ZÁK L ADNÁ Š KO L A PRI ZDRA VO T NÍ CK OM ZARI ADE NÍ ,
S L ÁDK O VI ČO VA 311 , KO VÁČOVÁ 962 37
Názov Školského výchovného programu :
„Školským klubom proti nude.“
Motto: „Po škole som v školskom klube,
kde predchádzam všetkej nude.“
VÝCHOVNÝ PROGRAM
PRE ŠKD
Riaditeľ ZŠ pri ZZ:
Mgr. Kapustík Dušan
V e d ú c a v yc h o v á v a t e ľ k a :
PhDr. Mrenicová Andrea
V yc h o v á v a t e ľ k y:
Záchenská Ľubica
Diechová Eva
Telefónne číslo: 045/5445 504
e- mail: [email protected]
V yp r a c o v a n é : 2 7 . 0 8 . 2 0 1 2
Prerokované na pedagogickej rade: 24.9.2012
Platnosť: od 1. 09. 2012
P e č i a t k a a p o d p i s r i a d i t e ľ a š k o l y:
O BS AH
1. Názov programu a charakteristika ŠKD .................. ...................... 3
2 . V ym e d z e n i e v l a s t n ýc h c i e ľ o v a p o s l a n i a v ýc h o v y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 . V ýc h o v n o – v z d e l á v a c i e s t r a t é g i e , f o r m y a m e t ó d y p r á c e Š K D . . . . . . . . 6
4 . T e m a t i c k é o b l a s t i v ýc h o v n é h o p l á n u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 . V ýc h o v n ý p l á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
6 . V ýc h o v n ý j a z yk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
7. Personálne zabezpečenie ............. ..................... ......................... 14
8. Materiálno –technické a priestorové podmienky .... ...................... 14
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
z d r a v i a p r i v ýc h o v e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
1 0 . V n ú t o r n ý s ys t é m k o n t r o l y a h o d n o t e n i a d e t í a ž i a k o v . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
1 1 . V n ú t o r n ý s ys t é m k o n t r o l y a h o d n o t e n i a z a m e s t n a n c o v
školského zariadenia .......................................... .................... 16
12. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie
p e d a g o g i c k ýc h z a m e s t n a n c o v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
1. NÁZOV PROGRAMU A CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO
KLUBU DETÍ
Š k o l s k ý v ýc h o v n ý p r o g r a m – Š k o l s k é h o k l u b u d e t í s n á z v o m –
Š K O L S K Ý M K L U B O M P R O T I N U D E , v yc h á d z a a n a d v ä z u j e n a Š t á t n y
vzdelávací program a Školský vzdelávací program ZŠ „Každý môže byť
ú s p e š n ý n a c e s t e k p o z n á v a n i u “ . O b s a h t é m n i e j e u z a v r e t ý, v p r i e b e h u
š k o l s k é h o r o k a b u d e d o p ĺ ň a n ý p o d ľ a p o t r i e b a ú s p e š n o s t i v ýc h o v n o –
v z d e l á v a c í c h v ýs l e d k o v .
Š k o l s k ý k l u b d e t í v Z Š p r i Z Z j e m i e s t o m p r e o d d yc h , r e l a x á c i u ,
rozvíjanie
záujmov
detí
mladšieho
školského
veku,
ich
v ýc h o v u
a v z d e l á v a n i e v p r í j e m n o m p r o s t r e d í r o d i n n é h o t yp u .
V ýc h o v n o – v z d e l á v a c i a č i n n o s ť p r e b i e h a v j e d n o m o d d e l e n í d o p o l u d n i a ,
ktoré navštevujú deti z 1.až 4. ročníka a v dvoch oddeleniach popoludní,
k t o r é n a v š t e v u j ú d e t i 5 . a ž 7 . r o č n í k a a k o a j d e t i v š e t k ýc h r o č n í k o v
š p e c i á l n e j t r i e d y. Š k o l s k ý k l u b d e t í m ô ž u n a v š t e v o v a ť a j s t a r š i e d e t i a t o
8.a 9. ročníka prípadne aj stredoškoláci. Prednosť však majú vždy deti
nižších
ročníkov.
ŠKD
umožňuje
deťom
navštevovať
množstvo
p r a v i d e l n ýc h a j n e p r a v i d e l n ýc h v ýc h o v n o – v z d e l á v a c í c h č i n n o s t í v
priebehu
d ň a , z á u j m o v ýc h
a
k r ú ž k o v ýc h
činností
v popoludňajších
h o d i n á c h p r e r o z v o j i c h š p e c i f i c k ýc h z á u j m o v a t a l e n t u , p r a v i d e l n é
s t r a v o v a n i e v z a r i a d e n í n a j e d n o t l i v ýc h o d d e l e n i a c h , p i t n ý r e ž i m p o č a s
d ň a , n á v š t e v y r ô z n y c h k u l t ú r n yc h a š p o r t o v ýc h p o d u j a t í a z á ž i t k o v o u
f o r m o u p r í p r a v y n a v yu č o v a n i e .
