UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET
Zenica, 02.02.2014.. godine
Profesor: prof. dr. Željko Rička
Asistent: Jasmina Džafić, dipl.oec.
ZBIRNI REZULTATI PARCIJALNIH TESTA IZ PREDMETA „BANKARSTVO“
Prezime i ime
Prvi test
Drugi test
Ukupno
bodovi na
testovima
Seminarski
rad
Bodovi za
seminasrki
rad
UKUPNO
Ocjena
1
2
3
4
5
[(3+4)/2]*0,8
6
7
(6)*101
8
(5)+(7)
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Agović Melisa
Aličković Ermina
Alić Ilma
Balta Nino
Beganović Sadeta
Belegić Lejla
Bjelošević Sandra
Botić Esmeralda
Ćosić Nejra
Ćorhasanović Sabira
Dedić Emir
8
6,5
7
7,5
7
6,5
8,5
6
4,5
7
7
5,5
5
5
4
5
7
4
6
2
4
5,5
5,4
4,6
4,8
4,6
4,8
5,4
5
4,8
2,6
4,4
5
20%
20%
15%
20%
15%
15%
20%
10%
20%
20%
20%
2
2
1,5
2
1,5
1,5
2
1
2
2
2
7,4
6,6
6,3
6,6
6,3
6,9
7
5,8
4,6
6,4
7
7
6
6
6
6
6
7
5
5
6
7
R.br.
1
Maksimalno moguće ostvariti na testu 10 bodova
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Delić Elma
Durmić Emina
Džidić Sumeja
Hamidović Adela
Hopić Jasmina
Hrustanović Sebina
Husejnović Ermin
Husić Adnana
Isaković Amar
Ivanović Irena
Jašarević Medina
Kubat Benjamin
Kurbegović
Elmedina
Lemeš Tarik
Mašić Almedina
Mecavića Ramiza
Mehić Sabrina
Merdanović Zerina
Mujagić Selma
Mujkić Fatima
Mulić Azrina
Muminović Selmina
Muratović Merima
Nikolić Dejan
Osmančević Inesa
Patković Sabir
Pezer Dženana
Pivić Irnela
Rizvić Miralem
Ruvić Admira
9
6,5
6,5
9
5,5
5
8
7
6
9
8
1,5
7
4
8,5
3,5
5,5
2
6,5
3
4
5
9
3,5
6,5
8
5,2
6
4
5,8
3
4,6
4,4
4,4
4,4
7,2
4,6
3,2
6
20%
20%
20%
20%
10%
20%
20%
15%
15%
20%
20%
20%
15%
2
2
2
2
1
2
2
1,5
1,5
2
2
2
1,5
7,2
8
6
7,8
4
6,6
6,4
5,9
5,9
9,2
6,6
5,2
7,5
7
8
6
7
5
6
6
5
5
8
6
5
7
6
5,5
7,5
7
6
7
6,5
7
8
6
6
9
8
4
4,5
7
7,5
5
3,5
6
6
3
8,5
4
2,5
8
4
3
4
4,5
6,5
3
6
4,4
3,6
5,4
5,2
3,6
6,2
4,2
3,8
6,4
4
3,6
5,2
5
4,4
4
5,4
20%
15%
15%
20%
15%
15%
20%
20%
20%
15%
5%
15%
5%
15%
20%
10%
2
1,5
1,5
2
1,5
1,5
2
2
2
1,5
0,5
1,5
0,5
1,5
2
1
6,4
5,1
6,9
7,2
5,1
7,7
6,2
5,8
8,4
5,5
4,1
6,7
5,5
5,9
6
6,4
6
5
6
7
5
7
6
5
8
5
5
6
5
5
6
6
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Sejmenović Damir
Sivac Zerina
Skrobo Berina
Smailhodžić Dino
Smajić Fatija
Smaka Ilda
Stupar Vernas
Šabović Amra
Šehalić Benjamin
Šišić Amra
Šut Dženana
Tukić Selma
Trako Zumra
Velispahić Aida
Zukić Selmir
3
6
6,5
9
6
5
6,5
6
5,5
7
6
9
6
7
6,5
3
5,5
2,5
4
6
0,5
4,5
0,5
4,5
8
4
5,5
6
2
5
2,4
4,6
3,6
5,2
4,8
2,2
4,6
2,6
4
6
4
5,8
4,8
3,6
4,6
Bodovna skala za parcijalne testove:
- Od 6 do 6,9 bodova, šest /6/
- Od 7 do 7,9 bodova, sedam /7/
- Od 8 do10 bodova, osam/8/- ponuda za veću ocjena na usmenom dijelu ispita.
