1. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
2
0
2
2
CGP101
Çocuk Gelişimi-I
2
0
2
5
CGP103
Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
3
0
3
6
CGP105
Eğitimde Drama
2
2
3
6
CGP107
Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik
2
0
2
3
YDL101
İngilizce-I
2
0
2
4
CGP109
Mesleki Sorumluluk ve Etik
2
0
2
2
TUR101
Türk Dili-I
2
0
2
2
17
2
18
30
Toplam
2. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
2
0
2
2
CGP102
Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği
2
0
2
3
CGP104
Çocuk Beslenmesi
2
0
2
3
CGP106
Çocuk Gelişimi-II
2
0
2
3
CGP108
Çocuk ve Müzik
1
2
2
6
YDL102
İngilizce-II
2
0
2
4
CGP110
Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri
2
0
2
3
CGP112
Temel Bilgi Teknolojileri
2
0
2
4
TUR102
Türk Dili-II
2
0
2
2
17
2
18
30
Toplam
3. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
CGP201
Aile Eğitimi
2
0
2
5
CGP203
Çocuk Hakları ve Koruma
2
0
2
5
CGP205
Eğitimde Araç Geliştirme
2
0
2
5
CGP207
İş Yeri Uygulaması-I
0
0
0
5
CGP209
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
2
0
2
5
CGP211
Özel Eğitim
Toplam
2
0
2
5
10
0
10
30
4. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
CGP202
Çocuk Edebiyatı ve Medya
2
0
2
6
CGP204
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3
0
3
4
CGP206
Çocuk ve İletişim
2
0
2
3
CGP208
Çocuk ve Oyun
1
2
2
3
CGP210
İlk Yardım
2
0
2
4
CGP212
İş Yeri Uygulaması-II
0
0
0
5
CGP214
Okul Öncesinde Fen ve Matematik
2
0
2
5
12
2
13
30
Toplam
1
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çocuk Gelişimi-I
İngilizce / English
Child Development I
Dersin Kodu
Course Code
CGP101
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/1
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
5
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Amaç 0-8 yaş çocuklarının bilişsel gelişimi, dil gelişimi,
fiziksel gelişimi ve psikomotor gelişim özelliklerinin ve
aşamalarının verilmesi.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Objectives of the Course Unit To teach 0-8 years old
children's cognitive development, language development,
physical development and psychomotor development
features and stages.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
2
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
1
2
3
4
5
6
7
KONULAR
Erken çocuklukta bilişsel gelişim, Kuram ve
kavramları.Piaget nin Bilişsel Gelişim kuramı,
Bruner'in bilişsel Gelişim Kuramı, Vygotsky'nin
Bilişsel Gelişime ilişkin Görüşleri.
Piagetin bilişsel gelişm kuramı, Duyu moto
gelişimi, işlem öncesi, sembolik dönem, sezgisel
dönem, somut işlemler dönemi, soyut işlemler
dönemi.
Brunerin bilişsel gelişim dönemi. Eykemsel
hareket dönemi, imgeleme dönemi, sembolik
dönem. Vygotsky nin bilişsel gelişime ilişkin
görüşleri.
Fiziksel gelişimin önemi ve niteliği, fiziksel
gelişimle ilgili temel kavramlar (büyüme, gelişme,
olgunlaşma) Fiziksel gelişimi etkileyen etmenler.
Fiziksel gelişim dönemleri.Doğum öncesi
dönemde fiziksel gelişme. Doğum öncesinde
fiziksel gelişimi etkileyen etmenler.
Yeni doğan dönemi ve yeni doğanın fiziksel
özellikleri. Yeni doğanı değerlendirme (apgar
ölçeği).
Bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk
dönemlerinde fiziksel gelişme ve büyüme.
8
Dil gelişimi, dilin temel bileşenleri ve kuralları.
Davranışçı kuram, sosyal öğrenme kuramı.
9
Dil gelişiminde bilişsel kuram ve biyolojik (psiko
lingustik) kuram. Dil gelişim dönemleri.Piaget'in
çocuk dili kuramı. Çocuğun benmerkezli dili ve
özellikleri.
10
11
12
13
14
Toplumsallaşan dilin kullanılması ve özellikleri,
Vygotsky nin dil gelişim kuramı. Dil gelişimini
etkileyen faktörler.
Dil ve konuşma problemleri, Dil ve konuşmada
gecikme nedenleri, Dil gelişiminde uyulması
gereken temel esaslar.
Motor hareket gelişimi ile ilgili temel tanımlar ve
kavramlar. Motor gelişimi etkileyen etmenler.
Motor gelişim dönemleri. Refleks hareketler
dönemi, ilkel hareketler dönemi, temel hareketler
dönemi.
Temel hareket becerilerinin gelişimi, özelleşmiş
spor hareketler dönemi. Çocuklarda hareket
eğitimin önemi ve blişsel gelişim boyutu.
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
Early childhood cognitive development, theory
and concepts. Piaget's theory of cognitive
development, Bruner's theory of cognitive
development
Piaget theory of cognitive development, sensory
development moto, pre-processing, symbolic
terms, intuitive stage, the concrete operational
period, the period of the abstract operations
Bruner's cognitive development period.
Operational movement period, the period of
imagery, symbolic period. Vygotsky's views on
cognitive development
Importance and nature of physical development,
basic concepts of physical development (growth,
development, maturation). Physical factors
affecting the development.
Physical development periods. Prenatal physical
development. Factors affecting physical
development before birth.
The newborn period and the physical
characteristicsof the newborn. Newborn
assessment (Apgar scale).
Infancy, early childhood, childhood physical
development
Language development, basic components of
language and its rules. Behavioral theory, social
learning theory.
Language in the cognitive theory and biological
(psycho-Linguistics) theory. Language
development periods. Piaget's theory of child
language. And characteristics of the child's
egocentric language.
Socialization withuse of language.Vygotsky's
theory of language development. Factors
influencing language development.
Language and speech problems, language and
speech delay causes, basic principles to be
followed in language development
Basic definitions and concepts related to the
development of motor movement. Factors
affecting motor development.
Motor development periods. Period of reflex
movements, period of primitive movements,
basic movements
Development of fundamental movement skills,
specialized sports movements.
3
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) 0-8 yaş çocuklarının bilişsel gelişim
aşamalarını açıklar.
1) Explains the cognitive development stages of
children between ages 0-8.
2) 0-8 yaş çocuklarınnı dil gelişim
aşamalarını açıklar.
2) Explains the language development stages of
children between ages 0-8.
3) 0-8 yaş çocuklarının fiziksel gelişim
özelliklerini açıklar.
3) Explains the physical development stages of
children between ages 0-8.
4) 0-8 yaş çocuklarının motor hareket
gelişim özelliklerini açıklar.
4) Explains the motion development stages of children
between ages 0-8.
5) Çocuk gelişimi alanındaki etkinlikleri
amacına uygun olarak hazırlar ve kullanır.
5) Prepares and uses child development activities in
compliance with the purposes.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I
İngilizce / English
Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep. I
ATA101
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Ürekli
Assist. Prof. Muzaffer Ürekli
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel
nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin
değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması
evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş
sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of the course is to enable the students to comprehend
Atatürk's principles and revolutions in the light of the challenges
and struggle of the independence war. Also, it aims to teach the
political developments in the process of establishment of the new
state.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
5
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFT
A
Week
KONULAR
TOPICS
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini
okutmanın amacı, İhtilal ve İnkılap
kavramları,
Atatürk'ün
Türk
İnkılabı
hakkındaki görüşleri, Türk İnkılabının temel
özellikleri.
Ataturk's Principles and History of Revolution objectives
of teaching courses, Revolution and Revolution concepts,
ideas about Atatürk, the Turkish Revolution, the main
features of the Turkish Revolution.
2
Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Sağlayan İç ve
Internal and External Causes of the Collapse of the
Dış Sebepler, Tanzimat ve Meşrutiyet
Ottoman Empire, Tanzimat and Constitutional Periods,
Dönemleri,
Meşrutiyet
Dönemi
Fikir
Intellectual Movements in Constitutional Era
Hareketleri.
3
Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve
Tripoli, Balkan, I. World Wars and the Armistice
Mondros Ateşkes Antlaşması.
4
İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, The condition of the country against the occupation Useful
Yararlı ve Zararlı Cemiyetler, M. Kemal'in and Harmful Societies, The arrival of Mustafa Kemal to
Samsun'a Çıkışı.
Samsun.
5
M. Kemal'in Kararı- Milli Mücadele, Amasya M. Kemal's decision-National Struggle, Amasya Circular,
Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri.
Erzurum and Sivas Congresses.
6
Amasya Görüşmeleri, Sivas Komutanlar
Toplantısı, Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Amasya and Sivas Meeting, the Board of Representation to
Gelmesi, Misak-ı Milli'nin Kabulü ve arrive in Ankara, The acceptance of National Pact.
İstanbul'un İşgali.
7
İlk BMM'nin Açılması ve Çalışmaları,
The opening of National Assembly , internal revolts, their
Meclisin Yapısı, İç İsyanlar, Nedenleri ve
causes and consequences.
Sonuçları.
8
Türk- Sovyet İlişkileri, Doğu
Moskova ve Kars Antlaşmaları
9
Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı ve The Armenian Question, the Turkish-Armenian War and
Gümrü Antlaşması.
the Treaty of Gümrü.
10
ARA SINAV
11
Güney Cephesi- Ankara İtilafnamesi, Batı South Side-Ankara Agreement, the Western Front-I. İnönü,
Cephesi- I. İnönü, Londra Konferansı, II. the London Conference, II. İnönü, Eskişehir-Kütahya
İnönü, Eskişehir- Kütahya Savaşları.
Wars.
12
Sakarya Muharebesi,
Mudanya Mütarekesi.
13
Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri
Öncesinde
Yaşanan
Sorunlar,
Lozan The Treaty of Lausanne
Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri.
Cephesi, Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the Treaties of
Moscow and Kars
MIDTERM
Büyük
Taarruz,
Battle of Sakarya, Mudanya Armistice.
14 Lozan Antlaşması Kararları ve Bu Kararların Resolutions and Decisions of the Lausanne Treaty and
Misak-ı Milli Açısından Değerlendirilmesi.
evoluation of its decisions according to National Pact
6
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin
temel kavramları açıklar.
2) Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar.
3) Kuvvayi Milliye kavramını betimler.
4) Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar.
5) İdeoloji kavramlarını tanır.
6) Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk
Devleti'nin kuruluş sürecindeki önemli
noktaları açıklayabilecektir.
7) Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki
gelişmeleri açıklar.
8) I.Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler.
At the end of this course, the students;
1) Explain Principles of Atatürk and main concepts
related to Revolution history.
2) Explain the concepts of Reform/Revolution.
3) Describe the concept of National Forces.
4) Explain the concepts of Republic/Democracy.
5) Recognize the concept of Ideology.
6) Explain the main points of the period related to
Turkish War of Independence and foundation of the
Turkish State.
7) Explain the developments at Ottoman Empire
before Turkish Revolution.
8) Describe the World War I and its results.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Türk Dili l
İngilizce / English
Turkısh I
TUR101
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr. Gör. Bahar Yazgan
Lecturer Bahar Yazgan
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin
belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
The aim of the course is to teach the student the place of Turkish
language in world languages; its history, development, and
structural features
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
8
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
TUR101 dersinin programının dağıtılması ve Distribution and introduction of the Turkish 101
tanıtımı
course program
2
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Turkish among the world languages. Historical
Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi, bugünkü periods, development and current situation of
durumu. Türkçenin ses özellikleri
Turkish language. Sound properties of Turkish
Language.
3
Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi The importance of effective use of language (word
ve kullanımında özen ve doğruluk) Yazılı ve choice and care and accuracy of usage), written and
sözlü anlatım (ortak yönleri, farkları)
oral expression (commonalities, differences).
4
İletişim nedir? İletişim aracı olarak metin What is communication? What is the text as a
nedir? Metnin yapısı
communication tool? The structure of the text.
5
Metin olma ölçütleri nelerdir? Bağdaşıklık
ögeleri (dilsel, dilbilgisel bağlar): Bağlaçlar,
adıllar,
eksiltmeler,
sözcüksel
bağlar
Tutarlılık
(anlamsal-mantıksal
bağlar):
Sözbilimsel yapıları kuran açıklama, nedensonuç, koşul, amaç, karşıtlık vb.
What are the criteria to be a text? Cohesion elements
(linguistic, grammatical bonds): conjunctions,
pronouns, reductions, lexical ties. Consistency
(semantic-logical links): the description establishing
rhetorical structures, cause and effect, condition,
purpose, contrast, and etc.
6
Kompozisyon
yazma
kuralları.
Kompozisyonla ilgili temel kavramlar (plan,
paragraf, temel ve yan ileti) Metin üretim
evreleri (amacı belirleme, söylemi tasarlama,
düşünceleri oluşturma, kavram ağını kurma)
Essay writing rules. Basic concepts about essay
(plan, paragraph, main and side posts) Text
production phases (goal setting, discourse design,
creation of ideas, building concepts network)
7
Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri Sentence and paragraph information, paragraph
Paragraf çalışması
types. Paragraph workshop.
8
Hafta ARA SINAV
9
Metin üretim evreleri ve uygulama. Paragraf Text production phases
çalışması
Paragraph workshop.
10
Metin türleri. Anlatım biçimleri. Özet çıkarma Text types. Expression Forms. Summary extraction
11
Paragraf
yazma
uygulamaları
(temel Paragraph writing applications (basic idea). Text
düşünce). Metin türleri ve anlatım biçimleri types and forms of expression (informative texts
(örnekler üzerinden bilgilendirici metinler). examples). Essay study
Kompozisyon çalışması
12
Metin türleri (örnekler üzerinden yazınsal Text types (literary texts through samples). Essay
metinler). Kompozisyon çalışması
exercise.
13
Okuma, etkin okuma yöntemleri. Metin Reading, effective reading methods. Text analysis
çözümleme (konu, temel ve yan iletiler, tema, (subject, basic and secondary messages, themes,
plan, bakış açısı). Düşünce geliştirme yolları planning, perspective). Thought developement
methods.
14
Metin çözümleme (konu tekrarı, sınava Text analysis (subject repetition, exam preparation.
hazırlık). Kompozisyon yazma
Essay writing
MIDTERM
and
implementation.
9
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Dilin tanımını, dil, duygu, düşünce
1) Learn the language link in the feeling of
bağlantısını, dilin toplumsal değerini
thinking the social value of linguistic description of
öğrenir, Türkçenin dünya dilleri arasındaki the language. They learn Türkish's place among the
yerini, tarihi gelişimini ve ses özelliklerini
world's languages and the historical development
öğrenir.
of Turkish about the properties of sound.
