12 | 2013
Římskokatolická farnost u kostela
svaté Terezie od Dítěte Ježíše
Pátý ročník misijních trhů 5
Věčný život je Božím darem 10
Jak podpořit salesiánské misie13
Tříkrálová sbírka 2014 18
Přehled vánočních bohoslužeb24
Václav Jiráček
rozhovor str. 20 – 23
Úvodní slovo
zprávy z farnosti
Milí bratři a sestry,
čtenáři Kobylístku,
Duchovní obnova rodičů
dětí do 10 let
minulou neděli o Slavnosti Ježíše Krista
Krále jsme prožili vyvrcholení Roku víry.
Bohu díky za všechny aktivity, které k tomu
vymyslel a připravil papež Benedikt a s velkou
pokorou na ně navázal a s velkým nasazením
v nich pokračoval papež František. A také velké díky Bohu i vám za všechny aktivity v naší
farnosti. Uf! Tak konečně můžeme spočinout!
Jenže s Rokem víry nekončí naše cesta
víry. Boží slovo první neděle adventní nás
nenechává ani trochu v sladkém nicnedělání.
Znovu nás volá, burcuje ze spánku a zve na
cestu. Zde máme malou ochutnávku: „Vzhůru
vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme
po jeho stezkách.!“ (Iz 2,3)
„Víte, jaký je nyní čas: že vám nastala hodina,
kdy je třeba probrat se ze spánku. Neboť nyní je
naše spása blíže než tehdy, kdy jsme uvěřili…“
(Řím 13,11n). „Proto i vy buďte připraveni, neboť
Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“
(Mt 24,44).
Adventní doba, do které jsme vstoupili,
vyžaduje od nás postoj očekávání. Očekávání čeho? „Už se zase těšíme na Jéžíška“ nebo
Koho? To nám krásně vyjadřuje sloka adventní písně 102: „Mnozí spravedliví, proroci i králi,
Spasitele viděti žádali. Mojžíš, Samuel s Davidem, Izaiáš s Jeremiášem spolu hlasy toužebnými
volali: Ukaž tvář svou nejdražší, prolom nebesa
a sestup, Mesiáši!“ Nemá-li být naše očekávání naprosto nesmyslné, je třeba, aby ten, na
něhož čekáme, konečně přišel, a my se s ním
mohli setkat. Očekávat pak znamená blížit
se k setkání, být připravení, bdělí a pozorní. Takové očekávání můžeme prožívat jako
pohyb, dynamismus a radostnou touhu.
2
Očekávání člověku umožňuje, aby zůstával neustále mladý a připravený vydat se na
cestu nebo dokonce vzlétnout do oblak. Silou
takového člověka je předtucha, že se blíží něco
nového, že je to již za dveřmi a že to nesmíme
propást. Očekávání velí očím, aby zpozorněly,
a nohám i rukám, aby byly připraveny. Všechno je obráceno vstříc budoucnosti a srdce je
naplněno vnitřní jistotou, že přichází úsvit,
v němž konečně potkáme Jeho.
A začíná slavnost.
„Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo... (Iz 9,1n)
a evangelium Lk 2,1-14 ze Slavnosti Narození
Páně v noci.
Bratři a sestry,
přeji a vyprošuji sobě i vám dychtivé očekávání Spasitele, který k nám stále přichází ve
svém Slově i Těle, jak jsem to zažil u našich katechumenů při posledním výjezdu. Kéž v nás
Duch svatý vzbuzuje tuto touhu, abychom zůstávali stále mladí, připraveni na cestu nebo
vzlet až do oblak. Velkým pomocníkem vám
k tomu může být nový Průvodce adventem
(k dispozici na knižním stánku a v zadních lavicích kostela).
Zveme rodiče mladších dětí do 10 let na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 7. 12. od 9.30 do 16.00 u sv.
Terezičky. Hlídání a program pro děti zajišťujeme v mateřské školce Na Přesypu. Děti
svěřujte v MŠ mezi 8.45 a 9.00. Děti mají
zajištěn oběd a odpolední svačinu. Rovněž
počítáme s obědem pro účastníky obnovy. Je
možné se zúčastnit jen dopoledního bloku
(9.30 – 13.30) nebo jen odpolední instrukce
(od 14.30) nebo celého programu, s obědem
nebo bez oběda.
Přihlášky odevzdejte do 2. 12. do farní kanceláře či na kontakty níže. Přihlášky budou
k dispozici rovněž na dětské nástěnce v kostele sv. Terezičky v blízkosti zpovědních
místností.
Program pro rodiče:
Kobylístek
P. Petr Zelinka
[email protected]
283 029 141
prosinec 2013
V sobotu 14. 12. proběhne duchovní obnova
pro celou farnost s tímto programem:
9.00 – 9.30
první duchovní úvaha
9.30 – 10.30 osobní rozjímání
10.30 – 11.00 druhá duchovní úvaha
11.00 – 12.00 osobní rozjímání
12.00 modlitba Anděl Páně a společný jednoduchý oběd, volné
povídání
14.00příležitost ke svátosti smíření,
příprava na slavení eucharistie
15.00společné slavení eucharistie
netradičním způsobem
Na tuto adventní duchovní obnovu jste
kdokoliv – svobodní, manželé, vdovy, vdovci, mladí i věkem pokročilí srdečně zváni.
Vstup bude vraty farního průjezdu do farního sálu. Přijďte včas!
P. Josef Brtník
Návštěvy nemocných
9.30 – 10.10 seznámení, představení se
10.10 – 10.40
povzbuzení – podněty rozjímání - P. Petr Zelinka
(10.40 – 12.05 výstav Ježíše svátostného)
10.40 – 11.10soukromé rozjímání – zamyšlení v kostele
11.10 – 11.40ticho k přípravě na svátost
smíření
11.40 – 12.25příležitost ke svátosti smíření
12.30
slavení eucharistie
13.30oběd
14.30 – 16.00
Boží Slovo v našem životě
(beseda s P. Josefem Brtníkem k letošním farnímu tématu)
(případně ještě svátost smíření)
K tomu všemu vám žehná váš farář
P. Josef Brtník
Duchovní obnova farnosti
V pondělí 16. 12. v dopoledních i odpoledních hodinách a v úterý 17. 12. jen odpoledne
budeme navštěvovat nemocné po domech,
aby mohli slavit svátost smíření a přijímat
Krista svátostného. Prosíme, abyste v sakristii zapsali vaše nemocné na připravený
list návštěv.
P. Josef Brtník
Tvorba a výstava rodinných betlémů
Vyzýváme rodiny s dětmi k tvorbě betlémů.
Mohou být součástí rodinné katecheze o adventu a Vánocích. V kostele v boční kapli
z nich uspořádáme výstavu. Přinést je můžete 24. 12. před odpolední bohoslužbou nebo
25. a 26. 12. před nebo po bohoslužbách.
P. Josef Brtník
3
zprávy z farnosti
zprávy z farnosti
Sponzorské dary, snížení daně
Kaple sv. Kláry – změna bohoslužeb
Kdo dáváte větší peněžní obnosy do sbírky,
nebo nám posíláte na účet své dary a chcete
potvrzení o tomto daru na snížení daně, je
třeba přijít během měsíce prosince. Taktéž
kdo byste chtěli dát peníze přímo na potvrzení o snížení daně na tento rok, pak je třeba, aby to bylo během prosince. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
P. Josef Brtník
Vážení farníci, prosíme, abyste registrovali,
že došlo ke změně času začátku nedělních bohoslužeb v kapli sv. Kláry. Začínají až v 11.00
a probíhají pravidelně ve školním roce.
(red)
Klub seniorů zve
8. 12.Duchovní obnova a film o sv. Cyrilu
a Metoději „Dědictví otců“
5. 1.Prohlídka betlémů u Panny Marie Sněžné
Čas a místo srazu bude oznámeno včas,
sledujte prosím ohlášky při nedělních bohoslužbách. Změna vyhrazena. Případný náhradní program bude vždy připraven.
Eva Kuchařová, Anežka Radinová
Večer chval 10. 12.
Všechny farníky bez rozdílu věku, kteří
chtějí chválit Hospodina skrze písně, zveme
na večer chval, který proběhne v úterý 10.
12., nebude chybět prostor na ztišení i spontánní chválu, uslyšíte také krátkou promluvu. Začínáme po mši od 19.30 v boční kapli
kostela. Večer povedou mladí spolu s Úterkovou kapelou. Těšíme se na všechny!
Veronika Kašparová
pátek v měsíci. Bude začínat hned po skončení bohoslužby v malých skupinkách
v místnostech v kostele pod vedením kněze
nebo dobře připraveného laika. Je to naše
snaha pomoci lépe přijímat, chápat a prožívat Boží slovo a žít z něho. Jste srdečně
zváni.
P. Josef Brtník
Poděkování Karla Herbsta
Milý Kobylístku, srdečně zdravím a děkuji
za článek z 11/2013 „Ještě jsem to nespolkla“. Vzpomínám na paní Dubišarovou, obdivuji její vyznání, její upřímnost. Kdybyste jí
mohli tlumočit můj pozdrav, byl bych moc
vděčný. A také poděkování Vlaďce Jelínkové,
že se jí podařilo realizovat tak zajímavý a inspirující rozhovor. Žehnám!
+ Karel Herbst
Misijní trhy - 5. ročník
Zveme vás už tradičně 3. neděli adventní, tj. 15. 12. po "deváté" a "půl jedenácté"
do průjezdu u kostela na adventní misijní
trhy. Opět můžete pořídit krásné vánoční
ručně vyráběné dárky a současně podpořit jeden z misijních projektů Papežského misijního díla (PMD). Tentokráte jsme
obdrželi od PMD informaci, že výtěžkem
z prodeje přispějeme na misijní projekt
v Ugandě, diecézi Kasese: nábytek pro základní školu v Kisamba, farnosti Ibanda.
Ibanda je mladá a rozvíjející se, ale chudá
farnost. Škola nemá skoro žádný nábytek
a děti sedí a učí se na podlaze. Výtěžek půjde na zajištění stolů a židlí. Jedná se pomoc pro 700 dětí.
