bednění lešení služby
č. 1 | 2012 CZ
aktuality
Úspěšně stavět s PERI
Nová Karolina Park, Ostrava
strana 3
Biocel Paskov
strana 9
AZ Tower, Brno
strana 6
Zvedání mostů, Ostrava - Svinov
strana 13
Titulní strana
Vzpěradlový most WD 67, Polsko
Vážení zákazníci, milí čtenáři,
úvod aktualit bude tentokrát patřit
logistice, jednomu z klíčových témat
pro společnost PERI v České republice.
Hlavním úkolem logistiky je řízení
materiálového a skladového hospodářství po kvalitativní i kvantitativní stránce,
řízení a optimalizace procesů spojených
s příjmem a výdejem materiálu a
v neposlední řadě neustálé zlepšování
zákaznického servisu.
Společnost PERI prošla v posledních
letech složitým obdobím krize ve stavebnictví. Během této doby byla nucena
přijmout řadu úsporných opatření, ale
zároveň zachovat vysokou úroveň služeb
zákazníkům. Právě v těchto oblastech
hrála a neustále hraje logistika významnou roli. V současném období relativní
stability se logistika soustředí na rozvoj
kvality a portfolia služeb, udržení vysoké
kvality materiálu, přizpůsobení se
novým požadavkům zákazníků a trhu a
hledání dalších úspor.
Jedním z nejdůležitějších měřítek kvality
služeb je dostupnost materiálu, na což
naše společnost klade velký důraz. PERI
v České republice disponuje jedním
z největších nájemních parků na světě.
O skladování, údržbu, příjem a výdej
materiálu je postaráno ve dvou moder-
ních skladech, v Jesenici a Prostějově,
s rozlohou 46 000 m2 a 26 000 m2.
V případě, že sklady pro vyřízení zakázky
nedisponují potřebným materiálem, má
PERI k dispozici mezinárodní dodavatelský řetězec. Řetězec sestává z výroby
nového materiálu v Německu a výměny
použitého materiálu mezi dceřinými
společnostmi na celém světě. Právě
mezinárodní výměna představuje rychlý
zdroj materiálu s velmi krátkou dodací
lhůtou.
V rámci rozšíření portfolia služeb nabízí
naše společnost také přepravní služby.
Oddělení logistiky dopravu nejen organizuje, ale i optimalizuje její kvalitu a
náklady.
Další prioritou z pohledu zákaznického
servisu je zajištění kvality procesů
na skladech. Klademe důraz na rychlé a
efektivní odbavení aut, minimalizaci
chybovosti a otevřenost našich procesů.
Sklady nabízí dostatečnou kapacitu
pro odbavení automobilů a kvalitní systém pro plánování nakládek a vykládek.
Z důvodu transparentnosti má každý
zákazník možnost sklad navštívit a
zkontrolovat si např. průběh zpracování
své vratky, apod.
V návaznosti na předchozí část bych
Vám rád nabídl možnost účasti
na školení. Logistika nabízí zákazníkům
školení na téma „skladová logistika“,
na které je možno se přihlásit prostřednictvím manažerů odbytu nebo na našich
webových stránkách: www.peri.cz Aktuálně - Školení pro zákazníky. Cílem
tohoto školení je informovat zákazníky
o interních procesech společnosti PERI
a možnostech jejich nastavení.
Na závěr bych Vám rád představil jednu
zajímavost a možná také inspiraci.
Společnost PERI se rozhodla zahájit
na skladě v Jesenici provoz vysokozdvižných vozíků s pohonem na zemní plyn
(CNG). Nová technologie pohonu
představuje roční úsporu až 60 % provozních nákladů, nezávislost na dodávkách pohonných hmot napojením plnící
stanice na plynovodní řád a v neposlední
řadě šetření životního prostředí. Toto
řešení by mělo do několika let plně
nahradit dosavadní naftové verze vozíků.
Přeji Vám mnoho zdraví a úspěchů.
Ing. Dalibor Klíma
vedoucí logistiky
Vysokozdvižný vozík s pohonem na zemní plyn
při tankování ve skladu PERI v Jesenici.
2
Systém SKYDECK s průvlakovými stoly
zajistil rychlou a bezpečnou montáž
Administrativní budova Nová Karolina Park, Ostrava
Součástí plánovaného projektu Nová Karolina Park, která se po nucené přestávce
dočkala konečně realizace, je i administrativní budova s kancelářemi v 6 nadzemních podlažích, v přízemí s obchody a
restaurací a s podzemními garážemi
s 280 parkovacími stáními, postavená
na půdorysné ploše 135 m x 105 m.
Železobetonový skelet se sloupovými
hlavicemi má v suterénu a přízemí základní modul 8,10 m x 6,60 m.
Zde jsou také navrženy šikmé protínající
se kruhové sloupy. Nosná konstrukce
vyšších podlaží sestává ze tří traktů s šířkami 6,60/5,40/6,60 m. Díky arktickým
mrazům na přelomu ledna a února, které
znamenaly pro stavbu nejméně desetidenní zpoždění, byla při volbě systémů
nejdůležitějším faktorem nejen rychlost,
ale zároveň dobrý standard kvality prací.