2) Yazılı ve sözlü anlatımın özelliklerini ve 2) Learn to use language effectively in written and
dili etkili kullanmayı öğrenir.
oral expressions properties
3) "İletişim" kavramını ve bu kavramın
3) Learn term of communication and create a the
aracı olan metin oluşturmayı öğrenir.
text of this concept as communication tool.
4) Metni, metin yapan ölçütlerin neler
4) Learn text, how to create a text and won the
olduğunu öğrenir ve bu ölçütleri metin
ability of criteria text.
oluştururken kullanma becerisini kazanır.
5) Kompozisyon yazma kurallarını öğrenir, 5) Learn the rules of essay writing, the elements of
kompozisyon planı, paragraf ve temel ileti
the composition plan paragraphs and learn the
gibi unsurlarını uygular.
basic message.
6) Cümle çevirilerini ve yapılarını ve
6) Learn about the range of sentence and paragraph
paragraf çeşitlerini öğrenir, paragraf
structure and its translations. They use application
uygulaması yapar.
of paragraph.
7) Yazım, noktalama işaretlerini öğrenir,
7) Learn writting rules and punctuation . They gain
bunları kullanma becerisi edinir, metnin
the ability to use them. They graspe the phases of
oluşum evrelerini kavrar, paragraflarda
the formation of the text and they implemente them
uygular.
in paragraphs
8) Anlatım türlerini ve biçimlerini öğrenir,
8) Learn about the types and forms of expression.
özet çıkartma becerisi kazanır, bilgilendirici They won summarizing skills. They learned about
metinlerin özelliklerini öğrenir.
the properties of informative texts.
10
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Yabanci Dil 1
İngilizce / English
Foreign Language 1
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
YDL101
1/1
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
0
2
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör. Hatice Çelikkanat
Lecturer Hatice Çelikkanat
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve
yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel
dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru
kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c)
dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında
tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade
etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili
Objective
of
yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade
Course
etmeleri amaçlanmaktadır.
(Preferably
The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical
expressed in
terms
of structures, to use the structures they have already recognized, to gain basic vocabulary
needed for A2 level, to define the structures they have already learned through reading
learning
materials and to express themselves orally and in writing, to recognize the listening
outcomes
materials at A2 level, and participate in oral practices and express themselves correctly
and
at A2 level.
competence)
Dersin
Amacı
(Tercihen
Öğrenme
Edinimleri ve
Yetiler
Açısından)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Ara Sınavlar
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Derse Katılım
Assessment Criteria
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
11
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns)
Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns)
2
Unit 1: "Where are you from?I'm from .....
Unit 1: "Where are you from?I'm from .....
3
Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers
Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers
4
Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an
Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an
5
Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet
Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet
6
Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they
Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms)
(all forms)
7
Unit 3 Subject pronouns / possessive
Unit 3 Subject pronouns / possessive adjectives
adjectives
8
ARASINAV
9
Unit 4 there is / there are (affirmative and
Unit 4 there is / there are (affirmative and negative)
negative)
10
Unit 4 there is/there are (questions)
11
Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all
Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all forms)
forms)
12
Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food
Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food vocabulary
vocabulary
13
Unit 6 Adverbs of frequency
14
Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms
MIDTERM
Unit 4 there is/there are (questions)
Unit 6 Adverbs of frequency
12
Ders Öğrenme Çıktıları
1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
2) temel okuma ve dinleme becerilerini
geliştirirler.
3) akademik olmayan paragraf ve mektup
metinleri yazabilirler.
4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek
sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler
5) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
1) learn basic grammatical structures
2) build up basic reading and listening skills
3) write informal paragraphs and letters
4) learn vocabulary to such an extent as to
communicate at a basic level
5) learn basic grammatical structures
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
13
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
İngilizce / English
Child Psychology and Mental Health
Dersin Kodu
Course Code
CGP103
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
1/1
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
6
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Amaç Çocuk sağlığının genel tanımı, Gelişim dönemlerine
göre ruh sağlığının dinamikleri ve gelişimi, çocuk
yetiştirmenin zorlukları, çoculkuk döneminde yaşanan özel
sorunların tanıtılması, ergenliğin oluşumu, ergenlikte görülen
sıkıntılı dönemler ve dönemlerle baş adebileceklerini
anlatabilmektir.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Objectives of the Course Unit To introduce the general
definition of child health, development dynamics and the
development of mental health according to time periods,
child rearing difficulties experienced during childhood and
specific problems, the formation of adolescence.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
Assessment Criteria
Method
Method
Ara Sınavlar
Ödevler & Projeler
Derse Katılım
Course Participation
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
14
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Ders içeriğini aktarılması, ödevlerin
Health and mental health
açıklanması, sağlık ve ruh sağlığnın
explanation of the differences.
tanımları ve farklarının açıklanması.
2
Ruh
sağlığını
dönemleri,
süt
çocukluğu, annelik, özerklik dönemi,
oyun dönemi, iklokul dönemi, çocuk
kitapları, televizyon ve sinemanın
gelişim dönemine etkileri.
3
Zeka gelişimi, zeka nedir, zekayı Development of intelligence, intelligence is the
etkileyen etmenler, çoklu zeka intelligence of the factors affecting multiple
kuramı, zeka geriliği.
intelligences, mental retardation.
4
Aile, ailenin yapısı, anne baba Family, family structure, communication with
iletişimi, kardeşler arası iletişim
parents and siblings.
5
Kardeşler, kardeş kıskançlığı, ilk
Siblings, sibling rivalry, first child, middle
çocuk, ortanca çocuk, en küçük
child, the little child.
çocuk.
6
Çocuk yetiştirme, sevgi, toplumsal
Child-rearing, love, social aspects, principles
yönü, ilkeler ve tutumlar, ahlak
and attitudes, moral education.
eğitimi
7
Özel sorunlar: Hastalık,
boşanma, üveylik durumu.
8
Çocuk ruh sağlığı : Uyumsuzluk, Children's mental health:
bağımlılık, korkular, kekemelik.
addiction, fear, stuttering.
9
Çocuk ruh sağlığı :Altını ıslatma ve Children's mental health: Gold wetting and
dışkı kaçırma (enürezis) davranış faecal incontinence (enuresis), behavioral
bozukluğu, içe kapanıklık
disorders, social withdrawal.
10
Hastalıklar ve çocuk, hastaneye
Diseases and children, measures to eliminate
yatışın olumsuz etkilerini giderici
the negative effects of hospitalization.
önlemler.
11
Ergenlik dönemi, Bedensel değişim, The period of adolescence, physical changes,
zihinsel gelişim, duygusal gelişim, cognitive
development,
emotional
psiko-seksüel gelişim.
development, psycho-sexual development.
12
Ergenlik dönemi, sosyal gelişim,
Adolescence,
social
development,
kuşaklar arası çatışma, ruhsal
intergenerational conflict, mental problems.
sorunlar.
13
Cinsel gelişim ve cinsel eğitimin.
Sexual development and sexual education.
(Erken çocukluk dönemi ve ergenlik
(Early childhood and adolescence.)
dönemi.)
14
Türkiyede çocuk ruh sağlığı üzerine Research on children's mental health and
yapılan araştırmalar ve çocuk hakları. children's rights in Turkey.
definitions,
Periods of mental health, infancy, motherhood,
autonomy period, period of play, primary
school period, children's books, television and
cinema, the effects of the development period.
ölüm, Special issues: illness, death, divorce, step
status.
Incompatibility,
15
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Çocuk gelişimi alanında temel kavramları
açıklar.
1) Explains the basic
Development field.
concepts
of
Child
2) Çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal, öz
2) Explains children's cognitive, affective, social,
bakım becerileri ve psiko- motor gelişimlerini
and psycho-motor development of self-care skills.
açıklar.
3) Normal delişim gösteren çocuklar ile özel
eğitim gereksinimi olan çocukların gelişimsel
özellikleri ve öğrenme yöntem ve tekniklerini
açıklar.
3) Describes the developmental characteristics and
learning methods and techniques of normally
developing children and children with special
educational needs.
4) Okulöncesi eğitim kurumlarında ,çocuk
kliniklerinde ,özel eğitim kurumlarında
çocukların gelişim alanlarına
(Bedensel,zihinsel,sosyal ve duygusal öz
bakım)kalite yötemi bilinci ile sağlık ve
güvenlik ilkeleri doğrultusunda açıklar.
4) Explains the physical, mental, social and
emotional self-care needs of children in preschool
educational institutions, children's clinics, special
education areas of children's development with an
understanding of quality management and the
principles of health and safety awareness.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Egitimde Drama
İngilizce / English
Drama in Education
Dersin Kodu
Course Code
CGP105
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/1
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
2
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
6
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yaratıcı drama yoluyla bireysel özellikleri tanıyabilme,
bireysel farklılıkları ayırt edebilme, , yaratıcı dramanın
özelliklerini kavrayabilme, kendisini başkasının yerine
koyabilme, kendi branşına yaratıcı drama süreçlerini
katabilme
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To recognize the individual characteristics through creative
drama, distinguishing individual differences, understanding
the properties of creative drama, Making a surrogate for
himself.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
17
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Eğitimde
dramanın
tanımı, The definition of drama in education,
içeriği ve tanışma çalışmaları.
content, and meet work.
2
Psikodrama, yaratıcı drama,
Psychodrama, creative drama, drama,
drama-oyun ve eğitsel dramanın
drama in-game, and the definition and
tanımı
ve
içeriği
ısınma
content of the educational work of
çalışmalarından
örnek
heating the sample applications.
uygulamalar.
3
Çocuklarda
drama The historical development of drama in
uygulamalarının tarihsel gelişimi children
4
Eğitimde
dramanın(Yaratıcı Drama in education (creative drama)
drama) uygulama aşamaları
implementation stages
5
Eğitimde drama(Yaratıcı drama) Drama in Education (creative drama) 's
'nın yaş gruplarına ve uygulama classification according to age groups
alanlarına göre sınıflandırılması and areas of application
6
Eğitimde drama öğretmenin Drama
in
Education
teacher
nitelikleri, öğrenme öğretme qualifications, learning and teaching
yöntemleri
methods
7
Eğitimde dramada kullanılan
Using these techniques in child
teknikler bu tekniklerin çocuk
development techniques used in drama
gelişimi bölümünde kullanma
education facilities.
olanakları.
8
Pandomim etkinliğini uygulama
Mime application of the effectiveness of
9
Doğaçlama tekniğinin kullanımı
The use of the technique of improvisation
10
Rol oynama tekniğinin kullanımı Play a role in the use of the technique of
11
Yaratıcı drama uygulamaları
Creative drama practices
12
Yaratıcı drama uygulamaları
Creative drama practices
13
Yaratıcı drama uygulamaları ve Applications and application possibilities
çocuklarda uygulama olanakları of creative drama for children
14
Değerlendirme
Evaluation
18
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Defines and explains general concept in Child
Development.
1) Çocuk Gelişimi alanındaki genel
kavramları tanımlar/açıklar.
2) Explains the developmental characteristics and
2) Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel
learning methods and techniques of normally
eğitim gereksinimi olan çocukların gelişimsel
özellikleri ve öğrenme yöntem ve tekniklerini developing children and children with a need of
special education.
açıklar.
3) Okul öncesi eğitim etkinliklerini
uygulamada ihtiyaç duyulan bilgiyi kazanır.
3) Gets the necessary information for applying the
preschool education activities.
Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin
(Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim,
Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama
ve eğitim çalışmaları düzenler.
5) Organizes all kinds of applications and education
activities
about
child
development
parts
(kindergarten, nursery, nursery class, special
education, play rooms, businesses).
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Elestirel Dusunme Yaraticilik ve Girisimcilik
İngilizce / English
Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship
Dersin Kodu
Course Code
CGP107
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/1
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Girişimcilik olgusunu girişimcinin özellikleri, girişimcilik
çeşitleri, küçük işletmelerin özellikleri, kuruluş aşamaları ve
yönetimi, destek sağlayan kuruluşlar açısından inceleyerek,
örnek iş planı hazırlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
It is intended to prepare an example of a business plan by
examining the entrepreneur characteristics with the
phenomenon of entrepreneurship, entrepreneurial types,
characteristics of small businesses, organizations and
management phase providing support for the institutions.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
20
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Üretim faktörleri ve üretim
çeşitleri.
Types of factors of production and
manufacturing.
2
Girişimcinin tanımı ve
girişimciliğin tarihsel süreci.
The historical process of the definition of an
entrepreneur and entrepreneurship.
3
Başarılı girişimcinin özellikleri ve
eleştirel düşünme.
Characteristics of successful entrepreneurs
and critical thinking.
4
Girişimci olmanın olumlu ve
olumsuz yönleri.
The positive and negative aspects of being
an entrepreneur.
5
İç girişimcilik / Küçük işletmelere
yardımcı kurumlar.
Internal entrepreneurship / small business
assistance agencies.
6
Yaratıcılık ve İnovasyon.
Creativity and Innovation
7
Yaratıcılığın önemini etkileyen
faktörler.
Factors affecting the importance of
creativity.
İş kurma sürecinin aşamaları
Stages of the process of setting up a
business.
İş planının tanımı ve önemi.
The definition and importance of the
business plan.
10
İş planının bölümleri ve
hazırlanması.
Departments and the preparation of the
business plan.
11
Kapasite seçimi.
Capacity selection.
12
Hukuki yapı seçimi ve işletme
çeşitleri.
Choice of legal structure and business types.
13
Şahıs şirketleri çeşitleri, benzer ve
farklı yönleri.
Types of sole proprietorships, similar and
different aspects.
Sermaye şirketleri çeşitleri, benzer
ve farklı yönleri.
Types of capital companies, similar and
different aspects.
8
9
14
21
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Eleştirel düşünme yaratıcılık ve girişimcilik
konusunda genel kavramları tanımlar.
1) defines the general concepts of critical thinking,
creativity, and entrepreneurship.
2) understands the importance of entrepreneurship
2) Girişimcilik ve yaratıcılığın üretim faktörleri
and creativity in the factors of production.
içindeki önemini kavrar.
3) Girişimciliğin risk alma anlamında eleştirel
düşünme ve yaratıcılıkla ilişkisini temel
düzeyde tanımlar.
3) basically defines the entrepreneurship in terms
of the relationship between risk-taking, creativity,
critical thinking.