5%
20%
10%
20%
15%
15%
20%
15%
20%
20%
10%
15%
20%
20%
20%
0,5
2
1
2
1,5
1,5
2
1,5
2
2
1
1,5
2
2
2
2,9
6,6
4,6
7,2
6,3
3,7
6,4
4,1
6
8
5
7,3
6,8
5,6
6,6
5
6
5
7
6
5
6
5
6
8
5
7
6
5
6
REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ PREDMETA „BANKARSTVO“ , ODRŽANOG DANA, 29.1.2014. G.
Prezime i ime
Broj bodova
Ocjena
R.br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
Bajrić Amela
Bašić Elvir
Begović Edin
Budimir Milena
Delić Anela
Hadžan Amina
Jašarspahić Elma
Mujkić Merima
Sadiković Anes
Spahić Mersed
Starčević Sedina
Varupa Adnan
Zukić Nermina
3
4
8,5
3
1
7
8
10
0
5
4
1
6
3
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Uvid u radove i upis ocjena 17.2.14. u 9,30 H kabinet 104.
Podsjećamo na spisak literature koji je osnova za pripremu ispita (dostavljeno na CD-u na prvom predavanju):
Literatura Bankarstvo 2013.-2014.
Ćirović-Bankarski menadžment 1995. Ekonomski institut Beograd
Ćirović-Bankarski menadžment 2001. Bridge company Beograd
Glava2
STRATEŠKO PLANIRANJE, 31.-43.
Glava 3 UPRAVLJANJE AKTIVOM I PASIVOM, 45.-59.
Glava 4 ANALIZA PROFITABILNOST, 61.-79
Glava 6 KREDITNA ANALIZA, 107-150
Glava 7 TEHNOLOGIJA KREDITIRANJA, 125-151
Glava 11 DEPOZITNI POTENCIJAL BANAKA, 225-255
Glava 12 KAPITAL BANAKA , 241-255
Glava 17 PRUDENCIONA SUPERVIZIJA, 345-372
Glava 20 Osnove kvantitativnih modela bankarskih rizika
Jović, Bankarstvo, 1990., Naučna knjiga, Beograd
Glava XII KRATKOROČNO KREDITIRANJE PRIVREDE, 299-338
Glava XIII DUGOROČNO KREDITIRANJE PRIVREDE, 357-385
Đukić, Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama, 2007.,Beogradska berza, Beograd
Drugi dio, Definisanje rizika kod banaka, 21-49
Van Greuning, Brajović- Analiza i upravljanje bankovnim rizicima, 2006. MATE, Zagreb
Poglavlje 7 UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM, 135-166
Poglavlje 8 UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI, 167-188
Poglavlje 12 UPRAVLJANJE KAMATNIM RIZIKOM, 249-260
Poglavlje 13 UPRAVLJANJE VALUTNIM RIZIKOM, 261-280
Živković- Bankarsko poslovanje i platni promet
Glava 3. Poslovna politika banaka i savremeni koncept bankarskog proizvoda, 69 -102
Glava 4. Finansijski menadžment i kreditni potencijal banaka, 103-138
Glava 5. Efikasnost poslovne politike banaka, 139 -150
Glava 6. Analiza bilansa poslovne banke 151-172
Glava 7. Menadžment aktive i pasive banaka 173-200
Glava 8. Finansijska konsolidacija i sanacija banaka, 201-219
Glava 9. Transformacija savremenog bankarskog sistema i poslovna politika banaka, 220-238
Glava 10. Kapital i finansijska snaga poslovnog bankarstva (OPCIONO), 239-274
Glava 11. Investiciono bankarstvo, 275-292
Prof. dr. Željko Rička
Download

Bankarstvo, zbirni rezultati parcijalnih testova i rezultati integralnog