hospodářské výsledky a rating
top českého stavebnictví
velké hráče
krize tolik nepostihla
Rok 2009 byl pro stavební společnosti a pro výrobce stavebních
hmot a materiálů ve znamení ekonomické krize. Ovšem následky
hospodářského útlumu a pokles zakázek se projeví zřejmě až
v letošním a příštím roce.
Před rokem očekávaly stavební firmy
pokles obratů o osm procent. U největších hráčů na trhu se tato očekávání nenaplnila a v celkových číslech
k poklesu tržeb v roce 2009 nedošlo.
Obecně můžeme potvrdit, že útlumem
trpí zejména malé a střední firmy, což
neplatí pouze pro sektor stavebního průmyslu, ale také pro jiné obory.
Stovka nejvýznamnějších firem si také
v roce 2009 udržela dobrou ziskovost.
S ohledem na plánované úspory a tlak
na ceny stavebních prací zejména
u státních zakázek však nejspíše dojde
až v letošním a příštím roce k poklesům tržeb i ziskových marží u většiny
velkých firem z oboru.
U největších výrobců stavebních
materiálů a hmot došlo ke snížení obratů již v roce 2009. U sledovaných 37
společností, které nám poskytly údaje, došlo v roce 2009 k poklesu obra-
tu ve srovnání s rokem 2008 o zhruba
18 %, řadě firem poklesly zisky, avšak
přesto většina z velkých hráčů skončila s dobrým hospodářským výsledkem.
V letošních žebříčcích podniků
z oblasti stavebnictví a výrobců stavebních hmot jsme vycházeli z údajů
z veřejně dostupných zdrojů, případně z údajů poskytnutých firmami samotnými za rok 2009. Každý subjekt
(IČO) je hodnocen na základě nekonsolidovaných výsledků.
insolvenční vlna
Rok 2009 byl ve znamení rekordních
počtů insolvencí firem. Do konce roku
2009 bylo podáno celkem 5255 insolvenčních návrhů na firmy, tj. na obchodní společnosti a na podnikající
fyzické osoby. Ve srovnání s rokem
2008 to znamenalo nárůst o 53,7 %.
tabulka 3: ukázka kalkulace indexu bonity
rizikové faktory váha
v%
platební morálka
28
otázka kreditu
30
podnikatelský rozvoj
6
situace v zakázkách
6
právní forma
10
stáří firmy
8
roční obrat
6
obrat/zaměstnanci
2
základní kapitál
4
celkem
100
index bonity
klasifikace (1 – nejlepší až 6 – nejhorší výsledek)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
84
75
15
24
20
8
6
3
4
18
3
20
90 84
–
24
–
–
239
5,5
6
–
–
tabulka 4: třídy bonity
třída bonity
1
2
3
4
5
6
www.stavitel.cz
TOP1019_29.indd 19
index bonity
100–149
150–200
201–250
251–300
301–350
351–499
pravděpodobnost defaultu
na horizontu jednoho roku
0,1
0,25
0,6
1,25
3
10
19
Řešením insolvenčních návrhů firem
je konkurz či reorganizace. Reorganizace byla v roce 2009 povolena pouze
u 16 firem. Za rok 2009 bylo prohlášeno celkem 1553 konkurzů. To je nejvyšší počet od roku 2004. Přesto počet
prohlášených konkurzů nedosahuje
úrovně z přelomu tisíciletí. Počty prohlášených konkurzů přibližuje tabulka 1 na str. 21.
Dalších 1721 insolvenčních návrhů bylo zamítnuto, přičemž nejčastějším důvodem zamítnutí byl naprostý
nedostatek majetku (zhruba v 90 %
případů). Zamítnutí insolvenčního
návrhu pro nedostatek majetku je podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.
situace v odvětvích
Při přepočtu na tisíc registrovaných
firem se ekonomická krize z hlediska
insolvencí nejvíce promítla do segmentu výroby z plastů a chemického
průmyslu. V absolutních číslech se
v insolvenčním rejstříku ocitlo nejvíce firem z oblasti velko- a maloob-
o čem vypovídá hospodářská
informace
informace strukturálního charakteru
> právní forma
> datum založení subjektu
> datum zápisu do obchodního
rejstříku nebo registru živnostenského
podnikání
> zúčastněné osoby (společníci, jednatelé, představenstvo a dozorčí rada,
akcionáři, komandisté, majitelé)
> ostatní účasti, funkce
> předmět podnikání
> odvětví/obor (OKeČ, nACe)
finanční informace
> výše kapitálu (kmenové nebo vlastní
jmění)
> roční obrat
> nemovitosti
> bilance (aktiva, pasiva, výkaz zisku
a ztráty)
> finanční analýza
ostatní informace
> vývoj podniku
> situace v zakázkách
> počet zaměstnanců
> poznámka (další doplňující informace k hodnocené firmě, k účastem,
historii, investicím, pobočkám apod.)
> bankovní spojení
informace o bonitě
> scoring/index bonity
> platební disciplína
> otázka úvěruschopnosti, vyjádření
k obchodnímu spojení
> maximální dodavatelský úvěr
říjen 2010 | stavitel 10
6.10.2010 8:33:10
20
top českého stavebnictví
chodu (818, resp. 748 firem), dobře se
nevedlo ani podnikům ve stavebnictví
(478), službách (465) a nemovitostech
(298). Insolvenci dle odvětví zachycuje tabulka 2.
postižené stavebnictví
Rovněž v roce 2009 došlo ke krachům
stavebních firem. Z firem uvedených
v minulém žebříčku TOP 2009 se pod
vedením konkurzního správce ocitla
například firma KAREL DVOŘÁK, a.s.,
zaměstnávající v roce 2009 zhruba 100
pracovníků. Z výrobců stavebních hmot
neustála zhoršenou zakázkovou situaci
společnost Technistone a.s., která po 10
letech své činnosti, musí projít reorganizací.
výpočet indexu bonity
Index bonity, který stanovuje Creditreform u všech svých informací, je fungující hodnocení bonity firmy s jednoduchou konstrukcí. Jde o hybridní
ratingový model, což znamená, že jednu
hospodářské výsledky a rating
část rizikových faktorů tvoří kvantitativní ukazatele (například roční obrat nebo
základní kapitál) a druhou část kvalitativní ukazatele (platební morálka, podnikatelský rozvoj aj.). Právě zkušenosti
s platební morálkou firem se ukázaly
jako jeden z velmi důležitých indikátorů finanční stability firmy. Pokud totiž
firma platí opožděně faktury méně důležitým dodavatelům, je většinou pouze
otázkou času, kdy začnou nabírat skluz
také platby za životně důležité dodávky.
