Podnikatelský záměr – otevření cukrárny ve Svitavách
Diplomová práce
Bc. Barbora Šmídová
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
Katedra ekonomie a ekonomiky
Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství
Vedoucího diplomové práce: Ing. Eliška Smotlachová
Datum odevzdání diplomové práce: 2014-05-06
Datum obhajoby diplomové práce:
E-mail: [email protected]
Praha 2014
Master’s Dissertation
Business plan – opening patisserie in Svitavy
Bc. Barbora Šmídová
The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd.
Department of Economy and Economics
Major: Hospitality and Spa Management
Thesis Advisor: Ing. Eliška Smotlachová
Date of Submission: 2014-05-06
Date of Thesis Defense:
E-mail: [email protected]
Prague 2014
Čestné prohlášení
Prohlašuji,
že jsem diplomovou práci na téma Podnikatelský záměr – otevření cukrárny ve Svitavách
zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které
jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba
práce je shodná.
V souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím
se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve
veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.
Bc. Barbora Šmídová
V Praze dne 06. 05. 2014
Ráda bych poděkovala Ing. Elišce Smotlachové za vedení diplomové práce, individuální
konzultace, cenné rady a připomínky.
Abstrakt
ŠMÍDOVÁ, Barbora. Podnikatelský záměr – otevření cukrárny ve Svitavách [Diplomová
práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2014. 84 s.
Náplní diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru pro otevření cukrárny ve
Svitavách. V práci jsou rozpracované jednotlivé části podnikatelského plánu.
Cílem práce je zjistit, je-li podnikatelský záměr pro otevření cukrárny ve Svitavách
realizovatelný, a zda by takové podnikání mohlo být úspěšné.
První část diplomové práce zahrnuje vysvětlení základních pojmů v podnikání, následně
jsou v něm popsány jednotlivé formy podnikání v České republice. Zbytek první části je
věnován zpracovávání podnikatelského plánu. V druhé praktické části je sepsán samotný
plán otevření cukrárny ve Svitavách. V poslední návrhové části je vyhodnocováno, zda by
měl podnikatel realizovat „Podnikatelský záměr – otevření cukrárny ve Svitavách“. Jsou
zde uvedena doporučení vedoucí k co nejúspěšnějšímu podnikání.
Na základě provedených šetření a sepsání podnikatelského plánu bylo vyhodnoceno, že se
podnikatelský záměr realizovat bude.
Klíčová slova: cukrárna, hosté, kvalita, podnik, provozovna, podnikání, podnikatel,
podnikatelský plán, podnikatelský záměr, Svitavy, zákazníci
Abstract
ŠMÍDOVÁ, Barbora. Business plan - opening patisserie in Svitavy. [Master´s Dissertation]
The Institute of Hospitality Management. Prague : 2014. p. 84.
Content of this master´s dissertation was drawing up of business plan for opening
patisserie in Svitavy. In this dissertation are elaborated component parts of this plan.
The goal of this master´s dissertation is to find out if the business plan for opening
patisserie in Svitavy is practicable and if such a business could be successful.
The first part of the master´s dissertation, include explanation of basic terms in business
and description of entrepreneurship forms in The Czech Republic. The rest of first part is
dedicated to description of business plan and how to draw up the plan. In the second part
is created business plan for opening patisserie in Svitavy. In the last proposal part is
evaluated if the entrepreneur should realize this project or not. In this part are also some
suggestions given to him.
On the basis of research and writing up of business plan was evaluated, that the project will
be realized.
Keywords:
business,
business
plan,
buyer,
company,
customer,
entrepreneurship, enterprise, establishment, guests, patisserie, quality, Svitavy
entrepreneur,
Obsah
Úvod..................................................................................................................................... 10
1
Teoreticko-metodologická část .................................................................................... 12
1.1
Základní pojmy ..................................................................................................... 12
1.1.1
Podnikatel ...................................................................................................... 12
1.1.2
Podnikání ....................................................................................................... 13
1.1.3
Podnik ............................................................................................................ 13
1.2
Formy podnikání ................................................................................................... 14
1.2.1
Podnikání fyzických osob .............................................................................. 14
1.2.2
Podnikání právnických osob .......................................................................... 16
1.3
Základní předpoklady úspěchu začínajících firem ................................................ 19
1.4
K čemu slouží podnikatelský plán ........................................................................ 20
1.5
Základní vlastnosti podnikatelského plánu ........................................................... 21
1.6
Struktura podnikatelského plánu ........................................................................... 22
1.6.1
Titulní list....................................................................................................... 22
1.6.2
Obsah ............................................................................................................. 23
1.6.3
Úvod a účel dokumentu ................................................................................. 23
1.6.4
Shrnutí ............................................................................................................ 23
1.6.5
Popis podnikatelské příležitosti ..................................................................... 24
1.6.6
Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci ................................................. 24
1.6.7
Cíle firmy ....................................................................................................... 25
1.6.8
Potenciální trhy .............................................................................................. 25
1.6.9
Okolí firmy a analýza konkurence ................................................................. 26
1.6.10
Produkt, jeho výroba a distribuce .................................................................. 27
1.6.11
Marketingová komunikace ............................................................................ 28
1.6.12
Finanční plán.................................................................................................. 29
1.6.13
Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu ............................................... 31
1.6.14
2
3
Přílohy............................................................................................................ 33
Analytická část ............................................................................................................. 34
2.1
Titulní list .............................................................................................................. 34
2.2
Obsah..................................................................................................................... 35
2.3
Úvod a účel dokumentu ........................................................................................ 36
2.4
Shrnutí ................................................................................................................... 36
2.5
Popis podnikatelské příležitosti............................................................................. 37
2.6
Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci ......................................................... 38
2.6.1
Motto cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. .............................................................. 39
2.6.2
Mise cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. ................................................................ 39
2.6.3
Vize cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. ................................................................ 40
2.7
Cíle firmy .............................................................................................................. 40
2.8
Potenciální trhy ..................................................................................................... 41
2.9
Okolí firmy a analýza konkurence ........................................................................ 49
2.9.1
Okolí firmy .................................................................................................... 49
2.9.2
Konkurence .................................................................................................... 51
2.10
Produkt, jeho výroba a distribuce.......................................................................... 58
2.11
Marketingová strategie .......................................................................................... 61
2.12
Finanční plán ......................................................................................................... 63
2.13
Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu ...................................................... 69
2.14
Přílohy ................................................................................................................... 73
Návrhová část ............................................................................................................... 74
Závěr .................................................................................................................................... 78
Literatura .............................................................................................................................. 80
Přílohy.................................................................................................................................. 84
Seznam tabulek a grafů
Seznam tabulek
Tabulka 1 – Otevírací doba .................................................................................................. 39
Tabulka 2 – Jednotlivé podniky podle známosti ................................................................. 42
Tabulka 3 - Návštěvnost cukráren a kaváren podle pohlaví ................................................ 44
Tabulka 4 – Důležitost jednotlivých faktorů pro respondenty ............................................ 46
Tabulka 5 – Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích
denně čerstvých zákusků za příznivé ceny? ........................................................................ 47
Tabulka 6 - Vybrané zákusky naší cukrárny, jejich cena a plánovaná produkce ................ 60
Tabulka 7 - Náklady na marketingovou komunikaci ........................................................... 62
Tabulka 8 – Počáteční rozvaha k 1. 1. 2015 ........................................................................ 63
Tabulka 9 - Úvěr a jeho splácení ......................................................................................... 64
Tabulka 10 – Výkonová spotřeba ........................................................................................ 65
Tabulka 11 – Osobní náklady .............................................................................................. 66
Tabulka 12 – Výkaz zisku a ztráty....................................................................................... 67
Tabulka 13 – SWOT analýza ............................................................................................... 71
Tabulka 14 – Rizika, která mohou ohrozit cukrárnu Sedmé nebe, s. r. o. ........................... 72
Tabulka 15 – Rizika a prevence ........................................................................................... 73
Seznam grafů
Graf 1 - Kolik respondentů zná jednotlivé podniky? ........................................................... 43
Graf 2 - Jak často navštěvujete tyto podniky? ..................................................................... 44
Graf 3 - Podle čeho si vybíráte, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštívíte? ........................ 45
Graf 4 - Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích
denně čerstvých zákusků za příznivé ceny? ........................................................................ 47
Graf 5 - Věkové kategorie respondentů ............................................................................... 48
Úvod
Tématem diplomové práce je „Podnikatelský záměr – otevření cukrárny ve Svitavách“.
Téma bylo zvoleno na základě domněnky, že ve Svitavách se nachází malé množství
kaváren a cukráren, které by úspěšně podnikaly. Je předpoklad, že by zde mohla vzniknout
nová cukrárna, která by dokázala uspokojit potřeby občanů Svitav.
Sepsáním diplomové práce na téma „Podnikatelský záměr – otevření cukrárny ve
Svitavách“ jejíž hlavní částí je podnikatelský plán pro otevření nové cukrárny ve Svitavách
má být zjištěno, jestli by takové podnikání mohlo být prosperující a zda má smysl takový
podnik ve městě Svitavy zavádět.
Cílem diplomové práce je sepsání podnikatelského plánu, který by mohl být vhodným
podkladem pro začínajícího podnikatele, jenž by chtěl otevřít cukrárnu ve Svitavách.
Práce obsahuje tři hlavní části, ty jsou dále rozděleny na kapitoly a podkapitoly. Toto
třídění bylo zvoleno z důvodu přehlednosti a lepší orientace v textu.
V diplomové práci jsou uplatňovány vědecké metody, a to hlavně vlastní šetření,
pozorování, syntéza, analýza, dedukce, deskripce a komparace.
V první části práce, teoreticko-metodologické, jsou vysvětleny zejména základní pojmy
z podnikání v České republice. Dále se v ní píše o podnikatelském plánu a důvodu, proč se
plán sepisuje, o základních vlastnostech podnikatelského plánu a jeho struktuře.
Druhá část práce je analytická. Celá analytická část je věnována zpracování
podnikatelského plánu pro otevření cukrárny ve Svitavách.
Ve třetí, návrhové části, vycházím z toho, co jsem zjistila v analytické části a vyhodnocuji,
jestli by „Podnikatelský záměr – otevření cukrárny ve Svitavách“ měl být zrealizován.
10
Nejdůležitějšími informačními zdroji při zpracovávání diplomové práce byly zejména
odborné knihy, pojednávající o zpracování podnikatelského plánu a o podnikání
samotném. Především to pak byly Podnikatelský plán a strategie od Jitky Srpové, Ivany
Svobodové, Pavla Skopala a Tomáše Orlíka a Obchodní plán - vytvořte ho správně
a rychle! od Rhondy Abrams a Julie Vallone. Dále bylo pracováno s internetovými zdroji,
elektronickými databázemi, statistikami a jinými odbornými pracemi.
Je předpoklad, že město Svitavy se 17000 obyvateli nabízí vhodnou příležitost k otevření
cukrárny s domácí výrobou cukrářských produktů.
11
1 Teoreticko-metodologická část
1.1 Základní pojmy
V samém počátku je třeba vymezit základní pojmy – podnikatel, podnikání a podnik.
1.1.1 Podnikatel
„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ (Zákon
č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník, § 420)
Podnikatel je osoba, která podstupuje určité riziko za účelem dosažení zisku. Tato osoba
obětuje svůj čas, jméno a úsilí, aby dosáhla svých cílů. Podnikatel může být zapsán
v obchodním rejstříku, může podnikat na základě živnostenského oprávnění, může
podnikat na základě zvláštních předpisů (př. příslušnost k určité komoře) nebo jako fyzická
osoba být zapsán do evidence u místního úřadu.
Podnikatel by měl být schopen vytyčit si cíle, nalézt vhodné příležitosti, zajistit finance
potřebné k podnikání, být aktivní a inovativní. Měl by to být takový člověk, který je
schopný zorganizovat si svoji podnikatelskou aktivitu. Je zpravidla vytrvalý ve svém
snažení, má plné nasazení pro věc a nechybí mu sebevědomí. Osoba, která se rozhodne
podnikat, musí být schopna čelit riziku vycházejícímu z podnikání.
Základní vlastnosti a předpoklady pro úspěšného podnikatele se podle různých zdrojů
mohou lišit, ale mezi hlavní je třeba zařadit časovou flexibilitu, sebedůvěru, podnikavost,
organizační schopnosti, rozhodnost, znalosti v oboru podnikání, iniciativnost, vytrvalost,
cílevědomost, zodpovědnost, motivovanost, ochotu podstoupit riziko a v neposlední řadě
i nadšení pro věc.
12
1.1.2 Podnikání
Podle zákona č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
bylo podnikání definováno takto: „Podnikání je soustavná činnost provozovaná
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za
podmínek stanovených zákonem.“ Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb.
Nového občanského zákoníku (viz Podnikatel).
Hlavní atributy podnikání tedy jsou: samostatná a soustavná činnost, podnikání na vlastní
účet a na vlastní zodpovědnost a hlavní účel podnikání je dosažení zisku.
Pojem podnikání můžeme vnímat z několika hledisek: ekonomického, psychologického,
sociologického a právnického.

Z ekonomického hlediska se jedná o činnost, při které jsou zapojeny určité
ekonomické zdroje tak, aby vzrostla jejich primární hodnota, to znamená tak, aby
vznikla přidaná hodnota.

Z psychologického hlediska jde o činnost, kde je hlavním stimulem něčeho
dosáhnout, splnit si cíl. Je to způsob, jak se sám uplatnit.

Ze sociologického hlediska jde o vytváření lepších podmínek pro všechny
zúčastněné (př. vytváření nových pracovních pozic).

