Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl
2. září 2014 od 10:00 do 18:00
Elektronický katalog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Téma: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání
Patronka: Ing. Vlasta Váchová
Armáda spásy v ČR
Azylový dům Kolpingova rodina, o.s.
Bílý kruh bezpečí ,o.s.
Centrum pro rodinu Cestou necestou, z.s.
Centrum pro mateřství a rodinu, o.s.
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR
Junák-svaz skautů a skautek-Bílý Albatros
Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Téma: Humanitární pomoc, lidská práva, národnostní menšiny a životní prostředí
Patronka: PhDr. Marie Hakenová - Ulrichová
Český helsinský výbor
8. Nadační fond Klíček
Člověk v tísni, o.p.s.
9. Na houpacím koni, z.s.
DIAKONIE ČCE - středisko v Praze 5 Stodůlkách
10. Naděje, z.s.
DIAKONIE SKP v Praze
11. Percepito Rodinné centrum Chameleon
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
12. Sdružení pro integraci a migraci o.s.
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s
13. Sdružení přátel Konta Bariéry - časopis Můžeš
Lesy hl. m. Prahy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Téma: Dobrovolnictví + Sociálni oblast a zdraví
Patronka: Mgr. Diana Bubníková
APLA Praha, střední Čechy, o.s.
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o.
Centrum sociálních služeb Praha, p.o.
Dobrovolnické centrum FN v Motole
Domov SPMP Dana
Etincelle, Startujeme, o.p.s.
Fokus Praha, o.s.
HESTIA, Program Pět P
Hewer, o.s.
.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kulturní a mateřské centrum Barrandov
Lata, o.s.
Obec baráčníků "Petr Guth" Smíchov
proFem, o.p.s.
Progressive, o.p.s.
SANANIM, z.ú.
Tyfloservis, o.p.s.
Život 90
MDA RIDE, o.s.
Nadace rozvoje občanské společnosti
Palata - Domov pro zrakově postižené, p.o.
Sdružení CMP, o.s.
Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže
SIMPatická kavárna, o.s
Svaz postižených civil. chorobami v ČR
Světlo pro svět, o.s.
Stránka 1 z 9
APLA Praha, střední Čechy, o.s.
APLA Praha již jedenáct let poskytuje podporu lidem s autismem a jejich blízkým. Nabídky služeb je komplexní od diagnostiky a rané péče až po realizaci programů podporovaného zaměstnání dospělých lidí s autismem.
Jsou registrovaným poskytovatelem 9 sociálních služeb (odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem, osobní asistence apod.). Soustavně pracují na zvýšení povědomosti široké i odborné veřejnosti o problematice
poruch autistického spektra, a to zejména prostřednictvím uceleného systému vzdělávání a pořádním
osvětových a PR akcí. Jsou členy Asociace veřejně prospěšných společností ČR a mezinárodní organizace Autism Europe. Posláním organizace je vytvořit lidem s autismem takové podmínky, aby měli šanci na plnohodnotný,
důstojný a co nejvíce samostatný život.
APLA Praha, střední Čechy, o.s., 163 00, Brunnerova 1011/3, Praha 17
Tel.: 284 684 959, 774 681 727, Email: [email protected], www.praha.apla.cz
Statutární zástupce organizace: Magdalena Čáslavská
ARMÁDA SPÁSY v ČR
Sbor a komunitní centrum Armády spásy v Lidické ulici 18a poskytuje své služby rodinám s dětmi
v nepříznivé sociální situaci (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi), seniorům a osobám bez
přístřeší. Cílem organizace je naplňovat ve jménu Ježíše Krista lidské potřeby bez jakékoliv
diskriminace.
Armády spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, 158 00, Praha 5
Tel.: 251106424, Email: [email protected], www.armadaspasy.cz
Statutární zástupce organizace: Michael Raymond Stannett
Azylový dům Kolpingova rodina, o.s.
Kolpingova rodina Praha 8, provozuje v Kolpingově domě, Bohnická 32/3, Praha 8, tři služby pro matky
a rodiny s dětmi v těžké sociální situaci: Azylový dům, Krizová pomoc a Sociálně aktivizační služby.
Azylový dům Kolpingova rodina, Bohnická 32/3, Praha 8
Tel.:283850113, Email: [email protected],www.kolpingpraha.cz
Statutární zástupce organizace: Ing. Jiří Musil
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, o.s.
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům
trestných činů.
Bílý kruh bezpečí, o.s., U Trojice 1042/2, 150 00, Praha 5
Tel.: 257 317 110, Email: [email protected], www.bkb.cz, www.donalinka.cz, www.domacinasili.cz
Statutární zástupce organizace: Petra Vitoušová
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci p.o.
