Základná škola s materskou školou M. B. Funtíka,
ČSA 109/91, 962 23 Očová
PLÁN VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
Prerokovaný na pedagogickej rade 26. 08. 2014
Doplnený o plány MZ, PK, VP, KPP, ŠKD 20. 09. 2014
PaedDr. Anna Sojková
riaditeľka školy
Nie je nás veľa,
ale veľká je naša
túžba ukázať,
kde je Očová
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015
1. Vyučovanie:
Začiatok školského roku:
Koniec školského roku:
I. polrok:
II. polrok:
1. september 2014
30. jún 2015
1. september 2014 – 30.január 2015
2. september 2014 – začiatok školského vyučovania – otvorenie
3. september 2014 – začiatok vyučovania podľa rozvrhu hodín
3.február 2015 - 30. jún 2015
3.február 2014 - začiatok školského vyučovania
15. 04. 2015 – celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka:
Testovanie 9 – 2015
21. 04. 2015 - náhradné testovanie
(február – máj 2015 - na vybraných ZŠ pilotné overovanie testovacích nástrojov Testovania 9).
2. Prázdniny:
Jesenné:
Vianočné:
Polročné:
Jarné:
Veľkonočné:
Letné:
30.10.2014 - 31.10.2014
22.12.2014 - 07.01.2015
02.02.2015
16.02.2015 - 20.02.2015
02.04.2015 - 07.04.2015
01.07.2015 - 31.08.2015
3. Pedagogické rady:
1.
2.
3.
4.
5.
26. 08.2014 (utorok)
24. 11.2014 (pondelok)
22. 01.2015 (štvrtok)
20. 04.2015 (pondelok)
22. 06.2015 (pondelok)
začiatok o 13:30 hod
Program pedagogických rád
1.
26.08.2014
Otvorenie, prezencia, program
Kontrola plnenia uznesenia
Organizácia školského roka 2014/2015, POP a zmeny v predmetovej štruktúre
vyučovania, nová školská legislatíva, vnútroškolské smernice, zmeny v Školskom
poriadku
Rozvrh hodín, žiaci odhlásení zo školy a novoprijatí žiaci
Triednictvo a úväzky učiteľov, personálne obsadenie školy, personálne zmeny
Školský vzdelávací program ZŠ a ŠKD doplnenie a 8. ročník ŠT, hodnotenie
predmetov
PRINED – projekt inkluzívnej edukácie – informácie, organizačné zabezpečenie
Žiaci so zdravotným znevýhodnením a školská integrácia (začlenenie žiakov)
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti na školský rok 2014/2015 návrh
CVČ a nábor žiakov do záujmových útvarov (vzdelávacie poukazy)
Rôzne, diskusia
Uznesenie, záver
2.
14.11.2014
Otvorenie, prezencia, program
Kontrola plnenia uznesenia
Informatívne hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, správania a dochádzky
žiakov za I. štvrťrok
Priebežné hodnotenie plnenia úloh a cieľov Školského vzdelávacieho programu
Adaptácia prvákov a piatakov
Žiaci so zdravotným znevýhodnením a začlenení žiaci
PRINED – priebežné hodnotenie výstupov a výsledkov
Rôzne, diskusia
Uznesenie, záver
3.
22.01.2015
Otvorenie, prezencia, program
Kontrola plnenia uznesenia
Hodnotenie výsledkov VVP, správania a dochádzky žiakov za I. polrok
Hodnotenie realizácie projektov
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016
PRINED – priebežné hodnotenie výstupov a výsledkov
Rôzne: krúžková činnosť, povinne voliteľné predmety a alternatívne vyučovanie,
profesijná orientácia žiakov, Testovanie 9 - 2015, príprava žiakov na predmetové
olympiády a súťaže
Diskusia
Uznesenie, záver
4.
