DEĞİŞKEN TİPLERİ ve
SPSS’ de VERİTABANI
HAZIRLANMASI
İÇERİK
 Değişken Tipleri
 SPSS (Statistical Packages for Social
Sciences) Paket Programı
 İstatistiksel yöntemler, sağlık alanında toplanan
veri setlerini anlamada ve veri setindeki ilişkileri
ve değişimi açıklamada kullanılır.
 Kullanılacak yöntemin seçimi:
 Veri türüne
 Araştırma türüne bağlıdır.
 Sağlık alanında araştırma yürüten bir kişinin
farklı veri türlerini ve veri yapısını anlaması
gerekir.
Veri
 Kitlede ya da örneklemde yer alan denek
değerine “veri” denir. Veriler araştırma
konusundaki denekler ile ilgili sayısal
değerlerdir.
 Verileri değerlendirmeye başlamadan önce
yapılacak ilk işlem her bir değişkenin (örn.
Hemoglobin, kan grupları, yaş gibi) hangi tip
ölçüm biçimiyle belirtildiğini belirlemektir.
Değişken
 Canlıların ve çevrenin her bir özelliğine
“değişken” denir.
 Canlılarda boy uzunluğu, ağırlık, zeka düzeyi,
cinsiyet, medeni durum, hastalarda
sistolik/diastolik kan basıncı, kalp hızı, LDL,
HDL, hastalık süresi, başka kronik hastalık
varlığı, aile öyküsü; çevre ile ilgili ısı, nem, deniz
yüzeyinden yükseklik gibi özellikler birer
değişkendir.
Değişken
Kategorik (Nitel)
Değişken
Sınıflanabilir (Nominal)
Nitel Değişken
Sıralanabilir (Ordinal)
Nitel Değişken
Ölçülebilir (Nicel)
Değişken
Kesikli (Metric Discrete )
Nicel Değişken
Sürekli (Metric Continuous )
Nicel Değişken
SINIFLANABİLİR (NOMİNAL) NİTEL DEĞİŞKEN
Değişkenlerin kategorilerde sınıflandırıldığı veri tipidir.
Kategoriler arasında sıralama yoktur.
ÖRNEK:
Cinsiyet: Kadın, Erkek
Kan Grubu: 0, A, B, AB
Kategorilerin kendisi ölçülemez, diğer bir deyişle
kadın ya da erkek olmak sayısal olarak ifade
edilemez. Ancak her bir kategoride kaç kişi olduğu ya
da verilerin yüzde kaçının kadın ve yüzde kaçının
erkeklerden oluştuğu belirlenebilir.
SIRALANABİLİR (ORDİNAL ) NİTEL DEĞİŞKEN
Sıralanabilir nitel değişkenler verileri derecelerine göre
sınıflandırırlar. Kategoriler arasında küçükten büyüğe
ya da büyükten küçüğe sıralama olmasına rağmen,
farkları sayısal olarak ölçülemez ve eşit olmayabilir.
Gelir
Düzeyi
Hastalık
Belirtisi
Eğitim Durumu
“Aktif eğitim sistemini
başarılı buluyorum”
Düşük
Yok
Okuryazar değil
Kesinlikle katılmıyorum
Orta
Az
İlköğretim mezunu
Katılmıyorum
Yüksek
Normal
Lise mezunu
Kararsızım
Çok
Üniversite mezunu
Katılıyorum
Tamamen katılıyorum
KESİKLİ (METRİC DİSCRETE)
NİCEL DEĞİŞKEN
Kesikli nicel değişkenler sayımla elde edilir ve
genellikle tamsayı değerler alır.
ÖRNEK:




Ölen hasta sayısı,
Yaşayan çocuk sayısı gibi.
Düşük sayısı
Nüks sayısı
SÜREKLİ (METRİC DİSCRETE)
NİCEL DEĞİŞKEN
İki değer arasında sonsuz sayıda değer alan, ortak
ve sabit bir ölçü birimiyle tanımlanan değişken
tipidir.
ÖRNEK:
Boy uzunluğu
Ağırlık
Sistolik kan basıncı
Vücut ısısı
Ölçme düzeyleri arasındaki farkları aşağıdaki
tabloda özetleyebiliriz:
Sınıflanabilir
Nitel Değişken
Sıralanabilir
Nitel Değişken
Kesikli Nicel
Değişken
Sürekli Nicel
Değişken
Sayıların
sırasının bir
anlamı var mı?
Sayıların arasındaki
uzaklığın bir
anlamı var mı?
Yok
Yok
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
SPSS (STATISTICAL
PACKAGES FOR
SOCIAL SCIENCES)
SPSS, istatistiksel değerlendirme için
kullanılan en yaygın paket programlardan
birisidir.
SPSS, farklı programlardan elde edilen farklı
formattaki verileri kullanarak; tablo ve grafik
çizmeye, istatistiksel analizler yapmaya olanak
sağlar.
SPSS’ de DEĞİŞKEN TANIMLAMA
SPSS’ de ETİKET YAZMA
Download

Değişken tanımlama / ppt dosyası