T.C. Yükseköğretim Kurulu
Bologna Süreci’nde Kalite Güvencesi
Açısından Yükseköğrenim Planlaması
I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi
Prof. Dr. Kerim Edinsel
 YETERLİLİKLER
 X meslek
unvanını
verecek öğretim
programı için
hangi bilgi,
beceri ve
yetkinlikler?
 KALİTE
GÜVENCESİ
o Bu yeterlilikler
nasıl
saptanacaklar?
o Yükseköğretimin
ilgili öğretim
programında nasıl
kazandırılacaklar?
o Ne kadar
kazandırıldıkları
nasıl ölçülecek?
o Nasıl sürekli
iyileştirilecekler?
İç Kalite Güvencesinin Avrupa
Standartları ve Temel İlkeleri
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Sektörel
Yeterlilikleri
SORULAR VE İLİŞKİLER
Program Girdileri İÇ KALİTE GÜVENCESİNİN
AVRUPA STANDARTLARI VE
TEMEL İLKELERİ
 Formel programın, programı öğretenlerden
oluşmayan başka bir kurul tarafından
gerçekleştirilen onay prosedürleri
 Programların, dış katılımcıları da kapsayan
panellerle, düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi
 Planlanan öğrenme çıktılarının (kazanımlarının)
ve diğer program hedeflerinin öğrencilerin
başarısını ölçecek şekilde tasarlanmış olması
 Programdaki dersler/modüller için şeffaf ve net
olarak hedeflenmiş ve ölçülebilir öğrenme
kazanımlarının geliştirilmesi ve yayınlanması
Program Girdileri
İÇ KALİTE GÜVENCESİNİN
AVRUPA STANDARTLARI VE
TEMEL İLKELERİ
 Notlandırmada şeffaf ve yayınlanmış kriterler
 Öğretim elemanlarının kalite güvencesi
 Öğretim elemanları ve öğrenme kazanımları ile ilgili
öğrencilerden düzenli olarak geri bildirim alınması
 Öğrencilerin ilerleme ve başarısının izlenmesi
 Mezunların kazandığı yeterlilikler ile ilgili, mezunlardan,
işverenlerden, iş piyasası temsilcileri ve diğer ilgili
kuruluşlardan düzenli olarak geri bildirim alınması
 Öğrenme kazanımlarını sürekli iyileştirmeye özen ve
dikkat
Program Girdileri
PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ
 Dış paydaş görüşleri
(Mezunlar, işverenler, meslek odası
temsilcileri, danışma kurulu)
 İç paydaş görüşleri
(Öğretim üye ve elemanları, bölüm
personeli, öğrenciler)
Yeterliliklerin Kazanılması (Geniş Çerçeve)
10
Kalite Güvencesi
YETERLİLİKLERİN KAZANILMASI
(DAR ÇERÇEVE)
 Öğrenme Ortamlarının Uygunluğu ve Yeterliliği
 Sınıf, labaratuar, staj olanakları; teknolojik alt yapı,
iletişim ve bilgi sistemleri
 Öğrenme Süreçlerinin Kalite Güvencesi
 Öğrencinin ders başlamadan dersi tanıması; her
derste neyi, ne zaman ve nasıl öğreneceğini ve
başarısının nasıl ölçüleceğini bilmesi
 Öğrenme Süreçlerinin Sürekli İyileştirilmesi İçin
Öğrencilerin Ders Değerlendirmeleri
 Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi
 Pedagojik yetkinlik (öğretme biçimi; iletişim,
anlatma/anlama ve öğretme becerileri)
 Kendini geliştirmeye ve kapasite geliştirmeye
yatkınlık
Ders Tanımlama
(Öğrencinin erişimine açık)









Dersin amacı
Dersin içeriği
Önkoşullar
Kullanılan kaynaklar
Öğrenme çıktıları
Haftalık ders içerikleri
Değerlendirme ölçütleri
İş yükü hesaplaması (ECTS/AKTS)
Program kazanımları ve ders öğrenme
kazanımları ilişkisi
YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLERİ
Yükseköğretime
giren öğrenci
Çalışan
Mezun, İşveren
Yeterlikleri
Meslek Yaşamında
Kullanma
Yeterlilikleri Öğretim Programı
İçin Tasarlama/Tanımlama
SÜREKLİ
İYİLEŞTİRME
Yeterlikleri Öğretim Süreçlerinde
Kazandırma
Mezun
Yükseköğretim
öğrencisi
İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri
YETERLİLİKLERİ “ÖĞRENME ÇIKTILARI” ODAKLI
TASARLAMAK VE DEĞERLENDİRMEK (Dar Çerçeve)
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
TANIMLAMA
Program
Hedefleri
(Program
Objectives)
DEĞERLENDİRME
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Program Çıktıları
(Program Outcomes,
Learning Outcomes)
(derslere özel çıktılar,
genel çıktılar)
VERİ TOPL.