20.04.2015
Otvorenie, prezencia, program
Kontrola plnenia uznesenia
Informatívne hodnotenie VVP, správania a dochádzky za III. štvrťrok
Priebežné plnenie plánu školy, realizácia projektov
Priebežné hodnotenie plnenia úloh a cieľov Školského vzdelávacieho programu
Predmetové olympiády a súťaže
Prijímacie pohovory, rozmiestňovanie žiakov 9. ročníka
PRINED – priebežné hodnotenie výstupov a výsledkov
Informácie koordinátora protidrogovej prevencie
Prihlášky na vyučovanie 2. cudzieho jazyka v 6. ročníku (ak sa bude vyučovať)
Prihlášky na vyučovanie náboženstva a etickej výchovy v šk. roku 2015/2016
Rôzne, diskusia
Uznesenie, záver
5.
22.06.2015
Otvorenie, prezencia, program
Kontrola plnenia uznesenia
Hodnotenie výsledkov VVP, správania a dochádzky žiakov za II. polrok
Hodnotenie plánu výchovno-vzdelávacej činnosti
Hodnotenie plnenia úloh a cieľov školského vzdelávacieho programu, návrh zmien
Zmeny UP a UO pre podľa pokynov MŠVVaŠ SR
Vyhodnotenie činnosti MZ, PK, ŠKD, KaVP, ŠP, ŽŠP / odovzdať RŠ
elektronickej podobe/
Predbežné úväzky na šk. rok 2015/2016
Administratívne ukončenie školského roka
Rôzne: odovzdávanie a vydávanie učebníc, odovzdanie učební, kabinetov, čerpanie
NV a dovoleniek
Uznesenie, záver
4. Pracovné porady
/ mesačné zasadnutia PR/
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
29. 09. 2014
03. 11. 2014
01. 12. 2014
začiatok o 13, 30 hod
07. 01. 2015 (deti ešte majú prázdniny)
03. 02. 2015 (utorok; v pondelok sú polročné prázdniny)
02. 03. 2015
30. 03. 2015
04. 05. 2015
01. 06. 2015
Program mesačných pracovných porád
Otvorenie, prezencia, program
Vyhodnotenie plnenia úloh za uplynulý mesiac, úlohy realizované nad rámec plánu
Návrh plánu práce na nasledujúci mesiac, doplnky k plánu práce
Aktuálne úlohy a požiadavky, rôzne
Diskusia
Záver
V prípade potreby riešenia úloh sa môžu termíny pracovných porád meniť.
Na voľné pondelky /mimo termínov pracovných porád/ budú podľa potreby aktuálne
zaraďované školenia BPOZ, protipožiarnej a zdravotníckej prípravy, k novelám školskej legislatívy
a témy ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, združenia rodičov školy a pod.
PERSONÁLNE OBSADENIE
Vedenie školy
PaedDr. Anna Sojková
PaedDr. Andrea Toběrná
Elena Chabadová
riaditeľka školy
štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy
zástupkyňa pre materskú školu
Pedagogickí pracovníci a triednictvo
I.
II.
stupeň:
Mgr. Renáta Ivaničová
Mgr. Eva Uhliarová
PaedDr. Milena Račková
Mgr. Anna Filkorová
Jana Valachová
1. trieda
2. trieda, vedúca MZ
3. trieda
4. trieda
vychovávateľka ŠKD
stupeň:
Ing. Bibiána Pivolusková
Mgr. Katarína Rajčoková
Mgr. Mária Luptáková
Mgr. Mária Mruškovičová
Mgr. Lucia Luptáková
Mgr. Alena Gondecová
5. trieda, výchovný a kariérový poradca
6. trieda, vedúca PK
7. trieda
8. trieda, koordinátor prevencie
6. a 8. ŠT, školský špeciálny pedagóg
9. trieda
PhDr. Dáša Oravcová
Emília Petrochová
PaedDr. Roman Stadtrucker
bez triednictva
bez triednictva
bez triednictva, správca počítačovej siete
Mgr. Irena Paľovová
Mgr. Marek Moravčík
evanjelické náboženstvo
rímsko-katolícke náboženstvo
Mgr. Bibiána Kasanová
asistent učiteľa, koordinátor žiackeho
parlamentu
PRINED – inkluzívny tím:
Mgr. Anna Benková
Elena Oláhová
Mgr. Martina Šmálová
Mgr. Ján Nosál
pedagogický asistent
pedagogický asistent
sociálny pedagóg
psychológ
odborný zamestnanec na 0,5 úväzok
Nepedagogickí zamestnanci
Ing. Ingrid Kollárová
Danica Cencerová
Magdaléna Selecká
Anna Smutná
Lenka Porubská
Lucia Luptáková
Peter Chamula
Anna Mulicová
Anna Filkusová
Magdaléna Giertlová
Marián Kamenský
hospodárka
vedúca školskej jedálne ZŠ a MŠ
hlavná kuchárka
kuchárka
kuchárka
kuchárka
školník
upratovačka
upratovačka
upratovačka
kurič, údržbár pre MŠ
Metodické združenie ročníkov 1.- 4.
