FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ
www.architekt.cz
[email protected]
07/08
d u b e n 2 0 1 1
PRITZKEROVA CENA PUTUJE DO PORTUGALSKA
Mnoho pozoruhodných projektů a realizací veřejných i privátních staveb má za sebou
Eduardo Souto de Moura, který byl v Los Angeles 28. března mezinárodní porotou zvolen
držitelem Pritzkerovy ceny 2011, nejprestižnější ceny za architekturu. Spolu se svým učitelem
Álvaro Sizou, jenž stejné ocenění získal v roce 1992, je de Moura považován za nejvýznamnějšího žijícího portugalského architekta.
Podle poroty, v níž letos zasedli The Lord Palumbo (Velká Británie) - předseda poroty, Alejandro Aravena
(Chile), Carlos Jimenez (USA), Glenn Murcutt (Austrálie), Juhani Pallasmaa (Finsko), Renzo Piano
(Francie a Itálie), Karen Stein (USA) a Martha Thorne (Španělsko), nejsou stavby oceněného architekta
okaté, lehkovážné nebo pitoreskní. „Jeho práce vyžaduje intenzivní poznání, ne letmý pohled. Stejně jako poezie dokáže jeho dílo emotivně mluvit k těm, kteří si najdou čas na to, aby poslouchali," uvedli porotci. Mezi těmi, kdo ho ovlivnili, je například Ludwig Mies van der Rohe.
„Eduardo Souto de Moura během tří dekád navrhl budovy, které patří do našich časů a zároveň
nesou ozvěny minulosti," prohlásil předseda poroty, lord Peter Palumbo. „Jeho budovy mají unikátní
schopnost vyjádřit zdánlivé opaky - sílu i jemnost, autoritu i intimitu."
Sám Souto de Moura zdůrazňuje, že je třeba navrhovat budovy tak, aby plnily své funkce a zároveň zapadaly do svého okolí. Často používá přírodní materiály včetně nečekaných barev. „Není nic jako ekologická, inteligentní nebo trvale udržitelná architektura - je jen dobrá architektura," řekl v roce 2004. Jeho často
citovanou a ikonickou prací je fotbalový stadion ve městě Braga, kde se v roce 2004 konalo několik zápasů mistrovství Evropy. Nabízí neobvyklou konstrukci a je zasazen v úbočí kopce do přírodního prostředí;
2. STRANA
PRITZKEROVA CENA
na jedné straně jsou žulové stěny, na druhé otevřený výhled.
Masiv byl odstraňován do požadované podoby pomocí malých řízených výbuchů.
Stadion je netradiční tím, že nemá tribuny za bránami. Stojící tribuna je přístupná zespodu, na tribunu položenou na
kopci se vstupuje z vrchu. Hlediště mají proti počasí ochránu díky konstrukcím z ocelových lan napnutých mezi oběma tribunami. Lana vedou přes celé hřiště a podobají se
pradávným visutým mostům.
Z jeho domácích prací je dále známé Muzeum Pauly Rego
nedaleko Lisabonu, kancelářská budova Burgo Tower a
stanice metra v Portu, klášter v Amares proměněný v restauraci, stejně jako nákupní centra, školy, galerie a kina.
Často navrhuje i rodinné domy. V zahraničí jeho práce stojí ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii či Švýcarsku.
Pritzkerova cena za architekturu (Pritzker Architecture Prize) je prestižní ocenění v oblasti architektury inspirované
Nobelovou cenou. Založili ji v roce 1979 americký podnikatel Jay Pritzker a jeho žena Cindy. Mezi jejími nositeli jsou
například Brazilec Óscar Niemeyer, Američan Ieoh Ming
Pei, Brit Norman Foster, Francouz Jean Nouvel, Iráčanka
Zaha Hadid, vloni jí získali japonští architekti Kazuyo Sejima a Ryue Nishizawa (SANAA), předloni švýcarský architekt Peter Zumthor. Laureát dostává medaili a 100 tisíc
dolarů.
IN 07 - 08 / 2011
Eduardo Souto de Moura studoval
architekturu na Akademii výtvarných
umění v Portu, kde promoval v roce
1980.
V letech 1974-79 pracoval v kanceláři
Álvaro Sizy, rovněž nositele Pritzkera.
Po ukončení studia působil až do roku
1990 jako učitel na své alma mater,
později získal profesuru a vyučoval na
fakultě architektury univerzity v Portu.
Externě působil také na fakultách architektury v Ženevě,
Paříži, Harvardu, Dublinu, Curychu a Lausanne.
V současnosti pracuje ve své vlastní architektonické kanceláři založené již v roce 1980. Občas spolupracoval se svým
učitelem Álvaro Sizou například na portugalském pavilonu
pro EXPO 2000 v Hannoveru.
Více informací naleznete na:
www.pritzkerprize.com/2011mediakitphotos.pdf;
http://www.pritzkerprize.com/
SLOVO PŘEDSEDY OA
Vážené dámy, kolegové, přátelé,
dnes bych se rád krátce zmínil o dvou skutečnostech.
O letošní Grand Prix architektů a o setkání členů UIA v Budapešti.
Jak již jsem v minulém zpravodaji 03 až 04 psal, tak letošní
GPA je jiná, je pokračující, je pozitivnější, je mohutnější.
Grafický design je agresivnější, opět díky Dagmar Jelínkové. Přes krizi ve stavebnictví se letos přihlásilo o cca 10 autorů více oproti loňsku. Letošní porota je mezikontinentální
- USA, Asie, Evropa. A jak jsem uvedl tuto mezikontinentální porotu ve Veletržním paláci k její činnosti, tak aniž bych
něco předem prozrazoval, předkládaná díla jsou velice, velice zajímavá. A tedy 10. 5. 2011 se máme ve Veletržním paláci na co těšit.
Setkání členů UIA v Budapešti 3. až 5. března 2011 bylo
perfektně z maďarské strany zorganizováno, především
díky presidentovi asociace maďarských architektů Erno Kálmánovi. Hlavním tématem bylo Město a voda.
Účastníky a přednášejícími byli architekti z celého světa,
včetně presidentky UIA Luise Cox a vicepresidentky regionu II Lisy Siola.
O vlastním pozitivním obsahu konference snad někdy příště.