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu,
internet pro seniory, domácí ošetřovatelskou péči, Dům s pečovatelskou službou, středisko osobní hygieny, linku
sociální pomoci, byty s pečovatelskou službou, Dům sociálních služeb s přechodnými pobyty a denním
stacionářem. Dále provozuje Komunitní centrum Prádelna, které zajišťuje komunitní, kulturní, společenské
a umělecké aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje
do všech věkových kategorií. Veškeré aktivity komunitního centra podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném
společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamění a předsudkům stáří.
Dále zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a jeslí.
Centrum sociální a ošetřovatelské služby p.o., nám. 14. října 11, Praha 5
Tel.: 257 318 995, E-mail: [email protected]; www.csop5.cz
Statutární zástupce organizace: PhDr. Helena Volechová
Stránka 2 z 9
Cestou necestou z.s.
Krizové centrum pro rodinu - psychosociální služby pro týrané, zneužívané a zanedbávané
děti a jejich rodiny.
Snaží se předcházet umístění dětí do ústavní výchovy.
Cestou necestou z.s., Plzeňská 2076/174
Tel.: 731 430 848, Email:[email protected], www.cestounecestou.org
Statutární zástupce organizace: Mgr. Markéta Řeřichová
Centrum pro manželství a rodinu,o.s.
Cílem sdružení je podpora a upevnění manželství a rodiny. Tohoto se snaží dosáhnout zejména poskytováním
partnerského, rodinného i osobního poradenství a pořádáním přednášek, kurzů, tréninků a seminářů pro
snoubence, manžele a rodiče. Jsou členy celostátní asociace center pro rodinu.
Centrum pro manželství a rodinu, o.s., Ostrovského 3 Praha 5
Tel.:776625257, E-mail: [email protected], www.manzelstviarodina.cz
Centrum sociálních služeb Praha, p.o.
Posláním intervenčního centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím (ženám, mužům i
seniorům..), kteří se v důsledku toho ocitli v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou zvládnout
bez odborné pomoci. Nabízíme osobní i telefonickou konzultaci, sociálněprávní, psycholog. a právní poradenství.
Poskytujeme komplexní informační servis o možnostech řešení domácího násilí, zprostředkování návazných
a dalších služeb, které jsou důležité pro zvládnutí problému.
Intervenční centrum je koordinátorem a garantem setkání interdisciplinárních týmů, které sdružují jednotlivce
a instituce, které se problematikou domácího násilí zabývají nebo s ní přicházejí do kontaktu. Naše služby
poskytujeme bezplatně a klienti mohou vystupovat anonymně.
Tým intervenčního centra, složený ze sociálních pracovníků, psychologů a právníků, zajišťuje diskrétnost,
nestrannost a profesionalitu. Snažíme se o individuální a motivující přístup v řešení dané situace s respektem k
rozhodnutí uživatele služby.
Centrum sociálních služeb Praha, p.o., Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Modřínová 1, 182 00, Praha 8 - Kobylisy
Tel.: 281 861 580/281 911 883, Email: [email protected], www.csspraha.cz, www.intervencnicentrum.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Tomáš Ján, MBA
ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR
Poradenská činnost v oblasti ochrany lidských práv a prevence diskriminace zejména zranitelným skupinám
obyvatel (děti, senioři, osoby se zdravotním postižením apod.) či skupinám ohroženým sociálním
vyloučením skupinám (osoby ve výkonu trestu a vazby, Rómové, cizinci, minority). Vydávání stanovisek
k případům závažných porušení lidských práv v ČR i v zahraničí ve spolupráci se zahraničními
lidskoprávními NNO. Monitorovací a analytická činnost týkající se naplňování lidských práv zejména
zranitelných skupin v rámci plnění závazků České republiky plynoucích z ratifikovaných mezinárodních
lidskoprávních úmluv. Publikační, osvětové a vzdělávací aktivity týkající se témata lidských práv a práv
jednotlivých zranitelných skupin (děti, senioři, osoby se ZP, ženy apod.), nebo práv osob ohrožených
sociálním vyloučením (vězněné osoby, Rómové atd.).
Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00, Praha 5
Tel.: 257 221 142, Email: [email protected], www.helcom.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Et Mgr. Lucie Rybová
ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.
Pražská pobočka pracuje ve třech kancelářích v Praze 5 na Smíchově a v Praze 8 v Karlíně. Přibližují se tak lidem,
kteří využívají tyto služby. V obou kancelářích poskytují terénní sociální služby, probíhají zde nízkoprahové kluby
matek, předškolní kluby, kluby dětí a dospívajících, poskytují individuální doučování a v neposlední řadě
skupinové doučování. Nově poskytují rekvalifikace osobám ze znevýhodněného prostředí.
