Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka, ČSA 109/91, 962 23 Očová
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Správu vypracovali:
PaedDr. Anna Sojková, riaditeľka školy
Elena Chabadová, zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
Ing. Ingrid Kollárová, hospodárka školy
Správa prerokovaná a schválená: 29. 09. 2014 – pedagogickými pracovníkmi školy
13.10. 2014 – v Rade školy a školského zariadenia
pri ZŠ s MŠ MBF Očová
...........................................................
Ľuboslav Halama
predseda RŠ
...........................................................
PaedDr. Anna Sojková
riaditeľka školy
Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka, ČSA 109/91, 962 23 Očová
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Základná škola
Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej je plnoorganizovaná
základná škola spojená s dva a pol triednou materskou školou. Zmena v organizačnej
štruktúre sa uskutočnila:
1. februára 2004, Obec Očová, podľa ustanovenia § 6, ods.1 zákona č.
596/2003o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých
zákonov zriadila
Základnú školu s materskou školou Mateja Bela Funtíka
so sídlom Očová, ČSA 109/91, 962 23 Očová,
ktorej organizačnými zložkami sú: Základná škola Mateja Bela Funtíka, ČSA 109/91, Očová
Materská škola , Ul. Palárika 454/2,Očová
Školský klub detí, ČSA 109/91, Očová
Školská jedáleň, ČSA 109/91, Očová
Od 1. 9. 2007 je v ZŠ zriadená špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím,
v ktorej sa vzdelávajú žiaci podľa učebných osnov ŠZŠ, variant A.
Od 1. 9. 2013 je pri ZŠ zriadené Centrum voľného času.
Zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:
Adresa:
Telefón, fax:
E-mail:
Webové sídlo:
Obec Očová, sídlo Obecný úrad Očová, Ul. SNP 330/100,
962 23 Očová
rozpočtová organizácia
ČSA 109/91, 962 23 Očová
045/5349093, 045/5349075, 045/5349076
[email protected]
www.zsocova.edu.sk
Riaditeľka školy:
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ:
Zástupkyňa pre MŠ:
Vedúca ŠJ MŠ a ZŠ:
Hospodárka:
PaedDr. Anna Sojková, štatutárna zástupkyňa zriaďovateľa
PaedDr. Andrea Toběrná, zástupkyňa riaditeľky školy
Elena Chabadová
Danica Cencerová
Ing. Ingrid Kollárová
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Rada školy: Ľuboslav Halama
Mária Lalíková
Bc. Denisa Ťavodová
Bc. Viera Igríniová
Ing. Bibiána Pivolusková
Mgr. Lenka Hulinová za
Ing. Ingrid Kollárová
Bc. Lenka Španová
Mgr. Ján Šimiak
Anna Výbohová
Marta Melichová
Rodičovská rada:
za rodičov ZŠ, predseda
za rodičov ZŠ
za rodičov ZŠ
za rodičov MŠ
za PZ ZŠ
PZ MŠ
za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
za OcÚ, poslankyňa
za OcÚ, poslanec
za OcÚ, pracovníčka
delegovaná OcÚ
Ing. Anna Bažíková
Andrea Sedliačiková
Mgr.Katarína Jasová
Stanislava Povaľačová
Mgr. Janka Dominiková,
Martina Poničanová
Pavel Bízik
Bc. Ľubomír Celík
MUDr. Ivana Gutzelnig
za 8. triedu, predsedníčka
za 9. triedu
za 7. triedu
za 6.triedu
za 5. triedu
za 4. triedu
za 3. triedu
za 2. triedu
za 1. triedu
METODICKÉ ORGÁNY
Metodické združenie roč. 1.- 4.:
Mgr. Eva Uhliarová - vedúca
+ 5 učiteliek I. stupňa (vrátane ZRŠ)
+ 1 vychovávateľka ŠKD
Predmetová komisia roč. 5. – 9.:
Mgr. Katarína Rajčoková, vedúca
+ 9 učiteliek II. stupňa ZŠ(vrátane RŠ)
ŽIACI A TRIEDY
Údaje o počte žiakov a tried:
K 15. 9. 2013 bolo do ZŠ zapísaných 167 žiakov /zber štatistických
údajov/: 92 chlapcov, 75 dievčat
I. stupeň:
86 = 53 CH + 33 D
II. stupeň:
73 = 35 CH + 38 D
ŠT:
8 = 4 CH + 4 D
V priebehu školského roka v dôsledku sťahovania sa došlo k zmene počtu žiakov:
K 30. 6. 2014 ukončilo školský rok 162 žiakov: 89 chlapcov, 73 dievčat
Z celkového počtu 162 žiakov bolo v školskom roku:
23 žiakov so ŠVVP (zdravotné znevýhodnenie)
8 žiakov s MP v špeciálnej triede
K 1.9.2013 bolo do 1. ročníka zapísaných 22 žiakov, 9D + 13CH (z toho 2 v zahraničí)
K 1. 9. 2013 nastúpilo do 9. ročníka 15 žiakov, 8 D + 7CH
K 30. 6. 2014 v 9. ročníku prospelo 15 žiakov
K 31. 8. 2014 bolo rozmiestnenie absolventov ZŠ na SŠ a SOŠ:
spolu
dievč.