Rizikové faktory jsou vážené podle míry
vlivu na finanční stabilitu firmy na základě kalibrace a validace ratingového
modelu. Jak to ve skutečnosti vypadá,
ukazuje tabulka 3.
V dolním řádku tabulky je vidět, že
index bonity podniku se vyjadřuje trojmístným číslem. V závislosti na vycházející hodnotu indexu bonity může být
podnik zařazen do jedné z šesti (případně více) bonitních tříd, přičemž každá
třída se vyznačuje jinou pravděpodobností defaultu, čili neschopnosti podni-
ku uhradit své závazky, jak je to uvedeno
v tabulce 4.
Právě index bonity představuje indikátor včasného varování před vznikem nedobytných pohledávek. Podle
tohoto hodnocení lze jednoznačně rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními
úvěry a díky návaznosti indexu bonity
na pravděpodobnost úpadku (riziko krachu firmy do jednoho roku) lze vytvářet
rizikové třídy vlastních odběratelů nebo
vytvářet dostatečné rezervy na nedobytné pohledávky nebo připravit se na snížení příjmů z neuskutečněných zakázek
s dostatečným časovým předstihem. Zejména pro malé a střední podniky nabízí
tzv. zrcadlo rizikovosti plnohodnotný
nástroj, který umožňuje získat jasnou
představu o kvalitě a bonitě zákazníků.
V rámci vytvoření zrcadla rizikovosti
jsou všichni zákazníci nebo i dodavatelé
„prolustrováni“ z hlediska solventnosti
a finanční stability a podle dostupných
finančních údajů a scoringového hodnocení jsou rozděleni do rizikových tříd.
tabulka: 2 insolvence dle odětví
pořadí
odvětví
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
chemický průmysl a výroba z plastů
telekomunikace, poštovní služby
papírenský průmysl
potravinářství
těžba
leasing
cestovní kanceláře
velkoobchod
dopravní služby
výroba skla, keramiky, stavebních. materiálů
strojírenství
obchod s auty a pohonnými hmotami
nakladatelství
nemovitosti
výroba z kovů
dřevařství
výzkum a vývoj
recyklace druhotných surovin
maloobchod
textilní a kožedělný průmysl
výroba nábytku
restaurace, hotely
stavebnictví
podnik. poradenství, reklama, ostatní podnik. služby.
energie a zpracování vod
IT služby
čištění odpadních vod
volný čas, kultura
finanční zprostředkování, pojištění
zemědělství a lesnictví
vzdělání
zdravotnictví
odbory a spolky
veřejná správa
náchylnost
2009*
7,57
7,47
6,31
5,13
3,82
3,77
3,27
3,17
3,17
2,94
2,67
2,5
2,4
2,23
2,12
2,08
2,07
2,04
1,99
1,95
1,85
1,48
1,43
1,37
1,25
1,22
0,79
0,59
0,54
0,41
0,41
0,11
0,09
0,06
celkem
insolvencí 2009
54
12
6
77
2
27
68
818
200
34
126
115
56
298
173
110
3
3
748
70
42
187
478
465
2
47
7
35
33
59
16
4
6
1
náchylnost
2009*
5,79
3,14
9,24
3,83
4,71
2,09
3,1
2,42
1,93
2,6
2,02
1,18
1,5
1,25
1,06
1,21
2,13
1,76
1,2
1,98
1,55
1,21
0,97
1,01
0,9
0,82
1,14
0,6
0,43
0,46
0,43
0,17
0,31
0,13
celkem
insolvencí 2008
39
5
8
52
2
14
63
569
115
29
74
51
32
154
81
67
3
3
471
66
27
143
308
330
1
30
8
34
28
64
16
6
20
2
2.
5.
1.
4.
3.
10.
6.
8.
13.
7.
11.
21.
16.
17.
23.
18.
9.
14.
20.
12.
15.
19.
25.
24.
26.
27.
22.
28.
30.
29.
31.
33.
32.
34.
říjen 2010 | stavitel 10
TOP1019_29.indd 20
6.10.2010 8:33:10
hospodářské výsledky a rating
top českého stavebnictví
21
tabulka: 1 počty prohlášených konkurzů
rok
počet prohlášených konkurzů
1996
808
1997
1251
1998
2022
služby řízení finančních rizik
Společnost Creditreform patří k významným poskytovatelům kompletních služeb
v oblasti integrovaného debt managementu a řízení rizik. Klienti mají k dispozici
firemní databázi s 3,6 mil. firemních informací, je možné získat údaje o podniku
z jakékoliv země světa.
Kromě hospodářských informací nabízí
Creditreform podporu podnikatelům v ob-
1999
2000
2000
2491
2001
2473
2002
2155
2003
1728
2004
1411
lasti inkasa a správy pohledávek a marketingových služeb.
Scoringové hodnocení je nedílnou součástí hospodářských informací, které poskytují informační agentury o firmách
z celého světa. Překonáním informačního
nedostatku díky aktuálním informacím
o bonitě odběratelů dochází na straně dodavatele ke zlepšování konkurenceschopnosti na domácích i zahraničních trzích.
