dětí,
mládeže i dospělých.
Robert Plzák
47 let, strážník Městské policie
40, kontrolor výroby
č. 11
Jana Zušťáková, 43, staniční sestra
Mgr. Pavel Soukup, 43, zástupce
Martin Vízek, 29, manager
Pavlína Holubová, 49,
Gabriela Garberová
pracovník v sociálních službách
Radek Müller, 40, technik
Alena Benešová, 38,
č. 8
Ing. Luboš Nosál, 56,
středoškolský pedagog
č. 9
Ing. Jiří
39 let, referentka
č. 8
Chomutov si zaslouží revoluční změnu z hlediska
hospodaření s veřejnými prostředky. Je to pro
mě čest mít možnost podílet se na těchto změnách. Jde o naše město a hlavně o budoucnost
našich dětí.
35 let, profesionální sportovec
č. 9
Jsem profesionální hokejista a trenér mládeže
v organizaci Piráti Chomutov. Proč jdu do politiky? Pro lepší budoucnost našich dětí. Prosadit
získání prostředků pro sport, volnočasové
aktivity dětí, mládeže a běžné populace.
70 let, lékař, důchodce
č. 10
Mám dlouhou praxi ve zdravotnictví i mimo
ČR a proto se chci podílet na věcech, které se
zdravotnictvím ve městě Chomutov souvisí…aby i v péči o zdraví bylo líp…
44 let, středoškolský pedagog
Adresa oblastní kanceláře a čas pro setkávání
voličů s kandidáty do komunálních voleb:
Revoluční 35/4, Chomutov 43001
Po – Pá 10 – 12 a 14 – 16 hod
č. 6
Do politického dění jsem se rozhodla zapojit
v době, kdy si myslím, že již mohu ostatním
nabídnout něco ze svých zkušeností. Již 19 let
pracuji ve školství a v tomto odboru vidím i své
uplatnění.
č. 14
č. 15.
č. 16
č. 17
č. 18
„Věřím, že bude líp“ říká primářka
chomutovské onkologie Martina Chodacká
Čím jste chtěla být jako malá? Chtěla jste být lékařkou? Co Vás přivedlo ke studiu medicíny?
V dětství jsem rozhodně lékařkou být nechtěla.
Zajímal mě tehdy balet, krasobruslení, gymnastika.
Mým velkým vzorem v dětství nebyl žádný lékař, ale
gymnastka Věra Čáslavská, kterou jsem už jako dítě
hrozně obdivovala. Rozhodně tedy nejsem ten typ,
co by tvrdil, že od útlého dětství o ničem jiném než
o povolání lékaře nesnil. Můj zájem o medicínu se
začal projevovat až na gymnáziu. Tedy v době, kdy
už je člověk schopen trochu reálně zhodnotit svoje
možnosti a schopnosti a začne se zajímat více o to,
co by vlastně chtěl opravdu dělat. A právě tehdy
jsem dospěla k rozhodnutí, že medicína je to, co
mě oslovuje nejvíc a čemu bych se chtěla v dalším
profesním životě věnovat. Dnes, po 23letech onkologické praxe můžu říci, že z mého úhlu pohledu to
byla volba správná, moje povolání se bez nadsázky
stalo mým koníčkem a nedovedu si představit, že
bych dělala něco jiného.
Jak jste se dostala k oboru onkologie?
Velmi pragmaticky, krátce po nástupu na oční
oddělení chomutovské nemocnice, mi byl nabídnut
přestup na onkologické oddělení. S postupem času
se ukázalo, že tato volba pro mě byla zásadní a dobrá. Onkologie je velmi zajímavý a všestranný obor.
Za posledních 20 let zaznamenal výraznou dynamiku ve vývoji jak klinické, tak radiační onkologie.
Pacientů s rakovinou rychle přibývá. Čím si to
vysvětlujete? Nehrozí při tomto tempu nárůstu, že
jednoho dne budou mít rakovinu všichni?
