SURSUM CORDA ! A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ
SRDCE ZVÍTĚZÍ
Úvaha pro tuto dobu.
Tato věta a zároveň i obrovský příslib Panny Marie mně vyvstal na mysli ihned
poté, co se mně do rukou dostala přednáška velké osobnosti současné církve,
otce Paula Maria Siegla, kterou pronesl v Amsterodamu dne 3O.5.2OO4
Je obrovskou vzpruhou a nadějí v době stále se stupňujících nových útoků proti
církvi ze strany liberálních a sekulárních volnomyšlenkářů a modernistů, kteří
ve snaze sjednocovat současný svět zapomínají na to zásadní a podstatné.
Sjednocování se musí dít dle výzev nebe, našeho Pána Ježíše Krista, který
již na kříži pověřil svou Matku Pannu Marii, aby se tak dělo skrze Její
poselství.
Stále více se prohlubující krize, řešená zcela jinými prostředky než chce Bůh a
to přesto, že postoj svatého Otce jasně deklaruje výzvy Ježíše Krista o smíření,
pokoji a pokání, nám připomíná, že je nutné radikální obrácení a konání tak, jak
chce Bůh.
Veškerá „pragmatická“ řešení, která pocházejí z mysli lidí, neřku-li těch, kteří
jsou vedeni v duchovní rovině Odpůrcem, se ukazují jako krátkodobá, nefunkční
s výsledkem utrpení a strádání těch nejpotřebnějších a nejchudších. Lidé, kteří si
zvykli na vysoký stupeň zabezpečení ve falešné naději podléhají slibům stran,
které nemohou nejen toto zabezpečit, ale odpíráním Boha a Jeho zákonů vedou
společnosti k nezadržitelnému pádu.
Všechny formy „osvíceneckého“ řešení světové situace kam bohužel patří i
otřesné zákony o potratech, eutanasii, klonování embryí, eutanasii a mnoho
dalších, které pouze demonstrují lidskou pýchu se nutně musí sklonit před vůlí
Stvořitele, který posílá Matku, aby nám to připomínala.
Stejně jako v čase v Káně Galilejské zazněla stěžejní slova : „Udělejte
všechno, co vám řekne, tak dnes platí jejich parafráze : „Udělejte všechno,
co vám řekl.“
Jde tedy o legitimitu a neohrožené šíření těchto poselství, která vycházejí
z církevně uznaných zjevení , zvláště v Lurdech, Fatimě a nyní i v Amsterdamu.
Zatímco vyslovením prvních dvou míst se nestává, že by vzbuzovala nějaký
odpor, bohužel není tomu tak ve vztahu k Amsterdamu a vůbec
k připravovanému pátému dogmatu o Panně Marii Spoluvykupitelce.
Přitom každý a to včetně i vysoce fundovaného teologického odborníka cítí,
že zde není žádná věroučná a teologická překážka a že pokračující snaha
nezabývat se touto výzvou Panny Marie pochází pouze z obav rozděleného
člověka a světa z pýchy srdce „budete sami jako Bůh“.
Je samozřejmé, že se každý křesťan musí řídit závazným učením svaté církve,
což ovšem neznamená, aby nemohl promlouvat hlasem svého srdce a
poukazovat na to, co je jasné, silné a nosné.
Obrovské množství omylů a dezinformací, nevědomostí pochází z toho, že
zde nebyly tyto zdroje informací, že se jednalo, jako by neexistovaly.
Potřebu naléhavosti pravých informací si uvědomovali mnozí, které Pán
obdařil těmito charismaty. Jedním z největších, jehož Rytíř Neposkvrněné
udělal obrovskou práci v čase byl svatý Maxmilián Maria Kolbe.
Ve stejných šlépějích musí kráčet i dnešní katolická média, tak jak nám to
ukazuje například katolické RADIO MARYJA či televize TRWAM v Polsku a
jistě je velkým přínosem i naše radio PROGLAS a TV NOE kde je ale každý
katolík postaven k problému jasného osobního rozlišování duchů.
Zkusme se proto nyní společně zamyslet nad obsahem tohoto poselství,
které si zde dovolím předložit!
DĚLAT, CO NÁM PŘIKAZUJE MATKA!
NAČERPAT NOVOU NADĚJI.
Když sledujeme zprávy z médií, které se k nám denně dostávají z celého světa,
poznáváme, že se stále více lidí dívá do budoucnosti s rostoucími obavami.
Ale Panna Maria nás chce všechny jako Matka všech národů zbavit jakéhokoliv
strachu z budoucnosti. Chce nám vyprosit milost, abychom navzdory všem
hrozbám načerpali NOVOU NADĚJI.
Neboť všude, kde se Panna Maria zjevila, přišla vždy v pravý čas!
Nechtěla nás varovat pouze před hrozícími nebezpečími, ale ukázat nám
především PROSTŘEDKY, kterými můžeme zabránit hrozícímu neštěstí.
JEDNODUŠE DĚLAT, CO NÁM ŘÍKÁ :
Mým největším přáním je připomenout , jaké aktuální a velmi významné pro
Světový mír je církevní schválení poselství MATKY VŠECH NÁRODŮ.
My všichni musíme bezpodmínečně hlouběji pochopit, jak je rozhodující,
abychom TEĎ a DNES činili všechno, co si přeje MATKA všech národů a jak
velmi ovlivní vytoužený pokoj to, když jako děti poslechneme, co nám říká.