Z právnického hlediska je podnikání definováno zákonem 89/2012 Sb. Nového
občanského zákoníku.
1.1.3 Podnik
Podnik můžeme chápat jako místo výkonu nějaké podnikatelské činnosti, na tomto místě
se přeměňují určité vstupy na výstupy. Dále lze tento pojem chápat jako souhrn všeho, co
slouží podnikateli k podnikání (př. hmotné i nehmotné prostředky, práva). Nejčastěji se
setkáme s právním vysvětlením tohoto pojmu, kde je podnik definován takto: „Podnik je
soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva
a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo
13
vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. V právním smyslu je podnik považován
za věc, a to věc hromadnou.“ (Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, § 5). Podnik je
každá organizace, která provozuje hospodářskou činnost. Podnik může být použit i jako
synonymum pro firmu anebo organizaci. Veškeré obchodní společnosti, družstva, některé
zahraniční podnikající osoby a fyzické osoby, které mají bydliště v České republice, musí
být zapsány v obchodním rejstříku. Tyto osoby pak obdrží IČO – identifikační číslo.
1.2 Formy podnikání
Před rozhodnutím začít podnikat je důležité správně si zvolit právní formu podnikání. Tato
forma se může později změnit, ale přináší to značné obtíže. V první řadě je potřeba se
rozhodnout, zda budeme podnikat jako fyzická nebo právnická osoba.
1.2.1 Podnikání fyzických osob
Je to samostatné podnikání na vlastní jméno a odpovědnost. Jedná se o podnikání, kdy
osoba obdrží živnostenské oprávnění, oprávnění provádět zemědělskou činnost nebo jiné
oprávnění stanovené podle zvláštních podmínek.
Podnikatelé se mohou spojit do sdružení fyzických osob a mohou spolupracovat. Tímto
nevzniká obchodní společnost.
Podnikání na základě živnostenského oprávnění je v České republice nejčastějším druhem
podnikání. Podnikání s živnostenským nebo jiným oprávněním je vhodné zejména pro ty,
kteří začínají s podnikáním a pro ty, pro něž není podnikání hlavním zdrojem finančních
příjmů. Nejjednodušší způsob, jak začít podnikat, je na základě živnostenského oprávnění.
Nevyžaduje příliš právních úkonů spojených se založením, není potřeba počáteční vklad,
činnost může být zahájena hned po ohlášení a ukončena kdykoliv. Podnikatelé mají větší
volnost v rozhodování. Většinou lze platit daně paušální sumou a zisk je daněn daní
z příjmů fyzických osob. Je tu možnost předat některé povinnosti a část výdajů a příjmů na
osobu, která žije ve společné domácnosti jako podnikatel. Podnikatel ručí neomezeně svým
14
majetkem za závazky firmy. Podnikatelé podnikající na základě živnostenského oprávnění
mají větší problémy se získáním finančních prostředků od bank.
Jak začít podnikat na základě živnostenského oprávnění
Živnosti se dělí na živnosti ohlašovací a koncesované. Ohlašovací se pak dále dělí na
volné, pro které stačí splnění pouze všeobecných podmínek a na živnosti řemeslné
a vázané, kde se dokazuje odborná způsobilost.
Prvním krokem je zvolit si obchodní jméno firmy, pod kterým bude provozováno
živnostenské podnikání. Takové jméno by se mělo skládat ze jména a příjmení podnikatele
a popřípadě jména a příjmení s dodatkem, který může specifikovat vykonávanou činnost
blíže. Podnikat lze pouze v oboru, který má znaky živnosti. Musí být splněny všeobecné
a zvláštní podmínky. Mezi všeobecné podmínky patří dovršení plnoletosti. Další
podmínkou je způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, kde se zde pro tyto účely
bere jako bezúhonný ten, kdo nebyl odsouzen za trestný čin související s podnikáním, nebo
ten, kdo se nedopustil trestného činu, kterého by se mohl dopustit znovu při provozování
živnosti. Zvláštní podmínky pro živnostenské podnikání jsou dány odbornou způsobilostí,
která se dokládá u živností řemeslných výučním dokladem či dokladem o praxi. U živností
vázaných se dokládá osvědčením o odborné způsobilosti a u živností koncesovaných musí
být splněny zvláštní podmínky podle zákona. (Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon
o živnostenském podnikání)
Po výběru druhu živnosti, který hodláme provozovat, je potřeba vyplnit registrační
formulář. Takový formulář lze vyplnit na centrálním registračním místě nebo také na
Czech POINTu. Tam je také třeba předložit potřebné dokumenty a uhradit správní
poplatek. Poté už podnikateli nic nebrání v tom, aby zahájil svoji podnikatelskou činnost.
(http://www.businessinfo.cz, 2014)
15
1.2.2 Podnikání právnických osob
při vzniku právnické osoby vzniká nový právní subjekt. Podle zákona 89/2012 Sb.
„Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost
nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba má právní osobnost od svého
vzniku do svého zániku.“ (Zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník, § 118)
Obchodní korporace
Obchodní korporace jsou dány zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Mezi
obchodní korporace patří obchodní společnosti a družstva. Obchodní společnosti se pak
dále dělí na obchodní osobní společnosti a kapitálové společnosti. Do osobních společností
se řadí veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Do kapitálových
společností patří akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Samostatně pak
stojí evropské družstevní společnosti a evropská hospodářská zájmová sdružení. (Zákon
č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, § 1 - § 94)
Osobní společnosti
U osobní společnosti je obvyklé, že se podnikatel osobně účastní řízení firmy a společníci
v takové firmě ručí za závazky neomezeně. Do osobních společností se řadí veřejné
obchodní společnosti a komanditní společnost. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský
zákoník, § 8)
Veřejná obchodní společnost
V této společnosti musí být nejméně dva společníci, kteří ručí společně a nerozdílně za
závazky firmy. Jako zkratka firmy se používá „veř. obch. spol.“ nebo také „v. o. s.“ Pokud
se v názvu společnosti vyskytuje alespoň jedno z jmen společníků, stačí označení „a spol.“
Veřejná obchodní společnost může být založena fyzickou i právnickou osobou. Veřejná
obchodní společnost je ustanovena společenskou smlouvou. Základní vklad není třeba.
Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci nebo to může být i jeden z nich.
Zisk je dělen rovným dílem mezi společníky a nepodléhá danění z příjmu právnických
osob. Pro společníky platí i zákonná omezení – například členové nesmí podnikat
v obdobné činnosti a být členy statutárního orgánu společnosti podnikající v obdobné
16
činnosti. Převádění podílu společníka je zakázáno. Společnost lze opustit výpovědí.
V takovém případě společnost zaniká, pokud se zbývající členové nedohodnou jinak.
(Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, § 95 - § 117)
Komanditní společnost
Komanditní společnost vzniká společenskou smlouvou. V komanditní společnosti ručí za
dluhy společnosti nejméně jeden člen omezeně, takový člen se nazývá komandista
a nejméně jeden člen neomezeně, nazývaný jako komplementář. Komanditní společnost
může být také označena zkratkou „kom. spol.“ nebo také „k. s.“. Podíly komandistů jsou
určeny podle výše jejich vkladů. Minimální vklad komandity je 5 000 Kč. Komandisté ručí
do výše určené částky (komanditní sumy), tato částka nesmí být nižší než komandistův
vklad. Komandisté se nepodílejí na vedení společnosti. Komplementáři jsou statutárním
orgánem komanditní společnosti. Komplementáři nemají právo převést svůj podíl, ale
komandisté ano. Zisk a ztráta jsou děleny mezi společnost a komplementáře. Zisk
připadající pro společnost se po zdanění dále dělí mezi komandity. Tento druh obchodní
společnosti v České republice není moc častý. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský
zákoník, § 118 - § 131)
Kapitálové společnosti
U kapitálových společností jsou společníci povinni vnést vklad do společnosti, další
povinnosti v rámci řízení už nemají. Za závazky firmy společníci neručí vůbec, anebo jen
částečně. Do kapitálových společností patří akciová společnost a společnost s ručením
omezeným. Hlavním rysem kapitálových společností je majetková účast společníků
společností.
Akciová společnost
Akciová společnost má nejsložitější organizační strukturu ze všech obchodních
společností. Pro akciovou společnost se používá zkratka „a. s.“ nebo „akc. spol.“. Základní
kapitál akciové společnosti je stanoven na 2 000 000 Kč (80 000 €) pokud není veřejná
nabídka. Při veřejné nabídce je to 20 000 000 Kč. Tento vklad je rozvržen na akcie, jež
jsou volně obchodovatelné na burze. V akciové společnosti se za závazky ručí celým
majetkem společnosti, ale akcionáři za závazky společnosti svým majetkem neručí.
Akciová společnost už nevzniká dvěma způsoby, jako dříve. Společnost se již nezakládá
17
společenskou smlouvou nýbrž stanovami. Den, kdy je taková společnost zapsána do
obchodního rejstříku, se bere jako den jejího vzniku. Nejvyšším orgánem akciové
společnosti je valná hromada. Novinkou je, že se společnost může rozhodnout, jestli bude
spravována dvěma orgány nebo jedním. Je-li společnost spravována dvěma orgány, jedná
se o dualistický model. Dva orgány, které se starají o správu společnosti, se nazývají
představenstvo, které je statutárním orgánem, a dozorčí rada. Pokud je společnost
spravována pouze jedním orgánem, jedná se o monistický model. Orgánem, který spravuje
celou společnost, je v tomto případě správní rada. Podíly ve společnosti jsou udávány
akciemi, které jsou na prodej. Akciové společnosti mají zveřejňovací povinnost. (Zákon
č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, § 243 - § 551)
Společnost s ručením omezeným
Tento druh obchodních korporací je v České republice nejvíce rozšířen. Ve společnosti
s ručením omezeným ručí společníci za dluhy firmy společně a nerozdílně ve výši vkladu,
který ještě nebyl splacen. Před tím, než vešel 1. 1. 2014 v platnost Nový občanský zákoník,
byl základní kapitál společnosti stanoven na 200 000 Kč a výše vkladu každého společníka
musela být nejméně 20 000 Kč. Podle nového občanského zákoníku stačí základní vklad
ve výši 1 Kč, čímž se tento typ podnikání stal pro mnoho lidí dostupnějším. Základní
kapitál je pak tvořen vklady společníků a výše těchto vkladů určuje výši podílu ve
společnosti. Podíl ve firmě je možné převést do cenného papíru. Společnost s ručením
omezeným musí vést rezervní fond. Společnost se zakládá společenskou smlouvou
a nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Na valné hromadě stojí všechna vážná
rozhodnutí. Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jednatel nebo
jednatelé. Za nepovinný orgán je považována dozorčí rada, která může být zvolena jako
orgán kontrolní. Podíly ve společnosti se mohou převádět, a tak může dojít i k vystoupení
ze společnosti. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, § 132 - § 242)
Družstvo
Družstva jsou zakládána jak pro účely podnikání, tak i například na podporu třetích osob.
Tím se liší od obchodních společností. Minimální počet členů v družstvu je tři. Jedná se
o neuzavřené společenství, takže členů může i v průběhu přibývat. Hlasy členů jsou si
rovny a základní kapitál družstva je variabilní. Společnost je zakládána ustavující schůzí,
která přijímá stanovy společnosti (základní dokument). Nejvyšším orgánem v družstvu je
členská schůze, představenstvo je statutárním orgánem. Kontrolní orgán, kterým je
18
kontrolní komise, je dobrovolný a je zakládán hlavně u větších družstev. Vznik společnosti
je vázán na zápis do obchodního rejstříku, stejně tak jako zánik společnosti na jeho
vymazání z obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu není dána, ale vklad všech
členů družstva musí být stejný. Vklad do družstva nemusí mít jenom finanční podobu, ale
může mít i hmotnou povahu nebo povahu služeb či práce. Družstvo ručí za své závazky
celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, ale družstvo má
právo od nich žádat finanční výpomoc, kterou by byly hrazeny vzniklé ztráty. Výše takové
výpomoci každého člena nesmí být větší než trojnásobek vkladu toho člena. Družstva
mohou být například bytová, sociální, spořitelní a úvěrní, zemědělská, anebo evropské
družstevní společnosti. (Zákon č. 90/2012 Sb. Nový občanský zákoník, § 552 - § 773)
1.3 Základní předpoklady úspěchu začínajících firem
Aby mohlo být podnikání úspěšné, je třeba nejdříve zvážit, zda jsou splněna základní
kritéria úspěšného začínajícího podnikatele.
Začínající podnikatel by měl mít velmi silnou motivaci, která by měla být vedena tím, jaké
jsou jeho plány. Důležitá je představa o podnikání a vytyčení cílů, kterých chce dosáhnout.
Podnikatel by měl být podporován i ze strany rodiny a přátel a měl by promyslet, jak hodlá
skloubit svůj osobní a podnikatelský život.
Podnikatel by měl zvážit své osobní předpoklady pro podnikání. To jak zvládá stresové
situace, jak se umí vypořádat s různými problémy, jestli má charakterové vlastnosti vhodné
pro podnikání.
Jedno z nejdůležitějších kritérií k tomu, aby mohlo být začínající podnikání úspěšné je
objevení mezery na trhu a implikace originálního nápadu na podnikání do reality.
Je důležité zvolit si správně právní formu podnikání už v začátku, protože pozdější měnění
právní formy může být zdlouhavé a komplikované.
19
Podnikatelé nesmí opomenout ani sestavení zakladatelského rozpočtu, který jim pomůže
k uvědomění si jejich finanční situace a k tomu, aby zjistili, z jakých finančních zdrojů
budou krýt potřeby firmy.
Dalším důležitým krokem je sestavení podnikatelského plánu. Pro mnoho podnikatelů se to
může zdát jako zbytečný krok, ale je to jeden z nejdůležitějších kroků, který pomůže jak
začínajícím, tak i zkušenějším podnikatelům. Podnikatelský plán je pro podnikatele
důležitý proto, aby si srovnali své myšlenky, přenesli je na papír a uvědomili si, jestli jsou
jejich plány realizovatelné a jestli jejich představy nejsou pouhou naivní představou.
(Veber, 2012)
1.4 K čemu slouží podnikatelský plán
Podnikatelský plán by měl být sepsán vždy před začátkem podnikání. V průběhu podnikání
se podnikatelský plán sepisuje vždy, když dojde k nějakým důležitým změnám. Když
firma expanduje nebo je třeba provést významná rozhodnutí, je-li nutné zanalyzovat
konkurenci, nebo jen proto, aby měl podnikatel aktuální přehled o svém podniku a jeho
odděleních. Podnikatelský plán se sepisuje pro účely získání finančních prostředků od
bank, nebo když se podnikatel obrací na investory. Dobře napsaný podnikatelský plán by
měl přesvědčit toho, komu je určen o tom, že bude podnikání úspěšné. Z takového plánu
by mělo vyplynout, že výrobek či služba budou dostatečně kvalitní, popřípadě originální,
že podnik bude mít schopné a výkonné pracovníky, že pro produkt či službu existuje
cílový trh a že máme jasno v tom, z jakých finančních zdrojů budeme krýt potřeby
podniku.
„Proces zpracování podnikatelského plánu je velmi přínosný i pro podnikatele samotného.
Při sestavování podnikatelského plánu si ujasní, jaké kroky musí učinit v jednotlivých
oblastech, jak osloví zákazníky, na kterých trzích bude nabízet svůj produkt, jak silná je
konkurence, jak se odliší od konkurence, kolik bude potřebovat zaměstnanců, zda bude mít
dostatečné výrobní kapacity i v případě rostoucí poptávky aj. Pomocí podnikatelského
plánu si podnikatel postupně odpoví na následující otázky: Kde se nyní nachází? Kam se
chce dostat? Jak toho chce dosáhnout?“ (Srpová, 2011, s. 14)
20
Základní vlastnosti podnikatelského plánu
1.5
Základní vlastnosti podnikatelského plánu jsou srozumitelnost, stručnost, logičnost
a pravdivost. Podnikatelský plán měl mít také číselné vyjádření a respektovat riziko.

Srozumitelnost - vyjádření v podnikatelském plánu by měla být vyjádřena
jednoduchou formou. Jednotlivé myšlenky by na sebe měly navazovat. Důležité
údaje mohou být uvedeny pro přehlednost formou tabulek.

Stručnost – plán by měl být zestručněn do té podoby, aby osoba, pro kterou je
určen, neztrácela při jeho čtení pozornost. Měly by být uváděny nejdůležitější
údaje. Jeho rozsah by měl být úměrný rozsahu podnikání, které plánujeme.

Logičnost – v podnikatelském plánu by měla jednotlivá tvrzení na sebe logicky
navazovat a jednotlivé části by měly být spolu v souladu.

Pravdivost – podnikatelský plán by měl být napsán pravdivě, dle nejlepšího
vědomí a svědomí. Měl by být napsán tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci.
Podnikání by v něm nemělo být nadhodnocováno. Podnikatel by měl být v rámci
podnikatelského plánu upřímný i sám k sobě.

Číselné vyjádření – ten pro koho je podnikatelský plán určen se bude zajímat také
o číselné (finanční) vyjádření podnikatelského plánu. Pro takového člověka budou
finanční údaje velice důležité a všechna tvrzení v podnikatelském plánu by proto
měla být číselně podložena.