4) defines the basic structure preparing a business
4) İş planı hazırlama ve iş kurmayla ilgili temel
plan and setting up a work.
yapıyı tanımlar.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Mesleki Sorumluluk ve Etik
İngilizce / English
Professional Liability and Ethics
Dersin Kodu
Course Code
CGP109
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/1
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
2
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Meslek etiği ve sorunlarının öğretilmesi amaçlanır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
It is aimed to teach professional ethics and issues.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
23
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
1
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Ahlak Gelişimi ve Ahlaki Gelişim Theories of Moral Development and Moral
Kuramlar
Development
Değerler, Normlar ve Ahlak
Values, Norms and Ethics Values, Norms and
Ethics
3
Etiğin Tarihsel Gelişimi
The Historical Development of Ethics
4
Etiğin Unsurları
Elements of ethics
5
Mesleki Etik Kavramı ve Tarihsel The Concept of Professional Ethics and its
Gelişimi
Historical Development
6
Etik ve Hukuk İlişkisi
Relationship between Ethics and Law
7
Etik dışı davranış modeli
Unethical behavior model
8
Etik dışı davranışların Çözümü, Etik Solution of unethical behavior, Code of Ethics
Kurallar ve Uygulamalar
and Practices
9
Yönetici
Alanları
10
Etiğe uygun Karar verme
11
Kurumsal
Sosyal
Sorumluluğun Definition of Corporate Social Responsibility
Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
and its Historical Development
12
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik
13
Mesleki Uygulamalar, Örnekler, Vaka Vocational
İncelemeleri-1
Studies-1
2
14
Sorumluluğunun
Etik Ethics Areas of Director Responsibility
Ethical decision-making
Corporate Social Responsibility and Ethics
Applications,
Examples,
Case
Mesleki Uygulamalar, Örnekler, Vaka Vocational Applications, Examples, Case
İncelemeleri-2
Studies-2
24
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) activates his/her knowledge at undergraduate level in
1) İş yerlerinde önlisans düzeyinde sahip
olduğu birikimi mesleki sorumluluk ve etik accordance with the ethical rules of professional
kurallarına uygun şekilde faaliyete
responsibility.
geçirecek birikime sahip olur.
2) Etik alanında yer alan temel terim ve
kavramları tanımlar.
2) defines the basic terms and concepts in the area of
ethics.
3) Etik ilke ve yöntemleri tanımlar.
3) defines the ethics principles and methods .
4) Etiğin tarihsel gelişimini tanımlar.
4) describes the historical development of ethics .
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği
İngilizce / English
Environmental Protection, Occupational Health and
Safety
Dersin Kodu
Course Code
CGP102
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/2
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
saygılı, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek hedefi olan vatandaşlar yetiştirmek ve
iş sağlığı ve güvenliği konularına duyarlı çalışanlar
yetiştirmek.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Respects the right of everyone to live a healthy and balanced
environment, improves the environment, preserves the
environment and prevent pollution of the environment to
cultivate the citizens having target of health and the safetysensitive employees.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
26
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Çevre, Genel Bilgiler, Çevre
Sorunları
Environment, General Information,
Environmental Issues
2
Ozon Tabakası, Asit Yağmurları,
Gürültü Kirliliği, Su Kirliliği
The ozone layer, acid rain, Noise Pollution,
Water Pollution
3
Kıyı Kentlerimizin Çevre Sorunları,
Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED)
Coastal cities, Environmental Issues,
Environmental Impact Assessment (EIA)
4
Doğal Hayatı Koruma, Çevre
Bakanlığının Görev Alanları
Wildlife Conservation, Ministry of
Environment Mission Areas
5
Sağlık Hakkında Genel Bilgiler,
Sağlığı Etkileyen Faktörler
General Information About Health, Health
Factors
6
Programınızla ilgili Çevre Koruma ve Software by the Environmental Protection and
Sağlık Bilgileri
Health Information
7
ARA SINAV
MIDTERM EXAM
8
İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel
Bilgileri
Basic Information on Occupational Health and
Safety
9
İş sağlığı ve İş güvenliği
Yönetmeliğinde yer alan
yükümlülükler
Obligations defined in the Regulation on
occupational health and safety at work
10
Meslek Hastalıkları Ve İş Kazaları,
Beslenme Bilgisi, Gürültü Ve
Titreşim
Work Accidents and Occupational Diseases,
Nutritional Information, Noise and Vibration
11
İş Güvenliği Ve Sağlığı Konusunda
Görevler
Occupational Safety and Health
12
Asbestle Çalışmalar, Ağır ve
Tehlikeli İşler, Ekranlı Araçlarla
Çalışmalar
Asbestos Work, Heavy and Dangerous Works,
Display Screen Equipment Studies
13
Gürültü Yönetmeliği, Kişisel
Koruyucu Donanımlar, Patlayıcı
Ortamlar
Noise Regulations, Personal Protective
Equipment, Explosive Atmospheres
14
Programınızla ilgili İş Sağlığı ve
Güvenliği Bilgileri
Occupational Health and Safety Information
27
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği
Lists/explains a basic level of general concepts in
alanındaki genel kavramları temel düzeyde environmental protection, occupational health and
sıralar/açıklar.
safety.
Çevre koruma, İş sağlığı ve iş güvenliği
alanına konu olan işlemlerin mevzuatına
uygunluğunu kontrol eder.
Checks transactions that are subject to environmental
protection, occupational health and safety legislation.
Sorumluluğu altında başkaları tarafından
Undertakes the task on activities carried out under the
yürütülen faaliyetlerde gözetim ve denetim responsibility of supervision and control.
görevi üstlenir.
Çevre koruma veya iş sağlığı ve güvenliği
alanı ile ilgili temel düzeydeki bir
çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Independently executes the basic-level study on
environmental protection, occupational health and
safety.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
28
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çocuk Beslenmesi
İngilizce / English
Child Nutrition
Dersin Kodu
Course Code
CGP104
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/2
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Beslenme ve besin öğeleri ile ilgili temel kavramları
kazandırmak, gebelik ve emziklilik döneminde beslenme
gereksinimlerinin ayırt edilmesini sağlamak, 0-1 yaş dönemi,
okul öncesi dönem ve ergenlik döneminde beslenme
gereksinimlerinin ayırt edilmesini sağlamak, okul öncesi
dönem çocukları için menü planlama becerisi kazandırmak.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To give the basic concepts of nutrition and food items,
nutritional requirements during pregnancy and lactation to
ensure distinguish, between the ages of 0-1, to distinguish the
needs of preschool-age and adolescence, to provide nutrition,
menu planning, and gain skills for preschool-age children.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
29
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
İnsan vücudunun yapısı ve çalışması: sistemler, Construction and operation of the human body: Systems,
enzimler
enzymes
2
Hormonlar, metabolizma ( anabolik metabolizma & Hormones, metabolism (anabolic metabolic & catabolic
katabolik metabolizma, bazal metabolizma)
metabolism, basal metabolism)
3
Beslenme ve besin öğeleri: beslenme ile ilgili Nutrition and food items: nutrition-related definitions,
tanımlar, proteinler, karbonhidratlar
proteins, carbohydrates
4
Yağlar, vitaminler, mineraller
5
Gebelikte beslenme: gebelikte beslenmenin önemi, Nutrition during pregnancy: the importance of nutrition
gebelikte değişen enerji ve besin öğeleri ihtiyacının during pregnancy, pregnancy, meeting the needs of the
karşılanması
changing energy and nutrients during pregnancy
6
Gebelikte alınması gereken besinler, gebelikte Foods to be taken during pregnancy, cautions should be
dikkatli alınması gereken besinler, anneyi etkileyen taken during pregnancy nutrients, affecting the
fizyolojik değişiklikler, gebelikte ağırlık kazanımı
physchological changes of the mother during pregnancy,
weight gain in pregnancy
7
Emziklilik döneminde beslenme: memenin yapısı ve
gelişimi, süt salgılanmasını etkileyen hormonlar,
anne sütünün bileşimi, kolostrum, anne sütünün
salgılanmasını etkileyen hormonlar, anne sütüne
geçen maddeler
8
ara sınav - Anne sütünün üstünlükleri, anne sütünün the advantages of breast milk, breast milk energy and
enerji ve besin öğesi değerleri, emzikli kadının enerji nutrient values of the energy and nutrient requirements of
ve besin öğesi gereksinimleri
lactating women
9
0-1 yaş dönemindeki çocuklarda beslenme: 0-1 yaş
çocuklarının
enerji
ve
besin
öğeleri
gereksinimleri,sütün hazırlanması,süt şişeleri ve
emzikler, 0-4 ayda bebeğin beslenmesi, 4-6 ayda
bebeğin beslenmesi
10
7-12 ayda bebeğin beslenmesi, bebeğin besinlerinin Nutrition of 7-12 months old baby, preparation of baby's
hazırlanması, yetersiz ve dengesiz beslenme food, problems observed in 0-1 year old children because
sonucunda 0-1 yaş çocuklarında görülen sorunlar
of the lactation of nutrition.
11
Okul öncesi dönem çocuklarında beslenme: okul
öncesi dönem çocuklarının günlük enerji ve besin
öğesi gereksinimleri, menüde yer alan besin
gruplarının özellikleri , okul öncesi dönem
çocuklarında yetersiz ve dengesiz beslenme
sorunları
12
Çocuklara iyi beslenme alışkanlıkları kazandırma, Children gain good eating habits, anorexia, childhood
iştahsızlık, çocukluk çağı şişmanlığı, yiyecekleri obesity, food preparation, cooking and storage policies
hazırlama, pişirme ve saklama ilkeleri
13
Adölesan beslenmesi: adölesanlarda bedensel
büyüme ve gelişim, adölesanlarda iskeletin
büyümesi ve gelişimi, adölesanların enerji ve besin
öğesi gereksinimleri, adölesanlarda beslenmeye
bağlı sorunlar
Fats, vitamins, minerals,
Nutrition during lactation: structure and development of
the breast milk affects the secretion of hormones, the
composition of breast milk, colostrum, breast milk affects
the secretion of hormones, the substances in breast milk
Nutrition in children between ages of 0-1, 0-1 year-olds,
the energy and nutrient requirements, the preparation of
milk, milk bottles and teats, feeding the baby 0-4 months,
4-6 months, baby nutrition
dailyChildren of pre-school nutrition: pre-school children's
months, the baby's feeding, the baby nutrients preparation,
inadequate and unbalanced nutrition problems in children
of 0-1 years as a result energy and nutrient requirements,
the menu features of the food groups, inadequate and
unbalanced nutrition problems in preschool-age children
Adolescent nutrition: adolescents, physical growth and
development, skeletal growth and development of
adolescents, adolescent energy and nutrient requirements,
nutrition-related problems in adolescents
30
14
Okul öncesi dönem çocukları için menü örnekleri ve Examples of menu and menu planning for children of premenü planlama
school age
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Çocuk Gelişimi alanındaki genel
kavramları tanımlar/açıklar.
1) Defines and explains basic concepts in Child
Development area.
2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel
kavramları tanımlar/açıklar.
2) Defines and explains basic concepts in Child
Development area.
3) Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuk
kliniklerinde, özel eğitim kurumlarında,
çocukların gelişim alanlarını (bedensel,
zihinsel, sosyal ve duygusal, öz bakım
)kalite yönetimi bilinciyle, sağlık ve
güvenlik ilkeleri doğrultusunda açıklar.
3) Explains the child development areas (physical,
mental, social and emotional, self care) in educational
institutions, child clinics, special education institutions,
with quality management awareness, in parallel with
the health and safety principles.
4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin
(Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim,
Oyun odaları, işletmeleri) her türlü
uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler.
4) Organizes all kinds of applications and education
activities about child development parts (kindergarten,
nursery, nursery class, special education, play rooms,
businesses).
31
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Çocuk Gelişimi-II
İngilizce / English
Child Development II
CGP106
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
0-8 yaş çocuklarının sosyal gelişim, duygusal gelişimi, kişilik
gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim özelliklerini ve
aşamalarının verilmesi.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To teach 0-8 year-olds, social, emotional, moral development and
personality development and development properties of sexual
stages.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
32
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAF
TA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Sosyal gelişimin kavramları özellikleri ve Explanation of the concepts and theories of social
kuramlarının açıklanması.
development properties.
2
Toplumsallaşma ve kültürlenme kavramları, Concepts of socialization and acculturation, social
sosyal gelişim kuramları,sosyal öğrenme development theory, social learning theory, the theory
teorisi,psiko-sosyal gelişim teorisi.
of psycho-social development.
3
Okulöncesi dönemde sosyal gelişim, cinsel
kimlik
ve
cinsiyet
rolleri.
Ailenin
toplumsallaşmadaki rolü. Oyun ve akran
çevresi. Toplumsallaşmanın sosyo-ekonomik
boyutları.
4
Duygusal gelişim nedir? Çocuklarda duygu What is emotional development? Children, the concept
kavramı ve duygu türleri.
of emotion and emotion types
5
Dytgusal gelişimin yaşlara göre aşamaları, Emotional stages of development according to age,
Duygusal gelişim kuramları.
emotional development theories
6
Freud un psikoanalitik kuramı, Erikson' un Freud's psychoanalytic theory, Erikson's psycho-social
psiko-sosyal kuramı,Etoloji kuramı.
theory, theory of Ethology
7
Duygusal gelişimin temelleri, Bağlanma Foundations of emotional development, attachment
kuramı. Çocuklukta ve yetişkinlikte işleyen theory. Working models of childhood and adulthood
modeller (mizaç).
(temperament).
8
Aileler çocukların duygularını nasıl etkiler. How does it affect their feelings with families.Classes
Sınıflarda duygusal yeteneğin gelişmesi.
emotional skill development
9
Kişilik gelişmesi, Kavramlar;kişilik, karakter, Personality Development,
mizaç.
character, temperament.
10
Kişilik kavramına altı yaklaşım, Topografik
kuram, yapısal kişilik kuramı ayırıcı özellik
yaklaşımı. Biyolojik yaklaşım, insancıl
yaklaşım.
11
Ahlak gelişimi,ahlak gelişimine farklı Moral development, moral development of the different
yaklaşımlar,Piaget'in ahlak gelişimi kuramı.
approaches, Piaget's theory of moral development.
12
Kohlberg'in ahlak gelişim kuramı ve Kohlberg's stages of moral development theory. Heinz
aşamaları. Heinz ikilemi ve kirpi ikileminin dilemma and the dilemma of hedgehog comparisons.
karşılaştırmaları.
13
Cinsel gelişim ve cinsel gelişimle ilgi,li temel Interest in sexual development and sexual development,
kavramlar. Cinsel gelişimin kültürel boyutları. with basic concepts. Cultural aspects of sexual
Cinsel gelişimle ilgili kuramsal görüşler.
development. Theoretical perspectives on sexual
development.
14
Social development in preschool education, gender
identity and gender roles. The role of the family
socialisng. Games and peer environment. Socioeconomic aspects of socialization.
Concepts,
personality,
Approach to the concept of Double Six, topographic
theory, structural theory of personality trait approach to
the differential. Biological approach, humanistic
approach.
Cinsel gelişim ve cinsel gelişimle ilgi,li temel Sexual development periods. Sexual education. Parents'
kavramlar. Cinsel gelişimin kültürel boyutları. attitudes about sexuality. Sexual education policies.
Cinsel gelişimle ilgili kuramsal görüşler.