UČME SE Z FATIMY, abychom nedělali opět ty stejné chyby.
K jakým netušeným tragickým následkům došlo proto, že jsme fatimské
poselství tak dlouho ignorovali, varování Panny Marie nebrali vážně a
proto jsme neplnili její přání a prosby.
V pravém okamžiku nás varovala před dramatem II. SVĚTOVÉ VÁLKY- a tak
také před RUSKEM a před jeho militantně-ateistickou ideologií, která se šířila
po celém světě.
Jako MATKA však současně zjevila i konkrétní prostředky, kterými by se
dalo všemu zabránit.
Tyto prostředky byly tak jednoduché :
MODLITBA SV.RŮŽENCE
SMÍRNÉ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V PRVNÍ SOBOTU v měsíci
ZASVĚCENÍ JEJÍMU NEPOKSVRNĚNÉMU SRDCI.
A protože biskupové a kněží, křesťanští politici a věřící- tedy ti, kteří MOHLI
POCHOPIT- NECHTĚLI POSLECHNOUT, postihla Evropu a svět hrozná
katastrofa. Svět stál několikrát před branami katastrof nedozírných rozměrů.
Vzpomeňme na Karibskou krizi v roce 1962, která byla zažehnána poté, co oba
představitelé mocností Ruska a USA se seznámili s Fatimským poselstvím. Na
tomto místě mi určitě dovolíte jednu otázku:
Když tehdy, v čase, když bylo křesťanství ještě mariánské, se Fatimská
výzva nebrala vážně, jak bude dnes vypadat naše odpověď na prosby
MATKY VŠECH NÁRODŮ v čase, který není zdaleka tak mariánský jako
tehdy:
ZABRÁNIT SVĚTOVÉ KATASTROFĚ :
UČME SE Z FATIMY, potom neuděláme ty stejné chyby v souvislostí
s amsterdamskými poselstvími. Neboť zde, v Amsterodamě, se zjevila
PANNA MARIA – ZASE VE SPRÁVNÉ DOBĚ – aby lid varovala nejen před
válkou a před ateistickou ideologií, ale jak říká : PŘED VELKOU SVĚTOVOU
KATASTROFOU. A opět dala –protože je MATKOU- PROSTŘEDKY,
kterými se dá zabránit neštěstí. Jak to dělá?
Zjevila se pod NOVÝM TITULEM: „ŽENA, MATKA VŠECH NÁRODŮ“
Darovala nám NOVÝ OBRAZ a NOVOU MODLITBU o které říká:
TÍMTO TITULEM A TOUTO MODLITBOU ZACHRÁNÍM SVĚT PŘED
VELKOU SVĚTOVOU KATASTROFOU“.
Prosila nás, abychom rozšiřovali před všemi národy její OBRAZ a MODLITBU
a toto celosvětové šíření dokonce POJMENOVALA a dala mu název :
„SVĚTOVÁ AKCE POKOJE a SPÁSY“. Tato světová akce je podmínkou a
přímou přípravou na NOVÉ MARIÁNSKÉ DOGMA: to znamená na
slavnostní vyhlášení pravdy víry, že PANNA MARIA je pro všechny
národy SPOLUVYKUPITELKOU, PROSTŘEDNICÍ a ORODOVNICÍ.
Toto poslední a největší Mariánské dogma nám daruje NOVÉ LETNICE a
všechny národy přivede do nové epochy pokoje a míru.
…NIKDY NENÍ POZDĚ NA MODLITEBNÍ ZÁZRAK :
Aby lidé na celém světě konali, co si přeje MATKA VŠECH NÁRODŮ- na to
je upřímně řečeno- dosti pozdě. Ale když budeme nyní, na začátku III.tisíciletí
konečně dělat, co říká MATKA v Amsterodamu, potom i navzdory všemu, není
příliš pozdě a budeme moci zažít ZÁZRAK, který slíbila.
Už v roce 1951 řekla : PUSTĚTE SE S VELKÝM ZÁPALEM DO
TOHOTO DÍLA POKOJE a VYKOUPENÍ a UVIDÍTE ZÁZRAK!“ Slovo
zázrak, nadpřirozeno a transcendentno zní současným lidem zvláště
provokativně a přímo atakuje jejich pyšné „já“. Pod záminkami všeho druhu,
mnohdy i teologickými stanovisky brání člověku „být pokorným“, „být dítětem
naslouchajícím Bohu a Panně Marii v církvi.
Abychom dokázali, že Bůh nesmírně odměňuje DĚTINSKOU POSLUŠNOST,
chtěl bych vám ukázat dojímavý příspěvek o zázraku OSVOBOZENÍ
RAKOUSKA od ruského obsazení, který byl vymodlen růžencovým bratrstvem.
Druhá světová válka proměnila Evropu na trosky a popel. Rusko s více než
5O.OOO vojáky Rudé armády obsadilo část Rakouska a jeho hlavní město
Vídeň. Přesně před tímto nás varovala Královna růžence ve FATIMĚ.
Lidsky řečeno, bylo tehdy už pozdě. Ale existovali muži a ženy, OBYČEJNÍ
VĚŘÍCÍ ale také i VLIVNÍ POLITICI, kteří i navzdory tomu DŮVĚŘOVALI
V MOC MODLITBY!
VÍTĚZSTVÍ PŘES RŮŽENCOVÉ BRATRSTVO .