Proto byl na této stavbě využit velmi
rychlý panelový stropní systém
SKYDECK umožňující demontáž panelů
již druhý den po betonáži (v závislosti
na tloušťce desky a pevnosti betonu).
Sada 3 000 m2 SKYDECKU stačila
pro obednění 30 000 m2 stropů v 10 záběrech. Za 6,5 měsíce byla hrubá stavba
hotova. K dosažení tohoto termínu napomohly ještě další systémy zde použité.
U všech stěn TRIO, v suterénu opřené
o rámy SB, sloupy TRS. Obvodové průvlaky byly bedněny pomocí průvlakových
stolů, které splňovaly nejpřísnější požadavky na bezpečnost práce. Průvlakové
stoly byly dodávkou PERI a byly navrženy
přímo na šířkové moduly stavby.
Průběh výroby značně urychlovaly použité
stropní průvlakové stoly.
Stavbu provedl
OHL ŽS a.s., Brno
Návrh bednění
PERI Zlín
Ing. Martin Soukop,
stavbyvedoucí střediska
monolitické a inženýrské stavby:
„Tak velkou plochu stropních desek
bylo možné zvládnout jen se systémem SKYDECK. Je to vskutku
rychlý systém a jsem rád, že u něj
není rychlost na úkor kvality. Ta je
opravdu dobrá.“
Na 1 m2 bednění SKYDECK je zapotřebí pouze
0,29 stojky. I tento fakt vede k úspoře času.
3
Bednění a lešení PERI
pro každý úkol optimální systém
Společenské centrum Breda & Weinstein, Opava
Stavbu provedl
VCES a.s., Praha
Návrh bednění
PERI Jesenice
Vyšší stropy s větším zatížením podpíraly stojky
MULTIPROP spojené rámy MRK do věží. Vysoké
stěny ve výšce více než 10 m nad terénem stály na
lešení PERI UP Rosett.
Bývalý pivovar v historickém centru
Opavy je místem, kde má být v listopadu otevřeno nové společenské centrum
s obchody, multikinem, restauracemi,
kavárnami a parkovištěm v suterénu.
Zcela nový monolitický skelet, který pro­pojuje stávající rekonstruované objekty
pivovaru, spilky a varny, má základní
modul 8,00 m x 8,30 m. Stropy tvoří
bezprůvlakové desky tlusté převážně
28 cm, spočívající na kruhových sloupech
s hlavicemi. Na rozlehlé stavbě o půdo­rysu nepravidelného pětiúhelníku se základnami s rozměry cca 200 m x 120 m
našly své uplatnění mnohé systémy
ze škály výrobního programu PERI.
Podzemí bylo bedněno jednostranným
bedněním MAXIMO, vzepřeným opěrný-
4
mi rámy SB-1. S ohledem na nepravidelnost půdorysu zde byly poprvé v ČR
použity kloubové rohy MAXIMO, které
zjednodušily a urychlily bednicí práce.
Pro obloukové stěny rampy se nejlépe
hodil RUNDFLEX, vysoký 9,00 m. Pro
stěny průvlaků vysokých místy až
1,50 m byl vhodný lehký stěnový systém DOMINO. Pro obednění stropů
nepravidelného a členitého půdorysu
byl nejvhodnější flexibilní MULTIFLEX.
Modulové lešení PERI UP, které díky
krátkým horizontálám odvedlo velké
zatížení do nerovného podloží, zároveň
posloužilo jako pracovní lešení pro mon­téry a betonáře a po doplnění schodišťovými rameny umožnilo stavařům pohodlné výstupy na pracoviště.
Ondřej Šťastný a Vít Vomočil,
stavbyvedoucí:
„Nasazení široké škály bednicích a
podpěrných systémů PERI, s pomocí
kterých se podařilo vyřešit i velmi
nestandardní konstrukce, bylo nepostradatelnou součástí úspěšného
zvládnutí této komplikované stavby.“
Přesné válce vyráběné dvěma
různými systémy PERI
Stavbu provedl
OHL ŽS, a.s., Brno
Návrh bednění
PERI Zlín
Retenční nádrž, Brno
Petr Kubík, stavbyvedoucí:
„Všechno dobře funguje. Plány, které
vytvořili v PERI dokonale splňují
požadavky stavby. Systém RUNDFLEX je nadprůměrně přesný a byl
nejvhodnějším pro malý poloměr
vnitřního válce.“
byl obedněn jednostranným nevzepřeným nosníkovým bedněním VARIO,
kotveným skalními kotvami do milánské
stěny a betonován byl ve čtyřech zábě­­rech po 4,30 m. Kruhový půdorys středního válce měl poloměr 9,50 m a jeho
pět záběrů bylo vysokých po 3,50 m.
Retenční nádrž je tvořena třemi válci
s kruhovými stěnami různých poloměrů
a výšek. Vnější válec o průměru 30,40 m
V tomto případě zde našlo uplatnění
oboustranné stěnové nosníkové bednění
VARIO, díky němuž mohl vzniknout
stejně jako u jednostranného bednění
kruh jako mnohoúhelník. Pro vnitřní válec
s nejmenším poloměrem 2,65 m byl
nejvhodnějším systémem RUNDFLEX,
jehož 5 záběrů sahalo pokaždé do výšky
3,90 m. Díky jeho kloubovým závorám
lze vyrobit kruhovou stěnu zcela přesně
již od poloměru 1,00 m.
