•
, v
KRAJSKY URAD
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
u
a
o
•.
IC
I.A
S
K
1
3
I
A
7
MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
MSK 87636/2012
ŽPZ/20634/2012/Kra
208.3 V10
Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
595622586
595622396
[email protected]
2012-08-10
Závěr zjišťovacího řízení záměru
"Hipodrom Ostrava"
podle § 7 zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivO na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivO na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
ě,
Identifikační
údaje
Název:
Kapacita (rozsah) záměru:
Hipodrom Ostrava
celková plocha areálu
zastavěná plocha
plocha závodní dráhy
počet ustájených koní
stálé ustájení
dočasné ustájení
hotel
ČOV
parkoviště
osobní auta hosté
autobusy
nákladní doprava koní
účastníci tréninku
175000 m2
50000 m2
27000 m2
175 koní
80 koní
95 koní
64 lůžek
300 EO
cca 300 míst
13 míst
47 míst
40 míst
Charakter záměru:
Předmětem záměru je vybudování závodiště koní primárně zaměřené na
dostihy klusáků. Zázemí bude připraveno na chov klusáků, Součástí areálu
bude hotel, multifunkční sály, více typů gastronomických zařízení, parkurová
hala, kruhová jízdárna, retenční nádrž apod. Vytápění bude zajištěno plynovou
kotelnou. Pro příjezd bude zbudována obousměrná příjezdová komunikace,
která bude napojena na silnici č. 11/647.
Umístění:
Kraj:
Moravskoslezský
Obec:
Kat. území:
Bravantice
Bravantice
www.kr-moravskoslezsky.cz
•
Oznamovatel:
HIPODROM CENTRAL a.s., Vřesinská 128/40,
IČ: 27826503
708 00 Ostrava - Poruba,
Souhrnné vypořádání připomínek
1.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, nepožaduje
posuzovaru
záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ve svém vyjádření uvádí následující
připomínky:
Připomínka
Z
hlediska
ochrany
s tvrzením
přírody
na str.
45
Vypořádání
ČIŽP
nesouhlasí
oznámení:
"Výstavbou
záměru budou přímo zasaženy pouze biologicky i
ochranářsky
určené
nevhodné
pro
záměr
zemědělsky
výskyt
ekosystémy.
jsou
využívané.
ZCHD
dosud
intenzivně
a pravidelný
Přirozený
v místě
nepravděpodobný".
záměru
ČIŽP
Plochy
je
provedla
velmi
v lokalitě
záměru místní šetření při kterém, mimo jiné, byly
v nádrži o rozměrech
100 x 70 m pozorovány
desítky pulců ZCHD kuňka, dále několik jedinců
ZCHD
kotvice
plovoucí.
Při
severním
okraji
v terénní sníženině byla nalezena samice ZCHD
střevlíka
Scheidlerova.
několika
ZCHD
biologického
roku,
požaduje,
ČIŽP
kromě
výskyt
plazů
aby
jí
k přítomnosti
požaduje
hodnocení
neboť
předpokládat
obojživelníků,
Vzhledem
ve
do dokumentací
pro následná
provedený
v období
obojživelnlků
(bude
rozmnožování
předložen
ČIŽP).
V případě zjištění ZCHD bude postupováno
v souladu s platnou legislativou.
provedení
vhodném
výše
Oznamovatel
správní řízení zapracuje biologický průzkum,
období
uvedených
dalších
ZCHD
a bezobratlých.
zpracované
lze
z řad
ČIŽP
biologické
hodnocení bylo předloženo.
ČIŽP požaduje, aby byl dodrženy obecné zásady
pro umísťování stromů v parkovištích,
a to tak,
Oznamovatel
aby byl 1 strom na každých 5 parkovacích míst,
správní
jednotlivé
ochranné
stromy
ploch odděleneny
by měly
být od dopravních
obrubníkem
120 mm a minimální
s převýšením 80-
vzdálenost
obrubníku
obecné
do dokumentací
řízení
zapracuje
zeleně,
zásady
od
v parkovištích.
po
Oznamovatel
který
pro
pro následná
plán
bude
výsadby
akceptovat
umísťování
stromů
paty kmene stromu by měla být 1,5 m.