Když se františkán P.PETRUS PAVLICEK modlil v roce 1946 před milostným
oltářem v MARIAZELL za pomoc rozbombardovanému RAKOUSKU, uslyšel
ve svém srdci odpověď PANNY MARIE:
„DĚLEJE, CO VÁM ŘÍKÁM a NASTANE MÍR“. Tak vzniklo růžencové
bratrstvo.
P. Petrus chodil 1O let s FATIMSKOU SOCHOU PANNY MARIE přes celé
Rakousko a desetitisíce ochotných křesťanů se přidalo k této
MODLITEBNÍ AKCI. A Bůh daroval vytouženou svobodu.
2O let po osvobození Rakouska kázal zakladatel růžencového bratrstva P.Petrus
Pavliček, jehož proces blahořečení již probíhá řekl jednou během děkovné pouti
do MARIAZELL tato slova:
„Mnozí, mnozí Rakušané si dnes myslí, že tato svoboda je samozřejmostí, že
to šlo hladce. Ale zde musíme říci pravdu : Byl to 1Oletý tvrdý boj, kterým
jsme tuto svobodu získali.
Konalo se 268 rokování !! A když se po 268 rokování vrátil z Berlína do
Vídně spolkový kancléř FIGL, řekl mi:
„Otče Petrusi, ještě nikdy jsem se nevracel z rokování tak smutný. Pan
Molotov mi do očí řekl: Pane Figl, nedělejte si naděje: „Co my Rusi jednou
máme, to už více ndáme.“ P.Petrus, řekl Figl: „teď už máme jen jednu
naději: Boha! Musíme se více modlit k Bohu a P.Marii za svobodu!
Poté jsem udělal všechno, co bylo v mých silách, abych rakouský lid přivedl
k MODLITBĚ. Po této výzvě spolkového kancléře následovalo nespočetně
mnoho denních a nočních ADORACÍ ve vídeňském františkánském kostele. A
hle, za půl roku později musel ten stejný pan Molotov 15. května 1955 podepsat
v Belvederu státní smlouvu. NEUVĚŘITELNÉ!
Náhle se stalo možným, že Rusko opustilo oblast, kterou obsadilo.
Dosáhli toho pouze politici? NEBYLA TO SNAD MILOST, VYMODLENÁ
MILOST?
Nezapomenu také na to, jak jsme v roce 195O organizovali ve Vídni prvé
prosebné procesí za návrat svobody.
Tehdy jsme se setkali s velkým výsměchem a s pochybováním. Mnozí lidé si
tehdy mysleli, že se k nám přidá nějakých 5OO ženušek. My se k tomu určitě
přidat nemůžeme. Tehdy mi spolkový kancléř FIGL řekl:
„Petrus, i kdybychom v procesí prosili a šli pouze my dva, naše vlast za to
stojí. Jinak nezískáme svobodu! „ A tehdy při prvním prosebném procesí se
sešlo na 15.OOO lidí a při každé další prosebné pouti se počet stupňoval až
do 8O.OOO.
Vidíte moji milí bratři a sestry: MODLIT SE, TO JE MOC! Zahájili jsme
ROK VÍRY! Máme velkou příležitost vyprošovat nám, našim drahým,
farnostem a celé naší vlasti milosti. Vypadá to ale mnohdy tak, jako by
modlitba byla brána jen jako poslední instance pro nemocné a umírající.
Působení médií, materialistických nabídek a zvláště morálním propadem
společností již mnozí nemají schopnost a vůli se modlit a mnozí to dokonce
ani už neumí.
Jen je třeba v tu MOC věřit, TŘEBA VĚŘIT, že Bůh přijímá naše modlitby
vážně. A proto i my musíme BRÁT MODLITBU VÁŽNĚ!
PAPEŽ JAN PAVEL II a ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI
Ještě mnohem dojímavějším příkladem požehnaného účinku poslušnosti
k přáním PANNY MARIE je pád SSSR zasvěcením celého světa
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Se zasvěcením se čekalo dlouhá
desetiletí a někdy toto zasvěcení nechápali a dokonce blokovali i ti nejlepší
v Kristově církvi. I zdrženlivá sestra Lucie z Fatimy s ohledem na to řekla:
PÁN SI NESTĚŽOVAL POUZE NA VELKÉ HŘÍCHY, ALE I NA NAŠI
NECHUŤ a NEDBALOST V PLNĚNÍ JEHO PŘÁNÍ“. Jsou to přímo živá
slova, která zasahují každé upřímné srdce. Někdy se zdá, jakoby snad už
ani Bůh neměl právo hovořit do věcí, které jsme si sami upravili na základě
přizpůsobení se tomuto světu.
A náš drahý mariánský papež byl na důležitost vždy stále AKTUÁLNÍHO
FATIMSKÉHO POSELSTVÍ UPOZORNĚN AŽ BOLESTNÝM
ATENTÁTEM z 13. května 1981. Vždyť univerzální církev ještě stále
nesplnila přání PANNY MARIE.
Prostřednictvím dramatického obsahu III.FATIMSKÉHO TAJEMSTVÍ, které si
nechal papež Jan Pavel II donést na kliniku Gemelli,ještě hlouběji poznal, jak
je důležité KONEČNĚ SPLNIT BOŽÍ PŘÁNÍ, aby od Církve a od světa
odvrátil hrozící nebezpečí.