Riziko – velmi důležité je přemýšlet i o budoucím vývoji podniku a počítat s tím,
že se kolem podniku a i v něm mohou vyskytovat určitá rizika a že se podnik může
dostat do krize. Proto by podnik měl mít vytvořený plán na řešení krizových
momentů. Takový plán zvyšuje věrohodnost podnikatele a jeho aktivit. (Blackwell,
1993, s. 4-5)
21
1.6 Struktura podnikatelského plánu
Struktura podnikatelského plánu není přesně určena, proto existuje mnoho možností, jak
může takový plán vypadat. Rozsah a strukturu podnikatelského plánu by měl každý
podnikatel zvolit sám podle toho, o jak velkou firmu se jedná a pro koho je plán určen.
Možná struktura podnikatelského plánu:
1. Titulní list
2. Obsah
3. Úvod a účel dokumentu
4. Shrnutí
5. Popis podnikatelské příležitosti
6. Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci
7. Cíle firmy
8. Potenciální trhy
9. Okolí firmy a analýza konkurence
10. Produkt, jeho výroba a distribuce
11. Marketingová strategie
12. Realizační projektový plán
13. Finanční plán
14. Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu
15. Přílohy (Srpová, 2011)
1.6.1 Titulní list
Titulní list obsahuje jméno firmy a také logo firmy, pokud firma takové logo má. Dále se
na něm uvádí název podnikatelského záměru a jméno autora plánu a dalších klíčových
osob, sídlo společnosti a kontakty. Za důležité také považuji uvést upozornění: „Informace
obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního tajemství. Žádná
část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo jakýmkoli způsobem
22
rozmnožována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě bez písemného souhlasu
autora.“ (Srpová, 2011, s. 15)
Titulní straně bychom měli věnovat pozornost z hlediska úpravy a nevkládat na ni
přehnaně mnoho informací.
1.6.2 Obsah
Je to část podnikatelského plánu, na kterou se mnohdy zapomíná. Obsah by neměl být
příliš rozsáhlý. Měl by být dělen nejvýše na tři úrovně, aby zůstal přehledný. Obsah nám
má pomoci najít v podnikatelském plánu rychle potřebnou informaci.
1.6.3 Úvod a účel dokumentu
Úvod a účel je ta část podnikatelského plánu, která je umístěna na začátku dokumentu. Tím
je hned v počátku objasněno k čemu daný dokument slouží (pro koho je určen) a jak
obsáhlý, detailní a komplexní bude.
1.6.4 Shrnutí
Shrnutí není úvodem, je to jedna z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu. Obsahuje
kumulovaný souhrn toho, co se bude v dalších částech podrobněji rozepisovat. Shrnutí by
mělo v tom, kdo ho čte podnítit zájem daný dokument dále studovat. Rozsah by měl být
opět dán tím, čeho chceme tímto dokumentem dosáhnout a pro koho je určen. Shrnutí by
mělo obsahovat nejdůležitější informace. „Záměrem shrnutí je podat přesvědčivý obraz
o cílech firmy, cestách k jejich dosažení, potřebné výši kapitálu a míře jeho zhodnocení.“
(Veber, 2012, s. 99)
Shrnutí může být rozvrženo do jednotlivých odstavců podle toho, jak je rozdělen
podnikatelský plán. Nejdůležitější informace můžeme graficky vymezit například
odrážkami. Tato část podnikatelského plánu se zpracovává až jako jedna z posledních,
když máme všechny ostatní části hotovy.
23
1.6.5 Popis podnikatelské příležitosti
V této části uvádí podnikatel, v čem vidí příležitost začít podnikat v daném oboru.
Existuje-li mezera na trhu, nebo jestli přichází s nějakým novým inovativním výrobkem či
službou. Obhajuje zde, že právě teď je ten správný čas pro to, aby jeho podnikatelský plán
byl přiveden k životu a že on je ten, kdo se o to nejlépe postará. Uvede zde, kdo by mohl
potřebovat jeho produkt či službu, proč by si měl vybrat právě ten jeho a jaké možnosti má
zákazník v současné době. Má-li zájem o daný produkt nebo službu, jak jsou jeho potřeby
naplněny.
1.6.6 Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci
Je třeba rozlišit, jde-li o již zavedený podnik, nebo zda se chystáme otevřít podnik nový.
Pokud v této části píšeme o podniku, který už existuje, bude v této části sepsána stručná
historie firmy, důležité milníky v jejím životě. Bude zde uvedeno, kdy firma vznikla, kde
sídlí, kdo jsou její majitelé, čemu se tato firma věnuje, jaká je její právní forma a proč byla
založena. Nesmíme opomenout uvést klíčové osobnosti ve firmě, popis jejich pracovních
míst, kvalifikační předpoklady a jejich hlavní náplň práce. „Při představování klíčových
osobností začínáme vzděláním a dosavadními praktickými zkušenostmi, zejména v řídících
funkcích. Úplné životopisy nejsou nutné, ty patří spíše do přílohy. Rozsah každé osobní
charakteristiky závisí na tom, jaký vliv na úspěch podnikatelského záměru by příslušná
osobnost měla mít.“ (Srpová, 2011, s. 16)
V této části podnikatelského plánu by se měly nacházet pouze ověřené jasné údaje, je
možné přiložit i nejdůležitější finanční údaje o firmě, za poslední tři roky. Bude zde
uvedena mise a vize podniku.
Pokud sestavujeme podnikatelský plán před začátkem podnikání, bude vynechána část
o historii firmy. Plán bude odrážet předpokládaný stav po uvedení podniku do reality.
24
Ve všeobecném popisu firmy můžeme uvést otevírací dobu, i předběžnou představu
o provozu našeho podniku, z jakého důvodu se domníváme, že náš podnik bude ziskový
a jak toho chceme dosáhnout.
1.6.7 Cíle firmy
Tato část má přesvědčit toho, komu je určena o úspěšnosti podnikatelského záměru
a schopném managementu firmy. Opět je zde zmíněna vize firmy a na základě ní jsou pak
zformulovány cíle firmy. Cíle firmy jsou sestaveny podle metody SMART(ER). Cíle firmy
by měly být:
S – specific, significant, simple (konkrétní, významné, jednoduché)
M – measurable, meaningful, motivational (měřitelné, smysluplné, motivující)
A – achievable, attainable, appropriate (proveditelné, dosažitelné, odpovídající)
R – realistic, relevant, rewarding (realistické, důležité, výnosné)
T – timed, trackable, tangible (termínované, dohádatelné, hmatatelné)
E – evaluated, ethical, engaging, ecological (hodnocené, etické, strhující, ekologické)
R
–
reevaluated,
recordable,
revisited
(průběžně
hodnocené,
zaznamenatelné,
přehodnocené)
Cíle firmy by měly mít reklamní charakter. Měly bychom vyzvednout to, v čem jsme
dobří, a čeho hodláme dosáhnout. Cíle firmy se stanovují zhruba na pět let s upřesněním na
jeden až dva roky. (Srpová, 2011)
1.6.8 Potenciální trhy
Aby mohlo být podnikání úspěšné, musí pro něj existovat dostatečně velký cílový trh.
V této části podnikatelského plánu je naší ambicí zjistit, kdo jsou naši cíloví zákazníci.
Musíme zjistit, jestli takoví zákazníci vůbec existují, kdo jsou, kolik jich je a co od nás
očekávají. Jsou tito cíloví zákazníci připraveni na to, co jim chceme nabídnout?
Je důležité správně určit velikost cílového trhu, abychom mohli zvolit správnou strategii
marketingu a prodeje.
25
Tato část podnikatelského plánu je založena na průzkumu trhu, který by měl podnikatel
před začátkem podnikání provést, aby zjistil, jestli se mu podnikání v dané lokalitě bude
rentovat.
Po dostatečném průzkumu trhu by podnikatel měl být schopen určit cílovou lokalitu,
z které budou zákazníci. Jsou cíloví zákazníci z naší ulice, města, kraje, regionu, nebo jsou
ze vzdálenějších oblastí? Jaká je hustota zalidnění v dané lokalitě? Jak může klima v dané
oblasti ovlivnit zájem o náš produkt nebo službu? Jaká je dopravní struktura v námi
vybraném místě?
Měly bychom se zajímat o demografické údaje. Jaký je průměrný věk našich zákazníků?
Jaký mají příjem? Jaká je nezaměstnanost? Jsou naši zákazníci především muži nebo ženy?
Neméně důležité je zjistit, jaká je motivace zákazníka pro koupi určitého produktu nebo
služby. Podle čeho zákazník vybírá? Jak dlouho se rozhoduje? Kde obvykle nakupuje? Jak
by měl vypadat podnik, kde by chtěl nakupovat? Jak často zákazník nakupuje takový
produkt nebo službu?
V této části by měly být zahrnuty informace jak o cílovém trhu, tak i celkovém trhu. Po
zjištění cílových zákazníků můžeme lépe přizpůsobit produkt jejich představám. Pomůže
nám to s tvorbou cen, zaměřením reklamy a s určením prodejnosti našeho produktu či
služby. (Srpová, 2011)
1.6.9 Okolí firmy a analýza konkurence
Okolí firmy
Vnější prostředí firmy může výrazně ovlivnit úspěšnost podnikání. Vnější prostředí firmy
se dělí na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí podniku můžeme vyhodnotit
pomocí analýzy PEST. Tato analýza zkoumá faktory politicko-legislativní, ekonomické,
socio-kulturní a technologické. Mikroprostředí podniku je pak tvořeno dodavateli,
konkurencí, firmami v okolí, veřejností a odběrateli či zákazníky.
26
Konkurence
Znalost konkurence jako jednoho z faktorů, který ovlivňuje mikroprostředí našeho podniku
je velice důležitá. Měli bychom znát jak silné, tak i slabé stránky naší konkurence. K tomu
musíme v první řadě identifikovat, kdo naši konkurenti jsou. Kolik jich máme? Kteří nás
mohou ohrozit? „Stejně důležité jako znát svou konkurenci je učit se od ní. Sledujte, co váš
konkurent dělá dobře a co dělá špatně. To vám umožní poskytovat potenciálnímu
zákazníkovi lepší služby a využít strategických příležitostí na trhu.“ (Abrams, 2007, s. 59)
Je-li malá konkurence na našem cílovém trhu, máme mnohem větší šanci být úspěšní.
Při bližší analýze našich konkurentů, bychom měli popsat jejich silné a slabé stránky. Kde
se podniky těchto konkurentů nacházejí? Jaké mají postavení na trhu? Rostou tyto
podniky? Jak se tyto podniky prezentují navenek? Jaká je jejich nabídka? Jaké ceny mají
naši konkurenti?
Analýza konkurence by nám měla pomoci určit, jak velký podíl konkurence zabírá na
našem cílovém trhu. Měli bychom také být schopni určit pořadí našich konkurenčních
firem podle oblíbenosti nebo úspěšnosti.
Po dokončení analýzy konkurence bychom měli být schopni identifikovat v čem je naše
firma oproti konkurenčním firmám ve výhodě a v čem je její šance uspět. (Blackwell,
1993)
1.6.10 Produkt, jeho výroba a distribuce
V této části je třeba ujasnit si, co přesně budeme nabízet našim zákazníkům. V čem budou
naše produkty specifické a proč by je měli zákazníci kupovat. Popisují se zde vlastnosti
produktů, jejich design a značka. Uvedeme záruční lhůtu produktů. Vymezíme nabídku
služeb. Jedná se o přehled alespoň základních produktů, jejich odhadovanou cenu a objem
produkce.
V části věnované výrobě se rozepíšeme o výrobních postupech, strojích a zařízeních, které
používáme. Jaké výrobní kapacity podnik má. Jaké máme v podniku materiálové
27
a surovinové zabezpečení a jak v našem podniku chceme umístit výrobu. Vyzdvihneme
zde silné stránky vlastní výroby. Nezapomeneme se zmínit o dodavatelských vztazích.
Distribuce nám definuje, jak bude daný produkt prodáván. Budou-li naše produkty
prodávány přímo zákazníkům, nebo jestli budou využity prodejní mezičlánky. Při využití
mezičlánků je tu konkretizujeme. Uvedeme objem produkce, který hodláme prodat za
určitý časový úsek.
1.6.11 Marketingová komunikace
„Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat
spotřebitele, přesvědčovat je a připomínat jim – přímo nebo nepřímo – produkty a značky,
které prodávají.“ (Kotler, 2007, s. 574)
Dobře zvolená komunikační politika pomůže tomu, aby od nás zákazníci co nejvíce
nakupovali. Pomocí komunikační politiky dochází k dobré informovanosti zákazníků
o našich produktech nebo službách. Jde o vytváření pozitivního vztahu zákazníků k našim
produktům a k podniku samotnému. Marketingová politika by nám měla pomoci udržet
stálé zákazníky. V rámci marketingové komunikace by měla probíhat i komunikace se
zákazníky.
Marketingová komunikace se vyjadřuje 5M – mission (poslání), message (sdělení), media
(použití média), money (peníze), measurement (měření výsledků)
Marketingový komunikační mix je tvořen reklamou, podporou prodeje, vztahy s veřejností,
osobním prodejem a přímým marketingem.

Reklama
Je to placený druh marketingové komunikace prostřednictvím médií. Její výhoda je
v tom, že působí hromadně na masy lidí. Existuje mnoho druhů reklamy, mezi
nejznámější patří: reklama televizní, tisková, rozhlasová, elektronická, venkovní,
interiérová, velkoplošná, v dopravních prostředcích, na veřejných místech, v kinech
28

Podpora prodeje
Tento druh marketingové komunikace může být použit, ať už se jedná o obchodní
zprostředkovatele nebo o koncového zákazníka. Mezi podpory prodeje patří:
dárkové předměty, soutěže, hry a loterie, kupony, bonusy, vzorky zdarma,
bezplatné vyzkoušení produktu, materiály na podporu prodeje v místě odbytu, road
show, speciální stánky, ochutnávky, slevy, prémie, výstavy a veletrhy, věrnostní
programy

Vztahy s veřejností
Známé také jako public relations je nejen budování vztahu se zákazníky, ale i se
všemi subjekty na trhu. Mezi takové subjekty patří například zaměstnanci,
veřejnost, média, státní orgány. Mezi nástroje public relations patří: sponzoring,
lobbing, vnitrofiremní komunikace, publicita, informační služby pro veřejnost,
prezentace v médiích, tiskové konference, speciální akce, účast na konferencích,
školení, vydávání časopisů v podniku, aktivity sociální odpovědnosti, angažovanost
pro komunitu

Osobní prodej
Je to nejlevnější a nejefektivnější nástroj komunikačního mixu. Při osobním prodeji
můžeme sledovat reakci zákazníka, okamžitě se situaci přizpůsobit a využít toho.
Nástroji osobního prodeje jsou: poradenství prodavačů a obchodních zástupců
a setkání s cílem prodat

Přímý marketing
„Přímý marketing (direkt marketing) je založen na budování stálého vztahu se
zákazníky, kteří jsou požádáni o reakci (odpověď) prostřednictvím různých
komunikačních cest, například telefonem, poštou, internetem nebo osobní
návštěvou. Základem dobrého přímého marketingu jsou kvalitní adresy.“
(Jakubíková, 2008, s. 261)
1.6.12 Finanční plán
V tomto úseku podnikatelského plánu se nachází návrh financování našeho podnikání. Při
využívání cizích finančních zdrojů by zde měla být uvedena jejich výše, kdy budou
splaceny a jaké jsou podmínky poskytnutí těchto zdrojů. (Veber, 2012)
29
Předchozí části podnikatelského plánu se zde přenášejí do číselné a více konkrétní podoby.
Slouží k ověření, zda je plán realistický. Výstup tvoří zejména fiktivní výkaz zisku a ztráty,
fiktivní rozvaha a plán peněžních toků

Fiktivní výkaz zisku a ztráty – jsou v něm uvedeny náklady, výnosy
a hospodářský výsledek. Tato část poskytuje věřitelům informaci o tom, zda
budeme schopni plnit své závazky.

Fiktivní rozvaha – v tomto výkazu je uveden majetek podniku a zdroje jeho krytí.
Nalezneme zde informace o majetku a o jeho plánované obnově. Stejně tak zde
nalezneme informace o finančních zdrojích a o předpokládaném splácení
finančních závazků.

Plán peněžních toků (cash flow) – ve výkazu jsou uvedeny očekávané příjmy
a výdaje v podniku. V začátcích podnikání by tato část měla být zpracována
podrobněji. Poskytuje informace o tom, zda budeme mít dostatek financí pro
podnikání.
Výkazy by měly být doplněny komentářem.
Předpoklad pozitivního vývoje bychom měli také podložit ukazateli finanční analýzy. Tím
máme na mysli ukazatele aktivity, rentability, likvidity a zadluženosti.

Ukazatele aktivity – informují o tom, jak efektivně je nakládáno s aktivy firmy.

Ukazatele rentability – ukazují, jak je firma schopna zhodnotit vložený kapitál
a tvořit zisk.

Ukazatele likvidity – informují o schopnosti firmy splácet své krátkodobé
závazky.

Ukazatele zadluženosti – zobrazují finanční stabilitu firmy. Kolik majetku je
financováno cizími zdroji.
Výpočet bodu zvratu je ukazatel toho, jaké množství našich produktů (služby) musíme
vyprodukovat a prodat, abychom nebyli ve ztrátě. Náklady se v tomto bodě rovnají tržbám.
Čím je bod zvratu vyšší, tím je firma méně odolná k poklesu poptávky zákazníků a tím i ke
snížení produkce.
30
1.6.13 Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu
V této části podnikatelského plánu by měla firma zvážit svá pro a proti. K odhalení silných
a slabých stránek podniku a jeho příležitostí a hrozeb slouží analýza SWOT. „Cílem
SWOT analýzy je identifikovat do jaké míry jsou současná strategie firmy a její specifická
silná a slabá místa relevantní a schopné se vyrovnat se změnami, které nastávají
v prostředí.“ (Jakubíková, 2009, s. 97)

Strengths (silné stránky) - analýza silných stránek vnitřního prostředí firmy. Je zde
uveden přínos pro naši firmu i naše zákazníky. Co vytváří naši silnou pozici na
trhu. Čím více silných stránek firma má, tím větší má konkurenční výhodu.

Weaknesses (slabé stránky) – analýza slabých stránek vnitřního prostředí firmy.
Zde je ukázáno, co firma dělá špatně nebo ne příliš dobře.

Opportunities (příležitosti) – analýza příležitostí ve vnějším prostředí firmy.
Zaznamenává se zde to, co může firmě pomoci v úspěšnosti. Podnikatel se pokouší
objevit příležitosti, které by mohly zvýšit poptávku po produktech.

Threats (hrozby) – analýza hrozeb ve vnějším prostředí firmy. Je zde popsáno, co
může ohrozit postavení firmy. Co by mohlo snížit poptávku po našich produktech
a způsobit nespokojenost zákazníků.
V případě, že má podnik početné silné stránky a početné příležitosti, mělo by u něj
docházet ke koncentraci, pronikání na trh, k rozvoji trhů, inovacím, růstu atd.
Pokud má podnik početné silné stránky a převládají u něj hrozby, tak u něj dochází
k horizontální integraci, vytváří strategické aliance a snaží se těmto hrozbám co nejvíce
vzdorovat.
Má-li podnik mnoho slabých stránek a je kolem něj hodně hrozeb, tak by mělo docházet
k redukování podnikatelských aktivit, podnik by měl odprodávat svůj majetek. Dochází
k likvidaci.
31
Za situace, kdy má podnik velký počet slabých stránek, ale mnoho příležitostí mělo by
u něj docházet k vertikální integraci, k vytváření strategických aliancí. Takový podnik by
měl zhodnotit své příležitosti.
„Riziko v souvislosti s podnikatelským plánem chápeme jako negativní odchylku od cíle.
Je spojeno s nepříznivými dopady na firmu. Analýza rizik nám umožňuje dva pohledy na
náš podnikatelský plán. Kromě nastínění pravděpodobnosti rizikové situace poslouží i pro
přípravu opatření, která bude nutné realizovat v případě, že daná riziková situace skutečně
nastane. Každá riziková situace má své příčiny. Proto můžeme pomocí analýzy rizika
dospět současně k návrhu preventivních opatření, jež nám pomohou snížit konkrétní
významná rizika.“ (Srpová, 2011, s. 31)
Rizika bychom neměli ignorovat a určitě bychom je měli zmínit v našem podnikatelském
plánu. Tím dáváme najevo, že o nich víme a že jsme připraveni se s nimi vypořádat.
Některá rizika jsou ovlivnitelná a některá nikoliv. Některá přicházejí z vnějšího prostředí
a některá jsou vnitřní. Rizika mohou být ekonomická, technologická, výrobní, tržní,
politická, finanční atd. Při přijímání důležitých rozhodnutí ve firmě bychom měli zvážit,
jak vysoká je pravděpodobnost rizik a jak velký negativní dopad by tato rizika měla. Čím
menší je pravděpodobnost rizika a s čím menším negativním dopadem, tím je takové
rozhodnutí méně rizikové. Rizika v podniku bychom měli co nejvíce redukovat. K tomu
slouží různé metody. Mezi základní patří: dělení rizika, transfer, diversifikace, etapový
přístup k projektu, pojištění, tvoření rezerv, kvalitní výběrová řízení…

Dělení rizika – riziko se rozdělí mezi více osob, které jsou zainteresovány na
určitém projektu.

Transfer – riziko se přesune na jiné subjekty, například na dodavatele uzavřením
dlouhodobých smluv s určitými podmínkami.

Diversifikace – rozšíření nabídky prodávaných produktů nebo služeb. Při poklesu
poptávky po určitém produktu ho můžeme nahradit jiným.

Etapový přístup k projektu – rozčlenění projektu do několika etap. Po dokončení
každé etapy následuje více možných pokračování podle výsledků.