2005
1236
2006
1245
2007
1115
2008
1141
2009
1553
Životně důležité jsou pak hospodářské informace zejména pro stanovování platebních podmínek odběratelům a pro řízení
úvěrových rizik.
cyril mores
jednatel creditreform s.r.o.
poznámka k tabulce č. 2 - náchylnost 2009 znamená náchylnost k podnikovým insolvencím, která se rovná počtu
insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných firem.
výrobci stavebních hmot podle čistých tržeb v roce 2009
pořadí
název
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
Lasselsberger, s.r.o.
ZAPA beton a.s.
CeMeX Czech Republic, k.s.
Holcim (Česko), a.s., člen koncernu
Cement Hranice, a.s.
Českomoravský štěrk, a.s.
BOHeMIA ASFALT, s.r.o.
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Tondach Česká republika s.r.o.
ŽPSV a.s.
Heluz cihlářský průmysl v.o.s.
HAAS FeRTIGBAU spol. s r.o.
BAUMIT, spol. s r.o.
Lafarge Cement, a.s.
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
KÁMen Zbraslav, spol. s r.o.
Rigips, s.r.o.
Českomoravský beton, a.s.
BeST, a.s.
ILBAU spol. s r.o.
Prefa Brno a.s.
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Technistone a.s.
Štěrkovny spol. s r. o. Dolní Benešov
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
STOMIX, spol. s r. o.
KOTOUČ ŠTRAMBeRK, spol. s r. o.
B & BC, a. s.
TOPOS PReFA Tovačov a.s.
PReFA-BeTOn Cheb, spol. s r.o.
CARMeUSe CZeCH RePUBLIC s.r.o.
Prefa Praha a.s.
Poznámky:
1)
2)
3)
4)
ičo
14864576
26209578
25238078
25137026
25821903
15052320
15504077
25502247
25186183
25029673
46507515
00015253
25828584
46346741
46680004
45349711
48038296
14867494
15052346
45798222
41193954
49551272
25201859
40743187
46901078
48173029
25932080
47150335
46882324
48400874
47972165
64832783
27777286
49791656
25340905
60192356
počet
zaměstnanců 2009
1035
589
1751
530
392
391
172
438
130
310
270
336
555
716
320
266
218
182
220
382
130
118
366
165
365
230
175
230
180
120
164
170
280
98
87
113
tržby 2008
v czk
8 842 429 000
4 606 898 000
4 252 172 000
3 483 314 000
2 334 424 000
2 582 153 000
2 260 158 000
1 476 907 000
1 717 761 000
1 624 436 000
1 876 597 000
2 463 298 000
1 710 770 000
1 657 148 000
1 176 093 000
1 250 000 000
1 279 864 000
1 501 511 000
1 642 971 000
1 170 110 000
1 518 751 000
1 572 374 000
1 071 476 000
784 487 000
799 027 000
584 090 000
573 570 000
681 016 000
622 728 000
468 562 000
482 685 000
350 611 000
255 534 000
684 115 000
481 474 000
289 887 000
tržby 2009
v czk
6 578 848 000
3 773 244 000
3 650 074 000
2 485 922 000
1 994 786 000
1 974 408 000
1 738 557 000
1 683 241 000
1 596 080 000
1 573 836 000
1 442 038 000
1 423 510 000
1 367 193 000
1 315 118 000
1 297 061 000
1 277 000 000
1 271 716 000
1 264 813 000
1 200 000 000
1 099 882 000
1 070 118 000
1 070 000 000
980 644 000
812 037 000
644 588 000
555 781 000
491 093 000
480 000 000
468 592 000
398 303 000
396 373 000
350 000 000
330 453 000
330 113 000
330 000 000
217 611 000
pozn.
1)
4)
3)
2)
2)
2)
přepočtený údaj, firma používá hospodářský rok, obrat za 9 měs. 2009 CZK 957 711 000
podle vlastních údajů firmy
firma v reorganizaci
odhadované údaje z důvodu fúze
Údaje za 2009 nejsou k dispozici:
KnAUF InSULATIOn, spol. s r.o. (IČO 27242293)
www.stavitel.cz
TOP1019_29.indd 21
říjen 2010 | stavitel 10
6.10.2010 8:33:11
22
top českého stavebnictví
hospodářské výsledky a rating
stavební firmy podle čistých tržeb v roce 2009
pořadí
název
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Skanska a.s.
Metrostav a.s.
STRABAG a.s.
eUROVIA CS, a.s.
OHL ŽS, a.s.
HOCHTIeF CZ a. s.
IMOS Brno, a.s.
PSG-International a.s.
GeOSAn GROUP a.s.
SWIeTeLSKY stavební s.r.o.
Viamont DSP a.s.
Subterra a.s.
BÖGL a KRÝSL, k.s.
SYneR, s.r.o.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
eiffage Construction Česká republika, s.r.o.
Dálniční stavby Praha, a.s.
Zakládání staveb, a.s.
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
SMP CZ, a.s.
COLAS CZ, a.s.
PSj, a.s.
UnISTAV a.s.
BAK stavební společnost a.s.
ALPIne stavební společnost CZ, s.r.o.
FIReSTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
VCeS a.s.
M - SILnICe a.s.
GeMO OLOMOUC, spol. s r.o.
energie - stavební a báňská a.s.
CGM Czech a.s.
Průmstav, a.s.
BeRGeR BOHeMIA a. s.
Chládek & Tintěra, a.s.
ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.
Vodohospodářské stavby, s.r.o.
KOnSTRUKTIVA KOnSIT a.s.
VOKD, a.s.
TenZA, a.s.
Porr (Česko) a.s.
HeRKUL a.s.
eDIKT a.s.
MOTA-enGIL CenTRAL eUROPe Česká republika, a.s.
GjW Praha spol. s r.o.
GOLDBeCK Bau s.r.o.
KLeMenT a.s.