25.března 1984, tři roky po atentátu, zasvětil na Náměstí sv. Petra PANNĚ
MARII celý svět. Pro tuto příležitost dal přivézt do Říma z FATIMY
originální sochu PANNY MARIE, aby tím celému světu ukázal, že chce
splnit Mariinu výzvu.
Účinek tohoto aktu úplného odevzdání se PANNĚ MARII byl nesmírný a
překonal všechna, skutečně všechna očekávání!
Neboť několik let po tomto zasvěcení celého světa a hned po mariánském
roce 1988 se událo něco nepředstavitelného. Pád Berlínské zdi a železné
opony. Pád východního bloku a dokonce SSSR. Tento velký obrat byl
v amsterdamských poselstvích předpověděn už v roku 1951, 38 let před
jeho uskutečněním.
S tím nepočítal žádný politik! Sám papež Jan Pavel II řekl, že události
„zůstanou navždy překvapujícími, co se týká tempa v jakém se odehrály:“
(Tertio Millenio aveniente).
Drazí přátelé, toto všechno vám připomínám proto, abych vám ukázal, jak je
důležité VĚŘIT I CÍRKEVNĚ UZNANÝM POSELSTVÍM Z AMSTERDAMU
a též, abych vás pozval a jednoduše a prostě dělat to, CO SI PŘEJE PANNA
MARIA MATKA VŠECH NÁRODŮ: šířit je modlitbou a její obraz!
OPRAVDU VĚŘÍME TOMU, ŽE ŠÍŘENÍ JEJÍHO OBRÁZKU
S MODLITBOU MŮŽE BÝT „SVĚTOVOU AKCÍ POKOJE a SPÁSY,“
který pomůže zabránit světové katastrofě? Nezdá se to být příliš
jednoduché, aby to mohlo účinně ovlivnit globální mír? Toto je právě onen
pověstný kámen úrazu. Pragmatičnost v osobním přístupu, která na druhé
straně vzbuzuje napětí a netrpělivost, odmítání učitelského úřadu církve a
dokonce i útoky proti Kristově církvi. Základní je nepochopení, že spolu
roste společně koukol s pšenicí a že nás Pán posílá jako ovce mezi vlky a
slibuje nám svou účast a vedení. Zkouška víry je právě zde ale jde o
privátní odvahu k osobní svatosti navzdory naší osobní ubohosti a hříšnosti.
Přehlížení mimořádných poselství Božích argumentujících na mlčení
učitelského úřadu církve kvůli možným zmatkům a odporu v srdcích
mnohých lidí je jasné znamení neobrácení a vůle pokračovat v situaci, která
je stále dramatičtější a jasně ukazující na slova Kristova „beze mne
nemůžete dělat nic.“ To, že se společnosti odklonily od Boha zvláště ve
vyspělých zemích je samozřejmě výsledkem jednání a odklonu jednotlivých
srdcí. Relativismus a liberální postoj mnohdy promítán i ve víře je
výsledkem stavu ve kterém se ocitáme a v naší zemi například bolestným
návratem nedemokratických aBoha popírajících politických stran.
REVOLUCE S RŮŽENCEM:
Abychom mohli být posíleni ve víře v neomylnou moc MODLITBY, chtěl bych
vám dnes ukázat několik dramatických okamžiků z první Filipínské růžencové
revoluce. Tento historický dokument o svržení diktátorského MARKOSOVA
režimu nám má ukázat, jak jistě a pokojně vede Panna MARIA své děti
k vítězství, když se svěří pod Její ochranu a vedení a když dělají, CO SI PŘEJE.
V tisku se psalo mnoho o sesazení diktátora MARKOSE, ale jen málo o
skutečných okolnostech. Už v roce 1985 vyprosili filipínští biskupové
v Římě pro svou vlast mariánský rok. Ve dne v noci slavili kněží na
náměstích Manily MŠI SVATOU! Dokonce děti vyzývaly těžce ozbrojené
vojáky k modlitbě a řidičům tanků, kteří přijeli, aby rozehnali zástupy,
dávali kytice. Mnozí vojáci sestoupili z tanků a sami se modlili.
Panna Maria zázračným způsobem potvrdila, že je matkou svého lidu.
Hovořil o tom dokonce jistý velitel oddílu vrtulníků, který měl do obrovského
davu shromážděných házet granáty.:
„V té chvíli, když jsem chtěl splnit Markosův rozkaz, objevil jsem
v modlícím se zástupu svou ženu a své děti. Okamžitě jsem dal povel,
abychom letěli zpět do naší centrály. Hned jsem šel domů a ke svému údivu
jsem našel ženu a děti v bytě. S výčitkami jsem se ptal ženy, proč šla v této
nebezpečné situaci do města. Ale ona mne ujistila: „Celý den jsem byla
doma.“
Marcos kapituloval a odešel do exilu 25.února 1986 v den svátku PANNY
MARIE VÍTĚZNÉ.
DRUHÁ RŮŽENCOVÁ REVOLUCE:
Milí přátelé, čeho jsme byli právě s dojetím svědky, to se neuvěřitelným
způsobem zopakovalo o 15let později ještě jednou, v lednu 2OO1, tedy před
několika lety.
Po vládním období státní presidentky CORAZON AQUINOVÉ, se presidentksé
volby podařilo vyhrát Josefovi ESTRADOVI, bývalému herci a playboyovi.