33
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Çocuk gelişimi alanındaki genel kavramları/ 1) Explains
development.
tanımları açıklar.
the
basic
concepts
in
child
2) Çocuk Gelişiminin klasik ve çağdaş 2) Explains the developmental characteristics and
kuramlarını bilir, bunlar arasındaki farklılıkları learning methods and techniques of normally
developing children and children with a need of
ve ilişkileri açıklar.
special education.
3) Çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal, öz 3) Explains the cognitive, sensitive, social, self
bakım becerileri ve psiko-motor gelişimlerini care abilities and psycho-motor developments.
açıklar.
4) Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuk
kliniklerinde, özel eğitim kurumlarında,
çocukların gelişim alanlarını (bedensel,
zihinsel, sosyal ve duygusal, öz bakım )kalite
yönetimi bilinciyle, sağlık ve güvenlik ilkeleri
doğrultusunda açıklar.
4) Explains the child development areas (physical,
mental, social and emotional, self care) in
educational institutions, child clinics, special
education institutions, with quality management
awareness, in parallel with the health and safety
principles.
34
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çocuk ve Müzik
İngilizce / English
Child and Music
Dersin Kodu
Course Code
CGP108
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/2
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
1
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
6
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin önemini kavrama, erken
çocuğun müziksel gelişimini bilme, okul öncesi eğitimde müziğin
kullanımına yönelik ilkeleri bilme ve uygulama, Dünya’da okul
öncesi eğitimde müziğin kullanımı ile ilgili farklı yaklaşımları
bilme. Çocuk şarkılarını yorumlayabilmek için müzik yazısı
bilgilerini kazanmalarını sağlama ve müzik aleti eşliğinde şarkı
dağarcığı geliştirme.
Understanding the importance of music education in pre-school
education, early child development of musical awareness,
knowledge and application of the principles for the use of music in
pre-school, pre-school education in the world of music Different
approaches on how to use music to interpret the text information to
advance songs and music vocabulary as a development tool with a
song.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
35
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Tanışma okul öncesi eğitimde müziğin Meeting place and importance of music in preyeri ve önemi.
school education.
2
Sesini doğru kullanma ve doğru şarkı
söyleme teknikleri,diyafram kavramı.
3
Okul öncesi eğitimde kullanılan müzik Types of music used in pre-school education.
türleri. Nota bilgisi.Doğadan toplanan Note information. Natural collected material to
materyalle ritm aleti oluşturma.
create rhythm instrument.
4
Okul öncesinde kullanılan çalgılar ve Instruments used, and the importance of preönemi. Ezgili ve ezgisiz ritim çalgıları. school. Rhythm and melody instruments.
Artık materyalle ritm aleti oluşturma. Creating a rhythm instrument in the material.
5
Orff çalgılarından 'Metalefon' ve
'Ksilefonun' tanıtımı ve kullanımı.
Orff instruments of 'Metalefon' and 'Ksilefonun'
presentation and use.
6
Okul öncesi çocuğuna uygun şarkı
dağarcığı geliştirme Çalgı ve solfej
eğitimi.
Instrument development of appropriate
vocabulary pre-school children singing and
solfeggio training.
7
Okul öncesi müzik eğitiminde
kullanılan teknikler (Orff öğretisi,
yaratıcı drama, Dalcroz v.b)
Techniques used in pre-school music education
(Orff teaching, creative drama, Dalcroz, etc.)
8
Okul öncesi çocuğuna uygun şarkı
dağarcığı geliştirme.
Pre-school children singing the appropriate
vocabulary development.
9
Ülkemizde ve dünyadaki müzik
türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve
özellikleri.
Description and characteristics of types of
music and instruments in our country and
around the world.
10
Okul öncesi müzik eğitiminde
performans çalışmaları
Pre-school performance studies in music
education
11
Okul öncesi eğitimde müzik saatinin
planlanması ve uygulama örnekleri
Time of pre-school education, planning and
implementation examples of music
12
Çocuk şarkıları üzerinde dikte ve
deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı
eğitimi.
Children's songs work on the dictation and
sight-reading, accompanying instrument
training.
13
Okul öncesi eğitim kurumlarında
Preschool education institutions, music events,
müzik etkinlikleri, ritm çalışmaları,
rhythm studies, singing, music, dramatization,
şarkı söyleme, müzikli dramatizasyon, efforts to distinguish sounds.
sesleri ayırt etme çalışmaları.
14
Okul öncesi eğitim kırumlarında
yaratıcı dans etkinliklerini uygulama
ve uygulamalarda dikkat edilecek
noktalar.
The right to use his voice and singing
techniques, the concept of the diaphragm.
Creative dance activities, preschool education
institutions, practice and practice
considerations.
36
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Çocuk Gelişimi alanındaki genel
kavramları tanımlar/açıklar.
1) Defines and explains general concept in Child
Development.
2) Çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal, öz
bakım becerileri ve psiko-motor
gelişimlerini açıklar.
2) Explains the cognitive, sensitive, social, self care
abilities and psycho-motor developments
3) Okul öncesi eğitim etkinliklerini
sıralar/açıklar.
3) Explains the preschool activities.
4) Okul öncesi eğitim kurumlarında
uygulanan programlar arasındaki farkları
açıklar.
4) Explains the differences between the programs
applied in preschool education institutions.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
37
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Kalite Guvencesi ve Kalite Yonetim Sistemleri
İngilizce / English
Quality Assurance and Quality Management
Systems
Dersin Kodu
Course Code
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
CGP110
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/2
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
3
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğrencilerin, genel olarak standardizayon, kalite kriterleri,
toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri
çerçevesinde çalışılacak alana yönelik olarak yapabilmeleri
amaçlanmıştır.
Students are aimed to learn in general, standardizing, quality
criteria, total quality management and quality assurance
systems
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
38
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Standardizasyon çeşitleri, ilkeleri
Standardization types, principles
2
Standardizasyon tanımı, tarihsel
gelişmi, önemi
The definition, the historical development,
the importance of standardization
3
TSE ve Standardizasyon
TSE and Standardization
4
Bölgesel ve Uluslarası
Standardizasyon Kuruluşları
Regional and International Organizations for
Standardization
5
Uluslarası standartlar ve işaretleri
International standards and signs
6
Kalite kavramı, unsurları
Quality concept and its elements
7
Toplam Kalite kavramı, amacı,
ilkeleri
Total Quality concept, purpose and principles
8
ARA SINAV
MIDTERM EXAM
9
Kalite çemberleri, Deming, Kaizen
Quality circles, Deming, Kaizen
10
Toplam Kalite Kontrol kavramı,
ilkeleri, istatistiksel araçları
Total Quality Control concept, principles,
statistical tools
11
Meslek standartı ve Türkiye
uygulamaları
Occupation standard and Turkey applications
12
Kalite güvence kavramı, mesleklere The concept of quality assurance,
göre standartların incelenmesi
investigation by profession standards
13
Mesleklere göre standartların
incelenmesi
Examination by profession standards
14
Mesleklere göre standartların
incelenmesi
Examination by profession standards
39
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Standardizasyonun tanımını yaparak
temel kavramlarını açıklar.
1) explains the fundamental concepts of standardization
by definition.
2) Standardizasyon ile kalitenin ilişkisini
açıklar.
2) explains the relationship between standardization
and quality.
3) Uluslararası standardizasyon
kuruluşlarını ve ilkelerini açıklar/sıralar.
3) explains / lists the principles of international
standardization organizations.
4) Toplam Kalite Yönetimi tanımını
yaparak temel kavramlarını açıklar.
4) explains the fundamental concepts of total quality
management by definition.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
40
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Temel Bilgi Teknolojileri
İngilizce / English
Basic Usage of Information Technology
Dersin Kodu
Course Code
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
CGP112
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/2
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
4
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu ders ile öğrenciye, bilgisayar kullanımı ile MS Microsoft
Office programlarının temel uygulamaları örnekler ile
öğretilmektedir.
In this course, students are taught to use the computer with
MS, with examples of basic applications of the Microsoft
Office programs.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
41
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Temel Donanım Bilgisi
Basic Hardware Information
2
Temel Seviye İşletim Sistemi
Bilgisi
Basic Level Operating System Information
3
İşletim Sistemi Ayarlarının
Yapılandırılması
Basic Operating System Configuration
Settings
4
İnternet Kullanımı ve Mail
Yönetimi
Using the Internet and Mail Management
5
MS Office Word 2010
MS Office Word 2010
6
MS Office Word 2010
MS Office Word 2010
7
MS Office Word 2010
MS Office Word 2010
8
ARA SINAV
MIDTERM EXAM
9
MS Office Powerpoint 2010
MS Office Powerpoint 2010
10
MS Office Powerpoint 2010
MS Office Powerpoint 2010
11
MS Office Excel 2010
MS Office Excel 2010
12
MS Office Excel 2010
MS Office Excel 2010
13
MS Office Excel 2010
MS Office Excel 2010
MS Office Excel 2010
MS Office Excel 2010
14
42
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Bilgisayarı ve donanımlarını tanır.
1) knows computers and hardware.
2) İşletim sistemini etkin bir şekilde
kullanır.
2) uses operating system effectively.
3) Yeni dosya açar, dosyalarla ilgili
düzenlemeleri yapar.
3) opens new document, organizes documents.
4) İşletim sistemine program kurup
kaldırır.
4) installs and uninstalls programs on to the operating
system.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
43
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi ll
İngilizce / English
Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi ll
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
ATA102
1/1
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
0
2
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Ürekli
Assist. Prof. Muzaffer Ürekli
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefiyle Türkiye
Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün ilke ve inkılâpları'nın
öneminin Türk gençliği tarafından kavramasını
sağlayarak, onları Atatürkçü düşünce sistemi
doğrultusunda yetiştirmektir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of the course is to provide the Turkish youth
with the information on Ataturk Principles and
Revolutions.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Dersin
Başarı
Ödevler & Projeler
Değerlendirme Yöntemi
Homework(s)&
Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
44
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Atatürk Dönemi-Çok Partili Hayata
Atatürk Period-Multi-Party System in Transition
Geçiş
2
Türk İnkılabına Karşı Tepkiler
Turkish Revolution Counter Revolution
3
Türkiye'de Anayasal Hareketler
Constitutional Movements in Turkey
4
Yeni Türk Devlet'nin
Siyasal Alanda İnkılaplar,
5
Hukuk Alanında İnkılap Hareketleri, Revolutionary Movements in the Field of Law,
Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Education
and
Culture
Revolutionary
Hareketleri
Movements
6
Toplumsal Alanda İnkılap Hareketleri, Revolutionary Movements in the social field,
Ekonomik Alanda İnkılap Hareketleri. Revolutionary Movements Economic Area.
7
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Revolutionary Movements in the social field
1923-1932 Dönemi
8
ARA SINAV
9
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Foreign Policy of Turkey in the period of 19321932-1938 Dönemi
1938
10
Atatürk Dönemi Sonrası Türkiye After Atatürk's Turkey Turkey-İnönü Period
İnönü Dönemi Türkiye'sinin İç ve Dış
Domestic and Foreign Policy, II. World War II,
Politikası, II. Dünya Savaşı,
11
Atatürk İlkeleri, Türk İnkılabının Principles of Atatürk, the Turkish revolution on
Dayandığı Bütünleyici İlkeler
the complementary principles
12
Halkçılık, Devletçilik
Populism, statism.
13
Laiklik, İnkılapçılık
Secularism, the Reformist
14
Dönemin
Değerlendirilmesi, Evaluation of the period, with related topics
Konularla ilgili Belgesel Gösterimi
Documentary Screening
Oluşumu, The new Turkish State Formation u, Political
Reforms,
MIDTERM
45
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Atatürk İlkelerini ve önemini açıklar.
2) Avrupa ve dünyadaki gelişmelerin
Türkiye Cumhuriyetine etkilerini açıklar.
3) Avrupa ve dünyadaki politikaların
Türkiye'ye etkilerini ve sonuçlarını
açıklar.
4) Kapitalizm/emperyalizmin Türkiye'ye
etkilerini betimler.
5) Komşularıyla Türkiye arasındaki
ilişkisini/sorunları açıklar.
6) Türkiye'nin Avrupa ve Dünyadaki
yerini /önemini açıklar
At the end of this course, the students;
1) Explain Principles of Atatürk and their
importance.
2) Explain the effects of the developments that
take place in Europe and Throughout the World
on Turkish Republic.
3) Explain the effects and results of European
and World politics on Turkey and the results of
them.
4)
Describe
the
effects
of
Capitalism/Emperialism on Turkey.
5) Explain the relations / problems between
Turkey and its neighbours.
6) Explain the significance of Turkey in Europe
and throughout the
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
46
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Türk Dili II
İngilizce / English
Turkısh II
TUR102
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
0
2
2
1/2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr. Gör. Bahar Yazgan
Lecturer Bahar Yazgan
Türk dilinin doğru ve düzgün kullanımı, dilin gramer kuralları ve
doğru ifade şekillerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
The aim of this course is to enable the students to use Turkish
language correctly in terms of grammar.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
47
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
II.yarıyıl programı ile kitapların tanıtımı II. semester program and the introduction of books.
I.Dönemin özetlenmesi Sunuş konularının First semester summary. Distribution and planning of
planlanması ve dağıtımı
the presentation subjects.
2
Dilekçe, rapor, özgeçmiş hakkında bilgi ve Information about petition, report, cirriculum vitae and
dilekçe uygulaması Özgeçmiş hakkında petition application.Information about the cirriculum
bilgi Sunuş
vitae and presentation
3
Dilekçe uygulaması Konuşma
Konuşmanın yaşamımızdaki yeri
4
Güzel ve etkili konuşmanın ilkeleri principles of effective and rhetoric speech. Factors
Konuşmayı etkileyen etkenler (ortam, affecting the oratory speech (media, listener, speaker's
dinleyici, konuşmacının nitelikleri)Sunuş
characteristics) Presentation
5
Dilekçe sınavı Yazınsal türlerin tanıtımı Petition exam. Introduction of literary genres (short
(öykü, şiir, roman, tiyatro vs.)
stories, poetry, novels, theater, etc.)
6
Olay öyküsü hakkında bilgi ve olay öyküsü Information about the event story, and event story
çözümlemesi Sunuş
analysis. Presentation
7
Durum öyküsü hakkında bilgi ve durum
Information about status story. Analysis of status story.
