Studijski program : Doktorske studije
Naziv predmeta: Međunarodne finansijske organizacije
Nastavnik: Oskar I.Kovač, Tasić D. Nikola, .
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 10
Uslov: završene diplomske akademske studije
Cilj predmeta
Sticanje relevantnih znanja o delatnosti međunarodnih finansijskih organizacija.
Ishod predmeta:
Stečeno znanje o međunarodnim finansijskim organizacijama, njihovom značaju i nadležnosti, kao i o njihovom uticaju na
međunarodne poslove. Sposobnosti primene analitičkog instrumentarijuma ovih organizacija u istraživačkim poslovima.
Sadržaj predmeta
1. Međunarodne organizacije kao subjekti međunarodnih finansija.
2. Država i međunarodne finansijske organizacije..
3. Međunarodni monetarni fond.
4. Svetska banka;
5. Banka za međunarodna poravnanja.
6. Organizacije sa ekonomskim ciljevima pri Ujedinjenim Nacijama- ECE, UNCTAD
7. Organizacije sa ekonomskim ciljevima pri Ujedinjenim Nacijama – UNIDO i Grupa 77.
8. Opšti sporazum o carinama i trgovini – pojam, nastanak i runde pregovora
9. Opšti sporazum o carinama i trgovini – Urugvajska runda
10. Svetska trgovinska organizacija
11. Položaj Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji
12. Multinacionalna preduzeća
13. Globalizacija u ekonomiji
14. Položaj Srbije u međunarodnim finansijskim organizacijama
15. Regulisanje položaja međunarodnih finansijskih organizacija u međunarodnim izvorima.
Literatura
Krugman, P.R, i Obstfeld.M, Međunarodna ekonomija, osmo prevedeno izdanje,Pearson International
Edition, 2009.
Kovač, O. Međunarodne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2003, novo izdanje u pripremi.
Jovanović Gavrilović. P. Međunarodno poslovno finansiranje, Beograd 2010.
Jovović, D. Međunarodne finansijske institucije, Beograd 1997.
Jugoslavija i Svetska trgovinska organizacija, Beograd,1996.
IEN, Business Guide to the Uruguay Round, UNCTAD/WTO, Geneva, 1995.
Konstitutivna dokumenta, istraživačke publikacije, tipične metodologije u radu osnovnih međunarodnih ekonomskih i
finansijskih organizacija. Širi spisak domaće i strane literature biće dostupan na studijama.
Broj časova aktivne nastave 105
Teorijska nastava: 90
Praktična nastava: 15
Metode izvođenja nastave:
Predavanja; diskusija; odbrana seminarskih radova; kolokvijumi; završni ispit.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze
poena
Završni ispit
poena
aktivnost u toku nastave
praktična nastava
Seminarski radovi
do 10
Usmeni
60
Dva puta do 15
Download

Studijski program : Doktorske studije Naziv predmeta: Međunarodne