T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 03.04.2014
:
11:30
: 2014/12
1.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen tez başlığı değişikliği konulu tutanakların
görüşülmesi,
2.
Mezun durumda olan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,
3.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Önerisi Bildirim Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
4.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Değişikliği Formu” konulu yazıların
görüşülmesi,
5.
2013 - 2014 öğretim yılı güz yarıyılı not bildirim formlarının görüşülmesi,
6.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ”Ders Telafi Tutanağı” konulu yazıların
görüşülmesi,
7.
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.04.2014 tarih, 12271 sayı ve “Tez/Proje
Danışmanı Öneri Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
8.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.04.2014 tarih, 12223 sayı ve “İntibak”
konulu yazısının görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin tez
başlığının “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince aşağıda belirtilen şekliyle değiştirilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
040635009Mustafa
ÖZKÖSE
Anabilim Dalı Danışmanı
Tarih (Y.L.)
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet GÜNEŞ
Eski Tez Başlığı
19.
Yüzyılın
İlk
Yarısında Şuhud’un
Sosyo-Ekonomik
Yapısı
Yeni Tez Başlığı
1844-1845 Tarihli
Temettuat
Defterlerine Göre
Şuhud Kazası’nın
Sosyo-Ekonomik
Yapısı
Karar 2(a). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“1844-1845 Tarihli Temettuat Defterlerine Göre Şuhud Kazası’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı”
başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının
onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans Diploması verilmesinin
uygunluğuna,
Adı Soyadı
040635009-Mustafa ÖZKÖSE
Anabilim Dalı
Tarih (Y.L.)
Savunma Tarihi
28.03.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2(b). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Ortaokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda Fiilimsileri Kullanma Becerileri Üzerine Bir
Değerlendirme” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi
tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans Diploması
verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
110648102-Arzu ÇİMEN
Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi (Y.L.)
Savunma Tarihi
28.03.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 3.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans/Doktora
öğrencilerinin tez konularının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
18. ve 50. maddesi” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Danışmanı
Tez Konusu
120612110İşletmeYrd. Doç. Dr. Bilgi Teknolojileri Kullanımının
Faruk YILMAZ
Yönetim
ve Nilüfer
YÖRÜK KOBİ’lerin Uluslararasılaşmasına
Organizasyon(Y.L.) KARAKILIÇ
Etkisi
110657202Sosyoloji
Prof.
Dr. Türkiye’deki
İslamcıların
Ahmet Ayhan (Doktora)
Mehmet
Demokrasi Algısı
KOYUNCU
KARAKAŞ
Karar 4.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencilerinin tez
konusu değişikliklerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. maddesinin
1. fıkrası” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
050642002Murat
ÖZTÜRK
040623009İsmail
Gürkan
GÜRER
100654210Tuna
DEMİRAY
090655007Ayşe BAŞER
Anabilim
Dalı
Sosyoloji
(Y.L.)
Danışmanı
Eski Tez Konusu
Prof.
Dr. Cumhuriyet Dönemi
Mehmet
Türk Siyasetinde
KARAKAŞ
Karizmatik Liderlik
Araştırması
Türk Dili ve Yrd.
Doç. Refik Halid Karay’ın
Edebiyatı
Dr. Ahmet “İstanbul’un Bir
(Y.L.)
KARAMAN
Yüzü” Romanındaki
Sıfat Tamlamalarının
Yapıları Yönünden
İncelenmesi
Turizm
Doç.
Dr. Konaklama
İşletmeciliği Elbeyi PELİT İşletmelerinde
ve Otelcilik
Müşteri İlişkileri
(Y.L.)
Yönetimi (CRM)
Uygulamalarının
Müşteri Sadakatine
Etkisi:
Afyonkarahisar
İlinde Bir Araştırma
İktisat (Y.L.) Yrd.
