Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
Katedra za tekstilno inženjerstvo
Predmet: Tekstilna vlakna
Fond časova: 3+2
Semestar V
Literatura
1. R.S.Jovanović, Edicija “Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana”, I Osnovi nauke o vlaknima,
Građevinska knjiga, Beograd, 1988
2. R.S.Jovanović, Edicija “Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana”, II Prirodna i hemijska celulozna
vlakna, Građevinska knjiga, Beograd, 1989
3. R.S.Jovanović, Edicija “Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana”, III Prirodna i hemijska
proteinska vlakna, Građevinska knjiga, Beograd, 1989
4. R.S.Jovanović, Edicija “Nauka o vlaknima i tehnologija vlakana”, IV Organska sintetizovana
vlakna, Građevinska knjiga, Beograd, 1990
5. R.S.Jovanović, P.D.Škundrić, M.M.Kostić, Tekstilna vlakna, laboratorijski praktikum, interni
materijal, TMF, Beograd, 1991
Referentna literatura
1. V.B.Gupta, V.K.Kothari, Manufactured Fibre Technology, Chapman &Hall, London, 1997
2. J.Gordon Cook, Handbook of Textile Fibres, Vol.1 – Natural Fibres, Woodhead Publishing Ltd,
Cambridge, 2001
3. J.Gordon Cook, Handbook of Textile Fibres, Vol.2 – Man-made Fibres, Woodhead Publishing Ltd,
Cambridge, 2001
Kratak opis kursa
Predmet daje znanja iz hemije i tehnologije tekstilnih vlakana, prirodnih i hemijskih, sa akcentom na
osnovne vrste vlakana, njihovu strukturu, svojstva i primenu.
Sadržaj kursa
•
•
•
•
•
•
•
•
UVOD. Tekstilna vlakna i klasifikacija tekstilnih vlakana. Pregled korišćenja tekstilnih vlakana
kroz istoriju. Tržišni potencijal.
CELULOZNA VLAKNA. Prirodna i hemijska celulozna vlakna. Molekulska i nadmolekulska
struktura i ponašanje celuloze prema hemijskim i fizičkim agensima.
PRIRODNA CELULOZNA VLAKNA. Pamuk. Višećelijska vlakna iz like, lišća i sa ploda.
HEMIJSKA CELULOZNA VLAKNA. Vrste, struktura i svojstva hemijskih celuloznih vlakana.
Proizvodnja i svojstva viskoznih vlakana. Bakrova vlakna. Celulozna vlakna dobijena
nekonvencionalnim postupcima. Acetatna vlakna. Alginatna vlakna. Gumena (elastodienska)
vlakna.
KERATINSKA VLAKNA. Histologija, molekulska i nadmolekulska struktura vune i dlaka.
Reaktivnost keratinskih vlakana. Svojstva vlakana. Vrste i kvalitet vune. Priprema vune za preradu.
Primena vune i dlaka. Vlakna vunenog porekla.
SVILA. Histologija, molekulska i nadmolekulska struktura. Mehanizam nastajanja svilene niti.
Asortiman, svojstva i primena svile. Divlje svile.
HEMIJSKA PROTEINSKA VLAKNA. Svojstva, tipovi i upotreba.
SINTETIZOVANA VLAKNA. Sinteza polimera za vlakna i njihova svojstva.
Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
•
•
•
•
•
•
•
POLIKONDENZACIONA I POLIADICIONA VLAKNA. Poliamidna, poliestarska, poliestarskoetarska, poliuretanska i elastomerna vlakna. Dobijanje, struktura, svojstva i upotreba.
POLIMERIZACIONA VLAKNA. Akrilna i modakrilna, polipropilenska i polietilenska i ostala
vlakna vinilnog tipa. Dobijanje, struktura, svojstva i upotreba.
VLAKNA IZ SMEŠE POLIMERA.
VLAKNA SPECIJALNIH SVOJSTAVA. Vrste i mogućnost dobijanja.
NOVA HEMIJSKA VLAKNA. Tendencije u istraživanju.
NEORGANSKA VLAKNA. Prirodna i sintetizovana. Azbest. Vrste i primena staklenih vlakana.
Keramička vlakna. Ugljenična, grafitna, metalna i druga vlakna.
OSTALI IZVORI TEKSTILNIH SIROVINA. Sekundarne sirovine i ostali izvori za dobijanje
vlakana.
Cilj kursa
Cilj kursa je upoznavanje sa teorijskim osnovama vezanim za strukturu, svojstva i primenu tekstilnih
vlakana, kao i sticanje praktičnog znanja kroz laboratorijske vežbe i osposobljavanje za njegovu
funkcionalnu upotrebu u različitim oblastima rada.
Rezultat kursa
Studenti su osposobljeni da znanja iz vlakana mogu koristiti kao teorijsku i praktičnu podlogu u
ostalim strukama tekstilnog inženjerstva. Studenti dobijaju osnovna znanja za rad u industriji
hemijskih vlakana, u oblasti prometa tekstilnim sirovinama i dr.
Način provere znanja:
1. Domaći zadaci.
2. Tri usmena kolokvijuma (položeni kolokvijumi su uslov za eksperimentalni rad u laboratoriji)
3. Ispit iz predmeta Tekstilna vlakna se polaže usmeno. Pravo na polaganje ispita studenti stiču
predajom svih laboratorijskih vežbi i dobijanjem potpisa.
