ÖN SÖZ
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı
(DGS), 15.10.1999 tarih ve 23847 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” uyarınca düzenlenerek ilk kez 3 Eylül
2000’ de on beşinci kez de 19 Temmuz 2014 tarihinde uygulanmıştır. Bu sınava meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön
lisans programları mezunları girmiştir.
DGS’de adaylara sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmıştır. Bu sınavda
adayların sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. DGS puanları, adayların
sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not
ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilmiştir.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde
tutularak bilgisayarla yapılmıştır.
Bu yayında, 2014 DGS’ye giren adayların mezun oldukları meslek yüksekokulları programlarına göre ham puan
ortalamaları ve standart sapmaları ile sınava giren ve yerleşen aday sayıları yer almaktadır. Bu sonuçlar, meslek
yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarına, kendi mezunlarının DGS’de nasıl bir başarı gösterdiklerine ilişkin bilgi
sağlayacaktır. Bu yayında yer alan bilgiler yorumlanırken aşağıdaki hususların göz önünde tutulması uygun olacaktır.
a) 2014 DGS’ye önceki yıllarda mezun olan adaylar da girebilmişlerdir. Eski yıllardaki mezunlardan özel olarak
sınava hazırlanmamış olanların bazı bilgileri unutmuş olmaları doğaldır. Eski mezunların daha çok sınava girdiği
bir yükseköğretim programına ait ortalamaların bu durumda olmayan diğer programlara göre daha düşük olması
beklenir. Bazı adayların ise sadece sınav hakkında bilgi edinmek için sınava girmiş olabilecekleri de göz önünde
tutulacak hususlardan biridir.
b) Bu kitaptaki sayısal bilgilerden anlaşılacağı gibi bazı programlardan sınava giren aday sayısı, aynı alandaki diğer
programlardan daha az veya daha çok olabilmektedir. Sınava giren aday sayısının az olduğu yükseköğretim
programlarında, bu adayların mezun oldukları programı temsil edemeyecekleri unutulmamalıdır.
c) Meslek yüksekokulları, sahip oldukları eğitim-öğretim olanakları yönünden önemli farklılıklar göstermektedir. Bir
meslek yüksekokulundaki bir programın ortalamaları diğer bir meslek yüksekokulunun bir programı ile
karşılaştırılırken bu husus göz önünde tutulmalı, karşılaştırmalar olanaklar yönünden benzer programlar arasında
yapılmalıdır.
Bilgiler, ÖSYM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının, Dokümantasyon ve Arşiv Şube
Müdürlüğünde derlenip, yayıma hazırlanmıştır. Bu kitaptaki bilgilerin üniversitelere, araştırmacılara, adaylara ve diğer
ilgilenenlere yararlı olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Ali DEMİR
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanı
AÇIKLAMALAR
DGS’de adaylara sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmıştır. Yetenek testinin
sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanıp,
doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilmiştir. Tüm adayların sayısal ve
sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham
puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmüştür. Böylece her aday için Sayısal Standart
Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanmıştır. Ayrıca 2014-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki
akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanmıştır. Adayların testlerden almış olduğu
puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların
yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanmıştır.
19 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Dikey Geçiş Sınavında 205.240 adaya uygulanan yetenek testine ait bilgiler
aşağıda gösterilmiştir.
TEST BÖLÜMLERİNİN ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI
TEST BÖLÜMLERİ
SORU SAYISI
ORTALAMA
STANDART SAPMA
SÖZEL BÖLÜM
60
21,651
12,05
SAYISAL BÖLÜM
60
7,585
9,57
2014–DGS sonuçlarına göre hesaplanan en büyük ve en küçük DGS puanları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK DGS PUANLARI
PUAN TÜRLERİ
EN BÜYÜK PUAN
EN KÜÇÜK PUAN
SÖZEL (DGS-SÖZ)
337,63660
120,44743
SAYISAL (DGS-SAY)
383,38423
135,32908
EŞİT AĞIRLIK (DGS_EA)
361,07801
134,54600
2014-DGS’de toplam 40490 kontenjana 36032 aday yerleştirilmiş, 4458 kontenjan boş kalmıştır. Kontenjan ve
yerleşenlerin devlet, vakıf, KKTC ve yurtdışı üniversitelerine göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
DGS KONTENJANLARI VE YERLEŞEN ADAY SAYILARI(*)
ÜNİVERSİTE
KONTENJAN
YERLEŞEN
BOŞ KALAN
DEVLET
23576
23350
226
VAKIF
10603
8903
1700
KKTC
6151
3661
2490
YURTDIŞI
150
118
32
TOPLAM
40490
36032
4458
(*) 2014-DGS Ek yerleştirme dâhil değildir.
Bu çizelgede görüldüğü gibi, devlet üniversitelerindeki 23576 kontenjanın 226’sı boş kalmıştır.