Mgr. Eva Uhliarová
Mgr. Milena Račková
Mgr. Anna Filkorová
Mgr. Renáta Ivaničová
Jana Valachová
PaedDr. Andrea Toběrná
vedúca
Predmetová komisia ročníkov 5.- 9.
Mgr. Katarína Rajčoková
Mgr. Alena Gondecová
Ing. Bibiána Pivolusková
Mgr. Mária Luptáková
Emília Petrochová
Mgr. Mária Mruškovičová
PaedDr. Anna Sojková
PhDr. Dáša Oravcová
PaedDr. Roman Stadtrucker
Mgr. Bibiána Kasanová
vedúca
Rada školy:
Ľuboslav Halama
predseda
za rodičov MŠ
Mgr. Lenka Hulinová
za učiteľky MŠ
Ing. Bibiána Pivolusková za učiteľov ZŠ
Ing. Lenka Španová
za OcÚ- poslankyňa /do komunálnych volieb/
Mgr. Ján Šimiak
za OcÚ- poslanec /do komunálnych volieb/
Anna Výbohová
za OcÚ- pracovníčka
Ing. Ingrid Kollárová
za nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ
Marta Melichová
delegovaná OcÚ
Mária Lalíková
za rodičov ZŠ
Bc. Denisa Ťavodová
za rodičov ZŠ
Rodičovská rada:
Ing.Anna Bažíková, - predsedníčka Mgr. Katarína Jasová
Stanislava Povaľačová
Mgr. Janka Dominiková
Dana Krnáčová
Pavel Bízik
Bc. Ľubomír Celík
MUDr. Ivana Gutzelnig
Aneta Mikulčíková
9. ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročnk
3. ročník
2.ročník
1. ročník
(Voľby a prípadné zmeny v zastúpení tried na 1. triednej schôdzi ZRPŠ po plenárnom zasadnutí)
Správcovia kabinetných zbierok
Učebnice pre I. stupeň
Mgr. Anna Filkorová
Učebnice pre II. stupeň
Výtvarná výchova
Mgr. Katarína Rajčoková
Mgr. Katarína Rajčoková
SJL, žiacka knižnica,
metodická knižnica
Emília Petrochová
Cudzie jazyky
Chémia
Ing. Bibiána Pivolusková
Ing. Bibána Pivolusková
Zemepis
Telesná výchova
Mgr. Mária Luptáková
Mgr. Mária Luptáková
Fyzika
Učebňa IKT
PaedDr. Roman Stadtrucker
PaedDr. Roman Stadtrucker, Ing. Ingrid Kollárová
Technická výchova
Matematika
Mgr. Alena Gondecová
Mgr. Alena Gondecová
Hudobná výchova
PaedDr. Andrea Toběrná
ŠKD
Jana Valachová
Prestavba / 1.- 4.roč./
PaedDr. Milena Račková
Prírodopis, dejepis, pestovateľské práce, špecifická
príprava dievčat, regionálna
knižnica
PaedDr. Anna Sojková
Inventár školy
Ing. Ingrid Kollárová, RŠ, ZRŠ
Kabinet a učebňa informatiky
Ing. Bibiána Pivolusková
Jazykové laboratórium
PhDr. Dáša Oravcová
Školská kuchyňa a jedáleň
Danica Cencerová
Učiteľská knižnica
Mgr. Mária Mruškovičová
.