Zlínstav a.s.
jHP spol. s r.o.
SILnICe GROUP a.s.
Čermák a Hrachovec a.s.
BeTOnSTAV TePLICe a.s.
První chodská stavební společnost, s.r.o.
TOMI - ReMOnT a.s.
D.I.S., spol. s r.o.
TOPGeO BRnO, spol. s r.o.
ŽSD a.s.
RD Rýmařov s.r.o.
TeCHFLOOR s.r.o.
Zakládání Group a.s.
SITeL, spol. s r.o.
ičo
26271303
00014915
60838744
45274924
46342796
46678468
25322257
13694341
25671464
48035599
25429949
45309612
26374919
48292516
25253361
15504158
40614948
49241567
45273910
27195147
26177005
25337220
00531766
28402758
45192286
25317628
26746573
42196868
13642464
45146802
49973215
25105825
45357269
62743881
25378147
40233308
18630197
47675853
25570722
43005560
25004638
25172328
25138189
41192869
64574661
25016695
28315669
45798290
62242105
26212005
63149435
14704013
25508571
46975616
41603338
64511359
18953581
25350650
61858013
44797320
počet
zaměstnanců 2009
4846
3199
2465
2073
1975
1583
722
270
239
1124
400
1002
524
320
476
809
265
383
800
781
859
418
343
498
551
450
785
579
485
655
200
363
316
399
467
520
226
620
200
120
170
226
135
148
15
200
197
280
215
328
30
154
259
208
228
119
430
130
96
478
tržby 2008
v czk
17 800 977 000,00
22 777 798 000,00
17 945 406 000,00
15 511 953 000,00
12 083 703 000,00
8 480 817 000,00
6 762 307 000,00
5 035 798 000,00
6 325 115 000,00
3 778 280 000,00
4 005 763 000,00
4 416 752 000,00
3 607 763 000,00
4 424 085 000,00
2 100 000 000,00
5 087 047 000,00
2 880 115 000,00
2 309 452 000,00
3 046 720 000,00
3 237 157 000,00
3 109 050 000,00
3 511 865 000,00
3 274 203 000,00
3 099 946 000,00
1 988 435 000,00
2 425 000 000,00
3 475 564 000,00
2 256 366 000,00
3 115 280 000,00
1 482 307 000,00
597 143 000,00
2 206 616 000,00
2 132 871 000,00
1 112 690 000,00
3 229 004 000,00
1 658 285 000,00
1 604 695 000,00
1 541 571 000,00
928 043 000,00
2 694 607 000,00
519 219 000,00
851 721 000,00
896 650 000,00
906 819 000,00
1 297 616 000,00
1 472 349 000,00
926 437 000,00
710 881 000,00
872 723 000,00
888 896 000,00
1 480 195 000,00
897 674 000,00
562 142 000,00
924 546 000,00
987 572 000,00
748 238 000,00
788 641 000,00
952 400 000,00
633 024 000,00
760 843 000,00
tržby 2009
v czk
27 666 828 000,00
22 169 105 000,00
17 890 761 000,00
17 604 060 000,00
12 612 167 000,00
7 167 938 000,00
6 638 364 000,00
6 350 018 000,00
5 120 071 000,00
4 295 922 000,00
4 268 982 000,00
3 990 690 000,00
3 864 831 000,00
3 825 278 000,00
3 567 145 000,00
3 348 923 000,00
3 268 935 000,00
3 240 261 000,00
3 178 104 000,00
3 085 603 000,00
3 007 424 000,00
2 997 421 000,00
2 713 689 000,00
2 619 961 000,00
2 448 953 000,00
2 443 000 000,00
2 385 091 000,00
2 315 837 000,00
2 310 484 000,00
2 227 185 000,00
2 180 000 000,00
2 090 277 000,00
1 824 506 000,00
1 762 717 000,00
1 700 000 000,00
1 678 002 000,00
1 545 117 000,00
1 521 231 000,00
1 372 059 000,00
1 244 989 000,00
1 229 254 000,00
1 166 305 000,00
1 130 486 000,00
1 083 000 000,00
1 071 172 000,00
1 009 152 000,00
990 599 000,00
986 566 000,00
974 842 000,00
969 774 000,00
959 420 000,00
944 996 000,00
863 817 000,00
856 016 000,00
850 379 000,00
843 408 000,00
822 471 000,00
817 059 000,00
807 531 000,00
802 608 000,00
pozn.
1)
2)
3)
2) 3)
2) 3)
3)
2)
říjen 2010 | stavitel 10
TOP1019_29.indd 22
6.10.2010 8:33:11
hospodářské výsledky a rating
top českého stavebnictví
23
stavební firmy podle čistých tržeb v roce 2009
pořadí
název
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
PROMeT CZeCH s.r.o.
ROSS Holding a.s.
BALTOM, s.r.o.
PSG a.s.
eUROMOnT GROUP a.s.
Casta a.s.
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Integra stavby a.s.
eSOX, spol. s r.o.
PRAGIS a.s.
STReICHeR, spol. s r.o. Plzeň
AZ SAnACe a.s.
BAU-STAV a.s.
ČneS dopravní stavby, a.s.
PKS InPOS a.s.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Stavitelství De a.s.
SaM silnice a mosty a.s.
PřeMYSL VeSeLÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
SDS eXMOST spol. s r.o.
OK mont - STM, spol. s r.o.
GeOSAn DOPRAVní STAVBY a.s.
SILnICe ČÁSLAV - HOLDInG, a.s.
VW WACHAL a.s.
eKOSTAVBY Louny s.r.o.
STAeG, spol. s r.o.
KAReTA s.r.o.
AGILe spol. s r.o.
Ing. Bronislav Vala
FORTeX - AGS, a.s.
BLOCK a.s.
jeŽ, spol. s r.o.
Regionální stavební s.r.o.
Trakce, a.s.
InSTALACe Praha, spol. s r.o.