.
2
1
1
0
1
1
2
2
1
1
S p o l u Gymnáziá
7
5
Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ
spolu
dievč.
.
1
0
1
0
spolu
dievč.
1
1
2
2
1
0
4
3
spolu
dievč.
1
1
1
1
Gymnáziá
661064
661002
661003
661008
661015
665305
Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Gymnázium J. G.Tajovského, J.G.Tajovského 25, Banská
Bystrica
Gymnázium M.Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
Gymnázium A.Kmeťa, A.Gwerk.-Göllnerovej 6, Banská
Štiavnica
SOŠ lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Meno a priezvisko
žiaka
Ľuboslav Halama
Simona Sedliačiková
Marko Pavlík
Kamila Jasová
Lucia Smutná
Dominika Mrváňová
Katarína Šálková
Marián Chabada
S p o l u Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ
Ekonomické, obchodné SOŠ
666423
666530
666118
Súkr.SOŠ obchodu a služ., Partizánska 8, Očová
SOŠ hot.služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
Obchodná akadémia, Banská Bystrica
Lýdia Kováčová
Ivana Šimková
Romana Valocková
Ján Debnár
S p o l u Ekonomické, obchodné SOŠ
Pedagogické školy
667220
Pedagog.a sociál.akadémia, J.A.Komenského 12, Lučenec
S p o l u Pedagogické školy
Petra Kučerová
Technické, dopravné SOŠ
SŠ - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, Banská
Bystrica
668301
Julián Lakatoš
Tomáš Gazdík
S p o l u Technické, dopravné SOŠ
SOŠ ostatné
663730
664501
SOŠ drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
David Petrus
SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
Pavol Giertl
S p o l u SOŠ ostatné
Počet žiakov končiacich ZŠ
spolu
dievč.
2
0
2
0
spolu
dievč.
1
0
1
0
2
0
17
9
Z uvedeného počtu žiakov:
1 žiačka postúpila z 8. ročníka na bilingválne gymnázium.
1 žiačka ukončila 9 rokov PŠD vo 8. ročníku a postúpila na 2-ročný učebný odbor.
V školskom roku 2013/2014 bolo v škole zriadených:
9 tried v postupných ročníkoch 1. – 9. so 159 žiakmi (ukončilo 154)
1 špeciálna trieda v 7. a 5. ročníku
s 8 žiakmi (ukončilo 8)
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:
K 30.6.2014 ukončilo ZŠ spolu 162 žiakov. 154 žiakov prospelo, 8 žiakov
neprospelo.
Z 8 žiakov, ktorí neprospeli:
5 žiakov bude opakovať ročník ( Dominik Kováč a Michal Kmeť – 5. ročník;
Kristína Kováčová a Daniel Kováč – 6. ročník;
Lukáš Berky – 7. ročník)
4 žiaci (jeden v 6. a jeden v 7. a 2 vo 8. ročníku) mali povolené vykonať 27. 8.
2014 opravnú skúšku, ktorú urobili len 3 z nich a postúpili do vyššieho ročníka
Pilotné testovanie žiakov 5. ročníka:
12 žiakov – 13. 11. 2013
(testovania sa nezúčastnili žiaci so ŠVVP)
Úspešnosť:
slovenský jazyk a literatúra:
matematika:
Najlepšie výsledky:
Jakub Poničan
Karin Hrončiaková
Simona Račková
MAT
90,0%
86,7%
-
65,83%
58,88%
ø 19,58
ø 17,66
SJL
94,3%
85,3%
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka (Monitor 9 – 2014) 12. 03. 2014 písalo
14 žiakov 9. ročníka – všetci v riadnom termíne.
Úspešnosť:
slovenský jazyk a literatúra: 68,29 % ø počet bodov 17,07
(Slovensko: 62,00% ø počet bodov 15,49)
matematika
65,71 % ø počet bodov 13,14
(Slovensko: 54,67% ø počet bodov 10,93)
Najlepšie výsledky dosiahli:
Katarína Šálková
Ľuboslav Halama
Simona Sedliačiková
MAT
20b / 100%
20b / 100%
18b / 90%
SJL
24b / 96%
21b /84%
22b / 87,5%
Výsledky testovania z oboch predmetov dosiahli žiaci našej školy lepšie, ako bol
celoslovenský priemer.
Správanie žiakov a udelené výchovné opatrenia:
I.
polrok
II.
polrok
SPOLU
NTU
PTU
PRŠ
stupeň
2
stupeň
3
stupeň
4
4
2
4
3
-
-
2
6
7
3
2
-
6
8
11
6
2
-
Postupne sa znižuje aj počet negatívnych opatrení a znížených známok zo správania. Zrejme
to súvisí u žiakov z marginalizovaných skupín a SZP ( tí mávali najviac neospravedlnených
hodín a závažných priestupkov) s ekonomickými ukazovateľmi a snahou rodín nemať
náhradného poberateľa rodinných prídavkov, prípadne s poskytovanou stravou, ktorá je
viazaná na prítomnosť žiaka v triede. Zároveň to má aj odozvu v prospechu žiakov, pretože ak
sa pravidelne zúčastňujú na vyučovaní, aj bez minimálnej domácej prípravy sa niečo naučia
a zapamätajú si z preberaného učiva.
