KOCKA
ROGLJASTO
GEOMETRIJSKO
TIJELO
PRIZMA
SPECIJALNI
PRAVOUGLI
PARALELOPIPED
Kocka je kvadar koji je ograničen sa
šest podudarnih (istih) kvadrata.
Ivice i tjemena kocke
H
G
F
E
D
A
C
B
Sve ivice kocke su jednake dužine.
Strana 134.
Ivice i tjemena kocke
Strana 134.
Kocka ima ukupno___ ivica i ___ tjemena.
Napišimo sve ivice koje su paralelne ivici IABI:
H
G
D
A
Napišimo sve ivice koje polaze iz vrha D:
F
E
____________________________________________
C
B
____________________________________________
Napišimo sve strane (kvadrate) kojima pripada
vrh G:
____________________________________________
Napišimo sve strane koje su susjedne strani
EFGH:
____________________________________________
Napišimo sve strane koje su nasprane
(suprotne) strani EFGH:
____________________________________________
Download

Kocka, prezentacija uz pripremu_Gordana Popovic