Preduslov izlaska na ispit
Nauka o vlaknima
Način formiranja završne ocene
Završna ocena ispita se formira na bazi prosečne ocene tri domaća zadatka, ocena tri kolokvijuma, i
ocene usmenog ispita.
Konačna ocena će biti formirana prema formuli
OCENA= DZ x 0,1 + ((Kolok 1 + Kolok 2 + Kolok 3)/3) x 0,3 + ISPIT x 0,6
Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
Semestralni termin plan
Nedelja u
semestru
01
02
03
Aktivnost nastavnika
UVOD. Tekstilna vlakna i klasifikacija
tekstilnih vlakana. Pregled korišćenja
tekstilnih vlakana kroz istoriju. Tržišni
potencijal.
CELULOZNA VLAKNA. Prirodna i
hemijska celulozna vlakna. Molekulska
i nadmolekulska struktura i ponašanje
celuloze prema hemijskim i fizičkim
agensima.
PRIRODNA CELULOZNA
VLAKNA. Pamuk. Višećelijska vlakna
iz like, lišća i sa ploda.
04
05
06
07
08
09
10
11
12
HEMIJSKA CELULOZNA VLAKNA.
Vrste, struktura i svojstva hemijskih
celuloznih vlakana. Proizvodnja i
svojstva viskoznih vlakana. Bakrova
vlakna. Celulozna vlakna dobijena
nekonvencionalnim postupcima.
Acetatna vlakna. Alginatna vlakna.
Gumena (elastodienska) vlakna.
KERATINSKA VLAKNA.
Histologija, molekulska i
nadmolekulska struktura vune i dlaka.
Reaktivnost keratinskih vlakana.
Svojstva vlakana. Vrste i kvalitet vune.
Priprema vune za preradu. Primena
vune i dlaka. Vlakna vunenog porekla.
SVILA. Histologija, molekulska i
nadmolekulska struktura. Mehanizam
nastajanja svilene niti. Asortiman,
svojstva i primena svile. Divlje svile.
HEMIJSKA PROTEINSKA
VLAKNA. Svojstva, tipovi i upotreba.
SINTETIZOVANA VLAKNA. Sinteza
polimera za vlakna i njihova svojstva.
POLIKONDENZACIONA I
POLIADICIONA VLAKNA.
Poliamidna, poliestarska, poliestarskoetarska, poliuretanska i elastomerna
vlakna. Dobijanje, struktura, svojstva i
upotreba.
POLIMERIZACIONA VLAKNA.
Akrilna i modakrilna, polipropilenska i
polietilenska i ostala vlakna vinilnog
tipa. Dobijanje, struktura, svojstva i
upotreba.
13
VLAKNA IZ SMEŠE POLIMERA.
14
VLAKNA SPECIJALNIH
SVOJSTAVA. Vrste i mogućnost
dobijanja.
NOVA HEMIJSKA VLAKNA.
Tendencije u istraživanju.
Aktivnost asistenta
Uvodno
vežbanje:
kolokvijum.
Aktivnost studenta
I
Polaganje kolokvijuma.
Vežba 1. Sadržaj osnovnih
komponenti celuloznih
vlakana ili
Vežba 2. Određivanje
specifičnih karakteristika
pojedinih prirodnih
celuloznih vlakana
Izrada 1. i 2. vežbe
Vežba 3. Uticaj agenasa na
celulozna vlakna i
zadavanje DZ
Predaja 1.i 2 . vežbe
Izrada 3.vežbe
Vežba 4. Celulozna
hemijska vlakna
Predaja DZ i predaja 3.
vežbe
Izrada 4.vežbe
Kolokvijum II
Vežba
5.
Kompozitna
struktura vune i dlaka
Polaganje kolokvijuma
Predaja vežbe 4.
Izrada 5. vežbe
Vežba
6.
Hemijski
konstituenti vune i
Vežba 7. Reaktivnost vune i
zadavanje DZ
Predaja 5 . vežbe
Izrada 6.i 7 . vežbe
Vežba 8. Uticaj vode i
vodene pare na vunu
Vežba 9. Zaštita vune od
skupljanja i filcanja
Vežba 10. Morfologija i
hemijski sastav svile
Vežba 11. Primese u
proteinskim vlaknima
Kolokvijum III
Vežba 12. Vrste i tipovi
sintetizovanih vlakana
Predaja DZ i predaja 6. i
7. vežbe i izrada 2 od
ponuđene 4 vežbe
Vežba 13. Određivanje pratećih
supstanci u sintetizovanim
vlaknima
Vežba 14. Postojanost
sintetizovanih vlakana na
delovanje različitih fizičkohemijskih agenasa
Vežba 15. Određivanje vrste i
tipa modifikacije sintetizovanih
Predaja DZ i predaja
urađenih vežbi
Polaganje kolokvijuma
I izrada 12. vežbe
Predaja 12. vežbe i izrada
13. vežbe
Predaja 13. vežbe i izrada
14. i 15. vežbe koje se kao i
domaći zadatak predaju
naknadno, a po dogovoru
Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
15
NEORGANSKA VLAKNA. Prirodna i
sintetizovana. Azbest. Vrste i primena
staklenih vlakana. Keramička vlakna.
Ugljenična, grafitna, metalna i druga
vlakna.
OSTALI IZVORI TEKSTILNIH
SIROVINA. Sekundarne sirovine i
ostali izvori za dobijanje vlakana.
vlakana i zadavanje DZ
Download

Tekstilna vlakna.pdf