Vymeškané hodiny:
1. – 4. roč.:
5. – 9. roč.
5. a 7.ŠT
Spolu:
Spolu:
6003
9410
844
16257
Ospravedlnené:
5986
9350
844
16180
Neospravedlnené:
17
60
77
Viac žiakov v tomto školskom roku vymeškalo menej vyučovacích hodín (16257) ako vlani
(17016).
Priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka je 100,35 hod (vlani 107,02), čo je
v porovnaní s minulým školským rokom opäť menej, ale pri týždennom počte vyučovacích
hodín to predstavuje stále cca 3,5 týždňa na žiaka.
Výrazne sa znížil počet neospravedlnených hodín: 77 (vlani 246).
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania:
V školskom roku 2013/2014 sa vyučovalo:
Podľa ŠVP a ŠkVP sa vyučovalo :
ISCED 1
- 1., 2.,3., 4. ročník (primárne vzdelávanie): Školský vzdelávací
program a štátny vzdelávací program
ISCED 2
- 5. - 9. ročník (nižšie sekundárne vzdelávanie): Školský
vzdelávací program a štátny vzdelávací program
V špeciálnej triede:
ISCED 1
- 5. a 7. ŠT –Školský vzdelávací program pre ŠT- žiaci
s ľahkým stupňom MP – variant A
V priebehu školského roka bol opäť problém s dodávkou učebníc pre jednotlivé ročníky.
Najhoršia situácia je s učebnicami pre žiakov špeciálnej triedy, kde niektoré učebnice
a pracovné zošity boli dodané len v počte 1-2 ks – tým narastá spotreba kancelárskehopapiera
a tonerov, pretože chýbajúce materiály sa musia pre žiakov kopírovať.
Zamestnanci a ich kvalifikačné predpoklady
Pedagogickí a výchovní pracovníci:
Spolu: 19: 6 učiteliek - učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ – všetky kvalifikované,
1 s rozšírenou kvalifikáciou špeciálny pedagóg
1 vychovávateľka ŠKD – kvalifikovaná ( plný úväzok)
9 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ
s aprobáciou:
1 = prírodopis - Zpľv – biológia – dejepis – ŠP kvalifikovaná
1 = dejepis – ruský jazyk – pedagogika –ŠP - kvalifikovaná
1 = matematika – základy technickej výchovy – kvalifikovaná
1 = matematika – fyzika- nekvalifikovaná na fyziku
1 = nemecký jazyk – chémia – kvalifikovaná
1 = zemepis – telesná výchova – kvalifikovaná
1 = slovenský jazyk – občianska výchova – kvalifikovaná
1 = slovenský jazyk – filozofia – kvalifikovaná
1 = anglický jazyk – nemecký jazyk – kvalifikovaná
2 učitelia náboženská výchova – kvalifikovaní
1 asistentka učiteľa v špeciálnej triede
Kvalifikovanosť PZ: 94,55%.
Nekvalifikovane sa vyučovali predmety:
5. – 7. ročník
4 hodiny výtvarná výchova
8. – 9. ročník
2 hodiny výchova umením
7. – 8. ročník
1 hodina – svet práce
6. – 9. ročník
8 hodín fyzika
5. – 9. ročník
3 hodiny informatika
3. ročník
3 hodiny ANJ
2. – 4. ročník
3 hodiny informatická výchova
5.,7. ŠT
7,5 hodín (PVC, IFV,GEG, ETV, OBN,FYZ)
Nepedagogickí zamestnanci:
1 hospodárka - kvalifikovaná
1 vedúca školskej jedálne - kvalifikovaná
1 hlavná kuchárka - kvalifikovaná + 3 kuchárky kvalifikované
1 školník
1 kurič – kvalifikácia pre plynové kotolne + elektrikár
3 upratovačky
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov:
A/ pedagogickí zamestnanci
PhDr. Dáša Oravcová
Mgr. Eva Uhliarová
Mgr. Zuzana Hroncová
PaedDr. Milena Račková
Ing. Bibiána Pivolusková
Ing. Viera Úreková
Emília Petrochová
Mgr. Lucia Luptáková
Mgr. Katarína Rajčoková
Seminár pre učiteľov ANJ na II. stupni ZŠ, Banská Bystrica
Tvorba didaktických testov v ANJ, vzdelávanie, MPC Banská
Bystrica – stredisko Staré Hory
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov,
MPC, Banská Bystrica
Hupsov šlabikár – seminár, MPC Banská Bystrica
Seminár pre učiteľov ANJ na I. stupni ZŠ, Banská Bystrica
Vzdelávanie predsedov ZO OZ – OZPŠAV, Zvolen
Roadshow moderný učiteľ – konferencia, Banská Bystrica
Roadshow moderný učiteľ – konferencia, Banská Bystrica
Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov zo ZZ
v projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ
s využitím elektronického testovania
Seminár k COHDI – projekt Komplexný poradenský systém
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí
Murgašove dni 2013 – celoslovenský seminár k vyučovaniu
fyziky, Lučenec
Tvorivá dielňa pre pedagógov pracujúcich s umeleckým