Člověk v tísni, o.p.s., Mahenova 3, 150 00 Praha 5
Tel.: 222 350 890; www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/praha
Statutární zástupce organizace: Šimon Pánek
Stránka 3 z 9
DIAKONIE SKP v Praze
Pečovatelská služba, azyl pro matky s dětmi, sanace rodin/sociálně sktivizační služba pro
rodiny s dětmi, krizová intervence, následná péče pro osoby s psychiatrickou diagnózou
Diakonie ČCE - SKP v Praze, Bruselská 4, 120 00, Praha 2
Tel.: 222 520 589, 777 734 170, Email: [email protected], www.skp.diakonie.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Libuše Roytová
DIAKONIE Stodůlky
Diakonie ČCE v Praze 5 - Stodůlkách se zabývá od roku 1947 poskytováním sociálních a terapeutických služeb
dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením a jejich rodinám. Záměrem je poskytovat rozmanité služby
klientům s mentálním a kombinovaným postižením z nejen pražského regionu a individulně je přizpůsobovat
jejich potřebám. Snaží se, aby služby které poskytují provázely klienty ve všech etapách jejich života, aby
mohli v dětství i dospělosti s nezbytnou asistencí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, nebo v blízkosti obce,
kde jsou "doma". Poskytují tyto služby: Týdenní stacionář, Denní stacionář, Odlehčovací službu,
Ranou péči a Sociálně terapeutickou dílnu.
DIAKONIE ČCE, středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00, Praha 5
Tel.: 235 517 303, Email:[email protected], www.diakoniep13.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Jakub Suchel
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE
Úkolem Dobrovolnického centra je poskytnout oporu dobrovolníkům. Ti se snaží především aktivně zlepšit
duševní pohodu pacientů a podílet se tak na jejich efektivním uzdravení. Dobrovolníci pomáhají pravidelně či
nárazově, individuálně i skupinově, nebo se mohou také zapojit v rámci zooterapie a canisterapie. Smyslem
dobrovolnických aktivit je zpříjemnění doby hospitalizace dětských i dospělých pacientů, vyplnění jejich
volného a často dlouhého času v nemocnici a oživení atmosféry na nemocničních odděleních.
Dobrovolnické centrum FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 431 970, Email: [email protected], www.dcmotol.cz
Statutární zástupce organizace: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
DOMOV SPMP DANA
Domov Dana nabízí celoroční pobytovou službu 8 dospělým ženám s mentálním postižením. Bydlení
poskytují v rodinném domě na Praze 5, s nepřetržitou pomocí asistentek. Jejich posláním je pomáhat
obytelkám nejen potřebnou péčí, ale i v rozvoji či udržován kondice a stávajících dovedností, dle individuálních
potřeb a zájmů. A také podporovat obyvatelky v aktivitách mimo Domov.
Domov SPMP Dana, Barandovská 45, 152 00, Praha 5
Tel.: 604 570 938, Email: [email protected], www.domovdana.cz
Statutární zástupce organizace: Jana Plíšková
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy se zabývá volnočasovými aktivitami a zájmovým vzděláváním dětí
a mládeže v přírodovědné oblasti. Pořádají kroužky, tábory, akce pro veřejnost, výukové programy pro
školy, Centrum předškolních dětí, odbornostní soutěže. Pro odpočinek, relaxaci a poznání slouží areál
s výběhy zvířat, tropickým teráriem, skleníky, naučnou stezkou i dendrologickou expozicí.
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5 - Smíchov
Tel.: 222 333 860, Email: [email protected], www.ddmpraha.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Libor Bezděk
Startujeme, o.p.s. - Etincelle
Startrujeme o.p.s. je nezisková organizace, která se se věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Provozuje pekárnu Na Návsi a kavárnu Bez Konce v Kladně a Ta Bageta v Praze - Strašnicích. Její mateřská
organizace Etincelle, o.s., má na Smíchově, Štefánikova 40 kavárnu Mezi Řádky.
Dále provozuje 6 úklidových týmů v Praze a v Kladně. U Slaného vede farmu, kde chová prasata, ovce, slepice
a pěstuje zeleninu. Dodromady zaměstnávají cca 100 osob se zdravotním postižením.
Etincelle o.s., Komenského 676, 272 01, Kladno
Tel.: 602 344 009; Email: [email protected], www.etincelle.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Jakub Knězů
Stránka 4 z 9
FOKUS PRAHA, o.s.
Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život
a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.