Panely VARIO byly ve 2. a dalších záběrech
postavené na pohodlných lávkách.
17,30
Retenční nádrž Jeneweinova, jedna
z největších brněnských investičních
akcí současnosti. Úkolem nádrže je regulovat průtok ve stokové síti a za vydatných dešťů zamezovat přepadu
znečištěných vod do Svratky. Díky
složité technologii retenční nádrže se
pak při největších srážkách dostane
do okolí již jen čistá voda. Budovaná
retenční nádrž je navržena jako průtočná
se dvěma retencemi. Vnitřní o objemu
4 000 m3 a vnější s obje­mem 4 600 m3
by měly zajistit separaci nej­více znečištěné vody a její odvedení do čističky
Modřice.
0,50
0,50
1,20
Ø
5,30
Ø
19,00
Ø
30,40
0,50
0,50
1,20
5
Kombinace moderních bednicích systémů
na nejvyšší budově v České republice
AZ Tower, Brno
Zatímco podnož tj. první tři podlaží
lichoběžníkového půdorysu, je klasickým železobetonovým monolitickým
skeletem s modulem 6,00 m x 7,50 m
a s atriem uprostřed, věžová část je
navržena jako železobetonová konstrukce s nosnými stěnami schodišť, výta­hových šachet a obvodových stěn,
z nichž ta východní v průběhu výšky
dvakrát mění svůj sklon. Velké rozpony
jsou zkráceny řadami doplňkových
sloupů nesoucími železobetonové
stropní desky běžně tl. 24 cm až 26 cm.
sloupů urychlily formy ze sloupového
systému pro kruhové průřezy SRS.
Vzhledem k velkému počtu stejného
nasazení stěnového bednění (půdorysně i výškově), padla volba bednicího
systému na stěnové nosníkové bednění
VARIO GT 24.
Rozměry jeho panelů lze velmi jednoduše přizpůsobit všem odchylkám pra­voúhlého prostoru. Bednění obvodových
stěn spočívalo a bylo posouváno směrem vzhůru na lávkách šplhavého systému RCS, jejichž úkolem bylo i vytvoření bezpečného prostoru širokého
3,30
V lokalitě již dnes nazývané brněnský
Manhattan vyrůstá mezi ulicemi
Pražákova a Heršpická nejvyšší budova
v ČR s výškou 111 m, která se bude
nad své okolí tyčit architektonicky
ztvárněná jako velké písmeno R.
V celkem 32 podlažích nabídne deve­
loper prostory pro kanceláře, bydlení,
obchody i restauraci: v posledních
sedmi podlažích pak vznikne 17 apart­
mánů s terasami a bazénem a ve dvou
podzemních 272 parkovacích stání.
Pro výstavbu této výškové budovy zvolili
technici PERI po dohodě se zhotovitelem stavby ty nejvýhodnější systémy:
uvnitř u stěn výtahových šachet a
schodišť byl využit osvědčený, rychlý,
rámový stěnový systém TRIO. Panely
uvnitř šachet držely k tomu účelu
vyvinuté šachtové lávky BR, výrobu
Petr Smrž,
hlavní stavbyvedoucí:
„Zvolení hydraulicky posuvných lávek
s připojeným stěnovým bedněním se
ukázalo jako ideální řešení jak z hlediska BOZP, tak i z hlediska nároků
na jeřáby. Taktéž způsob řešení podpěry pro bednění vně vykloněné fasádní stěny byl výborný, neboť umožnil
dodržení napjatého harmonogramu
stavby.“
U rovných stěn a u východní nakloněné fasády,
vyjma prostoru mezi zlomy, šplhalo v patkách RCS
14 sestav různě širokých lávek RCS.
6
2 m pro pracující personál. Pro nejdelší
ze 14 sestav lávek byly navíc ve výrobní
centrále vyrobeny nosníky GT 24
s atypickou délkou 8,10 m. Na botkách
RCS pak lávky šplhaly do vyšších
podlaží s pomocí hydraulických pístů.
Nad místem prvního zlomu, kde se úhel
sklonu fasády měnil tak, že původně
zakloněná stěna se vůči vodorovným
lávkám stala předkloněnou, bylo nutné
bednění vzpírané do stropní desky
podepřít a převzít tak i část vlastní váhy
betonu. Sestavy RCS byly od tohoto
místa až po další zlomovou úroveň
nahrazeny lávkami z konzolí VARIOKIT
nesoucími bednění TRIO. Na nich pak
postupně vyrůstalo podpěrné lešení
přenášející síly do samotné lávky.
Nad místem druhého zlomu se vrátily
opět nasazené lávky RCS, které pak
šplhaly až nahoru.
Stropní desky všech podlaží přibývaly
s pomocí MULTIFLEXU po 1 záběru
na podlaží.
