19/20
FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ
www.architekt.cz
[email protected]
ř í j e n 2 0 1 0
VÝSTAVA NEJLEPŠÍ EVROPSKÉ ARCHITEKTURY
Teprve nedávno se uzavřely „brány“ Veletržního paláce za výstavou Grand Prix architektů
Národní cena za architekturu 2010 a už je tu další expoziční lahůdka. Až do konce října 2010
se v Národní galerii v Praze milovníkům architektury představuje výstava: „Mies van der Rohe
2009 - Evropská cena za současnou architekturu“. Jejím provedením mají návštěvníci příležitost zhlédnout nejvýraznější a nejvýše hodnocená evropská architektonická díla, i možnost
porovnat jejich úroveň s českou tvorbou.
Tradice nejprestižnějšího ocenění za realizace evropských architektů se píše od roku 1988. Smyslem
soutěže přitom je co nejvíce podpořit význam role současné architektury při tvorbě evropské společnosti a kultury z pohledu veřejného prostoru, jednoho z rozhodujících faktorů, které ovlivňují kvalitu
života.
Bienální „trofej“ udělují jednou za dva roky Evropská unie a Nadace Mies van der Rohe se sídlem
v Barceloně. Cena není nijak omezena co do měřítka či programu stavby. V každém ročníku najdeme
soukromé domy i veřejnou bytovou výstavbu, muzea a kulturní instituce, vzdělávací, zdravotnické
2. STRANA
Mies van der Rohe
a sportovní stavby, stejně jako velké infrastrukturní projekty a dopravní stavby. Na vyhlášení výsledků soutěže
navazuje putovní výstava po evropských hlavních městech, přibližující díla finalistů.
Zlatý řez jako partner Evropské ceny za současnou
architekturu v České republice přiváží výstavu do Prahy
již od roku 2004, poprvé na půdu Národní galerie.
Samotná expozice přibližuje v plánech, fotografiích
a textech 49 nejlepších evropských staveb, vybraných
mezinárodní porotou, jmenovanou Nadací Mies van der
Rohe v Barceloně. Stavby, které splňují podmínky nominace - byly dokončeny v posledních dvou letech, navrženy evropským architektem a postaveny v jedné
z 31 evropských zemí - nominuje do soutěže početná
skupina nezávislých expertů a národní architektonické
komory a instituce, sdružené v Evropské radě architektů. Akce ve stručnosti seznamuje návštěvníky i s historií
Ceny a s průběhem jednání poroty, včetně odůvodnění
výsledků. Každou středu ji obohacují ve Veletržním
paláci komponovaná odpoledne s promítáním filmů
a besedami s architekty.
Laureáty zatím posledního ročníku 2009 se stali autoři
budovy Norské národní opery a baletu v Oslu: Kjetil
Trćdal Thorsen, Tarald Lundevall a Craig Dykers z kanceláře SNŘHETTA v Oslu.
Zvláštní cenu pro začínající architekty 2009 získali záhřebští architekti Lea Pelivan a Toma Plejić / STUDIO
UP za Gymnasium 46° 09' N / 16° 50' E v Koprivnici
v Chorvatsku.
Porota, ve složení Francis Rambert (předseda), ředitel,
Institut français d'architecture (Ifa); Paříž, Ole Bouman,
ředitel, Nederlands Architectuurinstituut (NAi),
Rotterdam; Irena Fialová, architektka, partnerka a edi-
IN 19 - 20 / 2010
torka nakladatelství Zlatý řez, Praha; Fulvio Irace, ředitel oddělení designu a architektury, Triennale di Milano;
Luis M. Mansilla, architekt, laureát Mies van der Rohe
Award 2007, Madrid; Vasa J. Perović, architekt, držitel
Zvláštního uznání pro začínajícího architekta 2007, Ljubljana Carme Pińós, architektka, Barcelona, se shodla
na tom, že každý z projektů představoval určitou architektonickou strategii, odpovídající specifickým podmínkám místa a programu, a že všech pět finalistů přistupuje k současným situacím a tématům z konceptuální perspektivy, kterou konfrontují s reálnými výzvami našich
současných měst. O norské vítězné „gloriole“ nakonec
rozhodla síla architektury, která dokáže ozdravit městské území a transformovat jej v mimořádně kvalitní veřejný prostor. Nová opera je první vlaštovkou urbanistického plánu, jehož cílem je revitalizace areálu přístavu
v Oslo. Budova je zároveň katalyzátorem jeho veškeré
energie a přijímá roli nového kulturního symbolu hlavního města Norska.
Výstavu pořádají Zlatý řez, ve spolupráci s Nadací Mies
van der Rohe, a Národní galerie v Praze.
www.snohetta.com
Premiéra architektky Ireny Fialové v roli
mezinárodního porotce
Poslední ročník soutěže evropských architektů o nejprestižnější ocenění za provedené realizace zažil českou premiéru. Členem internacionální jury se stala
ing. arch. Irena Fialová, která od roku 1996 spolupracuje s Nadací Mies van der Rohe jako jeden z nezávislých
expertů Ceny. Jaké si přivezla dojmy?