prednesom, Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská
Bystrica
Rozvoj komunikatívnych schopností vo výchove, poradenstve
a prevencii, MPC, Banská Bystrica
SUPERVÍZOR – odborný seminár, Centrum prevencie, Zvolen
Rozvoj čitateľského porozumenia a metodika
SPOLUČÍTANKA, Centrum prevencie, Zvolen
Metodický seminár RUJ, Jazyková škola SPEAR, Banská
Bystrica
100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny, odborný seminár,
Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce
B/ nepedagogickí zamestnanci
Ing. Ingrid Kollárová
Danica Cencerová
Porady a semináre k financovaniu škôl, daňovníctvu, verejnému
obstarávaniu, ochrane osobných údajov,
Konferencia o školskom stravovaní
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti:
Školský vzdelávacím program Základnej školy s materskou školou Mateja Bela –
Funtíka v Očovej je zameraný na posilnenie 4 základných oblastí:
 jazyk a komunikácia – zameranie na cudzie jazyky
 matematika a práca s informáciami – so zameraním na informatiku a informatickú
výchovu
 regionálne vyučovanie
 nové predmety.
Plnenie úloh je jednoznačne zahrnuté do jednotlivých učebných predmetov, ktoré sú
dané ŠVP alebo posilnené a novovytvorené v rámci ŠkVP (pozri rámcové učebné v pláne
VVČ na webovom sídle školy). Procesom školskej reformy prešli už všetky ročníky základnej
školy. V ŠT školská reforma ešte nebola ukončená, podľa ISCED 1 pre žiakov s MP sa učilo
v 5. a 6. postupnom ročníku ŠT.
Okrem nových predmetov , ANJ v 1. a 2. ročníku, ktoré sa vyučujú v rozsahu
1 vyučovacia hodina týždenne od začiatku školskej reformy, bol zavedený v 5. ročníku
predmet rysovanie, posilnené vyučovanie matematiky a slovenského jazyka
V uplynulom školskom roku sa počet žiakov zvýšil oproti predchádzajúcemu, ale
migrácia rodín stále pretrváva (zmena bydliska pre prácu). V uplynulom školskom roku sa
3 žiaci vzdelávali v zahraničí (2 v Írsku a 1 v Holandsku, kde momentálne žijú so svojimi
rodičmi). V ZŠ v Očovej vykonávajú na záver každého ročníka komisionálne skúšky
z určených predmetov.
Napriek nižšiemu počtu naši žiaci reprezentujú školu, Očovú i Slovensko na rôznych
podujatiach. Zapájajú sa do predmetových, umeleckých, športových súťaží na úrovni školy,
obvodu, často postupujú do regionálnych súťaží a reprezentujú aj na celoslovenskej
a medzinárodnej úrovni, kde tiež dosahujú dobré výsledky v duchu našej vízie:
„Nie je nás veľa, ale veľká je naša túžba ukázať, kde je Očová.
PREHĽAD AKTIVÍT V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Olympiády, predmetové a vedomostné súťaže
PYTAGORIÁDA
7 úspešných riešiteľov zo školského kola postúpilo do obvodného(okresného) kola
s výsledkami:
P3
Michal Šálka
6. miesto
úspešný riešiteľ
P8
Benjamín Rudík
4. miesto
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
6 žiakov II. stupňa ZŠ bolo úspešnými riešiteľmi domáceho (školského kola) MO
a postúpili do obvodného (okresného) kola s výsledkami:
Z5
Karin Hrončiaková 4. miesto (viac žiakov na 4. mieste)
Peter Bahleda
7. miesto
Jakub Poničan
8. miesto
Z8
Benjamín Rudík
4. miesto
Z9
Ľuboslav Halama
1. miesto a postup do krajského kola, kde sa umiestnil na
4. mieste
MATEMATICKÝ KLOKAN
Do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický Klokan sa v škole zapojilo spolu 35
žiakov a najlepšie výsledky (v každej kategórii je iný počet bodov) v jednotlivých kategóriách
dosiahli:
Klokanko 2: Jakub Lalík
70 bodov
77,8% úspešnosť
Klokanko 3: Michal Šálka
Ema Huliaková
Rastislav Danček
85 bodov
80 bodov
75 bodov
94,4% úspešnosť
88,9% úspešnosť
83,3% úspešnosťv
Školák 5:
97 bodov
88 bodov
80,8% úspešnosť
73,3% úspešnosť
Benjamín 7: Timea Ballová
66 bodov
55,0% úspešnosť
Benjamín 8: Benjamín Rudík
Patrik Kriek
86 bodov
79 bodov
71,7% úspešnosť
65,8% úspešnosť
100 bodov
83,3% úspešnosť
Kadet 9:
Petra Knoteková
Karin Hrončiaková
Ľuboslav Halama
Na matematické súťaže pripravovali žiakov Mgr. Alena Gondecová a Ing.Viera Úreková na II. stupni,
Mgr.Milena Račková, Mgr. Anna Filkorová, Mgr. Zuzana Hroncová.