Najväčšou víziou ŠKD je, svojou činnosťou prispieť k rozvoju
detskej
osobnosti
tak,
aby
deti
prichádzali
domov
spokojné,
vyrovnané a obohatené o nové zážitky a vedomosti.
Školský
klub
detí
je
miestom
sociálnej
služby
pre
rodičov
a m i e s t o m u s p o k o j o v a n i a s o c i á l n yc h p o t r i e b d e t í .
Sociálna
služba
(určené
pre
rodičov,
respektíve
z á k o n n ýc h
zástupcov detí):
 dozor nad deťmi
 starostlivosť o deti v čase, keď sú pred alebo po procedúr ach
 p o v i n n ý p o b yt d e t í n a č e r s t v o m v z d u c h u
 p r e c h o d m e d z i v yu č o v a n í m v t r i e d a c h a p o b yt o m n a o d d e l e n í , k d e
j e d i e ť a u b yt o v a n é
 p r e c h o d m e d z i v yu č o v a n í m a o d c h o d o m n a i n é v z d e l á v a c i e a k t i v i t y
(krúžková činnosť)
 p r í p r a v a n a v yu č o v a n i e
Uspokojovanie sociálnych potrieb detí (určené pre deti):
 zabezpečuje odpočinok – odpočinkové činnosti
 zabezpečuje relaxáciu – rekreačné činnosti
 z a b e z p e č u j e z m ys l u p l n é v yu ž í v a n i e v o ľ n é h o č a s u d e t í – z á u j m o v é
činnosti
 v e d i e d e t i k s e b a o b s l u ž n ým č i n n o s t i a m
 realizuje verejnoprospešné činnosti
 príprava
na
v yu č o v a n i e
-
praktické
v yu ž i t i e
poznatkov
z v yu č o v a n i a a i c h p r e h l b o v a n i e d i d a k t i c k ým i h r a m i
 rôzne režimové momenty
 zabezpečuje sebarealizáciu dieťaťa jeho socializáciu najmä formou
s p o l o č e n s k ýc h v z ť a h o v , u m o ž ň u j e i n d i v i d u á l n y p r í s t u p k d e ť o m
2. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA
VÝCHOVY
Priority výchovy a vzdelávania v školskom výchovnom programe ŠKD
 Aplikovanie skutočne tvorivo-humanistickej koncepcie výchovy
a vzdelávania.
 S t a n o v e n é c i e l e v ýc h o v y a v z d e l á v a n i a m u s i a b yť r e á l n e a
zvládnuteľné. Nuda, ale ani preťažovanie detí, neprispieva k ich
i n t e l e k t u á l n e m u v ýv o j u a m o t i v á c i i k v ýk o n u . D b a ť n a m o ž n o s t i
a s c h o p n o s t i d e t í s p r i h l i a d n u t í m n a i c h t e l e s n é a p s yc h i c k é
postihnutie.
 Naučiť deti myslieť, rozmýšľať, riešiť problémy a triediť
informácie tak, aby boli schopné sa zorientovať na ktorúkoľvek
konkrétnu oblasť.
 Kognitivizáciu osobnosti staviame na tú istú úroveň ako jeho
emocionalizáciu a telesný rozvoj teda na rozvíjanie intelektu,
c i t o v , p r e ž í v a n i a a i n d i v i d u á l n yc h p o h yb o v ýc h s c h o p n o s t í .
 Ďalšími našimi prioritami je naučiť deti :
 prosociálnemu a asertívnemu správaniu a komunikatívnosti, čo
vedie k úspešnej socializácii dieťaťa.
 najviac snáď prispieva k rozvoju osobnosti každého dieťaťa jeho
vlastný tvorivý prístup, k životu, k sebe, k práci, vzdelávaniu a
k ľuďom. Preto je rozvoj kreativity u detí našim ďalším cieľom
v ýc h o v y a v z d e l á v a n i a n a n a š e j š k o l e .
Stanovenie výchovných cieľov
 V ýc h o v a k z d r a v é m u ž i v o t n é m u š t ý l u a v ýc h o v a k z o d p o v e d n o s t i
z a s v o j e z d r a v i e ( s t r a v o v a c i e n á v yk y, p i t n ý r e ž i m , o s o b n á h yg i e n a ,
z d r a v é p o t r a v i n y, t e l e s n á z d a t n o s ť , o t u ž o v a n i e , e m p a t i a , e s t e t i c k é
z á ž i t k y, p r a c o v n é n á v yk y) .
 Posilňovanie
s o c i á l n yc h
komunikačných
zručností,
zručností
kultivovanie
tvoriacich
verbálneho
a
základ
neverbálneho
prejavu (používať čarovné slová - prosím, ďakujem), rozširovanie
slovnej zásoby a
počúvať,
schopn osti
komunikácia
a
ju používať, ale tiež
uplatnenie
osobnosti
schopnosť
v
skupine,
komunikácia v rôznom sociálnom prostredí.