Pacientů s nádorovým onemocněním opravdu
přibývá, spolupodílí se na tom hodně faktorů-např.
nezdravé životní prostředí, nesprávná životospráva,
životní styl, genetická dispozice, stresové situace
prodlužování délky života, apod.
Incidence (nový výskyt) nádorových onemocnění sice narůstá, ale mortalita (úmrtnost) klesá,
díky novým diagnostickým i léčebným možnostem.
Takže bych to neviděla tak skepticky, důležitá je
určitě prevence, přiměřeně zdravý životní styl, ale
rozumně, protože nic se nemá přehánět!
2
Ústecko je jedním z regionů, kde je nejvyšší výskyt
onkologických onemocnění. Čím si myslíte, že to je?
Česká republika patří mezi země s vysokým
výskytem nádorových onemocnění. Např. ve výskytu
nádorů konečníku a tlustého střeva jsme v Evropě
na 3. a ve světě na 4. místě. Životní prostředí, ve
kterém jsme dříve v Ústeckém kraji žili, se zcela jistě
podepsalo na zdraví řady našich spoluobčanů a zvýšený výskyt zhoubných novotvarů v tomto regionu
je toho jen logickým důsledkem.
Vaše práce je velmi náročná a to především po
psychické stránce. Jakým způsobem a kde čerpáte energii? Co Vám dělá radost?
Nejraději relaxuji doma a na zahradě, jsem takový zahradník amatér, ale úžasně si při práci na
zahradě odpočinu. Pro mě je příjemným relaxem
posedět si na zahradě, koukat se do korun stromů
a pročistit si hlavu. Mám také ráda zvířata, máme
čtyři virtuálně adoptovaná a dvě vlastní, se kterými
si užíváme docela dost zábavy.
Jaké vlastnosti by měl, podle Vás, mít dobrý politik?
Já doufám, že éra porevolučních nadřazených,
nabubřelých a namyšlených politiků se pomalu
chýlí ke konci a že se dostanou do politiky tzv.
Primářka Chomutovské onkologie
MUDr. Martina Chodacká
Narodila se v roce 1964 v Olomouci. Vystudovala
lékařkou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Svou lékařskou kariéru začala v nemocnici
v Chomutově na Onkologickém oddělení v roce
1991. Od roku 1989 žije s rodinou v Chomutově.
Od roku 2009 pak v Jirkově. V roce 2008 se
stala primářkou onkologického oddělení v Chomutově a od roku 2013 je i současně primářkou
onkologického oddělení v Ústí nad Labem. Je
velmi oblíbenou lékařkou pro její velmi lidský
a zároveň plně profesionální přístup.
„
Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov
ve spolupráci s Komplexním onkologickým
centrem Masarykovy nemocnice Ústí nad
Labem bylo zařazeno do seznamu
Komplexních onkologických center
normální lidé, kteří rozumí tomu, co dělají, kteří jsou
nad věcí, nemají zapotřebí se obohacovat na úkor
jiných, takoví, kterým opravdu záleží na tom, abychom jako stát prosperovali. Zkrátka dobrý politik
by měl být člověk, který je schopen cíle, které jsou
na něj kladeny, povýšit nad cíle své vlastní.
Blíží se komunální volby, co si myslíte o politickém dění na naší scéně?
Je pravda, že jsem politiku nikdy moc nemusela
,neviděla jsem v ní nic dobrého ani přínosného,ale
od jmenování poslední vlády jsem začala mít trochu
pozitivnější přístup k politice a začala jsem více
věřit,že snad už teď opravdu začnou být v Čechách
lepší životní a ekonomické podmínky pro normální
život. A také pozitivně vnímám, že současnou vládu
neprovází žádné skandály, a že působí poměrně
kompaktně. Zatím z ní mám docela dobrý pocit,
hlavně abych to nezakřikla.
Chystáte se ke komunálním volbám, a jakou změnu by jste si přála (nebo co Vás trápí)?
K volbám se chystám a nejvíce mě vzhledem
k mému povolání trápí situace a poměry ve zdravotnictví,i když po návštěvě pana ministra v chomutovské nemocnici a s ohledem na jeho pragmatický
a racionální přístup k mnoha problémům, i tady
věřím,že bude líp
Koho budete volit, máte už jasného kandidáta?
