Hlavné ciele činnosti PREDMETOVEJ KOMISIE – PEDAGOGIKA,
PSYCHOLÓGIA, PRAX
na školský rok 2010/2011
Predmetová komisia vo svojej činnosti sa bude snažiť plniť hlavné úlohy vyplývajúce z POP,
pre školský rok 2010/2011. Úsilie všetkých členov PK bude smerovať ku skvalitneniu
motivácie vo vzťahu k budúcemu povolaniu, ako aj zlepšeniu samotnej prípravy žiakov na
povolanie pedagogické, kultúrno – výchovné a sociálno – výchovné. Naďalej budeme
využívať aktivizujúce metódy, organizačné formy a prostriedky edukačnej práce, aby sme
vytýčené ciele splnili.
1. Uplatňovať medzipredmetové vzťahy s ostatnými vyučovacími predmetmi, ktoré úzko
súvisia s pedagogicko – psychologickými oblasťami výučby. Úzko spolupracovať
s ostatnými PK pri príprave žiakov na konkrétnu edukačnú prácu pre učebnú prax,
ale aj odbornú prax. Pozývať metodikov na zasadnutie PK zamerané na riešenie
metodických problémov.
2. Realizovať obsahovo premyslené exkurzie do špeciálnych výchovno – vzdelávacích
zariadení, s uplatnením netradičných koncepcií výučby, resp. s uplatnením
alternatívnych spôsobov výučby. Exkurzie s uvedeným obsahom by mali prispieť
k rozšíreniu vedomostí žiakov z daných oblastí, ako aj profesionálnej orientácii žiakov,
ale aj motiváciou k odbornej písomnej práci v rámci SOČ.
3. Venovať zvláštnu pozornosť horšie prospievajúcim a talentovaným žiakom. Horšie
prospievajúcich motivovať k aktivite, zapájať ich do skupinovej práce s lepšie
prospievajúcimi žiakmi. Na vyučovacích hodinách si všímať pokroky v ich práci,
postupne zvyšovať nároky na ich výkon. Talentovaným žiakom umožniť riešiť
problémové úlohy, zapájať ich do práce s odbornou literatúrou, do riešenia úloh
a tém v rámci SOČ a k tvorbe projektov.
4. Podporovať rovesnícke /
a psychologickej prevencie.
peer
/
programy
spolu
s centrami
výchovnej
5. V rámci PK sa budeme snažiť zapojiť do národných projektov, ktoré umožnia získať
finančné prostriedky pre skvalitnenie úrovne vyučovacieho procesu.
6. Pokračovať v systematickom vzdelávaní, vo zvyšovaní kvalifikačného stupňa a získavať
vyššiu gramotnosť v práci s PC.
7. Sústavne sledovať nové odborné informácie a aplikovať ich do edukačného procesu.
8. Viesť žiakov pri hodnotení výkonov k sebahodnoteniu, k asertívnemu správaniu a ku
skvalitneniu interakčného vzťahu – učiteľ – žiak.
9. Upresniť kritériá hodnotenia, byť jednotný v náročnosti požiadaviek.
10. Plniť výchovné ciele počas edukačného procesu, týkajúce sa školy podporujúcu
zdravie, bojovať proti intolerancii, všetkým formám diskriminácie s možnosťou
využitia odbornej spolupráce orgánov činných v trestnom konaní.
11. Organizovať cielené a odborne vedené aktivity na poli prevencie sociálno –
patologických javov, so snahou vyhýbať sa jednorázovým aktivitám, akciám a laickým
prístupom.
12. Venovať pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálno – patologickými javmi,
u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno – patologického vývinu
a vzniku drogovej závislosti.
13. Rozvíjať a utvárať kľúčové kompetencie cez konkrétne výchovné a vzdelávacie
stratégie.
-
komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
-
interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
-
schopnosť tvorivo riešiť problémy
-
spôsobilosť využívať informačné technológie
14. Osvojiť si a upevniť kľúčové kompetencie učiteľa ako sú:
-
predpoklady k práci ( úroveň vedomostí, zručností, pracovných metód,
organizačných schopností)
-
postoj k práci ( dodržiavanie pracovno – právnych noriem, pracovná morálka,
záujem, iniciatíva, nové podnety, návrhy, nápady, aktivita pre pozitívne zmeny )
-
výsledky práce ( plánovanie a príprava na edukáciu, stratégie edukácie, riadenie
vyučovacej hodiny, proces výučby = objasňovanie cieľa vyuč. hodiny, dôkladné
vyhodnocovanie práce žiakov – sebahodnotenie – a jeho využívanie na
prekonanie problémov žiakov
-
sociálna úroveň ( vzťah ku kolegom, žiakom, miera stotožnenia sa s cieľmi školy,
rešpektovanie dôstojnosti a osobnosti žiakov a kolegov, schopnosť utvárať
procesy spolupráce ).
Download

Hlavné ciele činnosti predmetovej komisie PED.docx