Ale nemohu se, ve vztahu k výše uvedené pozitivní informaci, nezmínit o skutečnosti, že představenstvo České komory architektů se rozhodlo na svém zasedání 15. 2. 2011
zrušit členství v UIA. Vážení kolegové, zamyslete se nad
touto skutečností. Něco shnilého je ve státě……
Miloš Grigorij Parma
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROA A DROA
Dne 15. března 2011
Přítomni: ROA: M.G.Parma, J.K.Melichar, O.Haman, J.Vrana, V. Mastný, J.Mojžíš, Z.Kejčí, J.Hainc, H.Všetičková.
DROA: J.Kopečný.
HOST: zástupce regionu Ostrava M.Chválek.
Jednání je přítomna nadpoloviční většina členů ROA a ta je
tudíž usnášeníschopná.
KONTROLA MINULÝCH ÚKOLŮ:
10/04/01 - Finanční závazek AK PATENIDISOVÁ
Finanční závazek vůči právnímu zastoupení AK PATENIDISOVÁ je průběžně řešen a je před uzavřením. Náklady na
právní zastoupení vzniklé v předchozích funkčních obdobích,
budou postupně,dle ekonomických možností AO, likvidovány.
Sestavením a projednáním splátkového kalendáře pověřen
O.Haman. Úkol trvá.
IN 07 - 08 / 2011
10/09/02 - Časopis ARCHITEKT
Návrh nové smlouvy odeslán 24.1.2011 fy Kabinet k podpisu.
Šéfredaktor J.Macháček uplatnil možnost komentáře ke
smlouvě s tím,že při osobní návštěvě M.G.Parmy 10.2.2011
přislíbil ukončení připomínek ke smlouvě v týdnu 14.-18.2.11,
kdy pak bude smlouva podepsána. Protinávrh Smlouvy projednán dnešního dne, smlouva odsouhlasena a bude předána fy KABINET.
Pověřen M.G.Parma. Úkol trvá.
10/10/01 - GPA 2011
a) Zákl.údaje harmonogramu:
zasedání poroty 31.03. - 03.04.11; montáž výstavy, zkouška
galavečera - 09.05.11; galavečer, vernisáž, tiskovka - 10.05.;
výstava 11.05. - 24.05.11; demotáž 25.-26.05.2011
b) Úhrada porotců:
- letenka tam a zpět ve třídě ekonom; ubytování 3 noci v 4*
hotelu v Praze; porotné 10tis.Kč; strava během zasedání
- Potvrzení porotci:Tomáš Bitnar (USA - ČR), Will Alsop (Anglie) Wang Lu (Čína), ze zdravotních důvodů změna-Zhang
Ke, Juraj Hermann (Slovensko), Juri Troy (Rakousko)
c) Sekretariát obratem opětovně požádá ČKA o sdělení adres členů AA a dle statutu převede správcovství členů AA na
OA. V tomto smyslu bude všem členům AA odeslán dopis.
Ved. sekr. ČKA opětovně databázi adres odmítla předat.
Dle dostupných adres na OA, dopis s výzvou o doporučení
realizovaných staveb odeslán 108 členům AA.
Úkol trvá.
d) O záštity a sponzorování písemně požádáno.
Záštity potvrzeny: MK ČR, MMR ČR, MPO ČR, MŠ ČR, Předseda posl. sněmovny Parlamentu ČR, Předseda senátu Parlamentu ČR, Primátor hl.m.Prahy.
O sponzorství požádáno 71, smluvně potvrzeno 3.
Sledování zajistí sekretariát. Úkol trvá.
e) K zajištění kontaktu s porotci pověřena ing.arch.Hana Kačírková. Nutno uzavřít Dohodu o pracovní činnosti.
Pověřen sekretariát. Úkol trvá.
f) Sestavit orientační rozpočet projektu - předložit ROA
v 03/2011.
Rozpočet předložen, upraveny částky na ozvučení, osvětlení
videoprojekci, podium, židle, pohoštění. V tomto smyslu budou upraveny výdajové položky.
Pověřen sekretariát. Úkol trvá.
10/11/02 Kámen v architektuře
a) Projekt rozšířen dle návrhu ABF na „KÁMEN A ZELEŇ
V ARCHITEKTUŘE
b) Orientační harmonogram soutěže:
statut soutěže, přihláška 11.02.; orientační rozpočet 15.02.;
vyhlášení soutěže 15.02.; oslovení porotců 28.02.; odevzdání přihlášených prací 15.04.; zasedání poroty 19.-20.04.
grafika/pozv.,plakát,kat./:zad. 21.04., schv. 04.05., tisk
05.04., ukon.02.06.; výstava: montáž 04-05,06, zahájení
06.06., vernis.,udílení cen 08.06., ukončení 28.06.
10/11/03 - Domény
www.architekt-casopis.cz
Dle dostupných podkladů je dosavadním plátcem nakladatelství Julius Macháček-Kabinet - úhrada do 11.08.2011.,
vlastník Architekt OA s.r.o.
Provést změnu plátce na OA o.s. a uhradit další rok je možno
pouze jednatelem nebo notářsky ověřením zplnomocněním.
Pověřen jednatel Architekt OA, s.r.o. O. Haman - zplnomocněním bude pověřen sekretář J.K.Melichar. Úkol trvá.
10/11/04 - RD V4
Dle nabídky AHA se uskuteční v 03/2011. Proběhlo předběžné kladné jednání o spoluúčasti a zapůjčení výstavní místnosti s Nadací ABF.
Instalace 04 až 07.03.2011; Vernisáž 08.03.2011; Výstava
09 až 27.03.2011; Demontáž 28 až 30.03.2011
Dopravu exponátů do Prahy a jejich odvoz zajišťuje AHA,
montáž a demontáž Nadace ABF. OA zajistí občerstvení.
Pověřen sekretariát. Zvací dopis na předsedy architektonických spolků a profesních komor zajistí M.G. Parma a odešle
sekretariát. Úkol trvá.
ROA
3. STRANA
Vernisáž s konferencí uskutečněny dle plánu.
Vypouští se ze sledování.
10/11/05 - Kongres UIA 2011
O.Haman informoval o kongresu UIA 2011 v Tokiu. Eventuální zastoupení OA a uhrazení členských příspěvků bude projednáno po VH ČKA.
Koncil meeting 25.09. - 01.10
Assebly
29.09. - 01.10.
Reg.fees
40.000/50.000/JPY
Úkol trvá.
10/12/01 - Ples
Úhrada OSA /ples ostravské pobočky/.
M.G.Parma bude kontaktovat M.Chválka.