STeP, spol. s r.o.
Speciální stavby Most spol. s r.o.
DITHeRM a.s.
STAVOS Brno, a.s.
POZeMSTAV Prostějov, a.s.
MOnTAKO s.r.o.
Rovina, a.s.
MORAVOSTAV BRnO, a.s. stavební společnost
Trigema Building a.s.
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Interma, akciová společnost
Podzimek a synové s.r.o.
BReX, spol. s r.o.
TePLOTeCHnA Ostrava a.s.
HSF System a.s.
SIPRAL a.s.
STASPO, spol. s r.o.
PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.
VHS Břeclav s.r.o.
PS BRnO, s.r.o.
BeTOnBAU, s.r.o
CL-eVAnS CZ s.r.o.
Lesostavby Třeboň a.s.
SYneR Morava, a.s.
IMOS Zlín s.r.o.
www.stavitel.cz
TOP1019_29.indd 23
ičo
45196613
25259741
44565038
28302371
63147165
25170058
45193118
25014391
00558010
41194861
14706768
25033514
14705877
47781734
46980059
46900918
26068435
25018094
25342100
49454501
15529827
26701294
25261282
25567225
10442481
25520059
62360213
15030741
41549007
00150584
18055168
49551281
44565208
25836510
45804371
00674672
41327225
64948331
65277911
25527380
25123017
64508510
46347542
27653579
45474281
63145057
46978194
40232549
45193771
25903101
61860433
41035704
25309439
42324149
25506820
49614819
26768607
47239328
63493675
26309190
počet
zaměstnanců 2009
17
330
120
311
417
68
356
56
130
236
195
188
124
260
320
271
73
263
220
161
100
96
335
80
201
400
100
115
270
285
150
46
96
180
190
92
177
64
200
96
69
140
184
47
203
350
130
130
245
134
146
120
60
234
127
116
68
253
130
85
tržby 2008
v czk
2 005 475 000,00
905 131 000,00
820 567 000,00
930 272 000,00
850 548 000,00
957 693 000,00
595 253 000,00
1 077 360 000,00
424 571 000,00
860 580 000,00
760 394 000,00
450 000 000,00
748 237 000,00
779 476 000,00
564 925 000,00
625 897 000,00
1 101 028 000,00
526 973 000,00
494 717 000,00
556 987 000,00
694 430 000,00
354 027 000,00
568 414 000,00
514 375 000,00
804 031 000,00
471 574 000,00
500 000 000,00
651 539 000,00
455 904 000,00
559 189 000,00
776 617 000,00
166 331 000,00
484 416 000,00
389 056 000,00
816 065 000,00
404 320 000,00
598 267 000,00
417 480 000,00
484 756 000,00
623 184 000,00
480 263 000,00
428 728 000,00
927 035 000,00
581 016 000,00
602 110 000,00
953 466 000,00
937 622 000,00
410 795 000,00
500 085 000,00
817 941 000,00
1 005 074 000,00
347 000 000,00
540 438 000,00
419 989 000,00
923 393 000,00
420 742 000,00
416 322 000,00
510 640 000,00
402 922 000,00
392 602 000,00
tržby 2009
v czk
800 839 000,00
783 432 000,00
746 766 000,00
721 729 000,00
716 583 000,00
713 569 000,00
708 526 000,00
700 000 000,00
690 897 000,00
688 061 000,00
680 589 000,00
680 228 000,00
656 852 800,00
650 000 000,00
638 073 000,00
635 588 000,00
628 297 000,00
622 504 000,00
621 188 000,00
619 238 000,00
600 901 000,00
598 321 000,00
586 146 000,00
584 946 000,00
583 086 000,00
559 000 000,00
553 103 000,00
551 151 000,00
550 000 000,00
549 592 000,00
542 206 000,00
542 099 000,00
539 418 000,00
535 494 000,00
532 338 000,00
526 260 000,00
511 624 000,00
483 599 000,00
482 541 000,00
477 175 000,00
476 584 000,00
472 518 000,00
456 909 000,00
454 681 000,00
452 980 000,00
443 221 000,00
438 097 000,00
429 651 000,00
414 526 000,00
412 378 000,00
408 721 000,00
400 000 000,00
397 704 000,00
397 035 000,00
389 797 000,00
386 471 000,00
385 179 000,00
385 000 000,00
383 102 000,00
347 782 000,00
pozn.
5)
2)
2)
2)
říjen 2010 | stavitel 10
6.10.2010 8:33:11
24
top českého stavebnictví
hospodářské výsledky a rating
stavební firmy podle rentability tržeb
pořadí
název
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
GOLDBeCK Bau s.r.o.
SILnICe GROUP a.s.
KAReTA s.r.o.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
eKOSTAVBY Louny s.r.o.
Viamont DSP a.s.
STReICHeR, spol. s r.o. Plzeň
eUROMOnT GROUP a.s.
MAnAG, a.s.
KLeMenT a.s.
Chládek & Tintěra, a.s.
Speciální stavby Most spol. s r.o.
Rovina, a.s.
TOMI - ReMOnT a.s.
Zlínstav a.s.
BeTOnBAU, s.r.o
POZeMSTAV Prostějov, a.s.
MOnTAKO s.r.o.
PS BRnO, s.r.o.
SaM silnice a mosty a.s.
M - SILnICe a.s.
Trakce, a.s.
SITeL, spol. s r.o.
PSG a.s.
ŽSD a.s.
jHP spol. s r.o.
STAVOS Brno, a.s.
IMOS Brno, a.s.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
VAMOZ - servis, a.s.
TenZA, a.s.
BeRGeR BOHeMIA a. s.
SMO a.s.
Skanska a.s.
Čermák a Hrachovec a.s.
AZ SAnACe a.s.
SMP CZ, a.s.
OK mont - STM, spol. s r.o.
D.I.S., spol. s r.o.
SDS eXMOST spol. s r.o.