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - zo
školského kola súťaže (32 súťažiacich) postúpili do obvodnej
súťaže vo Zvolene žiaci : Karin Hrončiaková – 5. roč. – prednes prózy
Alexandra Mruškovičová – 7. roč. – prednes prózy
V obvodnom kole nedosiahli umiestnenie na hodnotenom mieste, ale podali výborný výkon.
Na Hviezdoslavov Kubín žiačky pripravovali Mgr. Mária Mruškovičová, Emília Petrochová,
Mgr. Zuzana Hroncová, PaedDrMilena račková, Mgr. Anna Filkorová.
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA –do
školského kola súťaže sa zapojilo spolu 8 žiakov, z nich 5
úspešných riešiteľov postúpilo do obvodnej (okresnej) súťaže s nasledovným umiestnením:
Kategória C: Ľuboslav Halama (9. roč.) 1. miesto
Marko Pavlík (9. roč.)
4. miesto
Kategória D: Patrik Kriek (8. roč.)
2. miesto
Kategória E: Miriam Sásová (7. roč.)
4. miesto
Radka Krieková (7. roč.)
9.miesto
sa konalo na Zvolenskom zámku
a zúčastnili sa žiačky 7., 8. a 9. ročníka. Za aktivity získali odmenu – vecné ceny.
STRETNUTIE MATIČNEJ MLÁDEŽE PODPOĽANIA
POVSTALECKÁ HISTÓRIA
vedomostná súťaž v roku 70. výročia SNP sa konala v 3 kolách – školskom, Z ktorého
víťazné družstvo postúpilo do okresnej súťaže – 2. miesto (K. Šálková, Ľ. Halama, B. Rudík
a T. Cibuľa).
O postupe do regionálneho kola sme boli informovaní neskoro, niektorí súťažiaci sa v tom
čase zúčastnili na exkurzii v Gabčíkove a náhradné družstvo nezískalo umiestnenie.
Na dejepisné súťaže pripravovala žiakov Mgr. Katarína Rajčoková.
SLÁVIK SLOVENSKA
V školskom kole bolo do súťaže zapojených 28 žiakov v 3 vekových kategóriách.
Do okresného kola súťaže postúpili 3 žiaci z 1. miesta vo svojej kategórii
Radka Jombíková (7. roč.) – III. kategória
Tereza Dominiková (5. roč.) – II. kategória
Pavel Bízik (3. roč.) – I. kategória
Pretože T. Dominiková a P. Bízik sa v čase konania okresného kola súťaže rozhodli ísť radšej
na zájazd s DFS Poľana do Srbska, na okresnej súťaži Slávika Slovenska nás reprezentovali
žiaci, ktorí v školskom kole skončili na 2. mieste:
Ema Huliaková
v I. kategórii
Lucia Beláčeková
v II. kategóroii
Ema Huliaková sa umiestnila: v okresnej súťaži na 1. mieste
v krajskej súťaži na 2. mieste
Žiakov na spevácku súťaž pripravovali PaedDr. Andrea Toběrná a Mgr. Lucia Luptáková.
- okresného kola sa zúčastnili dvaja žiaci s výsledkom:
Patrik Kriek (8. roč.)
10. miesto
Miriam Sásová (7. roč.)
10. miesto
Jazykové olympiády sú veľmi náročné, pretože sa na nich vždy zúčastňujú žiaci
jazykových škôl, ktorí majú výrazne posilnené vyučovanie cudzích jazykov a žiaci
z bežných škôl, aj keď ich vedomosti sú na dobrej úrovni, im môžu ťažko konkurovať.
OLYMPIÁDA – ANGLICKÝ JAZYK
Žiakov pripravovala PhDr. Dáša Oravcová
- v obvodnom kole dosiahli naši žiaci umiestnenie:
Ľuboslav Halama (9. roč.)
3. miesto
Marko Pavlík (9.roč.)
5. miesto
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Žiakov na súťaž pripravovala Ing. Bibiána Pivolusková
- Slovenské kolo súťaže Mladých priateľov poľovnícka – Duchonka
pri Topoľčanoch – Marián Chabada, Tomáš Gazdík, David Petrus – umiestnili sa niekde
v polovici súťažných družstiev, najlepšie výsledky mal M. Chabada.
POĽOVNÍCKA SÚŤAŽ
Poľovnícky krúžok viedol Ján Jankov, pri príprave na súťaž mu pomáhal Doc.Ing.Jaroslav
Šálka.