A na co se můžete letos těšit? V nabídce
budou například svíčky, hodiny, magnetky, keramika, mýdla a sprchové gely, zrcátka, šperky, trička, zápisníky a přáníčka.
Za celý tým
Katka Jelínková
Kurz lektorů
V sobotu 11. ledna 2014 od 9.00 do 12.00
proběhne ve farním sále a v kostele kurz
pro lektory - předčitatele a hlasatele Božího slova při bohoslužbách. Zveme všechny
zájemce, kteří chtějí předčítat zvláště při
nedělních bohoslužbách. Chceme vytvořit
širší skupinu osob s rozpisem služeb na jednotlivé neděle a všechny bohoslužby. Tak
neváhejte a přijďte. Tato služba hlásání vyvěrá ze křtu z všeobecného kněžství všech
pokřtěných. Těšíme se na vaši hojnou účast.
P. Josef Brtník
Živý růženec
Setkání společenství živého růžence bude
v pondělí 16. 12., 20. 1. po večerní bohoslužbě. Jste všichni srdečně zváni.
Ludmila Růžičková
4
Uvedení do duchovní četby Písma
- změna
Uvádění do duchovní četby Písma, textů
nedělní liturgie, bude od ledna každý první
Kobylístek
prosinec 2013
5
zprávy z farnosti
zprávy z farnosti
Mamky sobě
Srdečně zveme maminky s malými dětmi
v úterý 10. prosince od 9.30 do katechetické místnosti Emauzy ke společné diskusi
o tom, jak se nám daří či nedaří číst a rozjímat Písmo. Bude mezi námi náš pastorační
asistent Tomáš Redlich, který nám vysvětlí
a prakticky s námi i projde tzv. Metodu tří
kroků při čtení biblického textu, s níž mají
dobrou zkušenost salesiáni ve své komunitě. Hlídání dětí zajištěno. Těšíme se na vás!
Pavla Redlichová
[email protected]
Vánočky a cukroví z Nemocnice
Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského spolu s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského nabízí
opět prodej vánoček a vánočního cukroví:
vánočka 50 Kč; ½ kg cukroví 175 Kč; 1 kg
cukroví 350 Kč. Objednávky prosím do 13.
12. na kontakt níže. V objednávce prosím
uvést jméno, tel. kontakt, množství. Prodej
se uskuteční 22. 12. po bohoslužbě mezi
10.10 – 10.30 v prostoru před vstupem k salesiánům.
Zbyněk Gregora
[email protected]
Pozvání z bohnické farnosti
V neděli 8. prosince se uskuteční Adventní
koncert Českých madrigalistů. Pod vedením
Veroniky Hádkové zazní skladby A. V. Michny, J. Pachelbela, G. P. Telemanna a dalších.
Nový rok přivítáme ve středu 8. ledna irskou
lidovou hudbou v podání souboru Jauvajs.
6
Oba koncerty se konají v rámci Kulturních
osmiček – kulturních pořadů v kostele sv.
Petra a Pavla, které se konají vždy osmého
dne v měsíci v 19.30 kromě letních prázdnin.
Vstupné je dobrovolné, doporučené vstupné
100,- Kč. Podrobnosti naleznete na stránkách níže.
V neděli 5. ledna od 15 hodin se v bohnickém kostele sv. Petra a Pavla uskuteční tradiční Betlémská hra vánoční. Účinkuje Divadlo Excelsior, představení je vhodné i pro
děti. Betlémská hra vánoční se stala již tradicí, letos se uskuteční již pošesté. Vstupné
je dobrovolné.
V sobotu 11. ledna od 17.00 srdečně zveme
na Rozloučení s Vánoci. V podání komorního souboru Libuše zazní středověké koledy,
polyfonie, spirituály i lidové písně. Vstupné
je dobrovolné. Po skončení koncertu zveme
na malé pohoštění do farního centra.
Renata Molová
www.osmicky.cz.
Virtuální procházka seniorů
po pražských kostelech
Setkání seniorů dne 10. listopadu mělo
na programu „virtuální“ procházku po pražských kostelech a kaplích. Jednalo se vlastně o návštěvu sakrálních staveb „pod jednou střechou“ prostřednictvím expozice
dobových pohlednic. Výstava se uskutečnila
ve farním sále, takže všichni byli ušetřeni
fyzické námahy, ale i chladného deštivého
počasí, které v ten den odpoledne nad Prahou panovalo.
Staré pohlednice kostelů a kaplí z období
kolem roku 1900 dokumentovaly jejich tehdejší stav a podobu. A tak bylo možné například zhlédnout, jak vypadala bazilika sv.
Petra a Pavla na Vyšehradě před přestavbou
architektem Mockerem, kostely, které byly
zbourány v rámci pražské asanace na přelo-
Kobylístek
mu devatenáctého a dvacátého století, nebo
i s tím, jak vypadalo okolí starého bohnického kostela před výstavbou léčebny, nebo
náměstíčko s kaplí v Dolních Chabrech.
Přítomní byli seznámeni s historií těchto
staveb slovem, ale také přiloženým textem.
Mnozí se dozvěděli informace, které, jak
zmiňovali ve svých komentářích, ani netušili, nebo o nich ani nevěděli. Výstava se líbila. A tak se možná, za rok opět v tuto dobu,
setkáme na „výletě“ po kostelech a kaplích
v okolí Prahy.
Jirka Janák
Díky za chvály...
Milí přátelé, rád bych za sebe, ale i mnohé další
farníky, na stránkách Kobylístku vyjádřil srdečné díky vám všem, kdo se podílíte na přípravě
a vedení pravidelných měsíčních úterních Ve-
prosinec 2013
čerů chval v boční kapli kostela. Je výborné, že
jsou otevřené všem generacím a je to i vzájemně
obohacující...
Účastnil jsem se říjnového a listopadového večera a silně vnímal, že prožíváme požehnaný
čas společné modlitby v Boží blízkosti se zvaním
Ducha Svatého do našich životů a života farnosti
a s prostorem sdílení chval, díků, proseb a krásných zpěvů. Pocítil jsem, co znamená, když srdce plesá...
Chci říci aleluja, Bohu díky i vám díky!
„I tehdy je Kristus přítomen, když se církev modlí
a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed
nich.“ (II. vat., SC a Mt, 18,20).
„A setrvávali v apoštolském učení, v bratrském
společenství v lámání chleba a v modlitbách...
Chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán
denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse“ (Sk 2, 42-47).
Tomáš Redlich
7
BOŽÍ SLOVO V NAŠEM ŽIVOTĚ
BOŽÍ SLOVO V NAŠEM ŽIVOTĚ
Rozkoš srdce
Věříš, že Bůh, který k tobě mluví, je
Bůh živý?
Věříš, že slovo, které čteš v Bibli, není
mrtvá litera, ale slovo živého milujícího Boha?
Pak jistě porozumíš slovům svatého
Augustina, mého velkého učitele a duchovního přítele.
„Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne můj Otec.“ Jan 6, 44
Nemysli si, že jsi přitahován proti své
vůli: ducha přitahuje láska. Nemusíme
se obávat lidí, kteří odvažují každé slovo,
ale jsou na hony vzdáleni od porozumění
věci, zejména věci Boží, že by nás snad
mohli na toto biblické slovo evangelia nachytat, kdyby nám řekli: Jak mohu věřit ze
svobodného rozhodnutí vůle, jsem-li tažen?" Na to já říkám: "To je málo, věřit jen
ze svobodného rozhodnutí vůle. Musí tě
strhnout také rozkoš."
Co je to být přitahován rozkoší? Raduj
se v Hospodinu a dá ti, po čem touží tvé
srdce. Existuje přece určitá rozkoš srdce,
kterou pociťujeme z lahodného nebeského chleba. Mohl-li básník říci "Každý
je tažen svou rozkoší", ne nutností, ale
rozkoší, ne povinností, ale potěšením, oč
směleji můžeme říci, že je člověk přitahován ke Kristu, jestliže se kochá pravdou,
jestliže se kochá blažeností, jestliže se
kochá spravedlností a jestliže se kochá
věčným životem? To všechno je přece
Kristus!
Mají snad svou rozkoš jen tělesné smysly
a duch je o rozkoš ochuzen? Nemá-li duch
svou rozkoš, proč je řečeno: Lidé se utíkají do stínu tvých křídel, sytí se hojností
8
tvého domu, napájíš je proudem svého
blaha, neboť u tebe je pramen život, v tvé
září vidíme světlo?
Přiveď mi někoho, kdo je zamilovaný,
ten bude vědět, co říkám. Přiveď mi
někoho, kdo je plný touhy, kdo hladoví,
kdo putuje touto pouští a žízní a dychtí
po prameni ve věčné vlasti, přiveď mi někoho takového, ten bude vědět, co říkám.
Mluvím-li však k člověku chladnému, ten
neví, o čem je řeč.
Ukaž ovci zelenou ratolest, máš ji; ukaž
chlapci oříšky, a jde. Přímo pospíchá,
kam ho to táhne, táhne ho náklonnost,
netáhneš ho žádným tělesným násilím,
přitahuje ho láska v srdci. Zamilovaní
jsou opravdu přitahováni pozemskými
radostmi a rozkošemi, které postupně odhalují. Je tedy pravda, že každý je tažen
svou rozkoší. A Kristus zjevený Otcem
že by nepřitahoval? Vždyť po čem touží
duše silněji než po pravdě? Proč má mít
žíznivé hrdlo a přát si tu správnou vnitřní
chuť k rozeznávání toho, co je dobré? Přece proto, aby mohla jíst a pít moudrost,
spravedlnost, pravdu a věčnost.
Vždyť Ježíš říká: Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti - ovšemže tady na zemi neboť oni budou nasyceni, rozuměj: tam
na věčnosti. Dám mu, co miluje, dám mu,
v co doufá; uvidí, v co uvěřil, aniž to ještě
viděl; bude jíst, po čem lační, dosyta se
napije toho, po čem žízní. Kdy? Při vzkříšení mrtvých, protože já ho vzkřísím v poslední den.