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
BAU-STAV a.s.
SILnICe ČÁSLAV - HOLDInG, a.s.
SYneR, s.r.o.
GeMO OLOMOUC, spol. s r.o.
eDIKT a.s.
HeRKUL a.s.
PřeMYSL VeSeLÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
TOPGeO BRnO, spol. s r.o.
eUROVIA CS, a.s.
PSj, a.s.
Metrostav a.s.
Casta a.s.
Trigema Building a.s.
VW WACHAL a.s.
BLOCK a.s.
PKS InPOS a.s.
Zakládání Group a.s.
Podzimek a synové s.r.o.
ičo
64574661
62242105
62360213
25253361
10442481
25429949
14706768
63147165
47906898
25016695
62743881
41327225
64508510
25508571
28315669
49614819
25527380
25123017
25506820
25018094
42196868
25836510
44797320
28302371
64511359
45798290
65277911
25322257
46900918
45474281
25848461
25570722
45357269
42339839
26271303
26212005
25033514
27195147
15529827
46975616
49454501
40233308
14705877
25261282
48292516
13642464
25172328
25004638
25342100
41603338
45274924
25337220
00014915
25170058
27653579
25567225
18055168
46980059
61858013
46978194
ros 2008
v%
11,62
23,29
neuvedeno
neuvedeno
14,64
8,26
11,50
10,33
12,80
5,22
9,14
12,05
73,47
6,34
7,73
7,83
7,82
14,44
10,48
4,08
8,20
3,72
2,97
7,26
2,83
-5,02
5,84
6,20
5,48
5,73
9,17
2,72
6,68
3,47
6,40
8,81
neuvedeno
3,69
9,02
8,47
2,74
4,04
2,55
2,54
4,71
5,26
7,76
6,31
6,46
4,06
5,88
4,15
4,50
8,74
4,19
1,86
-3,60
4,04
5,36
3,34
ros 2009
v%
19,35
18,97
18,02
13,85
12,49
12,30
12,22
11,73
11,51
11,37
11,33
10,94
10,31
10,30
10,11
9,51
9,25
8,94
8,69
8,18
8,14
7,94
7,84
7,83
7,79
7,70
7,63
7,61
7,59
7,56
7,54
7,14
7,10
6,96
6,69
6,55
6,24
6,07
6,00
5,72
5,70
5,58
5,56
5,54
5,37
5,08
4,92
4,81
4,67
4,50
4,40
4,38
4,28
4,23
4,22
4,19
4,15
4,13
3,77
3,70
říjen 2010 | stavitel 10
TOP1019_29.indd 24
6.10.2010 8:33:12
hospodářské výsledky a rating
top českého stavebnictví
25
stavební společnosti podle rentability tržeb
pořadí
název
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
PRAGIS a.s.
STRABAG a.s.
DITHeRM a.s.
SWIeTeLSKY stavební s.r.o.
MORAVOSTAV BRnO, a.s. stavební společnost
UnISTAV a.s.
BÖGL a KRÝSL, k.s.
RenIX, a.s.
InSTALACe Praha, spol. s r.o.
FORTeX - AGS, a.s.
První chodská stavební společnost, s.r.o.
Interma, akciová společnost
COLAS CZ, a.s.
Zakládání staveb, a.s.
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
energie - stavební a báňská a.s.
BALTOM, s.r.o.
OHL ŽS, a.s.
GeOSAn DOPRAVní STAVBY a.s.
GeOSAn GROUP a.s.
ROSS Holding a.s.
BReX, spol. s r.o.
Stavitelství De a.s.
BAK stavební společnost a.s.
Dálniční stavby Praha, a.s.
TePLOTeCHnA Ostrava a.s.
eSOX, spol. s r.o.
KOMFORT,a.s.
Subterra a.s.
jeŽ, spol. s r.o.
PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.
RD Rýmařov s.r.o.
PSG-International a.s.
KOnSTRUKTIVA KOnSIT a.s.
HSF System a.s.
TeCHFLOOR s. r. o.
BeTOnSTAV TePLICe a.s.
VOKD, a.s.
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
PROMeT CZeCH s.r.o.
IMOS Zlín s.r.o.
STeP, spol. s r.o.
VCeS a.s.
HOCHTIeF CZ a.s.
Regionální stavební s.r.o.
Průmstav , a.s.
eiffage Construction Česká republika, s.r.o.
SYneR Morava, a.s.
MOTA-enGIL CenTRAL eUROPe Česká republika, a.s.
ALPIne stavební společnost CZ, s.r.o.
Porr (Česko) a.s.
SIPRAL a.s.
STRABAG konstrukce s.r.o.
R.B. Farquhar, s.r.o.
VHS Břeclav s.r.o.
ičo
41194861
60838744
64948331
48035599
46347542
00531766
26374919
61860964
45804371
00150584
14704013
63145057
26177005
49241567
45273910
45146802
44565038
46342796
26701294
25671464
25259741
40232549
26068435
28402758
40614948
45193771
00558010
25524241
45309612
49551281
25309439
18953581
13694341
18630197
25903101
25350650
63149435
47675853
45193118
45196613
26309190
00674672
26746573
46678468
44565208
25105825
15504158
63493675
25138189
45192286
43005560
61860433
25263579
25467557
42324149
ros 2008
v%
2,40
0,08
5,88
0,37
12,40
1,73
1,95
8,31
5,07
2,73
4,60
1,39
1,79
6,19
6,00
2,40
-1,77
2,24
3,82
0,27
1,50
1,91
1,58
3,32
13,43
3,73
1,25
3,24
0,63
1,35
0,33
0,83
2,71
2,03
3,96
5,35
3,55
1,94
0,18
0,31
-0,56
0,84
0,32
1,94
1,82
-1,26
-12,58
-7,19
-1,64
0,44
-0,03
-3,22
12,15
-6,48
6,93
ros 2009
v%
3,66
3,65
3,47
3,40
3,33
3,25
3,23
3,22
3,08
3,06
2,87
2,52
2,49
2,47
2,43
2,35
2,30
2,28
2,10
2,09
2,02
2,02
1,97
1,96
1,74
1,67
1,63
1,59
1,41
1,33
1,32
1,28
1,13
1,04
0,94
0,91
0,90
0,81
0,75
0,73
0,62
0,48
0,45
0,26
0,26
0,00
-1,62
-1,77
-2,78
-4,94
-5,78
-8,10
-8,15
-12,36
-26,14
Pro srovnání rentability stavebních podniků v roce 2009 jsme zvolili ukazatel rentability tržeb ROS. jak již bylo uvedeno, většina hodnocených subjektů dosáhla
kladného hospodářského výsledku také v roce 2009. Údaje o ziskovosti byly získány z výročních zpráv, ze sbírky listin nebo popřípadě přímým dotazem u stavebních
společností.