„Kvalita všech 340 nominovaných staveb byla velmi
vysoká. Naplno jsem si při jejich hodnocení uvědomila,
jak nezastupitelnou roli hrají architekti v tvorbě kvalitního životního prostředí. Snad žádná jiná architektonická
soutěžní přehlídka nemá tak širokou základnu, ze které
vybírá kandidáty na ocenění, a v málokteré porota věnuje celých 8 pracovních dní na prozkoumání nominací,
než jmenuje vítěze. Výběr staveb pro každý ročník
Ceny provádí přes 100 expertů a profesních komor nebo architektonických asociací ze všech zemí Evropy.
Dohromady každé dva roky v Evropě pročešou odhadem přes dva tisíce nových staveb, ze kterých se průměrně tři stovky dostanou do soutěže o Cenu. V posledním ročníku přitom pocházelo překvapivě velké množství projektů od architektů velmi mladých,“ konstatuje
architektka Fialová.
Podle jejích slov to vypadá, že se v evropské architektuře mění generace, slavná jména starších architektů už
nejsou zárukou nominace mezi nejlepší evropské realizace, jako tomu bylo v minulých ročnících.
IN 19 - 20 / 2010
AKTUALITY
3. STRANA
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROA A DROA
DNE 14.09.2010
Přítomni:
ROA: M. G. Parma, J. K. Melichar, O. Haman, Z. Krejčí,
J. Mojžíš, V. Mastný, J. Hainc, V. Šafář.
DROA: J. Kopečný
Je přítomna nadpoloviční většina členů ROA a ta je
tudíž usnášeníschopná.
„Pozoruhodné také bylo významné procento veřejných
staveb mezi finalisty Ceny. Za každým dobrým architektem musí být stejně zaujatý investor, teprve tak vznikne
opravdu mimořádná stavba,“ říká Fialová.
Tu určitě představuje i poslední vítěz Ceny: Opera
v Oslu. „Ne kvůli svůdnému tvaru bílé ledové kry, která
se noří do vod fjordu, ale proto, co tato stavba udělala
pro město a jeho obyvatele. Dostali nejen novou Operu
s dalšími dvěma experimentálními scénami, baletní školou, uměleckými dílnami, restauracemi, terasami, náměstím, molem a mostem, ale i základ úplně nového
městského nábřeží, odkud bude odvedena automobilová doprava do podmořského tunelu tak, aby nábřeží zůstalo lidem a přírodě,“ vyzdvihuje přednosti projektu česká porotkyně. Obdobně ji zaujal Terminál tramvaje
v Nice, další finalista, který ovlivnil celou městskou čtvrť.
Původní mix konečné tramvaje s obratištěm, mycí linky,
opravny, depa a záchytného parkoviště architekti navrhli
nově nad výjezd z dálnice, a tím integrovali bývalý slum
zpátky do města. Dnes je sídliště opravené, čisté, děti si
venku samy hrají. Tramvají se dostanete až k moři a lístkem na tramvaj si zaplatíte i celodenní parkování.
A jak architektka Fialová vnímá postavení tuzemské architektury v evropském kontextu?
„České stavby rozhodně nezaostávají za evropskou kvalitou, ale zatím nemají šanci zvítězit. Úroveň české
architektury je dobrá, máme určité profesní rezervy
v komunikaci a srozumitelné prezentaci našich návrhů.
Kvalitu stavby však neovlivňuje pouze architekt, ve velké míře ji ovlivňuje její investor, o něco méně dodavatel,
a v neposlední řadě i stát, který zastupuje celospolečenský zájem. Je důležité, aby všichni tito aktéři pracovali
na dobré úrovni a při realizaci stavby spolupracovali,“
shledává rozdíly členka jury. „Není náhodou, že všech
pět finalistů Mies van der Rohe Award 2009 jsou stavby
financované z veřejných peněz, které řeší nějaký celospolečenský problém či zájem a vzešly z architektonických soutěží. Je to tradiční, osvědčený a dosud nepřekonaný systém výběru nejkvalitnějšího řešení a návrhu,
pokud je soutěž zadána transparentně a profesionálně.
U nás je takto zadávané jen malé procento veřejných
zakázek,“ dodává Irena Fialová.
Dle tisk. materiálů zpracovala
a fotografovala Alex. M. Videmannová
Kontrola minulých úkolů:
10/01/03 - Finanční vyrovnání s Ing. Dankem
Projednán stávající stav a bude sledováno v případě
nových skutečností.
Pověřeni Parma, Haman, Melichar. Vypouští se ze sledování.
10/01/05 - Nájemní smlouva Revoluční
Dodatek k náj. sml. potvrzen do 30.09.2010 za stejných
finanč. podmínek. ROA bere na vědomí.
Nová smlouva počínající pronájmem od 01.10.2010 na
dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 4 měsíce uzavřena
v 09/2010.
Vypouští se ze sledování.
10/03/06 - Kontokorentní účet.