MESAČNÉ AKTIVITY A PODUJATIA (rámcový plán)
September 2014
Školský vzdelávací program pre 8. ročník ŠT, úpravy ŠkVP pre ZŠ a ŠKD
CVČ – organizácia činnosti, záujmové útvary, vzdelávacie poukazy
PRINED – organizačné a personálne zabezpečenie
Nová a novelizovaná školská legislatíva, vnútroškolské predpisy
Poistenie žiakov (úrazové, na stratu a poškodenie vecí)
I. účelové cvičenie: " Ochrana prírody a človeka" pre 5.- 9. ročník
Plány exkurzií, výletov, lyžiarskeho a plaveckého výcviku
Plány MZ, PK, VP, ŠKD, KPP, ŠP, ŽŠP, TVVP
Centrálna výzdoba školy
Svetový deň ústneho zdravia (12. 09.)
Koncepcia osláv 80. výročia školy (v decembri)
Október 2014
Svetový deň výživy (16.10.)
Mesiac úcty k starším (1. 10. – Medzinárodný deň starších ľudí) – príprava kultúrnych
programov
Svetový deň bez násilia (2. 10.)
Svetový deň duševného zdravia (10.10.)
Medzinárodný deň školských knižníc (25. 10.)
„Strašidelný mlyn“ – v spolupráci s RD a ZUŠ
Príprava na celoslovenskú regionálnu konferenciu
November 2014
Celoslovenská regionálna konferencia
Týždeň boja proti drogám – Dúhové dni (Európsky týždeň boja proti drogám)
Medzinárodný týždeň vzdelávania ( Kto dostane najviac jednotiek)
December 2014
80. výročie školy – slávnostná akadémia s kultúrnym programom
Posedenia pri vianočnom stromčeku (triedne akcie)
Športové súťaže podľa Športového kalendára
Ukončenie ročnej inventarizácie
„ A opäť sú tu Vianoce...“ večer kolied a vianočných piesní v kostole
(v spolupráci s farskými úradmi, ZUŠ a FS Očovan)
Očovské Vianoce (OÚ Obec Očová, RD a ZUŠ, vystúpenie DFS Poľana)
Korčuľovanie – Zimný štadión Zvolen//ľadová plocha Očová
Január 2015
Predmetové a športové súťaže podľa rozpisu CVČ DOMINO
Zápis žiakov do 1. ročníka (resp. začiatok februára)
Korčuľovanie – Zimný štadión Zvolen//ľadová plocha Očová
Február 2015
Lyžiarsky výcvik (VI., VII. a VIII. ročník – minimálne 20 žiakov)
Fašiangový karneval
Predmetové a športové súťaže podľa rozpisu CVČ DOMINO
Korčuľovanie – Zimný štadión Zvolen//ľadová plocha Očová
Marec 2015
Oslobodenie obce – miestne oslavy, kultúrne a športové podujatia
Týždeň slovenských knižníc
Hviezdoslavov Kubín - školské a okresné kolo súťaže (resp. apríl)
Predmetové a športové súťaže a olympiády podľa rozpisu CVČ DOMINO
Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9-2014
Apríl 2015
Slávik Slovenska - triedne a školské kolá
Deň Zeme ( 22. 4.) – brigádnické aktivity
Ochrana lesov - protipožiarna ochrana
Vítanie jari v Očovej - v spolupráci s RD, ZUŠ a OcÚ
Celoškolský zber papiera (podľa podmienok výkupu podnikmi zberných surovín)
Predmetové a športové súťaže a olympiáda podľa rozpisu CVČ DOMINO
Máj 2015
Deň víťazstva nad fašizmom – 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, miestne oslavy,
kultúrne a športové podujatia
Deň matiek - akadémia v spolupráci s MŠ a ZUŠ
Predmetové a športové súťaže a olympiády podľa rozpisu CVČ DOMINO
Školské výlety a exkurzie, plavecký výcvik IV., V. a VI. ročník – minimálne 20 žiakov
Jún 2015
Zmeny UP a UO podľa pokynov MŠVVaŠ SR, prejednanie v MZ, PK, schválenie na PR
Plavecký výcvik (IV., VI.,VII. Ročník – resp. na konci mája)
MDD
XVIII. ročník nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov a skupín (5.6.)
Školské exkurzie a výlety / do 15. 06./
Ďalšie podujatia a aktivity sa budú zaraďovať do mesačných plánov podľa aktuálnych ponúk
CVČ DOMINO a iných kultúrno-výchovných a vzdelávacích zariadení, podľa obsahu ŠkVP.