O čem rentabilita tržeb vypovídá? Tento ukazatel informuje o finanční výkonnosti či efektivitě firmy. jde o podíl hospodářského výsledku před zdaněním a čistých tržeb.
Výsledná rentabilita tržeb ukazuje, kolik zisku podnik vyprodukuje na každou korunu tržeb. V letošním srovnání jsme uvedli ROS za rok 2008 a 2009 a čtenář tak může
vidět vývoj u každé firmy.
www.stavitel.cz
TOP1019_29.indd 25
říjen 2010 | stavitel 10
6.10.2010 8:33:12
26
top českého stavebnictví
hospodářské výsledky a rating
stavební firmy podle indexu bonity Creditreform
pořadí
název
1
2
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
18
KOnSTRUKTIVA KOnSIT a.s.
COLAS CZ, a.s.
PSG-International a.s.
Zakládání staveb,a.s.
M - SILnICe a.s.
BeRGeR BOHeMIA a.s.
SILnICe GROUP a.s.
eUROVIA CS, a.s.
Metrostav a.s.
STRABAG a.s.
OHL ŽS, a.s.
BÖGL a KRÝSL, k.s.
PSG a.s.
SWIeTeLSKY stavební s.r.o.
Subterra a.s.
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
PSj, a.s.
ALPIne stavební společnost CZ, s.r.o.
Průmstav, a.s.
HeRKUL a.s.
GeMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
BAU-STAV a.s.
Viamont DSP a.s.
KLeMenT a.s.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
SaM silnice a mosty a.s.
AZ SAnACe a.s.
energie - stavební a báňská a.s.
Zlínstav a.s.
Rovina, a.s.
GeOSAn GROUP a.s.
ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.
GjW Praha spol. s r.o.
TOPGeO BRnO, spol. s r.o.
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
STReICHeR, spol. s r.o. Plzeň
Skanska a.s.
IMOS Brno, a.s.
SYneR, s.r.o.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
eDIKT a.s.
Čermák a Hrachovec a.s.
SITeL, spol. s r.o.
VCeS a.s.
Chládek & Tintěra, a.s.
Zakládání Group a.s.
HOCHTIeF CZ a.s.
TOMI - ReMOnT a.s.
PKS InPOS a.s.
PřeMYSL VeSeLÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
OK mont - STM, spol. s r.o.
VW WACHAL a.s.
STeP, spol. s r.o.
Dálniční stavby Praha, a.s.
D.I.S., spol. s r.o.
ČneS dopravní stavby, a.s.
eKOSTAVBY Louny s.r.o.
MOnTAKO s.r.o.
TenZA, a.s.
ičo
18630197
26177005
13694341
49241567
42196868
45357269
62242105
45274924
00014915
60838744
46342796
26374919
28302371
48035599
45309612
45273910
25337220
45192286
25105825
25004638
13642464
40233308
14705877
25429949
25016695
46900918
25018094
25033514
45146802
28315669
64508510
25671464
25378147
41192869
41603338
45193118
14706768
26271303
25322257
48292516
25253361
25172328
26212005
44797320
26746573
62743881
61858013
46678468
25508571
46980059
25342100
15529827
25567225
00674672
40614948
46975616
47781734
10442481
25123017
25570722
indeX
bonitY
231
244
245
246
246
247
247
249
249
249
249
249
249
250
250
250
251
251
251
251
252
252
252
253
253
253
253
253
254
254
254
255
255
255
255
255
255
257
257
257
257
257
257
257
258
258
258
259
259
259
259
260
260
260
261
261
261
261
261
262
říjen 2010 | stavitel 10
TOP1019_29.indd 26
6.10.2010 9:15:13
hospodářské výsledky a rating
top českého stavebnictví
27
stavební firmy podle indexu bonity Creditreform
pořadí
název
ičo
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
22
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
MORAVOSTAV BRnO, a.s. stavební společnost
STASPO, spol. s r.o.
BeTOnBAU, s.r.o
eUROMOnT GROUP a.s.
FORTeX - AGS, a.s.
InSTALACe Praha, spol. s r.o.
GeOSAn DOPRAVní STAVBY a.s.
TePLOTeCHnA Ostrava a.s.
SMO a.s.
PRAGIS a.s.
KOMFORT, a.s.
VOKD, a.s.
PROMeT CZeCH s.r.o.
KAReTA s.r.o.
Trakce, a.s.
Speciální stavby Most spol. s r.o.
Porr (Česko) a.s.
SMP CZ, a.s.
POZeMSTAV Prostějov, a.s.
B R e X, spol. s r.o.
FIReSTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
SDS eXMOST spol. s r.o.
SILnICe ČÁSLAV - HOLDInG, a.s.
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Interma, akciová společnost
PS BRnO, s.r.o.