Ano,mám.
(Znění celého rozhovoru je na
www.anochomutov.cz)
č. 19
„Rád vyjádřím podporu tam,
kde vím, že to má smysl“ říká
ministr životního prostředí
Richard Brabec
V roce 2011, kdy jsem
byl u zrodu hnutí ANO,
vedla má první cesta do
chomutovského okresu na
setkání se sympatizanty
hnutí. První setkání, stejně
jako ostatní, bylo velmi
vstřícné a srdečné. Vzešlo
mnoho nápadů a podnětů, ze kterých čerpám
i jako ministr životního
prostředí. Tito lidé mě
vždy podporovali a já jim
to v komunálních volbách
rád vrátím. Proto přijedu 30. 9. 2014 na volební mítink
do Kadaně, Chomutova a Jirkova. Věřím, že i vy, stejně jako já, podpoříte politické hnutí ANO svými hlasy,
aby se situace v regionu výrazně zlepšila.
Mgr. Jana
Demjanová
Přesto, že kandiduji do komunální politiky
v Mostě, velkou část svého
současného života trávím
v Okounově. Jsem velmi
ráda, že politické hnutí
ANO má své zastoupení
i v chomutovském regionu.
S některými kandidáty jsem
spolupracovala v minulých
letech a velmi si této spolupráce cením. Věřím, že
se nad problémy budeme
setkávat i po komunálních
volbách, a to hlavně ku prospěchu občanů.
Volební zpravodaj POLITICKÉHO HNUTÍ
č. 21
č. 22
41 let, odborný referent OS Chomutov
č. 7
č. 23
č. 24
V Kadani žiji velmi dlouho na to, aby mi bylo
lhostejné, co se děje kolem nás. Díky hnutí
ANO se domnívám, že podílet se na veřejném
působení má smysl. Rozkrytí veřejných zakázek
a správné hospodaření města je mou prioritou.
č. 25
č. 26
č. 27
Kovářská
40 let, vedoucí provozu
č. 6
Miloslav Straka, 50, podnikatel
Ing. Blanka Švehlová, 55, zootechnik
Jaroslav Sadílek, 59, důchodce
Ing. Jan Lazarčík, 49, OSVČ
Jan Macháček, 29, technik
Jiří Legát, 46, dělník
Jiří Janda, 39, technik
Ing. Radek Jára, 44, technický ředitel
Milan Armstark, 35, městský policista
Veronika Jedličková, 26, MD
Vítězslav Hrdlička, 40, podnikatel
Naděžda Šulcová, 36, MD
Karel Zýka, 52, správce zámku
Jana Benešová, 68, důchodkyně
Věřím,že každý krůček k lepšímu, je lepší než
stávajícísituace na naší politické scéně.
ANO – věřím... Chci, aby naše děti našly v Jirkově v budoucnu práci.
55, manažer obchodu
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
Jaroslav Stuchlý, 40, kvalitář
Šarka Roučová, 40, poštovní úřednice
Ing. Pavel Moravec, 36, jednatel firmy
Waldemar Geyer, 44, OSVČ
Pavlína Radošová, 47,
školský pracovník
č. 16
č. 17
č. 18
Jindřich Nádvorník
č. 19
č. 20
č. 21
48 let, operátor výroby
Málkov
školský pracovník
č. 7
Skoncujme s korupcí a prospěchářstvím
a zamezme zbytečnému plýtvání finančních
prostředků. Je třeba hospodařit s ohledem na
dobu budoucí. Jestliže teď rozhodneme uvážlivě, v budoucnu se nám to vrátí.