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA –
zo 4 žiakov zapojených do školského kola
postúpila na okresnú súťaž K. Šálková (9. roč.), ale po 2. kole súťaž vzdala z dôvodu trémy,
takže súťaž nedokončila.
Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. Mária Mruškovičová.
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA –
zo školského kola postúpili 4 žiaci, ktorí boli úspešnými
riešiteľmi a umiestnili sa:
Kategória A: Patrik Kriek a Tomáš Cibuľa
Kategória B: Jakub Poničan
Peter Bahleda
4. miesto
2. miesto
8. miesto
Žiakov pripravovali Mgr. Alena Gondecová a Ing. Viera Úreková.
VTÁČIA BÚDKA A UKÁŽ SVOJ TALENT
boli súťaže, ktoré pripravili na SPŠ drevárskej vo Zvolene:
Vtáčia búdka:
David Petrus (9. roč.)
2. miesto
Marián Chabada (9. roč.)
Ukáž svoj talent:
Jana Púpalová (8. roč.)
Timea Ballová (7. roč.)
-
Športové súťaže a nesúťažné podujatia
29. 09. 2013 Plameň – jesenné kolo požiarnickej súťaže - 2. miesto starší žiaci
6. miesto mladší žiaci
06. 12. 2013 Mikulášsky turnaj v malom futbale – ZŠ Terézie Vansovej Zvolenská Slatina
naši žiaci vyhrali vo všetkých kategóriách, ale putovný pohár nedostali, pretože
riaditeľka ZŠ vo Zvolenskej Slatine po ukončení 20. ročníka súťaž definitívne
ukončila a pohár nechala v škole ako pamiatku pre organizátora súťaže
10. 12. 2013 Volejbal – obvodné kolo chlapci – 2. miesto – žiaci postúpili, ale pre veľkú
chorobnosť sa okresného kola nezúčastnili
25. 04. 2013 McDonaldsCup – futbal-mladší žiaci – obvodné kolo, vyššie nepostúpili
16. 05. 2013
Policajt môj kamarát – vedomostná a branno-športová súťaž žiakov 4. a 7.
ročníka – pripravovala ich Mgr. M. Mruškovičová – 4. roč . – 2. miesto
14. 02. 2014
Plameň – zimné územné kolo súťaže v telocvični ZŠ - očovské družstvá
obsadili 4.,8.a 9. miesto
2.2. – 6.2. 2014 Lyžiarsky výcvik, Hronec, 20 žiakov (Mgr. Mária Luptáková, Mgr. Ján
Šimiak)
7. – 11. 4. 2014 Plavecký výcvik, Závadka nad Hronom, 22 žiakov (Mgr. Mária Luptáková,
Ing. Bibiána Pivolusková, Mgr. Ján Šimiak)
Futbalistov na súťaže pripravoval vedúci futbalového krúžku Ján Šimkovič na volejbal Mgr. Mária
Luptáková, na požiarnické súťaže Dušan Hancko.
Didaktické hry a účelové cvičenia
27. 9. 2014 I. stupeň: Riešenie mimoriadnych situácií, zdravotnícka príprava (Bc. Ľ. Celík,
Bc. A. Celíková – profesionálni záchranári), bezpečný pobyt a pohyb
v prírode.
II. stupeň: Riešenie mimoriadnych situácií, zdravotnícka príprava, bezpečný pobyt
a pohyb v prírode, ukážky zásahov protipožiarnej ochrany.
Národná protidrogová stratégia
a preventívne výchovno-vzdelávacie programy
Celoročná príprava peer aktivistov a ich činnosť so žiakmi školy.
Počas školského roka sa žiaci zapojili do preventívnych programov:
Nenič svoje múdre telo
- do programu sa zapojili žiaci prvého stupňa na hodinách prírodovedy a formoval
pozitívny postoj k zdravému telu a k zdravému životnému štýlu.
Ako poznám sám seba
-do programu sa zapojili žiaci 2. stupňa na hodinách etickej výchovy( 5. – 6.ročník)
a témy boli orientované na prevenciu, výchovu k zdravému životnému štýlu,
formovanie stabilnej a dynamickej osobnosti žiaka a pozitívnych životných postojov,
pričom dôraz bol kladený na to, ako by žiaci mali správne konať a nie na to, čo by
nemali robiť.
Cesta k emocionálnej zrelosti
- niektoré témy programu boli využité na prácu na etickej výchove v 8. a 9.ročníku,
bol zostavený tak, aby prispieval k postupnému uvedomovaniu si seba samého
a v nadväznosti na to k skupinovému prežívaniu najpodstatnejších znakov
emocionálnej zrelosti.