Nutno provést vyrovnání za 2009 a uzavřít nový na
2010. Byla uhrazena částka za úroky.
Pověřen Parma, Haman. Termín do konce 05/10
Projednání z časových důvodů přeloženo na příští zasedání. Úkol trvá.
10/04/01 Podklad pro vyřízení úkolů:
01/06, 10/01/04, 10/03/01, 10/03/02, 10/03/03 vypracuje
Melichar
Dodatky nutno odsouhlasit v ROA.
Pověřeni Haman, Melichar.
Melichar vypracoval dle dostupných podkladů podklady
pro jednání. Z důvodů z prodlení platby závazků, nutno
provést urychleně jednání v pořadí:
FOIBOS
PATENIDISOVÁ
ABF
Finanční závazky vůči FOIBOS uhrazeny vč.soudního
poplatku v 08/2010.
Dne 16.09.2010 se uskuteční jednání s ABF o vzájemné
spolupráci a event. snížení finanč. závazku ze strany
Architekt OA, s.r.o. Jednání se zúčastní O. Haman,
J.Melichar.
Finanční závazek vůči PATENIDISOVÁ bude projednán
po návratu ved. AK z dovolené v 10/2010.
Pověřen Haman. Úkol trvá.
10/06/03 Inventář
ROA pověřuje sekretariát nabídnout inventář, který z
prostorových důvodů nebude moci být využitelný nebo
je pro další činnost OA nepotřebný, k odprodeji.
Pověřen sekretariát. Úkol trvá.
Nové úkoly:
10/09/01GPA 2010.
-Byla projednána konečná finanční výsledovka - akce je
v souladu s upravenou finanční úvahou a výsledek je
kladný.
Vypouští se ze sledování.
-S ohledem na předcházející dohody úhrada za „film“ je
v režii fy KABINET-Macháček. Vrátit fakturu.
Pověřen sekr. Úkol trvá.
-Po prověření specifikace faktury fy Hejl a informace
předsedy, ROA rozhodla uhradit tuto fa do celk. výše
cca 60.000Kč. Fa vrátit a vyžádat si dobropis od fy Hejl.
Pověřen M.G.Parma - bude o této skutečnosti informo-
4. STRANA
vat fy Hejl a sekretariát vyřídí potřebné administrativní
úkony. Úkol trvá.
10/09/02 Časopis ARCHITEKT.
Schůzka ke kontrole závazků a pohledávek
ARCHITEKT OA,s.r.o. vůči Vydavatelství KABINET svolaná na 13.09.2010 se z důvodu omluvy Vydavatelství
KABINET neuskutečnila. Nové jednání bude písemně
svoláno.
Pověřen M.G.Parma. Úkol trvá.
10/09/02 GPA 2010 Ostrava.
ROA odsouhlasila termín výstavy a tím rezervaci panelů
/dle žádosti M.Chválka 09.09.2010/ v 04/2011.
Vypouští se ze sledování.
10/09/03 Účet EURO.
Účet není využíván a za jeho vedení nutná úhrada ROA doporučuje zrušit.
Pověřen O.Haman. Úkol trvá.
PŘÍŠTÍ ZESEDÁNÍ ROA A DROA BUDE 12.10.2010
v 10.00 na sekretariátu.
Zapsal: Melichar
Schválil: M.G.Parma
VÝSTAVY
HAMBURK V PRAZE
Série výstav, které prezentují současné projekty a realizace města Hamburk. Akce probíhají nejen v Galerii
Jaroslava Fragnera, ale i v Kotelně Karlín Gallery.
Výstavní projekt navazuje na trojici výstav připravených
Galerií Jaroslava Fragnera v červnu 2010 ve výstavních
prostorách v Hamburku pod názvem „Prag in Hamburg“.
Návštěvníci měli možnost se seznámit zejména s mladou českou architektonickou generací a její tvorbou.
V říjnu GJF naopak představí pražské veřejnosti několik
zajímavých projektů vytvořených významnými architekty
pro Hamburk - jak jednotlivé projekty a realizace, tak
i ojedinělý stavební rozmach v HafenCity. Projekt se koná u příležitosti 20letého výročí partnerství měst
Hamburku a Prahy a pod jejich laskavou záštitou.
Více informací: www.gjf.cz; www.karlin.cz; www.HafenCity.com; www.iba-hamburg.de
VÝSTAVY
IN 19 - 20 / 2010
sloužící k ochraně dat) jakožto zdroje inovací.
Kromě hlavního prostoru prezentuje také projekty realizované v německém Hamburgu u příležitosti oslav partnerství mezi Hamburgem a Prahou, konaných v roce
2010. Mezi tyto projekty patří ADA1 - kancelářská budova postavená v roce 2007, S11 - kancelářská budova
realizovaná v roce 2009, Home.Haus - domov dětí postavený v roce 2009 a interiér ZZ.Sankt.Georg - středisko stomatologie, realizováno v roce 2009.