Úkol trvá
10/12/02 - FOIBOS
O.Haman předložil návrh na mimosoudní vyrovnání. ROA
s návrhem souhlasí a požaduje sestavení dohody právníkem.
Pověřen O.Haman. Úkol trvá.
11/01/01 Výstava „Vítězné návrhy z národních přehlídek“
(pracovní název)
Předseda a místopředseda OA, M.G.Parma a O.Haman, dne
17.12.2010 sepsali dohodu s předsedy architektonických
spolků V4 (Višegrádská 4) o konání společné putovní výstavy
v přímé spolupráci s P.Ivanovem. Tato dohoda bude precizována a parafována presidenty a předsedy národních architektonických spolků.Tato nová skutečnost rozšíření mezinárodní
spolupráce při presentaci nejvýše oceněných architektonických prací v rámci V4 (Česko,Slovensko,Maďarsko,Polsko)
bude zakomponována jako dílčí samostatná část ARCHITECTURAL WEEK. Za ČR se předpokládají presentovat
vždy oceněné návrhy z Národní přehlídky architektury GRAND PRIX ARCHITEKTŮ. Vlastní pořádání přehlídky
GPA, zůstává i nadále v plné režii Obce architektů o.s.
Pro tento účel budou sepsané příslušné smlouvy a dohody.
Konečný název projektu: Architektura a urbanismus V4.
Smlouva s AW na ROA projednána s požadavkem finanční
kompenzace ze strany AW.
Pověření M.G.Parma, O.Haman. Úkol trvá.
11/02/02 Asociace profesionálních fotografů
Zasedání ROA navštívila delegace Asociace profesionálních
fotografů s nabídkou spolupráce.
Sleduje Mojžíš. Úkol trvá.
NOVÉ ÚKOLY:
11/03/01 - Splátkový kalendář s TU Liberec
Dle dnešního telef. hovoru O.Hamana s kvestorem univerzity
bude co nejdříve zaslána čtvrtletní splátka a do 21.03.2011
podán návrh na úhradu zbylých pohledávek.
Pověřen sekretariát. Úkol trvá.
11/03/02 - FOIBOS
Není dosud podepsána Smlouva o vzájemné kompenzaci pohledávek. Nutno připravit do 25.03.2011.
Pověřen O.Haman. Úkol trvá.
11/03/03 - Stížnost na člena OA
Obsah stížnosti se netýká spolkové činnosti. V tomto smyslu
bude zaslán dopis stěžovateli.
Pověřen sekretariát. Úkol trvá.
11/03/04 - Architektura Ostrava - Architectureweek Ostrava
OA vydává ke konání obou těchto projektů:
Prohlášení - Hlasování 9/0/0
Společný text pro uveřejnění na www.architecturaostava.cz
a www.architectureweek.cz - Hlasování 9/0/0
Zplnomocnění pro arch.M.Chválka jednat jménem OA na tomto projektu - Hlasování 9/0/0.
Vypouští se ze sledování.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ROA A DROA BUDE 05. dubna 2011 v
10.00 VE SPOLEČNOSTI ARMSTRONG WORLD
IDUSTRIES/SPONZOR GPA 2011/, budova Lighthouse,
Jankovcova 2a, Praha 7, 12. patro.
Zapsal J.K. Melichar
Schválil M.G.Parma
4. STRANA
AKTUÁLNĚ
FESTIVALY V OSTRAVĚ
ARCHITEKTURA OSTRAVA 2011
Místo konání: Masarykovo náměstí, Magistrát města Ostravy,
Vysoká škola báňská - nová aula, Klub ATLANTIK, Dům knihy
LIBREX a další.
Termín: do 18. 4. 2011
Organizátoři festivalu jsou ostravská pobočka Obce architektů
spolu s Vysokou školou báňskou - TU Ostrava, katedra architektury FAST a společnost CUBESPACE.
V loňském roce proběhl I. ročník projektu ARCHITEKTURA
OSTRAVA, který se setkal s velkým zájmem architektů, developerů, studentů architektury, široké odborné i laické veřejnosti a celostátních médií. Cílem festivalu ARCHITEKTURA OSTRAVA 2011 je přiblížení moderní a současné architektury veřejnosti, prezentace urbanismu a architektury města Ostravy
v širších souvislostech, její historie, současný stav. Tváří festivalu bude držitelka ocenění Americké asociace architektů a
členka Královského institutu britských architektů Eva Jiřičná.
Akce se koná pod záštitou rektora VŠB-TU Ostrava, Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava. Propagaci
akce zajišťuje společnost Pulary.
IN 07 - 08 / 2011
2010 proběhne na FAST VŠB-TU Ostrava ve dnech 11. až 20.
4. 2011. Při vernisáži 12. 4. 2011 bude zároveň představen nový již 3. ročník soutěže.
„Za první republiky patřila česká architektura mezi světovou
špičku. Později však došlo k úpadku, který trvá dodnes. Pokud
s tím budeme chtít něco udělat a dostat se zpět mezi elitu, musíme svou pozornost upírat právě k mladé generaci architektů.
Na mých přednáškách se setkávám se zájmem mladých lidí
o přirozenou architekturu vycházející ze zákonitostí přírody.
Věřím proto, že se jejich vztah k přírodě i elementárním principům architektury promítne také do soutěžních prací.“
Martin Rajniš, patron soutěže YAA 2011
Young Architect Award, soutěž pro mladé a začínající architekty do 33 let, již zakrátko vstoupí do svého 3. ročníku.
Cílem architektonické soutěže je zmapovat tvorbu mladých
architektů, pomoci najít studentům a mladým architektům místo na současné architektonické scéně, přiblížit široké veřejnosti soudobou architekturu a podpořit veřejnou diskusi o architektuře. Letošní téma soutěže je zaměřeno na veřejný prostor, v odborné porotě opět zasednou známí architekti, kteří
se veřejným prostorem dlouhodobě zabývají, např. Petr Hrůša, Jakub Cigler. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.
Více o soutěži na www.yaa.cz.