Díky využití vyjmenované techniky PERI
při budování této věžové stavby, kdy
byla betonáž stěn jednoho podlaží
rozdělena do tří záběrů, dosáhl dodavatel betonové konstrukce pravidelného
taktu výroby – jedno podlaží za 10 dnů.
Stavbu provedl
PSJ, a.s., Jihlava
Návrh bednění
PERI Jesenice
3,06
2,50
Podpěrné lešení PERI UP založené
na lávkách VARIOKIT vyrůstalo
u východní fasády až do výšky jejího
druhého zlomu.
7
Bednění obloukových stěn
Rychlé a snadno přizpůsobivé
CPI City Center, Olomouc
Další víceúčelový komplex budov CPI
City Center zahrnující hotel, administrativní budovu a kongresové centrum
vyrůstá před vlakovým nádražím v Olomouci. Ústředním objektem je rekonstruovaný dvanáctipodlažní hotel se
126 pokoji a navazujícími novostavbami
s celkem 6 700 m2 kanceláří a 680 m2
retailových ploch. Ve vzniklém vnitřním
bloku vyrůstá rozsáhlé kongresové
centrum s maximální kapacitou
1 400 osob.
Přístavba administrativní budovy
o 8 podlažích, kongresového centra
se 4 podlažími a třípodlažním zázemím
tvoří jeden dilatační celek. Společně
s rekonstruovanou budovou hotelu a
trojpodlažní přístavbou se rozkládají
na zastavěné ploše téměř 5 700 m2 a
díky své monolitické železobetonové
nosné konstrukci jsou velkou příležitostí
pro bednicí systémy PERI.
Největší výzvou však byl návrh bednění
stěn pro nepravidelný tvar půdorysu
kongresového centra. Poloměry jeho
oblouku se měnily od těch nejmenších
okolo 1,40 m až po ty největší téměř
67 m. S ohledem na tuto skutečnost
byly nasazeny systémy PERI, které se
měnícímu se tvaru oblouku dají snadno
a rychle přizpůsobit. Části s nejmenšími
poloměry zakřivení byly budovány pomo­cí nosníkového systému RUNDFLEX.
Větší oblouky pak byly betonovány
do polygonálního bednění vyskládaného
z panelů TRIO. Všude tam, kde nebylo
bednění na co postavit, jej nesly sklápěcí
lávky FB 180. Ty byly v případě fasády
AB nasazeny s prodloužením s opěrou
tak, aby snadno překonaly okenní otvory.
Miroslav Kubík, stavbyvedoucí:
„Nasazení kombinace stěnového bednění TRIO a RUND­
FLEX na konstrukcích kongresového centra se ukázalo
jako nejvýhodnější varianta. Ocenili jsme rovněž variabilitu lávkového systému FB. Díky systémům PERI se podařilo stavbu dokončit v požadovaném termínu.“
8
Stavbu provedl
PSJ, a.s., Jihlava
Návrh bednění
PERI Jesenice
Ideální čisté lešení pro průmyslové provozy
PERI UP Rosett Flex
Biocel, Paskov
V následujících třech letech je plánováno
zvýšení kapacity Biocelu Paskov a.s. a
přeměna této společnosti na celulózku
se schopností měnit technologii výroby.
To poskytne společnosti možnost
přizpůsobit produkci konkrétní situaci
na trhu a buď vyrábět chemickou
buničinu pro vlastní výrobu viskózových
vláken, nebo papírenskou buničinu pro
externí zákazníky.
Požadavkem stavby bylo lešení, které
umožní bezpečnou a pohodlnou práci
svářečům a izolatérům na jednotlivých
nádržích. Dalším požadavkem bylo
vzhledem k chemické úpravě povrchu
nádrží, použít takový typ lešení, který
nebude znečišťovat povrch nádrží rzí a
dalšími nečistotami. Ideálním řešením
pro tento případ byl systém PERI UP
Rosett Flex.
Navržená konstrukce lešení pro všech
5 nádrží byla dlouhá 43 m, široká 7,50 m
a poslední podlaha se nacházela ve
výšce 12,30 m.
Montáž nekotveného lešení byla ale
prováděna postupně a to vždy po usazení nádrže na provizorní základy.
Z důvodu rozdílného průměru některých
nádrží se vnitřní prostor lešení, který
měl kopírovat kruhový tvar nádrží, řešil
individuálně pro každou nádrž zvlášť.
Díky přesnému půdorysnému návrhu se
vzniklé mezery ve vnitřních rozích, mezi
lešením a nádrží, zredukovaly na minimum. Schodišťová věž, smontovaná
dodatečně, velmi zjednodušila přístup
do jednotlivých pater lešení a stavbou
byla velice vítána.
Také příprava pro zastřešení plachtou
byla vytvořena jednoduše, a to i přesto,
že bylo nutné provést přemostění
v délce 7,50 m. Tuto vzdálenost bez
problémů překlenuly hliníkové příhradové nosníky ULA 70/825 HD, které jsou
nedílnou součástí systému PERI UP.
Mezery ve vnitřních rozích, se zmenšily na minimum s použitím systémových prvků, jako jsou
konzoly UCM, držáky horizontál UHA, horizontály
UH a podlahy UDI.