Když v čase svého úřadování vyraboval státní pokladnici, chudý národ ještě více
zchudnul. Nebylo možné jej sesadit ani předčasnými novými volbami, protože
podplatil senát. Situace byla beznadějná. Opět to byla několikadenní modlitba
milionů, která přispěla k tomu, že se stalo neuvěřitelné: - hlavný velitel
armády a vedoucí generálové poté změnili svůj názor, odstoupili od
presidenta a postavili se na stranu lidu. Ještě téhož dne složila přísahu nová
presidentka, opoziční politička a přesvědčená KATOLIČKA GLORIA
MACAPAGAL ARROYOVÁ. Několik dní poté napsal kardinál JAIME
SIN ve svém pastýřském listu:
„MOCNĚJŠÍ NEŽ ZBRANĚ JE DŮVĚRYPLNÁ MODLITBA.
ÚČINĚJŠÍ NEŽ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ JE PŮST a
OBĚŤ. MOCNĚJŠÍ NEŽ VOJENSKÉ NÁSILÍ JE TICHÁ MOC
LIDU, KTERÝ BDÍ V MODLITBÁCH“..
.POKORNÁ MODLITBA PLNÁ DŮVĚRY A ODEVZDANOSTI :
Tento historický fakt dvou mírových revolucí v jihovýchodní Asii nás má posílit
ve vědomí, že i dnes by v každé zemi a v každém čase bylo možné dosáhnout
modlitebním zápasem obrat., nejen politický ale i duchovní obrat.
Nyní určitě lépe chápeme „SVĚTOVOU AKCI POKOJE a SPÁSY“, kterou
nám darovala PANNA MARIA. Jen samotný růženec nestačí!
Ale důvěryplná modlitba růžence má velkou MOC- jak jsme viděli. Platí to i pro
SVĚTOVOU AKCI: mít v rukou obrázek s modlitbou nestačí. Ale pokorná
modlitba s odevzdaností a důvěrou za příchod DUCHA SVATÉHO do srdcí
všech, TA JE MOCNÁ. Viděla to matka IDA PEEDERMANNOVÁ. Viděla,
jak Panna Maria ukázala na své vlastní Srdce a potom na srdci národy a
přičemž říkala:
„Tak jako se na zemi rozpouští sníh, tak přijde plod – Duch do srdcí všech
lidí, kteří se budou každý den modlit tuto modlitbu. Nevíte, jak mocná a
významná je před Bohem tato modlitba.“
. SVĚT NEMÁ ŘEŠENÍ :
Všechno, co jsme dosud slyšeli, nám má pomoci nasměrovat pohled k naší
MATCE, abychom při pohledu na současnou světovou situaci neztratili odvahu.
Je to situace, která je tak zamotaná, komplikovaná a hrozivá, že když se na to
podíváme lidskýma očima, neexistuje žádné východisko
Myšleno lidským pohledem. Kardinál König před mnoha lety řekl: „Z hlediska
lidského je církev západu mrtvá. Ale existuje jen hledisko lidské? Co je to
VÍRA?
O všech zdánlivě bezvýchodiskových situacích dneška řekla MATKA VŠECH
NÁRODŮ už před 5Olety:
„Svět už neví, jak dál. Národy, důvěřujte tedy vaší Matce, která nikdy
neopustila své děti. Svět nebude zachráněn násilím, svět bude zachráněn
Duchem.“ Tělo neznamená nic, to co jest je Duch. Duchovní rozměr člověka
je zásadně nejdůležitější.
Nedávný průzkum veřejného mínění v Německu před měsícem ukázal, že tři
čtvrtiny z 82 milionů obyvatel Spolkové republiky se obávají teroristických
útoků. Tomu se nikdo nediví. Vždyť již před několika lety ukazovali
fundamentalističtí muslimové během demonstrace v Berlíně, že ve vážné situaci
by jako sebevražedných atentátníků v Německu neváhali použít i své děti.
Jistý bývalý ministr obrany USA už před rokem tvrdil, že spolehlivé informace
ho přivedly k přesvědčení, že následující teroristický útok na Ameriku už
nebude tak jako v New Yorku s naplno natankovanými Jumbo Jetmi, ale stane
se tak atomovými zbraněmi.
Toto jeho přesvědčení není až tak daleko od pravdy, když víme, co v lednu řekl
egyptský diplomat Mahammed el Baradei. Je generálním ředitelem
Mezinárodního úřadu pro atomovou energii a šéfem zbrojních inspektorů OSN.
V jednom interwiew vyjádřil své vážné znepokojení nad černým trhem
s nukleárními zbraněmi :
„V současnosti by bylo 35 až 4O států schopných vyrábět atomové
zbraně.“A dále: „Bojím se, že atomové zbraně padnou do rukou
bezohledných diktátorů a teroristů…. Nebezpečí nebylo ještě nikdy tak
velké jako dnes… Blíží se atomová válka…
Tolik doslovné znění nejlepšího světového experta v této oblasti.
NÁRODY, BUĎTE VNÍMAVÉ NA VAROVÁNÍ :
Nepřipomíná nám to III.FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ anebo slova MATKY
VŠECH NÁRODŮ z AKITY, kde se slzami hovoří o ohni, který bude padat
z nebe, když se neobrátíme a nebudeme dělat, co nám říká?
Musíme se rozhodnout, zda ji budeme poslouchat nebo ne. Ona zná plány
satana a ona jim může zabránit. Co my už víme? NIC! A co my už
zmůžeme bez Ní?