VAMOZ - servis, a.s.
indeX
bonitY
262
262
262
263
263
263
264
264
264
265
265
266
266
266
266
267
267
268
268
268
269
269
269
270
270
270
270
46347542
41035704
49614819
63147165
00150584
45804371
26701294
45193771
42339839
41194861
25524241
47675853
45196613
62360213
25836510
41327225
43005560
27195147
25527380
40232549
25317628
49454501
25261282
45474281
63145057
25506820
25848461
Metodika výpočtu indexu bonity je detailně zmíněna již v textu. nejvýznamnější stavební firmy a vybraní výrobci stavebních hmot jsou v této tabulce srovnány podle scoringového hodnocení společnosti Creditreform v pořadí od nejlepšího. V žebříčku se objevují firmy s hodnocením indexu bonity do 300. Hodnoceny pak nebyly společnosti, u nichž během roku 2009
(příp. na začátku roku 2010) došlo k významným organizačním změnám nebo nebyl poskytnut dostatek údajů pro aktuální hodnocení. Index bonity nezohledňuje pouze výsledky roku
2009, ale promítá se do něj i změněná situace (např. zakázková) a vývoj a očekávání v letošním roce. Škála hodnocení podle indexu bonity se pohybuje od 100 (nejlepší) do 600 (firmy
v úpadku)
výrobCi stavebníCh hmot podle rentability tržeb 2009
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
www.stavitel.cz
TOP1019_29.indd 27
ičo
40743187
26209578
15504077
14867494
25029673
45798222
48038296
25137026
15052320
25201859
00015253
25186183
25828584
25502247
46346741
46507515
46882324
47972165
46680004
41193954
14864576
název
ILBAU spol. s r.o.
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
Cement Hranice, a.s.
Lafarge Cement, a.s.
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
KÁMen Zbraslav, spol. s r.o.
BAUMIT, spol. s r.o.
ZAPA beton a.s.
Holcim (Česko), a.s., člen koncernu
BeST, a.s.
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
BOHeMIA ASFALT, s.r.o.
Tondach Česká republika s.r.o.
Českomoravský štěrk, a.s.
ŽPSV a.s.
Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
KOTOUČ ŠTRAMBeRK, spol. s r. o.
Heluz cihlářský průmysl v.o.s.
Rigips, s.r.o.
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Ros 2008
v%
23,86
34,93
37,87
25,27
14,62
12,99
13,38
12,91
10,50
8,65
19,22
4,06
10,68
14,93
19,27
7,14
9,73
4,56
15,19
8,61
9,69
Ros 2009
v%
53,12
43,35
35,28
23,81
14,42
10,44
10,42
9,60
9,50
9,18
8,80
8,49
7,97
7,85
7,83
7,43
7,29
6,78
4,99
4,36
3,73
říjen 2010 | stavitel 10
6.10.2010 9:15:14
28
top českého stavebnictví
hospodářské výsledky a rating
výrobCi stavebníCh hmot podle rentability tržeb 2009
pořadí
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ičo
48400874
48173029
46901078
25821903
49791656
27777286
60192356
25321404
25238078
25932080
název
Ros 2008
v%
3,49
7,99
4,36
0,03
2,05
0,37
9,52
-4,41
-3,30
-24,70
STOMIX, spol. s r. o.
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Prefa Brno a.s.
CeMeX Czech Republic, k.s.
PReFA-BeTOn Cheb, spol. s r.o.
TOPOS PReFA Tovačov a.s.
Prefa Praha a.s.
Cihelna Hodonín s.r.o.
Lasselsberger, s.r.o.
Technistone a.s.
Ros 2009
v%
2,22
1,38
1,23
0,00
-1,63
-8,56
-8,73
-14,20
-31,96
-38,41
výrobCi stavebníCh hmot podle indexu bonity Creditreform
pořadí
název
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
10
11
12
12
12
13
13
14
15
15
15
16
17
17
18
19
19
20
21
22
23
Cement Hranice, a.s.
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
Českomoravský beton, a.s.
BOHeMIA ASFALT, s.r.o.
Lafarge Cement, a.s.
ZAPA beton a.s.
Českomoravský štěrk, a.s.
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
ŽPSV a.s.
BeST, a.s.
Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Heluz cihlářský průmysl v.o.s.
Prefa Brno a.s.
BAUMIT, spol. s r.o.
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
CARMeUSe CZeCH RePUBLIC s.r.o.
KÁMen Zbraslav, spol. s r.o.
CeMeX Czech Republic, k.s.
ILBAU spol. s r.o.
Holcim (Česko), a.s., člen koncernu
Rigips, s.r.o.
KOTOUČ ŠTRAMBeRK, spol. s r. o.
B & BC, a. s.
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
PReFA-BeTOn Cheb, spol. s r.o.
Prefa Praha a.s.
STOMIX, spol. s r. o.
Tondach Česká republika s.r.o.
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Lasselsberger, s.r.o.
ičo
15504077
14864576
26209578
49551272
25186183
14867494
25137026
25502247
25029673
46346741
25201859
46507515
46680004
46901078
48038296
15052346
25340905
45798222
25821903
40743187
15052320
41193954
47972165
64832783
46882324
00015253
49791656
60192356
48400874
25828584
48173029
25238078
indeX
bonitY
148
204
206
207
229
243
244
244
245
246
249
249
250
251
251
251
252
252
253
255
255
255
258
264
264
265
269
269
270
272
273
298
Rozhodovacím kritériem pro vytvoření tabulek týkajících se stavebních firem (str. 21 - 23) podle velikosti byl objem čistých tržeb, tedy součet tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej
vlastních výrobků a služeb. Všechny uváděné údaje jsou nekonsolidované, tudíž nejsou zkresleny holdingovými parametry. Počty zaměstnanců byly získány buď z výročních zpráv, nebo
přímým dotazem u společností. jedná se vždy o průměrný přepočtený počet zaměstnanců na rok.
říjen 2010 | stavitel 10
TOP1019_29.indd 28
6.10.2010 9:15:14
Download

velké hráče krize tolik nepostihla