Rovesnícke programy
- program sa realizoval na druhom stupni v 7., 8. a 9. ročníku ako peer – program,
v ktorom zapojení žiaci boli špeciálne vzdelávaní pani S.Tichou s CPPPaP s cieľom
pripraviť z nich spolupracovníkov s psychologickými a sociálnymi zručnosťami pre
rolu laických poradcov vo vzťahu k svojim rovesníkom s praktickými zručnosťami
v skupinovej práci s použitím techník uplatňovaných v rovesníckych preventívnych
skupinách. V tomto roku začala pracovať nová skupina peer-aktivistov zo 7. triedy,
ktorej členkami sa stali N.Balážová, T.Ballová, K.Jasová a M.Sásová. Mali päť
stretnutí, na ktorých sa vzdelávali v oblasti závislostí na fajčení a alkohole a tiež
v zdravom životnom štýle.
Tradične sa venoval jeden týždeň intenzívnym preventívnym aktivitám počas Týždňa
boja proti drogám , v rámci ktorého sa žiaci 7.ročníka zúčastnili podujatia Križovatky
šťastia, kde získali prvé miesto vo vedomostnej súťaži – reprezentovali Lucia
Halamová a Alexandra Mruškovičová.
Aktivity a programy prevencie koordinovala a organizovali Mgr. Mária Mruškovičová a Ing. Bibiána
Pivolusková.
Kultúrne programy a podujatia zorganizované triedami a školou
29. 10. 2013 Strašidelný mlyn Harryho Pottera (organizátori ZUŠ, ZŠ, OcÚ, RD, FS
Očovan) – ZŠ zabezpečila občerstvenie – pečené kysnuté záviny
DJ – Pavel Lalík
29. 10. 2013 Pozdrav klientom DSD k Mesiacu úcty k starším – program so žiakmi 2.,3.,5.
a 7. ročníka pripravili p. Toběrná, Račková, Šimkovičová; darčeky pre klientov
so žiakmi pripravila p. Gondecová.
18. – 22. 11. 2013 Týždeň boja proti drogám – športové aktivity a súťaže, besedy, súťaž
„Križovatky šťastia“ – žiaci 7. ročníka
1. miesto
5. 12. 2013 Mikuláš v škole – zorganizoval Žiacky školský parlament, darčeky si
kúpili triedne učiteľky z triedneho fondu – organizovala p. Kasanová
5. 12. 2013 Mikulášsky večierok – 5. ročník, program pripravila so žiakmi p.
Rajčoková, občerstvenie rodičia žiakov
12. 12. 2013 Vianočná besiedka – 4. roč., - divadielko so žaikmi nacvičila p.
Hroncová, občerstvenie rodičia a starí rodičia
13. 12. 2013 Vianočná besiedka – 3. roč., program so žiakmi pripravila p. Filkorová,
občerstvenie rodičia
14. 12. 2013 „Očovské Vianoce...“ – spoluorganizácia podujatia, vystúpenie DFS
Poľana, predajný stánok s výrobkami žiakov (p. Sojková, p. Kasanová,
p. Valachová)
17. 12. 2013 „ A opäť sú tu Vianoce...“ – spoluorganizácia podujatia a vystúpenie
žiakov v programe v RK kostole (p. Toběrná, p. Sojková)
18. 12. 2013 Vianočný pozdrav klientom DSD – program p. Toběrná a p.
Šimkovičová, darčeky so žiakmi pripravili p. Gondecová, Úreková,
Kasanová
19. 12. 2013 Pečenie medovníkov – špeciálna trieda, p. L. Luptáková
20. 12. 2013 Koledy a vinše – po triedach spievali a vinšovali žiaci ŠT, p. L.
Luptáková
25. 02. 2014 Fašiangový karneval – RD Očová – organizácia Žiacky školský
parlament, p. Kasanová, p. L. Luptáková, občerstvenie kuchárky zo
školy
3. 4. 2014 Veľkonočné inšpirácie pre rodičov a deti – tvorivé dielne, výroba
veľkonočných dekorácií a výrobkov na jarmok (p.Úreková, L.
Luptáková, Gondecová, Holíková, Hroncová)
23. 4. 2014 Akadémia k 330. výročiu narodenia a 265. výročiu úmrtia Mateja Bela –
Funtíka, recepcia v škole
1. 6. 2014 MDD – filmové predstavenie v miestnom kine, tvorivé dielne v RD,
športové aktivity v telocvični ZŠ ( ZŠ, OcÚ, RD, p. Gajdoš, p.
Šimkovič)
Výlet do Sekierskej doliny – 5. roč.
5. 6. 2014 Čitateľský maratón – žiaci 2. – 9. ročníka čítali knihu Sity Brahmachari:
Artičokové srdcia
Vzdelávacie programy a projekty
16. 10. 2013 Deň správnej výživy (k 16.10) – rozhlasová relácia pre žiakov
a ochutnávka pomazánok v školskej jedálni – pripravili kuchárky
12. 11. 2013 Stredoškolák – profesijné poradenstvo pre žiakov 9. ročníka – ŠD
Zvolen
Ľ. Štúra
11.- 25.11. 013 „Týždeň vzdelávania“ = „Kto dostane najviac jednotiek“ pre 2. –9. ročník.