 Z v yš o v a n i e s o c i á l n y c h k o m p e t e n c i í , r o z v o j s o c i á l n e j o r i e n t á c i e –
z í s k a v a n i e p o t r e b n ýc h a p o ž a d o v a n ýc h v e d o m o s t í , z r u č n o s t í
a
p o s t o j o v v s o c i á l n yc h v z ť a h o c h , z o d p o v e d n o s ť z a s v o j e s p r á v a n i e ,
v yt v á r a n i e s c h o p n o s t i s l o b o d n e r i e š i ť k o n k r é t n e ž i v o t n é s i t u á c i e ,
u s i l o v a ť s a o d ô v e r yh o d n o s ť , p r a v d o v r a v n o s ť , p o s i l n i ť s c h o p n o s ť
objektívne hodnotiť svoje konanie a prijímať dôsledky zaň.
 Schopnosť spolupráce , poznanie seba samého pomôže objektívne
z h o d n o t i ť š a n c e u p l a t n e n i a v s k u p i n e , k l a d n é h o d n o t e n i e z v yš u j e
v l a s t n é s e b a v e d o m i e , s t a b i l i t a s o c i á l n yc h s k u p í n v p l ýv a n a
objektívne hodnotenie každého člena.
 Formovanie
životných
postojov
spoločensky
p o ž a d o v a n ýc h
h o d n ô t , v yt v á r a n i e z á k l a d o v p r á v n e h o v e d o m i a , ú c t a k o v e r e n ým
hodnotám, porozumenie, tolerancia, schopnosť a ochota pomôcť,
v yt v á r a n i e
vlastného
sebavedomia
a
posilňovanie
schopnosti
n e p o d l i e h a ť c u d z í m n e g a t í v n ym v p l yv o m
 T v o r i v o s ť a r o z v o j f a n t á z i e p r o s t r e d n í c t v o m h i e r a z á u j m o v ýc h
činností
 A k t í v n y o d p o č i n o k p r o s t r e d n í c t v o m h r o v ýc h č i n n o s t í a š p o r t u
Profilácia ŠKD:
ŠKD sa má stať pre dieťa miestom, kde sa bude cítiť bezpečne a
príjemne.
M ô ž e s a r o z v í j a ť p o v š e t k ýc h o s o b n o s t n ýc h s t r á n k a c h , c í t i ť p o d p o r u a
povzbudenie
dospelého
človeka,
naučiť
sa
dôvere
a
vzájomnej
komunikácii. Pochopí, že je rovnako dôležité ako ktokoľvek iný a buduje
si zdravé sebavedomie, ktoré mu v budúcnosti pomôže prekonávať
ž i v o t n é p r e k á ž k y.
Profilácia nášho ŠKD preto spočíva v jeho rôznorodosti. V našom
školskom klube na jednej strane predkladáme deťom množstvo spôsobov
na
ich
rozvoj,
na strane
druhej
rešpektujeme
individuálny prístup
k t e l e s n e a m e n t á l n e p o s t i h n u t ým d e ť o m a k o a j v l a s t n é z á u j m y d e t í ,
ktoré
im
umožňujeme
rozvíjať
a
t ým
predísť
možnosti
stretu
s
p a t o l o g i c k ým i j a v m i v s p o l o č n o s t i .
Profilácia ŠKD – TELESNÉ A DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ
3. VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE STRATÉGIE, FORMY A
METÓDY PRÁCE ŠKD
ŠKD
a staršieho
zabezpečuje
školského
celo dennú
veku.
Le n
starostlivosť
vhodnou
deťom
mladšieho
motiváciou,
osobným
p r í k l a d o m a p r i r o d z e n ý m s p ô s o b o m j e m o ž n é r o z v í j a ť z á u j m y, t ú ž b y a
h o d n o t y č l o v e k a a p r e t o c i e ľ o m v yc h o v á v a t e ľ k y Š K D j e v h o d n o u f o r m o u
zanietiť
a
motivovať
deti
k
vzdelávaniu
a činnostiam
umeleckého,
kultúrneho a športového charakteru.
Pre komunikáciu a jej rozvoj je treba deťom neustále ponúkať
n o v é p o d n e t y a t é m y, k t o r é s ú s c h o p n é p o c h o p i ť , r o z v í j a ť , t r i e d i ť a
u p l a t ň o v a ť . U č i ť d e t i k o m u n i k á c i i n e s t a č í l e n p o l o ž e n í m o t á z k y, a l e
p r o v o k o v a n í m k o t á z k a m , k z v n ú t o r n e n i u p o t r e b y s a p ýt a ť a s a m o s t a t n e
h ľ a d a ť o d p o v e d e . V yc h o v á v a t e ľ j e v t o m t o s m e r e p r e d i e ť a o b r o v s k ým
vzorom.
Dieťa
v
našom
ŠKD
musí
nadobudnúť
pocit, že
môže
s
v yc h o v á v a t e ľ k o u r o z o b e r a ť a k ú k o ľ v e k t é m u , k t o r á h o z a u j í m a a j e n a
profesionalite pedagóga, ako usmerní rozhovor, aby téma bola vhodná,
p r i m e r a n á v e k u a b o l o j u m o ž n é v ýc h o v n e v yu ž i ť .