Pojištění – určitá rizika lze převést na pojišťovnu.
32
1.6.14 Přílohy
Rozsah této části není přesně dán. Záleží na tom, k jakému účelu byl plán sepsán, čeho se
jím mělo dosáhnout.
Může se jednat o výpis z obchodního rejstříku, analýzu trhu, výsledky průzkumů,
technické výkresy, životopisy klíčových osobností v podniku, fotografie prostor nebo
produktů, důležité smlouvy, finanční podklady (u již existujícího podniku), novinové
zprávy a články o trhu a podnikání v dané oblasti, získaná ocenění. (Srpová, 2011)
33
2 Analytická část
2.1
Titulní list
Podnikatelský plán
Zpracovala: Bc. Barbora Šmídová
Název organizace: Sedmé nebe, s. r. o.
Sídlo: Náměstí Míru XX, Svitavy
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Šmídová
www: www.cukrarnasedmenebe.cz
e-mail: [email protected]
„Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního
tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo
jakýmkoli způsobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě bez
písemného souhlasu autora.“ (Srpová, 2011, s. 15)
34
2.2 Obsah
1. Úvod a účel dokumentu
2. Shrnutí
3. Popis podnikatelské příležitosti
4. Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci
5. Cíle firmy
6. Potenciální trhy
7. Okolí firmy a analýza konkurence
8. Produkt, jeho výroba a distribuce
9. Marketingová strategie
10. Finanční plán
11. Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu
12. Přílohy
35
2.3 Úvod a účel dokumentu
Předkládaný podnikatelský plán byl sepsán pro potřeby podnikatele. Cílem je zjistit, jestli
je podnikatelský záměr uskutečnitelný. V jednotlivých částech plánu jsou rozpracovány
dílčí myšlenky a je v něm určován směr, kterým by se měla cukrárna Sedmé nebe, s. r. o.
v budoucnu ubírat. Sepsáním plánu má být zajištěn úspěšný vstup firmy na trh.
Vzhledem k zamýšlené velikosti cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. a k tomu, že je plán určen
pro vlastní potřeby podnikatele, nemusí být dokument rozsáhlý, ani dopodrobna
rozpracovaný. Všechny důležité informace jsou v něm uvedeny v co nejpřehlednější
formě.
2.4 Shrnutí
Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. se sídlem ve Svitavách na Náměstí Míru XX má být otevřena
v prvním čtvrtletí roku 2015. Jedná se o podnik s otevírací dobou 50 hodin týdně a se
čtyřmi stálými zaměstnanci. Podnik je ve vlastnictví Ing. Barbory Šmídové a Lenky
Hnátové.
Podnik bude otevřen v prostorách původní cukrárny, která v roce 2011 ukončila svoji
činnost. Budova je ve vlastnictví Ing. Barbory Šmídové.
Podnikatelská příležitost je spatřována v tom, že ve Svitavách není mnoho úspěšných
konkurenčních podniků, které by vyráběly vlastní sortiment výrobků a nedovážely by
pouze velkovýrobní produkci.
Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. se chce orientovat na produkci vlastních kvalitních
a originálních výrobků a jejich následný prodej v prostorách provozovny.
Tržní prostředí ovlivňuje ve Svitavách mnoho faktorů. Ve městě žije 17 090 obyvatel
a nezaměstnanost v posledních letech klesla na 9,3 %. Průměrná mzda se pohybuje pod
15 000 Kč. Cílovým trhem pro náš podnik budou převážně ženy v produktivním věku
a děti.
36
Konkurenční prostředí cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je tvořeno 3 podniky přímé
konkurence (cukrárny) a 6 podniky konkurence nepřímé (kavárny). Z těchto 9 podniků se
jich 6 nachází na náměstí.
Na potenciální zákazníky bude cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. působit pomocí množství
marketingových nástrojů. V plánu je velká propagační kampaň zejména před otevřením
podniku a v začátcích podnikání.
Ing. Barbora Šmídová a Lenka Hnátová disponují vlastním kapitálem ve výši
4 010 000 Kč, který je tvořen základním kapitálem, budovou cukrárny a samotnými
movitými věcmi. K tomu, aby mohly zahájit provoz cukrárny, budou potřebovat půjčku ve
výši 400 000 Kč. Při délce splácení 5 let a úroku 9 % by výše měsíční splátky byla
8 303 Kč.
Za největší rizika záměru jsou považovány nenaplnění finančního plánu a ohrožení
dobrého jména.
2.5 Popis podnikatelské příležitosti
Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. má vzniknout ve Svitavách v prvním čtvrtletí roku 2015. Pro
zmíněný podnikatelský záměr je velkou příležitostí, že ve Svitavách neexistuje mnoho
kvalitních konkurenčních podniků a že tyto podniky neumí správně uspokojit potřeby
zákazníků.
Ve Svitavách není cukrárna, kde výroba probíhá ve vlastních prostorách se snahou
eliminovat používání zbytečných chemických přísad a barviv. Zákazníci například
postrádají výrobky se šlehanou smetanou živočišného původu. Většině kaváren a cukráren
ve Svitavách chybí kvalitní kávovary a personál není odborně proškolen k přípravě kávy.
Obyvatelé Svitav by jistě uvítali podnik, který by jim poskytl nadprůměrné služby
a originální produkt. Je třeba nabídnou jedinečný chuťový prožitek a nezapomenutelný
zážitek.
37
Během posledních několika let ve Svitavách muselo své podnikatelské aktivity ukončit
několik provozovatelů kavárenských a cukrárenských podniků. Bylo to způsobeno
nedostatečnou odborností, povrchním přístupem a absencí originality v nabídce. Pro
cukrárnu Sedmé nebe, s. r. o. a její produkty existuje dostatečně velký trh, a pokud bude
vedena s náležitou profesní erudicí, bude úspěšná.
2.6 Všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci
Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. vznikne v prvním čtvrtletí roku 2015. Firma bude sídlit ve
vlastních prostorách na Náměstí Míru XX ve Svitavách (budovu zdědila Ing. Barbora
Šmídová v roce 2014). Nová cukrárna vznikne v prostorách bývalé cukrárny (viz Příloha
3). Firmu vlastní Ing. Barbora Šmídová a Lenka Hnátová.
Cílem cukrárny je výroba a prodej cukrárenského zboží - výroba zákusků, dortů, zmrzliny,
pohárů, vaflí a dalších produktů a teplých a studených nápojů. Součástí nabídky budou
termínované objednávky výrobků.
Stoličková kapacita cukrárny je 40 míst.
V cukrárně Sedmé nebe, s. r. o. pracují celkem 4 zaměstnanci. Klíčovými osobami firmy
jsou její majitelky Ing. Barbora Šmídová a Lenka Hnátová. Ing. Barbora Šmídová bude
pověřena oblastí ekonomickou, finanční, marketingovou a manažerskými úkoly, provozem
a prodejem v odbytovém středisku. Lenka Hnátová bude stát v čele výrobního střediska.
Jejím úkolem je zajištění výroby a nabídky cukrárny a návrh nových produktů. Bude mít
na starosti i skladové hospodářství.
Ing. Barbora Šmídová vystudovala Vysokou školu hotelovou v Praze 8, spol. s r. o. obor
Management hotelnictví a lázeňství. Lenka Hnátová studovala na SOŠ a SOU v Poličce,
kde dokončila tříletý studijní obor Cukrář.
Další dva zaměstnanci budou přijati před uvedením cukrárny do provozu. Jeden z nich
bude zařazen ve výrobním středisku. Náplní práce tohoto zaměstnance bude výroba
38
běžných druhů cukrářských výrobků, jejich hromadná produkce a výroba všech druhů
zmrzlin. Tento pracovník bude mít na starosti úklid prostor provozovny.
Druhý pracovník bude pracovat v odbytových prostorách. Bude mít na starosti nabídku
sortimentu cukrárny, obsluhu hostů, inkaso tržeb a jejich vyúčtování a drobný úklid
ve svěřeném úseku.
Hrubá mzda Ing. Barbory Šmídové bude činit 16 000 Kč, Lence Hnátové bude náležet
15 000 Kč. Pracovník ve výrobním středisku bude mít nárok na hrubou mzdu ve výši
12 000 Kč a pracovník odbytového střediska na 11 000 Kč měsíčně. Celkové mzdové
náklady včetně odměn a výdajů zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění budou
879 040 Kč.
Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. bude otevřena sedm dní v týdnu. Týdenní otevírací doba
činní 50 hodin týdně. Počítá se s tím, že podnik bude otevřen 49 týdnů v roce. Podrobný
rozpis otevírací doby je uveden níže.
Otevírací doba:
Tabulka 1 – Otevírací doba
pondělí - pátek
9:00 - 12:30
sobota - neděle
13:00 – 17:30
10:00 - 15:00
Zdroj: vlastní zpracování
2.6.1 Motto cukrárny Sedmé nebe, s. r. o.
„U nás se ocitnete v sedmém nebi.“
2.6.2 Mise cukrárny Sedmé nebe, s. r. o.
Misí cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je: Osladit život zákazníkům i všem jejich blízkým,
nabízet jim kvalitní a nezapomenutelné zážitky.
39
2.6.3 Vize cukrárny Sedmé nebe, s. r. o.
Vizí cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je: Stát se vůdčí firmou mezi cukrárnami a kavárnami ve
Svitavách. Získat si stálé zákazníky a získávat postupně i nové.
2.7 Cíle firmy
V prvním roce zavést standardy společnosti.

Za dosažení tohoto cíle bude zodpovědná Ing. Barbora Šmídová, která zajistí
zpracování těchto standardů a jejich implementaci v podniku.
Do roku vejít ve známost mezi obyvateli Svitav.

Za dosažení cíle je zodpovědná Ing. Barbora Šmídová. Cíle bude dosaženo
důslednou marketingovou propagací.
Do jednoho roku zvýšit odbornost všech našich zaměstnanců.

Za dosažení cíle bude zodpovědná Lenka Hnátová. Ta zajistí potřebné kurzy
a školení zaměstnanců.
Do dvou let zajistit stabilní pozici podniku na trhu.

Za dosažení cíle nese zodpovědnost Ing. Barbora Šmídová. Získání konkurenční
výhody a péče o stávající klienty.
Do dvou let vybudovat stabilní zákaznickou základnu.

Zodpovědná osoba Ing. Barbora Šmídová. Péče o stálé klienty. Vytvoření
věrnostního klubu.
Do tří let zrealizovat průzkum oblíbenosti produktů mezi stálými klienty a výsledkům
přizpůsobit nabídku podniku.

Za naplnění cíle je zodpovědná Lenka Hnátová. Zorganizování dotazníkového
šetření a uzpůsobení sortimentu.
Do pěti let se stát vůdčím podnikem mezi cukrárnami a kavárnami v dané lokalitě.

Zodpovídá Ing. Barbora Šmídová. Získání konkurenční výhody, propagace
provozovny a zvláštní péče o zákazníky.
Do pěti let vybudovat prosperující úspěšnou firmou.