František Kuruc, 58, dispečer dopravy
Petr Horák, 52, provozní vedoucí
Petra Nevrlá, 39, dispečer dopravy
Josef Virág, 45, operátor výroby
Jan Ošlejšek, 23, student vysoké školy
Martina Koubíková, 43,
č. 24
Marek Tesař, 30, vlasový stylista
Alena Novotná, 27, speciální pedagog
Gudrun Baumgartlová, 71,
č. 25
Ludmila Tesařová,
č. 22
č. 23
důchodkyně
53, kadeřnice
Vejprty
PODPOŘÍ NÁS
na cestě do komunální politiky
Ing. Marcela
Císařová
51, OSVČ, ekonom
Podpora Bereniky Peštové,
náměstkyně ministra
životního prostředí
č. 20
č. 11
zástupce ředitelky ZUŠ
Šmejkal,
č. 10 Ing. Klára Slezáková, Ph.D., 35,
vědecký pracovník
č. 12 Ing.
č. 13
č. 5
Chtěl bych usilovat o lepší, efektivnější a systémové působení Městské policie Jirkov na
bezpečnosti ve městě. O efektivní zpracování
projektů prevence kriminality a následné využití a čerpání.
č. 10 Mgr.
Ing. Jindra
Zalabáková
č. 3
Jako matce a manželce mi není lhostejný osud
místa, ve kterémvyrůstají naše děti. Mým cílem
je, aby se tu našim dětemdobře žilo. Ať naše
děti vyrůstají v klidném a bezpečném místě
bez heren a nonstop barů.
Mgr. Darina
Kováčová
ředitelky ZŠ
asistentka
MUDr. Jan Flaška
Mgr. Hana Gogela
František Marvan
č. 1
Čím dál více jsem přesvědčena, že hnutí ANO
je jediným politickým hnutím, pod kterým se dá
opravdu začít něco dělat. Není zatížené kmotry
nebo skandály s veřejnými financemi. Málokdy
a málokde můžete vnímat takový pravicový styl
myšlení a zároveň sociální empatii.
Ing. Pavel Tůma
Richard Brabec
ministr životního prostředí
29, marketing manager
č. 1
Politika se u nás v rodině vždy diskutovala
a bylo jasné, že je to věc, která přímo ovlivňuje
naše žití. Nespokojenost se současným stavem
ve mně stále sílila, až vyústila k pocitu, že se
sám musím pokusit dění kolem sebe ovlivnit.
Hnutí ANO mi dává jistotu...
45, hlavní účetní
č. 1
Hnutí ANO považuji za signál ke změně politického smýšlení v této zemi a zároveň souhlasím
s jejich programem. Mým cílem je měnit dosavadní poměry v zastupitelstvu města, a tím
přispět ke zkvalitnění současných životních
podmínek občanů našeho města.
Kompletní kandidátky obcí najdete na www.anochomutov.cz
Setkání s občany
Chomutov
vždy od 14:00
Kadaň
vždy od 14:00
Jirkov
vždy od 14:00
30. 9. 2014
Miroslava Mocková
10., 16., 23. a 30. září a 2. a 6. října před OC Chomutovka;
8. října na nám. 1. máje
2. 10. 2014
Martina Dlabajová
europoslankyně
Pavel Telička
europoslanec
14 hod. Kadaň
15 hod. Chomutov (před OC Chomutovka)
16 hod. Jirkov
Pozvánky
Chtěly bychom vás pozvat 20.
na
9. 2014
1. ročník Kovářské šlápoty, turistický
pochod, kde budou probíhat soutěže pro dospělé
17., 24. a 30. září a 2. a 6. října a to u Penny marketu a u Kauflandu
2. 10. 2014
i pro děti. Trasy budou nenáročné od 3 km
Charitativní dětský den
ANO pojďte si hrát 2
se uskuteční 20. září 2014 od 13 hod.
v Labyrintu v Kadani, vstupné 20 Kč.
až po náročnější pro zdatné turisty.
11. září a 6. a 8. října v Kostelní ulici; 18. a 30. září v Ervěnické
ulici; 25. září a 2. října ve Smetanových sadech
Číslo vydání 1 | Vyšlo v září 2014
Sraz bude před hotelem Avionika
Z vybraných peněz se uspořádá vánoční večírek
a podrobnější inforamce najdete
pro klienty Domova sociálních služeb Kadaň
na stránkách FCB Kovářská ANO.
a Mašťov. Přijďte podpořit dobrou věc.