N a k o ľ k o d n e š n ý p r e t e c h n i z o v a n ý a p r í l i š m o d e r n ý s v e t v yt v á r a v
d i e ť a t i č a s t o c h a o t i c k é p r e d s t a v y o r e a l i t e , j e n e v yh n u t n é v y t v á r a ť u
detí systém hodnôt, naučiť ich správne sa rozhodovať , hodnotiť ,
rozlišovať dobré a zlé, správne a nesprávne.
V ýc h o v n o - v z d e l á v a c i e p r i n c í p y Š K D s ú v ýc h o d i s k o m p r e v ýb e r
v h o d n ýc h m e t ó d , f o r i e m a p r o s t r i e d k o v v ýc h o v y a v z d e l á v a n i a , k t o r é s a
o d v í j a j ú o d c i e ľ o v , k t o r é s m e s i v n a š o m V ýc h o v n o m p r o gr a m e s t a n o v i l i .
Tak
ako
sa
dieťa
učí
chodiť,
rozprávať
a
robiť
tie
najprirodzenejšie činnosti postupne krok po kroku, tak by mala
prebiehať aj jeho výchova a vzdelávanie. To znamená prirodzene a
postupne, prihliadajúc na vekové osobitosti a schopnosti každého
dieťaťa. Preto je dôležité do výchovy a vzdelávania aplikovať všetky
výchovné a mravné princípy na rozvoj osobnosti dieťaťa.
Uplatňujeme princípy:
Princíp názorového pluralizmu - každé dieťa má právo na svoj názor a
potrebu sa v živote naučiť prijať a pochopiť názor iný ako je ten jeho .
Princíp mravnosti a tolerancie - tento princíp by sa mal prejaviť v
jednote slova a činov, v schopnosti porozumieť, pochopiť, pomôcť.
Princíp demokracie a hum anizmu – sloboda a súčasne zodpovednosť za
s v o j e s k u t k y.
Princíp cieľavedomosti a aktivity – ak pedagóg nevzbudí u detí záujem
a v l a s t n ú a k t i v i t u , n e m á š a n c u d o s i a h n u ť v o v ýc h o v e a v z d e l á v a n í d o b r é
v ýs l e d k y.
P r i n c í p s o c i á l n e h o k o n s e n z u – a k v š e t k y z ú č a s t n e n é s t r a n y, k t o r é s a
p o d i e ľ a j ú n a v ýc h o v e a v z d e l á v a n í , p e d a g ó g o v i a , r o d i č i a , v e r e j n o s ť , s a
n e s n a ž i a o t o i s t é , v ýs l e d k o m b u d e c h a o s , k t o r ý d i e ť a ť u s ť a ž í c e s t u k
rozvoju jeho osobnosti.
Princíp jednoty teórie a praxe , výchovy a vzdelávania – tento princíp
predpokladá, že to, čo sa dieťa v škole učí, je aj reálne v skutočnom
svete. Pedagóg, ale aj rodič je v prvom rade vzorom správania a konania.
Len ťažko budeme chcieť, aby sa dieťa naučilo slušnosti, prosociálnemu
a asertívnemu správaniu, pokiaľ toto správanie skutočne aj nevníma
okolo seba.
Dodržiavame zásady
 D o s p e l í s ú p r e d i e ť a i s t o t o u a b e z p e č í m , s p r á v a j ú s a d ô v e r yh o d n e
a spoľahlivo.
 Pedagógovia rešpektujú potreby detí, konajú nenásilne, citlivo,
pokojne a navodzujú pohodu.
 Nechávame priestor
na
vlastnú
sebarealizáciu
detí, pochvalou
r e a g u j e m e n a i c h ú s p e c h y, p o č ú v a m e i c h a p o d p o r u j e m e .
 Aktivity nie sú neustále organizované, deti majú priestor pre
v l a s t n é r o z h o d n u t i a a v ýb e r č i n n o s t í .
 V yc h o v á v a t e ľ k a s a p o d i e ľ a n a v ýc h o v e v p r v o m r a d e v l a s t n ým
vzorom.
 Rešpektuje individualitu dieťaťa a ku každému pristupuje ako
k j e d i n e č n e j o s o b n o s t i , k t o r á s a v yv í j a .
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE ROZVÍJANÉ V ŠKD
1. vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
2. komunikačné kompetencie
3. pracovné kompetencie
4. sociálne kompetencie
5. občianske kompetencie
6. kultúrne kompetencie
7. kompetencie k využívaniu voľného času
Osvojením si kľúčových kompetencií má priniesť dieťaťu :
B yť s c h o p n é s a c e l o ž i v o t n e v z d e l á v a ť a d o k á z a ť s a u p l a t n i ť . V e d i e ť
p l n o h o d n o t n e v yu ž í v a ť s v o j v o ľ n ý č a s n a v l a s t n ý s e b a r o z v o j a r e l a x á c i u
s í l , n a v l a s t n ú s e b a r e a l i z á c i u a a k t í v n y o d d yc h . O s v o j o v a n i e k ľ ú č o v ýc h
k o m p e t e n c i í z n á z o r ň u j e t a b u ľ k a v ýc h o v n ýc h o s n o v , p l á n o v a š t a n d a r d o v .
4. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVNÉHO PLÁNU
Výchovno – vzdelávacia činnosť ŠKD
bude prebiehať podľa
v ýc h o v n ýc h o b l a s t í v d v o j t ýž d ň o v ýc h c yk l o c h . P o č a s d e s i a t i c h d n í s a
v ys t r i e d a k a ž d á v ýc h o v n á o b l a s ť . D v a d n i v t ýž d n i s a p o s i l ň u j e t á
v ýc h o v n á o b l a s ť , k t o r á s i p o d ľ a p o t r e b y v yž a d u j e z v ýš e n ú p o z o r n o s ť ,
a l e b o d e t i p r e j a v i a o u r č i t é a k t i v i t y z v ýš e n ý z á u j e m .
Výchovný
plán,
rozpracované podľa
výchovné
mesiacov
obsahy
a
štandardy
sú
podrobne
a ročníkov
v
tabuľkách, ktoré tvoria
p r í l o h y š k o l s k é h o v ýc h o v n é h o p r o g r a m u Š K D . / p r í l o h a č . 1
Tematické oblasti výchovy :
Vzdelávacia oblasť
C i e ľ o v é z a m e r a n i e v ýc h o v n e j o b l a s t i :
- r o z v í j a ť a u t o n ó m n o s ť v p r í p r a v e n a v yu č o v a n i e
- rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
- z í s k a v a ť n o v é p o z n a t k y a i n f o r m á c i e z r ô z n yc h z d r o j o v
- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
Spoločensko-vedná oblasť
C i e ľ o v é z a m e r a n i e v ýc h o v n e j o b l a s t i :
- spolurozhodovať o živote v skupine
- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie
a empatie
- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
- p r e j a v o v a ť o h ľ a d u p l n o s ť k o s o b á m s o z d r a v o t n ým p o s t i h n u t í m
- p o c h o p i ť v ýz n a m d o d r ž i a v a n i a ľ u d s k ýc h p r á v a z á k l a d n ýc h s l o b ô d
- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
- k u l t i v o v a ť k u l t ú r n e n á v yk y a v yj a d r o v a n i e s a
- v yj a d r o v a ť s v o j n á z o r
- v e d i e ť v yp o č u ť o p a č n ý n á z o r
- v yu ž í v a ť v š e t k y d o s t u p n é f o r m y k o m u n i k á c i e
- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa
- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty
- p o s k yt n ú ť p o m o c a l e b o p o m o c p r i v o l a ť
Pracovno-technická oblasť
C i e ľ o v é z a m e r a n i e v ýc h o v n e j o b l a s t i :
- v e d i e ť s i s a m o s t a t n e v yt ýč i ť j e d n o d u c h é o s o b n é c i e l e
- r o z u m i e ť v ýz n a m u o s o b n e j z o d p o v e d n o s t i z a v yk o n a n ú p r á c u
- vedieť spolupracovať so skupinou
- r o z v í j a ť z á k l a d y m a n u á l n yc h a t e c h n i c k ýc h z r u č n o s t í
- z í s k a v a ť z á k l a d y z r u č n o s t í p o t r e b n ýc h p r e p r a k t i c k ý ž i v o t
- z í s k a ť z á k l a d n é z r u č n o s t i v t v o r b e j e d n o d u c h ýc h p r o j e k t o v
Prírodovedno-environmentálna oblasť
C i e ľ o v é z a m e r a n i e v ýc h o v n e j o b l a s t i :
- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane
- životného prostredia
Esteticko-výchovná oblasť
C i e ľ o v é z a m e r a n i e v ýc h o v n e j o b l a s t i :
- p o s i l n i ť ú c t u k u k u l t ú r n ym h o d n o t á m v b l í z k o m o k o l í
- rozvíjať základy vzťahu k umeniu
- rozvíjať talent a špecifické schopnosti
- r o z v í j a ť z á k l a d y t v o r i v ýc h s c h o p n o s t í a z r u č n o s t í
- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia
- p o d i e ľ a ť s a n a p r í p r a v e k u l t ú r n yc h p o d u j a t í v o d d e l e n í
- objavovať krásu v bežnom živote
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť
C i e ľ o v é z a m e r a n i e v ýc h o v n e j o b l a s t i :
- k u l t i v o v a ť z á k l a d n é h yg i e n i c k é n á v yk y
- r o z v í j a ť s c h o p n o s ť r e l a x o v a ť p r a v i d e l n ým c v i č e n í m a p o h yb o m
- p o c h o p i ť š k o d l i v o s ť f a j č e n i a a l k o h o l u a i n ýc h d r o g
- p o c h o p i ť v ýz n a m p r a v i d e l n é h o p o h yb u a c v i č e n i a
- p o c h o p i ť v ýz n a m d o d r ž i a v a n i a z á k l a d n ýc h z á s a d z d r a v e j v ýž i v y
Tematické oblasti výchovy:
- p o z n a ť z á k l a d n é p r i n c í p y z d r a v é h o ž i v o t n é h o š t ýl u
- rozvíjať športový talent a schopnosti
5. VÝCHOVNÝ PLÁN
V ý c h o v n ý p l á n Š K D j e v yp r a c o v a n ý p r e v š e t k y o d d e l e n i a n a
š k o l s k ý r o k . V o v ýc h o v n o m p l á n e j e s t a n o v e n ý z o z n a m t e m a t i c k ýc h
oblastí
v ýc h o v y
s v ym e d z e n í m
najmenšieho
počtu
v ýc h o v n o -
vzdelávacích činností/aktivít pre príslušné oddelenie (v jednom oddelení
Š K D m ô ž u b yť d e t i a j z v i a c e r ýc h r o č n í k o v ) a n a j m e n š í p o č e t h o d í n
z á u j m o v e j č i n n o s t i v o d d e l e n í Š K D p r e p r í s l u š n ý r o č n í k v ýc h o v n é h o
programu na jeden školský rok.