Mohu se něco zeptat? Byla to opravdu zásluha jordánských bezpečnostních sil,
že se před nedávnou dobou v hlavním městě Ammánu podařilo v poslední
vteřině objevit plánovaný teroristický útok s 2Otunami chemických látek? S 2O
tunami! Jedovaté mračno, které by vzniklo nad městem, by si vyžádalo více
obětí jako všechny atentáty Al-Kaidy dodnes, včetně útoku na dvojčata v New
Yorku. Když jsem se to dověděl, musel jsem ihned myslet na poselství MATKY
VŠECH NÁRODŮ z roku 1947, během kterého musela vizionářka Ida
Peedermannová na svém těle bolestně zakusit následky jednoho, ještě o mnoho
horšího, totiž bakteriologického útoku. Ten ostatně hrozí všude, protože tyto
hrozné prostředky ve světě jsou.
Nechci hovořit podrobněji, neboť o tomto mateřském varování si může přečíst
každý sám. Toto poselství se končí úpěnlivými slovy :
NÁRODY, BUĎTE VNÍMAVÉ NA VAROVÁNÍ!“
Takové vážné předpovědi útoků se zbraněmi hromadného ničení, nebyly tedy
adresované proto, aby nás děsily, ale pouze proto, aby se jim ZABRÁNILO
OBRÁCENÍM a MODLITBOU.
Jak lehce je možné uskutečnit bakteriologické atentáty, popisuje bývalý ministr
zahraničí Colin Powel před senátem USA.
Na vyvolání katastrofálních následků stačí malé množství bakterií. Když se
tento druh zbraní dá jen těžko kontrolovat, lze je snadno všude propašovat.
ZPĚT K PRAVÉMU PRAMENI POKOJE :
Kdo může dát řešení? Křesťanští diplomaté? Politici anebo snad Bezpečnostná
rada OSN? Hospodářské špičky a bossové nebo finanční experti? Důstojníci,
filozofové nebo psychologové? I když jsou důležití, dokáží poskytnout přece jen
pouze provizorní řešení. Často si tito lidé vůbec takové věci neuvědomují.
Scházejí se, aby rokovali o ekonomických a společenských problémech, bohužel
jsou i takoví, kteří za vším sledují jen svůj zisk vliv a osobní zájmy. Zde se
nabízí zmínka o mnohých skrytých společenstvích, která velmi silně ovlivňují
vývoj ve světě a dokonce následně diktují a nařizují jednotlivým zemím jak
mají jednat. Naštěstí ale mnozí lidé si tento stav uvědomují, vyhlašují
modlitební zápasy a tažení, jak tomu bylo nyní před nedávnem
v Maďarsku, které vyhlášením NOVÉ ÚSTAVY deklarovalo svůj postoj
k Bohu, národu a duchovním hodnotám. Nikde jsme se ale nedočetli, což je
příznačné, že téměř milion Maďarů vzalo do svých rukou svatý růženec a
naplnilo slova jejich velkého syna katolické církve kardinála Mindszentyho.
TRVALÉ REŠENÍ JE MOŽNÉ NALÉZT JEN V BOHU. Ale Bůh dává své
řešení pro tuto dobu skrze PANNU MARII, neboť Ona jako MATKA vede
všechny národy k Němu, k pravému prameni pokoje. Vždyť Ona sama říká
„Nyní hovořím k národům celého světa… poklekněte před svým
Pánem a Stvořitelem a buďte vděční. Věda tohoto světa učila lidi,
aby zapomněli na vděčnost. Oni už nepoznají svého Stvořitele.
Národy, buďte vnímavé na varování. Pokorně si klekněte před svým
Stvořitelem! Proste o Jeho milosrdenství a On je milosrdný!
Dobře poslouchejte, co vám říkám: Přicházím, abych varovala
všechny národy… Národy, nedovolte falešným prorokům, aby vás
balamutily! Satan ještě není vyhnán! Matka všech národů může přijít
nyní, aby satana vyhnala. Přichází, aby ohlásila Ducha svatého… Vy
se však modlete modlitbu, kterou jsem dala světu! Každý den a
v každém okamžiku myslete na modlitbu, kterou dala tomuto času
Matka všech národů. S jakou mocí satan vládne, ví pouze Bůh sám.
Nyní posílá k vám , ke všem národům, svou Matku, Matku všech
národů. Tak jak je to předpověděno, ONA PŘEMŮŽE SATANA. Ona
položí své nohy na satanovu hlavu.“
Taková vítězná slova z úst naší MATKY nám přece dodávají novou naději a
nechávají nás hledět do budoucnosti s důvěrou.
Aby však v Jejích mateřských slovech našli útěchu VŠICHNI LIDÉ, máme my
všichni MISIONÁRSKOU ÚLOHU přinést milostivý OBRAZ a MODLITBU
ŽENY i těm, kteří Ji ještě nepoznali.
Neboť tím, že přijmou obrázek s modlitbou, objeví MARII jako svou
Matku. Vždyť toto Její Mateřství je zřetelně vidět na amsterdamském
milostném obraze.
MARIA před křížem je naší MATKOU, neboť za nás trpěla
jako S P O L U V Y K U P I T E L K A
Je naší Matkou, neboť nám jako P R O S T Ř E D N I C E
sprostředkovává každou milost, je naší Matkou, neboť jako
O R O D O V N I C E za nás prosí u Boha a brání nás před
satanem.
Ještě zřetelněji se pomocí obrazu už asi nedá popsat Její mateřství pro všechny
lidi! Těm, kteří dnes po prvé stojí před milostným obrazem, bych rád poukázal
na jednu zvláštnost. NA GLOBUSU UŽ NEVIDÍME HADA ZLA. Neboť
VÍTĚZSTVÍ nad satanem se událo na KALVATII- uskutečnil ho VYKUPITEL,
SJEDNOCENÝ SE SPOLUVYKUPITELKOU, jako jedno Srdce.
ONA JE MATKOU KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE :
NEVÁHEJME TEDY DAROVAT JEJÍ OBRAZ KAŽDÉMU! VŠICHNI MAJÍ
NA TO PRÁVO!“ řekla Žena.
Už samotné vědomí, že je MATKOU KAŽDÉHO JEDNOLIVÉHO
ČLOVĚKA, nás musí přede povzbudit, abychom plnili Její přání!
Ano, Ona je MATKOU našeho milovaného Svatého Otce, který potřebuje Její
mateřskou ochranu více než kdykoliv dříve.
Ale právě tak je Matkou i toho mladého člověka, který na protest proti
nastávající návštěvě svatého Otce zapaluje figurínu ztělesňující papeže.
Je matkou kardinála Christopha Schönborna, vídeňského arcibiskupa, ale i
Matkou nevěřícího karikaturisty, který svými bohorouhačskými kresbami se
vysmívá z víry a z Ježíšova života. ( K. Haderer)
Je Matkou nejen seminaristů, kněží a řeholních sester, kteří se tu na náměstí
svatého Petra zúčastňují na slavnostní liturgii, ale je Matkou i těchto
budhistických mnišských žáků v Tibetě, kteří o Panně Marii ještě nic neslyšeli. I
těmto asijským chlapcům přeje, aby našli Krista a stali se svatými.
Je Matkou i těchto palestinských dětí v pásmě Gazy, které ve své domovině ještě
nezažili období pokoje.
„Vaše Matka pozná život, vaše Matka zná starost, vaše Matka zná kříž.
Všechno, co zakoušíte v tomto životě, je CESTA, kterou před vámi šla vaše
Matka.“
Maria spolucítí jako Matka s oběma stranami: s vojáky USA, kteří konají
vojenský příkaz, ale tak stejně i se zajatými Iráčany, kteří se ve strachu kácí
k zemi. Ona je Matkou vítězů i poražených. Na obou stranách chce zabránit
skáze, neštěstí a válce.
Není též Matkou filmových hvězd, manekýnů a hvězd populární hudby? Nemají
i oni právo na to, aby skrze amsterdamský milostivý obraz poznali Pannu Marii
jako svou osobní Matku?
Když jejich obrácení chce Panna Maria za každou cenu, kterou zaplatila na
Kalvarii spolu se svým božským Synem Ježíšem? Příliš málo na to myslíme!
Každá duše je draze vykoupená Kristovou Krví a utrpením
SPOLUVYKUPITELKY, a proto je nekonečně cenná. Proto si každá duše
zasluhuje úctu a pravou lásku.
Není také Matkou plnou soucitu s prostitutkami a drogově závislými? Každého
člověka miluje tak osobně a s plným porozuměním, jako by byl jen on její
jedinou starostí. Tak jako nemiluje Ježíš hřích, ale hříšníka, tak i Jeho Matka
nemiluje hřích, ale miluje hříšníka mateřskou láskou.
Matka hledí plna soucitu dokonce na satanisty, kteří slibují mladým štěstí death
metalovou hudbou, ve skutečnosti však přinášejí duši smrt.
O to více chce jako Matka pomoci svým dětem, které houfně padají za oběť
tomuto svodu. Bože můj, jaká škoda! Vždyť právě v tomto věku by se daly tak
dobře formovat pro dobro!
Jsem přesvědčen, že kdybychom jim dali obraz MATKY všech národů, většina
z nich by ho vděčně přijala.
Nedává nám toto všechno tušit něco z bezhraniční, všeobjímající lásky
NEBESKÉ MATKY ?
S PŘESVĚDČENÍM KONAT MISI PRO MATKU
Nebojme se tedy splnit přání Panny Marie a mezi všemi lidmi rozšiřovat její
modlitební obrázek. Možná se podivíte, ale když jsem viděl jednou jednu
fotografii, musel jsem hned myslet na šíření amsterdamského milostného
obrazu.
Bosý irácký bojovník za svobodu, který si v Bagdádu jen tak tak zachránil holý
život, nese obraz svého idolu, radikálního šiítského vůdce Muktadu al Sadra.
Tvář mladého muže prozrazuje největší odhodlanost, dokonce ochotu
k mučednictví. Tento mladý muž myslel v největším nebezpečí jen na jedno :
zachránit obraz svého vůdce, aby mohl přesvědčit lid, že řešení všech problémů
se dá najít v jeho vzoru Sadrovi. Ano podobných obrazů fanatismu je bezpočet.
Lidé chtějí odpověď, chtějí řešení ale nikdy se k němu nedopídí bez Pravého
Boha.
Kéž bychom měli s ohledem na mírové světové akcie podobné hluboké
přesvědčení, že řešení všech problémů spočívá v modlitbě a v důvěře k naší
MATCE, MATCE VŠECH NÁRODŮ.