Stavba Moravskoslezského kraje - ohlédnutí za
třemi ročníky
Místo konání: Dům kultury Akord, Malá galerie, Ostrava Zábřeh
Termín výstavy: do 29. 4. 2011
Přehlídka diplomních prací absolventů škol architektury
Místo konání: Magistrát města Ostravy - Útvar hlavního
architekta
Termín výstavy: do 11. 4. 2011
PROGRAM FESTIVALU:
VÝSTAVY
Grand Prix Obce architektů
Místo konání: Nová aula VŠB - TUO
Termín výstavy: do 20. 4. 2011
Posláním soutěžní přehlídky Grand Prix Architektů - Národní
cena za architekturu je prezentace současné kvalitní architektury, vznikající v České republice, široké veřejnosti. Vypisuje ji
každoročně Obec architektů ke dni architektury UIA.
Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští
i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je,
že dílo je realizováno na území České republiky. Do přehlídky
mohou být přihlášeny práce realizované v posledním roce.
Přehlídka Grand Prix Architektů - Národní cena za architekturu má několik kategorií - Novostavbu, Rekonstrukci, Interiér,
Krajinářskou a zahradní tvorbu, Urbanizmus, Architektonický
design a drobnou architekturu a Výtvarné dílo v architektuře.
Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota, která
pracuje každý rok v jiném složení, ale vždy v ní zasedají čtyři
zahraniční architekti, z nichž jeden je ze Slovenské republiky
a český kritik, teoretik nebo historik architektury nebo výtvarný umělec.
V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání,
hlavní cenou je Grand Prix, kterou získává vítězná práce celé
přehlídky. Ceny jsou čestné.
Young Architect Award
Místo konání: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ludvíka
Podéště 1875, Ostrava-Poruba
Termín výstavy: do 20. 4. 2011
Letošní ročník festivalu Architektura Ostrava přivítá v prostorách VŠB-TU výstavu druhého ročníku soutěže Young Architect Award 2011. Výstava prací mladých a začínajících architektů do 33 let přihlášených do soutěže Young Architect Award
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY STAVEB:
Bytový dům Améba
Polyfunkční dům ELSTAV
Integrované bezpečnostní centrum
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVĚ
Místo konání: VŠB-TU Ostrava, Nová Aula - sál NA2,
17.listopadu 15, Ostrava-Poruba
Termín výstavy: 6. až 7. 4. 2011
Konferenci pořádá katedra architektury Fakulty stavební VŠB
- TU v Ostravě.
Hosté konference:
Univ. Prof. Dr.phil. Simone Hain, Technische Universität Graz
Mag.phil. Dr.phil. Ulrich Tragatschnig, Technische Universität
Graz
Doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš
Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta
Doc. Ing. arch. Jiří Fránek
Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Hrůša
Ing. arch. Pavel Lejsek
Mgr. Jiří Pometlo, Ostravská univerzita
Dr.inż.arch. Tomasz Wagner, Politechnika Śląska w Gliwicach
Informace o konferenci najdete na: www.fast.vsb.cz/arch2011
FILMOVÝ VEČER O ARCHITEKTUŘE
Místo konání: Klub Atlantik, Československých legií 7, Ostrava - Moravská Ostrava
Termín: 4. 4. 2011 od 17 do 22 hod.
Vstupné: 50 Kč (studenti VŠB po předložení Studentského
pasu - sleva 50%)
Architekt odpadu (Režie: Oliver Hodge, Velká Británie 2007)
Skici Franka Gehryho (Režie: Sydney Pollack, USA 2005)
Doktorský dům (Režie: M. Najbrt, ČR 2008)
IN 07 - 08 / 2011
AKTUÁLNĚ
Špačkova vila (Režie: Jaroslav Bařinka, ČR 2011)
Nežádoucí architekti (Režie: J. Procházka, Název seriálu: Zašlapané projekty, rok výroby: ČR 2009)
Sorela - součást pořadu Salon (Režie: Aleš Koudela, ČR
2002)
BESEDA A PŘEDNÁŠKA
5. STRANA
designerů. Dva studijní směry navštěvuje téměř tisíc studentů.
Glivická Fakulta architektury byla oslovena, aby jako jediná
zastupovala obdobné polské vzdělávací instituce na architektonickém festivalu Architecture Week Ostrava 2011.
Současná bulharská architektura 2006-2009
4. 4. - 27. 5. 2011
Ing. arch. Eva Jiřičná - „O všem a o ničem“
Architektura Číny v post-experimentálním věku
Termín: 13. 4. 2011 od 19:00 do 21:00 hod., vstup volný
Místo konání: VŠB - TU Ostrava, Nová Aula - sál NA1,
17. listopadu 15, Ostrava-Poruba
Současná architektura Slovinska
GALAVEČER
Termín: 6. 4. 2011 od 19:00 hod - jen pro zvané
Místo konání: Hotel Brioni, Ostrava
Projekce Ohlédnutí za čtyřmi ročníky Stavby roku MSK
Předání ceny za celoživotní tvorbu Ing. arch. Radúzi
Rozhonovi, beseda
Více informací naleznete na: www.architekturaostrava.cz
ARCHITECTURE WEEK OSTRAVA 2011
Cílem třetího ročníku mezinárodního festivalu Architecture
Week Ostrava 2011 je, podobně jako v Praze a v dalších
evropských městech (Londýn, Barcelona, Berlín, Oslo, Vídeň,
Budapešť), přiblížit moderní a současnou architekturu veřejnosti. Výstavy, přednášky, diskusní fóra, promítání filmů či procházky za architekturou dávají příležitost všem zájemcům rozšířit své poznatky o práci architekta, problémech výstavby
a možnostech jejich řešení, seznámit se s architektonickou
historií města Ostravy i s plány na jeho další rozvoj. Specifikem a předností Moravskoslezského regionu je jak jeho multikulturní prostředí, které se na trojmezí České, Slovenské
a Polské republiky nabízí, tak jeho bohatá historie. Dalším
cílem festivalu je prezentace urbanismu a architektury města
Ostravy v širších souvislostech, její historie, současný stav,
rovněž prezentace investičních a developerských příležitostí
v regionu nejen tuzemským investorům.
Termín konání: 4. až 28. dubna 2011
Hlavní informační centrum bude umístěno v Domě umění
(Galerie výtvarného umění Ostrava), kde budou návštěvníkům k dispozici všechny informace o festivalu, program na
informačním systému.