Všechny druhy podlah systému mají protiskluzovou
úpravu a jsou schopny pokrýt pracovní plošinu
bez mezer a výstupků, které by činily chůzi po ní
nebezpečnou.
Po dokončení montáže požadoval zákazník upravit lešení tak, aby mohly být
dodatečně montovány ještě ventily a
poklopy na nádržích. I těmto požadavkům se dalo okamžitě vyhovět, neboť
podlahy UDI, které jsou součástí systému PERI UP Rosett Flex, lze kdykoliv
vyjmout a opět osadit. Jakékoliv dodatečné úpravy tak lze bez problémů
řešit, např. změnit směr uložení podlah
v daném poli a daném patře, nebo
dopravit materiál velkých rozměrů
lešením do budovy.
Stavbu provedl
Biocel Paskov a. s., Paskov
Návrh lešení
PERI Ostrava
9
Kruhové bednění RUNDFLEX
vhodný systém pro jakýkoliv průměr
Bioplyn, Mohelno
Ma Moravě je právě dokončo­vána stavba nejmodernější bioplynové stanice s kogenerační jednotkou o výkonu 800 kW
pro výrobu energie a tepla.
Součástí této stavby jsou i dvě
velké nádrže se stěnami
o tloušťce 32 cm a 26 cm, poloměrech 11,75 m a 9,25 m a
s výškami stěn 10 a 8 m,
které byly betonovány každá
ve čtyřech záběrech se
svislou pracovní spárou.
Pomocí zvoleného systému
bednění pro stěny s obloukovým půdorysem RUNDFLEX
se daly stěny po výšce betonovat najednou a následující
den po betonáži mohlo být
bednění demontováno a
přemístěno na další záběr.
Díky kloubovým závorám
se stavitelnými šrouby a
rádiusové šabloně, se kterou
se závory nastavují do požado­vaného zakřivení, není základ­ní nastavení panelů pro dané
půdorysy žádným problémem. Konstrukce panelů
RUNDFLEX umožňuje velmi
rychlé a jednoduché nastavení jakéhokoliv zakřivení
od poloměru 1 m. Po základním nastavení se pak jednotlivé sestavy dají jeřábem
snadno a rychle přemístit a v
průběhu výroby celého válce
nádrže už nemusí být
přestavovány.
Stavbu provedl
TOPGEO BRNO, spol. s r.o.
Návrh bednění
PERI Zlín
Pro každý tvar konstrukce
máme optimálně zvolený systém
Vzduchotechnické šachty, tunel Blanka, Praha
rovná štola na svislou šachtu,
byl použit pro tři první záběry
systém RUNDFLEX – síly
odváděly nejprve opěrné
rámy SB a poté překládané
konzoly SKS.
Jedním z navazujících objektů
na Tunel Blanka jsou i vzdu­chotechnické šachty dosahující do hloubky téměř 36 m.
Pro oddělení čistého a zne­čištěného vzduchu rozděluje
tyto dvě šachty s poloměry
9,00 m a 6,90 m střední
10
příčka o tloušťce 30 cm. Tyto
dělicí příčky se po výšce
šachty pootáčely do jakési
obrovské šroubovice tak, aby
se dostaly do správné polohy
pro navázání do dalšího
objektu. A to byla výzva
pro techniky PERI. Samotné
šachtové tubusy se betonovaly po záběrech (bylo jich 7)
vysokých 4,00 m do jednostranného kruhového bednění GRV, které nesly podpěrné konstrukce z lešení
PERI UP. Ve spodní části,
v místě kde navazovala vodo-
Pro záběry dělicích příček
vysoké 2,30 m, kde se musely vkládat ramenáty, mohli
technici PERI využít systém
TRIO Struktur. Lávky FB pak
byly lešením, které podpíralo
bednicí sestavy, odvádělo
síly vyvolané betonáží a
zároveň sloužily jako pohodlné pracovní lávky.
Stavbu provedl
Geostav CZECH a.s., Praha
Návrh bednění
PERI Jesenice
Smyslové ovlivňování
na úzké lávce z PERI UP
Akci provedl
Česká televize, Praha
Návrh a stavba lešení
PERI Jesenice
Lávka, Zázraky přírody
Hlavním tématem pořadu
Zázraky přírody je genialita
matky přírody a využívání
jejích darů.
Pro jeden z dílů byly postaveny dvě věže z lešení PERI UP
Rosett Flex se dvěma lávkami
dlouhými 8 m a širokými
25 cm. Jedna z nich se nacházela ve výšce pouhých 0,50 m,
druhá 10 m nad zemí. Moderátor pořadu nejprve přešel
po lávce v nižší úrovni a následně pak ve výšce 10 m.
Jeho úkolem bylo provést
pokus – přejít lávku se zavázanýma očima. Jednalo se
o experiment s rovnováhou
a psychikou člověka.
Lešení PERI UP tímto opět
ukázalo, že je flexibilním
systémem, schopným splnit
všechna přání zákazníka,
při zajištění naprosté bezpečnosti. Celkovou tuhost této
konstrukci dodával tuhý
styčník PERI UP Rosett a do
něho osazené horizontály a
diagonály. Pro zajištění stability obou věží bylo v založení
použito betonových závaží.