ANALİZ
1
2
3
4
5
Hedefi
Hedefi
Hedefi
Hedefi
Hedefi
UYGULAMA
Ders 1 Öğr. Çıktısı
Ders 2 Öğr. Çıktısı
Ders 3 Öğr. Çıktısı
Ders 4 Öğr. Çıktısı
Ders 5 Öğr. Çıktısı
YETERLİLİKLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARI ODAKLI TASARLAMAK VE
DEĞERLENDİRMEK (Geniş Çerçeve)
PROGRAM/ABD
Yeni
Öğrenci
YÖN
LEN
DİR
ME
Öğrenci
anketi
Öğretim elemanı
Öğrenme
Programı/Ortamı
K
A
Z
A
N
I
M
L
A
R
Mezunların Değerlendirmesi
İşverenlerin Değerlendirmesi
İyileştirme araçları
Öğrencilerin Değerlendirmesi
Öğrenci
Mezun
Çalışan
Mezun
2012’DE AVRUPA YÜKSEK
ÖĞRETİM ALANI
GENEL SONUÇ:
Her şey ve sürecin hızı ülkeden ülkeye çok farklı. Ekonomik
krizler yükseköğrenimin kamusal finansmanını etkiliyor ve
düşürüyor.
KALİTE GÜVENCESİ:
 Kalite Güvencesi sistemleri uygulamada daha çok
öğrenim programlarına ve birimlere yönelik, kurumsal
değerlendirmeler az.
 Kalite güvencesi süreçlerine ilgili aktörlerin (paydaşların)
katılımı çok düşük.
İÇ DEĞERLENDİRME: Son beş yılda sürekli kalite
gelişimi için kurumsal stratejilerin yayınlama
derecesi, 2010/2011
Tam
Hiç
< 25 %
25-50 %
50-75 %
75-99 %
Veri yok
Kaynak:
BFUGAnketi
İÇ DEĞERLENDİRME: Yükseköğretim kurumlarının
eleştirel ve olumsuz sonuçları yayınlama derecesi,
2010/2011
Tam
Hiç
< 25 %
25-50 %
50-75 %
75-99 %
Veri yok
Kaynak:
BFUGAnketi
DIŞ DEĞERLENDİRME: Kalite Güvencesi
Ajanslarının yaptığı dış değerlendirmelerin en
önemli sonuçları, 2010/2011
KG bir bakanlığa veya
bir devlet kurumuna
bağlı bir ajansın
sorumluluğunda
Öğretime başlamaya
onay verme
Diğer
Danışma
Veri yok
Kaynak: BFUG-Anketi.
Ulusal Kalite Güvence Sistemlerin Avrupa Kalite
Standardartları ve Temel İlkelerine göre
değerlendirilmesi –Öğrencilerin denetlemeye katıldığı 5
Düzeye Göre Üniversite Sayısı, 2010/2011
Düzey
sayısı
2012 2009
5
11
19
4
11
16
3
13
7
2
5
4
1
7
2
2009: BFUG-Anketi, 2011
2011: Rauhvargers,
Deana ve Pauels, 2009.
Düzey 1: Ulusal kalite güvencesi ajanslarının yönetim yapılarına katılım
Düzey 2: Dış denetim takımlarına tam üye veya gözlemci olarak katılım
Düzey 3: Öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katılım
Düzey 4: Dış denetim için karar süreçlerine katılım
Düzey 5: Fallow-up işlemlerine katılım
Download

buraya - Hacettepe Üniversitesi I.Bologna Süreci Araştırmaları