Uvedený
najmenší
počet
predstavuje
jednu
výchovno -
vzdelávaciu činnosť denne tak, aby sa vystriedali všetky tematické
oblasti výchovy počas obdobia dvoch týž dňov a záujmovú činnosť
uskutočnenú raz za dva týž dne.
V yc h o v á v a t e ľ k y r e a l i z u j ú v ýc h o v n o - v z d e l á v a c i u č i n n o s ť t a k , a b y
sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na
v yu č o v a n i e ) , č i z á u j m o v ým i a v ýc h o v n o v z d e l á v a c í m i a k t i v i t a m i .
V yc h o v á v a t e ľ k y p r o j e k t u j ú č i n n o s t i t a k , a b y u s p o k o j o v a l i z á u j m y a
rozvíjali
schopnosti
v š e t k ýc h
detí.
To
znamená,
že
počet
hodín
z á u j m o v e j č i n n o s t i a p o č e t v ýc h o v n o - v z d e l á v a c í c h č i n n o s t í / a k t i v í t m ô ž e
b yť v yš š í , a k o j e m i n i m á l n y p o č e t s t a n o v e n ý v o v ýc h o v n o m p l á n e .
P o č e t v ýc h o v n o – v z d e l á v a c í c h
č i n n o s t í / a k t i v í t v j e d n o t l i v ýc h
oddeleniach ŠKD:
N á z o v t e m a t i c k ýc h o b l a s t í v ýc h o v y:
A1
A2
A4
165
165
165
Spoločensko-vedná oblasť
33
33
33
Pracovno-technická oblasť
33
33
33
Prírodovedno-environmentálna oblasť
33
33
33
E s t e t i c k o - v ýc h o v n á o b l a s ť
33
33
33
33
33
33
Vzdelávacia oblasť
T e l o v ýc h o v n á , z d r a v o t n á a š p o r t o v á
oblasť
Záujmové činnosti:
Názov záujmovej činnosti:
Počet hodín záujmovej činnosti:
Hudobný krúžok a
Krúžok arteterapie
33
33
33
Poznámka:
Druh aj počet hodín záuj movej činnosti si určíme v ŠKD podľa
svojich podmienok.
V ýc h o v n é p l á n y s ú s p r a c o v a n é d o p r e h ľ a d n ýc h t a b u l i e k a n a c h á d z a j ú s a
v prílohách , kde sú podrobne rozpracované:
-
výkonové štandardy - ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia
o b s a h o v ýc h š t a n d a r d o v . S ú t o c i e ľ o v é v ýs t u p y, k t o r é m á d i e ť a
d o s i a h n u ť n a k o n c i p o b yt u v Š K D p r i m e r a n e s v o j i m m o ž n o s t i a m
a d ĺ ž k e j e h o p o b yt u n a l i e č e b n o m p o b yt e t e d a a j v Š K D ( d i e ť a
nemusí chodiť do ŠKD celé obdobie).
-
obsahové štandardy - ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo
schopnosť, ktorá má dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky
používať.
6. VÝCHOVNÝ JAZYK
SR ako členská krajina EÚ, zabezpečuje deťom občanov patriacim
k národnostným menšinám a etnickým skupinám okrem práva na
o s v o j e n i e s i š t á t n e h o j a z yk a a j p r á v o n a v ý c h o v u a v z d e l a n i e v i c h 1 4
j a z y k u z a s t a n o v e n ýc h p o d m i e n o k . T i e t o p r á v a s a v p r í p a d e p o t r e b y
budú uplatňovať aj v našom ŠKD.
Výchovný jazyk – SLOVENSKÝ
Snahou v našom ŠKD je, aby deti používali spisovný jazyk nielen
v písomnej ale i v ústnej forme.
 V i e s ť d e t i k s p r á v n e m u p o u ž í v a n i u j a z yk a , s p i s o v n e s a v yj a d r o v a ť .
 P o u ž í v a ť m a t e r i n s k ý j a z yk v p í s o m n e j f o r m e a h o v o r o v e j r e č i .
 R o z v o j k o m u n i k a č n ýc h s c h o p n o s t í c e z h r y, p r o g r a m y, p o s e d e n i a .
 R o z v o j t v o r i v é h o v yj a d r o v a n i a c e z t v o r e n i e v l a s t n ýc h p r í b e h o v ,
rozprávok, zážitkov.
 D o d r ž i a v a n i e g r a m a t i c k ýc h p r a v i d i e l p r i p í s a n í .