Doç. Reel Sektör İle
Dr. Huriye Finansal Piyasalar
Gonca
Arasındaki İlişkinin
DİLER
Ülke Grupları
Üzerinden
Değerlendirilmesi
Yeni Tez Konusu
Karizmanın Yeniden Keşfi:
Cumhuriyet Sonrası Türk
Siyasetinin Weber’in
Karizma Anlayışı
Çerçevesinde İncelenmesi
Buket UZUNER’in “Karayel
Hüznü” Adlı Eserinin Söz
Dizimi İncelemesi
Örgütsel Stresin Örgütsel
Sessizliğe Etkisi: Beş Yıldızlı
Otel İşletmelerinde Bir
Uygulama
Kamu Harcamaları ile
Enflasyon İlişkisi: Türkiye
Üzerine Bir Uygulama
Karar 5.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
öğretim üyelerinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu incelenerek, 2013-2014 öğretim yılı
güz yarıyılı final sınavı düzeltme notunun aşağıdaki şekilde kabulünün uygunluğuna,
Öğrenci
Adı Soyadı
No
110608104 Nur YAVAŞ
Dersin Adı
Öğretim Elemanı Not Değişikliği
Yönlendirilmiş
Çalışma
Doç. Dr. İhsan
Cemil DEMİR
110608104 Nur YAVAŞ
Dönem Projesi
Doç. Dr. İhsan
Cemil DEMİR
120608107 İsmail ASLAN Yönlendirilmiş
Çalışma
Doç. Dr. İhsan
Cemil DEMİR
120608107 İsmail ASLAN Dönem Projesi
Doç. Dr. İhsan
Cemil DEMİR
120607111 İsmail ASAN
Tez Çalışması
Doç. Dr. Kamil
GÜNGÖR
120607111 İsmail ASAN
Uzmanlık Alan
Dersi
Doç. Dr. Kamil
GÜNGÖR
120608104 Özcan
DALKIRAN
Yönlendirilmiş
Çalışma
Doç. Dr. Kamil
GÜNGÖR
120608104 Özcan
DALKIRAN
Dönem Projesi
Doç. Dr. Kamil
GÜNGÖR
120608105 Bilgin AKGÜN Yönlendirilmiş
Çalışma
Doç. Dr. Kamil
GÜNGÖR
120608105 Bilgin AKGÜN Dönem Projesi
Doç. Dr. Kamil
GÜNGÖR
130608102 Ufuk GÜREL
Yönlendirilmiş
Çalışma
Doç. Dr. Kamil
GÜNGÖR
120607110 Seçkin GÜL
Tez Çalışması
120607110 Seçkin GÜL
Uzmanlık Alan
Dersi
Sercan
120607112 GÖKDEMİR
Tez Çalışması
120607112 Sercan
GÖKDEMİR
Uzmanlık Alan
Dersi
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
120608106 Hasan
EYYÜPOĞLU
Yönlendirilmiş
Çalışma
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
120608106 Hasan
EYYÜPOĞLU
Dönem Projesi
Yusuf
120608109 BOZYİĞİT
Yönlendirilmiş
Çalışma
Yusuf
120608109 BOZYİĞİT
Dönem Projesi
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
110608103 Taner
SÖNMEZ
Yönlendirilmiş
Çalışma
110608103 Taner
SÖNMEZ
Dönem Projesi
110607101 Bilal
Tez Çalışması
GÜMÜŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkerim
ÇALIŞKAN
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
110607101 Bilal
Uzmanlık Alan
GÜMÜŞOĞLU Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
070607004 Bayram
ILICAN
Tez Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
070607004 Bayram
ILICAN
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
100607005 Sırma
ALTINBAŞ
Tez Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
100607005 Sırma
ALTINBAŞ
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
100607001 Şennur KURT Uzmanlık Alan
Dersi
100607001 Şennur KURT Tez Çalışması
080607010 Nahit
ERDOĞAN
Tez Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
080607010 Nahit
ERDOĞAN
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
050607007 Pınar HAMİDİ Tez Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
050607007 Pınar HAMİDİ Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
120607107 Recep
KOLUKISA
Tez Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
120607107 Recep
KOLUKISA
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607102 Mehmet
ULUFER
Tez Hazırlık
Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
130607102 Mehmet
ULUFER
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
Mehmet
130607103 ÇALIŞKAN
Tez Hazırlık
Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607103 Mehmet
ÇALIŞKAN
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607105 Emine ATEŞ
Tez Hazırlık
Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607105 Emine ATEŞ
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607107 Sevim
YAMAN
Tez Hazırlık
Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607107 Sevim
YAMAN
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
130607110 Erhan ÇELİK
Tez Hazırlık
Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607110 Erhan ÇELİK
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607111 Ayşe AYDIN
Tez Hazırlık
Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607111 Ayşe AYDIN
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607112 Oğuz Kağan
Ahmet KAYA
Tez Hazırlık
Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607112 Oğuz Kağan
Ahmet KAYA
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607114 Fatma
DEMİREL
Tez Hazırlık
Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607114 Fatma
DEMİREL
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607115 Ramazan
ÇELİK
Tez Hazırlık
Çalışması
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
130607115 Ramazan
ÇELİK
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. İsa
SAĞBAŞ
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam Ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Karar 6(a).
Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa GÜLER’in, görevli olduğu
16 Nisan-17 Nisan 2014 tarihleri arasında yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda
belirtilen tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Osmanlı Vakıf Sistemi
Uzmanlık Alan Dersi
Osmanlı Devletinde Saray Teşkilatı
Yapılamayan Tarih
16.04.2014
17.04.2014
16.04.2014
Telafi Tarihi
19.04.2014
20.04.2014
20.04.2014
Karar 6(b). İlköğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin KIVRAK’ın, görevli olduğu
08 Nisan-09 Nisan 2014 tarihleri arasında yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda
belirtilen tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
08.04.2014
09.04.2014
Telafi Tarihi
12.04.2014
12.04.2014
Karar 6(c).
İlköğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent AYDOĞDU’nun,
görevli olduğu 08 Nisan-10 Nisan 2014 tarihleri arasında yapamayacağı derslerin telafisini
aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
08.04.2014
08.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
Telafi Tarihi
12.04.2014
12.04.2014
12.04.2014
12.04.2014
Karar 6(d). İlköğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ELMAS’ın, görevli
olduğu 08 Nisan 2014 tarihinde yapamayacağı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen
tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Öğretmenlik Uygulaması
Yapılamayan Tarih
08.04.2014
Telafi Tarihi
14.04.2014
Karar 6(e).
İktisat Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut MASCA’nın, görevli olduğu
07 Nisan-09 Nisan 2014 tarihleri arasında yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda
belirtilen tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Çalışması
Seminer
Küreselleşme
ve
Entegrasyonlar
Yapılamayan Tarih
07.04.2014
08.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
Bölgesel 10.04.2014
Telafi Tarihi
19.04.2014
18.04.2014
20.04.2014
20.04.2014
20.04.2014
Karar 7.
Aşağıda adı soyadı Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
danışmanının “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesi” gereğince
aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna,
Öğrencinin Adı Soyadı
950610003-Ali Osman ARDA
Anabilim Dalı
Tarih (Y.L.)
Öğrencinin Danışmanı
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
Karar 8.
Enstitümüz Eğitim Programları ve Öğretim Ortak Doktora Programı 130627109 numaralı öğrencisi Gülşah ÖZKAN’ın Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programından almış olduğu derslerin intibakının Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 02.04.2014 tarih ve 12223 sayılı yazısı gereğince aşağıdaki tabloda açıklandığı şekliyle yapılmasının uygunluğuna,
DERS İNTİBAK TABLOSU (130627109-Gülşah ÖZKAN)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora
programından Almış Olduğu Dersler (Önceki)
Sıra
No
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim
Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Ortak Doktora Programı Dersleri (Yeni)
Başarı
Notu
Dersin
Kodu
EĞBD6002
2
Bilimsel Düşüncenin Gelişimi
EĞBD6004
3 0
ve Bilim Politikaları
3 0
3
3
BA
CB
OEGT-518 Türkiye’de Eğitim Politikaları
(Harf
Notu)
T
U K
E
3
0 3
5
BA
OEGT-501
Eğitim Bilimlerinde Araştırma
Yöntemleri
3
0 3
5
BB
OEGT-521
Eğitimde Nitel Araştırma
Uygulamaları
3
0 3
4
BB
3
0 3
5
BB
3
0 3
5
AA
3
0 3
5
AA
3
0 3
5
BB
3 0
3
BB
OEGT-519 Bilgi Toplumu ve Eğitim
3 0
3
AA
OEGT-517
EĞBD6003
Örgütlerde Kişilik ve Davranış
3 0
Sorunları
3
AA
OEGT-512
6
EĞBD6005
Bilgisayarda İleri Eğitim
İstatistiği ve Analizi
3 0
3
CB
OEGT-502
7
EĞBD6021 Medya Okuryazarlığı
3 0
3
CB
OEGT-514 Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar
3
0 3
5
BB
3 0
3
S
OEGT-603 Seminer
0
2 2
10
YT
3
EĞBD6012 Toplum, Kültür, Eğitim
4
EĞBD6016
Avrupa Birliği, Eğitim
Politikaları ve Türkiye
5
8
+
Türkiye’de Eğitim Sistemi ve
Yükseköğretim
1
Kredisi
Dersin Adı
T U K
Başarı
Notu
EBE6002
Seminer
Karşılaştırmalı Eğitim
Etkili Öğretim Uygulamaları
Eğitim Araştırmalarında
İstatistik Uygulamaları
Açıklamalar
9
EĞBD6037 Öğrenme-Öğretme
Stratejileri
3 0 3
AA
10
EĞBD6039 Toplumsal Kalkınma ve
Eğitim
Karşılaştırmalı Öğretmen
EĞBD6049
Eğitimi Programları
3 0 3
BA
3 0 3
AA
11
Öğrenme ve Öğretme
OEGT-503 Modelleri
Türkiye’de Öğretmen
Yetiştirme Sorunları
Küreselleşme ve Öğretmen
OEGT-531 Eğitimi
OEGT-527
3
0 3
5
AA
3
0 3
3
BA
3
0 3
3
AA
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Download

03.04.2014 Tarih ve 2014-12 Sayılı Karar