10.Management malých a středních firem
Managementu jsou typické některé rysy:
•
Specifické aktivity zaměřené na lidi tak, aby dělali co je potřeba.
Používá se zde rozhodování, plánování, organizování, ovlivňování,
kontrola apod.
•
Aktivity zaměřené na klíčové záležitosti, které významným
způsobem ovlivňují vývoj organizace.
•
“Tah na branku”
•
Užitek a riziko
Management není ve vakuu, působí na něj prostředí a je potřeba respektovat
legislativní předpisy. Navíc se všechno mění a je potřeba na to reagovat.
Manažerské aktivity se dělí na:
A.
• Strategické řízení
• Taktické řízení
• Operativní řízení
B.
• Provozní řízení
• Produktový management
• Projektové management
• Finanční řízení
Doporučení managementu praxi
• KO faktor ovlivňují prosperitu firmy
• Externí
• Interní
Věcné
Věcné
Finanční
Finanční
Finanční
Neschopnost
Podnikatelská rizika
Důležitou roli hraje marketing. Ten se vyvíjel takto:
60tá léta • Životní cyklus výrobku - zavádění, rozšiřování, zralost, ústup
• Marketingový mix - place, price, product, promotion
70tá léta • Segmentace
• Diagnostika produkčního portfolia
• Economy of scale - úspory z rozsahu
80tá léta • Zohledňování konkurence a získávání konkurenční výhody
90tá léta • E-business
• Individuální marketing
Dalším konceptem je orientace na zákazníka, který je založen na faktu, že je nejprve
potřeba provést situační analýzu (říct si, kdo jsou naši obchodní zástupci, zákazníci,
zákazníci našich zákazníků), identifikaci potřeb a provést změny uvnitř firmy, které
se budou orientovat na zákazníka.
Řízení vztahů se zákazníky je naproti tomu manažerský přístup, který zvýšení
výkonnosti spatřuje ve vztazích se zákazníky. Rysy CRM jsou:
• win-win • důraz na vztahy • tvorba hodnoty pro zákazníka
• OK faktor
Selský rozum
Správné řídící
praktiky
Principy manažerské práce
• Priorit: Paretovo pravidlo (80% věcí co dělám má 20% vliv na business a
20% věcí má 80% vliv na můj business).
• Prevence: Vhodnější je nedostatkům předcházet než pak odstraňovat
důsledky neřešení
Zohledňování cíle v jakékoliv manažerské činnosti říká, že
každá naše aktivita by měla splňovat nějaký cíl.
Nové názory na podnikání se opírají o fakt, že v dnešní době převažuje
nabídka nad poptávkou a je proto nutné hledat nové pojetí v podnikání.
Základem je to, že skončila éra výrobce a začala éra spotřebitele.
Zase tu vyvstávají některé otázky:
• Které produkty jsou pro firmu efektivní a které ztrátové?
• Které produkty budou pro firmu efektivní v blízké budoucnosti a
které se mohou stát problémové?
• Je současný počet a struktura vyráběné produkce vhodná, neměla by se
změnit?
• Jaký je podíl tržeb za jednotlivé výrobky nebo výrobkové skupiny?
Nové pohledy na zvyšování výkonnosti firmy se zaměřují na zákazníky.
• Od zákazníků k produktům a následně k procesům
• Od minulosti k budoucnosti
• Současné predikce budoucnosti se opírají o analýzy minulých dat.
• Zároveň však aktuální dění má větší význam, protože se všechno hrozně
rychle mění a minulá data nemusí být to, od čeho bysme se měli odrážet.
• Důležité teda je např. za kolik si koupil v loňském roce náš největší
zákazník, z čehož můžeme usuzovat, za kolik si koupí letos, ale důležitější
pro nás bude znalost jeho kupního potenciálu pro tento rok.
• Klíčová teda pro nás bude znalost našich zákazníků.
Pokud má firma jasno v tom, kdo jsou její zákazníci, je potřeba zaměřit se na
management produktů. Cílem je mít ty produkty, které poptávají zákazníci, přičemž dílčí
aktivity k naplnění těchto požadavků jsou:
• Diagnostika produkčního portfolia
• Úvahy nad strukturou produkčního portfolia
• Strategie zaměřená na produkt
• Management nových produktů
Malé a střední firmy orientují svou činnost do oblasti služeb - zde se jedná o
management služeb.
V této oblasti se velmi často ztotožňuje osoba vlastníka s manažerem firmy - chybí
střední a nižší management. Větší důraz je kladen na zaměstnance, kteří jsou nositelem
znalosti a poskytují služby. S poskytováním služeb souvisí i franchising či export
služeb (např. cestovní ruch, doprava, finanční služby, IT apod).
Management výroby (procesů) se soustředí především na řízení provozních činností,
protože jsou to ony, které jsou určujícím předmětem zájmu řízení výroby. Obvyklými
požadavky na jejich průběh jsou:
• Kvalita, dodržení legislativy a respektování očekávání zákazníků
• Hospodárnost
• Dodržování termínů
Pro úspěšné podnikání je potřeba udržet konkurenceschopnou právě provozní základnu.
K tomu se využívá celá řada metod, např. štíhlá výroba. V ní jde o omezení všeho, co
firmu omezuje v jejím růstu, je také vhodné aplikovat přístup Just In Time. Dále se ve
firmách aplikuje procesní řízení, kde se zase firma rozdělí do jednotlivých procesů a
jejich nastavení tak, aby přinášely hodnotu pro zákazníka při udržení požadované
výnosnosti. Přístup šest sigma naproti tomu usiluje o redukci kolísání parametrů kvality,
benchmarking se používá při zdokonalování výrobků skrz srovávání s podobnými
produkty.
Pro realizaci změn ve firmě se používá projektový management. Projekt je sled
činností, které:
• Mají specifický cíl, který má být dosažen ve stanovených mezích
• Má stanovený začátek a konec
• Má stanovený rozpočet
• Vyžaduje lidské i jiné zdroje
• Jsou víceúčelové (např. prolínají se více funkčními útvary)
Řízení projektů probíhá v několika fázích:
• Příprava • Plánování • Realizace• Kontrola realizace• Ukončení
Existují metodiky pro řízení projektů (PMBOK, PRINCE2 apod).
Download

10.Management malých a středních firem