P. Josef Brtník
Kobylístek
prosinec 2013
9
BOŽÍ SLOVO V NAŠEM ŽIVOTĚ
MLÁDEŽ
Věčný život je Božím darem
Doba adventní je obdobím, kdy se církev
víc než jindy připravuje na setkání s Pánem
Ježíšem. Nejde jen o přípravu na setkání
o Vánocích, ale také na to setkání definitivní, které má a může být začátkem našeho
věčného života.
Přijmout Boží dar spásy je svobodné
rozhodnutí člověka
Milostí jste spaseni, není to vaší zásluhou, je
to dar Boží. Nedostáváte ho pro své skutky
(Ef 2,8–9).
Bůh nám dar věčného života nabízí, ale přijmout tento dar je svobodné rozhodnutí člověka a taky jeho odpovědnost. Bůh trpělivě
na to naše ANO čeká, bere však vážně naše
rozhodnutí, a to i možnost, že řekneme NE.
Bůh však stále nabízí svou pomoc a očekává, že člověk to původní NE změní na ANO.
Křesťan je povolán, aby přijímal
Boží lásku a vyzařoval ji
Nové přikázání vám dávám, abyste se
navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem
(Jan 14,34).
Toto ANO na Boží nabídku znamená, že
přestanu chtít být středem všeho, že přijmu
svou naprostou závislost na Bohu a jeho
milosrdenství. A projevem přijetí Božího
daru je to, že od Boha s vděčností přijímáme
projevy jeho lásky a odpovídáme na ně skutečnou láskou, že se stáváme dárci Kristova
pokoje plní shovívavosti, vlídnosti, dobroty
a ochoty ke službě. Vlastností skutečné lásky je totiž to, že chce být opětována a šířena dál. Tak jako měsíc odráží světlo slunce,
i křesťan je povolán, aby přijímal Boží lásku
a vyzařoval ji.
10
Úterky u Terky v prosinci
Skutky lásky se stávají duchovním
obětním darem
Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení
světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst,
žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne
(Mt 25, 34-35).
Tento známý úryvek evangelia doplňuje
věroučná konstituce Lumen gentium, když
v kapitole 34 o křesťanech píše: Všechny
jejich skutky lásky se stávají duchovním
obětním darem, který je milý Bohu: Manželský a rodinný život, každodenní práce, a také
těžkosti života, které trpělivě snášejí. Takto
křesťané zasvěcují celý svět Bohu.
Náš obětní dar tedy spočívá v zřeknutí se
sebe, svých požadavků, svých představ,
svých nároků. Přinést oběť Bohu je však
možné jen tehdy, když motivem našich činů
je láska. I když má tato naše láska mnohé
kazy, je právě ona tím, co je možno přinášet
Bohu a co Bůh proměňuje. Druhou podmínkou je pokora, která si uvědomuje, že jsme
Bohem vyvolení, ale zároveň dobře ví, že
my sami jsme zatíženi mnoha slabostmi,
chybami, hříchy a že to, co můžeme nabídnout, je ve skutečnosti Božím darem, který
jsme dostali.
Pak Bůh promění naši omezenou lásku
v lásku skutečnou, která si neklade vůbec
žádné podmínky, která miluje každého takového, jaký je, nečeká na nějaké zásluhy,
vděčnost, věrnost. To je láska Kristova, která nám je působením Ducha svatého vlita
do našeho nitra.
Všechny mladé zveme na Úterky u Terky,
začínáme v 18.30 mší svatou. Na skupinky
se můžete těšit 3. a 17. 12. Velký Úterek 10.
12. strávíme v boční kapli kostela večerem
chval, který bude provázet Úterková kapela.
Přejeme vám požehnaný advent a těšíme se
na vás opět 7. ledna.
Verča Kašparová
Večer chval 10. 12.
Všechny farníky bez rozdílu věku, kteří
chtějí chválit Hospodina skrze písně, zveme
na večer chval, který proběhne v úterý 10.
12., nebude chybět prostor na ztišení i spontánní chválu, uslyšíte také krátkou promlu-
vu. Začínáme po mši od 19.30 v boční kapli
kostela. Večer povedou mladí spolu s Úterkovou kapelou. Těšíme se na všechny!
Veronika Kašparová
Adven´t stop 2013
Všechny mladé zveme na tradiční duchovní
impulz Adven´t stop. Pojedeme v termínu
6. - 8. 12. k salesiánům do Pardubic. Víkendem nás provede verš: „Důvěřuj Bohu, on
se tě ujme, choď cestou přímou a doufej
v něho (Sir 2,6).“ Jak už z verše vyplývá, tak
naším tématem bude důvěra a přijde mezi
nás pardubický kněz P. Forbelský. Bude prostor pro ztišení, modlitbu osobní, společnou
i přímluvnou, svátost smíření, také se můžete těšit na workshopy, hry a společný čas
s ostatními. Přihlašujte se na webu farnosti
v sekci „Akce“. Těšíme se na všechny!
Domča Semerádová
Jaroslav Schrötter
Kobylístek
prosinec 2013
11
SKAUTI
ZPRÁVY Z SKM, SaSM a SADBY
Rok 1968
U
volnění 60. let a Pražské jaro umožnily
svobodný nádech. 29. března 1968 se sešli skautští činovníci s dr. Plajnerem, posledním
vůdcem Junáka, a sestry Koseové. Dali pokyn
ke vzkříšení skauta. Již 4. 4. 1968 se sešli delegáti
na první obvodní schůzi v Praze 8. Za středisko 88.
RADOST byli přítomni Za kluky oddílu 88. : vůdci
Josef Pešata, Jiří Petrus (House), Jan Funfálek
A za dívčí 101.: vůdkyně sestry Nachmullnerová(Kudlanka), Anna Netušilová
a Jájina Croattiniová. Nastal nábor dětí. Již
6. dubna se konaly oddílové schůzky dívčího
i chlapeckého kmene a zástupci obou kmenů se dohodly na staronovém střediskovém
zázemí.
Horší to bylo s klubovnami. V Sale byla
škola pro vadně mluvící. Děvčata získala skleněnou místnost nad bytem faráře u sv. Terezičky. Hoši místnost v domě proti Staré lékárně.
Bez vody a záchodu. S naftovými (smrdutými
kamny). Po půlročním dohadování nám v Sale
umožnili schůzky v bývalé klubovně. Zásluhu
na tom má Jiří Petrus (House). Svým klidným,
věcným a neodbytným přesvědčováním, znalostí věci a argumentací podepřenou členskou
základnou, také Boží pomocí. Nováčků kluků
od 7 do 15 let se přihlásilo 35, děvčat 50.
Chlapecký tábor v roce 1968 byl na louce u Šlapánova – vedl Jiří Petrus a Jindřich
Vrba; dívčí tamtéž, ale v jiné lokalitě a se
zázemím na místní faře. Vedla Kudlanka,
Anna Netušilová a Jájina Croattiniová. Chlapecký 1969 byl u Bílého Potoka v Jizerkách.
Vedl Pepa Pešata a Fery; dívčí tábor Sedlečko u Louňovic pod Blaníkem vedla Kudlanka - Eva Nachmullnerová. V roce 1970 byl
u Chlumu u Třeboně, vedl Pešata, Petrus
a Fumfálek; dívčí Sedlečko u Louňovic pod
Blaníkem vedla Kudlanka a Jájina.
23. září 1968 byl ve Smetanově síni Obecního domu v Praze III. junácký sněm, jehož
12
Jak snadno podpořit Salesiánské misie?
se zúčastnilo 1 328 delegátů. Zastupovali 1 600
oddílů s celkovým počtem 34 000 dětí a vedoucích. Sněmem byla zrušena duchovní rada Junáka. Opět s nastupující normalizací se skautský
svobodný duch řízený vlastním svědomím nemohl vejít do ideologie komunistů! Po návratu
z tábora v srpnu 1970 byl skaut opět komunisty
postaven mimo zákon. 5. srpna 1970 se zástupci
ČSM v doprovodu policie zmocnili všeho našeho majetku. Ten nám nebyl nikdy vrácen ani
nahrazen! Skauti našeho střediska se stali členy
sportovních klubů. Děvčata chodila do Lidové
umělecké školy. Se sestrou Kudlankou- Evou Nachmullnerovou prožila 7 táborů ve skautském
duchu. 24. středisko mělo klubovnu v zařízení
kobyliského Sokola a tam utvořili „turistický oddíl“ a bez možnosti nazývat věci pravými jmény
dávali své zkušenosti dalším generacím. Mnozí
z našich vedoucích pak utvořili společenství při
sv. Terezičce. S otcem Janem Vývodou a vynikajícím zpěvákem „regenschori“ Jardou Bouskem
založili „moderní“ kapelu se sborem na kůru sv.
Terezičky. Předávali dětem lásku k hudbě. Učili
je poznávat a chránit krásu. Vyjížděli do přírody.
Vážili si kamarádů a na společně prožívaných
výpravách zažívali dobrodružství. Pracovali při
zvelebování a modernizaci některých venkovských far. Byli přidavači řemeslníkům u bratra biskupa Trochty. V jeho sídle v Litoměřicích
se budovaly sprchy a záchody. Brigádničili
na faře např. v Poříčí nad Sázavou. Či skvělá setkání u salesiána Čendy Mrtvého na Hradešíně.
Měl tam celé hospodářství. Po práci zde bylo
k občerstvení z vlastních zdrojů. Pečeně králičí
či krůtí. A humor s nenásilným učením tohoto
bratra pátera. Tito příkladní vedoucí je učili se
mít rádi. Cele. I s osobními nedostatky a úlety.
Procítit uspokojení nad pomocí druhým. Sdílení
radosti. Vnitřní svobody v nesvobodném státu.
Karel Sláma
Kobylístek
Je to velmi jednoduché. V české provincii má
na starosti misijní projekty, přípravu misijních dobrovolníků, šíření informací a získávání prostředků pro salesiánské misie Salesiánská asociace Dona Boska.
Na stránkách níže se v sekci Pro dárce dozvíte, jaké jsou možnosti zapojení se a podpory.