öyküsü çözümlemesi Rapor hakkında bilgi
information on report history presentation
Sunuş
8
ARA SINAV
9
Konuşmanın dokusu ve örüntüsü (ses, Texture and pattern of speech (voice, pronunciation,
telaffuz, ifade özellikleri) Hazırlıklı ve expression characteristics) prepared and impromptu
hazırlıksız konuşma. Sunuş
speech. Presentation
10
Konuşma planı (tanıtma ,tartışma, sonuç
Speech plan (introduction, discussion, conclusion
bölümleri) Planın konuşma metnine
parts). Transformation of speech into text. Presentation
dönüştürülmesi Sunuş
11
Sözlü anlatım türleri Sunuş
12
Dinleme, dinleme çeşitleri ve teknikleri
Listening, listening types and techniques. text analysis
Metin çözümleme (dinleme aracılığıyla
(through listening) presentation
Sunuş
13
Aynı konuda farklı bakış açılarıyla Comparision of two texts on the same subject arranged
düzenlenmiş iki metni karşılaştırma Sunuş by different perspectives Presentation
14
Kompozisyon yazma çalışmaları Topluluk Essay
writing.study
(expression
karşısında konuşma Sunuş
Controversial meetings. Presentation
nedir? Petition application. What is a speech ? Conversation's
place in our lives.
MIDTERM
Types of Verbal Presentation.
disorders)
48
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) I.Dönem kazanımları hakkında bilgi
edinir, dilekçe, rapor ve özgeçmiş yazmayı
öğrenir.
2) Güzel ve etkili konuşmanın özelliklerini
öğrenir, yazınsal türleri tanır.
3) Olay - durum öyküsünün ve konuşmanın
özelliklerini öğrenir.
4) Sözel anlatım türlerini öğrenir.
5) Verimli, etkili, iyi bir dinlemenin nasıl
olacağını öğrenir.
6) Farklı bakış açısıyla konulara yaklaşmayı
öğrenir.
7) Tartışma kurallarını öğrenir.
8) Topluluk karşısında nasıl konuşacağını
öğrenir.
9) Sınava hazırlıklı olup olmadığı konusunda
eksiklerini tamamlar
At the end of this course, the students;
1) Learn about the first term gains, learn to
petitions, reports, and write their resume.
2) Learn about the properties of good and effective
speech, recognize literary types.
3) Learn about the properties of tale and the speech
event status and history.
4) Learn about the types of verbal expression.
5) Learn how to be a good and efficient listening.
6) Learn to approach the subject from different
perspectives.
7) Learn the rules of debate.
8) Learn how to speak in front of the community.
9) Complete whether they are ready or not for the
shortcomings of the test .
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM
OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
49
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Yabanci Dil 2
İngilizce / English Foreign Language 2
YDL102
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
3
0
1/2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi AKTS
Kredisi
ECTS
IESU
Credit
3
3
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör. Hatice Çelikkanat
Lecturer Hatice Çelikkanat
Dersin Amacı
(Tercihen
Öğrenme Edinimleri
ve
Yetiler Açısından)
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma
dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi
yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2
düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri
yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve
gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme
parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini
sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical
structures, use the structures they have already recognized, gain basic vocabulary needed for
A2 level,define the structures they have already reconized through the reading materials and
express themselves orally and in writing, explain listening materials at A2 level, and
participate in oral practices and express themselves correctly at A2 level.
Objective of Course
(Preferably expressed
in
terms of learning
outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Yok
Homework(s)
&
None
Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Dersin
Başarı
Değerlendirme
Ara Sınavlar
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Derse Katılım
Assessment Criteria
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
50
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Unit 7 "can/can't /have to/ has to"
Unit 7 "can/can't /have to/ has to"
2
Unit 7 adjectives /adverbs, reading, Unit 7 adjectives /adverbs, reading, listening,
listening, vocabulary
vocabulary
3
Unit 8 Present Continuous (affirmative) Unit 8 Present Continuous (affirmative) (negatives
(negatives and questions)
and questions)
4
Unit 8 verbs for free time activities, Unit 8 verbs for free time activities, reading,
reading, listening
listening
5
Unit 9 to be: was/were (all forms)
6
Unit 9 seasons, colours, electronic Unit 9 seasons, colours, electronic equipment
equipment
7
Unit 9 reading, listening, vocabulary
Unit 9 reading, listening, vocabulary
8
ARASINAV
ARASINAV
9
Unit 10 Past simple (affirmative, Unit 10 Past simple (affirmative, regular verbs)
regular verbs)
10
Unit 10 reading, listening, vocabulary, Unit 10 reading, listening, vocabulary, writing
writing
11
Unit 11 Past simple (negative and short Unit 11 Past simple (negative and short answers)
answers) (regular, irregular)
(regular, irregular)
12
Unit 11 reading, vocabulary, listening, Unit 11 reading, vocabulary, listening, writing
writing
13
Unit 12 Questions "where, why, how Unit 12 Questions "where, why, how much who,
much who, what when"
what when"
14
Unit 12 this, that, these, those, reading, Unit 12 this, that, these, those, reading, writing,
writing, listening
listening
Unit 9 to be: was/were (all forms)
51
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
1) learn basic grammatical structures
2) temel okuma ve dinleme becerilerini 2) build up basic reading and listening skills
geliştirirler.
3) akademik olmayan paragraf ve mektup 3) write informal paragraphs and letters
metinleri yazabilirler.
4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek 4) learn vocabulary to such an extent as to
sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları communicate at a basic level
öğrenirler.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
52
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Aile Egitimi
İngilizce / English
Parental Education
CGP201
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğrencilerin; aile kavramını,toplumsal kurumlarla olan
ilişkilerini,aile içi iletişim ve ailenin çocuğun eğitimine katılımının
önemi ve doğru yaklaşım ile iletişim yöntemlerini açıklamaları ve
farkındalık geliştirmeleri.
Students, family concept, relations with social institutions, the
importance of communication within the family and the family's
participation in the child's education and communicating with the
right approach and awareness to develop descriptions of the
methods.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
53
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Ders kaynaklarının ve ders içeriğinin aktarılması Transfer of resources and course content Course FAMILY:
AİLE:Tanımı,önemi,özellikleri,tarihsel gelişimi Definition, importance, characteristics, historical
ve aile tipleri.
development, and family types.
2
TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE Aile ve SOCIAL INSTITUTIONS AND FAMILY Family and the
Devlet Aile ve Hukuk Aile ve Eğitim Aile ve
State Family and Family Law Family and Education and the
Ekonomi Aile,Din ve Ahlak
Economy, Family, Religion and Ethics
3
ANNE BABA OLMAK:Anne Babalık Rolü
Anne Baba Olmaya Karar Verme Anne Baba
Olmaya Hazır Olmak Evlat Edinme
Parenting: The Role of Parenting Adoption To Be Ready To
Be Parents To Be A Decision-Making
4
AİLEDE İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM:
İletişimin tanımı ve ögeleri Ailede İletişim
Ailede Anne,Baba ve çocuk ilişkileri Ailede
sevgi Ailede disiplin
FAMILY COMMUNICATION AND INTERACTION:
Definition and Elements of Communication in the family
Communication in the family mother, father and child
relationships in the family love, family discipline
5
Ailede kardeşler arası ilişkiler Eşlerin yakınları
ile ilişkiler Ailede sorumluluk paylaşımı Ailede
boş zamanları değerlendirmesi
Responsibility for relations with the relatives of the spouses
in the family relations between the brothers in the family
leisure-time assessment of sharing in Family.
6
İLK TEMEL ALIŞKANLIKLAR: Yemek yeme
BASIC FIRST habits: Dining Sleep toilet habits
Uyku Tuvalet alışkanlığı
7
ÇOCUĞUN MERAK ETTİKLERİ : Cinsellik,
din inancı, ölüm
CHILD KNOW THAT: Sexuality, religion, belief, death
8
ÇOCUĞUN MERAK ETTİKLERİ : Cinsellik,
din inancı, ölüm
CHILD KNOW THAT: Sexuality, religion, belief, death
9
AİLE EĞİTİMİ: Önemi Amaçları Dikkat
edilecek noktalar Baba katılımı
FAMILY EDUCATION: The Importance of Father
participation points for the purpose of
10
AİLE EĞİTİMİ: Önemi Amaçları Dikkat
edilecek noktalar Baba katılımı
FAMILY EDUCATION: The Importance of Father
participation points for the purpose of
11
AİLE EĞİTİM MODELLERİ Modeller
Dünya’da Gerçekleştirilen Aile Eğitim
Programları Türkiye’de Gerçekleştirilen Aile
Eğitim Programları
Family Education Programs FAMILY EDUCATION
MODELS World Performed Performed Family Education
Programs in Turkey
12
AİLE KATILIMI: Önemi Amaçları Yararları
Etkileyen ve engelleyen faktörler
FAMILY INVOLVEMENT: The Importance of Affect and
factors that prevent, aims, benefits
13
OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİMDE AİLE
SCHOOL PRIOR TO PARTICIPATION IN FAMILY
KATILIM ÇALIŞMALARI: İlk görüşme
STUDIES IN EDUCATION: In the first interview
Toplantı Veli toplantısı Grup toplantısı Bireysel
interviews Family meeting.
görüşmeler
14
Ebeveyn köşesi Eğitim panosu Haberleşme
panosu Afişler Broşürler Kitapçıklar
Booklets Brochures Banners Corner Parent Education
board communication board
54
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Çocuk Gelişiminin klasik ve çağdaş Has knowledge about the classical and modern
kuramlarını bilir, bunlar arasındaki farklılıkları theories of Child Development, and explains the
ve ilişkileri açıklar.
relationship and the differences between these
theories.
2)Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin Uses ethical principles and rules relevant to the
bilgileri kullanır.
field.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile çevrenin Takes role in social responsibility projects that are
sosyal ve kültürel özeliklerine uygun sosyal compliant with the social and cultural
sorumluluk projelerinde etkin rol alır.
characteristics of the environment with social
responsibility.
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve Uses the theoretical and applied knowledge in child
uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde development, in local and global levels.
kullanır.
Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve Uses theoretical and applied knowledge and
uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak abilities in child development, for children’s
ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik fundamental rights and freedoms, in parallel with
yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve total and humanism approaches principles, in care
eğitim rollerinde kullanır
and education roles.
,
55
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Çocuk Hakları ve Koruma
İngilizce / English
Child Rights and Protection
CGP103
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğrencilerin çocuk sağlığı ve çocuklar için geliştirilen sosyal
politikalar ile ilgili olarak doğru kaynaklardan doğru bilgiye
ulaşmalarını sağlamak, Öğrencilerin; 0-18 yaş aralığındaki
çocukların sosyal yaşantı içerisinde karşılaşabilecekleri olumsuz
durumları önlemek için neler yapılabileceğine ilişkin doğru
bilgiye ulaşmalarını sağlayarak bu konuda tutum geliştirmelerini
sağlamak.
Developed for students and children and child health in relation to
social policies to ensure access to the right information from the
right sources. Allow students develop innovations for children
between 0-18 years of age in the face of social life in order to
prevent adverse situations by providing access to the right
information about what can be done about this attitude
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
56
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Ders kaynaklarının ve ders içeriğinin Transfer of resources and course content Course
aktarılması ÇOCUKLUK KAVRAMI: CONCEPT OF CHILDHOOD: A brief history of
Çocuk tanımı Çocukluğun kısa tarihi
child
2
ÇOCUK HAKLARI: Tanımı Tarihçesi
3
ÇOCUK SAĞLIĞI: Türkiye’de çocuk
sağlığı durumu Çocuk ölümleri, nedenleri CHILD CARE: Child deaths in Turkey, child health
ve göstergeler 21. yüzyıl çocuk sağlığı status, causes and indicators 21 Turkey and child
hedefleri Türkiye’nin çocuk sağlığı health programs in child health goals century
programları
4
ÇOCUK
İSTİSMARI
Fiziksel,
Child abuse physical, emotional, sexual abuse, types
duygusal,cinsel istismar türleri Görülen
of applications programs, health services Legal
sağlık sorunları Önleme programları Sağlık
approaches to health problems Shown Prevention
hizmetleri yaklaşımları Yasal uygulamalar
5
ENGELLİ
ÇOCUKLAR
Tanımlar The situation of children with disabilities in Turkey
Nedenleri Dünya’da ve Türkiye’de engelli and in the world Definitions Causes CHILDREN
çocukların durumu Raporlar
WITH DISABILITIES Reports
6
KİMSESİZ ÇOCUKLAR: Türkiye’de
Underprivileged children: Children cities in Turkey
kimsesiz çocuklar Çocuk köyleri Çocuk
advice on underprivileged children, Child Adoption
kentleri Evlat edinme
7
SOKAĞA İTİLMİŞ ÇOCUKLAR: Tanımı
CHILDREN have been pushed into the street: what
Nedenleri
Engellemek
için
can be done to Prevent it Causes Definition
yapılabilecekleri
8
ÇALIŞAN ÇOCUKLAR Tanımı Nedenleri WORKING CHILDREN What can be done to
Dünya’da ve Türkiye’de çalışan çocuklar Prevent it Causes Definition of working children in
Engellemek için neler yapılabilir
the world and in Turkey
9
MADDE BAĞIMLILIĞI VE ÇOCUK
SUBSTANCE ABUSE AND CHILD showing the
Bağımlılık etkisi gösteren maddeler Madde
effect of addictive substances Substance dependence
bağımlılığından
korumak
için
can be done to protect
yapılabilecekler
10
ÇOCUK GELİNLER: Tanımı Nedenleri
Child Brides: Ways to Prevent Definition Causes
Önleme yolları
11
SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR: Tanımı Forced into crime CHILDREN: Definition of thrust
Suça itilme nedenleri Çocuk mahkemeleri can be done to avoid the Causes of delinquency,
Önlemek için yapılabilecekler
juvenile courts
12
SAVAŞ VE ÇOCUK : Çocuk askerler WAR AND CHILD: Child soldiers during the war
Çocukların savaş sırasında ve sonrasında and after the state of children's psychological and
durumu Psikolojik ve fiziksel etkileri
physical effects
13
MÜLTECİ
ÇOCUKLAR
Nedenleri REFUGEE CHILDREN Causes Solution ways of the
Dünya’da
ve
Türkiye’de
mülteci world and the situation of children of refugees in
çocukların durumu Çözüm yolları
Turkey
14
Konuların genel tekrarı ve ödevlerin
An overview and evaluation of subject assignments.
değerlendirilmesi.
CHILDREN'S RIGHTS: Definition History
57
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES
MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuk
kliniklerinde, özel eğitim kurumlarında,
çocukların gelişim alanlarını (bedensel,
zihinsel, sosyal ve duygusal, öz bakım )kalite
yönetimi bilinciyle, sağlık ve güvenlik ilkeleri
doğrultusunda açıklar.
Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin
bilgileri kullanır.
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve
uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde
kullanır.
Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak
ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik
yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve
eğitim rollerinde kullanır.
Explains the child development areas (physical,
mental, social and emotional, self care) in
educational institutions, child clinics, special
education institutions, with quality management
awareness, in parallel with the health and safety
principles
Uses ethical principles and rules relevant to the
field.
Has sufficient awareness in the fields of the
universality of social rights, social justice,
quality culture, protecting cultural values.