Za naplnění cíle zodpovídá Ing. Barbora Šmídová. Uzpůsobení cen sortimentu.
Získání stálé zákaznické základny. Úsporné hospodaření podniku.
40
2.8 Potenciální trhy
Ve městě Svitavy žilo v roce 2011 17 090 obyvatel. Nezaměstnanost ve 4. kvartálu roku
2013 byla 9,3 % (nejvyšší nezaměstnanost z celého Pardubického kraje), podobně „nízká“
nezaměstnanost byla naposled v roce 2007, kdy byla 9,41 %. Nejvyšší nezaměstnanost ve
Svitavách za posledních několik let byla v roce 2010 14,74 %. Průměrný plat ve Svitavách
v roce 2012 byl 14 782 Kč. Hustota zalidnění čítá 90,4 osob/km2. (ČSÚ)
Naším cílovým trhem budou převážně ženy ze Svitav v produktivním věku. Vycházíme
z předpokladu, že dopravní dostupnost v tomto městě je dobrá, město je dosažitelné autem,
vlakem i autobusem. Klima je mírné, takže nijak nenarušuje podnikání v této oblasti.
Během letních měsíců bude zvýšená poptávka po produktech naší provozovny a zvláště po
zmrzlině. Lidé budou mít více volného času, budou čerpat dovolené. Děti nebudou v době
letních prázdnin chodit do škol.
Předpokládá se, že ženy a děti budou mít zvýšenou poptávku po našich službách. Děti mají
rády sladké a ženy ocení dobrou kávu s výborným zákuskem. Výběr produktu neovlivňuje
dlouhý rozhodovací proces. Většina lidí vyhledává sladké, ať už zákusky, dorty, různé
dezerty, poháry a jiné, několikrát týdně. Podnik, který by měl přivést potenciální
zákazníky, by měl umět zaujmout a navnadit něčím novým a nezvyklým.
Dotazníkovým šetřením (Příloha 1) mezi obyvateli Svitav byli vymezeni cíloví zákazníci
naší společnosti a byl proveden průzkum současného stavu trhu. Dotazník byl šířen pomocí
sociálních sítí a také osobně. Dotazníkové šetření probíhalo od 7. 3. 2014 do 14. 3. 2014.
Odpovídalo na něj 200 respondentů. Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké kavárny a cukrárny
respondenti ve Svitavách znají. Jak často tyto podniky navštěvují? Podle čeho si vybírají,
kterou kavárnu nebo cukrárnu navštíví? Zda je pro ně v takovém podniku důležitá úroveň
obsluhy, rozsah nabídky zákusků, domácí výroba zákusků, pečení na zakázku, rozsah
nabídky nápojů, nízká cena, umístění v centru města, atraktivní interiér, dětský koutek, zda
má kuřáckou i nekuřáckou část a zda je otevřený i během víkendu. Přejí si respondenti, aby
ve Svitavách existovala cukrárna s výrobou domácích denně čerstvých zákusků za příznivé
ceny? Na závěr bylo zjišťováno pohlaví respondentů a do jaké věkové kategorie patří.
41
Pro potřeby tohoto podnikatelského plánu jsou z důvodu zachování anonymity jednotlivé
kavárny ve Svitavách označeny písmeny A až F a jednotlivé cukrárny čísly 1 až 3.
Na dotaz, které cukrárny a kavárny ve Svitavách znáte (otázka číslo 1), odpovědělo 200
respondentů takto: 16 žádné takové podniky ve Svitavách nezná. 115 respondentů znalo
Kavárnu A. Kavárnu B znalo 90 respondentů. Kavárnu C znalo 9 respondentů. Kavárnu D
znalo 0 respondentů. Kavárnu E znalo 72 respondentů. Kavárnu F znalo 13 respondentů.
Cukrárnu 1 znalo 48 respondentů. Cukrárnu 2 znalo 9 respondentů a Cukrárnu 3 znalo 78
respondentů. Údaje jsou pro přehlednost rozepsány v následující tabulce a zobrazeny
pomocí grafu.
Tabulka 2 – Jednotlivé podniky podle známosti
Jednotlivé podniky podle známosti
Kavárna A
115
Kavárna B
90
Cukrárna 3
78
Kavárna E
72
Cukrárna 1
48
Kavárna F
13
Kavárna C
9
Cukrárna 2
9
Kavárna D
0
Zdroj: vlastní zpracování
42
Graf 1 - Kolik respondentů zná jednotlivé podniky?
Kolik respondentů zná jednotlivé
podniky?
Kavárna A
Kavárna B
78
115
9
Kavárna C
Kavárna D
48
Kavárna E
Kavárna F
90
13
72
Cukrárna 1
9
Cukrárna 2
Cukrárna 3
0
Zdroj: vlastní zpracování
Další dotaz v rámci šetření byl: Jak často navštěvujete tyto podniky? (otázka číslo 2)
65 respondentů odpovědělo, že tyto podniky navštěvuje 1 – 3x měsíčně, 58 respondentů
odpovědělo, že tyto podniky navštěvuje méně než 1x měsíčně. 36 respondentů uvedlo, že
takové podniky nenavštěvuje. 22 respondentů tyto podniky navštěvuje 1x týdně a častěji
než 1x týdně tyto podniky navštěvuje 19 respondentů.
Z toho vyplývá, že kavárny nebo cukrárny navštěvuje alespoň občas 164 respondentů
z 200, což je 82 % respondentů.
V následující tabulce a grafu je vyobrazeno, jak často respondenti navštěvují cukrárny
a kavárny.
43
Tabulka 3 - Návštěvnost cukráren a kaváren podle pohlaví
Odpovědi / Segmenty
Všichni respondenti
žena
Muž
Častěji než 1 x týdně
19
11
8
9.5%
9%
10.3%
22
12
10
11%
9.8%
12.8%
65
43
22
32.5%
35.2%
28.2%
58
37
21
29%
30.3%
26.9%
36
19
17
18%
15.6%
21.8%
200
122
78
1 x týdně
1-3 x měsíčně
Méně než 1 x měsíčně
Nenavštěvuji
CELKEM
Zdroj: vlastní zpracování
Graf 2 - Jak často navštěvujete tyto podniky?
44
Na dotaz, podle čeho si vybíráte, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštívíte (otázka číslo 3),
zaznělo mnoho odpovědí. Nejčastěji respondentům záleží na tom, jaké je prostředí
kavárny. Tuto odpověď zmínilo 54 respondentů. Druhým nejčastějším důvodem pro výběr
kavárny nebo cukrárny je nabídka zákusků - 53 respondentů. 44 respondentům záleží na
tom, jaká je obsluha v podniku. 24 respondentů vybírá podnik podle ceny. 15 respondentů
podle kvality zákusků a 15 také podle doporučení známých. 14 respondentů vybírá podle
předchozí zkušenosti. 13 respondentů podle umístění podniku. 11 respondentů oceňuje
druh a kvalitu kávy, kterou dané podniky nabízejí. 10 respondentů podnik zvolí podle
nabídky nápojů. 9 respondentů si vybírá podle lokality. 8 respondentů dá přednost
podnikům přizpůsobeným pro děti (přístup s kočárkem, dětský koutek). 7 respondentů se
rozhoduje podle toho, s jakou společností podnik navštíví. 7 respondentů si vybírá podnik
podle aktuální nálady a chuti. Stejný počet volí podnik podle toho, je-li kuřácký nebo
nekuřácký. Dalšími důvody, které byly respondenty uvedeny pro výběr podniku, jsou
nabídka druhů zmrzliny a nápojů (pivo, víno, nealkoholických nápojů), čerstvost zákusků,
upravenost prostor před cukrárnou. Značnou roli při výběru hraje i celková atmosféra,
obsazenost a čistota podniku.
V následujícím grafu je vyobrazeno podle čeho si respondenti vybírají cukrárnu nebo
kavárnu, kterou navštíví.
Graf 3 - Podle čeho si vybíráte, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštívíte?
Podle čeho si vybíráte, kterou
cukrárnu nebo kavárnu navštívíte?
60
50
40
30
20
10
0
Zdroj: vlastní zpracování
45
Dále bylo zkoumáno, je-li pro respondenty důležitá úroveň obsluhy, rozsah nabídky
zákusků, domácí výroba zákusků, a zda nabízí pečení na zakázku. Rozhodoval i rozsah
nabídky nápojů a nízká cena. Pokud se zaměříme na samotný objekt, zajímalo zákazníky,
zda je umístěn v centru města, atraktivní interiér, existence dětského koutku. Důležité bylo,
zda má vedle nekuřácké části i část kuřáckou, a zda je otevřený i během víkendu (otázka
číslo 4). Respondenti si měli zvolit, zda to pro ně není vůbec důležité (1), spíše nedůležité
(2), spíše důležité (3), přikládám tomu určitou důležitost (4), velmi důležité (5).
Je přiložena tabulka, v které jsou znázorněny jednotlivé faktory, jejich průměrná hodnota
a rozptyl údajů.
Tabulka 4 – Důležitost jednotlivých faktorů pro respondenty
Faktory ovlivňující spokojenost
Průměr
Rozptyl
Úroveň obsluhy
4.22
0.757
Rozsah nabídky zákusků
3.701
1.234
Domácí výroba zákusků
3.354
1.668
Zda nabízí pečení na zakázku
2.561
1.832
Rozsah nabídky nápojů
3.878
0.936
Nízká cena
3.543
1.309
Zda je umístěn v centru města
3.183
1.479
Atraktivní interiér
3.848
0.812
Existence dětského koutku
2.195
2.108
Zda má vedle nekuřácké části i kuřáckou
2.774
2.443
Zda je otevřený i během víkendu
4.14
0.95
Zdroj: vlastní zpracování
Někteří respondenti u otázky číslo dvě odpověděli, že kavárny a cukrárny nenavštěvují.
Pro tyto respondenty dotazník skončil. Zbylo 164 respondentů.
Pátá otázka v mém dotazníku zněla: Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala
cukrárna s výrobou domácích denně čerstvých zákusků za příznivé ceny (otázka číslo 7)?
46
Ze 164 respondentů odpovědělo 125 ano, 24 ne a 15, že neví. V následující tabulce jsou
uvedeny odpovědi respondentů i procentuálně. Lokální vyjádření zobrazuje počet procent
ze 164 respondentů a globální vyjádření zobrazuje počet procent ze všech 200
respondentů.
Tabulka 5 – Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích
denně čerstvých zákusků za příznivé ceny?
Odpověď
Počet
Lokálně
Globálně
ano
125
76,22%
62,50%
nevím
24
14,63%
12%
ne
15
9,15%
7,50%
Zdroj: vlastní zpracování
Graf 4 - Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích
denně čerstvých zákusků za příznivé ceny?
Z 200 dotázaných na dotazník odpovídalo 122 (61%) žen a 78 (39 %) mužů (otázka číslo
6). Z toho vyplývá, že bylo více žen ochotných odpovídat na dotazník týkající se cukráren
a kaváren. Odvozuji tedy, že ženy jsou častějšími návštěvníky těchto podniků než muži,
kteří upřednostňují restaurační podniky.
47
Respondenti měli na výběr z pěti věkových kategorií (otázka číslo 7). Do uvedeného
rozpětí věkových kategorií lze zařadit respondenty následovně: První kategorie 20 let nebo
méně 62 (31 %) respondentů. Kategorie 21 – 30 let 58 (29 %) respondentů. Kategorie
31 – 40 let 29 (14,5 %) respondentů. Kategorie 41 – 50 let 33 (16,5 %) respondentů.
V poslední kategorii 51 a více let 18 (9 %) respondentů. Věkové kategorie respondentů
jsou zobrazeny graficky.
Graf 5 - Věkové kategorie respondentů
Z uvedeného průzkumu vyplývá, že obyvatelé Svitav by měli zájem o otevření cukrárny,
která by vyráběla domácí zákusky za příznivé ceny a že zde existuje cílový trh pro naše
podnikání.
Pro obyvatele Svitav je nejdůležitější při výběru podniku prostředí podniku, nabídka
zákusků, obsluha podniku a cena produktů.
V podniku, který si respondenti vyberou, je pro ně nejdůležitější úroveň obsluhy.
Rozhoduje otevírací doba během víkendu, rozsah nabídky nápojů, atraktivní interiér
a rozsah nabídky zákusků.
48
Cukrárny a kavárny nenavštěvuje pouze 18 % respondentů. Došlo se k závěru, že kavárny
a cukrárny jsou poměrně navštěvovanými podniky.
Nejznámější jsou ve Svitavách Kavárna A, Kavárna B, Cukrárna 3 a Kavárna E. Ostatních
5 konkurenčních podniků ve Svitavách respondenti tolik neznají.
Vzhledem ke zvýšenému zájmu žen odpovídat na dotazník se usuzuje, že ženám jsou
kavárny a cukrárny bližší, a tak budou do kaváren a cukráren chodit více ony.
2.9 Okolí firmy a analýza konkurence
2.9.1 Okolí firmy
Svitavy leží na rozhraní Čech a Moravy. Město dostalo svůj název podle stejnojmenné
řeky, která tudy protéká. Nachází se zde druhé nejdelší loubené náměstí. Na náměstí leží
mnoho renesančních a barokních budov. V samotném městě není mnoho turistických
lákadel. Lépe je na tom okres celkově.
„K turisticky atraktivním místům okresu patří hrad Svojanov, dochované středověké
opevnění města Poličky a renesanční městské jádro Moravské Třebové, které je městskou
památkovou rezervací. V roce 1970 byla nejzápadnější část okresu zařazena do Chráněné
krajinné oblasti Žďárské vrchy. Další rozvoj cestovního ruchu podpořilo zařazení
zámeckého areálu v Litomyšli na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1999,
přitom již dříve byla Litomyšl městskou památkovou rezervací. K rozvoji turistiky
v oblasti Toulovcových Maštalí na pomezí svitavského a chrudimského okresu přispělo
vybudování několika nových rozhleden. Krásy jižní části okresu umožňuje objevovat
„Dobře utajená rozhledna Járy Cimrmana“ u Březové nad Svitavou. S historií těžby uhlí
a žáruvzdorných jílů na Moravskotřebovsku se mohou zájemci seznámit na Hřebečských
důlních stezkách a v Mladějovském průmyslovém muzeu, kde mohou vychutnat jízdu po
úzkorozchodné Mladějovské průmyslové dráze.“ (ČSÚ, charakteristika okresu Svitav)
49
Přestože Svitavy nepatří k turisticky extrémně zajímavým místům, zastavují se zde
transitní turisté. Svitavy jsou okresním městem a jsou největší v okolí, proto se v městě
a zejména v jeho centru zdržuje velké množství lidí.
Makroprostředí – analýza PEST
Politicko-legislativní faktory
V České republice je mnoho politicko-legislativních faktorů, které ovlivňují podnikání
v odvětví gastronomie. Jedním z faktorů je například výše daňové sazby, která je v České
republice 21 % pro základní sazbu a 15 % pro sazbu sníženou. DPH se od roku 2004
postupně neustále zvyšuje, což způsobuje postupné zvyšování cen produktů a služeb. Další
faktor, který ovlivňuje podnikání, je vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004.
Vstupem do evropské unie se zvýšily hygienické a zákonné požadavky v podnikání.
Faktorem ovlivňujícím podnikání je politická stabilita v zemi. V současné době je vláda
v České republice poměrně nestabilní a často se mění. Požadavky na podnikatele se také
změnily přijetím nového občanského zákoníku (2014).
Ekonomické faktory
Ekonomická situace v České republice není příliš příznivá. V únoru 2014 byla míra
nezaměstnanosti 8,6 %. Nezaměstnanost ve Svitavách klesla v roce 2013 na 9,3 %. To je
asi 4 900 nezaměstnaných osob. Průměrná mzda v tomto městě činila v roce 2012
14 782 Kč. „Meziroční pokles hrubého domácího produktu ve třetím čtvrtletí byl
korigován z dřívějších 1,3 % na 1,2 %. Negativní vývoj HDP byl důsledkem klesající
investiční aktivity a slabé zahraniční poptávky.“ (HDP 2014, vývoj HDP v ČR) Kupní síla
obyvatelstva je malá. Dalším ekonomickým faktorem, který může ovlivnit chod
cukrárenských podniků je zdražování energií a měnová devalvace. V roce 2012 vzniklo
v České republice 104 952 ekonomických subjektů. Zaniklo 57 770 ekonomických
subjektů. Ve stravování a pohostinství jich vzniklo 4 052 subjektů a zaniklo 3 026
subjektů. (ČSÚ)
Socio-kulturní faktory
Kupní síla obyvatel města Svitav je ovlivněna z velké části vysokou nezaměstnaností
a poměrně nízkým průměrným platem. V tomto městě žije mnoho cizinců (převážně
Ukrajinci a Rusové), kteří sem přijíždějí za prací. Občané Svitav preferují nižší ceny zboží.
50
I přes ne příliš příznivou finanční situaci mnoha obyvatel Svitav navštěvuje mnoho z nich
gastronomické podniky.
Technologické faktory
Technologický vývoj v dnešní době dovoluje zviditelnit se pomocí sociálních sítí
a webových stránek. Důležitým pokrokem také je vývoj výrobního náčiní a strojů
v gastronomii, který umožňuje mnohem efektivnější a levnější výrobu.
Mikroprostředí
Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují mikroprostředí firmy, patří konkurence
podniku, jež se zdá být ve Svitavách poměrně značně velká. Zaměříme-li se jen na přímou
konkurenci, má náš podnik v tomto městě velkou šanci uspět.
Pozorování ukázalo, že naši potenciální zákazníci v regionu s vysokou nezaměstnaností
a nevelkými finančními příjmy nezměnili své stravovací a kulturní návyky. Nabídka
substitučního zboží je v daném oboru poměrně velká. Při důkladné diferenciaci produktu
počítáme s tím, že náš podnik bude prosperující.
2.9.2 Konkurence
Ve Svitavách je poměrně velká konkurence. V rámci tohoto podnikatelského záměru byly
blíže prozkoumány přímé i nepřímé konkurenční podniky v tomto městě. Přímou
konkurencí pro náš podnik jsou cukrárny a nepřímou konkurencí kavárny. Do analýzy
konkurence nejsou zahrnuty podniky, které nedisponují místy k sezení. Ve Svitavách je
celkem 9 konkurenčních podniků.
Přímou konkurencí jsou nám 3 cukrárny, které budu dále v textu z důvodu zachování
anonymity označovat čísly 1, 2, 3.
Nepřímou konkurencí je nám 6 kaváren, které budou dále v textu označovány písmeny
A až F.
51
Cukrárna 1
Tato cukrárna byla otevřena nedávno. Nachází se ve střední části náměstí, v podloubí.
Podnik vznikl přestavbou průjezdu do historické budovy. Je vybaven nábytkem
vytvořeným z korpusů historických šicích strojů. Sedací nábytek tvoří tvarově i typově
odlišné židle historického původu. Celková atmosféra cukrárny je příjemná. Chladící
vitríny a obslužný pult jsou umístěny v zadní části místnosti.
Obsluha cukrárny je málo pohotová, schází profesionální přístup. Odborné znalosti z oboru
se zdají nedostatečné.
Sortiment zboží je obsáhlý, a však vzhledem k malé návštěvnosti můžeme pochybovat
o čerstvosti zákusků. Cukrárna nenabízí zboží domácí výroby. Veškerý sortiment je
dovážen.
Vyšší návštěvnost v počátku podnikání se ukázala jako dočasná, což bylo způsobeno
zájmem zákazníků o nový podnik. Vzhledem k tomu, že podnik nenabízí v cukrárenských
výrobcích originalitu a ceny zboží jsou vysoké, lze se domnívat, že návštěvnost bude
i nadále klesat.
Cukrárna 2
Cukrárna spojená s pekařstvím se nachází v lokalitě vzdálené od centra Svitav. Byla
zřízena na místním sídlišti v blízkosti základní školy. Jedná se o otevřený prosklený objekt.
Nevelký podnik zahrnuje pekařství a cukrářství. Z pohledu zákazníka se nejedná
o klasickou cukrárnu, ale o pekařství s doplňkovým prodejem zákusků. Podnik je zařízen