3
Jak volit v komunálních volbách?
Výběr z priorit hnutí ANO pro komunální volby 2014
„Nekrást, nelhat, nepodvádět– a proto volím ANO – bude líp“
Transparentní hospodaření
Každý volič si vybere jednu vatiantu:
1. označím jednu stranu
2. označím vybrané kandidáty napříč stranami
3. označím stranu + označím vybrané kandidáty z jiných stran
Max počet kandidátů je dán počtem zastupitelů v jednotlivých městech.
• důkladné kontroly, efektivní čerpání dotací, zvýšení průhlednosti při zadávání
veřejných zakázek
Vstřícná komunikace vedení města s občany
Ohlédnutí
• vytvoření komunikační kanceláře
Bezpečnost a prevence kriminality
• zajištění dostatečné ochrany a bezpečnosti občanů
Školství, kultura, sport a mimoškolní aktivity mládeže
• podpora sportovní a klubové činnosti, spravedlivé rozdělení finančních prostředků
Podnikání a zaměstnanost
• podpora při vytváření nových pracovních příležitostí
Zdravotnictví a sociální sféra
• investice do rozvoje zdravotnických zařízení, motivační programy pro perspektivní lékaře, vyvolání iniciativy pro zřízení zubní pohotovosti, zlepšení sociální
péče o obyvatelstvo
ANO, jsou tu prázdniny
Pod tímto názvem se uskutečnila
26. června v kadaňském Labyrintu akce
pro malé i velké. Byla zde připravena
spousta her a zábavy. Celé odpoledne ti
menší soutěžili a velcí si mohli posedět
s něčím dobrým z domácí cukrářské
dílny. Nechyběla ani diskotéka se soutěží
v karaoke. Na závěr na každého čekala
sladká odměna a domů si mohl odnést
i nového plyšového kamaráda.
Děkujeme všem, kteří s námi přišli
odstartovat prázdniny. Rádi bychom
podobnou akcí přivítali i nový školní rok
a věříme, že děti půjdou do školy s tak
spokojeným úsměvem, s jakým odcházeli
domů z tohoto odpoledne.
Bydlení, doprava a komunikace, ekologie
ANO, pojďte si hrát
• modernizace bytů a domů ve vlastnictví města, využívání dotací
• podpoření cykloturistiky, dohlížení na bezpečnost
• rozsáhlejší třídění odpadů, vytvoření klidových zón
Pro děti jsme připravili pestrý program.
Vystoupily břišní tanečnice, děti se mohly
povozit na koních, nechat si namalovat na
obličej třeba spidermana nebo motýlka
od našich kandidátů. Nejvíc se jim líbily
sportovní soutěže o ceny. Výtěžek z celé
akce jsme věnovali Dětskému domovu ve
Vysoké Peci.
Detailní program je ke stažení na
www.anokadan.cz, www.anojirkov.cz a na www.anochomutov.cz
Do komunálních voleb s podporou
europoslance Pavla Teličky
Komunální politika je ze všech úrovní politiky
občanovi logicky většinou nejbližší. Vnímám ji
tedy jako tu nejbližší službu, které by se občanům
mělo dostávat. Obce mají kompetence v otázkách,
které ovlivňují každodenní život našich občanů.
V místech jsou politici také podstatně méně anonymní a dosažitelnější. Svým způsobem jsou pod
větší kontrolou. Ne náhodou mají občané právě
v komunální politiky vyšší míru důvěry než v jiné.
Co se týká mého příspěvku vašemu regionu, mohu
snad konstatovat, že nejsem osobou neznámou
a že se na poli EU v této zemi pohybuji asi nejdéle.