Jürgen Mayer studoval
architekturu na univerzitě
ve Stuttgartu, na institutu
Cooper Union v New Yorku
a na univerzitě v Princetonu. Od roku 1996 přednáší na různých univerzitách, například na Univerzitě umění v Ber-líně, na
GSD Harvardské univerzity, na AA v Londýně
a v současnosti učí na
Kolumbijské univerzitě
v New Yorku. Jeho práce byly oceněny celou řadou mezinárodních cen, mimo jiné v roce 2003 cenou Mies van
der Rohe v kategorii „objev roku“ (Emerging Architect)
a v roce 2005 cenou Holcim Awards (Bronze Europe)
udělovanou za trvale udržitelnou architekturu. Jeho projekty jsou rovněž zastoupeny ve sbírkách newyorského
či sanfranciského Muzea moderního umění (MoMA).
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské
náměstí 5a, Praha 1
Termín výstavy: do 5. 12. 2010
Behnisch Architekten - Unilever-Haus and
Marco Polo Tower, Hamburg
Prezentace vytvořená pro Galerii Jaroslava Fragnera
německým studiem Behnisch Architekten, které v hamburském HafenCity postavilo centrálu společnosti Uni-
J. Mayer H | pre.text / vor.wand
Výstava úspěšného berlínského ateliéru J. Mayer H.
vedeného Jürgenem Mayerem H. se pohybuje na rozhraní mezi architekturou, komunikací a novými technologiemi. Posledním úspěchem tohoto vizionářského studia je vítězství v mezinárodní soutěži Audi Urban Future
Award/Building a Vision for 2030, která je taktéž představena na 12. Bienále architektury v Benátkách.
Výstava kombinující vizuální a zvukový materiál odkazuje k zájmu studia o „Data Protection Pattern“ (obrazce
lever (dokončeno 2009) a sousedící Marco Polo Tower
(dokončeno 2010), sedmnáctipatrovou stavbu s apartmány. Unilever Haus Hamburg je nejen vizuálně přitažlivou architekturou, ale rovněž trvale udržitelnou, největší
stavbou vybavenou energeticky efektivním LED osvětlením na světě. Renomovaný architekt Stefan Behnisch
získal za tento inovativní a udržitelný projekt v loňském
IN 19 - 20 / 2010
VÝSTAVY
5. STRANA
Druhý projekt, Kaufhauskanal, je vítězný soutěžní projekt na rozlehlou novou zónu bydlení ve stávající městské struktuře.
Místo konání: Kotelna Karlín Gallery, Pernerova 55,
Praha 8
Termín výstavy: do 31. 10. 2010
Martin Rajniš - ARCHITEKTURA
roce ocenění Building Exchang Award a Barcelona
World Architecture Festival Award.
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské
náměstí 5a, Praha 1
Termín výstavy: do 5. 12. 2010
Maritime Hamburg on the Rise | HafenCity
Hamburg and IBA Hamburg
Společná výstava HafenCity a Internationale
Bauausstellung IBA Hamburg ilustruje, jakým způsobem
se hanzovní město prosazuje svým urbánním rozvojem
a nastavením nových standardů v konkurenci s ostatními evropskými metropolemi. HafenCity a IBA Hamburg
zdůrazňují potenciál oblasti centra města a navracejí
zásadní význam jeho odvěké tepně - Labi a přístavu
Hamburku.
Centrum města se díky projektu HafenCity do roku 2025
rozroste o asi 40 %, bude se držet břehu Labe a vytvoří
tak nové, tříkilometrové panoráma. IBA Hamburg stabilizuje a a obnovuje dlouho zanedbávané čtvrti v blízkosti
centra, což napomáhá Hamburku ke “skoku přes Labe”
a užší spolupráci jižní části s městem. Oba projekty rozvíjejí různé druhy řešení trvale udržitelného rozvoje
evropských metropolí.
Místo konání: Kotelna Karlín Gallery, Pernerova 55,
Praha 8
Termín výstavy: do 31. 10. 2010
Výstava v Českých
Budějovicích představuje
autora jako architekta, ale
také jako velkého cestovatele. Ve stejné době, kdy
právě Martin Rajniš reprezentuje expozicí Přirozené
architektury Českou republiku na 12. mezinárodním Bienále architektury
v italských Benátkách
(29.8. - 21.11.), se tak nabízí šance i domácímu publiku, seznámit se více
s jeho dílem.
Velkoformátové barevné
tisky projektů a realizací (nabízejí průřez autorovy tvorby) doplňují dva dřevěné boxy, kde je možno setkat se s
fotodokumentací z architektových cest i s jeho inspirací
z okolí a přírody. V rámci tohoto projektu se rozrůstá
prostor galerie Domu umění až na náměstí, kde je po
dobu výstavy představena jedna z menších Rajnišových
staveb - Zenová kostka.
V posledních létech vzbudil Martin Rajniš pozornost především pozoruhodnými dřevěnými stavbami (dosti se
vymykajícím našim českým poměrům) jako například
Stodola v Maxově, Hráň u Slavonic, Věž Scholzberg
u Maxova, Věž Bára II v Chrudimi či Nová česká poš-
BIG Bjarke Ingels Group | Alpenwiese and
Maritime Housing by the Kaufhauskanal
Prezentace dvou projektů nejznámějšího dánského studia BIG - Bjarke Ingels Group pro Hamburk. Alpenwiese
vznikl v průběhu festivalu Hamburg´s Architektur Sommer jako metaforický, technický a teoretický symbol trvale udržitelných staveb, jako mezioborový kreativní úkol.
tovna na Sněžce. Tyto realizace, které vytváří se svým
týmem e-Mrak, jsou krokem vzdalujícím se typickým postupům architektonické tvorby (kde je v Rajnišovo případě nutno připomenout i další významné počiny jako například spoluautorství u vzniku obchodního domu Máj,
The Round House na Expo 86, Centra Nový Smíchov…
). Tato nová, originální díla jsou dokladem toho, že Rajniš často neváhá jít za hranice stavebního zákona, legálních postupů a hájí tak svobodu nezávislé tvorby.
Nejedná se o nijak lukrativní a snadnou cestu, nýbrž
cestu přinášející nové impulzy a jiné pohledy na architekturu. Jak sám uvádí „Jsem anarchista nebo spíše
libertarián. Ve světě regulí a bez svobody nedokážu dělat pořádné baráky ani přemejšlet o světě“.
6. STRANA
SOUTĚŽE A PŘEDNÁŠKY
Vernisáž: 20. 10. 2010 od 18:00 hod.
Přednáška: 24.10. v 16 hodin v prostorách c.k. Solnice
Místo konání: Galerie současného umění/Dům umění,
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38, České Budějovice
Termín výstavy: do 21. 11. 2010
Otevřeno: denně mimo pondělí 10 - 13h, 13.30 -18hod.
Milan Pitlach: Sůl země
Milan Pitlach, který se narodil v roce 1943 v Kroměříži,
je civilním povoláním architekt. Od roku 1981 žil v emigraci v Německu a posledních šest let prožil v Šanghaji.
Zde projektoval velké stavební komplexy čínské finanční metropole. Uspořádal více než 30 výstav nejen doma, ale i ve světě. Několikrát publikoval v časopisech
Revolver Revue a Host. V Ostravě vystavuje cyklus
»Sůl země«, který fotografuje od roku 1964 (s desetiletou odmlkou v emigraci, kdy mu nebyl umožněn vstup
do ČR) v Ostravě a jejím nejbližším okolí (Michálkovice,
Rych-vald, Orlová...).
Místo konání: Galerie Fiducia, Nádražní 30, Ostrava
Termín výstavy: do 15. 11. 2010
Otevřeno: pondělí až pátek od 10 do 18 hodin
Studenti programu architektura a stavitelství fakulty stavební ČVUT a jejich hosté
Připravovaná výstava, kterou zahájí vernisáž v pondělí
18. října 2010 v 17hod. v atriu Fakulty stavební v Praze.
Expozice představí zejména práce studentů programu
Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze, které byly
oceněny tzv."Žlutou kartou" za vynikající studentský projekt. Hosty letošního ročníku výstavy jsou studenti College of Design- Prague Institute a své práce představí
také katedra urbanismu Fakulty stavební.
V rámci výstavy budou také prezentovány výsledky
workshopu "Gočár se dívá, Rojkind Tě povede", který
proběhl v září v rámci akce "Křižovatky architektury".
Nelehkým tématem workshopu byla dostavba Staroměstské radnice v Praze. Výsledky studentského snažení rozhodně stojí za pozornost.
Místo konání: atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze,
Thákurova 7/2077, Praha 6
Termín výstavy: do 5. 11. 2010
Meziválečná architektura Střešovic
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v hlavním městě Praze, pořádá na podzim
letošního roku
výstavu
Meziválečná
architektura
Střešovic.
Akce bude prezentovat nejzajímavější
vilové i jiné objekty v katastru
IN 19 - 20 / 2010
Střešovice i charakteristickou zástavbu vilové kolonie
Ořechovka. Expozice vznikla jako jeden z výstupů výzkumného úkolu Ministerstva kultury (VaV č. 402) Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví
19. a 20. století - který NPÚ HMP již několik let zpracovává.
Místo konání: NPÚ ÚOP hl. m. Prahy, Na Perštýně 12,
Praha 1
Termín výstavy: 21. 10. - 23. 12. 2010
Otevřeno: po-čt od 8 do 16.30 hodin, pá do 14.30 hod.
SOUTĚŽE
„Jak se bude bydlet v roce 2050?“
Jednokolová anonymní architektonicko-urbanistická soutěž pro VŠ studenty oborů architektura a pozemní stavby
Vyhlašovatel: Společnost Central Group a hl.m. Praha,
ve spolupráci s MF DNES a serverem iDNES.cz
Sekretář soutěže: Ing. arch. Stanislav Běhal - Central
Group a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4,
tel.: 226 221 118, mobil: 731 196 995,
e-mail: [email protected]
Zadání soutěže: zpracování komplexního ideového návrhu libovolné formy bydlení v roce 2050. Návrh by měl
zohledňovat specifické urbanistické a architektonické
podmínky české metropole a do nich promítnout autorovy vize bydlení v budoucnosti. Výběr lokality je ponechán na soutěžících.
Účel a poslání soutěže: nalézt zajímavé návrhy a názory na bydlení našich dětí a vnuků. Cílem je podpořit
mladé architekty - studenty, kteří se chtějí touto problematikou v budoucnosti zabývat. Užití autorských děl přihlášených do soutěže je určeno výhradně pro prezentační, propagační a marketingové účely vyhlašovatelů.
Soutěže se může účastnit pouze student řádného denního studia (bakalářského nebo magisterského typu)
vysoké školy v oboru architektura a pozemní stavby níže uvedených vysokých škol:
ČVUT Praha - Fakulta architektury, Fakulta stavební,
VŠUP Praha - Katedra architektury, VUT Brno - Fakulta
architektury, Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta
architektury, VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební, AVU
Praha - obor Architektonická tvorba
Porota: Řádní členové: Ing. arch. Zdeněk Lukeš,
Akad. arch. David Vávra, Ing. arch Zdeněk Rychtařík,
Ing. Akad. arch. Václav Králíček, Alena Řezníčková
Náhradník: Ing. arch. Jiří Hůrka
Předpokládané ceny a odměny celkem: 85 000 Kč
Termíny: lhůta k podání dotazů do 22. 10. 2010; datum
odevzdání soutěžních návrhů: do 19. 1. 2011
Více informací: www.central-group.cz
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Eisenbahnstraße in Fellbach
Mezinárodní otevřená jednokolová ideová soutěž na nové funkční uspořádání i vzhled Eisenbahnstraße ve
Fellbachu.
Vyhlašovatel: město Fellbach
Předpokládané ceny a odměny celkem: 58 tis. Ä
Termín pro odevzdání návrhů: 15. 11. 2010
Podklady je nutné si písemně vyžádat na:
ARCHITEKTUR 109, Hohnerstraße 23, 70 469 Stuttgart
Více informací: www.architektur109.de/wb_fe2
IN 19 - 20 / 2010
AKTUÁLNĚ
Competition for the Synagogue Square,
Competition for the Besojlem Memorial
Park, Competition for the Yanivsky
Concentration Camp Memorial
Mezinárodní soutěž
Vyhlašovatel: Executive Committee of the Lviv City
Council
Návrh tří různých míst ve městě, které mají spojitost s
židovskou komunitou před 2. světovou válkou.
Registrace: do 10. 11. 2010
na e-mail: [email protected],
nebo faxem na 38 032 275 13 09,
dotazy: [email protected]
Termín pro odevzdání návrhů: 1. 12. 2010 do 18hod.
Více informací: http://www.city-adm.lviv.ua/archilviv
PŘEDNÁŠKY
Pavel Janák a identita Československa
Místo konání: Antikvariát a galerie Fiducia, Nádražní
30, Ostrava
Termín přednášky: 14. 10. v 18:00 hodin.
Architekt Pavel Janák (1882-1956) byl jednou z klíčových osobností české umělecké scény první poloviny
20. století. Jeho tvorba v období vymezeném oběma
světovými konflikty procházela značně dynamickým
vývojem, během něhož vytvořil stavby, které zásadně
napomáhaly formovat vizuální kulturu Československa.
O Pavlu Janákovi bude přednášet Vendula Hnídkováhistorička architektury působící v Ústavu dějin umění
AV ČR. V současné době připravuje retrospektivní výstavu „Pavel Janák - Organizátor života“, která proběhne v roce 2012 v Domě umění města Brna.
7. STRANA
AKTUALITY
Cena Stirling Prize putuje do rukou
Zaha Hadid
Muzeum moderního umění v Římě zvané Maxxi, které
vzniklo podle návrhu proslulé architektky Zahy Hadid,
včera vyhrálo letošní Stirling Prize. Cenu každoročně
uděluje Královský institut britských architektů. Zaha
Hadid získala spolu s oceněním i 20 000 liber.
Devětapadesátiletá Zaha Hadid se narodila v Iráku, ale
od roku 1970 žije ve Velké Británii. Je považována za
jednu z nejlepších a nejoriginálnějších světových architektek. Navrhla rovněž plavecký komplex pro letní olympijské hry v Londýně, které se uskuteční v roce 2012,
či centrálu BMW v Německu. V roce 2004 se Zaha
Hadid stala první ženou, které byla udělena Pritzkerova
cena za architekturu, jakýsi ekvivalent Nobelovy ceny.
Její bohatá práce je ceněna nejen kvůli osobitosti, ale
také proto, že se dokázala prosadit v profesi, která je
více dominantou mužů. Připomeňme si, že byla i jednou
z porotkyň mezinárodní architektonické soutěže na projekt Národní knihovny, ve které zvítězil návrh Jana
Kaplického.
Ecology.Design.Synergy - The New
Unilever Headquarters in Hamburg
Doprovodná přednáška arch. Martina Haase k výstavě
Behnisch Architekten - Unilever-Haus and Marco Polo
Tower, Hamburg, která je momentálně vystavena v Galerii Jaroslava Fragnera.
Místo konání: Goethe institut, Masarykovo nábř.
224/32, Praha 1
Termín přednášky: 1. 11. 2010
Zjištění, že architektura hraje důležitou roli v otázce
ochrany přírodních zdrojů, nás přivedlo k závažnému
závěru: je důležité vytvořit lepší propojení mezi lidmi
a prostředími, v kterých se pohybují a žijí. Chceme-li,
aby se naše architektura přizpůsobila vývoji společnosti
a nebyla břemenem pro budoucí generace, musíme vyvinout budovy, které lze využívat efektivně a dlouhodobě. To se stane jen tehdy, pokud architektura bude
v souladu se základními požadavky uživatelů, a zároveň
bude ztělesňovat kulturní hodnoty společnosti.
Architektura bude definována svým obsahem a již méně
obrazem, který se jí povrchně přisuzuje.
Tento přístup bude razit cestu architektuře, která má pozitivní dopad na všechny aspekty stavby. Věřím, že
jsme na začátku razantně novému přístupu k architektuře. S každým novým úkolem, navíc v rozdílných fázích
práce (projektování, volbě materiálů či technickém provedení), můžeme stále hledat nové možnosti, jak rozšířit svůj obzor. Udržitelnost vnímáme jako důležitý motor
pro další rozvoj architektury a nové kultury stavění.
Martin Haas
Kongresové centrum od Evy Jiřičné je ve
Zlíně konečně otevřeno
Kongresovým centrem se poprvé rozezněla hudba
Filharmonie Bohuslava Martinů, která se sem stěhuje z
nevyhovujícího Domu umění. Budova podle návrhu architektky Evy Jiřičné se začala stavět v roce 2006. Už
tehdy se obyvatelé a laická i odborná veřejnost dělila na
dva tábory. Pro jedny je nové Kongresové centrum ve
Zlíně megalomanské, druzí jej naopak považují za architektonickou perlu města. Jak podotkl Vladimír Šlapeta, děkan Fakulty architektury na Vysokém učení technickém v Brně a také odborník na funkcionalismus: „Pro
Zlín představuje stavba nový druh architektury, než
baťovský funkcionalismus. Je to logické, žijeme už v jiné
době. Moderní oválná budova výrazně zasáhla i do
baťovského rázu Zlína, který je typický hranatými budovami.“ Centrum bude otevřené asi jen týden, pak se
opět uzavře do konce roku kvůli přípravám na závěrečnou kolaudaci.
Kongresové centrum se stavělo stejně jako jeho menší
sourozenec Univerzitní centrum v červnu 2006. Kvůli
problémům s financováním bylo rozdělené na spodní
část, která byla dostavěná v roce 2008, a horní část, na
kterou nebyly již peníze, navíc se magistrát potýkal s
8. STRANA
AKTUÁLNĚ
IN 19 - 20 / 2010
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
komplikacemi kvůli výběru dodavatele stavby. Radnice
nakonec sehnala z evropských fondů 450 milionů korun.
Jak naznačila architektka Eva Jiřičná, která se ve Zlíně
narodila: „Zlín je neobyčejně důležité město v historii
architektury. A to je třeba ctít. Na druhou stranu se ale
města můžou rozvíjet, pouze když si připustí, že se
mění technologie, život a vůbec všechno okolo." Tvář
města Jiřičná mění nadále. Podle jejího návrhu se chystá přeměna náměstí Práce. V centru Zlína je pak navržena vodní plocha a měl by se změnit i podchod před
vstupní bránou do baťovského areálu.
Grand Prix 2010 na cestách
Místo konání: Hvězdárna Zlín, Lesní čtvrť III / 5443
Termín výstavy: Výstava potrvá do 2. 11. 2010
Fakt, že naše republika je součástí evropské architektury, dokumentuje již více let prestižní soutěž Grand Prix
architektů - Národní cena za architekturu, která je pořádaná Obcí architektů ve spolupráci s ČKA. Slavnostní
průběh jejího 17. ročníku patří již více než 3 měsíce minulosti, myšlenka akce však žije v jejím putovním symbolu. O pravdivosti těchto slov se mohou v současné
době přesvědčit i obyvatelé Zlína. Výstavní sál tamní
hvězdárny hostí výstavu až do 2. listopadu 2010.
Samotná expozice se snažila prezentovat především
posun v koncepčním myšlení a vývoji tohoto uměleckého směru na našem území. Přítomní přitom měli příležitost ověřit si slova mezinárodní poroty tohoto ročníku:
„Úsilí a kvalita architektury a projektů v České republice
na nás udělalo velký dojem, vítěz však byl jasný.“ Mluva
naprosto výstižná pro období, ve kterém se evropská
architektura snaží o vytvoření kontinuity.
Poděkujme alespoň touto cestou nezištnosti architekta
Ivana Havlíčka, díky němuž se mohou obyvatelé tamního kraje seznámit s výběrem nejúspěšnějších projektů
české architektury za poslední rok, včetně vítězné stavby Národní technické knihovny v Praze. Ze Zlína výstava dále poputuje do Olomouce.
V měsíci listopadu oslaví svá jubilea a narozeniny
1.11. Ing.arch. GOPFERT Miroslav, Praha 4, (87)
2.11. Ing.arch. ŠMEJKAL Jan, Praha 10, (65)
2.11. Ing.arch. KOZEL Jan, Praha 5, (70)
2.11. Ing.arch. LEINERT Boleslav, Kojetín, (80)
3.11. Profesor PARDYL Věkoslav, CSc., Praha 6, (87)
4.11. Ing.arch. KOREČEK Tomáš, CSc., Praha 8, (60)
4.11. Ing.arch. POLÍVKA Karel, Kolín, (86)
5.11. Ing.arch. HUBIČKA Radan, Praha 2, (50)
5.11. Ing.arch. ČECH Ivan, Strakonice, (75)
5.11. Ing.arch. DOLEŽEL Alois, Praha 8, (83)
7.11. Ing.arch. ZAVŘELOVÁ Jitka, Nové Město nad
Metují, (50)
7.11. Ing.arch. HAŠEK Jiří, Okříšky, (55)
7.11. Ing.arch. NAVRÁTIL Arnošt, Praha 6, (70)
7.11. Ing.arch. ZIEGLER Ladislav, Pardubice, (80)
8.11. Ing.arch. DANDOVÁ Magdaléna, Praha 8, (60)
8.11. Ing.arch. FANTA Roman, Praha 7, (80)
9.11. Ing.arch. BŘEČKA Jaroslav, Praha 10, (84)
9.11. Ak.arch. GOLA Miroslav, Ostrava, (88)
10.11. Ing.arch. HOTOVÝ Karel, Olomouc, (70)
11.11. Ing.arch. MORÁŇOVÁ Šárka, Olomouc, (60)
11.11. Ing.arch. ŠTRUNC Vladislav, Rokycany, (82)
12.11. Ing.arch. KADLEC Zdeněk, Kosmonosy, (55)
12.11. Ing.arch. KOSCHIN Maxmilian, Praha 2, (88)
14.11. Ing.arch. LITOŠ Václav, Praha 10, (55)
14.11. Ing.arch. ČERNÍK Libor, Pardubice, (70)
14.11. FLEISCHER Karel, Ústí nad Labem, (89)
15.11. Ing.arch. CHLOUPEK Josef, Brno, (65)
15.11. Ing.arch. JOSEFOVIČ Miloslav, Praha 4, (75)
15.11. Ing.arch. JAŠEK Zdeněk, Brno, (81)
16.11. Ing.arch. KROUPA František, Praha 6, (81)
17.11. Ing.arch. MACH Jiří, Teplice, (75)
17.11. Ak.arch. STEJSKAL Miroslav, Pardubice, (82)
17.11. Ing.arch. RULLER Ivan, Brno, (84)
18.11. Ing.arch. KURFURST Petr, Brno, (50)
18.11. Docent MUŽÍK Jan, CSc., Praha 6, (65)
19.11. Ing.arch. HÁJEK Martin, Hradec Králové, (50)
19.11. Ing.arch. TURKOVÁ Arnošta, Praha 6, (70)
19.11. Ing.arch. MAZAL Václav, Brno, (87)
20.11. Ing.arch. ROSECKÝ Robert, Brno, (60)
20.11. Ing.arch. TICHÝ Zdeněk, Praha 4, (60)
20.11. Ing.arch. WALLEROVÁ Zoja, Havířov, (86)
24.11. Ing.arch. FRANĚK Václav, Sušice, (55)
24.11. Ing.arch. BÖHM Mojmír, Ústí nad Labem, (86)
26.11. Profesor DLESEK Vladislav, Praha 6, (83)
26.11. Ing.arch. ŠERÝ Miloslav, Praha 1, (83)
28.11. Ak.arch. SOJKA Miloslav, Praha 3, (65)
30.11. Ing.arch. VENCELIDES Petr, Ostrava, (60)
OZNÁMENÍ
S lítostí oznamujeme, že v Praze
ve věku 87 let dne 31. 7. 2010 opustil řady architektů
Ing. arch. Josef Hyzler narozen v Mukařově.
Uzávěrka čísla IN 19/20 2010 byla dne 1. 10. 2010.
Dne 5. 10. 2010 bylo číslo odesláno do tiskárny.
INformační servis
Členský bulletin Obce architektů. Vychází 1x měsíčně. Neprodejné.
Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová,
e-mail: [email protected]
Adresa redakce: Revoluční 23, 110 00 Praha 1
www.architekt.cz
Download

VÝSTAVA NEJLEPŠÍ EVROPSKÉ ARCHITEKTURY