několika stolky a doplněn posezením v otevřené zahrádce. Cukrárna nedisponuje dětským
koutkem, je nekuřácká.
Cukrárna je samoobslužná, zákazník u prodejního pultu pouze objednává a platí. Přesto
prodejce větší nápor zákazníků nezvládá, tvoří se fronty, což je na závadu rozvoji obchodu.
Ceny zákusků jsou nastaveny poměrně nízko, k hlavnímu sortimentu patří zejména
pekařské výrobky, zákusky a točená zmrzlina.
Podnik je otevřen sedm dní v týdnu.
52
Silnou stránkou cukrárny je umístění na sídlišti v blízkosti základní školy, kde se nachází
mnoho potenciálních zákazníků dospělých i dětských. Lákadlem je prodej kvalitní točené
zmrzliny.
Nevýhodou podniku je vzdálenost od centra, špatná pěší dostupnost a malá nabídka
zákusků.
Cukrárna 3
Cukrárna se nachází v blízkosti svitavského náměstí. U vstupu najdeme obslužný pult
s vystaveným cukrárenským zbožím a prodejem kopečkové zmrzliny, v pozadí jsou police
s čokoládovými cukrovinkami. V zadní části cukrárny se nachází menší dětský koutek a 22
míst k sezení. Tato cukrárna nemá zahrádku. Cukrárna působí ponurým dojmem, nábytek
je účelový, ne moc pohodlný. Podnik je nekuřácký.
V cukrárně obsluhuje převážně její provozovatelka, zajišťuje sama fungování celého
podniku a obsluhu v něm. Obsluha je milá, ochotná a šikovná.
Kapacita cukrárny není nikdy plně využita, návštěvnost je malá. Sortiment nápojů je
bohatý, ale nabídka dortů a zákusků se omezuje na klasické druhy, přestože se jedná
o hlavní prodejní artikl. Zákusky nejsou domácí, jsou překryty igelitem, aby neoschly.
Cukrárna využívá hromadně dovážené výrobky.
Ceny zboží jsou nízké, ale vzhledem ke kvalitě zákusků odpovídající. Otevírací doba od
pondělí do pátku byla rozšířena o víkendový prodej.
Silnými stránkami jsou lehká dostupnost, klidné prostředí, milá obsluha.
Slabé stránky, malý výběr zákusků a neosobní a nepohodlné prostředí, obchodu příliš
neprospívají.
Kavárna A
Tato kavárna se nachází na náměstí nad prodejnou místního supermarketu. Velká moderní
kavárna nabízí panoramatický výhled na celé náměstí přes prosklenou stěnu. Prostředí je
nekuřácké, nabízí wifi připojení. Tento podnik je vhodný pro obchodní schůzky.
53
Nenachází se zde oddělený dětský koutek, ale host si vybere z nabídky různých stolních
her a hraček pro děti.
Ne příliš vlídná obsluha odrazuje hosty. Ceny jsou vyšší než v ostatních kavárenských
a cukrárenských podnicích ve Svitavách. Obsazenost v tomto podniku bývá poměrně
vysoká vzhledem k lukrativnímu umístění nad náměstím.
Sortiment zboží je široký. Hostům se nabízí studené slané lahůdky (chlebíčky, bagety,
panini), domácí dorty a zákusky. V nabídce nechybí různé druhy kávy a alkoholické nebo
nealkoholické nápoje.
Otevírací doba je sedm dní v týdnu od rána do pozdních večerních hodin.
Silnou stránkou je umístění kavárny, výhled, široká nabídka sortimentu, domácí zákusky,
znalost správné přípravy kávy, uzpůsobení k práci na počítači, otevírací doba.
Slabé stránky jsou obsluha, vysoké ceny, užívání šlehačky rostlinného původu, vysoká
obsazenost.
Kavárna B
Kavárna B je umístěna uprostřed svitavského náměstí, kde se nachází vjezd do náměstí. Je
dobře dostupná, jak pro maminky s kočárky, tak pro hendikepované lidi. Podnik působí
velice příjemným dojmem. Předzahrádka, v které se nachází pár stolků se židlemi,
skluzavka a houpačka pro děti dodávají podniku na útulnosti. Kavárna je rozdělena na dvě
části. První část je nekuřácká, je v ní dětský koutek a slouží převážně návštěvníkům
s rodinami. Druhá část kavárny je kuřácká, nabízí posezení převážně mladým lidem.
V kavárně probíhají pravidelně výstavy fotografií a obrazů místních výtvarníků. Tato
kavárna má své internetové stránky.
Kapacita podniku je poměrně velká a návštěvnost značná.
Ceny nejsou vysoké, velmi levný je alkohol.
54
Sortiment je poměrně široký. Příjemným překvapením je, že nabídka obsahuje
i bezkofeinovou kávu. Podává se točené pivo, alkoholické i nealkoholické nápoje, mnoho
druhů kávy. Obsáhlá je nabídka zákusků, dortů a sladkých dezertů včetně zmrzliny.
Otevírací doba je od pondělí do pátku, o víkendu pouze v odpoledních a večerních
hodinách.
Silné stránky této kavárny jsou všeobecná známost, široká nabídka sortimentu, umístění,
příjemné prostředí a zázemí pro děti. Obsluha je velmi příjemná, pohotová a rychlá.
Slabé stránky tohoto podniku jsou prolínání několika cílových skupin, stále větší
transformace podniku z kavárny na restaurační zařízení.
Kavárna C
Kavárna C se nachází za náměstím poblíž centra města. Jedná se o hrací centrum pro děti
s kavárnou. To určuje základní klientelu tohoto podniku. Cílovým segmentem jsou mladé
rodiny s dětmi.
V kavárně se nachází barový pult a několik stolků se židlemi. Zbývající prostor je zastavěn
klouzačkami, trampolínami a prolézačkami pro děti. Veškeré prostory a výzdoba podniku
jsou přizpůsobeny malým návštěvníkům. Kavárna je nekuřácká.
Obsluha je milá a snaživá, ale ne odborně vyškolená v oboru. Nabídka občerstvení je
omezená.
V kavárně se pořádají různé akce pro rodiče s dětmi jako je vaření s dětmi, cvičení s dětmi,
nebo bazárek dětského oblečení.
Ceny jsou přiměřené kvalitě a šíři sortimentu. Otevřeno mají sedm dní v týdnu.
Hlavní silnou stránkou této kavárny je nabídka vyžití pro děti. Další silnou stránkou jsou
nízké ceny.
Mezi slabé stránky patří omezená nabídka sortimentu a netolerantnost k hostům bez dětí.
55
Kavárna D
Kavárna D se nachází na dolním konci náměstí v historické budově. Tato budova leží
vedle nejfrekventovanější křižovatky v městě, místo je hlučné. Jedná se o nekuřáckou
kavárnu a čajovnu. V tomto podniku jsou volně rozmístěny stolečky s křesílky a gauči
v různém stylu, celkem je zde 21 míst. Podnik patří k menším. Na stěnách visí amatérské
barevné obrázky. Celá kavárna má volné uspořádání. Cílem je, aby si zde člověk odpočinul
nejen fyzicky, ale i psychicky. Tato kavárna nemá dětský koutek. Atmosféru dokresluje
příjemná jazzová hudba. V rohu je umístěno piano, na které si mohou hosté zahrát. Tento
podnik nemá internetové stránky ani u něj neprobíhá žádná větší propagace.
Obsluhu a přípravu nápojů obstarává jen jedna osoba. Cena nápojů je zde přiměřená.
Obsazenost podniku je i přesto poměrně nízká.
Hlavním sortimentem jsou sypané čaje a kávy. Nabízí se zde různé směsi čajů a jejich
speciální dochucování. Jako doplňkový sortiment zde najdeme domácí sušenky, muffiny,
pralinky a různé směsi oříšků.
Podnik je otevřen sedm dní v týdnu.
Za silnou stránku podniku považuji výrobu domácích sladkostí, šlehačky a vlastního
karamelu a prodej sypaných čajů a kávy s sebou.
Slabé stránky tohoto podniku jsou jeho umístění u silnice, velmi malá nabídka zákusků.
Celý podnik působí nesourodě.
Kavárna E
Kavárna se nachází v místním parku. V blízkosti se rozkládá jedno z městských sídlišť
a také gymnázium, což se odráží v návštěvnosti podniku.
V prostorách kavárny se nachází wifi připojení zdarma a kavárna je klimatizována. Celý
podnik je proveden v moderním funkcionalistickém stylu a má bezbariérový přístup.
Hodnotila bych tuto kavárnu jako velmi vhodnou pro obchodní jednání díky klidnému
prostředí. V malé zahrádce si zákazník může v klidu vychutnat výbornou kávu, některý
56
z domácích zákusků, které vyrábí osobně provozovatelka podniku. Čepuje se zde pivo
značky Bernard. Podnik je kuřácký.
Kapacita je poměrně vysoká, zvláště v letních měsících, kdy je kavárna rozšířena i o místa
k sezení venku.
Obsluha podniku je velmi příjemná, ochotná, šikovná a všímavá. Ceny jsou průměrné.
Obsazenost podniku je vysoká zvláště v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech.
Nabízí se mnoho druhů kávy, koktejly, alkoholické i nealkoholické nápoje, točené pivo
Bernard a domácí zákusky.
Otevřeno je sedm dní v týdnu do pozdních nočních hodin.
Silné stránky této kavárny jsou její odlišnost a milá obsluha. Pivo Bernard, dobrá káva,
výtečné domácí zákusky řadí podnik mezi oblíbené. Také blízkost sídliště a příjemné
prostředí parku hrají důležitou roli.
Slabé stránky této kavárny jsou vzdálenost od centra města a pozvolná přeměna
této kavárny na bar.
Kavárna F
Tato kavárna se nachází v blízkosti nemocnice. Jedná se o nekuřáckou kavárnu, která se
velmi liší od všech ostatních ve městě. V tomto podniku obsluhují mentálně postižení lidé
(klienti domova). Podnik byl zřízen s cílem klienty domova co nejvíce zapojit do běžného
života. Prostory kavárny jsou příjemné. Malá kavárnička s barevnou výmalbou a prodejem
výrobků místních klientů působí útulně. Pro děti se zde nachází menší dětský koutek.
V zahradě je k dispozici posezení.
Obsluha je v tomto podniku velice milá a snaživá, i když poměrně pomalá. Má však
nadšení pro práci a přistupuje k ní velmi zodpovědně.
Ceny jsou nízké a obsazenost nebývá velká.
57
Sortiment v kavárně je skromný. Zákazník si zde může objednat základní kávy,
alkoholické i nealkoholické nápoje a několik druhů zákusků.
Kavárna je otevřena od pondělí do pátku.
Silné stránky této kavárny jsou ceny, příjemné prostředí a milá obsluha.
Slabou stránkou kavárny je omezený sortiment zboží.
Jednotlivé podniky byly v rámci analýzy konkurence prozkoumány a zhodnoceny jejich
silné a slabé stránky. Dále je konkurence hodnocena dle úspěšnosti a kvality
poskytovaných služeb a je jí přiřazeno pořadí.
Pořadí konkurence dle úspěšnosti a kvality poskytovaných služeb:
1. Kavárna E
2. Kavárna B
3. Kavárna A
4. Cukrárna 1
5. Cukrárna 3
6. Kavárna F
7. Kavárna D
8. Cukrárna 2
9. Kavárna C
V přílohách je přiložena mapa jednotlivých podniků (Příloha 2) přímé i nepřímé
konkurence. Jako podnik X je označena cukrárna Sedmé nebe, s. r. o.
2.10 Produkt, jeho výroba a distribuce
Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. se bude specializovat na výrobu a prodej domácích zákusků,
mini zákusků, makronek, dortů, koláčků, drobného cukroví, pohárů, waflí, zmrzliny
a dalšího cukrárenského sortimentu.
58
Jak už bylo zmíněno výše, ve Svitavách neexistuje takový podnik, který by si všechny své
zákusky a dorty vyráběl sám. V naší cukrárně chceme používat kvalitní čerstvé
ingredience, vejce, máslo a další. Plánujeme co nejméně využívat chemických přísad
a barviv. V našich zákuscích a dortech hosté nenaleznou náhražkové a nastavované krémy.
Šlehačku, kterou budeme používat, si budeme sami vyrábět každý den čerstvou.
Z nápojů se budeme specializovat na výrobu výborné kávy značky Lavazza. V nabídce
bude i káva bezkofeinová, domácí bylinkové a ovocné šťávy a mléčné koktejly.
Průměrnou cenu kávy jsme vypočítali na 33 Kč za porci. Káva bude vedle zákusků jedním
z nejprodávanějších artiklů cukrárny.
Naše výrobky měly být spotřebovány do 24 hodin od nákupu.
Další služby, které plánovaná cukrárna nabízí, jsou výroba dortů, zákusků a cukroví na
zakázku a roznáška všech produktů cukrovinek po městě. Nabízíme též dárkové poukazy.
V následující tabulce nabízím přehled některých produktů ze stálé nabídky podniku.
59
Tabulka 6 - Vybrané zákusky naší cukrárny, jejich cena a plánovaná produkce
Zákusky
Cena
Produkce/den
Větrník
28,00 Kč 20 kusů
Mini větrník
17,00 Kč 15 kusů
Kremrole
18,00 Kč 15 kusů
Punčové řezy
16,00 Kč 24 kusů
Věneček
14,00 Kč 8 kusů
Marcipánová roláda (řez)
23,00 Kč 12 řezů (1 roláda)
Makronky
15,00 Kč 15 kusů
Rakvička
14,00 Kč 18 kusů
Pařížský rohlíček
14,00 Kč 6 kusů
Ovocný košíček s vanilkovým krémem
25,00 Kč 6 kusů
Karamelová kostka
33,00 Kč 24 kusů
Linecké kolečko
8,00 Kč 12 kusů
Profiterol
36,00 Kč 24 kusů
Cheescake (řez)
38,00 Kč 8 řezů (1 dort)
Sacher (řez)
38,00 Kč 8 řezů (1 dort)
Kubánský dort (řez)
38,00 Kč 8 řezů (1 dort)
Jahodový dort (řez)
35,00 Kč 8 řezů (1 dort)
Zdroj: vlastní zpracování
Při zvolené ceně zákusků a průměrné vypočítané ceně za kávu se kalkuluje s průměrnou
útratou na jednoho zákazníka 110 Kč.
V cukrárně používáme klasické technologické postupy při zachování všech hygienických
pravidel. V naší cukrárně je provedena analýza rizik a stanoveny kritické kontrolní body
(HACCP).
Výrobní kapacita podniku je stanovena maximální produkcí 800 zákusků za den.
Výrobní část bude v podniku umístěna v zadní části za odbytovým střediskem. Na tuto část
budou navazovat sklady a zázemí pro zaměstnance.
60
Interiér bude navrhnut a vybaven společností Pavel Tacl – UNITA. Stroje a zařízení
do cukrárny jsou zajištěny od firmy CESK, a. s. – vybavení restaurací, barů a cukráren.
Materiálové a surovinové zabezpečení je zajištěno naším hlavním dodavatelem FIALA
Praha - s. r. o., kteří nám dodávají suroviny a jiné profesionální pomůcky. AG FOODS
group a. s. zajišťuje další gastronomické suroviny, kávy, čaje, rozpustné nápoje a další.
Coca-cola HBC Česká republika dodává nealkoholické nápoje.
Dalšími plánovanými dodavateli cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. jsou ČEZ – odběr elektřiny
a plynu. Vodné a stočné je zajištěno Vodárenskou Svitavy s. r. o.
Prodej v cukrárně Sedmé nebe, s. r. o. bude zajišťován bez zprostředkovatelů
a prostředníků. Vlastní produkty a ostatní sortiment se budou prodávat přímo konečnému
spotřebiteli.
2.11 Marketingová strategie
Cukrárna
Sedmé
nebe,
s.
r.
o.
bude
mít
kvalitní
internetové
stránky
(www.cukrarnasedmenebe.cz). Další způsob propagace podniku jsou sociální sítě, kde
můžeme šířit povědomí o podniku zdarma. Hodláme využít reklamy na místním televizním
kanále. Krátké video bude o nás a našem vzniku informovat obyvatele Svitav. Máme
v plánu se také prezentovat v místním občasníku. V okolí našeho podniku zamýšlíme
rozmístit směrovací a informační cedule. V začátcích našeho podnikání chystáme
distribuci propagačních letáků do schránek obyvatel Svitav.
Po otevření podniku plánujeme prezentaci na různých městských akcích, kde hodláme
obyvatelům Svitav předvést své produkty a zprostředkovat ochutnávky našich výrobků.
Také městské trhy, probíhající každou středu na svitavském náměstí, budou příležitostí
k prezentaci a prodeji vlastních výrobků.
Různé soutěže a slevové akce by měly přilákat mnoho hostů. Členstvím ve věrnostním
klubu budou moci zákazníci čerpat různé výhody a sbírat razítka za návštěvy v cukrárně.
Při každé desáté návštěvě získá zákazník nárok na kupon v hodnotě 100 Kč na čerpání
zboží v našem podniku.
61
Spoléháme na kvalitní personál, jenž bude umět zákazníkům poradit, doporučit
a přesvědčit je k nákupu.
Náklady, které jsou určeny na marketingovou komunikaci, jsou rozděleny na náklady před
zahájením provozu, náklady po zahájení provozu a na každoměsíční náklady. Náklady
před zahájením provozu budou zaplaceny jednorázově, stejně tak jako náklady po zahájení
provozu. Největší položku budou činit náklady na marketing, které se hradí každý měsíc.
V následující tabulce jsou jednotlivé náklady na marketingovou komunikaci podrobněji
rozepsány.
Tabulka 7 - Náklady na marketingovou komunikaci
Před zahájením provozu
Cedule vchod
1 300,00 Kč
Internetové stránky
8 000,00 Kč
Cedule
5 000,00 Kč
Celkem
14 300,00 Kč
Po zahájení provozu
Letáky
2 000,00 Kč
Sociální sítě
- Kč
Svitavská TV - CMS TV
- Kč
Svitavský zpravodaj
300,00 Kč
2 300,00 Kč
Celkem
Každý měsíc
Stánek - trhy
- Kč
Ochutnávky
900,00 Kč
Soutěže
700,00 Kč
Slevové akce
500,00 Kč
Věrnostní program
600,00 Kč
Údržba internetových stránek
300,00 Kč
Celkem měsíc
3 000,00 Kč
Celkem rok
36 000,00 Kč
Celkové náklady za marketing za 1. rok
52 600,00 Kč
Zdroj: vlastní zpracování
62
2.12 Finanční plán
Finanční plán cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. obsahuje počáteční rozvahu k 1. 1. 2015, výkaz
zisku a ztráty k 31. 12. 2015 a výpočet nejdůležitějších finančních ukazatelů pro zjištění
realizovatelnosti podnikatelského záměru.
Počáteční rozvaha
V tabulce 1 je vyobrazena počáteční rozvaha ke dni 1. 1. 2015 cukrárny Sedmé nebe,
s. r. o. Struktura majetku společnosti k tomuto datu se skládá ze stálých a oběžných aktiv.
Do stálých aktiv společnosti spadá dlouhodobý hmotný majetek. Mezi oběžná aktiva
cukrárny byly zařazeny zásoby a finanční majetek.
Majetek je kryt vlastním kapitálem a cizími zdroji. Vlastní kapitál, se ve společnosti dále
dělí na základní kapitál a kapitálové fondy. Cizí zdroje podniku jsou tvořeny krátkodobými
závazky a bankovními úvěry a výpomocemi.
Tabulka 8 – Počáteční rozvaha k 1. 1. 2015
Počáteční rozvaha k 1. 1. 2015
Stálá aktiva
Dlouhodobý
majetek
4 250 000 Kč
Vlastní kapitál
4 010 000 Kč
4 250 000 Kč
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Bankovní
úvěry
výpomoci
Pasiva celkem
260 000 Kč
3 750 000 Kč
535 000 Kč
135 000 Kč
hmotný
Oběžná aktiva
Zásoby
Finanční majetek
Aktiva celkem
Zdroj: vlastní zpracování
295 000 Kč
135 000 Kč
160 000 Kč
4 545 000 Kč
a
400 000 Kč
4 545 000 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek společnosti je tvořen budovou a samostatnými movitými
věcmi a soubory movitých věcí.