Znám jak fungují mechanismy, mohu využít své
reputace a dnes i pozice 2. místopředsedy naší
frakce a být tak nápomocen řešení problémů, které
mají průsečníky s evropskou úrovní. Ty byste měli
identifikovat a definovat v kraji a obcích. Nechci
přitom věci omezovat jen na tolik přetřásané
čerpání evropských fondů. Kromě angažovanosti
ve vedení frakce jsem členem výboru pro dopravu
a cestovní ruch a také výboru pro průmysl, energe-
tiku a výzkum. Kromě
těchto oblastí jsem
připraven se zabývat
i dalšími, od lepší
a střídmější regulace až po vytváření
podmínek pro růst
a zaměstnanost. Více
může napovědět volební program ANO
pro evropské volby,
který jsem spolukoncipoval. Každopádně
očekávám interakci
s komunálními politiky, je o mně známé, že hledám
podněty a hodně komunikuji, s lidmi, podniky
a dalšími subjekty. Myslím, že i ve Vašem kraji nastal čas pro změnu, kterou určitě představuje ANO
více než tzv. zavedené politické strany. Ano, může
být líp a pokud budu moci být nějakým způsobem
nápomocen, rád tak učiním.
„Je důležité podpořit mladé a šikovné lidi“, říká europoslankyně
Martina Dlabajová, podporující náš region
Práce Evropského
parlamentu má k české
komunální politice blíž,
než se na první pohled
zdá. Řada Celoevropských témat, která se
v parlamentu projednávají, následně přímo
ovlivňují fungování obcí
a měst a život místních
lidí. Platí to nejen o čerpání evropských dotací,
ale také o podpoře
zaměstnanosti, vzdělávání, rozvoji cestovního ruchu, dopravy a dalších
tématech. Klíčová je podle mého názoru právě
práce a aktivita jednotlivých europoslanců a jejich
postoj k řešení zásadních témat přímo v zemi, za
kterou byli zvoleni.
Pro mě je prioritní oblastí zaměstnanost mladých lidí. Této problematice se chci věnovat jak
na půdě parlamentu, tak přímo v ČR. Je to určitě
i jedno ze zásadních témat pro Chomutovsko
a pro perspektivu lepšího uplatnění a vyšší zaměstnanosti lidí, kteří zde žijí. Potřebujeme podpořit šikovné a vzdělané lidi, kteří chtějí pracovat
nebo sami podnikat a podílet se tak na rozvoji
celého regionu. Pokud budou mít mladí lidé tuto
perspektivu a dostanou k tomu patřičnou podporu díky osobnímu zapojení europoslanců, můžeme budoucnost Chomutovska i dalších regionů
ČR společně pozvednout.
Volební noviny nejen pro voliče hnutí ANO | číslo vydání 1 |
Vyšlo v září 2014 | Vychází v nákladu 40 000 ks. |
Sazba a tisk: Tiskárna AKORD Chomutov, s. r. o. |
4
Dětský den
Chomutovské hnutí Ano dne 21. června
2014 na 1. mlýnu v Bezručově údolí
uspořádalo pro děti dětský den plný
soutěží. Ač z počátku dne počasí moc
nepřálo, při přípravě stánků sprchlo,
nakonec se počasí umoudřilo a vylákalo
rodiny s dětmi ven. Hnutí Ano si připravilo lákavé atrakce, jako střelba na cíl,
chůze po chůdách, chytání ryb, házení
míčem, základy první pomoci, balanční
deska apod. Dětem, které prošly atrakcemi, byla předána sladká odměna, buřt
k opečení na ohni s poukazem na kofolu
v místní restauraci. Některé atrakce, jako
třeba chůze na chůdách a střelba byly
oblíbené i u dospělých. Odpoledne se
nakonec povedlo na výbornou .
Soutěžte
s námi
Připravili jsme si pro vás malou
soutěž. Ti z vás, kteří rádi luští
(dosáhli věku minimálně 18 let)
a stihnout navštívit naší kancelář
mezi prvními padesáti správnými
luštiteli, získají lahev
výborného vína.
Kancelář najdete
v ulici Revoluční 35/4 v Chomutově
a můžete ji navštívit v pondělí
až v pátek mezi 10. a 12. hodinou
a od 14 do 16 hod.
Chom
utov
sko
října
.
1
1
10. – 14
20
KOMUNÁLNÍ
M N N
VOLBY
OL Y
Download

Odkaz na volební noviny. - Kadaň