KTO SME
KTO SME
Spoločnosť Elfa Consulting & Training (ELCT) chce byť silným partnerom
Spoločnosť Elfa Consulting & Training (ELCT) chce byť silným partnerom
pre vzdelávanie a projekty. Našim cieľom je ponúknuť školám profesionálne
vzdelávanie
a projekty.
Našim cieľom
je ponúknuť
školám profesionálne
apre
komplexné
vzdelávacie
a poradenské
služby:
odborné školenia
a oficiálne
a komplexné vzdelávacie
poradenské
služby: odborné
školenia
a oficiálne
akreditované
vzdelávanieapre
učiteľov, expertné
a metodické
aktivity,
prípravu
vzdelávanie
pre učiteľov,
expertné
metodické aktivity,
prípravu
aakreditované
implementáciu
vzdelávacích
projektov
a službyaelektronického
vzdelávania
(e-learning).
a implementáciu vzdelávacích projektov a služby e-learningu.
Klient
Klient u
u nás
nás nájde
nájde kvalitu,
kvalitu, spoľahlivosť,
spoľahlivosť, zodpovednosť,
zodpovednosť, flexibilitu
flexibilitu a
a inovatívnosť.
inovatívnosť.
Elfa
consulting & training
PONÚKANÉ SLUŽBY
Expertné činnosti pre školy: príprava učebných a metodických materiálov, tvorba vzdelávacích programov
a pedagogickej dokumentácie školy, odborná podpora učiteľov pri realizovaní metodických činností atď.,
Projektový manažment: príprava, riadenie a implementácia projektov (najmä pre projekty
spolufinancované (Európskou úniou),
Odborné vzdelávanie a oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov v rámci kontinuálneho
vzdelávania pedagogických zamestnancov z oblasti pedagogiky, informačných technológií, osobnostných
zručností a jazykov,
E-learning (elektronické vzdelávanie).
EXPERTNÉ ČINNOSTI PRE ŠKOLY
Školám ponúkame odborné činnosti v oblasti inovácie vzdelávacieho procesu a premeny tradičnej školy
na modernú:
• analýza interného a externého prostredia školy, vyučovacieho procesu a pedagogickej dokumentácie z pohľadu
zavádzania informačných technológií a inovatívnych vyučovacích metód,
• odborné vedenie metodických aktivít (garanti),
• tvorba inovatívnych didaktických pomôcok, študijných materiálov, vrátane tvorby materiálov pre digitálne
publikovanie a e-learning,
• príprava vzdelávacích programov a programov pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
• tvorba a aktualizácia školského vzdelávacieho programu a pedagogickej dokumentácie školy,
• odborné vedenie učiteľov pri realizácii týchto činností (konzultácie, workshopy, metodické vedenie atď.).
Náš tím kvalifikovaných expertov a metodikov je pripravený prispieť k úspešnej realizácii Vášho projektu.
Elfa Consulting & Training, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice
IČO: 47599171
DIČ: 2023999120
IČ DPH: SK2023999120
Telefón: +421 55 308 46 99
Kontakt: : [email protected]
Web: www.elct.sk
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
Našim cieľom je podporiť školy, ktoré chcú dať reálnu podobu svojim projektovým zámerom a plánom
prostredníctvom finančnej podpory z rôznych externých fondov.
Zaoberáme sa prípravou, implementáciou, riadením projektov a komplexným poradenstvom v oblasti získavania
zdrojov na realizáciu projektov (najmä pre projekty spolufinancované Európskou úniou).
Ponúkame komplexné zabezpečenie prípravy návrhov projektov. Na základe bohatých dlhoročných skúseností
vieme klientov kvalifikovane podporiť pri príprave a realizácii ich projektových zámerov. V rámci implementácie
projektov ponúkame služby projektového a finančného riadenia, monitoringu a publicity projektu a služby
v oblasti verejného obstarávania.
Pri riadení projektov využívame medzinárodne uznávanú metodiku projektového riadenia PRINCE2. Pre realizáciu
Vášho projektu ponúkame kvalifikovaný tím certifikovaných projektových manažérov.
VZDELÁVANIE UČITEĽOV
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
• Základná digitálna gramotnosť učiteľa: základy digitálnych technológií, práca s Microsoft Office, práca s internetom
a elektronickými službami, príprava na skúšky ECDL a Microsoft Office Specialist (vrátane samotných certifikácií),
• Práca a administrácia operačných systémov Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, Linux,
• Sieťové technológie Cisco (vrátane certifikácií Cisco), správa počítačovej siete, základy počítačových sietí,
• Základná práca s grafikou, grafické programy Adobe (vrátane certifikácií Adobe), tvorba webstránok,
• Modernizácia vzdelávania s podporou IKT,
• Práca s modernou didaktickou technikou, multimédiami, grafikou a vytváranie interaktívnych výučbových
materiálov,
• E-learningové vzdelávacie systémy,
• Programovanie robotov, PLC automatov a CNC strojov.
PEDAGOGIKA
• Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, metakognitívne stratégie pre získanie čitateľských zručností,
• Inovatívne metódy a formy vyučovania, metóda CLIL, projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov,
• Príprava digitálnych obsahov, tvorba metodických listov,
• Tvorba a aktualizácia školského vzdelávacieho programu.
ĎALŠIE OBLASTI
• Sociálno-psychologický výcvik, zlepšenie komunikačných kompetencií, tréningový program ECo-C®
(tímová spolupráca, sebaprezentácia, manažment pri konfliktoch a komunikácia),
• Podpora kariérneho poradenstva na školách,
• Anglický jazyk pre učiteľov.
Elfa Consulting & Training, s.r.o.
Park Komenského 7
040 01 Košice
IČO: 47599171
DIČ: 2023999120
IČ DPH: SK2023999120
Telefón: +421 55 308 46 99
Kontakt: : [email protected]
Web: www.elct.sk
Download

Ponuka pre školy