Do společnosti je vkládán zděděný majetek. Zděděný majetek se skládá z budovy bývalé
cukrárny (163 m2) a jejího vybavení. Zařazený majetek byl ohodnocen reprodukční cenou.
Protože je budova v zachovalém stavu, předchozí majitel se o ni dobře staral, bude stačit
pouze modernizace prostor a nebude třeba velkých investic. Cena budovy byla stanovena
63
na 3 500 000 Kč, původní vybavení cukrárny bylo ohodnoceno na 250 000 Kč.
Modernizace a dovybavení cukrárny vyjde na 500 000 Kč.
Do zásob podniku byl zařazen materiál, zásoby a dlouhodobý drobný majetek
do 40 000 Kč, ten bude jednorázově zaúčtován jako spotřeba materiálu. Finanční majetek
je rozdělen na peníze (10 000 Kč) a účty v bankách (150 000 Kč).
Základní kapitál společnosti představuje vklady vlastníků společnosti, kde každý vložil do
společnosti 130 000 Kč a kapitálové fondy, které jsou tvořeny nepeněžitým vkladem
budovy a jejího vybavení do podniku.
Krátkodobé závazky představují závazky společnosti vůči dodavatelům zboží, materiálu
a dalším.
Bankovní úvěry a výpomoci byly stanoveny v předpokládané výši 400 000 Kč. Doba
splatnosti tohoto úvěru, při 9% úrokové sazbě a měsíční splátce 8 303 Kč, bude pět let.
Tabulka 9 - Úvěr a jeho splácení
Rok
Měsíc
Splátka
Úrok
Úmor
Úvěr
1
1
8 303 Kč
3 000 Kč
5 303 Kč
394 697 Kč
1
2
8 303 Kč
2 960 Kč
5 343 Kč
389 354 Kč
1
3
8 303 Kč
2 920 Kč
5 383 Kč
383 970 Kč
1
4
8 303 Kč
2 880 Kč
5 424 Kč
378 547 Kč
1
5
8 303 Kč
2 839 Kč
5 464 Kč
373 083 Kč
1
6
8 303 Kč
2 798 Kč
5 505 Kč
367 577 Kč
1
7
8 303 Kč
2 757 Kč
5 547 Kč
362 031 Kč
1
8
8 303 Kč
2 715 Kč
5 588 Kč
356 443 Kč
1
9
8 303 Kč
2 673 Kč
5 630 Kč
350 813 Kč
1
10
8 303 Kč
2 631 Kč
5 672 Kč
345 140 Kč
1
11
8 303 Kč
2 589 Kč
5 715 Kč
339 426 Kč
1
12
8 303 Kč
2 546 Kč
5 758 Kč
333 668 Kč
99 640 Kč
33 308 Kč
66 332 Kč
x
Dohromady
Zdroj: vlastní zpracování
64
Celková výše splátek úvěru za rok činí 99 640 Kč, bude tvořena úrokem ve výši 33 308 Kč
a úmorem ve výši 66 332 Kč.
Náklady cukrárny Sedmé nebe, s. r. o.
Celkové náklady jsou rozvrženy na výkonovou spotřebu, osobní náklady, odpisy
dlouhodobého hmotného majetku a ostatní provozní náklady.
Výkonová spotřeba
Do výkonové spotřeby byly zařazeny náklady na zásoby, spotřebu energií, reklamu
a propagaci, opravy a udržování a ostatní. V Tabulce – 3 jsou náklady výkonové spotřeby
propočítány pro variantu pesimistickou, realistickou a optimistickou.
Tabulka 10 – Výkonová spotřeba
Varianta
Pesimistická
Realistická
Optimistická
Zásoby
431 200 Kč
1 078 000 Kč
1 724 800 Kč
Spotřeba energie
130 000 Kč
140 000 Kč
145 000 Kč
Náklady na reklamu a propagaci
52 600 Kč
52 600 Kč
52 600 Kč
Opravy a udržování
45 000 Kč
45 000 Kč
45 000 Kč
Ostatní služby
61 000 Kč
61 000 Kč
61 000 Kč
Výkonová spotřeba za rok
719 800 Kč
1 376 600 Kč
2 028 400 Kč
Zdroj: vlastní zpracování
V pesimistické variantě je roční výše nákladů výkonové spotřeby stanovena na
719 800 Kč.
V realistické variantě je roční výše nákladů výkonové spotřeby stanovena na 1 376 600 Kč.
V optimistické variantě je roční výše nákladů výkonové spotřeby stanovena na
2 028 400 Kč.
Osobní náklady
Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. má 4 stálé zaměstnance. Těmto zaměstnancům náleží mzda
podle svěřených kompetencí a náplně práce (viz Všeobecný popis firmy a klíčoví
pracovníci).
65
Tabulka 11 – Osobní náklady
Varianta
Pesimistická
Realistická
Optimistická
Mzdy
656 000 Kč
656 000 Kč
656 000 Kč
Sociální a zdravotní pojištění
223 040 Kč
223 040 Kč
223 040 Kč
Osobní náklady
879 040 Kč
879 040 Kč
879 040 Kč
Zdroj: vlastní zpracování
Částka určená na mzdy a odměny zaměstnancům je stanovena na 656 000 Kč, odvody
na sociální a zdravotní pojištění pak na 223 040 Kč. Celkové osobní náklady pak jsou
879 040 Kč. Tyto náklady se neliší v pesimistické, realistické a optimistické variantě.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý hmotný majetek ve výši 4 250 000 Kč bude odepisován lineárně. Budova
v hodnotě 3 500 000 Kč byla zařazena do odpisové skupiny 5 a bude se odepisovat po
dobu 30 let. Výše odpisu bude první rok 49 000 Kč a v dalších letech pak vždy
119 000 Kč. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí byly zařazeny do odpisové
skupiny 2. Budou odepisovány po dobu 5 let. Výše odpisu pro první rok je 82 500 Kč,
v dalších letech je odpis vždy 166 875 Kč.
Ostatní provozní náklady
Do ostatních provozních nákladů bylo zařazeno pojištění cukrárny Sedmé nebe, s. r. o.
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty obsahuje tři varianty a to variantu pesimistickou, realistickou
a optimistickou.
Kalkulujeme s tím, že průměrná útrata jednoho hosta je 110 Kč. Dále bereme v úvahu, že
je podnik otevřen 49 týdnů v roce, 50 hodin týdně. Z toho můžeme vypočítat tržbu pro
všechny varianty.
V pesimistické variantě je počítáno, že podnik bude každou hodinu obsazen z 10 %.
To znamená, že každou hodinu by navštívili cukrárnu 4 hosté. Za rok tak podnik navštíví
průměrně 9 800 hostů. Roční tržba je při tomto počtu hostů vypočítána na 1 078 000 Kč.
66
V realistické variantě se počítá s tím, že podnik bude každou hodinu obsazen z 25 %.
To znamená, že podnik je každou hodinu navštíven 10 hosty. Za rok bude podnik
navštíven průměrně 24 500 hosty. Roční tržba při tomto počtu je stanovena
na 2 695 000 Kč.
V optimistické variantě se bere v úvahu obsazenost podniku každou hodinu ze 40 %.
To znamená, že podnik je každou hodinu navštíven 16 hosty. Za rok navštíví podnik
39 200 hostů a kalkulovaná tržba je v tomto případě 4 312 000 Kč.
Tabulka 12 – Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
Varianta
Pesimistická
Realistická
Optimistická
Celkové tržby podniku
1 078 000 Kč
2 695 000 Kč
4 312 000 Kč
Celkové náklady podniku
1 747 340 Kč
2 404 140 Kč
3 055 940 Kč
Výkonová spotřeba
719 800 Kč
1 376 600 Kč
2 028 400 Kč
Osobní náklady
879 040 Kč
879 040 Kč
879 040 Kč
majetku
131 500 Kč
131 500 Kč
131 500 Kč
Ostatní provozní náklady
17 000 Kč
17 000 Kč
17 000 Kč
- 669 340 Kč
290 860 Kč
1 256 060 Kč
33 308 Kč
33 308 Kč
33 308 Kč
- 702 648 Kč
257 552 Kč
1 222 752 Kč
x
48 935 Kč
232 323 Kč
- 702 648 Kč
208 617 Kč
990 429 Kč
Odpisy
dlouhodobého
hmotného
Zisk (ztráta) před úroky a zdaněním
(EBIT)
Nákladové úroky
Zisk (ztráta) před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk (ztráta) po zdanění
Zdroj: vlastní zpracování
V pesimistické variantě vyšel výsledek hospodaření -702 648 Kč, byl záporný.
V realistické a optimistické variantě vyšel výsledek hospodaření kladně. Konkrétně pak
v realistické 208 617 Kč a v optimistické 990 429 Kč.
67
Pokud by se vyplnila realistická nebo optimistická varianta, byl by podnik v prvním roce
svého podnikání ziskový. Pokud by se vyplnila varianta pesimistická, tak by byl podnik
v prvním roce ztrátový a v dalších letech by se musely snížit náklady na provoz cukrárny,
zvýšit obsazenost podniku nebo zvýšit ceny prodávaného zboží.
Finanční ukazatele
Pro lepší zhodnocení zdraví společnosti Sedmé nebe, s. r. o. bylo vypočítáno několik
finančních ukazatelů rentability, likvidity a zadluženosti.
Pro výpočet jednotlivých ukazatelů se vychází z počáteční rozvahy a z realistické varianty
výkazu zisku a ztráty.
Výpočet rentability investovaného kapitálu
ROCE = EBIT / (Vl. kapitál + Rezervy + Dl. Závazky + Bankovní úvěry dlouhodobé)
ROCE = 290 860 / (4 010 000 + 400 000)
ROCE = 0,066
ROCE = 6,6 %
Z jedné koruny investovaného kapitálu dosáhl podnik 6,6 % provozního hospodářského
výsledku.
Výpočet rentability tržeb
ROS = čistý zisk / tržby
ROS = 208 617 / 2 695 000
ROS = 0,077
ROS = 7,7 %
Z jedné koruny tržeb podnik dosáhl 7,7 % čistého zisku.
Výpočet běžné likvidity
Běžná likvidita = krátkodobá aktiva / krátkodobé závazky
Běžná likvidita = 295 000 / 135 000
Běžná likvidita = 2,19
Hodnota běžné likvidity je optimální. Podnik by byl schopen 2,19 krát uspokojit
pohledávky věřitelů, kdyby všechna oběžná aktiva byla proměněna ve finanční prostředky.
68
Výpočet zadluženosti vlastního kapitálu
Zadluženost vlastního kapitálu = Cizí zdroje / Vl. kapitál
Zadluženost vlastního kapitálu = 535 000 / 4 010 000
Zadluženost vlastního kapitálu = 0,133
Zadluženost vlastního kapitálu = 13,3 %
Zadluženost vlastního kapitálu je optimální. Cizí zdroje by neměly značně převyšovat
vlastní kapitál společnosti.
Celková zadluženost
Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva
Celková zadluženost = 535 000 / 4 545 000
Celková zadluženost = 0,118
Celková zadluženost = 11,8 %
Majetek společnosti je kryt z 11,8 % cizími zdroji. Celková zadluženost je optimální.
Z kalkulace jednotlivých finančních ukazatelů vyplývá, že se jedná o finančně zdravý
podnik.
2.13 Hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu
Pro optimálnější zhodnocení předpokladů úspěšnosti firmy byla vypracována analýza
SWOT a seznam možných rizik, která by mohla ohrozit podnik. Rizika byla vyhodnocena
a byla navrhnuta jejich vhodná prevence.
SWOT analýza
Mezi silné stránky cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. patří to, že vyrábí vlastní kvalitní domácí
zákusky a dorty. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů, na kterém chceme stavět úspěšnost
firmy. Další silnou stránkou podniku je, že nabízí hostům útulné prostředí a atmosféru
malé moderní cukrárny. Podnik je nekuřácký, což považujeme za silnou stránku, i když
z pohledu některých zákazníku se toto může jevit jako stránka slabá. Marketingové aktivity
podniku jsou velmi rozsáhlé a aktivně působí na potenciální i stálé zákazníky. Cukrárna
69
bude mít kvalitní vzdělaný management, který má zájem na tom, aby byl podnik úspěšný
a je ochotný učit se novým věcem. Podnik bude mít kvalitní dodavatele, kteří budou
suroviny a ostatní zboží dodávat vždy včas.
Mezi slabé stránky cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. patří tyto jevy: Jedná se o začínající
podnik a jeho vlastnící nemají ještě zkušenosti s podnikáním. To může ovlivnit vstup
na trh. Zákazníci nebudou mít důvěru v nový podnik, stejně tak i dodavatelé nebo banky.
Další slabou stránkou je nabídka pouze sladkých produktů, což nemusí oslovit všechny
potenciální zákazníky. Někteří preferují podnik se slanými lahůdkami - tousty, saláty,
chlebíčky. Také absence dětského koutku může odradit některé zákazníky, ale může
přilákat jiné zákazníky, kteří vyhledávají klidnější prostředí.
Příležitostí pro vlastní podnikání se jeví rozšiřování a obměna nabídky zákusků podle
preferencí zákazníků. Oslovování nových zákazníků může pomoci zvýšit tržby
a povědomost o nové cukrárně. V městě jsou tři podniky přímé konkurence (cukrárny)
a šest podniků konkurence nepřímé (kavárny), ale většina těchto podniků se dopouští
značných chyb a tím odrazuje mnoho svých zákazníků od další návštěvy. Příležitost
cukrárny je spatřována v tom, že personál bude lépe naslouchat svým zákazníkům
a přizpůsobovat služby jejich přáním tak, aby byli co nejvíce spokojeni. Další příležitostí
pro nás je získání dobrého jména, které se bude mluvenou formou šířit dál. Budeme dělat
vše pro to, abychom toto jméno udrželi.
Hrozbou cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je vstup dalších konkurenčních podniků na trh,
což by případně snížilo poptávku po jejích produktech. Zvyšování daní by zapříčinilo
zvyšování cen surovin a tím i zvyšování cen námi nabízených produktů. Jiné faktory, které
můžeme považovat za hrozbu pro cukrárnu Sedmé nebe, s. r. o. jsou vysoká
nezaměstnanost, změna legislativy, která by měla značný vliv na úspěšnost našeho
podnikání, nesplnění finančních plánů a také nárůst lidí s onemocněním diabetes.
Následně jsou uvedeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby cukrárny Sedmé nebe,
s. r. o. v přehledné tabulce.
70
Tabulka 13 – SWOT analýza
Silné stránky
Slabé stránky
Kvalitní domácí zákusky a dorty
Začínající podnik
Příjemné prostředí
Žádné zkušenosti
Nekuřácký podnik
Pouze sladké produkty
Marketingové aktivity podniku
Bez dětského koutku
Kvalitní management
Spolehliví dodavatelé
Příležitosti
Hrozby
Rozšiřování nabídky
Vstup nových konkurentů na trh
Oslovení nových klientů
Zvýšení daní
Špatná konkurence
Vysoká nezaměstnanost
Získání a udržení dobrého jména
Změna legislativy
Nesplnění finančních plánů
Nárůst populace s cukrovkou
Zdroj: vlastní zpracování
Rizika
Jedním z rizik cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je, že nebudou naplněny finanční plány. Mezi
další rizika, která musíme vzít v úvahu, může patřit riziko poškození majetku, riziko špatné
investice, riziko neschopnosti splácet závazky, riziko ztráty klíčových dodavatelů, riziko
nedodržení zákonů, riziko ohrožení dobrého jména, riziko silné konkurence, riziko selhání
techniky, riziko selhání lidského faktoru, riziko nedostatku poptávky po našich produktech,
riziko zdravotních komplikací klíčových osob, riziko ztráty majetku, riziko špatného
vedení účetnictví a další. Tato rizika jsou zpracována do jednoduché tabulky, kde je
vyhodnocena pravděpodobnost jejich výskytu (1-5), dopad na naši firmu pokud by nastala
(1-5) a dále jsou tato rizika rozdělena podle součinu pravděpodobnosti a dopadu na rizika
běžná (0-8), závažná (9-15) a kritická (16-25).
71
Tabulka 14 – Rizika, která mohou ohrozit cukrárnu Sedmé nebe, s. r. o.
ÚROVEŇ
PRAVDĚPODOBNOST
DOPAD
Nenaplněné finanční plány
4
4
kritické (16)
Poškození majetku
3
3
závažné (9)
Ztráta majetku
1
5
běžné (5)
Špatná investice
3
4
závažné (12)
Neschopnost splácet závazky
2
3
běžné (6)
Ztráta klíčových dodavatelů
2
2
běžné (4)
Nedodržení zákonů
2
3
běžné (6)
Ohrožení dobrého jména
4
4
kritické (16)
Silná konkurence
4
3
závažné (12)
Selhání techniky
2
5
závažné (10)
Selhání lidského faktoru
3
4
závažné (12)
Nedostatek poptávky
3
5
závažné (15)
klíčových pracovníků
3
4
závažné (12)
Špatné vedení účetnictví
3
3
závažné (9)
Kontaminace potravin
3
4
závažné (12)
RIZIKO
RIZIKA
Zdravotní komplikace
Zdroj: vlastní zpracování
Nejvýznamnější rizika pro cukrárnu Sedmé nebe, s. r. o. jsou ta, jež byla vyhodnocena jako
kritická. Těmi jsou nenaplněné finanční plány a ohrožení dobrého jména.
V další tabulce jsou znovu uvedena jednotlivá rizika, která cukrárně hrozí. Jsou k nim
přiřazena preventivní řešení, kterými eliminujeme jejich vznik. V případě jejich vzniku
budeme předcházet větším dopadům na náš podnik.
72
Tabulka 15 – Rizika a prevence
RIZIKO
PREVENCE
Nenaplněné finanční plány
Dobře zpracované finanční plány, finanční rezervy
Poškození majetku
Pojištění
Ztráta majetku
Pojištění
Špatná investice
Rozložení rizika do více menších investic
Neschopnost splácet závazky
Finanční rezervy
Placení faktur včas, udržování dobrých vztahů, mít
Ztráta klíčových dodavatelů
záložní dodavatele
Nedodržení zákonů
Dobrá znalost zákonů
Ohrožení dobrého jména
Poskytování kvalitních služeb, péče o zákazníky
Kvalitní průzkum trhu, mít konkurenční výhodu,
Silná konkurence
kvalitní produkty
Selhání techniky
Pravidelná kontrola a údržba, modernizace
Selhání lidského faktoru
Zaškolování pracovníků, kontrola
Nedostatek poptávky
Zlepšení marketingové propagace, průzkum trhu
Zdravotní komplikace klíčových Preventivní péče o zdraví, zdravý životní styl,
pracovníků
pojištění
Zvyšování znalostí v účetnictví, nebo zajištění služeb
Špatné vedení účetnictví
profesionálního účetního
Kontaminace potravin
Dodržování hygienických předpisů, zavedení HACCP
Zdroj: vlastní zpracování
Rizika cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. budou pravidelně identifikována, aktualizována
a vyhodnocována a budou se k nim hledat vhodná opatření.
2.14 Přílohy
Vzhledem k rozsahu grafů a tabulek byly tyto zařazeny do textu a ne do příloh.
V přílohách diplomové práce lze pak nalézt:
Příloha 1 – Dotazník – cukrárny a kavárny ve Svitavách,
Příloha 2 – Mapa cukráren a kaváren ve Svitavách,
Příloha 3 – Fotografie budovy, v které se bude nacházet cukrárna Sedmé nebe, s. r. o.
73
3 Návrhová část
Vzhledem k tomu, že v analytické části je návrh podnikání podrobně rozpracován,
návrhová část v tomto případě s analytickou částečně splývá. Proto je v této části zejména
vyhodnoceno, zda bude podnikatelský záměr realizován a jsou zde uvedena doporučení pro
podnikatele, který by tento záměr realizoval.
Aby mohlo být rozhodnuto, zda bude „Podnikatelský záměr - otevření cukrárny ve
Svitavách“ realizován, byl sestaven podnikatelský plán.
Svitavy jsou vhodným místem k započetí podnikání – otevření cukrárny. Je zde však
několik faktorů, které mohou tuto činnost ohrozit. Nízký průměrný plat a větší počet
podniků nepřímé konkurence, ale i mnoho faktorů, které úspěšnosti podnikatele mohou
napomoci. Mezi takové patří například klesající nezaměstnanost, množství ne příliš
schopných podnikatelů a málo kvalitních cukráren v okolí.