Více informací k festivalu, výstavám, přednáškám v měsíci
dubnu a květnu naleznete na: Czech Architecture Week s.r.o.
www.architectureweek.cz a SPOK - spolek pro ostravskou
kulturu http://trojhlavydrak.com/
PROGRAM FESTIVALU:
VÝSTAVY
Fakulta architektury Slezské polytechniky v Glivicích
Termín výstavy: do 27. 5. 2011
Fakulta architektury Slezské polytechniky v Glivicích se řadí
k nejvýraznějším polským fakultám zabývající se vzděláváním
a přípravou budoucích architektů, urbanistů a interiérových
4. 4. - 27. 5. 2011
15. 4. - 27. 5. 2011
Boris Podrecca / Architekt
Místo konání: Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Kabinet architektury / Dům umění (GVUO), Výstavní síň,
Sokolská 26
Termín výstavy: do 3. 6. 2011
Boris Podrecca (*1940), který vystudoval architekturu ve Vídni,
je považován za jednoho z průkopníků postmodernismu. Jeho
architektura je pokračováním dědictví všeho, z čeho kdy čerpalo mnohonárodnostní rakouské umění: je plná středomořského slunce a pohledu do nekonečné dálky Jaderského moře,
severního racionalismu, tradice anglického a francouzského
umění. V jeho tvorbě se projevuje tolerantnější přístup k historickým budovám a úsilí o dokonalost detailu. Podrecca se zajímá o otázky světla a úlohu čisté, světlé barvy v architektuře.
Z významných děl vzpomeňme např. neurofyziologický institut
ve Stahrembergově paláci (1982), projekt školního komplexu
v Dirmhirngasse (1995) nebo monumentální stavbu ve Vídni
Millenium Tower (1999), která se výrazně podílí na vytváření
nové městské siluety, neboť je celých 202 m vysoká.
Václav Filandr - Ohlédnutí
Místo konání: NKP Důl Michal,
Čs. armády 95/413, 715 00 Ostrava
Termín výstavy: do 27. 5. 2011
Vstupné zdarma
Výstava ostravského architekta
a malíře Václava Filandra v řetízkových šatnách Dolu Michal presentuje čtyřicetiletou tvorbu hlavně v oblasti architektury a klasické malby.
Budou ale zde vystaveny i objekty,
koláže, asambláže a počítačová
grafika.
Václav Filandr je prozatím jediný
6. STRANA
AKTUÁLNĚ
ostravský architekt, který obdržel cenu v soutěži Grand prix
architektů v roce 2007 za rekonstrukci a přístavbu nádraží
v Ostravě - Svinově a za řešení celého přednádražního prostoru. Tato rekonstrukce obdržela i titul Dům roku 2007 města
Ostravy, Stavba roku 2007 Moravskoslezského kraje
a 1. místo v soutěži Taurus 2007.
IN 07 - 08 / 2011
rozsáhlé dílo, sahající od rodinných domů až po bytovou výstavbu, od lokálního muzea až po festivalový dům, od průmyslových provozů až po vysokoškolská sportovní zařízení a od
kaváren až po obsáhlou revitalizaci starých stavebních prvků
u budov. Jejich architektura se rozvíjí ze souvislostí, používá
urbanistické prvky a zapadá ohleduplně do krajiny a struktury
osídlení.
Výstava CE.ZA.AR 2010
Místo konání: NKP Důl Michal, Čs. armády 95/413, Ostrava
Termín výstavy: do 28. 4. 2011
Výstava přihlášených architektonických děl do soutěže
CE.ZA.AR 2010 - Ceny za architekturu, kterou pravidelně
vyhlašuje Slovenská komora architektov. V minulém roce byly
oficiální výsledky oznámeny na slavnostním galavečeru
30. září a byly uděleny ceny v 6 kategoriích: Rodinné domy,
Bytové domy, Občanské a průmyslové budovy, Rekonstrukce
a obnova budov, Interiér a Exteriér.
Cena se uděluje od roku 2002.
Jan Kaplický - Vlastní cestou
Místo konání: Dům knihy LIBREX, Smetanovo náměstí 8,
Ostrava
Termín výstavy: do 28. 4. 2011
Slavnostní večer s promítáním filmů 14. 4. 2011
Kaplický měl neobyčejnou vizi světa kolem sebe a zároveň
byl schopen geniální interpretace svých nápadů. Také měl
smysl pro neobyčejný, a přesto realistický detail. Tvořivost
Jana Kaplického nemá hranic. Jeho tvorba je poetická i přes
to, že vychází z technologie a jeho širokých znalostí všeho
druhu. Jeho vize se prezentuje volnými formami - tzv. „plastickou architekturou“, kterou Kaplický vysvětluje svým pochopením přírody, kde též neexistují „rovné čáry“. Tento způsob
vyjádření mu dává svobodu myšlení i tvorby. Jeho práce je
charakteristická nejen svým tvarem, ale také schopností vidět
budoucnost ve vztahu k životnímu prostředí a životu vůbec,
ale zároveň odvahou pracovat (na rozdíl od mnoha jeho odborných kolegů) s barvou. Jeho svět inspirace čerpá ze všech
stránek života, od architektů a architektury přes umělce
a umění, módu, letadla, auta, lodě, vesmírné objevy, až k objektům každodenního života, jako jsou příbory nebo sklenice
na vodu, a k přírodě, která mezi jiným stvořila také krásu ženského těla.
Výňatek z úvodního slova Evy Jiřičné
OSTATNÍ VÝSTAVY
Stavění v souvislostech
Místo konání: Světelné centrum společnosti Zumtobel,
Jankovcova 2, Praze 7 - Holešovice
Termín výstavy: do 29. 4. 2011
Výstava díla mezinárodně úspěšných architektů studia Dietrich I Untertrifaller z Rakouska, kteří jsou držiteli Zlatého řádu
za zásluhy spolkové země Vídeň. Od založení své kanceláře
v roce 1994 vytvořili Hlemut Dietrich a Much Untertrifaller
Architektura Slovenska pred a po roku 1989
Místo konání: Stredoslovenská galéria, Bethlenov dom,
Dolná 8, Banska Bystrica
Termín výstavy: do 8. 5. 2011
Svět slovenské architektury to není jen svět děl, projektů, návrhů nebo výstav
a prezentací a diskusí, spolků, škol
a knih. To je také
neopakovatelný
a definitivní fotografický záznam
tohoto světa. Na
výstavě jsou díky
fotografiím představena díla mnoha slovenských
architektů před
a po roce 1989.