Číslo účtu je zde: 2100240326/2010. Registrací na stránkách nám ale usnadníte práci při zpracovávání darů.
Dary můžete donést i osobně na SADBU –
Kobyliské náměstí 1000/1, Praha 8 (za vrátnicí do prvního patra, poté doprava , druhé
dveře vlevo) – od úterý do pátku mezi 9.00
a 17.00.
Jak Vaše příspěvky pomohou?
»700 rupií (260 Kč) – měsíc života dítěte
v internátu v Golaghatu (Indie)
»30 bulharských levů (230 Kč) – 40 cihel
na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)
»50 000 konžských franků (980 Kč) – snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
»10 euro (250 Kč) – den dobrovolníka v misii
„Bez misionářů nejsou misie, bez misionářů
církev nemá budoucnost.“
P. Václav Klement SDB,
hlavní rádce pro misie
Na stránkách níže se dále dozvíte o aktuálním dění ze světa misií (misijní měsíčník
Cagliero 11, Salesiánský misijní den), informace z terénu (dopisy dobrovolníků a jejich
ponávratové přednášky), o projektech SADBY (Rinaldi, Cagliero, Adopce nablízko) či
třeba o podzimní návštěvě P. Václava Koupila, SDB, který je již přes 60 let misionářem
v Kolumbii.
Provinciální delegát pro misijní animaci a ředitel SADBY
www.sadba.org
P. Jaroslav Vracovský SDB
Volná místa ve školičce SKM
Ve školičce SKM v domě salesiánů v Kobylisích jsou aktuálně ještě volná místa, nástup dětí možný ihned.
prosinec 2013
Zájemci, hlaste se na e-mail níže.
Lenka Vaculová, FMA
[email protected]
13
ZPRÁVY Z SKM, SaSM a SADBY
ZPRÁVY Z SKM, SaSM a SADBY
Kdybych nechodil do Oratoře,
zůstal bych na světě sám.
S
kutečný příběh vypráví třináctiletý chlapec ze Salesiánského střediska mládeže v Praze – Kobylisích. Podle pracovníků
Oratoře ale zdaleka není ojedinělý. Podobný
osud sdílí většina dětí, které k salesiánům
přicházejí. Jejich služba je potřeba stejně
jako na začátku devatenáctého století, kdy
se don Bosko začal starat o opuštěné a bezprizorní chlapce.
Celou noc jsem čekal na maminku
Měli jsme s nevlastním bratrem společný
pokoj. Byl o čtrnáct let starší a často mě vyhazoval, protože si tam zval slečny. Neříkal
mi jménem, oslovoval mě: Ty šmejde. Táta
dostal rakovinu kůže, operovali mu nádor
na hrudníku. Býval často v nemocnici. Maminka chodila na noc pryč, a když mě bratr
z pokoje vyhodil, stál jsem v obýváku u okna
a celou noc jsem se díval, jestli už maminka nejde. Často jsem plakal. Když maminka
ráno přišla, táhlo z ní víno. Pak pila i doma.
Občas si přivedla nějakého pána na noc.
Táta chodil na pivo odpoledne cestou z nákupu...
Když jsem se dozvěděl, že se máma chce
s tátou dát rozvést, měl jsem vztek. Ty pány,
co mě s nima seznamovala, jsem rád neměl.
Pak jsem byl s mámou pozván na sociálku.
Šli jsme tam zrovna na můj svátek. Bylo
pondělí. Vyslýchali mě bez rodičů. Doufal
jsem, že si je oba pozvou a rodičům domluví.
Bohužel jsem se mýlil. Rovnou z kanceláře mě odvezli do dětského diagnostického
ústavu. Všude byly mříže. Plakal jsem a prosil rodiče, aby mě dostali pryč...
14
Salesiány mi nezakázali
Soudkyně vydala souhlas, abych byl dán
na dočasnou dobu na vychování ke strejdovi a tetě. Musel jsem ale přestat s házenou. Jediné místo, které mi nezakázali – byli
salesiáni. Tak jsem sportoval alespoň tam.
U tety a strýce jsem zhubl o osm kilo. Na víkendy mě nechtěli, tak jsem chodil s mámou
spát k salesiánům a i jinam...
Rodiče na mě platili alimenty. Nakonec
jsem šel s mámou bydlet na podnájem, ale
žákovskou knížku jsem musel pravidelně
nosit tetě k podpisu. Už jsem se těšil jen
na kamarády u salesiánů. Chodil jsem tam
i několikrát týdně, když to školní režim
a fotbal dovolily. Rodiče se rozvedli, oslavil
jsem třinácté narozeniny a těšil jsem se, že
budu na Vánoce doma. Soudkyně se zeptala, ke komu chci, vybral jsem si mámu. Táta
mně rukou dáním slíbil, že přestane chodit
na pivo, a svůj slib dodržel. A já to poznám!
Pomáhám mámě
Teď jsem s mámou a rád bych jí pomohl, aby
přestala pít víno. Začal jsem chodit k salesiánům každý den. Mám tam opravdové kamarády i mezi staršími vedoucími. Už se těším
na lyžařský zájezd. Ve škole jsem se hodně
zlepšil, pololetní vysvědčení jsem měl s vyznamenáním a jen s jednou dvojkou. Tu si
chci do konce roku zlepšit na jedničku. Bližší
předsevzetí mám jenom, abych udělal zkoušky na gymnázium a dohlédl na matku, aby
o víkendech nepila. Přes týden to vydrží, ale
koncem týdne potřebuje podporu. Tátu už
mám v pořádku. Tak mi držte palce!“
Kobylístek
Také vás napadá, že svět je naruby, když děti
vychovávají své rodiče a jejich zodpovědnost překračuje hranici dospělosti?
Proto je i v dnešní době odkaz Dona Boska,
který založil svoji společnost na pomoc chudé a opuštěné mládeži, tak silný. Lásku, oporu, přátelství, zájem, laskavost a moudrost
vychovatelů potřebují děti stále. A jestliže ji
nemají v rodinách, přicházejí k salesiánům,
kde vše nacházejí v obětavé pomoci svých
starších kamarádů.
Pomozte nám pomáhat těmto dětem, které
k nám přicházejí každý den se svými starostmi, ale i radostmi trávit svůj volný čas.
Provoz Oratoře a ostatních sektorů hradíme
z grantů, které bohužel rok od roku klesají.
Děkujeme proto za všechny Vaše dary, které
směřují k dětem.
Poslat platbu na:
» běžné č.ú: 27-7436400277/0100
»
nebo na č.ú veřejné sbírky: 1075165270247/0100
»
nebo zasláním dárcovské SMS - stačí zaslat DMS - odesláním SMS ve tvaru
DMS ORATOR nebo roční podpora
DMS ROK ORATOR na číslo 87 777.
Cena jedné DMS je 30,- Kč, středisko obdrží 28,50 Kč. (http://darcovskasms.cz) »nebo hmotnými dary, firemním dobrovolnictvím, popř. službami. Rádi přijmeme
partnerskou pomoc od firem a podniků.
Na Vaši žádost vystavíme potvrzení o poskytnutí daru.
»Kontaktujte nás (viz níže).
Děkujeme za Vaši štědrost!
Podpořit středisko je možné několika způsoby.
prosinec 2013
Eva Špačková
283029311, 732938172
[email protected], [email protected]
15
ZPRÁVY Z SKM, SaSM a SADBY
ZPRÁVY Z SKM, SaSM a SADBY
O indickém večeru
Ráda bych se s Vámi podělila o velmi užitečný
a inspirativní zážitek, který mi byl umožněn
díky indickému večeru, jenž se konal v neděli
13.října. Indická témata mě vždy lákala, a protože na jednom večeru, pořádaném SADBOU,
jsem již byla, snažila jsem se tentokrát k účasti
přemluvit i některé z našich dětí (v úvahu připadali dva nejstarší hoši). Nakonec se mnou jel
prvňáček Filípek. Neodradilo ho ani, že druhý
den bude muset vstávat do školy.
K mému velkému potěšení nebyl jediným
dětským divákem. Ano, dovoluji si napsat divákem, protože přednes indického salesiána
otce Joye Nedumparambila a dobrovolnice Evy
Těthalové byl doprovázen promítáním filmu
a fotografií. Otec Joy nám promítl a okomentoval krátké filmy s příběhy dětí, kterým jeho
organizace BREADS pomohla. Fascinovalo mě,
jak obětavě „loví“ salesiáni v Indii děti na nádražích a na ulicích, aby se o ně postarali, nabídli
jim vzdělání a následně pomohli najít i zaměstnání. To je běh na dlouhou trať, a opravdu se
nedá přehlédnout podobnost s činností Dona
Boska, který se také věnoval těm nejubožejším
dětem. Obdivovala jsem také, jak propracova-
Program Rinaldi – Poznej Evropu jinak
Rád zažíváš něco nového?
Chtěl by ses seznámit se salesiánskou mládeží ze zahraničí?
Rád bys poznal, jak to chodí u salesiánů
jinde v Evropě?
Chtěl by ses zdokonalit v anglickém jazyce
a zároveň osobně povyrůst?
Pokud tě tyto otázky zaujaly, tak máme
něco pro tebe – program Rinaldi!
Program Rinaldi zprostředkovává mladým
lidem salesiánské aktivity v zahraničí. Můžeš se stát účastníkem mezinárodních táborů nebo také vedoucím na zahraničním
táboře. Jedná se o krátkodobé akce v rozsahu 1–2 týdnů (výjimečně déle).
16
Jak na to? Na stránkách Rinaldi (viz níže)
najdeš dotazník, který je třeba vyplnit nejpozději do 15. února 2014. Do konce února
se pak dozvíš, jak výběr na danou aktivitu
dopadl. Rozhodně si neříkej, že se nikam
nepřihlásíš, protože je Rinaldi určitě vždy
přeplněn! Není to pravda, každý má šanci!
Další informace nalezneš na kontaktech
níže.