Zodpovednosť za súťaže a olympiády
Matematická olympiáda
1.- 4. roč.
5.- 9. roč.
Mgr. Eva Uhliarová
Mgr. Alena Gondecová
Pytagoriáda
I. stupeň:
II. stupeň:
PaedDr. Milena Račková
Mgr. Alena Gondecová
Fyzikálna olympiáda
II. stupeň:
PaedDr. Roman Stadtrucker
Chemická olympiáda
8.- 9. roč.
Ing. Bibiána Pivolusková
Biologická olympiáda
5.- 9. roč.
PaedDr. Anna Sojková
Olympiáda - nemecký jazyk
5.- 9. roč.
Ing. Bibiána Pivolusková
Olympiáda - anglický jazyk
5.- 9. roč.
PhDr. Dáša Oravcová
Geografická olympiáda
5.- 9. roč.
Mgr. Mária Luptáková
Literárne súťaže
I. stupeň:
II. stupeň:
Mgr. Eva Uhliarová a vyučujúci 1.- 4. roč.
Emília Petrochová, Mgr. Mária Mruškovičová
Spevácke súťaže
I. stupeň:
II. stupeň:
Mgr. Eva Uhliarová a vyučujúce 1.- 4. roč.
PaedDr. Andrea Toběrná
Športové súťaže
I. stupeň:
II. stupeň:
Mgr. Renáta Ivaničová a vyučujúce 1. – 4. roč.
Mgr. Mária Luptáková
Výtvarné súťaže
I. stupeň:
II. stupeň:
Mgr. Eva Uhliarová a vyučujúce 1.- 4. roč.
Ing. Bibiána Pivolusková
Dejepisné súťaže, DO
II. stupeň
Mgr. Katarína Rajčoková
VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA A HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ
Hospitácie:
A. Uskutočňuje vedenie školy a metodické orgány (MZ, PK – vedúci u členov IMO)
a) hodinová hospitácia: vopred ohlásená, ktorej bude predchádzať predhospitačný rozhovor
s PZ:
Hospitujúci oznámi predmet a čas hospitácie
PZ oznámi obsah učiva na hodine, výkonový štandard a výchovný cieľ,
zrekapituluje si výsledky predchádzajúcej hospitácie
O hospitácii sa vyhotoví písomný záznam.
b) hodinová hospitácia: nie vopred ohlásená – zameraná na sledovanie určitého aktuálneho
javu
c) krátka hospitácia: nie je vopred ohlásená; jej cieľom je pri krátkom pobyte v triede zistiť
atmosféru v triede, pracovnú aktivitu žiakov a PZ – záznam môže
a nemusí byť spísaný.
B. Zameranie kontrolnej a hospitačnej činnosti
a) vyučovací proces:
- osobnosť učiteľa: stanovenie cieľov a spôsob ich dosiahnutia, verbálna a neverbálna
komunikácia, organizácia vyučovacej hodiny, efektívnosť edukačného
procesu, spôsob riešenia problémov a zvládanie konfliktných situácií,
akceptácia žiaka...
- prostredie triedy: čistota, usporiadanie lavíc a stoličiek, usporiadanie a prístupnosť
pomôcok, osvetlenie, teplota,...
- didaktické postupy na dosahovanie stanovených cieľov: metódy a formy práce,
motivácia, frekvencia pozitívnej motivácie, spôsoby hodnotenia
žiakov, vedenie žiakov k sebahodnoteniu, samostatnosti, tolerancii,
rešpektovaniu spolužiakov...