Uses theoretical and applied knowledge and
abilities in child development, for children’s
fundamental rights and freedom, in parallel with
total and humanism approaches principles, in
care and education roles.
58
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Eğitimde Araç Geliştirme
İngilizce / English
Tool Development in Education
CGP205
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Okul öncesi dönemde çocukların eğitim etkinliklerine daha iyi
katılabilmesi, istenilen hedeflerin daha kolay gerçekleşebilmesi
için okul öncesi öğretmen adaylarına bu dönemde kullanılacak
araçların geliştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve beceriler
kazandılarılmasını amaçlamaktadır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The objective of this course is to make preschool children to
attend education activities more, and the preschool teacher
candidates to realize the development of instruments that are used
in this field in order to meet the objectives required by using their
skills and knowledge.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
59
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Okul öncesinde eğitsel materyal The usage and purpose of the making of
yapımının amaçları ve kullanımı.
preschool materials.
2
Okulöncesi
kullanımı.
3
Artık malzemelerden oyuncak yapımı.
4
Artık malzemelerle çalışmanın çocuğun
gelişimine katkıları. Artık malzemelerin
The contribution of working with waste
seçimi. Eğitimcilerin dikkat etmesi
material for making toys.
gereken noktalar. Artık malzemelerele
oyuncak yapımına ilişkin örnekler.
5
Maskeler ve okul öncesinde kullanımı.
Masks and their usage in preschool period.
6
Kukla bilgisi ve kullanımı.
Puppet knowledge and usage.
7
Temel kukla teknikleri. Kukla yapımı Basic techniques of Puppets. Making Puppets
ve kullanımı. Dramatizasyon ve kukla and its Usage. Dramatisation and use of
kullanımı.
puppets.
8
Kavram oyuncakları. Okul öncesi
Educative toys. Features that should be cared
dönem çocuklarına uygun kavram
on creating appropriate preschool educative
oyuncakları
geliştirmede
dikkat
toys.
edilmesi gereken özellikler.
9
Dolgu oyuncakları, kullanım amaçları.
Stuff toys, their purpose of usage. Production
yapım aşamaları, örneklerle dolgu
process, making stuff toys throughout samples.
oyuncak yapımı.
10
Modüler oyuncaklar, Oyuncak köşeleri.
Modular toys, Toy areas.
Modüler
oyuncak
tiplerinin
determining modular toy types.
belirlenmesindeki etkenler.
11
Temel sanat etkinliği malzemeleri.Boya
Basic Art Activity Equipments. Polish types
türleri boya malzemeleri, boyama
and equipments,
polish
tools,
press
araçları, baskı çalışmaları, kolaj, üç
works,collage, 3D art activities.
boyutlu sanat etkinllikleri.
12
Gösteri ve çocuk tiyatrosu için sahne Stage design for performances and children's
tasarımı.
theatre.
13
Okul öncesinde
kullanımı.
14
Resimler, kavram haritası, Model
maket,
gerçek
nesneler,
dolgu Pictures, educational map, models, real
oyuncaklar, Pazen pano, kavram objects, stuffed toys, boards, educative toys
oyuncakları (Kutu oyuncakları), Müzik and music tools.
araçları.
dönemde
yapılan
oyuncak
araçların
The usage of toys in preschool period.
Making toys from waste materials.
Factors
on
The usage of preschool tools.
60
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Okul öncesi eğitim etkinliklerini uygulamada Gets the necessary information for applying
ihtiyaç duyulan bilgiyi kazanır.
the preschool education activities.
Okul öncesi eğitimin önemi, amacı ve ilkeleri Gets the necessary information for applying
arasındaki ilişkiyi açıklar.
the preschool education activities.
Okul öncesi eğitim etkinliklerini sıralar/açıklar.
Explains the preschool activities.
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve Uses the theoretical and applied knowledge
uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde in child development, in local and global
kullanır
levels.
61
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
İş Yeri Uygulaması-I
İngilizce / English
Work Placement-I
CGP207
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
3
0
0
0
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
AKTS
ECTS
5
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğrencilerin temek düzeyde edindikleri bilgi, beceri ve
yetkinlikleri, eğitim gördükleri alanla ilgili bir iş yerinde; bilgi,
beceri ve yetkinliklerini geliştirip pekiştirmelerine yardımcı olacak
şekilde iş deneyimi kazanmalarını sağlayıp, iş hayatına uyumunu
kolaylaştırmak
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
62
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
1
İşletmenin çalışma düzenini tanır.
2
İşletmenin çalışma düzenini tanır.
3
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarını gözlemler.
4
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarını gözlemler.
5
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarını gözlemler.
6
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında
danışmanının gözetiminde yer alır.
7
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında
danışmanının gözetiminde yer alır.
8
Ara değerlendirme
9
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında ekip üyesi
olarak yer alır.
10
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında ekip üyesi
olarak yer alır.
11
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında ekip üyesi
olarak yer alır.
12
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında ortaya
çıkan problemleri gözlemler.
13
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında ortaya
çıkan problemlere üretilen çözüm
aşamalarını gözlemler.
14
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında ortaya
çıkan problemlere üretilen çözüm
aşamalarını gözlemler.
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
63
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Alana ile ilgili yapılan işin/üretimin üretim
aşamalarını gözlemleyerek teorik bilgilerini
pekiştirir.
Alana ile ilgili yapılan iş/üretim faaliyetinin içinde
yer alarak uygulama becerilerini geliştirir.
Alanında edinmiş olduğu bilişsel (mantıksal,
sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve uygulama (el
becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin
kullanımı) becerilerini iş ortamında karşılaştığı
problemleri çözmek için kullanır.
Alana ile ilgili ahlak ve etik kavramlarına uygun
hareket eder.
64
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Özel Eğitim
İngilizce / English
Special Education
CGP209
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Özel Eğitim gereksinimi olan çocukları tesbit etmek ,uygun
merkeze yönlendirmek
The objective of this course to teach students determining the
children who need special education, and leading them to an
appropriate institution.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
65
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Özel gereksinimli çocuklar ve özel Children with special needs and history of
eğitim - tarihçesi.
special education.
2
Özel Eğitime gereksinim nedenleri
3
Icebreaker activities, pschological and
Kaynaştırma ortamları,Çocuk ve
guidance service for children and their
ailelerine Psko. ve reh. hizmetleri.
families.
4
Zihinsel Yetersizliği ve Üstün zekalı
Mentally Handicapped and Gifted Children.
çocuklar .
5
Gelişimi
çocuklar.
6
Öğrenme-özgül öğrenme güçlüğü.
7
Duygusal ve Davranış bozukluğu Children with emotional and behavioral
olan çocuklar
disorders
8
Ara Sınav
Midterm Exam
9
İletişim Yetersizliği olan çocuklar
Children with Communicative Disabilities
10
Görme Yetersizliği olan çocuklar.
Children with poor eyesight
11
İşitme Yetersizliği olan çocuklar
Children with short of hearing
12
Ortopedi yetersizliği olan çocuklar.
Children with Physical Disabilities
13
Otizim ve
öğrenciler.
Autism and severely diasabled children
14
Final sınavı
tehlike
Çok
altında
ağır
olan
engelli
Reasons why special education is needed.
Children whose Development in danger.
Learning-specific learning difficulty
Final Exam
66
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları Explains the basic concepts in Child
tanımlar/açıklar.
Development field.
Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitim Explains the developmental features and
gereksinimi olan çocukların gelişimsel özellikleri learning methods and techniques of normally
ve öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklar.
developed children and children requiring
special education.
Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuk Conducts practice (physical, mental, social
kliniklerinde,
özel
eğitim
kurumlarında, and emotional, self-care) in pre-school
çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, education institutions, child clinics, private
sosyal ve duygusal, öz bakım )kalite yönetimi education institutions with a sense of quality
bilinciyle,
sağlık
ve
güvenlik
ilkeleri management.
doğrultusunda açıklar.
Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Regulates all kinds of education and practice
Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, in Child Development area (kindergarten,
işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim nursery, special education, game rooms, etc.)
çalışmaları düzenler.
67
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Çocuk Edebiyatı ve Medya
İngilizce / English
Child Literature and Media
CGP202
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4
2
0
2
6
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Dünyada ve Türkiye'deki çocuk edebiyatını tanıtmak, meslekteki
önemini kavratmak, Türkçe anadil etkinliklerini doğru planlanıp
uygulanmasını sağlamak
The objectives of this course are introducing the children's
literature in Turkey and around the world, teaching students its
importance in this occupation, providing the appliance of Turkish
Native Language activities in the right purpose.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
68
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Çocuk edebiyatının tanımı, amacı, önemi,
kapsamı, Dünyada gelişimi ve tarihçesi
Purpose, importance and definition of children's literature and
scope of the and its development in the history of the world.
2
Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi
Development of children's literature in Turkey
3
Okul öncesi dönemde çocuk-kitap ilişkisi -0-3
pProperties and characteristics of -0-3 years child-book -3-7
yaş kitapları ve özellikleri -3-7 yaş kitapları ve
years pre-school stage books the and their differences.
özellikleri
4
Okul öncesi dönemde çocuk kitaplarında
bulunması gereken temel özellikler –
Biçimselözellikler
(şekil,boy,ciltleme,kapak,kağıt,sayfa düzeni,
harfler ve punto, oyuncak ve mukavva
kitaplar, konuşan kitaplar)
Formal characteristics and basic features of pre-school
children's books-(shape, size, binding, cover, paper, page
layout, and font letters, toys and board books, talking books)
5
Resimlendirilme özellikleri (renk, çizgi, şekil,
alan ve kompozisyon, stil, ayrıntı, oran,
resimlendirme teknikleri, geleneksel resimler,
resmin işlevi, resim-metin ilişkisi) -İçerik
özellikleri (konu, tema, karakterler, üslup ve
dil, ortam, plan)
Artwork properties (color, line, shape, space and composition,
style, detail, proportion, illustration, techniques, traditional
paintings, the image function, image-to-text relationship)content features (topic, theme, characters, style and language,
media, plan)
6
Kitapların çocuğun gelişimindeki yeri ve
çocuklar için kitap seçimi -Bilişsel gelişime
etkisi -Sanatsal gelişime etkisi -Sosyal ve
ahlaki gelişime etkisi -Dil gelişimine etkisi Kişilik gelişimine etkisi
The location and selection of child development books, books
for children-cognitive development, social and moral
development effect of the effect of artistic development,effect
of language development in personality
7
Okul öncesi çocuk kitaplarının türleri Tekerleme ve şiir kitapları -Sayı kitapları Kavram kitapları -Yazısız kitaplar -Okumaya
başlama kitapları -Alfabe kitapları -Resimli
öykü kitapları
Types of pre-school children books and poetry books-the
number-rhyme books to start reading books-in-Concept
unwritten books-books-books-illustrated story Alphabet
books.
8
Çocuk edebiyatı türleri ve özellikleri I -ninni - Types and characteristics of children's literature I-lullabymani -tekerleme -bilmece -şiir
mania-rhymes-riddle-poetry
9
Ara sınav - Çocuk edebiyatı türleri ve
özellikleri II -masal -fabl -okuma parçaları efsane -destan -gezi yazısı
Mid-term exam - types and characteristics of children's
literature-reading parts of II-tale-fable-myth-saga-travel
writing
10
Çocuk edebiyatı türleri ve özellikleri III çocuk gazete ve dergileri -biyografi -anı kukla -gölge oyunu
Types and characteristics of children's literature children's
newspapers and magazines-III-biography-memoir-puppet and
shadow game
11
Çocuk edebiyatı türleri ve özellikleri IV -öykü
story and novel types and characteristics of children's
ve roman Okulöncesi çocuklarına hikaye
literature children of preschool story-telling techniques
anlatma teknikleri
12
Okul öncesi eğitimde Türkçe dil etkinlikleri ve
Turkish language in pre-school activities and the
bu etkinliklerin planlanıp uygulanmasında
implementation of planned activities
dikkat edilecek temel ilkeler
13
Türkçe dil etkinliklerinde kullanılacak araçgereç özellikleri
Characteristics of equipment used in the Turkish language
activities
14
Çocuk edebiyatı ve drama ilişkisi -Çocuk
edebiyatında dramatizasyon
Children's literature Children's literature and drama
dramatization relation.
69
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları
tanımlar/açıklar.
Çocuk Gelişiminin klasik ve çağdaş
kuramlarını
bilir,
bunlar
arasındaki
farklılıkları ve ilişkileri açıklar.
Okul
öncesi
eğitim
etkinliklerini
sıralar/açıklar
Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan
programlar arasındaki farkları açıklar.
Explains the basic concepts in Child Development
field.
Knows the classical and the modern theories of
Child Development; explains the differences and
relations among them.
Lists the preschool education activities.
Explains the differences between the programs
applied in preschool education institutions.
70
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İngilizce / English
Child Health and Diseases
CGP204
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
4
3
0
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
AKTS
ECTS
4
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrenciye çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri
sahibi olma yeterlilikleri kazandırmak.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The objectives of this course are teaching students the
competences of being skillful and having knowledge on child
health and diseases.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
71
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Sağlıklı
çocuğu
tanımak,
To know healthy children the importance of the
Toplumumuzda anne çocuk sağlığına
health of mother and child in our society.
verilen önem.
2
Yeni doğan bebek dönemi ve
New born baby period and the characteristics of
özellikleri, bu dönemde karşılaşılan
diseases encountered in this period.
hastalıklar.
3
0-2 yaş çocuklarında ihtiyaçlar ve
Needs and habits of children aged 0-2 years.
alışkanlıklar.
4
Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi ve Child health protective measures to be taken in the
evde alınacak tedbirler.
classroom and at home.
5
Fiziksel ihtiyaçlar,beslenme temizlik,
Physical needs, nutrition, hygiene, sleep, clothing,
uyku, giyim, açık hava ve beden
outdoor, and body movements.
hareketleri.
6
Çocuğun sağlığı
personelle işbirliği.
7
Hasta çocuğun özelliklerini tanımak.
8
Çocuklarda sık görülen şikayetlerle Co-operate with staff in charge on common
ilgili personelle işbirliği yapma.
complaint in children.
9
1-12
yaş
hastalıklar
10
Hastalıkların tanımı ve belirtileri; ateş,
ağlama, kusma, ishal, öksürük, karın
ağrısı, iştahsızlık, eklem ağrıları, baş
ağrısı, huysuzluk, morarma.
11
Neden sağlığını bozan ve hastalığa Why health was deteriorating, and disease-causing
neden olan etkenler.
factors.
12
Kalıtımla ilgili nedenler, çevre ile ilgili
Environmental factors,inherited factors microbes
nedenler, mikrop ve parazitler, duygusal
and parasites, emotional reasons, irregular sleep,
sebepler, düzensiz uyku, yorgunluk,
fatigue, nutrition
beslenme ile ilgili nedenler.