I
Bu yayında 2014-DGS sonuçları iki bölümde incelenmektedir. Birinci bölümde, adayların mezun olduğu veya olacağı
ön lisans programları, alanlarına göre alfabetik sırada ele alınmıştır. Bir ön lisans alanı ile ilgili toplam bilgiler “GENEL” yan
başlığı sırasında en üstte, o alana ait ön lisans programı bulunan ve öğrencileri 2014-DGS’ye giren üniversite ve meslek
yüksekokulları da alfabetik sırada olmak üzere bu toplamın altında gösterilmiştir. Gerek o alana ait “GENEL” ve gerekse o
alanda yer alan ön lisans programına ait bilgiler üç ana başlık altında olmak üzere iki satırda listelenmiştir. Bu başlıklar sırası
ile, sınava giren ve bir lisans programına yerleşen aday sayılarının yazıldığı “SINAVA GİREN, YERLEŞEN”, bu adayların
yetenek testinin sayısal ve sözel bölümlerinden aldıkları ham puanların ortalama ve standart sapmalarının yer aldığı “TEST
PUANLARI” ve aynı adaylar için DGS puan türlerine ait ortalama ve standart sapmaların yer aldığı “DGS PUANLARI” dır.
TEST PUANLARI
ÜNİVERSİTE ADI
MESLEK YÜKSEKOKULU ADI
MEZUN OLDUĞU ALAN ADI: BOYA TEKNOLOJİSİ
GENEL
___
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
___KOCASİNAN M.Y. O.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
___HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL M.Y. O.
SINAVA GİREN
YERLEŞEN
DGS PUANLARI
SAYISAL
SÖZEL
DGS-SAY
DGS-SÖZ
DGS-EA
ORTALAMA
SAPMA
ORTALAMA
SAPMA
ORTALAMA
SAPMA
ORTALAMA
SAPMA
ORTALAMA
SAPMA
12
3
9,063
11,757
13,708
9,954
213,57739
38,87150
-
-
1
0
-
-
-
-
-
11
3
9,432
12,257
14,614
9,908
215,76550
39,98620
-
-
Yukarıdaki tabloda “Boya Teknolojisi” alanının bulunduğu 2 yüksekokulda okuyan ve mezun toplam 12 adayın
sınava girdiği ve bunlardan 3 adayın alanı ile ilgili olarak tercih etme hakları bulunan lisans programına yerleştikleri “GENEL”
sırasının ilk ve ikinci satırlarında görülmektedir. 12 adayın yetenek testinin sayısal bölümünden ortalama olarak 9 , 0 6 3 ,
sözel bölümünden ise 1 3 , 7 0 8 ham puan aldıkları ve bu adaylar için hesaplanan DGS-SAY puan türüne ait ortalamanın
213,57739 olduğu görülmektedir. Tablodan anlaşıldığı gibi bu adaylar için DGS-SÖZ ve DGS-EA puanları hesaplanmamıştır.
Her puan ortalamasının altındaki sayılar bu puanların standart sapmalarıdır. Benzer şekilde, bu alanla ilgili ön lisans
programlarının bulunduğu üniversiteler ve meslek yüksekokulları ile ilgili bilgiler de d e v a m e d e n s a t ı r l a r d a yer
almaktadır. Örneğin Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Boya Teknolojisi ön lisans
programında okuyan veya bu programdan mezun olan 11 aday 2014-DGS’ye girmiş ve bunlardan 3 aday tercihleri arasında
gösterdiği lisans programına yerleşmiştir. Bu 11 adayın test ham puan ve DGS-SAY puan ortalamaları sırası ile 9,432, 14,614
ve 215,76550’dir. Bu ortalamalara ait standart sapmalar da ortalamaların altında yer almaktadır.
Tablo incelediğinde Erciyes Üniversitesi Kocasinan Meslek Yüksekokulu Boya Teknolojisi programından mezun veya
okuyan 1 öğrencinin sınava girdiği görülmektedir. Bu programla ilgili ortalama ve standart sapmaların bulunmamasının nedeni
sınava giren aday sayısının anlamlı istatistiki bilgileri almaya uygun olmadığıdır. Sınava giren adayların sayısı 5’ten küçük
olan gruplarda bu hesaplama yapılmamıştır. Bu yayında yer alan bilgilere 2014-DGS Ek Yerleştirme sonuçları da dahil edilmiş
olup; ön lisans programı veya üniversite bilgisi geçerli olmayan veya kopya çektiği saptanan adaylar bu çalışmanın dışında
tutulmuştur.
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümlerine ait ham puanlarının dağılımları ile DGS puanların dağılımları ikinci
bölümde yer almaktadır.
Bu kitaptaki bilgilerin derlenmesi kaynakların 05.12.2014 tarihindeki durumları esas alınarak yapılmıştır.
II
Download

ÖN SÖZ