Těšíme se na tebe! Za celý Eurotým
Marie Plešková-Jakubcová (Kubík)
http://www.sadba.org/programy/rinaldi/
[email protected]
Kobylístek
ný systém péče v Indii salesiáni mají. Vše pak
doplnilo vyprávění Evy Těthalové a hlavně její
vtipný a výstižný komentář k fotografiím. Díky
odvaze dobrovolníků vydat se do zcela odlišného kulturního prostředí a pomáhat rok ( to je
poměrně dost dlouhá doba) daleko od domova
máme i my možnost nahlédnout do nám tak
vzdáleného světa. Znovu jsem si uvědomila,
v jakém luxusu si my tady žijeme. V salesiánském středisku v indickém Hospetu například
spalo padesát dětí v jedné „tělocvičně“ na zemi
na rohožích a k jídlu dostávalo třikrát denně
rýži. A bylo za to nevýslovně vděčno. Myslím
si, že našim dětem jedině prospěje, když se
mohou na takový večer jít podívat, a to hned
z několika důvodů. Jedním z nich je například
motivace učit se angličtinu a jiné cizí jazyky.
A kdo ví, až povyrostou, třeba se také stanou
dobrovolníky... Proto chci moc poděkovat organizátorům indického večera za možnost
proniknout více do činnosti salesiánů ve světě
a do náplně dobrovolnictví. Kéž by na dalším
podobném večeru bylo ještě více diváků, včetně těch dětských! Za všechny diváky
Štěpánka Syrová
FARNÍ CHARITA
Farnice hledá zaměstnání
Milí farníci, obracíme se na vás s prosbou
o pomoc v naléhavé situaci. Jedna z našich farnic se dostala do velice tíživých životních okolností. Prosíme vás o spolupráci, a pokud byste
věděli o volném pracovním místě, kontaktujte
nás (viz níže).
Daná osoba má rozsáhlé zkušenosti v administrativě a ovládá několik jazyků, mimo jiné angličtinu (i právnickou), italštinu, ruštinu. Má
prosinec 2013
i zkušenosti překladatelské. Pracovat by mohla jako asistentka, referentka, koordinátorka
v obchodní společnosti, v advokátní či realitní
kanceláři apod.
Tomáš Redlich, Anna Fantová
[email protected]
777 053 394
[email protected]
17
FARNÍ CHARITA
FARNÍ CHARITA
Tříkrálová sbírka 2014
mací na webu http://terezicka.sdb.cz/trikralova-sbirkax/ a nástěnce v kostele.
Zároveň mám pro Vás pozvánku z arcibiskupství na požehnání koledníkům, bohoslužbu, průvod s velbloudy a občerstvení.
Letos v lednu byla na této akci naprosto
úžasná atmosféra, tak se přimlouvám, abyste šli příští rok také.
Pozvánka z arcibiskupství: »
všechny srdečně zveme na Tříkrálový
průvod s bohoslužbou:
»neděle 5. 1. 2014
»12.00 sraz u vrat našeho kostela Sv. Terezičky (kdo se bude chtít převléknout do
kostýmů, prosím přijďte dříve, ať můžeme odejít včas, max. odchod v 12.10)
»13.00 občerstvení v Arcibiskupském paláci v Praze
»14.45 tříkrálová bohoslužba slova v katedrále sv. Víta
»15.30 požehnání koledníků otcem kardinálem Dukou z balkonu arcibiskupského
paláce a následný průvod tří králů na velbloudech
Zuzka Řeháková farní koordinátor sbírky
T: 775011489 (prosím volat po17 hod)
email: [email protected]
Vánoce dál
J
ako každý rok proběhne v celé republice
Tříkrálová sbírka, a to 2. 1. - 12. 1. 2014.
Účelem této sbírky je přinést lidem tu nejkrásnější zprávu, že se nám narodil náš
spasitel Ježíš, a z vykoledovaných peněz
podpoříme ty, co to opravdu potřebují. Část
vykoledovaných peněz jde na projekty Arcidiecézní charity Praha a část na projekty
naší charity, lidem kolem nás, kteří se ocitli
v nouzi. Projekty Arcidiecézní charity Praha: Azylový dům sv. Terezie v Praze 8; Pomoc rodinám; Pomoc zdravotně postiženým;
Nemocnice v Ugandě. Projekty farní charity
Kobylisy: Pomoc rodinám; Pomoc dětem; Pomoc lidem bez domova; Pomoc seniorům;
Pomoc ohrožené mládeži.
18
Prosím všechny děti i Vás dospělé, kdo se
chcete zúčastnit Tříkrálové sbírky jako koledníci nebo vedoucí, napište mi, kdy můžete jít koledovat. Koledníky, prosím aby mi
dali vědět, v kterých dnech můžou koledovat, případně, jestli chcete být s nějakým
kamarádem či kamarádkou ve skupince.
Koleduje se ve skupince 3 dětí, pod dozorem
vedoucího, a to v odpoledních hodinách, většinou mezi 15. – 18. hodinou.
Rodiče koledníků, kteří koledovali letos,
budou obvolávat naši koordinátoři, zda budou chtít koledovat i příští rok 2014. Budu
Vám k dispozici osobně po skončení každé
nedělní bohoslužby (9 hod) u dětské místnosti, na emailu nebo telefonu. Více infor-
Kobylístek
Ve spolupráci s městskou částí Praha 8 Vám
přinášíme nový projekt Vánoce dál. V našem
okolí se nalézají rodiny v sociální nouzi, které
nemají peníze na to koupit svým dětem i ten
nejmenší dárek. Na druhé straně jsme my, kteří máme možnost dárek koupit a vykouzlit tak
na dětské tváři úsměv.
Pojďme se zapojit a pomoci tak dětem ze sociálně slabých rodin v našem okolí, aby také
u nich byly pod stromečkem dárky. 100 dětí
už napsalo o dárek Ježíškovi a čekají na ně.
Na nás je, kdo se do projektu zapojí.
V prosinci najdete v sakristii kostela seznam
se jmény dětí a dárky. Dárky jsou v hodnotě
max. 300 Kč.
Jedna možnost je přímo dárek koupit, druhá
přispět 300 Kč do kasičky v sakristii, vybrat
si jméno dítěte a my dárek koupíme.
Více informací: Na webu: http://terezicka.
sdb.cz/vanoce-dal/; Na nástěnce v kostele;
V sakristii
Osobně u mě: po nedělní bohoslužbě (9 hod.)
Telefonicky:
Miloš Matěj Uvízl: 722488377
Email: [email protected]
Pošleme Vánoce dál…za farní charitu Kobylisy Zuzka Řeháková
Setkání Farní charity
proběhne v pondělí 9. 12. po večerní bohoslužbě ve farní knihovně. Na programu bude:
Tříkrálová sbírka 2014; Nový projekt "Vánoce dál"; Nový projekt "jak pomoci lidem
bez domova"; Jak můžeme pomoci. Zváni
jsou úplně všichni, kdo charitě pomáhají,
prosinec 2013
kdo mají na nás otázky, nebo i vy kdo se
jen chtějí dozvědět, co to vlastně děláme.
Za farní charitu
Zuzka Řeháková
19
ROZHOVOR
ROZHOVOR
Když se člověk nestydí za to, čím je
Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Když v roce 2008 ukončil Václav Jiráček svoji
studentskou praxi v Kobylisích, netušil, že za pár let se zde ocitne znovu. Nejen v roli kněze,
ale také v roli vedoucího Salesiánského klubu mládeže. O tom, jaké to je, přijet po letech
na to samé místo a o všech dalších plánech do budoucna vyprávěl ve své kanceláři.
Jak to bylo s vaším prvním působením
v naší farnosti?
Byl jsem tady před pěti lety na praxi jakožto bohoslovec po druhém ročníku teologie.
Pracoval jsem ve středisku a znal jsem nějakých 10-20 farníků. Jsem rád, že když jsem
teď přišel z Brna do Prahy, setkal jsem se
s těmi, které jsem před lety poznal. Byla to
pro mě skutečně pomoc.
Nakolik velká je pro vás změna, přesunout se z Brna do Prahy?
Je to změna velká. V Brně jsem pracoval
v oratoři na plný úvazek, několikrát týdně
jsem se spolu s kolegy staral o program pro
děti v brněnské farnosti. Tady v Praze jsem
dostal na starost celou organizaci Salesiánského klubu mládeže, což je pro mne nová
role, kterou se učím. Pražské centrum je větší komplex všeho možného. Je tu Terezička farnost, dvě organizace pro mládež – Salesi-
20
ánský klub mládeže a Salesiánské středisko
mládeže, je tu vedení provincie, Salesiánské
divadlo… Tato pestrost je výhodou, protože
poskytuje širší spektrum nabídek a větší
pole působnosti pro všechny. Ale na druhou
stranu se v tom člověk může někdy ztratit,
může mu to připadat nepřehledné.
Jak jste se dostal k salesiánům, co vás
oslovilo na salesiánské spiritualitě?
Čekal jsem tuhle otázku. Cesta to byla klikatá. Salesiáni působí u nás v Sebranicích
u Litomyšle a znám je od svých 12 let, kdy
jsem jezdil na prázdninové chaloupky. Postupem času jsem byl přizván, abych pomáhal s vedením táborů, jezdil jsem na setkání
pro animátory. To byl pro mne také významný prvek v životě, protože jsem se setkal
s partou svých vrstevníků, kteří žijí podobný život a řeší podobné otázky. Po skončení
školy jsem šel na vojnu a nějakou dobu ještě
Kobylístek
prosinec 2013
21
ROZHOVOR
ROZHOVOR
do práce. Pak jsem řešil, co dál. Věc, která
se mi vracela na mysl, byla don Bosco a salesiáni. Postupně to dozrávalo. A tak první
řeholní sliby jsem měl v roce 2004, ale předtím jsem už začal dobu noviciátu a přípravy,
takže dalo by se říct, že jsem u salesiánů už
nějakých 11 let.
Co je vaším úkolem tady v Kobylisích?
Mám na starosti Salesiánský klub mládeže, organizaci, která je asi nejvíce viditelná
prostřednictvím kroužků, Klubu maminek a školičky. Jsem také částečně zapojen
do farnosti, pokud jde o nedělní bohoslužby,
svátosti. Více lidí si naopak myslí, že jsem
aktivní v Salesiánském středisku mládeže,
což je ale druhá organizace, která působí
souběžně s námi.