Fokus Praha o.s., Dolákova 24, 181 00, Praha 8
Tel.: 233 551 205, Email: [email protected], www.fokus-praha.cz
Statutární zástupce organizace: Pavel Novák
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
Helppes je jedinná organizace v ČR, která získala akreditaci mezinárodních odborných organizací Assistence
Dogs Europe a Assistance Dogs International na základě požadavků na kvalitu poskytovaných
služeb a Welfare psů dle těch nejvyšších kritérií mezinárodních standardů. Pomáhají osobám s
nejrůznějšími typy zdravotního postižení při zvýšení jejich soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím
vycvičených psů. Nejširší veřejnosti nabízejí vzdělávací programy a besedy s ukázkami
dovedností psích pomocníků, pro majitele psů nabízejí testování v oblasti canesterapie, kurzy základní
ovladatelnosti psů, od psí školky přes socializaci, po řešení problémového chování psů, to vše pod
odborným vedením držitelky Zlatého odznaku Vzorný výcvikář I. stupně. Mistryně světa a mezinárodních
mistrů v různých odvětvích výcviku psů, ředitelky Helppes Zuzany Daušové. Pod jejím vedením se
organizaci podařilo získat cenu v soutěži ,,Neziskovka roku 2013".
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s., Hvozdnice 147, 252 05
Tel.: 739 074 968, 603 769 864; Email: [email protected]; www.helppes.cz
Statutární zástupce organizace: Zuzana Daušová
HESTIA o.s. Program Pět P
Program Pět P funguje na principu přátelství a podpory mezi dobrovolníkem starším 18 let a dítětem se
sociálním a jiným znevýhodněním. Obdobně funguje i program 3G, který propojuje starší generaci s mladší,
funguje na principu setkávání dobrovolníka staršího 50 let s dítětem, nebo celou rodinou.
HESTIA o.s. Program Pět P, Štefánikova 21, 150 00, Praha 5
tel. 728 006 514, Email: [email protected], www.hest.cz/dobrovolnicke-programy/pet-pe/, www.hest.cz
Statutární zástupce organizace: PhDr. Jiří Tošner
HEWER, o.s.
Hewer je terénní asistenční službou, jejímž smyslem je maximální možná integrace zdravotně, či jinak
znevýhodněných osob do společnosti. Osobní asistent je očima, ušima, rukama, či nohama staršího, nemocného,
zraněného, nebo postiženého člověka a pomáhá mu zapojovat se do společnosti a života tak, jak
si klient sám přeje. Osobní asistence Hewer s pomocí kvalitních a kvalifikovaných pracovníků usiluje
o maximální možné zapojení svých spoluobčanů do jejich přirozené sociální sítě a společnosti. Svou
činností působí tak jako prevence sociálního vyloučení znevýhodněných osob. Klienti organizace Hewer
mohou řídit asistenty tak, aby jim byla poskytována nestigmační pomoc pro všechny činnosti, které potřebují
k plnohodnotnému životu ve svém prostředí a domácnosti. Pomoc je poskytována individuálně,
dle potřeb a přání klienta, diskrétně i profesionálně.
Hewer - občanské sdružení, Černokostelecká 2020/20, Praha 10
Tel.: 274 781 341, Email: [email protected], www.pecovatel.cz
Statutární zástupce organizace: Vlastimil Marušák
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR
středisko Bílý Albatros Praha
Středisko Bílý Alba Albatros sdružuje několik skautských oddílů z Prahy 5 a 7, které prostřednictvím her, aktivit
a dalších činností ve skupině kamarádů všestranně působí na osobní rozvoj dětí a mladých lidí.
Na Praze 5 působí především oddíl Argiope.
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílý Albatros Praha,Haškova 7, Praha 7, 170 00
Tel.: 732 241 334, Email: [email protected], www.bilyalbatros.skaut.eu
Statutární zástupce organizace: Hladíková Eva
JUNÁK, středisko Hiawatha Praha
Nabízejí dětem partu kamarádů, se kterou mohou zažívat rozličné aktivity. Děti se scházejí každý týden
v menších skupinkách (družinách) v klubovně, kde během her rozvíjí své znalosti, dovednosti i týmového
ducha. O víkendech vyrážejí za dobrodružstvím do přírody, o prázdninách pak podle jednotlivého oddílu
na dvou až třítýdenní tábor.
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko HIAWATHA Praha, Zoubkova 1203/8, 150 00, Praha 5
Tel.: 731 473 350, Email: [email protected], www.hiawatha.cz
Statutární zástupce organizace: Zbyněk Kocman
KMC BARRANDOV
Kulturní a mateřské centrum Barrandov je občanské sdružení rodičů, které funguje na sídlišti
Barrandov nepřetržitě od roku 1993. Je zde k nalezení pestrá každodenní nabídka programů pro
rodiny s dětmi ve věku 0 - 7 let, odborné kurzy, semináře, odborníky na poradenství pro celou
rodinu (masáže kojenců, psychologická pomoc, poruchy učení, homeopatické poradenství,
aromaterapie), volnočasové aktivity.
Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Werichova 981, 152 00 Praha 5
Tel.: 251 816 686 ; Email: [email protected]; www.kmcbarrandov.cz
Statutární zástupce organizace: Petra Jelenová
Stránka 5 z 9
Klub dvojčat a vícerčat,o.p.s.
Organizace se zaměřuje na pomoc a podporu rodinám s dětmi z vícečetných porodů.
Především se zabývají šířením informací - přednášky, besedy, vydávání a distribuce publikací o vývoji a výchově
vícerčat. Dále poskytují poradenství (laktační, psychologické, sociální a pedagogické).
Jsou prováděny terénní práce v rodinách s vícerčaty a podpora rodičovských kompetencí.
Klub dvojčat a vícerčat,o.p.s., Nádražní 1272/15, Praha 5
Tel.: 602144206, Email: [email protected], www.dvojcata-asociace.cz
Statutární zástupce organizace: Klára Vítková Rulíková
LATA, o.s.
Cílem občanského sdružení Lata je podpora dětem, mládeži a jejich rodinám ohroženým sociálním
znevýhodněním. Podstatou základního porgramu ,,Ve dvou se to lépe táhne"je setkávání se dobrovolníka
(18-30 let) s naším klientem (13-26 let). Setkání by se měla konat pravidelně, každý týden na 2-3
hodiny a měla by probíhat delší dobu (alespoň půl roku). Dobrovolník a klient spolu plánují aktivity na volný čas,
sdílí spolu problénmy a hledají jejich řešení, pokud je to možné. V rámci terénního programu ,,Podpůrná
individuální práce s rodinou" pomáháme i celým rodinám, které řeší komplikovanou životní situaci.
Práce probíhá primárně, formou pravidelných návštěv rodin, ve vhodných případech práci doplňujeme
pořádáním Rodinných skupinových konferencí.
Lata - Programy pro ohroženou mládež, o.s., Senovážné náměstí 24, 116 47, Praha 1
Tel.: 234 621 361; Email:[email protected]; www.lata.cz
Statutární zástupce organizace: Ježková Markéta
Lesy hl. m. Prahy
Lesy hlavního města Prahy se starají o takřka 2.900 ha pražských lesů, pečují o významné pražské parky,
jako jsou Stromovka, Petřín, Vítkov, či obora Hvězda. Spravují přes 210 km drobných vodních toků a takřka
130 vodních nádrží. Provozují záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, včelnice a v rámci ekologické
výchovy spolupracují se školami a širokou veřejností.
Lesy hl. m. Prahy p.o., Práčská 1885, Praha 10, 10600
Tel.: 272 081 800, E-mail: [email protected], www.lesypraha.cz
Statutární zástupce organizace: Ing. Vladimír Krchov, PhD.
MDA RIDE, o.s.
MDA RIDE se snaží formou zábavného dne (na náplavce Hořejšího nábřeží) získat finanční prostředky na pomoc
sociálně slabým rodinám - nemocných svalovou dystrofií.
MDA RIDE o.s., Zubatého 10/330, 150 00, Praha 5
Tel.: 602 309 158; Email:[email protected]; www.mdaride.cz
Statutární zástupce organizace: Josef Kadeřábek
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již téměř dvacet let a patří mezi nejvýznamnější
neziskové organizace v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor.
Od svého založení úspěšně podpořila více než 5 000 projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun.
Poskytuje nadační příspěvky z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru a z individuálních či firemních zdrojů.
Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, Praha 5
Tel.: 227 217 211; Email:[email protected]; www.nros.cz
Statutární zástupce organizace: Hana Šilhánová
NADAČNÍ FOND KLÍČEK
Nadační fond Klíček se už od svého založení v roce 1991 zaměřuje na pomoc vážně nemocným a
hospitalizovaným dětem a jejich blízkým. Podporují společné pobývání rodičů s jejich hospitalizovanými dětmi.
V motolské nemocnici od roku 1993 provozují skromnou rodičovskou ubytovnu, kterou každý
rok využijí stovky mimopražských rodinných příslušníků dětí, které jsou v Motole hospitalizovány.
Pořádají letní tábory (od roku 1992), provozují první dům dětského hospice (od roku 2004).
Nabízejí podporu rodinám, jejichž dítě zemřelo. Vzdělávají herní specialisty a pomáhají při etablování jejich
role v České republice. Provozují telefonickou linku (pro rodiče i zdravotníky) pro oblast společné
hospitalizace dětí a rodičů, podpory nevyléčitelně nemocných dětí, a také pro otázky pomoci pozůstalým.