Stredoslovenská
galéria ve spolupráci se Spolkom
architektov Slovenska Bratislava
a Vysokou školou
výtvarných umení
v Bratislave představuje výstavu
dvou samostatných projektů:
Architektúra Bratislavy 1957-77 vo fotografiách Ľuba Stacha a Tibora Škandíka
Súčasná slovenská architektúra 1997-2009 vo fotografiách Ľuba Stacha
Citujeme: Návštevníkovi tejto výstavy sa ponúka na jednej strane „redukovaná“ architektonická výstava. Výstava bez modelov, vizualizácii a architektonických výkresov. Výstava prezentujúca nie procesy architektonického myslenia, ale ich výsledky. Zaznamenávajúca nie udalosti, ale diela. Táto „redukcia“
je však súčasne ojedinelým obohatením. Jej divák má možnosť zažiť „záznam“ diel súčasnej slovenskej architektúry druhej polovice dvadsiateho storočia a prvého desaťročia nového
tisícročia v neopakovateľnom videní a atmosfére popredného
fotografa slovenskej architektúry Ľubomíra Stacha. Tento originálny tvorca, ktorý delí svoju fotografickú tvorbu medzi autorskú konceptuálnu fotografiu a fotografovanie architektúry, ponúka ničím nenahraditeľný „úvod“ do súčasnej slovenskej architektúry pre každého, kto prejaví autentický záujem.
Záštitu nad výstavou převzal prezident Spolku architektov Slovenska Ján Bahna.
ARCHITEKTI BB ± 50
Místo konání: Galéria architektúry
SAS, Balassov palác, Panská 15, Bratislava
Termín výstavy: do 21. 4. 2011
Otevřeno: po-pá od 11 do 17 hod.
Kolektivní výstava banskobystrických
architektů - padesátníků: Dušan Bók,
Ladislav Bradiak, Jaroslav Janek, Vladimír Jánoš, Ingrid Krajčovičová, Albert Mikovíny, Štefan Moravčík, Jozef Sálus a Roman Turčan.
IN 07 - 08 / 2011
AKTUÁLNĚ
SIAL
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1,
Betlémské náměstí 5a,
Termín výstavy: 13.4 - 22. 5. 2011
Teoretik architektury, Rostislav Švácha, autor koncepce výstavy, vybral na 40 plánů, 20 modelů a 25 klíčových projektů ve
velkoformátové prezentaci, aby přiblížil návštěvníkům známá
i méně známá díla členů SIALu.
SEMINÁŘ
Pocta Karlu Pragerovi
Galerie Orlovna, Švabinského kruh přátel výtvarného umění,
Muzeum Kroměřížska, Město Kroměříž, klub UNESCO
Kroměříž Vás zvou na seminář k životu a dílu významného
českého architekta Karla Pragera.
Datum konání: 19. 4. 2011, zahájení: 10 hod.
Místo konání: přednáškový sál Muzea Kroměřížska
V rámci programu, který oficiálně začíná od 9 hodin, bude
také od 16 hod. pietní akt u hrobu architekta Karla Pragera
na kroměřížském hřbitově a od 17 hod. vernisáž výstavy
v Galerii Orlovna.
Výstava je věnována 10. výročí úmrtí kroměřížského rodáka,
jednoho z nejvýznamnějších českých architektů druhé poloviny 20. století, autora budovy Federálního shromáždění, Nové
scény ND, rekonstrukce Rudolfina….
Přednášející: Doc. Ing. Arch. Radomíra Sedláková, CSc.,
Mgr. Lenka Lednická, Ing.Arch. Zbyšek Stýblo, Doc. Dr. Ing.
Arch. Otakar Kuča, Ing. Arch. Jiří Merger, prof. ing. Miloslav
Pavlík, CSc.
K odborné diskuzi jsou přizváni i další hosté ze zahraničí.
Účastnický poplatek ve výši 200 Kč (studenti 50 Kč) bude vybírán při prezenci. Členové Klubu Unesco a členové ŠKPVU
zdarma. Poplatek zahrnuje občerstvení v průběhu semináře
a CD s přednáškami.
PŘEDNÁŠKY
Roman Brychta: Projektil architekti
Místo konání: Antikvariát FIDUCIA, Nádražní 30, Ostrava
Termín: 14. 4. 2011 od 18 hodin
Přednáška bude zaměřena na realizované veřejné stavby
(Národní technická knihovna v Praze, Knihovnické informační
centrum Hradec Králové, Středisko ekologické výchovy
Sluňákov u Olomouce...), na projekty pro veřejný prostor, na
ukázku projektů pro Ostravu (knihovna, Černá louka), pro
Opavu (horní náměstí, sportovní areál) a další.
Projektil architekti
Architektonický ateliér založen v roce 2002 architekty Romanem Brychtou (AVU škola architektury, 1995), Adamem Halířem (FA ČVUT, 2001), Ondřejem Hofmaistrem (FSt ČVUT,
1995) a Petrem Leškem (FA ČVUT, 1999) a stavebním inženýrem Ondřejem Hofmaistrem (FSt ČVUT ,1995). Projektil
tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu znalou tradice,
inovativní typologie a technologie. Razí spojení současného
umění, designu, architektury a krajiny. Ke spolupráci zvou
zkušené i mladé perspektivní tvůrce.
7. STRANA
nebo zamýšlených (přístavba ke Galerii výtvarného umění
v Ostravě, arch. Josef Pleskot) oprav a dostaveb památek
budou představeny různé přístupy k danému tématu. Součástí
debaty bude prezentace uvedených projektů a v druhé polovině i prostor pro dotazy veřejnosti.
Šumná procházka po vyšumělých šancích Ostravy
Termín: 1. 5. 2011 - komentovaná procházka
Podtitul procházky: Zmarněné architektonické a urbanistické
koncepty, sny a vize. Absence vkusu a velkorysosti, jako
setrvalá svízel představitelů kraje či města. Ostrava jako místo,
které čas zmarněnými projekty trestá.
Šumná procházka, kterou budou provádět režisér Radovan
Lipus a historik architektury Martin Strakoš. Sraz ve 14 hodin
na parkovišti před Domem kultury města Ostravy.
SOUTĚŽE
22. ročník soutěže „Cena Jindřicha Chalupeckého“
Společnost Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje soutěž o Cenu
Jindřicha Chalupeckého pro rok 2011. Soutěž je určena pro
mladé výtvarné umělce, občany České republiky, kteří do konce roku 2011 nepřekročí věk 35 let.
Mezinárodní komise vybere 15. - 16. června 2011 finalisty ceny. Výstava finalistů proběhne v listopadu a prosinci v Centru
současného umění Dox v Praze. Laureát pro letošní rok bude
vybrán v průběhu výstavy a slavnostní ceremoniál a předání
ceny se uskuteční v druhé půli listopadu 2011.