- používanie a inovačných alternatívnych prvkov vo VVP
- činnosť žiakov vo vyučovacom procese
- klíma triedy
b) kontrola písomností
- učebné plány a učebné osnovy, tematické výchovno-vzdelávacie plány (TVVP)
- IVP začlenených žiakov
- predpísané kontrolné práce (MAT, SJL, laboratórne práce a praktické cvičenia)
- prípravy na vyučovanie pred hospitáciou
c) prevádzková kontrola
- dodržiavanie pracovného času PZ, príchod na pracovisko, prestávky v práci, prerušenie
pracovného času, evidencia dochádzky
- dodržiavanie rozvrhu hodín (PZ je povinný každú zmenu hlásiť vedeniu školy)
- ochrana školského majetku a majetku žiakov
- vykonávanie dozoru na chodbách, v jedálni a šatni
- efektívne využívanie pracovného času
Harmonogram vnútroškolskej kontroly a hospitačnej činnosti
September:
- triedna dokumentácia
- plány: TVVČ, ŠKD, MZ, PK, VaKP, IVP, KP
- evidencia záujmových útvarov
- vstupné previerky zo slovenského jazyka a matematiky
- zaradenie prvkov regionálnej, environmentálnej, dopravnej, masmediálnej
a zdravotnej výchovy do obsahu učebných predmetov, zaradenie tém finančnej
gramotnosti do UO
Október:
- práca so začlenenými žiakmi a slabo prospievajúcimi žiakmi
- uplatňovanie prvkov regionálneho vyučovania vo VVP
- cudzie jazyky
- činnosť v ŠKD
- PRINED – činnosť záujmových útvarov a príprava žiakov na vyučovanie
- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov
November:
- triedna dokumentácia
- plnenie úloh štátneho a školského vzdelávacieho programu
- dodržiavanie obsahu ŠVP, ŠkVP, UP a UO
- pracovné zošity, diktáty v roč. 1.- 4. a iné písomné prejavy žiakov
- matematika, fyzika
- hodnotenie žiakov, frekvencia známok z ústnych a písomných odpovedí
- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov
- PRINED – činnosť záujmových útvarov a príprava žiakov na vyučovanie
December:
- adaptácia prvákov a piatakov
- dodržiavanie vnútroškolských predpisov a smerníc
- predpísané písomné práce a diktáty (SJL, MAT) v 5. – 9. ročníku
- praktické cvičenia a laboratórne práce v roč. 5.- 9.
- záujmová činnosť
- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov
- PRINED – činnosť záujmových útvarov a príprava žiakov na vyučovanie
Január:
- triedna dokumentácia
- plnenie úloh štátneho a školského vzdelávacieho programu
- hodnotenie žiakov slovné, frekvencia známok z odpovedí a písomných prác
- slovenský jazyk a literatúra
- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov
Február:
- uplatňovanie projektu Zdravá škola vo VVP
- Celoplošné testovanie žiakov - 9. ročník (príprava podľa pokynov MŠ SR)
- výchovné predmety
- činnosť v ŠKD
- činnosť VP a profesijná orientácia
- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov
- PRINED – činnosť záujmových útvarov a príprava žiakov na vyučovanie
Marec:
- dodržiavanie vnútroškolských predpisov a smerníc
- prírodovedné predmety a environmentálna výchova
- príprava a účasť žiakov na súťažiach a olympiádach
- kontrola písomných prejavov žiakov 1.- 4. roč.
- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov
Apríl:
- triedna dokumentácia
- plnenie úloh štátneho a školského vzdelávacieho programu
- previerka BPOZ - školenie
- vyučovanie cudzích jazykov
- hodnotenie žiakov, slovné hodnotenie, frekvencia známok z ústnych odpovedí
a písomných prác
- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov
- PRINED – činnosť záujmových útvarov a príprava žiakov na vyučovanie
Máj:
- práca so začlenenými žiakmi a slabo prospievajúcimi žiakmi
- hodnotenie žiakov - slovné, frekvencia známok z odpovedí a písomných prác
- uplatňovanie prvkov regionálneho vyučovania vo VVP
- slovenský jazyk a literatúra, matematika
- dodržiavanie bezpečnostných zásad pri organizovaní výletov a exkurzií
- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov
- PRINED – činnosť záujmových útvarov a príprava žiakov na vyučovanie
Jún:
- hodnotenie a klasifikácia žiakov
- triedna dokumentácia
- výstupné previerky zo slovenského jazyka a matematiky - 4. roč.