To zda se bude záměr realizovat, závisí zejména na výsledcích finančního plánu. Finanční
plán byl vypracován pro variantu pesimistickou, realistickou a optimistickou. Na základě
podnikatelského plánu bylo vyhodnoceno, že se podnikatelský plán realizovat bude.
Až po samotném otevření cukrárny může být skutečně vysledováno, jestli plánované
segmenty podnikatelského plánu budou odpovídat realitě.
Pro podnikatele realizující podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách jsou dále
uvedena určitá doporučení, kterými podpoří úspěšnost svého podnikání:
Podnikatel by se měl řídit misí, vizí a cíli, které si stanovil a jít za nimi. Cíle podniku by se
měly konkretizovat a upravovat podle aktuální situace na trhu.
Podnik by se měl soustředit na své cílové trhy a na ně směřovat své aktivity. Prvořadá je
péče o stávající klienty.
74
Marketingová propagace by měla probíhat dle předem stanoveného rozpočtu a nemělo by
se na ní nijak šetřit ani v dalších letech, kdy už podnik bude známý a bude mít vybudované
jméno.
Podnikatel by měl sledovat návštěvnost svého podniku i návštěvnost podniků
konkurenčních a přizpůsobit otevírací dobu a počet pracovníků na směnu obsazenosti.
Důležité je nejen získat konkurenční výhodu, ale také si ji dlouhodobě udržet. Ve městě se
nachází devět konkurenčních podniků cukrárny Sedmé nebe, s. r. o., z toho 3 konkurence
přímé (cukrárny) a šest konkurence nepřímé (kavárny). Vzhledem k tomu, že většina
cukrárenských a kavárenských podniků ve Svitavách nemá životnost delší než pět let,
podnikatel by měl vyhodnotit zmíněný jev jako rizikový a tomu přizpůsobit své
podnikatelské aktivity.
Je třeba sledovat poptávku zákazníků po produktech, trendy ve výrobě a tomu by měla být
neustále přizpůsobována nabídka cukrárny.
Měly by být stanoveny standardy podniku a měla by probíhat kontrola jejich dodržování.
Samozřejmostí je kontrola kvality a dodržování hygienických zásad.
Za významnou se považuje profesní erudice zaměstnanců a jejich pozitivní motivace.
Zaměstnanci jsou nejdůležitější částí podniku, a proto by jim měla být věnována
dostatečná pozornost.
V rámci výzkumu cílových trhů a jejich preferencí se ukázalo, že pro zákazníky je
nejdůležitější při rozhodování, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštíví prostředí podniku,
obsluha a cena produktů. Proto je třeba zaměřit se na tyto tři aspekty, které mohou ovlivnit
návštěvnost cukrárny.
Prostředí podniku by mělo zákazníka zaujmout, měl by se cítit příjemně, odpočinout si a
využít nabízeného sortimentu.
Obsluha podniku musí být dobře proškolená, motivovaná a optimisticky naladěná. Právě
přístup obsluhy je většinou nejdůležitější pro zákazníkův celkový dojem z podniku.
75
Ceny produktů by měly být stanoveny v takové výši, aby dokázaly potenciální zákazníky
zaujmout, přesvědčit k nákupu, vypovědět něco o kvalitě produktů a celého podniku.
V neposlední řadě je třeba, aby byl podnik ziskový.
Podnikatel se musí zaměřit na rizika, která cukrárně hrozí, tato rizika průběžně
vyhodnocovat a hledat vhodná opatření, aby nedošlo k jejich naplnění a pokud by k jejich
naplnění došlo, aby byly následky co nejmenší. Za kritická rizika se považuje nenaplnění
finančních plánů a ohrožení dobrého jména podniku. Aby bylo zachováno dobré jméno
podniku, bylo určeno jako klíčové poskytování kvalitních služeb a dobrá péče o zákazníky.
Riziko nenaplnění finančních plánů bude eliminováno tím, že finanční plán bude odborně
zpracován a bude mít reálnou vypovídací hodnotu. Podnik by si měl tvořit finanční rezervy
pro případ, že by nastaly nečekané události, které by jej mohly ohrozit.
Podnikatel by měl být schopen realisticky zhodnotit svoji práci a možnosti vlastního
podniku a na základě toho činit potřebná rozhodnutí.
Finanční plán cukrárny Sedmé nebe obsahuje počáteční rozvahu ke dni 1. 1. 2015, rozbor
jednotlivých nákladů podniku, výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 a analýzu vybraných
poměrových ukazatelů. Výkaz zisku a ztráty byl vytvořen pro variantu pesimistickou,
realistickou a optimistickou. Nejpravděpodobnější se jeví varianta realistická, ale
podnikatel musí vzít v úvahu i další dvě varianty.
Pokud by nastala varianta realistická, byl by podnik v prvním roce podnikání ziskový.
Čistý zisk by činil 208 617 Kč. Při této variantě může být podnikatel s finančními výsledky
podniku spokojen, ale neměl by podcenit nástrahy podnikání a konkurence v dalších
letech. Podnik by měl být dále rozvíjen a zdokonalován.
Nastane-li varianta pesimistická, bude podnik ztrátový. Ztráta v prvním roce podnikání by
činila 702 648 Kč. Varianta pesimistická nutně neznamená, že by mělo být podnikání
ukončeno. Výsledek hospodaření ovlivňuje návštěvnost podniku, proto by mělo být
prozkoumáno, proč zákazníci nepřicházejí. Na základě zjištěných výsledků by měly být
provedeny kroky k nápravě stavu.
76
Při variantě optimistické by byl podnik v prvním roce ziskový, jeho výsledky by byly nad
očekávání. Zisk by činil 990 429 Kč. Při optimistické variantě by se měl podnikatel držet
i nadále podnikatelských plánů a své aktivity přizpůsobovat aktuálnímu dění. Není potřeba
velkých změn.
Nejdůležitější je schopnost podnikatele umět se rychle a správně rozhodovat a umět pružně
reagovat v různých situacích. V případě prvotních neúspěchů se nevzdávat, vyhodnotit
adekvátně situaci a poučit se z chyb.
77
Závěr
Cílem diplomové práce bylo sepsání podnikatelského plánu, který by mohl být vhodným
podkladem pro začínajícího podnikatele, jenž by chtěl otevřít cukrárnu ve Svitavách.
První část práce teoreticko-metodologická byla věnována vysvětlení základních pojmů,
popsání různých forem podnikání provozovaných v České republice a samotnému
podnikatelskému plánu. Bylo zde zdůvodněno, proč se podnikatelský plán sepisuje, jeho
základní vlastnosti a jeho struktura. Následně bylo specifikováno, co by měly jednotlivé
části obsahovat.
Druhá část analytická obsahuje samotný podnikatelský plán cukrárny Sedmé nebe, s. r. o.
Tento podnikatelský plán byl rozdělen do 12 částí. V první části (úvod a účel dokumentu)
je zdůvodnění sepsání plánu a je zde objasněno, komu je určen. V druhé části (shrnutí) je
sumarizace všech zbývajících částí plánu. Ve třetí části (popis podnikatelské příležitosti)
zdůvodňujeme své rozhodnutí pro započetí podnikání v danou dobu, dané lokalitě a daném
oboru. Ve čtvrté části (všeobecný popis firmy a klíčoví pracovníci) je popsána cukrárna
Sedmé nebe, s. r. o., je stanovena vize a mise a jsou zde specifikováni pracovníci podniku.
V páté části (cíle firmy) jsou vytyčeny cíle cukrárny Sedmé nebe, s. r. o., je určeno, do kdy
jich má být dosaženo a kdo je zodpovědný za jejich naplnění. V šesté části (potenciální
trhy) bylo analyzováno město Svitavy a provedeno dotazníkové šetření, které mělo za úkol
zjistit, jaké jsou naše cílové trhy, jaké cukrárny a kavárny respondenti ve Svitavách znají,
jak často tyto podniky navštěvují, podle čeho si vybírají, který podnik navštíví a jak jsou
pro ně v navštíveném podniku důležité různé atributy. Přáli by si, aby se ve Svitavách
otevřela cukrárna s výrobou denně čerstvých domácích zákusků za příznivé ceny? Na
závěr bylo zjišťováno pohlaví a věk respondentů. V sedmé části (okolí firmy a analýza
konkurence) bylo specifikováno okolí firmy, její makroprostředí a mikroprostředí
a konkurence. V osmé části (produkt, jeho výroba a distribuce) je upřesněno, jaké výrobky
budou vyráběny, jakým způsobem a jak budou prezentovány zákazníkům. V deváté části
(marketingová strategie) je rozpracována propagace podniku a jeho výrobků. V desáté části
(finanční plán) se nachází počáteční rozvaha podniku k 1. 1. 2015, výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2015, podrobný rozpis nákladů a analýza vybraných finančních ukazatelů.
V jedenácté části (hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika plánu) je zpracována analýza
78
SWOT a jsou identifikována rizika, která podniku hrozí. Rizika jsou dále vyhodnocena a je
navrhnuta jejich prevence. Dvanáctá část (přílohy) odkazuje na přílohy v závěru diplomové
práce.
V třetí návrhové části bylo vyhodnoceno, že se Podnikatelský záměr - otevření cukrárny ve
Svitavách bude realizovat. Byla zde uvedena doporučení a návrhy pro podnikatele, který
by záměr realizoval a jak by se měl zachovat v případě, že by nastala pesimistická,
realistická nebo optimistická varianta.
Bylo zjištěno, že Podnikatelský záměr – otevření cukrárny ve Svitavách je realizovatelný.
Cukrárna Sedmé nebe, s. r. o. bude otevřena začátkem roku 2015, bude mít čtyři stálé
zaměstnance a bude se orientovat na výrobu a následný prodej kvalitních domácích
zákusků. Zjistilo se, že ve Svitavách není mnoho úspěšných konkurenčních podniků.
Cílovými trhy cukrárny budou ženy v produktivním věku a děti. Podnik bude mít rozsáhlé
marketingové strategie. Pokud podnik dostojí realistické variantě finančního plánu, bude
už v prvním roce podnikání ziskový. Největšími riziky cukrárny Sedmé nebe, s. r. o. je
nenaplnění finančních plánů a ohrožení dobrého jména. Pokud budou dodržena navrhnutá
preventivní opatření, nemusíme se jich obávat.
Téma diplomové práce „Podnikatelský záměr – otevření cukrárny ve Svitavách“ bylo třeba
zpracovat, aby se potvrdilo, že ve městě Svitavy se 17 090 obyvateli se nachází malé
množství úspěšně podnikajících kaváren a cukráren a že zde může vzniknout prosperující
cukrárna, která dokáže uspokojit potřeby občanů Svitav. Analytická část práce, která
obsahuje podnikatelský plán, by mohla sloužit jako vhodný podklad pro začínajícího
podnikatele, který by si chtěl ve Svitavách otevřít cukrárnu.
79
Literatura
ABRAMS, Rhonda a Julie VALLONE. Obchodní plán: vytvořte ho správně a rychle!.
Praha: Pragma, 2007. ISBN 978-807-3490-522.
ABRAMS, Rhonda. Successful business plan: secrets. 5th ed. Palo Alto, Calif: The
Planning Shop, 2010. ISBN 978-193-3895-147.
ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských
a diplomových prací. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2011.
ISBN 978-80-87411-13-1.
BANGS, David H. Průvodce podnikatelským plánováním: plánování jako klíčový faktor
úspěchu v podnikání. 5., rev. a rozš. vyd. Praha: Pragma, 1996, 116 s. ISBN 80-720-50478.
BLACKWELL, Edward. Podnikatelský plán. Praha: Readers International Prague, 1993,
134 s. ISBN 80-901-4541-8.
FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha:
Grada, 2005, 356 s. ISBN 80-247-0939-2.
How to write a business plan: developing the business plan. Boca Raton, FL: BarCharts,
Inc, 2004. ISBN 978-157-2228-115.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 288 s.
Marketing (Grada). ISBN 978-80-247-3247-3.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha:
Grada, 2008, 269 s. ISBN 978-80-247-2690-8.
JANATKA, František. Rizika v komerční praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2011, 316 s. ISBN 978-80-7357-632-5.
80
KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2007, 216 s. ISBN
978-80-251-1605-0.
KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, realizace a kontrola. 1.
vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
LANGDON, Ken. 100 tipů jak začít úspěšně podnikat. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, ix,
122 s. ISBN 80-251-0797-3.
POTEET, G. Starting up your own business: expert advice from the U.S. Small Business
Administration. 1st ed. Blue Ridge Summit, PA: Liberty Hall Press, c1991, viii, 269 p.
ISBN 08-306-3548-3.
PTÁČKOVÁ, Vlasta. Velký průvodce podnikatele (1998-1999). Vyd. 1. Praha: Academia,
1998, 272 s. ISBN 80-200-0667-2.
SRPOVÁ, Jitka, Ivana SVOBODOVÁ, Pavel SKOPAL a Tomáš ORLÍK. Podnikatelský
plán a strategie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 200 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-2474103-1.
SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 1999, 456 s. ISBN
80-717-9228-4.
VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999,
324 s. ISBN 80-861-1921-1.
VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl.
vyd. Praha: Grada, 2012, 332 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.
WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start. Vyd. 1. Praha: Management
Press, 2003, 159 s. ISBN 80-726-1075-9.
81
Internetové zdroje
Charakteristika okresu Svitavy. In: Český statistický úřad: Krajská správa ČSÚ v
Pardubicích [online]. 2013 [cit. 2014-04-07]. Dostupné z: www.czso.cz
Cukrárny a kavárny Svitavy. In: Vyplň to cz [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z:
www.cukrarny-a-kavarny-svitavy.vyplnto.cz
GLATT, Jennifer. Business Plan Basics. EBSCO host [online]. 2008 [cit. 2014-04-07].
Dostupné z: www.ebscohost.cz
HDP 2014, vývoj hdp v ČR. In: Kurzycz [online]. 2014 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z:
www.kurzy.cz
Jak vypadal můj podnikatelský záměr. In: ZBLOg.cz: O začátcích mého podnikání, ale
také názory na zajímavé události [online]. 2012 [cit. 2014-03-05]. Dostupné z:
www.zblog.cz
KRATOCHVÍL, Bedřich. Umělá šlehačka by u nás neuspěla. Anopress IT, a.s. [online].
2011, č. 16 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: www.anopress.cz
LEVICKÁ, Tereza. CLW 2013: Druhy obchodních korporací a jejich základní
charakteristiky. In: Zákonyvkapse.cz: Průvodce novým právem 2014 [online]. 2013 [cit.
2014-03-04]. Dostupné z: www.zakonyvkapse.cz
Máte vlastnosti úspěšného podnikatele?. In: Ipodnikatel.cz [online]. 2011 [cit. 2014-0305]. Dostupné z: www.ipodnikatel.cz
Průměrné platy. In: Easyjobs.cz [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: www.easyjobs.cz
Předpis č. 90/2012 Sb.: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích). In: Zákony pro lidi.cz [online]. 2012 [cit. 2014-03-04]. Dostupné
z: www.zakonyprolidi.cz
82
Svitavy: oficiální informační portál města Svitavy [online]. 2014 [cit. 2014-04-04].
Dostupné z: www.svitavy.cz
Vybrané ukazatele za správní obvod Svitavy. In: Český statistický úřad [online]. [cit. 201403-26]. Dostupné z: www.czso.cz
Vznik a zánik ekonomických subjektů podle odvětví (NACE) (ORG9130UC). Český
statistický
úřad:
Veřejná
databáze
[online].
[cit.
2014-04-07].
Dostupné
z:
www.vdb.czso.cz
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online]. 2010 [cit. 201404-08]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz
Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. In: Zákony pro lidi.cz [online].
2010 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz
Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání. In: Zákony pro lidi.cz [online].
2010 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz
Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník In: Zákony pro lidi.cz [online]. 2010 [cit. 201403-22]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz
Živnost volná pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR. BusinessInfo.cz: Oficiální
portál pro podnikání a export [online]. 2014 [cit. 2014-04-05]. Dostupné z:
www.businessinfo.cz
Živnostenské podnikání v ČR. In: Hospodářská komora České republiky: Měníme vize ve
skutečnost [online]. 2013 [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: www.komora.cz
83
Přílohy
Příloha 1 – Dotazník - cukrárny a kavárny ve Svitavách
Příloha 2 – Mapa cukráren a kaváren ve Svitavách
Příloha 3 – Fotografie budovy, v které se bude nacházet cukrárna Sedmé nebe, s. r. o.
84
Příloha 1 – Dotazník - cukrárny a kavárny ve Svitavách
Dobrý den,
jsem studentkou 5. Ročníku Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Píši diplomovou
práci na téma „Podnikatelský záměr – otevření cukrárny ve Svitavách“. Tímto bych Vás
chtěla požádat o vyplnění stručného dotazníku. Výsledky, které tímto šetřením získám,
poslouží jako podklad k mé diplomové práci.
1. Jaké cukrárny a kavárny ve Svitavách znáte?
2. Jak často navštěvujete tyto podniky?
Méně než 1 x měsíčně
Nenavštěvuji
1-3 x měsíčně
1 x týdně
Častěji než 1 x týdně
3. Podle čeho si vybíráte, kterou cukrárnu nebo kavárnu navštívíte?
4. Jak je pro Vás v takovém podniku důležité/ý/á:
(1 - není to pro mě vůbec důležité, 2 - spíše nedůležité, 3 - spíše důležité, 4 - přikládám
tomu určitou důležitost, 5 - velmi důležité)
Zdroj : vlastní zpracování
5. Měli byste zájem, aby v centru Svitav existovala cukrárna s výrobou domácích
denně čerstvých zákusků za příznivé ceny?
ano
ne
nevím
6. Pohlaví
žena
muž
7. Do jaké věkové kategorie patříte?
20 let nebo méně
21 - 30 let
41 - 50 let
31 - 40 let
51 a více let
Děkuji vám za váš čas.
Barbora Šmídová
Příloha 2 – Mapa cukráren a kaváren ve Svitavách
Zdroj: vlastní zpracování
Příloha 3 – Fotografie budovy, v které se bude nacházet cukrárna Sedmé nebe, s. r. o.
Zdroj: www.svitavy.cz
Download

Plný text práce - Vysoká škola hotelová v Praze