Laureát pro rok 2011 získá: Vítěz obdrží 50 tisíc Kč na svůj
další umělecký rozvoj, šestitýdenní stipendijní pobyt v New
Yorku a 100 tisíc Kč na realizaci výstavy, projektu nebo katalogu. Příspěvkem 50 tisíc korun podporuje laureáty společnost
Triga. Studijní pobyt v New Yorku zajišťuje Foundation for Civil
Society. Společnost Jindřicha Chalupeckého finančně podpoří
vítěze v realizaci výstavy ve Špálově galerii v Praze na podzim
2011.
Přihlášky a dokumentace prací na CD se přijímají nejpozději
do 31. května 2011 na adrese: Společnost Jindřicha Chalupeckého, Národní 11, 110 00 Praha 1. Elektronické přihlášky
na e-mail [email protected]
Nominátoři: Richard Adam, Gabriela Bukovinská, Martin Dostál, Olga Dvořáková, Richard Fajnor, Marcel Fišer, Vít Havránek, Ludvík Hlaváček, Aleš Hudeček, Kacha Kastner, Michal
Koleček, David Kulhánek, Petr Kvíčala, Petr Lysáček, Olga
Malá, Michal Mánek, Martina Pachmanová, Marek Pokorný,
Michael Rittstein, Milena Slavická, Michal Škoda, Jiří Valoch,
Simona Vladíková, Dušan Zahoranský, Jan Zálešák
Složení odborné poroty pro rok 2011: Christian Rattemeyer,
kurátor MoMA, New York, USA, Rainer Fuchs, šéfkurátor MUMOK, Vídeň, Rakousko; Georg Schöllhammer, kurátor, šéfredaktor Springerin, Vídeň, Rakousko; Mira Keratová, nezávislá
kurátorka, Slovensko; Tomáš Lahoda, umělec, Česká republika, Dánsko; Ondřej Chrobák, kurátor Galerie středočeského
kraje; Edith Jeřábková, kurátorka, oba ČR
Přihlášku a více informací o soutěži najdete na: www.cjch.cz;
tel.: 777553652, e-mail: [email protected],
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 Holešovice, 170 00, www.doxprague.org
Nová architektura v historickém prostředí a Ostrava
Místo konání: Antikvariát FIDUCIA, Nádražní 30, Ostrava
Termín: 21. 4. 2011 v 19 hodin
Účastníci: generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, primátor města Ostravy Petr Kajnar,
generální ředitel společnosti Vítkovice, a. s., Jan Světlík, architekt Josef Pleskot, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza, zástupce iniciativy Oživená Ostrava, památkář
a historik architektury Martin Strakoš.
Beseda se zaměří na vztah mezi památkovým prostředím,
památkami a novou architekturou. Na příkladech realizovaných (přístavba železničního nádraží Ostrava-Svinov,
arch. Václav Filandr) a právě uskutečňovaných (nové centrum v plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic, arch. Josef Pleskot)
REVIT OPEN 2010
23. března 2011 vyhlásil Kabinet modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) společně s Autodeskem vítěze 4. ročníku soutěže REVIT OPEN. V rámci letošního ročníku
zvítězili studenti Zuzana Retterová a Bořek Němec z Fakulty
architektury ČVUT v Praze.
Vítězní studenti navrhli koncepčně vynikající bydlení pro člověka, který programově bydlí sám - tzv. „single“, je mladý, ekonomicky zajištěný, žije aktivním životem a má pozitivní přístup
k ekologii. Soutěž byla již tradičně vypsána pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice a zahraniční studenty studující v ČR na stipendium.
8. STRANA
AKTUÁLNĚ
Tématem soutěže REVIT OPEN 2010 bylo navrhnout bydlení
pro singles; zadání však nedefinovalo formu ani rozsah stavby. Vedlejším tématem byl pohled mladých lidí na problematiku singles. Pozemek byl situován konkrétně na střechu existujícího panelového domu v Oldřichově ulici v Liberci. Navrhované bydlení však mělo být zajímavé nejen pro singles. Mělo
též za úkol nabídnout současným obyvatelům domu výhody,
které by je přiměly nástavbu povolit. Studenti měli tyto výhody
ve svém návrhu specifikovat. V návrhu objektu bylo zapotřebí
zohlednit minimální provozní náklady a minimální provozní
zátěž pro životní prostředí. Studie 3D modelů, vizualizace i
dokumentace byly již tradičně vytvářeny v softwarových řešeních firmy Autodesk. Projekt v Autodesk Revit Architecture
pak měl navíc možnost získat od poroty bonus.
Na 2. místě se umístili studenti Radek Trojan a Vratislav Zíka
z FAST VUT a FA VUT v Brně a 3. místo obsadil Bc. Vojtěch
Miler z FA ČVUT v Praze. Autoři nejlepších návrhů získali ceny ve formě plně komerční softwaru firmy Autodesk, notebooku a digitální zrcadlovky.
Více informací o soutěži a online katalog prací lze nalézt na
www.revitopen.cz.
UPOZORNĚNÍ - OPRAVA TERMÍNU
ODEVZDÁNÍ
KÁMEN V ARCHITEKTUŘE
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA REALIZOVANÝCH STAVEB
S UŽITÍM PŘÍRODNÍHO KAMENE.
Vyhlašuje OBEC ARCHITEKTŮ, o.s. se spoluúčastí
SVAZU KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ ČR
a NADACÍ PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ.
Soutěžní přehlídka je součástí projektu
„Celostátní konference Kámen v architektuře
a mezinárodní konference Green City - Home City,
Kámen, workshopu, výstav“.
Uzávěrka pro doručení přihlášeného díla
/poštou nebo osobně/ vč. dokumentace
je 18. 05. 2011 do 16 hod. na sekretariát
Obce architektů, Revoluční 23, Praha 1.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ceny proběhne dne
8. 6. 2011 od 17,00 hod.
v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství,
Dům ABF, Václavské nám.31, Praha 1.