13
Kazalar, kırıklar, yanıklar vb.gibi.
14
0-2
yaş
çocuklarında
görülen Types, symptoms, care and prevention from
hastalıklar, çeşitleri belirtileri, bakım ve diseasess seen in children at the ages of 0-2,
korunma yolları. Aşılar ve serumlar.
vaccines and serums.
konusunda
çocuklarında
ilgili Cooperation with relevant staff about the health of
the child.
görülen
The characteristics of the child patient.
Diseases in children at ages of 1-12
The definitions of diseases and symptoms, fever,
crying, vomiting, diarrhea, cough, abdominal
pain, loss of appetite, joint pain, headaches,
moodiness, bruising.
Accidents, fractures, burns, etc.
72
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel Explains the developmental features and learning
eğitim gereksinimi olan çocukların gelişimsel methods and techniques of normally developed
özellikleri ve öğrenme yöntem ve tekniklerini children and children requiring special education.
açıklar.
Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuk Conducts practice (physical, mental, social and
kliniklerinde, özel eğitim kurumlarında, emotional, self-care) in pre-school education
çocukların gelişim alanlarını (bedensel, institutions, child clinics, private education
zihinsel, sosyal ve duygusal, öz bakım )kalite institutions with a sense of quality management.
yönetimi bilinciyle, sağlık ve güvenlik ilkeleri
doğrultusunda açıklar
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve Uses the theorotical and practical knowledge of
uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde Child Development in local and global level.
kullanır
Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve Uses the theorotical and practical knowledge and
uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak skills of Child Development in the roles of
ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik fundamental rights and freedom, totalitarian and
yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve humanistic approach principles, and care and
eğitim rollerinde kullanır.
education.
73
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Çocuk ve İletişim
İngilizce / English
Child and Communication
CGP206
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
4
2
0
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
AKTS
ECTS
3
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Çocukla İletişimin gerekliliğinin öğretilmesi amaçlanır
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The objective of this course is to teach the necessity of
communication with the child.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
74
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Çocukla iletişime giriş.
Introduction to communication with h child
2
Çocukla İletişimin Önemi.
Importance of Communication with a child
3
Çocukla İletişimin Kurumdaki Yeri ve
Önemi
Importance of communication in the organization
of children
4
Eğitim-Öğretim Ortamında Etkili Sözel Effective Verbal Communicationin Education
İletişim
Environment
5
Bir İletişim Aracı Olarak Dinleme
Listening as a Communication Tool
6
Etkin Mesaj İletme ve Etkin Dinleme
Effective Message and Effective Listening
7
Çocukla Konuşma ve Duyguları
Konuşturma Sanatı
The Art of Speech and feelings of children Speak
8
Ara sınav
Mid-term exam
9
Çocuğun Teslim Edildiği Yetişkinler
Adult looking after children
10
İletişim Süreci ve İletişim Kodları
Communication Process and Communication
Codes
11
Çocuklar üzerinde Kitle İletişim
Araçlarının Etkileri
Mass Media Effects on Children
12
Çocuğun Gelişme Aşamaları ve İletişim Stages of child development and Communication
-1
-1
13
Çocuğun Gelişme Aşamaları ve İletişim Stages of child development and Communication
-2
-2
14
Çocuklarda Medya Okuryazarlığı
Eğitimi
Media Literacy Education for children
75
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
İletişim alanında yer alan temel terim ve
kavramları tanımlar.
Çocukla iletişim kurma ilke ve yöntemleri
tanımlar.
Çocukla İletişimin önündeki engelleri tanımlar.
Explains the basic concepts and terms
communication.
Explains the basic principles and methods
communication with the child.
Explains the obstacles of communication with
child.
Çocuğun yetiştiği ortamdaki iletişimin önemini Explains the importance of communication in
tanımlar.
child's natural environment.
76
of
of
the
the
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Çocuk ve Oyun
İngilizce / English
Child and Game
CGP208
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4
1
2
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Okul öncesi eğitimde oyunun önemini ve oyun kuramlarını
kavratmak, okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatini planlama
ve uygulama becerisi kazandırmak, yaş ve gelişimsel özelliklere
göre oyun materyallerini tanıtmak, oyun aracılığı ile çocuğu
tanıma yöntemlerini kavratmak, eğitsel amaçlar doğrultusunda
okul öncesi dönem çocuklarına yönelik oyun örnekleri ve yaratıcı
materyal geliştirme becerisi kazandırmak, Türk kültürü ve farklı
kültürlerdeki oyun ve oyuncakları tanıtmak
The objectives of this course are teaching the importance of games
in preschool, its theories, planning the appropriate times of games,
teaching practical skills, creating educative toys, introducing
varieties of games and toys in Turkish culture and different
cultures.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
77
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Dersin amaçları, içeriği Oyunun
tarihsel gelişimi
Aims of the course, the historical development
of the game
2
Türk kültüründe oyun ve oyuncak
Farklı kültürlerde oyun
Games and toys in Turkish and different
cultures
3
Oyun ve Öğrenme eğitimde oyun ile
ilgili görüşler
Opinions the game about in education
4
Oyunun tanımı Oyun ile ilgili temel
kavramlar Oyunun özellikleri
Definition, basic concepts and features of game
plays.
5
Okul öncesi eğitimde oyunun yeri ve
önemi
The importance a game in pre-school education
6
Oyun gelişimi ile ilgili kuramlar :
Klasik Oyun kuramları Çağdaş oyun
kuramları
Theories about the development of the game:
Classic Game Theories, Contemporary theories
of play
7
Oyun gelişimi ile ilgili kuramlar:
Bilişsel kuramlar
Theories about the development of the game:
Cognitive theories
8
Çocuğun gelişimine bağlı oyun
aşamaları
Stages of the gameDepending on the child's
development
9
Çocuğun gelişimine bağlı oyun
aşamaları
Stages of the gameDepending on the child's
development
10
Oyun aracılığıyla çocuğu tanıma
yöntemleri Öğretim yöntemi olarak
oyun
Recognition techniques as a method of teaching
children through games
11
Oyun materyallerinin yaş ve
gelişimsel özelliklere göre
Features to be considered during the selection of
tanımlanması Oyun materyallerinin
toys.
ideal özellikleri ve materyal seçiminde
dikkat edilmesi gereken özellikler
12
Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun
Considerations in planning the preschool
saatinin planlanmasında dikkat
education institutions, the play time.
edilecek noktalar
13
Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul
öncesi dönem çocuklarına yönelik
oyun örnekleri ve yaratıcı materyal
geliştirme
Material design for childrem
14
Oyun yolu ile uyumsuz çocuklarda
davranş değişikliği yaratma
Changing behaviours through games
78
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları Explains
tanımlar/açıklar.
the
basic
concepts
of
Child
Development.
Çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal, öz bakım Explains the cognitive, emotional, social and selfbecerileri ve psiko-motor gelişimlerini açıklar.
care skills and psycho-motor development of
children.
Okul öncesi eğitim etkinliklerini sıralar/açıklar.
Explains the preschool activities.
Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan Explains the differences among the programs
programlar arasındaki farkları açıklar
applied in preschool institutions.
79
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
İlk Yardım
İngilizce / English
First Aid
CGP210
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
4
2
0
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
AKTS
ECTS
4
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilerin ilkyardım ile ilgili doğru kaynaktan doğru ve temel
bilgiye ulaşarak bu konuda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The objective of this course is to teach students the basic
knowledge and skills of first-aid.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
80
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:Tanımı,
amaçları,İlkyardımcıda bulunması gereken
özellikler,İlkyardımda önemli telefon numaraları
FIRST AID MEASURES GENERAL
INFORMATION: Definition, objectives, must be
present First aid features, emergency phone numbers
2
İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE İŞLEVLERİ
sistemler: dolaşım,solunum,sinir,kasiskelet,sindirim,endokrin,boşaltımsistemleri
ile,Deri,bağşıklık sistemi, üreme sistemi ve
duyular
HUMAN BODY STRUCTURE AND FUNCTIONS
systems: circulatory, respiratory, nervous, muscularskeletal, digestive, endocrine, excretory systems
with,skin,immune system, reproductive system, and
the senses
3
OLAY YERİNİN VE HASTA/YARALININ
DEĞERLENDİRİLMESİ:Olay yerinin
EVENT LOCATION AND PATIENT
EVALUATION: case setting
4
KANAMALAR:Kanamalar Şok
BLEEDING: bleeding Shock
5
YARALANMALAR:Tanım, genel ilkyardım
kuralları,Kapalı ve açık yaralanmalar,Ezilme,
kafa, omurga,göğüs,karın yaralanmaları
INJURIES: Definition, general first aid rules, closed
and open injuries, crushing, skull, spine, chest,
abdomen injuries
6
KIRIK, ÇIKIK VE
Fractures, dislocations and sprains: Fractures,
BURKULMALAR:Kırıklar,Burkulmalar,Çıkıklar,
Sprains and Dislocations, Detection and bandages
Tespit ve sargılar
7
YANIKLAR:Tanım, çeşitleri,
ciddiyeti,derinliği,Sıcak çarpması,Sıcak
krampı,Sıcak bitkinliği DONMA:Donmada
ilkyardım
BURNS: Definition, types, severity, depth, Heat
stroke, Hot cramps, heat exhaustion, freezing aid
8
ARA SINAV
Mid-terms
9
ZEHİRLENMELER:Belirti ve bulgular,Genel
ilkyardım uygulamaları,Zehirlenme yolları ve
ilkyardım
POISONING: Signs and symptoms, general first aid
practices, ways of poisoning and first aid
10
HAYVANVEİNSAN
Animal and human bites: Snakes, bees, scorpions,
ISIRMALARI:Yılan,arı,akrep,kene,deniz canlıları
ticks, sea creatures bites and first aid, first aid and
ısırmaları ve ilkyardım,Diğer hayvan ve insan
other animal and human bites
ısırmaları ve ilkyardım
11
YABANCI CİSİM KAÇMASI:Göz, kulak, burun
yabancı cisim kaçması ve ilkyardım uygulamaları
Eye, ear, nose, foreign bodies, and first-aid
applications to escape
12
BOĞULMALAR:Genel olarak boğulmalarda
uygulanması gereken ilkyardım,Suda boğulmalar
ve ilkyardım
First aid in Drowning
13
YARALININ KAZA YERİNDEN
ÇIKARILMASI VE TAŞINMASI:Hasta ve yaralı
taşınmasında genel kurallar,Hasta ve yaralı
Transportation of the patient or the injurded.
taşınırken verilmesi gereken pozisyon,Sürükleme
yöntemleri,Araç içindeki yaralıyı taşıma,Kısa
mesafede süratli taşıma
14
DİĞER ACİL DURUMLAR:Bilinç
bozukluğu,Bayılma,Koma,Havale,Epilepsi,Şeker
hastalığına bağlı ortaya çıkan acil
durumlar,Göğüste ve karında şiddetli ağrı
OTHER EMERGENCY SITUATIONS: Impaired
consciousness, fainting, coma, Money Order,
Epilepsy, which is caused by diabetes emergencies,
severe pain in the chest and abdomen
81
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
İnsan vücudundaki sistemleri tanımlar.
Identifies the systems in human body.
İlkyardımda önemli telefon numaralarını Lists the emergency numbers in first aid.
sıralar.
İnsan vücudunun yapı ve işlevlerini tanımlar.
Explains the structure and the functions of human
body.
İlk yardım ve acil yardımı amaçlarını açıklar.
Explains the purposes of first aid
82
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
İş Yeri Uygulaması-II
İngilizce / English
Work Placement-II
CGP212
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4
0
0
0
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğrencilerin temek düzeyde edindikleri bilgi, beceri ve
yetkinlikleri, eğitim gördükleri alanla ilgili bir iş yerinde; bilgi,
beceri ve yetkinliklerini geliştirip pekiştirmelerine yardımcı olacak
şekilde iş deneyimi kazanmalarını sağlayıp, iş hayatına uyumunu
kolaylaştırmak
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Students are acquired to develop competencies and to gain work
experience to help consolidate, simplify compliance of business
life with their basic level of knowledge, skills and competencies
related to their work place, education, information, skills.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
83
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
İşletmenin çalışma düzenini tanır.
They recognize the business work order.
2
İşletmenin çalışma düzenini tanır.
They recognize the business work order.
3
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarını gözlemler.
They observe Product / service / work-based
stages of production activities.
4
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarını gözlemler.
They observe Product / service / work-based
stages of production activities.
5
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarını gözlemler.
They observe Product / service / work-based
stages of production activities.
6
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında
danışmanının gözetiminde yer alır.
They are under the supervision during Product /
service / business the stages of production
activities.
7
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında
danışmanının gözetiminde yer alır.
They are under the supervision during Product /
service / business the stages of production
activities.
8
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında
danışmanının gözetiminde yer alır.
They are under the supervision during Product /
service / business the stages of production
activities.
9
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında ekip üyesi
olarak yer alır.
Product / service / work as a team member in the
stages of production activities are based.
10
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında ekip üyesi
olarak yer alır.
They take place as a team member in the stages of
production activities based on Product / service /
work
11
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
faaliyetlerinin aşamalarında ekip üyesi
olarak yer alır.
They take place as a team member in the stages of
production activities based on Product / service /
work
12
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
They observe product / service / business
faaliyetlerinin aşamalarında ortaya çıkan problems that arise in the stages of production
problemleri gözlemler.
activities.
13
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
They observe product / service / business
faaliyetlerinin aşamalarında ortaya çıkan
problems that arise in the stages of production
problemlere üretilen çözüm aşamalarını
activities.
gözlemler.
14
Ürün/hizmet/ iş temelli üretim
They observe product / service / business
faaliyetlerinin aşamalarında ortaya çıkan
problems that arise in the stages of production
problemlere üretilen çözüm aşamalarını
activities.
gözlemler.
84
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Alana ile ilgili yapılan işin/üretimin üretim
aşamalarını gözlemleyerek teorik bilgilerini
pekiştirir.
Alana ile ilgili yapılan iş/üretim faaliyetinin
içinde yer alarak uygulama becerilerini
geliştirir.
Alanında edinmiş olduğu bilişsel (mantıksal,
sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve uygulama
(el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve
gereçlerin kullanımı) becerilerini iş
ortamında karşılaştığı problemleri çözmek
için kullanır.
Alana ile ilgili ahlak ve etik kavramlarına
uygun hareket eder.
They develop skills in taking part in the application of
the field of business / production activity.
They act in accordance with the concepts of morality
and ethics in the field.
They use their skills acquired in the field of cognitive
(logical, intuitive and creative thinking) and practical
(involving manual dexterity and methods, materials,
tools and equipment use), to solve the problems faced
by the business environment.
They communicate with other stakeholders related to
the field effectively and continuously .
