SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ Miletičova 3, 82467 Bratislava www.ssds.sk a KATEDRA MATEMATIKY FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra www.ukf.sk ______________________________________________________________ PROGRAM KONFERENCIE NITRIANSKE ŠTATISTICKÉ DNI 2014 pod záštitou dekana FPV UKF v Nitre, prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc. Termín: Miesto: 15.‐ 16. máj 2014 Nitra, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre Tematické okruhy konferencie: 







Regionálna štatistika Aplikácie štatistických metód v biológii, ekológii a environmentalistike Aplikácie štatistických metód v geológii a geografii Aplikácie štatistických metód vo vede a praxi Metodológia a prax zberu štatistických údajov Matematická štatistika a pravdepodobnosť Štatistický softvér Vyučovanie matematickej štatistiky Programový výbor: prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. – predseda, FPV UKF, Nitra prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., FS ČVUT Praha doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., STU, Bratislava doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., FES UPCE, Pardubice doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc., FES UPCE, Pardubice RNDr. Ján Luha, CSc., LF UK a FNsP, Bratislava prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc., FPV UKF, Nitra RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD., FPV UKF, Nitra prof. Ing. Hana Řezanková, CSc., VŠE Praha prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., FPV UKF, Nitra doc. RNDr. Marta Vrábelová, CSc., FPV UKF, Nitra Organizačný výbor: PaedDr. Janka Melušová, PhD. – predseda, FPV UKF, Nitra doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., STU, Bratislava RNDr. Ján Luha, CSc., LF UK a FNsP, Bratislava RNDr. Viliam Ďuriš, PhD., FPV UKF, Nitra RNDr. Kitti Vidermanová, PhD., FPV UKF, Nitra PaedDr. Kristína Cafiková, FPV UKF, Nitra Mgr. Monika Krčmárová, FPV UKF, Nitra Štvrtok 15. máj 2014 miestnosť C‐305 9:00 Prezentácia účastníkov 9:15 Slávnostné otvorenie konferencie Nitrianske štatistické dni 2014.
9:30 – 10:15 Plenárna prednáška
O modernej slovenskej matematike prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Prestávka 10:45 – 11:30 Plenárna prednáška
Grafické metódy v algebrických štruktúrach (D‐posetoch) doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Obed Miestnosť C‐212 Moderátor: RNDr. Ján Luha, CSc. 12:30 – 12:45 Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk Václav Klepáč 12:45 – 13:00 Hlavní inflační faktory v České republice a jejich změna způsobená hospodářskou krizí Anna Dobešová, Lenka Kraváčková 13:00 – 13:15 An Error Correction Analysis of Exchange Rate Determinants in Ghana Dennis Nchor 13:15 – 13:30 Vývoj vybraných mzdových ukazovateľov v Slovenskej republike a v krajinách V4 Natália Jeleňová, Ľubica Černá 13:30 – 13:45 Korelácia a elaborácia vo výskume nákladov v chove včiel
Edita Szabová, Michal Levický
13:45 – 14:00 Porovnání metod pro 305‐denní aproximaci normované laktace Jaroslav Marek, Radko Rajmon, Tomáš Haloun
Prestávka Moderátor: doc. Ing.Jozef Chajdiak CSc.
14:30 – 14:45 14:45 – 15:00 15:00 – 15:15 Vyhodnotenie vplyvu geometrického myslenia žiakov na ich schopnosť riešiť konštrukčné úlohy Eva Barcíková Porovnanie úrovne vedomostí žiakov z tematického okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika Eva Uhrinová Kontextuálne premenné školskej úspešnosti žiaka Zuzana Juščáková 15:15 – 15:30 Prvé skúsenosti s modelovaním tzv. pridanej hodnoty na slovenských dátach Mária Kolková, Pavol Kaclík 15:30 – 15:45 15:45 – 16:00 16:00 – 16:15 Výzkum a modelování přidané hodnoty škol jako náhodných efektů škol Roman Pavelka Výber indexu súhlasu žiakov pri hodnotení interakčného štýlu učiteľov Lucia Gálová Ktoré faktory sú dôležité pri posudzovaní sociálnej inklúzie na základných školách? Kristína Sotáková, Roman Pavelka, Elena Tomková
16:15 – 16:30 Závery konferencie a ukončenie, pozvanie na ďalšie akcie SŠDS Jozef, Chajdiak, Ján Luha Piatok 16. máj 2014 miestnosť C‐218 9:15 – 10:15 Workshop pre študentov doktorandského štúdia z Teórie vyučovania matematiky Matematická štatistika v univerzitnom vzdelávaní – východiská a prax PaedDr. Edita Szabová, Katedra matematiky FPV UKF v Nitre 
Download

PROGRAM KONFERENCIE - nitrianske štatistické dni