Vydávají informační materiály pro rodiče i zdravotníky.
Nadační fond Klíček, Renoirova 654, 152 00 Praha 5
Tel.: 775 204 109; Email: [email protected]; www.klicek.org
Statutární zástupce organizace: Csaba Farkas
Stránka 6 z 9
NADĚJE, o.s.
Cílem Naděje o.s. je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech.
Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou,
hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, podradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou apod.,
včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky
vyloučené nebo jinak znevýhodněné.
Součástí integračního programu pro lidi bez domova jsou terénní, ambulantní a pobytové sociální služby,
které doplňují služby zdravotní.
Naděje o.s., K Brance 11/19e, 155 00, Praha 5
Tel.: 222 521 110; Email: [email protected]; www.nadeje.cz
Statutární zástupce organizace: Jan Vaněček
NA HOUPACÍM KONI, z.s.
Spolek Na houpacím koni je zaměřen na vědomé a pohodové rodičovství, tzn.různými programy rozvíjí v
rodičích vnímání pro čas, strávený s dětmi nebo se sebou samými. Děti jsou v kurzech s prvky
muzikoterapie, dramatické výchovy a arteterapie podporovány k sebedůvěře a nalezení svých potenciálů a
hranic. V programu Centra jsou také semináře, např. O pánevním dnu pro vědomé ženství nebo
Dramaterapie. Plánujeme další přednášky, např. O zdravé vyživě a zdravém vaření nebo Workshopy s
alternativními umělci... V létě příměstské tábory s Příběhem.
Na houpacím koni o.s., Na Bělidle 27, 150 00, Praha 5
Tel.: 777 139 123; Email:[email protected]; www.nahoupacimkoni.cz
Statutární zástupce organizace: Tereza Havrdová Kováříková
OB "Petr Guth" Smíchov
Baráčníci patří mezi nejstarší spolky a jako jedni z mála se mohou pochlubit 140. letou nepřetržitou kontinuitou
a prací. České baráčnictvo, jako celek nikdy nepřerušilo svou činnost, je nepolitickým spolkem. Při svém vzniku
byl kladen důraz na vlastenectví a dobročinnost, zvláště charitativní pomoc vdovám a sirotkům.
Dnešní baráčníci dodržují spolkové zvyky, včetně oslovování a samotný účel své působnosti.
Obec baráčníků ,,Petr Guth" Smíchov si letos připomíná 120. výročí oficiálního vzniku obce.
Název nese po svém zakladateli Petru Vavřinci Guthovi, který má pamětní desku na domě v Nádražní 114/60,
kde žil a zemřel. Smíchovští baráčníci jsou otevřeni spolupráci s dalčími spolky a společnostmi.
Více informací na internetových stránkách obce, nebo ve smíchovském zpravodaji ,,Smíchovský baráčník"
Obec baráníčků "Petr Guth" Smíchov, K vodojemu 12, 150 00 Praha 5
Tel.: 732 184 572; Email:[email protected]; www. baracnicismichov.vgz.cz
Statutární zástupce organizace: Oldřich Kouřimský
Palata - Domov pro zrak. Postižené, p.o.
Komplexní péče o zrakově postižené. Celoroční pobyt (ubytování, stravování). Výuka prostorové orientace
a sebeobsluhy. Sociální a psychologické poradenství. Ergoterapie, kulturní a společenské programy.
Rehabilitační, ošetřovatelská a logopedická péče.
Pobytová sociální služby pro osoby se zrakovým postižením a kombinovaným postižením (zraková vada a
Alzheimerova choroba).
Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00, Praha 5
Tel.: 257 311 930-1; Email:[email protected]; www.palata.cz
Statutární zástupce organizace: Ing. Jiří Procházka
Perceptio, o.s. Rodinné centrum
Péče o děti, volnočasové aktivity, vzdělávací, sportovní aktivity pro děti a rodiče, tvorba komunity,
rozvíjení rodičovských kompetencí, boj proti syndromu 4 stěn, pomoc rodičům při návratu
na trh práce.
Perceptio o.s. - Rodinné centrum Kamarád Chameleon, Zahradníčkova 1118/2, Praha 5
Tel.: 603202035, E-mail: [email protected], www.kamaradchameleon.cz
Statutární zástupce organizace: Kasalická Petra
proFem, o.p.s.
Profem o.p.s. sr zabývá domácím a sexuálním násilím, které je pácháno především na ženách.