85
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Okul Öncesinde Fen ve Matematik
İngilizce / English
Science and Mathematics in Preschool
CGP214
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Okulöncesi dönemde çocuklar fen ve natematik çalışmaları bilgi
edinme ve kanıtlama değil, düşünme ve yapma işlemidir.
Çocukların soruları onların doğa, insanlar, hayvanlar, bitkiler vb.
hakkındaki ilgilerini yansıtır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The objectives of this course are teach students science and
mathemathics as thinking and practice, not as acquiring
knowledge and proving. The questions of the children reflect their
interest in nature, human, animals, plants and etc.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
86
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Okulöncesi dönemde matematikle ilgili The basic concepts and skills related to
temel kavramlar ve beceriler.
mathematics in preschool education.
2
Sınıflandırma, Birebir eşleme,
Karşılaştırma.
Classification, mapping and comparisons
3
Sıralama, Sayı kavramı; rakamları
tanıma, yazma, sayma ve basamakları
concept of number, numerals recognition,
writing, counting, and its steps.
4
İşlem kavramı, toplama, çıkarma
bölme.
The concept of addition, subtraction, division.
5
Uzaysal algı. Uzaysal algı ile etkinlik
örnekleri.
.Spatial perception. Spatial perception and
examples of activities.
6
Geometrik şekiller. Gemetrik şekillerle Geometric shapes. Example activities to do with
yapılacak etkinlik örnekleri.
shapes.
7
Ölçme, uznluk ölçüleri, alan ölçüleri,
hacim, kütle, zaman ölçüleri.
Measurements length measurements, field
measurements, volume, mass, time dimensions.
8
Garfikler. Bilgisayar destekli
matematik öğrenimi.
Graphics. Computer aided maths learning
9
Okulöncesi dönemde fen ve doğa
eğitimi ve amaçları.
Science and nature education in preschool
education.
10
Çocuklarda öğrenme deneyimlerinin
kazandırılması. Doğal öğrenme,
informal öğrenme, yapılandırılmış
öğrenme.
Natural learning, informal learning, structured
learning.
11
Fen çalışmalarının niteliğini belirleme,
fen ile ilgili amaç ve kazanımları
To determine the qualities of Science studies.
örneklerle ilişkilendirme.
12
Günlük planda fen etkinlikleri
içerisinde yer alabilecek çalışmalar.
Studies of science activities that may be included
in the daily plan.
13
Okulöncesi dönemde fen eğitiminde
öğretim yöntemi olarak deneyler,
deney çeşitleri.
Science education in preschool education as a
method of teaching experiments, experimental
variations.
14
Okulöncesi dönemde fen ile ilgili
deney örnekleri.
Experimental samples of preschoolers about
science.
87
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan Explains the preschool education programs
programlar arasındaki farkları açıklar
and their differences.
Okul öncesi eğitim etkinliklerini uygulamada Acquires the required
ihtiyaç duyulan bilgiyi kazanır.
preschool activities.
Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları Explains the
tanımlar/açıklar
development.
Okul öncesi eğitim etkinliklerini sıralar/açıklar.
basic
knowledge
concepts
of
on
child
Lists the preschool education activities.
88
DERS İÇERİKLERİ
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ( 2+0 ) 2 (ECTS:2)
Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.
CGP101 Çocuk Gelişimi-I ( 2+0 ) 2 (ECTS:5)
Gelişim ilkeleri, gelişimde temel kavramlar, gelişim dönemleri, gelişime etki eden faktörler.
Bilişsel gelişim, dil gelişim, fiziksel gelişim ve psikomotor gelişimi kavramları ve kuramları.
CGP 103 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı ( 3+0 ) 3 (ECTS:6)
Ruh sağlının tanımı, çocuk ruh sağlığının dönemleri, zeka gelişimi, aile yapısı, çocuk
yetiştirme sanatı, çocukluk dönemi özel sorunlar, çocuk ruh sağlığı, ergenlik dönemi ve
ergenlik döneminde sorunlar.
CGP105 Eğitimde Drama ( 2+2 ) 3 (ECTS:6)
Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama,
Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın
yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre
sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler,
eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama
örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
CGP107 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik ( 2+0 ) 2 (ECTS:3)
Ders; girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, kuruluşu, yönetimi,
yaratıcılık ve girişimcilik, girişimcinin özellikleri, girişimcilik türleri, iş planı hazırlama,
girişimciliğe destek sağlayan kuruluşları ve şartları konularını kapsamaktadır.
YDL101 İngilizce-I ( 2+0 ) 2 (ECTS:4)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma
uygulamalarından oluşmaktadır.
CGP109 Mesleki Sorumluluk ve Etik ( 2+0 ) 2 (ECTS:2)
Ahlak, Etik ve Meslek Etiği konuları kuramsal çerçevede anlatılacaktır.
TUR101 Türk Dili-I ( 2+0 ) 2 (ECTS:2)
Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II ( 2+0 ) 2 (ECTS:2)
Cumhuriyetin kökleşmesi için yapılan devrimler ve batılılaşma çabaları, demokrasinin
unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası edinir.
CGP102 Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği ( 2+0 ) 2 (ECTS:3)
89
Temiz çevrenin önemi, çevre kirliliği çeşitleri, çevre koruma,iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
yasa ve yönetmelikler.
CGP104 Çocuk Beslenmesi ( 2+0 ) 2 (ECTS:3)
İnsan vücudunun yapısı ve çalışması, beslenme ile ilgili tanımlar ve besin öğeleri, gebelik
döneminde beslenme, emziklilik döneminde beslenme, 0-1 yaş döneminde beslenme, okul
öncesi dönem çocuklarında beslenme, adölesan beslenmesi, çocuklara sağlıklı beslenme
alışkanlıklarının kazandırılması, beslenme ile ilişkili problemler, yiyecekleri hazırlama,
pişirme ve saklama ilkeleri, okul öncesi dönem çocukları için menü planlama.
CGP106 Çocuk Gelişimi-II ( 2+0 ) 2 (ECTS:3)
Gelişim ilkeleri, gelişimde temel kavramlar, gelişim dönemleri, gelişime etki eden faktörler.
sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişim ahlak gelişimi ve cinsel gelişim kavramları ve
kuramları.
CGP108 Çocuk ve Müzik ( 1+2 ) 2 (ECTS:6)
Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik
gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin
kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk
şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme
teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve
donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar.
çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi. Okul öncesi
eğitiminde müziğin önemi. Okul öncesi eğitimde kullanılan müzik türleri ve çalgılar. Müzik
etkinliklerinde kullanılabilecek ritim araçları ve özellikleri. Temel müzik bilgileri. Okul
öncesi çocuğa uygun şarkı seçimi. Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik etkinlik türleri.
Okul öncesi eğitim kurumlarında şarkı söyleme, ritim, ses ayırt etme, müzik dinleme, Yaratıcı
drama ve yaratıcı dans çalışmaları. Eşlik çalgısı eğitimi. Rutin etkinliklerde, serbest zaman ve
grup etkinliklerinde müzik. Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik saatini planlama ve
uygulama.
YDL102 İngilizce-II ( 2+0 ) 2 (ECTS:4)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma
uygulamalarından oluşmaktadır.
CGP110 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri ( 2+0 ) 2 (ECTS:3)
Ders; standartdizasyonun tarihi gelişimi, ilgili kuruluşlar ve çalışmaları, kailte, kalite kontrol,
toplam kailte yönetimi, sorun çözme yöntemleri, yeni kalite araçları, kalite güvence sistemleri
ve mesleğe göre standartları konularından oluşturmaktadır.
CGP112 Temel Bilgi Teknolojileri ( 2+0 ) 2 (ECTS:4)
Bu ders, Temel Donanım Bilgisi, Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi, İşletim Sistemi
Ayarlarının Yapılandırılması, İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi,MS Office Word 2010,
MS Office Powerpoint 2010 ve MS Office Excel 2010 konularını kapsar.
90
TUR102 Türk Dili-II ( 2+0 ) 2 (ECTS:2)
Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.
CGP201 Aile Eğitimi ( 2+0 ) 2 (ECTS:5)
Aile,Aile İçinde Çocuk,Sevgi,İlk Temel Alışkanlıklar,Psikopedagojik Kaynaklı
Sorunlar,Kardeş,İlişkileri,Çocukla İletişim,Sosyalleşme Ve Çocuk, Çocuğun Merak
Ettikleri,Yetişkin Eğitimi, Anne Baba Eğitim Programı Örnek Çalışması.
CGP203 Çocuk Hakları ve Koruma ( 2+0 ) 2 (ECTS:5)
Çocukluk Kavramı,Çocuk Hakları,Çocuk Sağlığı,Çocuk İstismarı,Engelli Çocuklar,Kimsesiz
Çocuklar,Sokağa İtilmiş Çocuklar ,Çalışan Çocuklar ,Madde Bağımlılığı ve Çocuk,Çocuk
Gelinler,Suça İtilen Çocuklar,Savaş Ve Çocuk,Mülteci Çocuklar,Sivil Toplum Örgütleri
CGP205 Eğitimde Araç Geliştirme
( 2+0 ) 2 (ECTS:5)
Öğrenmeyi kolaylaştırmak için öğrenme ortamlarının çocukların gereksinimleri doğrultusunda
düzenlenmesi için gerekli eğitsel araç gereçlerin oluşturulması gerekmektedir. Oyun öğrenimi
için araçların hazırlanması, artık malzemlerden araç gerçlerin hazırlanması, maskeler,
kuklalar, kavram oyuncakları, dolgu oyuncakları, modüler oyuncaklar, çocuk tiyarosu için
malzemelerin hazırlaması.
CGP207 İş Yeri Uygulaması-I ( 0+0 ) 0 (ECTS:5)
İş yerinde uygulama; öğrencinin uygulama yaptığı kurumdaki/işletmedeki danışmanı ile
birlikte uygulama faaliyetlerini planlayarak yürütmesini, plan doğrultusunda alanı ile ilgili
çeşitli iş/üretim faaliyetlerine dahil olarak, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri eyleme
dökmesi süreçlerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği faaliyeti sonunda İstanbul Arel
Ünversitesi “Yerinde Uygulama Yönergesi” kapsamında hazırlayacağı yazılı raporu bağlı
olduğu programın ilgili sorumlusuna sunar.
CGP209 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri ( 2+0 ) 2 (ECTS:5)
okul öncesi eğitim programının tanımı, önemi, özellikleri; program geliştirme ilkeleri, okul
öncesi eğitimde kalite ve meslek etiği, MEB okul öncesi eğitim programları, okul öncesi
eğitimde yıllık plan ve günlük planlar, erken çocukluk döneminde yaygın olarak kullanılan
eğitim programları: proje tabanlı öğrenme, montessori, high scope, reggio emilia; davranış
yönetimi ve öğrenme süreci, yıılık ve günlük plan uygulaması
CGP211 Özel Eğitim ( 2+0 ) 2 (ECTS:5)
Öz.Eğt.Gereksinimine sebep olacak,olan durumların,tanınması ve gruplaması.
CGP 202 Çocuk Edebiyatı ve Medya ( 2+0 ) 2 (ECTS:6)
Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk
kitapları ile tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen duyarlı bireylerin
yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması
gereken özellikler (tasarım, içerik, eğitsel). Bu özelliklerin çocuk edebiyatında Türk ve dünya
91
klasiklerinden seçilen örnekler üzerinde incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının çocuğun
gelişimine olan olumsuz etkileri. Çocuk kitaplarının yaş gruplarına uygunluğu ve çocuk kitap
ilişkisi. Çocuk edebiyatı türleri ( şiir, destan, masal, öykü, roman, tekerleme, bilmece v.b)
özellikleri ve çocuğun gelişimine olan katkıları. Okulöncesi eğitimde Türkçe dil etkinlikleri
ve bu etkinliklerin planlanmasında, uygulanmasında temel ilkeler ve dikkat edilecek noktalar.
Türkçe dil etkinlikleri sırasında kullanılacak araç-gereç özellikleri. Etkinliğin uygulanmasında
kullanılan yöntem ve teknikler.
CGP 204 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ( 3+0 ) 3 (ECTS:4)
çocuk sağlığını korumaya yönelik tedbirleri alma ve çocuk hastalıklarının nedenleri, belirtileri
hakkında bilgi sahibi olma.
CGP206 Çocuk ve İletişim ( 2+0 ) 2 (ECTS:3)
Çocuk, İletişim ve Çocukla doğru iletişim kuma konuları kuramsal çerçevede anlatılacaktır.
CGP 208 Çocuk ve Oyun
( 1+2 ) 2 (ECTS:3)
Oyunun tarihsel gelişimi, oyunun tanım ve özellikleri, okul öncesi eğitimde oyunun yeri ve
önemi, oyun kuramları, gelişime bağlı oyun aşamaları, oyun çeşitleri ve özellikleri, oyun
aracılığıyla çocuğu tanıma yöntemleri, oyun materyallerinin ideal özellikleri ve materyal
seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler, oyun saatinin planlanmasında dikkat edilmesi
gereken noktalar, eğitsel amaçlar doğrultusunda oyun ve yaratıcı materyal geliştirme,oyun
yolu ile uyumsuz çocuklarda davranış değişikliği yaratma
CGP210 İlk Yardım ( 2+0 ) 2 (ECTS:4)
Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi
yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması yada DURUMUN DAHA KÖTÜYE
GİTMESİNİ önleyebilmek amacıyla, OLAY YERİNDE, tıbbi araç gereç aranmaksızın,
MEVCUT ARAÇ VE GEREKÇELERLE yapılan İLAÇSIZ uygulamalardır
CGP 212 İş Yeri Uygulaması-II ( 0+0 ) 0 (ECTS:5)
İş yerinde uygulama; öğrencinin uygulama yaptığı kurumdaki/işletmedeki danışmanı ile
birlikte uygulama faaliyetlerini planlayarak yürütmesini, plan doğrultusunda alanı ile ilgili
çeşitli iş/üretim faaliyetlerine dahil olarak, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri eyleme
dökmesi süreçlerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği faaliyeti sonunda İstanbul Arel
Ünversitesi “Yerinde Uygulama Yönergesi” kapsamında hazırlayacağı yazılı raporu bağlı
olduğu programın ilgili sorumlusuna sunar.
CGP 214 Okul Öncesinde Fen ve Matematik ( 2+0 ) 2 (ECTS:5)
Okulöncesi dönemde mataematik fen eğitimi, doğrudan bilgilerin çocuğa aktarılması olayıp
bunları yaparak ve yaşayarak öğrenmesi temeline dayanmaktadır. Matemetik ve fen
öğreniminde kavramların çocuklara nasıl öğretileceğinin bilinmsei ve öğretmenin çocuk için
uyarıcı bir çevre hazırlamak ve problemin çözümünde çocuğun ihtiyacı olduğu anda ona
rehberlik etmesini amaçlamaktadır.
92
93
Download

1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem