Karakaj bb, 75400 Zvornik
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0) 56 / 260 970, 260 435
Faks. +387 (0) 56 / 260 726
http://www.aluminazv.ba e-mail: [email protected];
[email protected]
„Alumina” d.o.o.
Zvornik
Zvornik, 24. 02. 2014. godine
JAVNI POZIV
Kompanija „Alumina“ d.o.o. Zvornik upućuje javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu elektro
ormara br:264 , sa pripadajućom opremom .
ID BR
90s40325
NAZIV
Razvodni ormar za 3 frekventna
regulatora"OMRON"
JM
kom
KOL
1
Specifikacija proizvoda:
1. Frekventni regulator „OMRON“
2. Ulazna prigušnica
3. Operator holder
3G3RX-B4900-E1F
2 komada;
AX-RAI00111850-DE
2 komada;
3G3AX-0P05-H-E
2 komada;
4. Kabal
3G3AX –CAJOP300
2 komada;
5. Kabal
3G3AX-PCACN2
1 komad;
6. Razvodni ormar
7. Kompaktni prekidač
„SCHNEIDER ELECTRIC“Spacial SF NSYSF 20660M
„SCHNEIDER ELECTRIC“NSX250 MA220
3 kompleta;
2 kompleta:
Komplet razvodnog ormana treba da sadrži same ormane sa potrebnim brojem stanica, odgovarajućim spojnim
priborom,montažnim pločama,postoljima 100mm, te rasvjetu i ventilaciju. Ormane spojiti u jednu
cjelinu,pregradni zidovi nisu potrebni.
Komplet kompaktnog prekidača trebada sadrži kompaktni prekidač,magnetnu zaštitnu jedinica,produženu
ručicu,polugu za isključivanje montiranu na vrata ormana sa zabravljivanjem u ukljucenom položaju,izolacione
zaštite između polova i zaštite od dodira.
Ponude dostavljati u zatvorenim obliku sa naznakom NE OTVARATI na ime
Komercijalnog direktora-gospođa Biljana Eskić, „Alumina“ d.o.o. 75.400 Zvornik.
Za sva tehnička pitanja kontaktirati: rukovodilac el.održavanja Jovan Bečanovic glavni ing.el.
[email protected]
Rok za dostavljanje ponuda je 04.03.2014.godine
Ukoliko primite nejasnu kopiju ili neke stranice nedostaju molimo pozovite nas na 056 260 435
Strana:1
February 24, 2014
 Strana 2
Download

dokument - Kompanija Alumina doo Zvornik, Republika Srpska