Máte v plánu Salesiánský klub mládeže, poté, co jste ho převzal, nějak proměnit?
Snažím se v tom hlavně zorientovat, dát si to
do souvislostí. Jakožto salesiánská komunita chceme pracovat na tom, aby věci, které
děláme společně, byly propojené a co nejvíc
čitelné i pro lidi zvenku. Aby se lidé, kteří přicházejí, zde nejen cítili dobře, ale aby jim bylo
srozumitelné, o co nám jde. I z tohoto důvodu
jsme začali používat pojmenování Salesiánské centrum. Farnost, Středisko, Klub mládeže by měly být pod střechou názvu Salesiánské centrum. Toto si já osobně dávám za cíl,
přispět k tomu, aby mezi těmi organizacemi
byla prostupnost a srozumitelnost. Kromě
toho mají salesiáni heslo pro letošní rok „pracovat společně“. Takže se snažíme i ze strany
komunity více zapojovat do našich aktivit
i napříč tím, co máme kdo na starosti.
Co se týká kroužků, nabízíme kroužky hudební, výtvarné, sportovní, nabízíme doučování pro žáky základních a středních škol.
Myslím, že není důvod tuto nabídku nějak
zásadně měnit.
22
Vedete vy osobně také nějaký kroužek
v rámci Salesiánského centra?
Naštěstí ano. Vedu kroužek fotbalu pro
nejmenší kluky. Jít si ve středu odpoledne
zahrát fotbal je výborná věc, na kterou se
vždycky těším.
Vy se kromě fotbalu věnujete ještě vysokohorské turistice a vodáctví. Myslíte,
že sport je ta správná cesta, jak se mládeži přiblížit?
Asi bych sám sebe nenazval sportovcem. Co
se týče hor nebo vody, je to způsob, jak se
můžu s mladými lidmi potkat. A také způsob, jak se hodně věcí naučit. Na horách
i na vodě člověk zažije věci, které by ho
v normálním životě běžně nepotkaly. Naučí
se zvládat situace, jimž by čelil možná v nějakých extrémních podmínkách. To může
člověka připravit na to, že v situaci, kdy si
neví rady, se musí spolehnout na někoho jiného, kdo mu poradí, pomůže. Až se do takové situace jednou v životě skutečně dostane,
řekne si, ano, tohle jsem už zažil, to už znám,
v této situaci jsem už byl a vím jak na to.
Sport je pro mne silně pedagogická věc.
Někdy se říká, že v každém mladém
člověku je zrnko víry. Souhlasíte s tímto názorem?
Někdy se také říká, že u nás ve společnosti není moc věřících. Ale všude, kde se
potkávám s lidmi, vidím, že každý něčemu
věříme. A zrovna tak i mladí. Vždy nějakou
víru mají, někdy více, někdy méně uvědoměle. Moje zkušenost je, že když se setkávám s lidmi, kteří nechodí do kostela, tak
ve chvíli, kdy zjistí, že jsem kněz, salesián,
začnou pokládat otázky. To, že strávím hodinu na hřišti a zároveň jdu poté na mši
do kostela, v nich vyvolává otázky, často
bez předsudků a vstupních negativních informací. Většinu lidí náš život zajímá, to je
pro mne radostí, že naše svědectví je čitelné, že se člověk nestydí za to, čím je. Takže
tato otázka se dá vzbudit v každém člověku
a je to dobře.
předtím a jak žije zbytek společnosti. Samozřejmě, některé věci musíte přehodnotit
a podívat se na ně nově, ale sport zavrhovat není nutné. Člověk křesťan má kráčet
nohama po zemi a srdcem být v nebi, jak
říkal don Bosco. U kněze platí dvojnásob,
že by měl být zakotvený v realitě všedního
dne, ne utíkat do mimozemských sfér a tvářit se, že se ho netýká nic, co se děje okolo
něho. A zároveň prožívat to, že hmatatelná
realita kolem nás není jediný rozměr naší
existence a svět Boží by měl zprostředkovávat lidem jako něco výjimečného. Svým
způsobem je to jistá výjimečnost. Ale neměla by to být výjimečnost ve smyslu nějaké
povýšenosti, nýbrž že můžu být mezi lidmi
nějakým znamením.
Máte stejné jméno jako český herec
Václav Jiráček. Stalo se vám někdy,
že si vás někdo s ním spletl, případně
chtěl po vás fotku s podpisem?
Ano, přes google někdo hledal mne a našel
herce Václava Jiráčka. Ale fotku s podpisem po mně nikdo nechtěl.
Máte rád extrémní situace?
Já se jim vyhýbám! Právě proto se snažím
na ně připravit. Ve sportu si to můžete vyzkoušet nanečisto, abyste je pak v běžném
životě mohli zvládnout. V takových chvílích
lépe poznáte sebe sama i toho druhého, který s vámi třeba na těch horách je.
Myslíte si, že být knězem a zároveň
hrát fotbal je běžné? Anebo to platí jen
u salesiánů?
Běžné to je a normální také. Já se vždycky
divím, že se tomu někdo diví. Znám dost
kněží diecézních nebo i z jiných řeholí,
kteří pokud to jen trochu jde, tak sportují. Aspoň v naší generaci je to věc poměrně běžná. Součástí identity kněze není to,
vyčleňovat se ze všeho, co dělá někdo jiný,
jen proto, že to působí moc „světsky“. Každý
má svoje zájmy a to, že se stane knězem,
ho absolutně neodřízne od toho, jak a co žil
Je dnes těžké získat si důvěru mladých
lidí?
Myslím, že to není tak těžké. Mladí lidé ocení upřímnost a poměrně rychle poznají, když
není skutečná. Jak říkal don Bosco: srdečnost, čitelnost dává mladým lidem impuls
k tomu, že můžou důvěřovat. Ocení, když
jim někdo věnuje svůj čas a dává jim sám
sebe.
Václav Jiráček (1980) pochází z Doubravic ve východních Čechách, asi 15 km od Vysokého Mýta. Absolvoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou, poté studoval teologii
v Českých Budějovicích. V roce 2002 vstoupil do řehole salesiánů. Jako student absolvoval
praxi v Kobylisích v letech 2006-2008. V brněnské farnosti Žabovřesky, kde měl jáhenské
(2011) i kněžské svěcení (2012), pracoval dva roky ve středisku mládeže. Od září 2013 působí
v Praze-Kobylisích.
Kobylístek
prosinec 2013
Takže jste slavnější než ten herec?
No, mezi lidma, které znám, jsem asi slavnější… (smích)
Kamila Schusterová
23
vánoční bohoslužby, svátost smíření
vánoční bohoslužby, svátost smíření
Vánoční bohoslužby 2013
Kobylisy, Bohnice, Troja
31. 12. Silvestr (úterý)
Kobylisy – sv. Terezie
Kobylisy – sv. Terezie
EB 6.30
EB16.00 na poděkování k zakončení roku s požehnáním do
nového
Kobylisy – sv. Terezie
EA 23.00
Bohnice – sv. Petr a Pavel EB 18.00, 24.00
Bohnice – sv. Václav
EB 15.30 1. 1. 2014 Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok (středa)
(bližší informace na tel. Kobylisy: 283 029 111, 283 029 141, Bohnice: 233 558 825)
EB – eucharistická bohoslužba, EA – eucharistická adorace
24. 12. Štědrý den (úterý)
Kobylisy – sv. Terezie
Kobylisy – sv. Terezie
Kobylisy – sv. Terezie
Bohnice – sv. Václav
Troja – sv. Klára
EB
EB
EB
EB EB
6.30
16.00 rytmická pro rodiny s dětmi, vigilie Narození
22.00 rytmická pro farnost, vigilie Narození 15.30, 24.00 vigilie Narození 23.00 vigilie Narození
Příležitost ke svátosti smíření v době adventní
25. 12. Hod Boží vánoční (středa)
Kobylisy – sv. Terezie EB 7.30, 9:00 rytmická, 10.30, 18.30 Rybova Česká mše vánoční
kostel otevřen od 15.00 do 18.00 k prohlídce jesliček
Bohnice – sv. Petr a Pavel EB9.00, 11.00
kostel otevřen od 14.30 do 16.00 k prohlídce jesliček
Bohnice – sv. Václav
EB 10.00 Troja – sv. Klára
EB 11.00
26. 12. Svátek sv. Štěpána (čtvrtek)
Kobylisy – sv. Terezie
EB
Bohnice – sv. Petr a Pavel EB
Bohnice – sv. Václav
EB
Kobylisy – sv. Terezie
EB 7.30, 9.00, 10.30, 18.30
kostel otevřen od 15.00 do 18.00 k prohlídce jesliček
Bohnice – sv. Petr a Pavel EB9.00, 11.00, kostel otevřen od 14.30 do 16.00 k prohlídce
jesliček
Bohnice – sv. Václav
EB 10.00 Troja – sv. Klára
EB 11.00
7.30, 9.00 rytmická, 10.30, 18.30
kostel otevřen od 15.00 do 18.00 k prohlídce jesliček
9:00, kostel otevřen od 14:30 do 16:00 k prohlídce jesliček
10.00 Řádně:
všední dny
denně půl hodiny před večerní bohoslužbou
nedělepůl hodiny před každou bohoslužbou případně i během
bohoslužby
Mimořádně:
1. pátek
6. 12.
17.00 pro kohokoliv
sobota
7. 12.
pro účastníky duchovní obnovy pro rodiny
sobota
14. 12.
pro účastníky duchovní obnovy farnosti
po – so
16. - 21. 12.
17.00 jeden kněz, 18.00 dva kněží
pátek
20. 12.
17.30 svátost smíření 2. způsobem, více kněží
pondělí
23. 12.