Z hlediska ochrany
dobu
realizace
sekundární
skrápěním
ovzduší ČIŽP požaduje
záměru
prašnosti,
prašných
eliminovat
především
ploch
vznik
pravidelným
staveniště,
do dokumentací
pro následná
správní řízení zapracuje opatření
vzniku
prašných
sekundární
ploch,
prašnosti
pravidelná
k eliminaci
(skrápění
údržba
www.kr-moravskoslezsky.cz
údržbou
pravidelnou
komunikací
očištěním
a
hlediska
jednoznačně
do
kterého
před
ploch,
výjezdem
přepravou
v zaplachtovaných
Z
navazujících
manipulačně-stavebních
a
vozidel
komunikace
(čištěním)
na veřejné
prašných materiálů
navazujících
komunikací
stavebních
ploch, očista vozidel, přeprava
materiálů
v zaplachtovaných
prašných
automobilech apod.).
nákladních automobilech.
ochrany
vod
požaduje
ČIŽP
uvést a popsat konečný recipient,
odpadní vody
budou vypuštěny
z areálu.
Oznamovatel
do dokumentací
recipient,
do
kterého bude zaústěna jednotná kanalizace.
do dokumentací
ČIŽP požaduje zapracovat opatření z kapitoly 0.4
správní řízení zapracuje
oznámení do dokumentací
řízení.
k prevenci,
pro následná správní
pro následná
správní řízení uvede konečný
Oznamovatel
2.
manipulačně-
a
vyloučení,
nepříznivých
kompenzaci
prostředí.
pro následná
relevantní
opatření
snížení,
vlivů na
popř.
životní
Krajská hygienická stanice Moravskoslezskéhokraje se sídlem v Ostravě, požaduje posouzení
záměru v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Připomínka
Vypořádání
Oznamovatel
v rámci
řízení zapracuje
záměru
Orgán
rozšíření
ochrany
a
veřejného
doplnění
záměru o autorizované
na veřejné zdraví.
zdraví
předloženého
na
požaduje
zpracováno
oznámení
posouzení
posouzení vlivů záměru
následných
posouzení
veřejné
vlivů
zdraví,
autorizovanou
vlivů
(hluková,
rozptylová),
akceptovat
připomínky
realizace
které
osobou.
na veřejné
zpracovány aktualizované
správních
zdraví
bude
Pro
budou
podkladové studie
které
vzešlé
budou
z vyjádření
KHS č.j. KHSMS 21167/2012/NJ/HOK
ze dne
26.7.2012.
3.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
dotčený správní úřad, ve svém vyjádření upozorňuje na zákonné požadavky vyplývající ze zákona č. 59/2006
Sb., o prevenci závažných havárií a dále uvádí následující připomínky:
www.kr-moravskoslezsky.cz
Připomínka
Vypořádání
Ochrana vod
Oznamovatel
Krajský úřad požaduje upřesnit způsob nakládání
s vodami,
zejména
recipient,
zaústěna jednotná
kapacity
do kterého
zaústěna
bude
splaškových
toku
a srážkových
recipient,
jednotná
následných
kanalizace a posouzení jeho
k odvedení
do dokumentací
uvede konečný
pro následná
do kterého
kanalizace.
řízení předloží
s vypouštěním
souhlas
vod
bude
V rámci
správce
z jednotné
kanalizace do recipientu.
vod a vliv na povrchové vody.