 Na
základe
prejavu.
j a z yk o v ýc h
zručností
rozvíjať
pamäť,
estetičnosť
 Z o s t r a n y v yc h o v á v a t e l i e k m a ť k u l t i v o v a n ý p r e j a v a b yť p r í k l a d o m
pre deti.
7. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
 V ýc h o v n ú č i n n o s ť z a b e z p e č u j ú 3 k v a l i f i k o v a n é v yc h o v á v a t e ľ k y,
 V yt v á r a j ú d e ť o m b e z p e č n é a k o m u n i k a t í v n e p r o s t r e d i e ,
 P r i p r a v u j ú p e s t r ý v ýc h o v n ý p r o g r a m ,
 P o d p o r u j ú d o d r ž i a v a n i e š k o l s k é h o p o r i a d k u , u p e v ň u j ú h yg i e n i c k é
n á v yk y, t o l e r a n c i u m e d z i ž i a k m i ,
 Zabezpečujú
tried,
individuálny
ako
aj
prístup
k o s t a t n ým
najmä
žiakom
k žiakom
s t e l e s n ým
či
š p e c i á l n yc h
m e n t á l n ym
postihnutím,
 Udržujú
s rodičmi,
ktorí
sú
často
na
liečebnom
p o b yt e
ako
doprovod daného žiaka, kontakt,
 Spolupracujú
s vedením
š k o l y,
s o s t a t n ým i
p e d a g o g i c k ým i
z a m e s t n a n c a m i a i n ým i i n š t i t ú c i a m i .
8. MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY
 Školský klub má svoju miestnosť, v ktorej prebieha činnosť po
skončení
v yu č o v a n i a
a l i e č e b n ýc h
procedúr,
ale
aj
v priebehu
l i e č e b n ýc h p r o c e d ú r .
 H yg i e n i c k é z a r i a d e n i a s ú k d i s p o z í c i i p r i a m o v Š K D , v o v e d ľ a j š e j
miestnosti.
 N á b yt o k v t r i e d e j e v h o d n ý, r o z m i e s t n e n ý t a k , a b y v yh o v o v a l t a k
i n d i v i d u á l n e j , a k o a j s k u p i n o v e j p r á c i . P r i e s t o r y s ú v yb a v e n é
o d p o č i n k o v ým i
žinenkami,
g u m e n ým i
skladačkami,
r e l a x a č n ým
bazénom, kobercom.
 Prostredie
je
esteticky
upravené,
dotvárané
v l a s t n o r u č n ým i
v ýr o b k a m i .
 D o s t a t o č n é m n o ž s t v o h i e r , k n í h , s k l a d a č i e k , v ýt v a r n ý m a t e r i á l
a iné hračky sú uložené v skrinkách.

Hračky a športový materiál sú postupne dopĺňané.
 Zabezpečenie klubu hračkami, športovým náradím, pomôckami
a materiálom zodpovedá počtu detí a ich veku. Je priebežne
obnovované a dopĺňané. Audiovizuálna technika /CD, DVD –
prehrávač,
TV,
notebook,
tlačiareň
atď.
/
z hľadiska
je
bezpečnosti pravidelne kontrolovaná.
 Po dohode s p. riaditeľom školy sa dopĺňajú pomôcky pre tvorivé
aktivity detí ako sú papiere, farby a iný materiál pre výtvarné a
pracovné výchovno – vzdelávacie činnosti.
 V č i n n o s t i a c h d e t í s a v yu ž í v a p r i ľ a h l é i h r i s k o , k u r t y, a k o a j d e t s k é
i h r i s k o v o d d yc h o v e j z ó n e , v b l í z k o s t i l i e č e b n e .
9. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI VÝCHOVE
Školský
dodržiavanie
klub
berie
h yg i e n i c k ýc h
zodpovednosť
podmienok
za
bezpečnosť
a ochranu
detí,
ich
za
f yz i c k é h o
a d u š e v n é h o s t a v u v č a s e i c h p o b yt u v k l u b e .
Podmienky pre bezpečné pôsobenie:
 Priestory ŠKD sú na prízemí a na II. poschodí liečebne, kde sú
súčasťou aj hygienické zariadenia.
 V š e t k y d e t i s a s t r a v u j ú v j e d á l ň a c h n a j e d n o t l i v ýc h o d d e l e n i a c h
liečebne, ktoré pripravujú stravovanie počas celého dňa.
 Miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné, s tečúcou vodou.
 S pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla vždy a prvý
v yu č o v a c í d e ň a p r i e b e ž n e p r i p r í c h o d o c h n o v ýc h d e t í d o l i e č e b n e ,
a k o a j p r e d r ô z n ym i a k c i a m i .
 Pre deti je spracovaný Vnútorný poriadok školy pre ŠKD, ktorý je
na viditeľnom mieste v priestoroch ŠKD.
 V prípade
úrazu
je
žiakom
podaná
prvá
pomoc,
v z l o ž i t ýc h
prípadoch je kontaktovaný lekár a zdravotná sestra príslušného
o d d e l e n i a , k d e j e d i e ť a u b yt o v a n é , a k o a j r o d i č d i e ť a ť a .