Díly systémů bednění PERI
pomáhají u lešení a naopak
Fasádní lešení na výškové budově, Zlín
Ve velmi rušném lokalitě
u obchodního centra navrhli
technici pro opravu fasády
jedné z nejvyšších budov,
čtrnáctipodlažního objektu,
zcela běžné fasádní lešení
PERI UP T 72 s celkovou
výměrou 5 000 m2. Kompatibilita s prostorovým lešením
PERI UP Rosett umožnila
toto fasádní lešení založit i
přes velmi obtížné podmínky.
Z prostorového lešení muselo
být kvůli bezpečnosti pos­taveno 300 m3 „tunelů“ chránících osoby procházející v okolí. Na jižní a západní části
fasády bylo nutno vyřešit
lešení formou zavěšeného,
protože střecha komerčních
prostorů ani terasa nebyly
dostatečně únosné. Na tuto
část bylo navrženo lešení
na těžkých (únosných)
konzolách z bednicích prvků
PERI – závor SRU, příhradových nosníků GT 24 a
opěrných vřeten SLS. Postup
montáže ztěžoval přísun
materiálu z důvodu malé
kapacity pro skladování. Díky
promyšlené logistice mohl
být plánovaný termín
dodržen.
Stavbu provedl
STABOS stavební, spol. s r.o.,
Bohuslavice
Návrh bednění a lešení
PERI Zlín
Konzoly složené z dílů různých systémů: závory SRU, opěrné vřeteno SLS
a příslušné spojky doplněné GT 24
odolávaly velkému zatížení.
11
Systém, který je možné využít
i jako bezpečnou pracovní plošinu
Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Orlici, Hradec Králové
Stavbu provedl
M-Silnice, a.s.,
závod Nový Bydžov
Návrh bednění
a lešení
PERI Jesenice
Jan Dlask, stavbyvedoucí:
„Pomocí podpěrné příhradové skruže
a na ní vystavěném systémovém lešení PERI UP jsme dokázali v náročných
časových a klimatických podmínkách
velmi rychle a efektivně provést, na
přesnost náročnou, montáž ocelové
konstrukce lávky.“
Obyvatelé Hradce Králové a především
studenti hradecké univerzity se dočkali.
Už nebudou muset obcházet zimní
stadion, ale budou moci z Jiráskových
sadů procházet přímo přes Orlici
do univerzitního kampusu, neboť zde
řeku překlenuje nová lehká ocelová
konstrukce dlouhá 60 m a vážící více
než 90 tun.
příhradová konstrukce KMT doplněná
těžkou pracovní podlahou z dřevěných
GT nosníků. Na podlahu bylo namontováno prostorové lešení PERI UP Rosett
Flex, které zajistilo dělníkům přístup
do každého místa konstrukce lávky.
Zároveň některé ze stojek společně
s dvojicemi dřevěných příhradových
nosníků GT 24 sloužily jako podepření
hlavních prvků nově montované
ocelové konstrukce.
Konstrukce lávky je architektonicky
elegantní a staticky zajímavá. Konstrukčně a montážně je ale složitá, protože
montáž lávky bylo nutné zahájit středovým dílem a postupně doplňovat různá
táhla a vzpěry směrem k ložiskům.
Teprve po dokončení celé konstrukce
lze lávku jako celek osadit na ložiska a
uvolnit tak pomocné montážní lešení.
Pro snazší výstavbu této ocelové lávky
byla pracovníky PERI přes řeku Orlici
namontována dočasná dvoustěnná
12
Celá 40 m dlouhá sestava KMT byla
navržena tak, aby mohly práce bezpečně probíhat i při zvýšeném stavu vody
v řece. V závěrečné fázi výstavby jarní
tání sněhu skutečně zvedlo hladinu vody
v řece tak, že proud vody podemlel
montážní podpěru v řečišti. Stavba
touto situací ale omezena nebyla.
Po zcela nové lávce mohou chodci i
cyklisté přecházet již od června 2012.
Podepření ocelové konstrukce lávky nosníky GT 24
na hlavách Rosett.
Prostorové lešení PERI UP Rosett Flex umožnilo
dělníkům bezpečnou montáž.
Pohodlná manipulace s nosníky
mostu pomocí speciálního systému
Zvedání mostů, Ostrava - Svinov
Stavbu provedl
MTEK s.r.o., Slaný
Návrh bednění a lešení
PERI Jesenice
Václav Procházka, stavbyvedoucí:
„Spolupráce s firmou PERI je perfektní. Společnými silami nacházíme inovativní řešení, která jsou často zcela
bezkonkurenční. Příkladem je řešení
posunu skruže při zvedání mostů
v Ostravě – Svinov.“
Prostor před nádražím Ostrava - Svinov
se Svinovskými mosty, který slouží jako
dopravní uzel hromadné městské a
silniční dopravy, prochází rozsáhlou
rekonstrukcí, jejímž cílem je vytvořit
moderní dopravní terminál nadregionálního významu.
Součástí této revitalizace je celková
rekonstrukce nosné konstrukce mostu:
výměna ložisek, úpravy počtů nosníků,
ošetření kotevních oblastí PREFA
nosníků a rozsáhlá sanace pilířů. Aby
byl proces rekonstrukce proveditelný,
je nutné každé mostní pole zvednout
cca o 1,50 m.
Technici PERI ve spolupráci se zákazníkem navrhli technologii zvedání shora
pomocí závěsných tyčí DW 26 a DW 30.
Nad krajním mostním polem byla namontovaná pomocná ocelová příhradová
konstrukce z materiálu PERI tak, aby
svojí délkou 31 m přesáhla délku zveda­ného mostního pole. Velká šířka mostu
si vyžádala 3 samostatné dvoustěnné
příhradové konstrukce (KMT) příčně
vyztužené prvky VARIOKIT. V místě
závěsných tyčí je v horní části příhradové konstrukce uložený ocelový příčník
a soustava hydraulických dutých lisů
odpovídající nosnosti. Celá příhradová
konstrukce byla smontovaná pomocí
autojeřábu.
Do požadované pracovní polohy byla
vyzdvižena pomocnými, hydraulikou
ovládanými, podpěrami RCS. Na krajní
opěře a nad pilířem byla konstrukce
osazena na dočasné podpěry velké
únosnosti (ST-A4). Následovalo zavěšení
mostního pole na závěsné tyče a zvednutí mostu do požadované výšky. Po
ukončení sanač­ních prací v daném mostním poli a uvolněním závěsných tyčí se
na pomocné podpěry RCS namontují
pojezdová kola. Na KMT se zavěsily koncové podpěry ST-A4 a s využitím hydraulického navijáku byla celá konstrukce
pojezdem po mostě přesunuta do další
pracovní pozice nad další mostní pole.
Konstrukce KMT se zavěšeným mostním polem.
Uvedená technologie i konstrukční
řešení šetří náklady na těžkou techniku
při montáži a demontáži (jeřáby). Významná byla i časová úspora při přesunu
mezi jednotlivými pracovními etapami.
Celý přesun (uvolnění závěsů, přejezd
28 m, zavěšení a zvednutí mostního
pole) trval 10 hodin při 5 pracovnících
a bez potřeby těžkých manipulačních
prostředků.
13
Podpěry ST-A4 se ukázaly jako velmi rychlý,
jednoduchý a přitom únosný systém
Mosty WD 203, WD 210, Polsko
Most WD 203 na místní
komunikaci přes dálnici D1
tvoří dvojice ocelových nosníků s betonovou mostovkou
zavěšenou na závěsných tyčích. Mostovka o hmotnosti
4 800 t byla v celé ploše mostu vybetonovaná na skruži z ocelových nosníků
HEB 800 a podpěrných věží
ST-A4. Zákazník po betonáži
mostovky požadoval uvolnit
ocelové nosníky ještě před
dokončením nosných oblouků
a před zavěšením mostovky
na tyto oblouky. Bylo nutné
vyřešit jak rozebrat skruž a
hotovou mostovku bezpečně
podepřít. Zde se osvědčily
podpěry ST-A4, které dosahují
i při malých rozměrech velké
únosnosti. Hlavní výhodou
byla jednoduchá demontáž,
snadná změna výšky a následná montáž a aktivace podpěr proti hotové mostovce.
Navržený systém zákazníka
přesvědčil, když investor
zpochybnil panelové základy
pod věžemi ST-A4 a nechal
hotovou skruž demontovat a
skruž namontovat znovu na
monolitické základy.
Peter Čuchran,
stavbyvedoucí:
„Systém PERI podpěr
ST-A4 i VST nás mile překvapil svojí jednoduchou
montáží a zároveň velkou
únosností.“
Stavby provedl
Bögl a Krýsl, k.s., Dobřany
Návrh bednění
PERI Jesenice
PERI pomáhala i při výstavbě
jednopolového obloukového
mostu WD 210 se zavěšenou
mostovkou přes místní komunikaci u městečka Kutno
severně od Lodže. Hlavním
požadavkem bylo zachování
širokých průjezdních profilů
pod budovaným mostem.
Společnost PERI navrhla použití nového podpěrného
systému VST sestaveného
z jednotlivých prvků stavebnice pro inženýrské stavby
VARIOKIT: kolejnic RCS,
14
horizontál, diagonál, hlav a
patek. Hlavními přednostmi
tohoto systému jsou velká
variabilita i únosnost, snadná
a rychlá montáž a možnost
pronájmu. Jeho nasazení
vede ke značnému snížení
nákladů stavby. Variabilita
systému umožňuje použití
u navrhovaných konstrukcí
od samostatně stojících věží,
přes bárky až po prostorové
podpěrné konstrukce.
Maximální zatížení jedné nohy může činit až 70 t a
systém je možné nasadit
do výšky až 40 m. Téměř
všechny díly tohoto systému
se dají opakovaně použít
v různých konstrukcích a jsou
součástí sortimentu nájemního skladu PERI.