Následuje vernisáž a slavnostní otevření výstavy,
která potrvá do 30.6.2011.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci květnu oslaví svá jubilea a narozeniny:
1.5. Ak.arch. FIŠÁRKOVÁ Helena, Praha 6, (65)
1.5. Ing.arch. BENDOVÁ Olga, Praha 7, (81)
1.5. Ing.arch. RYBÁK Jindřich, České Budějovice, (82)
1.5. Ing.arch. LISAL Bohuslav, Liberec, (89)
2.5. Ing.arch. ZELENÁ Zora, Brno, (55)
2.5. Ing.arch. HOLÝ Rudolf, Praha 8, (81)
2.5. Ing.arch. TAUŠ Miroslav, Praha 3, (84)
2.5. Ak.arch. HALAŠTA Stanislav, Roztoky u Prahy, (88)
3.5. Ing.arch. SVATOŇOVÁ Lenka,Říčany, Nový Pacov,(60)
5.5. Ing.arch. KREJČOVÁ Věra, Praha 5, (88)
5.5. Ing.arch. KŘÍŽ Zdeněk, Brno, (89)
IN 07 - 08 / 2011
6.5. Ing.arch. SÝKORSKÝ Milan, Ostrava, (50)
6.5. Ing.arch. STUDENT Aleš, Ostrava, (60)
6.5. Ing.arch. VYŠINKOVÁ Věra, Brno, (85)
6.5. Ing.arch. CHARVÁT Ladislav, Pardubice, (91)
7.5. Ing.arch. MUŽÍK Miroslav, Praha 1, (85)
7.5. Ing.arch. GABRIEL Leopold, Brno, (86)
7.5. Ing.arch. PELZLBAUER Vladimír, Praha 2, (90)
8.5. Ing.arch. SELINGR Miroslav, Opava, (88)
10.5. Ing.arch. NĚMEČKOVÁ Jana, Praha 10, (50)
10.5. Ing.arch. POLACH Karel, Most, (65)
11.5. Ing.arch. PRÁŠIL Vojmír, Přerov, (70)
11.5. Ing.arch. BREJCHA Miloš, Praha 4, (87)
12.5. Ak.arch. CZERNAY Jindřich, Brno, (85)
14.5. Ing.arch. KONEČNÝ Jan, Brno, (60)
15.5. Ing.arch. TEMPÍR Miloslav, Zábřeh na Moravě, (50)
15.5. Ing.arch. MALEŘ Pavel, Pardubice, (60)
15.5. Ak.arch. LASOVSKÝ Jiří, Praha 5, (85)
16.5. Ing.arch. BENEŠ Jaroslav, Praha 2, (60)
16.5. Ak.arch. KULIŠŤÁK Jiří, Praha 4, (80)
17.5. Ing.arch. STEHLÍKOVÁ Petruše, Praha 1, (60)
17.5. Ing.arch. HORÁK Jiří, Brno, (70)
17.5. Ing.arch. PROCHÁZKA Pavel, Praha 4, (81)
18.5. Ing.arch. GUDEV Asen, Praha 3, (83)
19.5. Ak.arch. HEROUTOVÁ Jana, Praha 2, (55)
19.5. Ak.arch. HEROUTOVÁ Jana, Praha 2, (55)
19.5. Ing.arch. KUPEC Zdeněk, Praha 3, (55)
19.5. Ing.arch. MANDEL Cyril, Praha 7, (82)
20.5. Ing.arch. ČEJKA Jan, Praha 6, (55)
20.5. Ing.arch. MINÁŘOVÁ Hana, Praha 4, (60)
20.5. Ing.arch. VALTR Pavel, Plzeň, (75)
21.5. Ing.arch. HESS Vilém, Praha 4, (75)
21.5. Ing.arch. KAUFMANN Otmar, Praha 4, (81)
21.5. Profesor VRÁTNÍK Ladislav, Praha 5, (84)
21.5. Ing.arch. HOCHMANOVÁ Jiřina, Praha 10, (88)
22.5. Ing.arch. HLAVÁČEK Martin, Praha 6, (55)
22.5. Ing.arch. SÝKORA Vladimír, Praha 6, (80)
22.5. Ing.arch. KOUBA Jan, Ústí nad Labem, (84)
22.5. Ing.arch. ČERNOHORSKÝ Jaroslav, Praha 2, (88)
23.5. Ing.arch. DVOŘÁK Milan, Brunál, (55)
23.5. Ing.arch. MAKOVSKÝ Zdeněk, Brno, (65)
25.5. Ing.arch. KOPECKÁ Zdenka, Brno, (84)
26.5. Ing.arch. LINHART Jiří, Praha 4, (75)
26.5. Ing.arch. VAŠATA Zdeněk, Hradec Králové, (81)
26.5. Ing.arch. MUSIL Stanislav, Brno, (82)
27.5. Ing.arch. PELNÁŘ Jan, Mariánské Lázně, (90)
28.5. Ak.arch. HREJSEMNOU Josef, Havířov, (83)
28.5. Ak.arch. KEPKA Lubomír, Praha 8, (84)
29.5. Ing.arch. NEUWIRTH Karel, Praha 10, (70)
29.5. Ing.arch. ZIKMUND Jan, Praha 6, (84)
29.5. Ak.arch. PODZEMNÝ Milan, Ostrava, (85)
30.5. Ing.arch. KOŘÍNEK Josef, Praha 10, (81)
30.5. Ing.arch. KAŠPAR Josef, Praha 6, (82)
30.5. Ak.arch. SKALÍK Rostislav, Ostrava, (88)
31.5. Ak.arch. ČAPEK Radoš, Praha 4, (82)
31.5. Ing.arch. PASCHOVÁ Ilsa, Praha 8, (83)
31.5. Ing.arch. ZEZULKA Břetislav, Brno, (83)
31.5. Ing.arch. HRŮZA Jiří, CSc., Praha 6, (86)
OZNÁMENÍ
S lítostí sdělujeme, že ve věku nedožitých 84. let zemřel
dne 29. ledna 2011 Ing. arch. Miloslav Cajthaml, CSc.,
z Prahy. Zároveň opustili řady pražských architektů
ve věku 70 let Ing. arch. Jarmila Attlová, CSc.,
která zemřela 19. března 2011,
a také Ak. arch. Vladimír Uhlíř z Prahy 7,
který zemřel ve věku 84 let dne 8. ledna 2011.
IN
formační servis
Členský bulletin Obce architektů. Vychází 1x měsíčně. Neprodejné.
Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová,
e-mail: [email protected]
Adresa redakce: Revoluční 23, 110 00 Praha 1
www.architekt.cz
Download

PRITZKEROVA CENA PUTUJE DO PORTUGALSKA