17.00 – 19.00, dva kněží
29. 12. Svátek Svaté Rodiny (neděle)
Kobylisy – sv. Terezie EB
Bohnice – sv. Petr a Pavel EB
Bohnice – sv. Václav
EB
Troja – sv. Klára
EB
24
7.30, 9.00 rytmická, 10.30, 18.30
při všech bohoslužbách obnova manželského slibu
kostel otevřen od 15.00 do 18.00 k prohlídce jesliček
9.00, 11.00
10.00 11.00
Kobylístek
Svátost smíření 2. způsobem začíná společným nasloucháním Božímu slovu, které nás volá k obrácení. Společně krátce zpytujeme svědomí a kajícími litaniemi probouzíme lítost nad svými
hříchy. Potom následuje individuální vyznání hříchů, rozhřešení a přijetí skutku pokání. Vhodné
je i společné zakončení díkůvzdáním za Boží milosrdenství.
Prosíme, abyste tyto nabízené možnosti využili a nenechávali svátost smíření na
Štědrý den nebo až na svátky!
prosinec 2013
25
pastorační rada farnosti
DĚTEM
Setkání pastorační rady farnosti dne 17. 11.
„Křesťané mají příliš velkou úctu k Písmu svatému, kterou projevují tím, že od něho
zůstávají dostatečně vzdáleni!“ Citováním lehce ironizujícího postřehu Paula Claudela
a dalších šťavnatých pasáží z knihy nedávno zesnulého milánského kardinála Carla Marii
Martiniho Slova o církvi (Rozjímání o druhém vatikánském koncilu) doporučil Josef Brtník
pastorační radě četbu této knihy, která byla pro pastorační rady napsána a autorem
s mnoha členy pastoračních rad promeditována.
úvodu seznámil Josef Brtník radu s dosavadním průběhem farních akcí, konaných v rámci roku Boží Slovo v našem životě,
zejména se středečními přednáškovými cykly Aleše Opatrného, Marka Váchy a Petra
Hacha a stručně nastínil, o jaké další osobnosti z oblasti vědy farnost usiluje (např. Jiří
Grygar či Matúš Kocián). V následné reflexi
průběhu akcí zazněly otázky ohledně vhodnosti času pro konání čtvrtečních setkání
nad Písmem či kritická námitka k neúčasti
kněží na středečních přednáškách.
Dále Josef zrekapituloval harmonogram
přípravy pastoračního plánu pro rok 2014 –
2015, na který se rada připravuje postupným
pročítáním věroučné konstituce 2. vatikánského koncilu O církvi (Lumen gentium).
V říjnu jsme absolvovali první dvě kapitoly,
nyní třetí, v prosinci přijde na řadu čtvrtá
a pátá, v lednu šestá a sedmá, v únoru osmá.
V březnu by mělo proběhnout závěrečné
shrnutí, aby v dubnu mohl být hotov pastorační plán k připomínkám, po jejichž zohlednění bychom v červnu měli mít již prakticky
definitivní verzi pastoračního plánu pro příští rok připravenou.
Klíčovým bodem setkání tedy byla diskuze o třetí kapitole konstituce Lumen
gentium, věnované hierarchickému zřízení
církve, zvláště episkopátu. Naše uvažování,
rozjímání a leckdy i mudrování o podobě
hierarchické struktury církve a vztazích
mezi klérem a laiky bylo navíc inspirováno
26
četbou vybraných pasáží z knihy Gustava
Marteleta II. vatikánský koncil – most mezi
minulostí a budoucností církve. Hovořili jsme
o tom, jak ve své rodině i farnosti vykročit ze
sebestřednosti, jak vnímat informaci, že Bůh
nechce být soběstačný, že hierarchie je pro
laiky a laici jsou pro svět, jak dnes lidé vnímají dogmata, či o komunikaci mezi klérem
navzájem i mezi klérem a laiky.
Jak tato komunikace vypadá reálně, jsme
si v praxi ověřili během plamenné debaty
ohledně dotazníku, který papež František
rozeslal do všech diecézí světa, aby církev získala podklady k mimořádné synodě
o rodině, jež proběhne v příštím roce. Aby
synoda mohla vycházet z reálné situace
a dnešního stavu, potřebuje znát odpovědi na řadu významných i palčivých otázek
dnešního světa. Arcibiskupství pražské proto na webových stránkách centra pro rodinu
umístilo elektronickou podobu dotazníku,
který má uvedený sběr dat podpořit (www.
apha.cz/rodina-vyzvy).
V závěru setkání jsme diskutovali o nevyhovující podobě webových stránek farnosti a možnostech, jak je obnovit, aby
odpovídaly dnešním požadavkům, včetně
aktuálních informací týkajících se pastoračního plánu farnosti a práce PRF. Příští setkání pastorační rady se uskuteční 15. prosince.
Prosíme o modlitby za naši farnost.
Stránku dětem připravila Johanka Körblerová.
V
Franta Reichel
Kobylístek
prosinec 2013
27
KATOLICKÁ ZBROJNICE
PODNĚTY, ÚVAHY, NÁZORY
Otestuj své vědomosti
Dotazník pro nás od papeže
Opět přinášíme pár kvízových otázek, na kterých si můžeme ověřit vaše vlastní znalosti
z katolické věrouky, tentokrát vybraných z koncilové konstituce Dei Verbum. Normální katolík církevní dokumenty nečte, to je jasné. Ale kdyby ten normální katolík věděl, o kolik
krásy se připravuje, jistě by četbu tohoto dokumentu risknul. No, schválně, jak jste na tom?
1. Kolik knih Starého zákona uznává katolická církev za kanonické (tj. pravé, nepodvržené)
„Co si myslíš?“ Tak zněla ironická a smutná odpověď milého věřícího kolegy gaye
na otázku, zda by se nechtěl podívat k nám
do kostela. Příbuzná s takzvanou „prožitou
vírou“ od dětství mi vysvětlila, proč potom,
co odešel její manžel po 7 letech manželství, přestala chodit do kostela. „Cítila
jsem se, jako kdybych měla mor, jednak
jsem měla pocit, že mě některé farní dámy
vyčítají rozpad naší rodiny, a potom jiné
mě vzali na samé akce pro páry, jako by neviděli, že mě hodně bolí ten nový status“.
Jiná kamarádka odešla do jiné církve, protože po rozvodu (hlavně způsobeným tím,
že její manžel ji pravidelně bil) se chtěla
znovu vdávat v kostele a procedura zrušení manželství jí přišla složitá a ponižující.
Taky si vzpomínám na smutný, ale vtipný
příběh mladé poutnice, která seděla vedle mě v katedrále v Compostelle. Po dlouhé době cítila potřebu se vrátit k víře. Šla
na svatost smíření a odešla předčasně velmi rozčilená a překvapená, protože kněz jí
řekl, že žije v těžkém hříchu (žila se svým
přítelem už řadu let). Taky bych mohla vyprávět o osobní církevní zkušenosti být dítětem „rozpadlé rodiny“.
Úžasné je, že se papež o lidi na periférii tak zajímá a ví, že jsou tam velké bolesti a problémy v církvi. Na webu pražské
diecéze http://www.apha.cz/rodina-vyzvy
najdete přípravný dokument k mimořádné
synodě o rodině v roce 2014,“ který obsahuje kromě teologického rozboru také dotazník, který by měl umožnit místním církvím, aby se aktivně zúčastnily na přípravě
mimořádné synody, jejímž cílem je hlásat
evangelium při současných výzvách týkajících se rodiny“. Moc tam není vysvětleno,
ale na webu anglických kolegů jsem se dozvěděla, že člověk nemusí na vše odpoví-
1. Neznalost Písma je neznalostí Ježíše
Krista. Autorem této věty je:
a) Josef Brtník;
b) sv. Augustin;
c) sv. Jeroným.
2. Sebezjevování Boží člověku se uskutečňuje:
a) slovy i skutky současně;
b) jen skutky (Bůh se zjevuje tím, co konal Ježíš);
c) jen slovy (Slovo Boží je zjevením, nic
jiného).
3. Pojmem zjevení především rozumíme:
a) sebezjevování a sebedarování Boha
člověku v dějinách;
b) zjevování Panny Marie omilostněným
osobám;
c) každý nadpřirozený a nevysvětlitelný jev.
4. Lze poznat Boha bez zjevení a víry,
pouhým přirozeným rozumem?
a) ano, lze jej bezpečně poznat ze stvořených věcí;
b) nikoliv, bez nadpřirozených darů
a víry je Bůh nepoznatelný;
c) nelze rozhodnout, zdatnost rozumu je
individuální.
5. Písmo svaté, díky Božské inspiraci, je
naprosto neomylné:
a) úplně ve všem, protože Bůh se nemůže
ani mýlit, ani klamat;
b) ve všem, co se týká spásy člověka;
v ostatních věcech se může mýlit;
c) pouze pokud výslovně cituje slova Ježíše Krista či apoštolů.
6. Kanonická evangelia vznikla tak, že:
a) evangelisté, naplněni Duchem svatým, chtěli písemně co nejpřesněji zafixovat Ježíšova slova, aby pozdějším
ústním předáváním nedocházelo k jejich zkreslování;
b) svatopisci, vědomi si nebezpečí gnóze
a dalších dobových herezí, se snažili
co nejvěrněji zachytit Ježíšův životopis, aby jeho slova i činy zůstaly zachovány dalším křesťanským generacím;
c) bibličtí spisovatelé něco vybrali
z množství ústních nebo už i písemných tradic, něco sestavili v celek
nebo vysvětlili se zřetelem na tehdejší
stav církevních obcí.
7. Boží dílo spásy dovršuje:
a) Ježíš Kristus;
b) Duch svatý;
c) církev katolická.
8. V Písmu svatém je z důvodu jeho inspirovanosti zapsáno:
a) vše, co Bůh chtěl, plus mnoho lidských
slov, odpovídajících dobovým podmínkám.
b) všechno to a pouze to, co Bůh chtěl.
c) pouze část Bohem zamýšlených slov,
neboť i autoři Písma byli lidé hříšní.