Zajišťují odborné sociální a právní poradenství obětem tohoto násiílí. Provozují také sociální službu intervenční
centrum, kde poskytují odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím, nebezpečným
pronásledováním a šikanou na internetu. Cílem pomoci ohroženým osobám, či jejich příbuzným je najít řešení
nelehké situace a vrátit je plnohodnotně do života bez násilí.
proFem , konzulatační středisko pro ženské projekty, o.p.s., Plzeňská 846/66, 150 00 Praha 5
Tel.: 224 910 744, Email: [email protected]; www.profem.cz
Statutární zástupce organizace: Jitka Poláková
Stránka 7 z 9
PROGRESSIVE, o.p.s.
Pomáhají předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi. Zdraví člověka a bezpečí společnosti, jsou pro
Progressive prioritou. Poskytují sociální služby lidem, kteří jsou závislí na drogách, zasazují se o jejich
pracovní resocializaci, nabízejí poradenství jejich blízkým a realizují programy specifické primární prevence
pro žáky ZŠ. Jejich vedlejší činností jsou školení a workshopy pro odbornou i laickou veřejnost s tématoikou
drogových závislostí.
PROGRESSIVE o.s., Minská 774/6
Tel.: 284 811 328; Email: [email protected]; www.progressive-os.cz
Statutární zástupce organizace: Vojtěch Janouškovec
Sananim, z.ú.
Občanské sdružení Sananim vzniklo v roce 1990 a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb v oblasti
péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách v ČR. V současné době provozuje sdružení
deset hlavních programů (Terénní programy, Kontaktní centrum, Drogové služby ve vězení, Centrum ambulantní
substituce a detoxikace, Denní stacionář, Terapeutická komunita Karlov, Terapeutická komunita Němčice,
Doléčovací centrum, Drogové informační centrum, Pracovní a sociální agentura), díky nimž nimž je schopno
klientovi nabídnout optimální formu pomoci ve fázi, kdy klient užívá návykové látky a postupně ho provést
systémem léčebné péče až po doléčovací program.
SANANIM,z.ú., Ovčí Hájek 2549/64a, Praha 5
Tel.: 284822872, E-mail: [email protected], www.sananim.cz
Statutární zástupce organizace: PaedDr. Martina Richterová Těmínová
Sdružení CMP, o.s.
Sdružení CMP je dobrovolným občanským sdružením, které již od roku 1990 pomáhá v ČR
spoluobčanům po mozkové mrtvici. Sdružení CMP pořádá čtrnáctidenní rekondiční pobyty
s celodenním programem, zahrnujícím psychoterapii, fyzioterapii, ergoterapii a logopedickou terapii.
Smyslem naší práce je ulehčit člověku po CMP v jeho složité životní situaci a pomoci mu v pochopení,
že ani tímto závažným onemocněním život nekončí, ale může, byť v jiné kvalitě, důstojně pokračovat.
Provozujeme a zakládáme kluby , které navazují svou činností na rekondiční pobyty. Dále pořádáme
přednášky, semináře a workshopy. Vydáváme různé publikace . Poskytujeme odborné sociální poradenství
formou osobní konzulatace, telefonického kontaktu, emailu, poštovní korespondencí.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s., Elišky Peškové 17, 150 00, Praha 5
Tel.: 776 721 519, 777 610 827; Email: [email protected]; www.sdruzenicmp.cz
Statutární zástupce organizace: Brigita Prokopenková, Drahoslava Kolací
Sdružení pro integraci a migraci, o.s.
Hlavní činností SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) je poskytování bezplatného právního, sociálního a
psychosociálního poradenství cizincům v České republice bez ohledu na pobytový status. Poradenství
poskytují zejména v oblastech spojených s pobytem v ČR, bydlením, zaměstnáním, sociálním zabezpečením,
dávkami, či zdravotním pojištěním. V kanceláři jsou k dispozici vždy v pondělí, středu a čtvrtek pro osobní, či
telefonické konzultace, lze se obrátit i písemně. Veškeré poradenství je poskytováno zdarma.
SIMI se také snaží pozitivně ovlivňovat veřejnost směrem k větší toleranci vůči cizincům. Toho se snaží
dosahovat zejména prostřednictvím veřejných přednášek na školách, konferencí, seminářů a účasti na různých
festivalech a kulturních akcích. Připojují se také k národním i mezinárodním kampaním a jsme součástí
mezinárodních sítí, které mají za cíl omezit xenofobii a rasismus ve společnosti a podpořit práva uprchlíků
a migrantů.
Sdružení pro integraci a migraci, Baranova 33, Praha 3, 130 00
Tel.: 224224379, E-mail: [email protected]
Statutární zástupce organizace: Magda Faltová
Sdružení přátel Konta Bariéry - časopis Můžeš
Časopis Můžeš se zaměřuje na handicapované, seniory a další zájemce o specifické sociální problémy.