Odpadové hospodářství
Oznamovatel
V dokumentacích
pro následná správní řízení
bude uvedena bilance výkopových zemin (vyjma
do dokumentací
správní řízení zapracuje
ornice a podornice), seznam a množství odpadů,
pro následná
bilanci výkopových
zemin (mimo ornice a podornice), seznam a
množství odpadů, které budou vznikat během
které budou vznikat během stavby a provozem
záměru (včetně katů z ORL a ČOV) a uveden
způsob nakládání s nimi.
stavby a provozem záměru (vč. kalťJ z ORL a
V areálu
Oznamovatel
pro
budou vytvořeny
nakládání
oddělené
s odpady,
shromažďování
dostatečné
aby
ČOV) a způsob nakládání s nimi.
prostory
bylo
správní
zajištěno
jednotlivých
do dokumentací
řízení
pro následná
zapracuje
vytvoření
dostatečných prostor pro nakládání s odpady,
druhů
tak
odpadů vzniklých jeho provozem.
aby
shromažďování
bylo
zajištěno
jednotlivých
oddělené
druhů
odpadů
vzniklých provozem.
Investor
stavby
v rámci
zařízení
vytvoří podmínky pro třídění
jednotlivých duhů odpadů.
O
způsobu
nakládání
Investor v rámci staveniště vytvoří podmínky
staveniště
pro třídění a shromažďování
druhů odpadů,
a shromažďování
s jednotlivými
odpadů bude vedena evidence,
odpady
jednotlivých
druhy
budou
přednostně nabízeny k využití.
V případě, že k terénním
úpravám
v areálu
budou využívání odpady, je k provádění těchto
terénních
úprav nutný souhlas krajského
I
Připomínky vyplývající z příslušných právních
předpisů.
úřadu
podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
K záměru bylo vydáno stanovisko č.j. MSK48963/2012 ze dne 30.4.2012, ve kterém byl vyloučen vliv realizace
záměru na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti.
www.kr-moravskoslezsky.cz
4.
Krajská veterinární správa - s předloženým záměrem souhlasí.
5.
Připomínky veřejnosti k záměru nebyly k záměru doručeny.
Závěr
Záměr
.Hlpodrorn Ostrava" spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 1.5 (Chov hospodářských zvířat
s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek
(1 dobytčí jednotka
= 500 kg živé hmotnosti)),
bodu 10.6
2
(Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m zastavěné plochy;
parkoviště
(Tématické
prostředí.
nebo garáže s kapacitou
nad 100 parkovacích
areály na ploše nad 5 000
Krajský úřad Moravskoslezského
míst v součtu pro celou stavbu)
a bodu 10.13
rrr'), kategorie II přílohy Č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný
správní úřad dle ust. § 29 zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a dle ust. § 22 písmo a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, na základě
zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr
Vřesinská 128/40, 708 00 Ostrava,
.Hlpodrom
Ostrava",
oznamovatel:
HIPODROM CENTRAL a.s.,
nebude dále posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky závěru zjišťovacího řízení
Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje, zajistí, projedná:
1)
Posouzení vllvů realizace záměru na veřejné zdraví zpracované autorizovanou
na veřejné zdraví budou zpracovány aktualizované
osobou. Pro posouzení vlivů
podkladové studie (hluková,
akceptovat připomínky vzešle z vyjádření KHS č.j. KHSMS 21167/2012/NJ/HOK
rozptylová),
ze dne 26.7.2012,
2)
biologický průzkum provedený v období rozmnožování obojživelníka (bude předložen ČIŽP),
3)
plán výsadby
v parkovíštích,
4)
opatření k eliminaci vzniku sekundární
ochranné
zeleně,
prašných materiálů v zaplachtovaných
který
bude
akceptovat
prašnosti (skrápění,
obecné
které budou
zásady
údržba komunikací,
pro
umísťování
stromů
očista vozidel, přeprava
automobilech apod.),
5)
konečný recipient, do kterého bude zaústěna jednotná kanalizace,
6)
souhlas správce toku s vypouštěním vod z jednotné kanalizace do recipientu,
www.kr-moravskoslezsky.cz
7)
bilanci výkopových
zemin (mimo ornice a podornice),
seznam a množství odpadů, které budou vznikat
během stavby a provozem záměru (vč. kalů z ORL a ČOV) a způsob nakládání s nimi,
8)
vytvoření dostatečných prostor pro nakládání s odpady, tak aby bylo zajištěno oddělené shromažďování
jednotlivých druhů odpadů vzniklých provozem,
9)
v rámci staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých
druhů odpadů,
10) opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů:
a)
venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností nebudou
realizovány ve dnech pracovního
klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem
stavebního a technologického
materiálu
přes okolní obytnou zástavbu budou uskutečňovány
v denní
době,
b)
na zařízení staveniště
budou
minimalizovány
zásoby
sypkých
stavebních
materiálů
a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti,
c)
všechny plochy zasažené stavebními pracemi budou rekultivovány,
Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí
v souladu s § 10 (zejména
nebo opatření
aby se zamezilo ruderalizaci.