SVATYNĚ MATEŘSTVÍ PANNY MARIE PRO VŠECHNY LIDI VŠECH
ČASŮ.
Neváhejme přivádět naše přátele do Kapličky MATKY všech národů!
Už jste si vůbec někdy s pocitem štěstí uvědomili, že amsterdamská Kaplička je
Svatyní mateřství, Svatyní Mariina Mateřství pro všechny lidi všech časů?
Kdokoliv jsme a cokoliv cítíme: Ona nás vždy očekává s láskyplně rozepjatým
náručím a stojí před námi jako naše MATKA, která nikdy neobviňuje.
Mnohem více nás všechny volá :
Ať jste kdokoliv a jakýkoliv, já jsem vaší Matkou.
A vizionářka Ida napsala: Potom se žena zahledí do dálky, jako by vyhlížela
lidi. Je to, jako kdyby chtěla k sobě opravdu přitáhnout všechny lidi: lidi,
kteří patří do naší církve, lidi, kteří nepatří do naší církve a dokonce lidi,
kteří nepatří do žádné církve. Potom žena řekla:
„národy, starejte se o to, aby byly k ženě přivedeni ti, kteří jsou v nouzi- a
myslím i na ty, kteří jsou v duševní nouzi! Pracujte mou modlitbou mezi
druhými!“
NOVÝ ROZKVĚT :
Proč si Žena tak velmi přeje, aby Ji všichni lidé poznali jako Matku?
To „proč“ vysvětluje Pánův hlas v Eucharistických poselstvích krásnými slovy :
CÍRKEV A NÁROD BEZ MATKY JE JAKO TĚLO BEZ DUŠE.
NEVĚSTA NEBYLA POSLANÁ NA ZEM NADARMO. PŘINESTE JI
NÁRODŮM. DOBŘE TO POCHOPTE: I PÁN POTŘEBOVAL SVOU
MATKU, ABY SE NARODIL. ŽIVOT PŘICHÁZÍ SKRZE MATKU:
PROTO MUSÍ BÝT OPĚT PŘINESENA DO VAŠÍ CÍRKVE A MEZI
NÁRODY A ZAŽIJETE ROZKVĚT!
Opět ji musíme přinést do naší CÍRKVE a mezi národy a zažijeme rozkvět. Není
to neslýchaně PĚKNÝ PŘÍSLIB? Potom v čase duchovního rozkvětu, bude
moci Svatý Otec a to pevně věřím, zvěstovat VYTOUŽENOU DOGMU
SPOLUVYKUPITELKY, PROSTŘEDNICE a ORODOVNICE, kterou
dnes , bohužel chápe tak málo lidí. Tak nám budou dány NOVÉ LETNICE,
které přivedou církev do nové epochy.
V tomto čase obnovy církve a světa potom vznikne za spolupráce všech
národů ten nádherný kostel, který mohla vidět Ida ve svých vizích.
Představte si: KOSTEL MATKY VŠECH NÁRODŮ VIDĚLA přesně vedle
této naší haly, ve které dnes slavíme tento den!
Tato bazilika – tak jí byla ukázána- bude kruhová stavba se třemi kupolemi.
Ale pochopme, že podmínkou tohoto rozkvětu je naše snaha přinést národům
PANNU MARII JAKO MATKU.
Spolupracujme tedy – na základě jejích slov- opět s novým elánem na světové
akcii pokoje a spásy, jak to už dělají na všech kontinentech dokonce biskupové
ve svých diecézích, či na Slovensku nebo v Austrálii, Americe a jinde…
Ano, když budeme pracovat a dělat, co si od nás Matka přeje, potom se
můžeme těšit i na tento přislíbený NOVÝ ČAS!
Pane Ježíši Kriste, Synu Otce
Sešli nyní na zem svého Ducha.
Učiň ať Duch svatý přebývá v srdcích všech národů,
aby byly uchráněny
od zkázy, neštěstí a války.
Kéž Matka všech národů,
která je Pannou Marií,
je naší Orodovnicí.
AMEN
Sám naprosto cítím nutnost nemlčet k tomuto poselství, které se stává dnes stále
naléhavějším. Všechna symposia, kongresy, akce nebudou moci mít onu žádoucí
sílu, pokud nebudou činěny kroky vedoucí k přípravě přání Matky.
Jako první zásadní krok spatřuji, aby byly liturgicky vyzdviženy první
soboty v měsíci jako Památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie
s výzvou ke konání svátosti smíření spolu s prvním pátkem.
Jako paralerní výzvu spatřuji stálou AKTIVIZACI RŮŽENCE, v duchu
Rosaria Virginis Mariae s měsíční biskupskou replikou v každých
ACTECH. Jen velmi málo rodin se svatý růženec modlí. Je přitom
nenahraditelný. Tato úvaha si nečiní žádné přesvědčovací ambice. Jde
pouze o hlas srdce, které promlouvá slovy a písmem. Je to také hlas
svědomí, které vždy bude poslední instancí každého člověka.V církvi působí
mnoho řádů, sdružení a všichni volají po NOVÉ EVANGELIZACI zvláště
EVROPY. Buďme si jisti konečným vítězstvím Božím a buďme vděčni za
ničím nezasloužený dar VÍRY a denně ji prohlubujme na naší cestě
s Pannou Marií k Ježíši. AVE
Dne 16.11.v den sv. Hedviky doplnil P.Petr D.
Download

„A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