Formou příkladů ze života se snaží ukázat cesty integrace do společnosti zdravých spoluobčanů a možnosti
pracovního i společenského uplatnění k dosažení maximální možné soběstačnosti.
Sdružení přátel Konta Bariéry - časopis Můžeš, Melantrichova 5, Praha 1, 110 00
Tel.: 224 242 973, E-mail: [email protected], www.muzes.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Božena Jirků
Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže
Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) je nevýdělečná organizace, přesto pro zajištění služeb
neslyšícím (sluchově postiženým) dětem a mládeži se snaží vyvíjet takové aktivity, které by tyto služby finančně
zabezpečily. Vytvářejí pro neslyšící děti a mládež plnohodnotné podmínky pro trávení volného času
během mimoškolní činnosti, víkendů a prázdnin.
Organizace poskytuje tlumočnické služby a sociálně aktivizační služby pro neslyšící děti a mládež, které jsou
důležité pro zmírnění nežádoucích rizik, plynoucích ze života neslyšících vlivem sluchového a komunikačního
handicapu.
Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže o.s., Holečkova 104/4, 150 00, Praha 5
Email: [email protected]; www.sknedam.cz
Statutární zástupce organizace: Jiří Dachovský
Stránka 8 z 9
SIMPatická kavárna, o.s.
Pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující
o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu práce), kterým nabízí komplexní systém podpory pro
úspěšný vstup do zaměstnání. Provozuje tréninkovou dílnu pro lidi s mentálním handicapem WORKROOM,
jedná se o tréninkové pracoviště s výrobou dárkových a užitných předmětů. Provozuje SIMPatickou kavárnu.
Pořádá rekvalifikační kurzy, výtvarné kurzy pro lidi se zdravotním postižením, kurzy pro pedagogické pracovníky
apod.
SIMPatická kavárna o.s., Šlikova 8, 169 00, Praha 6
Tel.: 233 313 210; Email: [email protected], www.simp.cz
Statutární zástupce organizace: Kaprál Ondřej
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Svaz začleňuje mezi sebe nemocké i zdravé seniory, organizuje rekondice, ozdravné pobyty, přednášky, výlety,
procházky, sportovní a kultruní akce. Nemocné seniory podporuje v soběstačnosti, hodlá se zaměřit na zvýšení
sebevědomí seniorů. Projekty svazu podporu MČ Praha 5, MZ i známé osobnosti.
Svaz postižených civilizačními chorobami v Praze 5 o.s., Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha 5
Tel.: 222 947 857; Email: [email protected]
[email protected]ace-praha-5/
Statutární zástupce organizace: Helena Chaloupková
Světlo pro svět, o.s.
Světlo pro svět o.s., je nevládní organiozací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na
systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích.
Světlo pro svět - Light for the World, o.s., Kartouzská 4/200, Praha 5, 150 99
Tel.: 222 361 541, E-mail: [email protected], www.svetloprosvet.cz
Statutární zástupce organizace: Dr. Čestmír Hrdinka
Tyfloservis, o.p.s.
Tyfloservis je systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých.
Nabízí individuální kurzy, ve kterých se klienti s těžkým zrakovým postižením učí prostorové orientaci s bílou
holí, zvládnout každodenní činnosti v domácnosti (vaření, úklid, péče o oděvy apod.), čtení a psaní Braillova
bodového písma, psaní na klávesnici PC, vlastnoručního podpisu, rehabilitaci zraku apod. Pomáhají klientům
s výběrem kompenzačních a optických pomůcek, poradíme jak je získat a proškolíme v jejich používání.
Poskytujeme poradenství a zprostředkování dalších služeb.
Tyfloservis o.p.s., Krakovská 21, 110 00, Praha 1
Tel.: 221 462 362; Email: [email protected], www. tyfloservis.cz
Statutární zástupce organizace: PhDr. Josef Cerha
ŽIVOT 90 o.s.
Život 90 je spolkem poskytujícím služby pro seniory a jejich blízké. Specializují se především na službu tísňové péče,
díky které je senior 24 hodin denně pod neustálým dohledem v pohodlí svého domova. Jsou provozovateli
pobytového centra pro seniory, non-stop tísňové linky Senior telefon na čísle 800 157 157.
Poskytují pečovatelskou službu, poradenství a nedílná součást působení je zaměřena na vzdělávání a pohyb
seniorů. V domě je také profesionální divadlo nejen pro seniory - Divadlo U Valšů.
Život 90 o.s., Karolíny Světlé 18, 110 00,Praha 1
Tel.: 222 333 555; Email: [email protected]; www.zivot90.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Jan Lorman
Stránka 9 z 9
Download

Elektronický katalog