Návrh na rozvod manželstva
Okresný súd
ulica, číslo
Okresné Mesto
Navrhovateľka:
Meno a Priezvisko, rodená........., ulica, číslo, Mesto, dátum narodenia: .........., občan SR
Odporca:
Meno a Priezvisko manžela, ulica, číslo, Mesto, dátum narodenia: .........., občan SR
o rozvod manželstva
Čl. 1
1.1 Dňa ........ sme s odporcom uzatvorili manželstvo pred Mestským národným výborom v ............, okres ............. Obaja sme
občanmi Slovenskej republiky a u oboch ide o prvé manželstvo, z ktorého sa nám narodili ...počet deti:
syn ........, narodený .......... – tohto času ženatý
syn ......., narodený .......... – tohto času ženatý
dcéra ....., narodená ......... – tohto času slobodná.
Naše posledné spoločné bydlisko bolo: ......Adresa
Dôkaz:
sobášny list
rodný list syn 1.
rodný list syn 2.
rodný list dcéra
doklad o poslednom spoločnom bydlisku účastníkov (vydajú Ti na mestskom úrade)
Čl. 2
2.1
Zosobášili sme sa po ...ročnej známosti. Naše manželstvo bolo .... rokov pomerne harmonické, manžela som úprimne
milovala. Potom manžel zmenil svoje správanie ku mne za posledných ... rokov do takej miery, že naše vzájomné vzťahy
ochladli tak, až sme sa úplne odcudzili.
Syn ...... s manželkou a svojim synom býva v ........., syn Peter s manželkou a svojim synom býva v ....... a dcéra ....... má
trvalý pobyt so mnou na ......Adresa.
V spoločnej domácnosti s odporcom nežijeme od....... Manželstvo je trvalo rozvrátené a neplní si žiadnu so svojich funkcií.
Navrhovateľka ani odporca nemajú žiadny záujem na udržaní manželstva.
Čl. 3
3.1
S rozvodom odporca súhlasí a pripája sa k návrhu na rozvod. (Ak je to pravda)
Čl. 4
4.1
Pretože manželstvo je vážne a trvale rozvrátené a niet žiadneho predpokladu, že by mohlo plniť svoj spoločenský účel,
navrhujem, aby súd po vykonaní dokazovania vydal tento
rozsudok:
Manželstvo... Tvoje meno, rodenej ........ a Jeho meno, uzavreté dátum pred Mestským národným výborom v ... Mesto
sa rozvádza.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
V ...., dňa......
Meno a Priezvisko
Prílohy: 1. sobášny list
2. rodný list syn 1
3. rodný list syn 2
4. rodný list dcéra
5. Doklad o poslednom spoločnom bydlisku
6. Kolok 66,- EUR
1
Download

Návrh na rozvod manželstva Okresný súd ulica