Dva mosty – dvě kombinace
věží ST 100 a lešení PERI UP
Stavby provedl
Joka - Kapičák s.r.o., Mutné, SR
Návrh bednění a lešení
PERI Jesenice, PERI Zlín
Mosty WD 68, WD 67, Polsko
Bednění VARIO proto zůstalo
po celou dobu na místě. Jako
podepření byl pro lehkou skruž
nesoucí bednění mostovky
zvolen systém ST 100, kde
se osvědčila výšková variabilita systému. V místech, kde
byl přesný půdorysný modul
tohoto systému na překážku
a kde bylo větší zatížení
na malém prostoru, bylo využito flexi­bilního podpěrného
lešení PERI UP Rosett, které
zároveň sloužilo i pro odvede-
Sloupky UVR a UVH společně s krátkými horizontálami
UH 25 jsou schopny přená­šet i velké koncentrované
zatížení.
Velké zatížení při okrajích
průjezdního profilu širokého
9,00 m přenášely bárky
sestavené z podpěrného
lešení PERI UP Rosett.
1,55
ní sil z konstrukcí VARIOKIT
v horní části vzpěradel. Stavebnice VARIOKIT posloužila
i pro obednění vyložené desky
mostovky a stěn trámů.
Výhodou systémů PERI je
jejich kompatibilita.
9,00
10,30
Mostovka vzpěradlového
mostu WD 67 je nesena
dvěma šikmými vzpěradly
a opěrami. Mezi vzpěradly
je mostovka řešena jako
dvoutrámový most, mezi opěrami a vzpěradly jako plná
deska s železobetonovými
konzolami. Nejdříve vyráběná vzpěradla vybetonovaná
pouze zhruba 1 m pod mos­tovku byla dokončena až
při betonáži společně s mostovkou.
systémy PERI. Běžné zatížení
z mostovky bylo přenášeno
do věží ST 100 dřevěnými
příhradovými nosníky
GT 24.
0,25
Peter Tisoň,
stavbyvedoucí:
„Objekt WD 68 je čtyřtrám,
který realizujeme bedněním PERI. Během realizace
tohoto objektu musíme
zajistit bezpečný průchod
pod bedněním cyklistům
a chodcům. Objekt WD 67
je náročný. Najednou se
realizují šikmé pilíře spolu
s mostovkou. Z důvodu
složitosti objektu a požadavku investora na kvalitu
a přesnost používáme bednění PERI se kterým máme
velmi dobré zkušenosti.“
Tento most WD 68 jako i
WD 67 jsou součástí dálnice
A4, konkrétně úseku
Rzeszów – Jaroslaw. Dálnice
v tomto místě překonává
současnou hlavní tepnu, a
proto bylo hlavním požadavkem při podepření budované
mostovky zachovat její plný
provoz bez přerušení. Tento
úkol beze zbytku splnily dva
15
Flexibilní, rychlé a bezpečné
lešení PERI UP
Při natáčení dalšího dílu Mission
Impossible – Ghost Protocol mělo lešení
PERI UP opět příležitost prokázat své
přednosti: flexibilitu, bezpečnost,
rychlost a jednoduchost montáže.
okenních parapetů, byly výstupy
s běžnými schodišťovými rameny
překonávajícími výšku vždy 2 m doplněny podle potřeby schodišťovými rameny
50 nebo 100 cm vysokými.
Technici PERI měli za úkol navrhnout a
dodat konstrukci pro osvětlovače a kameramany, ze které měla být dotvářena
atmosféra v bývalé věznici v Mladé
Boleslavi. Lešení mělo být zakryto
speciální látkou nepropouštějící světlo
tak, aby mohla osvětlovací technika
simulovat den nebo noc. Zde se osvědčilo lešení PERI UP Rosett Flex, u kterého jednotlivé plošiny z průmyslových
podlah umožňovaly snadný přístup ke
všem oknům. Pro vstup do různých
podlaží lešení, která měla v tomto
případě výšku nastavenou podle výšek
Žádný problém pro PERI UP nepředstavovala ani členitost objektu a nemožnost
založení lešení na zemi. Zde našly
uplatnění lehké příhradové nosníky ULA.
Možnost osazení podlah oběma směry
dovoluje vytvořit plošiny všude tam, kde
je potřeba. Bezpečnost osob pohybujících se na lešení zaručuje dostatečný
počet horizontál osazených na vnější
nebo vnitřní straně lešení. Nosníky
GT 24 vložené do hlav vytvořily dokonalý základ pro položení střešního
pláště.
Technická řešení na snímcích v tomto
prospektu vyplývají z momentální situace
na stavbě, a proto je nelze z hlediska bezpečnosti práce brát jako platná a závazná.
© PERI GmbH
Modul rozet na sloupcích po 50 cm dovoluje přizpůsobení výšek podlaží lešení výškám pater budovy.
Stavbu provedl
Stillking Films, spol. s r.o., Praha
Návrh a stavba lešení
PERI Jesenice
PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
Tel. +420 222 359 311
Fax +420 222 359 315
[email protected]
www.peri.cz
CZ cz 07 | 2012 4eb Art. Nr.: 793180 © PERI GmbH
Filmové kulisy, Mladá Boleslav
Download

PERI Aktuality 2012/1