 Školský
klub
je
svojim
prostredím
ochranou
pred
násilím,
š i k a n o v a n í m a v š e t k ým i p a t o l o g i c k ým i j a v m i .
 Dôraz v ŠKD kladieme na rešpekt a naplňovanie potrieb jedinca.
10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ
A ŽIAKOV
 O c e ň o v a ť n á p a d y d e t í p o c h v a l o u , m i l ým s l o v o m , r e š p e k t o v a ť s a
navzájom.
 Kontrolovať správanie detí medzi sebou, k svojim kamarátom
a k svojmu okoliu – sebahodnotenie, sebauvedomovanie.
 Uprednostňovať
metódy
pozitívneho
hodnotenia
samotnej
o s o b n o s t i a n i e p o r o v n á v a n í m s i n ým d i e ť a ť o m .
 V prípade
negatívneho
hodnotenia
poukázať
na
nedostatky
a hľadať príčinu.
 K a ž d é d i e ť a p o z o r n e v yp o č u ť a v e n o v a ť m u d o s t a t o k p o z o r n o s t i .
11.VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÉ HO ZARIADENIA
Zabezpečuje
harmonickú
v ýc h o v n o v z d e l á v a c i e h o
hodnotenie
procesu
p e d a g o g i c k ýc h
organizáciu
a ďalších
pracovníkov
š k o l s k ýc h
školského
celého
aktivít.
klubu
Na
budeme
p o u ž í v a ť t i e t o m e t ó d y:
 Pozorovanie (hospitácie).
 Rozhovor.
 Hodnotenie
v ýs l e d k o v
p e d a g o g i c k ýc h
zamestnancov
v oblasti
ď a l š i e h o v z d e l á v a n i a , t v o r b y u č e b n ýc h p o m ô c o k , m i m o š k o l s k e j
činnosti a pod..
 Vzájomné hodnotenie učiteľov ( čo si vyžaduje aj vzájomné
h o s p i t á c i e a „ o t v o r e n é h o d i n y“ )
12.POŽIAVKY NA KONTI NUÁLNE VZDELÁVANIE
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
T e n t o s ys t é m m á t i e t o c i e l e :
 Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.
 Udržiavať
a z v yš o v a ť
kompetenciu
(
sp ôsobilosť
efektívne
v yc h o v á v a ť a v z d e l á v a ť ) p e d a g o g i c k ýc h z a m e s t n a n c o v .
 Motivovať
p e d a g o g i c k ýc h
sebavzdelávanie,
zamestnancov
vzdelávanie,
pre
zdokonaľovanie
neustále
profesijnej
spôsobilosti.
 Zdokonaľovať
osobnostné
vlastnosti
zamestnancov , spôsobilosti
p e d a g o g i c k ýc h
p r e t v o r b u e f e k t í v n yc h
vzťahov
riešenie konfliktov, komunikáciu a pod..
 P r i p r a v o v a ť p e d a g o g i c k ýc h z a m e s t n a n c o v p r e v ýk o n č i n n o s t í
n e v yh n u t n ýc h p r e r o z v o j š k o l s k é h o s ys t é m u . n a p r . p e d a g o g i c k ý
v ýs k u m , t v o r b a Š K V P , t v o r b a š t a n d a r d o v , t v o r b a p e d a g o g i c k e j
dokumentácie
(
pokiaľ
bude
v platnosti
v dobiehajúcich
ročníkoch), atď.
 P r i p r a v o v a ť p e d a g o g i c k ýc h z a m e s t n a n c o v p r e p r á c u s m o d e r n ým i
m a t e r i á l n ym i
prostriedkami,
videotechnikou,
v ýp o č t o v o u
technikou, multimédiami a pod.
 Zhromažďovať
a rozširovať
progresívne
skúsenosti
z pedagogickej a riadiacej praxe. Podnecovať a rozvíjať tvorivosť
p e d a g o g i c k ýc h z a m e s t n a n c o v .
 S p r o s t r e d k ú v a ť o p e r a t í v n y a č a s o v o a k t u á l n y t r a n s f e r o d b o r n ýc h
a m e t o d i c k ýc h
informácií
prostredníctvom
efektívneho
a i n f o r m a č n é h o s ys t é m u .
 Pripravovať
p e d a g o g i c k ýc h
zamestnancov
na
získanie
prvej
a druhej atestácie.
ŠKSĎV v súlade s platnou legislatívou by mal rešpektovať tieto
p r i n c í p y:
 Ďalšie
vzdelávanie
je
právom
i povinnosťou
každého
p e d a g o g i c k é h o a o d b o r n é h o z a m e s t n a n c a š k o l y.
Každý pedagogický i odborný zamestnanec školy má mať možnosť
ď a l š i e h o v z d e l á v a n i a z a r o v n a k ýc h p o d m i e n o k .
V ýc h o v n ý p r o g r a m p r e Š K D b o l p r e r o k o v a n ý a s c h v á l e n ý P R d ň a
24.9.2012 s platnosťou od 1.9.2012.
Číslo uznesenia : 10/09/2012
Download

výchovný program pre škd - Základná škola pri zdravotníckom