Katolická zbrojnice - řešení: 1c, 2a, 3a, 4a, 5b, 6c, 7a, 8b
28
Připravil Kazimír Večerka
Kobylístek
prosinec 2013
dat. Může si vybrat jen pár dotazů. Každý
si přijde na své: jsou tam otázky na „otevřenost manželů pro život“, třeba znalost
nauky Humanae vitae o zodpovědném
rodičovství. Jedna otázka zní „Jaká je zkušenost s touto tematikou (uvádění nauky
do praxe) v praxi svátosti pokání a účasti
na eucharistii?“ Nebo pro rozvedené „Jak
se odloučeným a rozvedeným znovu sezdaným hlásá Boží milosrdenství a jak se
uvádí do praxe pomoc církve na jejich cestě víry?“ Ohledně gayů, „Jakou pastorační
pozornost je možné věnovat lidem, kteří
se rozhodli žít ve svazcích tohoto druhu?
Anebo pro lidi v krizi „Jakou pastorační
pozornost věnovala církev podpoře formujících se manželských dvojic a dvojic v krizi?“ Máme šanci se osobně vyjádřit a navrhnout změny nebo varovat před dopady
určitých současných postupů. Ať ta konzultace dopadne jakkoliv, mně ten on-line
dotazník (přes své občas divné formulace
a hlášení) přijde jako velký vánoční dárek
od papeže Františka, který by stálo za to
rozbalit!
Anna Fantová
29
PODNĚTY, ÚVAHY, NÁZORY
PODNĚTY, ÚVAHY, NÁZORY
O Zjevení, Papež Benedikt XVI. a lososi
4.
Pro urychlení růstu byly tyto ryby geneticky manipulovány. Dostanou-li se
z farmy a rozmnoží se volně v oceánu,
zničí původní druhy a nevratně poškodí
(změnou genomu – dědičné informace)
divoké druhy. To je důvod, pro který je
faremní chov lososů zakázán na Aljašce.
Celý měsíc Honza a Mařenka slyšeli v kostele, jak se Boží láska zjevuje skrz přírodu.
Jsou Vánoce, leží unaveně na gauči a slzí nad tou krásou u televizní obrazovky,
kde skončili po svátečním obědě s lososem. Vůbec netuší, že se zrovna podíleli
na jednom z nejhorších novodobých zločinů na faunu oceánů.
Tak otevřeme oči a buďme zodpovědní správci stvoření…
P
odle Papeže Benedikta XVI. (1) biblické
Zjevení nám dalo pochopit, že příroda
je dar Stvořitele, který do ní vložil vnitřní
řád, aby z něj člověk mohl čerpat nezbytné
poučení pro to, jak ji "obdělávat a chránit"
(srov. Gn 2,15). Se stále větší zřejmostí se
ukazuje, že téma zhoršování stavu životního prostředí volá každého z nás k odpovědnosti za vlastní chování. Nezbytná je také
účinná změna mentality, která by vedla
k přijetí nových způsobů života, v nichž
by určujícími prvky při rozhodování o spotřebě bylo hledání pravdy, krásy a dobra
ve spojení s ostatními v zájmu společné
budoucnosti. Všichni jsme zodpovědní za
ochranu stvoření a péči o ně. To je teorie
a teď k praxi…
Faremní losos zaplavil naše evropské
supermarkety od 90. let a doposud se téměř nikde veřejně nemluví o tom, jak jsou
tyto ryby nezdravé pro lidi a jaké ohrožení
představují pro mořskou faunu. Dnes je losos sice drahá, ale pro mnohé již dostupná,
sváteční pochoutka. Pokud se však podíváte na obal nabídnutých produktů, zjistíte,
že drtivá většina lososů pochází z faremního chovu. S takovým chovem jsou spojeni
dle odborníků následující problémy:
30
Proto se nedoporučuje jíst faremní lososy
častěji než jednou za dva měsíce. Vůbec by
je neměly jíst malé děti a lidé s onkologickými riziky. Závěr je na každém svědomí,
ale nákup těchto ryb není bez vážných následků pro faunu, která nemá jiný hlas než
náš ke své obraně.
5.Pokud se do blízkosti farmy dostane divoký losos, je vystaven vysokému riziku
přenosu virů, proti nimž není odolný
(není očkovaný)
1.
Krmení norských lososů se skládá ze
zbytků ryb z baltského moře. Jedná se
o jedno z nejšpinavějších moří na Zemi.
Proto farmářský norský losos obsahuje
nebezpečné chemické látky, jako například dioxiny, které mohou způsobit
nevratné škody na dětských mozcích.
Tyto látky jsou přítomny v nebezpečném
množství i u jiných druhů tučných ryb
z baltického moře a podle švédských hygienických norem by se tyto divoké baltické ryby neměly konzumovat často (ve
Švédsku je prodavač ze zákona povinný
informovat spotřebitele o rizicích časté
konzumace těchto ryb pro těhotné ženy
a malé děti).
2.Ve vysokém procentu zkoumaných norských farmářských lososů byly nalezeny
nebezpečné pesticidy (DDT, chlordan
a hexachlorobenzen). Tyto pesticidy jsou
často karcinogenní a současně mají katastrofální dopady na mořské prostředí
a život fauny, která v kontaktu s těmito
látkami hyne.
3.Ke snížení úhynu ryb jsou běžně užívána
antibiotika s velmi negativními dopady
pro člověka.
Kobylístek
6.A ani jsme se nebavili o otřesných podmínkách, ve kterých ryby žijí (stísněné
prostory, zranění, atd.).
(1)http://tisk.cirkev.cz/dokumenty/poselstvi-papeze-benedikta-xvi-ke-svetovemu-dni-miru-2010/
(2)http://www.nosalmonfarmsatsea.com/archives/663
Anna Fantová
bohoslužby
Pravidelné bohoslužby
neděle
7.30, 9.00, 10.30, 18.30
eucharistická bohoslužba
11.00 v kapli sv. Kláry eucharistická bohoslužba
po - so
6.15
6.30, 18.30
ranní chvály
eucharistická bohoslužba
středa 17.00 eucharist. bohosl. pro děti mladšího školního věku
Pravidelná možnost ke svátosti smíření je denně půl hodiny před večerní bohoslužbou.
Vydává farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Kobyliské náměstí 1,
182 00 Praha 8, [email protected]
Redakční rada: P. J. Brtník SDB, J. Mrázek, M. Muchová, T. Redlich,
F. Reichel, P. Remeš, T. Vyhnánek
DTP: Boo & Vít Kostečka
Tisk: TLAMA design
Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 12. ledna 2014.
Uzávěrka bude v neděli 5. ledna 2014.
prosinec 2013
Příspěvky posílejte na [email protected] nebo do sakristie.
Za obsah článku odpovídá autor, příspěvky nejsou stylisticky upravovány.
Názory autorů nemusí být shodné s názory redakce.
Vyšel: 1. prosince 2013, náklad: 750 výtisků
Výrobní cena jednoho kusu cca 10,- Kč
tel.: 283 029 141
www.terezicka.sdb.cz
31
farní aktivity
prosinec
1. – 4.
Celodenní výstav Krista svátostného - kostel
2. pondělí
19.10Setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání
19.15
Přástky (katechetická místnost Emauzy)
3. úterý
18.30
Úterky u Terky, malé skupinky
4. středa
19.15
Ve středu ke Středu, Bylo na počátku Slovo?, František Tichý
5. čtvrtek 19.00-19.30Adorace za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu, kostel
19.30Lectio divina – uvedení do duchovní četby Písma, skupinky
19.30-24.00 Individuální adorace Krista svátostného, kostel
6. pátek
17.00
Výstav Krista svátostného – kostel, příležitost ke svátosti smíření
6. – 8.
pá - so
Adven´t stop 2013
7. sobota 9.00-16.00 Duchovní obnova pro rodiče dětí do 10 roků, farní sál, kostel
16.00
Rozloučení se zesnulým Liborem Vyhnanovským, kostel
8. neděle
19.30
Setkání akolytů
Klub seniorů – Duchovní obnova a film o sv. Cyrilu a Metoději
9.
pondělí
19.15
Setkání varhaníků
19.15
Setkání farní charity, knihovna
10.
úterý
9.30
Mamky sobě, Daří se nám číst a rozjímat Písmo?, naše Emauzy
18.30
Úterky u Terky – Večer chval, boční kaple kostela
19.20
Hovory nad katechismem s jáhnem Josefem Fiřtem
11.
středa
19.15
Ve středu ke Středu, Zázrak života, Doc. Petr Hach
12.
čtvrtek 19.00-19.30 Adorace, kostel
14.
sobota 9.00-16.00 Duchovní obnova farnosti, farní sál, kostel
15.neděle 10.00-12.00 Adventní misijní prodej, průjezd kostela
16.
pondělí
19.15
Společenství živého růžence
19.15
Přástky (katechetická místnost Emauzy)
16. – 17. po - út
Návštěvy nemocných (podle zapsání)
16. – 23. po - po
17.00
Zesílená služba svátosti smíření
17.
úterý
18.30
Úterky u Terky, malé skupinky
20.
pátek
17.30Svátost smíření 2. způsobem (společný začátek – více kněží), kostel
22.
neděle 10.10-10.30 Prodej vánočního cukroví a vánoček, před vrátnicí domu SDB
25.
středa
18.30
Rybová Česká mše vánoční, při bohoslužbě
Svátek Svaté Rodiny, při bohoslužbách obnova manželských slibů
29.neděle
31.
úterý
16.00
Děkovná bohoslužba za uplynulý rok
23.00-24.00 Adorace v kostele, svátostné novoroční požehnání
leden
2.-12.
čt - ne
2.
čtvrtek 19.00-19.30
3.
pátek
17.00
19.15
19.30-24.00
5. neděle 12.00-16.00
6. pondělí
19.10
11.
sobota 9.00-12.00
12.neděle
16.00
Tříkrálová sbírka 2014
Adorace za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu, kostel
Výstav Krista svátostného, příležitost ke svátosti, kostel
Lectio divina – uvedení do duchovní četby Písma, skupinky
Individuální adorace Krista svátostného, kostel
Požehnání koledníkům TK sbírky, průvod s velbloudy, katedrála
Setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání
Kurz lektorů, farní sál a kostel
Koncert Musica pro Sancta Cecilia, kostel
Download

prosinec 2013 - Farnost sv. Terezie