- písomné práce zo slovenského jazyka a matematiky v 5.- 9. ročníku
- odovzdanie pomôcok, učební a zvereného inventáru
HLAVNÉ ÚLOHY
Oblasť výchovy a vzdelávania
Na I. stupni sa bude vyučovať:
1. ročník - ISCED 1 Štátny a školský vzdelávací program
2. ročník - ISCED 1 Štátny a školský vzdelávací program
3. ročník – ISCED 1 Štátny a školský vzdelávací program
4. ročník - ISCED 1 Štátny a školský vzdelávací program
(Tabuľka: Časová dotácia učebných predmetov: ISCED1-primárne vzdelávanie 2014/2015)
Na II. stupni sa bude vyučovať:
5. ročník - ISCED 2 - Štátny a školský vzdelávací program
6. ročník - ISCED 2 - Štátny a školský vzdelávací program
7. ročník - ISCED 2 - Štátny a školský vzdelávací program
8. ročník - ISCED 2 - Štátny a školský vzdelávací program
9. ročník - ISCED 2 - Štátny a školský vzdelávací program
(Tabuľka: Časová dotácia učebných predmetov: ISCED1-primárne vzdelávanie 2014/2015)
Z: všetci vyučujúci
T: do 30.8 . 2015
ŠKD pre 1. – 4. ročník:
1.- 4. ročník - Štátny a školský vzdelávací program pre ŠKD
T: do 30. 8. 2015
Z: vychovávateľky ŠKD
Hodnotenie a klasifikácia predmetov
(Tabuľky: Hodnotenie predmetov 1. - 4. ročník, 2014/2015
Hodnotenie predmetov 5. – 9. ročník, 2014/2015
Hodnotenie predmetov 6.a 8.špeciálna trieda, 2014/2015
T: do 31. 8. 2015
Z: vyučujúci uvedených predmetov
Dôsledne dodržiavať učebné plány a učebné osnovy platné pre školský rok 2014/2015 pre všetky
predmety, ŠVP a ŠkVP, pokyny POP na školský rok 2014/2015 a vzdelávacie štandardy.
Tematické výchovno-vzdelávacie plány zosúladiť s platnou legislatívou.
T: do 19. 9. 2014 a trvale
Z: všetci vyučujúci
Do obsahu učebných predmetov implementovať prvky regionálnej, environmentálnej, dopravnej,
mediálnej a zdravotnej výchovy a finančnej gramotnosti – prierezové témy ŠVP.
T: do 19. 9. 2014 a trvale
Z: všetci vyučujúci
V celom edukačnom procese rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠVP a ŠkVP.
T: trvale
Z: všetci vyučujúci
Umožňovať žiakom pracovať v edukačnom procese s informačnými a komunikačnými
technológiami pre využitie vo vedomostnej spoločnosti.
T: trvale
Z: všetci vyučujúci
Certifikované testovanie žiakov 9 ročníka realizovať podľa pokynov MŠVVaŠ SR.
T: daný MŠVVaŠ SR (8. 4. 2015)
Z: Ing. Pivolusková, RŠ, ZRŠ
Zápis žiakov do l. ročníka realizovať v súlade s platnými predpismi a nahlásiť zriaďovateľovi do
15. 6. kalendárneho roka.
T: 15. 1. - 15. 2. /zápis/
Z: Mgr. Anna Filkorová
do 15. 4. /hlásenie zriaďovateľovi/
PaedDr. Anna Sojková
Počty žiakov na alternatívne vyučovanie etickej výchovy a náboženskej výchovy nahlásiť:
a) riaditeľke školy
T: do 19. 5.
Z: triedne učiteľky
b) zriaďovateľovi školy
T: do 15.6.
Z: riaditeľka školy
Osobitnú pozornosť venovať kvalite vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra na I. a II.
stupni ZŠ, uplatňovať komunikatívno-poznávací princíp, rozvíjať aktívne počúvanie
s porozumením a čítanie s porozumením, rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov.
T: trvale
Z: vyučujúci roč. 1.- 4. a SJL na
II. stupni
Realizovať rôzne formy voľnočasových aktivít zameraných na podporu rozvoja čitateľskej
a informačnej gramotnosti žiakov, spolupracovať s knižnicami, rozvíjať činnosť školskej žiackej
knižnice. Zúčastniť sa Čitateľského maratónu so žiakmi 2.- 9. ročníka (ak bude organizovaný).
T: trvale
Z: vyučujúci roč. 1.- 4. a SJL na
II.stupni
Zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi a uplatňovať včasnú
prevenciu.