dle zvláštních
právních předpisů je povinen,
odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého
rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené
v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.
Odňvodnění
Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Podmínky závěru zjišťovacího
řízení byly stanoveny
na základě vyjádření
obdržených
v rámci posuzovacího
procesu.
V souladu
se zásadami
přílohy
č.
2 zákona
o
posuzování
na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku
vlivů
na
předpokládaných
životní
prostředí
a s ohledem
vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nebude posuzován v celém rozsahu
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dle územně plánovací inforamce vydané Městským úřadem
Bílovec, odborem výstavby bude záměr realizován v ploše občanského vybavení - tělovýchova a sport. Nejbližší
obydlený objekt se nachází ve vzdálenosti cca 413 m od plánovaného
hipodromu.
K záměru bylo doručeno
vyjádření Krajské hygienické stanice, která požaduje další posuzování záměru a vypracování
záměru na veřejné zdraví. Ve svém vyjádření
pohyb vozidel v okolí záměru
a tedy
uvádí, že lze očekávat, zejména v dostihových
nový hlukový
příspěvek
ke stávajícímu
hlukovému
hodnocení vlivů
dnech zvýšený
zatížení lokality
přednostně z provozu na dálnici 047 a zároveň i vliv záměru na úroveň kvality ovzduší. Jednou z podmínek
závěru zjišťovacího
řízení je zpracování
autorizovaného
hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví včetně
aktualizovaných podkladových studií, které budou respektovat připomínky vzešlé z vyjádření Krajské hygienické
www.kr-moravskoslezsky.cz
stanice. Relevantní připomínky doručené v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byly zohledněny
v podmínkách závěru zjišťovacího
stanice je
dotčeným
orgánem
řízení a lze je řešit v rámci následných správních řízení. Krajská hygienická
v následných
správních
řízeních a budou jí
předloženy
podklady,
které
požadovala ve svém vyjádření k oznámení záměru.
Závěr zjišťovacího
řízení nenahrazuje
vyjádření
dotčených
orqánů státní správy, ani příslušná povolení dle
zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech
apod.
K předloženému oznámení záměru byla doručena tato vyjádření:
•
vyjádření ČIŽP, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. ČIŽP/49/IPP/1209387.002/12/VMJ
ze dne 30.7.2012
•
vyjádření KHS MSK se sídlem v Ostravě, Č.j. KHSMS 21167/2012/NJ/HOK
•
vyjádření KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 99379/2012 ze dne 24.7.2012
•
vyjádření KVS SVS pro Moravskoslezský kraj, č.j. SVS/2249/2012 - KVST/1 ze dne 19.72012
ze dne 26.7.2012
Úplná znění doručených vyjádření jsou k dispozici k nahlédnutí na krajském úřadu Moravskoslezského
kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, nebo na internetu na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz.
odkaz:
veřejná správa - úřední deska - E.I.A., SEA a IPPC - Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona
č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK 1676.
"otisk razítka"
Ing. Milan Machač, v.r.
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
Za správnost vyhotovení: Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
-r=:
Lf/
H~4-
/1«:
/1-')
1'6
OBECNí ÚŘAD
'/-1 9
Z-O~2-
74281 BRAVANTICE
OKRES NOVÝ JlciN
Dit: CZ68921 063
www.kr-moravskoslezsky.cz
Download

HIPODROM OSTRAVA