T: trvale
Z: VP a všetci vyučujúci
Realizovať aktivity na prevenciu rizikového správania žiakov. Zabezpečiť ich výchovu
k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám, tolerancii a prosociálnemu cíteniu.
T: trvale
Z: KPP a všetci vyučujúci
Uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať problémy žiakov
pochádzajúcich z marginalizovaných skupín a vytvárať im podmienky na vzdelávanie v triedach
s majoritnou populáciou.
Dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa vo vyučovacom čase i v čase mimo vyučovania.
T: trvale
Z: všetci vyučujúci
Realizovať vo výchovno-vyučovacom procese dlhodobé úlohy prijatých projektov:
Projekt regionálnej výchovy a vyučovania
Projekt Zdravá škola
Národná protidrogová stratégia na roky ( do ukončenia + novoprijaté programy
a stratégie)
Poznajme rómsku kultúru (schválený projekt v roku 2012)
PRINED – Národný Projekt INkluzívnej EDukácie (1. 9. 2014 – 31. 7. 2014)
T: trvale
Z: všetci vyučujúci
Skvalitňovať environmentálnu výchovu a výchovu k manželstvu a rodičovstvu a rozvíjať
u žiakov zdravý spôsob života.
T: trvale
Z: všetci vyučujúci
Predmetové súťaže a olympiády na úrovni školy organizovať so zameraním na rozvoj nadania
a talentu žiakov a efektívne využitie voľného času.
T: trvale
Z: všetci vyučujúci
Spolupracovať so ZRŠ a rodičmi za účelom zlepšenia školskej dochádzky .
T: trvale
Z: všetci vyučujúci
Zvýšenú pozornosť venovať začleneným žiakom v bežných triedach. Vytvárať pre
nich optimálne podmienky na vzdelávanie.
T: trvale
Z: všetci vyučujúci
Dodržiavať vnútroškolské predpisy a smernice, BPOZ a dbať o ochranu školského majetku.
Oboznamovať sa s novou a novelizovanou školskou legislatívou.
T: trvale
Z: všetci zamestnanci
Starostlivosť o zamestnancov
Všetkým zamestnancom umožniť ďalšie vzdelávanie za účelom zvýšenia kvalifikácie
a odbornosti v zmysle platných predpisov a v súlade s potrebami školy.
Prehlbovať a rozvíjať právne vedomie všetkých zamestnancov.
Pedagogickým zamestnancom umožňovať účasť na vzdelávacích aktivitách MPC v Banskej
Bystrici a iných vzdelávacích inštitúcií v zmysle platnej legislatívy a účasť na formách
kontinuálneho vzdelávania podľa potrieb školy.
Zamestnancom, u ktorých to vyžaduje výkon práce , zabezpečiť osobné ochranné pracovné
pomôcky.
Vytvárať pre všetkých zamestnancov vhodné a bezpečné pracovné prostredie.
Prácu nad rámec pracovných povinností daných pracovnou zmluvou a náplňou práce zohľadniť
v odmenách podľa prijatých kritérií a podľa pridelenia finančných prostriedkov.
Poskytnúť zamestnancom dostatočný čas na oddych a regeneráciu formou dovolenky
(predovšetkým v čase žiackych prázdnin).
Zabezpečiť pre všetkých zamestnancov možnosť stravovania v školskom zariadení s príspevkom
na stravu podľa osobitných predpisov (príspevok od zamestnávateľa a zo sociálneho fondu)
Rozvoj materiálno-technickej základne
Pokračovať v archivácii dokumentov (registratúrny poriadok) podľa nových platnej legislatívy.
Realizovať revíziu telocvičného zariadenia a náradia, realizovať revízie všetkých zariadení
podľa časového harmonogramu.
Priebežne dopĺňať učebné pomôcky , žiacku a metodickú knižnicu.
Zabezpečiť v telocvični chrániče na radiátory (sú provizorné) , výmenu tečúcich radiátorov
Rekonštrukcia chodníka k hlavnému vchodu do školy a prístupu do telocvične.
Zabezpečiť finančné prostriedky na melioračné práce – odvedenie podzemnej vody, ktorá
spôsobuje vlhnutie pivničných múrov v školskej budove.
Download

Dokument - Základná škola s MŠ