Podmienkou bolo získanie najmenej 5 jednotiek. V prvom ročníku sú žiaci
hodnotení aj slovne, preto sa do súťaže nezapojili. Najlepší a ocenení
v jednotlivých triedach boli:
MENO ŽIAKA
Lukáš Lalík
Alexandra Javorčíková, Tereza Sdliačiková
Lucia Beláčeková
Ema Orfánusová
Lenka Kováčová, Žaneta Kováčová
David Pivoluska
Lucia Halamová
Patrik Kriek
Marko Pavlík
TRIEDA
JEDNOTKY
2.
3.
4.
5.
6.ŠT
6.
7.
8.
9.
6
11
6
6
5
7
8
10
7
18. 12. 2013 Naše zúbky – inštruktáž pre žiakov – všetky triedy – o starostlivosti o
zuby – MUDr. Mária Slováková
Kultúrne programy a podujatia, ktoré navštívili žiaci
19. 11. 2013 Ezopove bájky – divadelné predstavenie, DK ŽSR Zvolen, Divadlo
Martin; 3. a 4. roč.,
p. Filkorová, p. Hroncová
13. 2. 2014 Pyšná princezná – divadelné predstaveni, Činoherné divadlo Prešov,
1. – 5. ročník, telocvičňa ZŠ
15. 5. 2014 Deň poľa – PD Očová
Kultúrne programy a podujatia s účasťou PZ
22. 10. 2013 Daffer – pracovno-spoločenské stretnutie so zástupcami firmy Daffer
vo Zvolene, DJGT (Toběrná, Kollárová)
30. 10. 2013 Majer – spoločenské stretnutie zamestnancov školy – u Ing.
Pivoluskovej
18. 12. 2013 Vianočná kapustnica – spoločenské posedenie na záver kalendárneho
roka v jedálni ZŠ – kapustnicu varili p. Kamenský a p. Chamula
14. 02. 2014 Rodičovský ples – RD Očová, organizátor OZ ZRPŠ pri ZŠ
Ochrana a tvorba životného prostredia
11. 04. 2014 Deň Zeme – vyčistime si Slovensko – brigádnické aktivity žiakov
a zamestnancov školy s organizačnou podporou Malých obecných
služieb - brigády v školskom areáli, upratovanie pivničných
priestorov, výsadba záhonov a skalky, zber odpadkov v obci
2013/2014
apríl 2014
Celoročné separovanie odpadu – plasty, sklo, tetrapaky
jednorazový zber papiera – 2120 kg
Vystúpenia a programy DFS Poľana
DFS Poľana je stále najvýraznejším propagátorom regionálnych tradícií, ktoré sa snažíme
v škole uchovávať nielen vo vyučovacom procese, ale aj prostredníctvom mimoškolskej
záujmovej činnosti žiakov. Ponúk na vystúpenie a pozvaní na rôzne domáce a zahraničné
festivaly má DFS Poľana každý rok veľa, ale mnohé sme nútení odmietnuť, hlavne
z dôvodov:
- DFS Poľana – je záujmový útvar žiakov ZŠ, ktorých prioritou je vzdelávanie a plnenie
PŠD;
- dopravné náklady na zájazdy súboru sú vysoké, finančné prostriedky na ne
v školskom rozpočte nie sú;
- aktivity DFS sú financované z projektov, od sponzorov, zo vzdelávacích poukazov
a teraz aj z CVČ
Napriek tomu je činnosť DFS Poľana bohatá:
17. 09. 2013 Deň slovenských letcov, Zolná
27. 10. 2013 Predvolebný míting Smer – sociálna demokracia, Kd Očová
13. 11. 2013 LD Marína Kováčová – vystúpenie pre klientov
13. 12. 2013 Vianočný pozdrav vojenským dôchodcom, Zvolen
14. 12. 2013 Očovské Vianoce ... vystúpenie v programe
19. 12. 2013 Marcelfolkfest – folklórny festival v Marcelovej
11. 03. 2014 Zväz vojakov Zvolen – pozdrav k MDŽ
22. 04. 2014 LD Marína Kováčová – vystúpenie pre klientov
8. – 11.5.2014 Srbsko – Pivnica
16. 05. 2014 Kováčová – Pietna spomienka k 69. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny
6. 06. 2014 XVII. nesúťažná prehliadka DFS, Očová
29. 06. 2014 Folklórny festival Streda nad Bebravou
8.-10.08.2014 OFH – vystúpenie v programoch v sobotu a nedeľu
21. 08. 2014 LD Marína Kováčová – vystúpenie pre klientov
29. 08. 2014 Sliač – vystúpenie v rámci osláv 70. výročia SNP – zahájenie Cyklojazdy SNP
Výlety, exkurzie
ako súčasť a doplnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
6. 9. 2013 Pustý hrad – turistická vychádzka
17. 10. 2013 Arborétum Borová Hora Zvolen
7. 11. 2013 Planetárium a hvezdáreň Žiar nad Hronom
30. 1. 2014 Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen
28. 5. 2014 Gabčíkovo, Veľký Meder
3. 6. 2014 Bojnice
12. 6. 2014 Bratislava
4. roč.
7.,8.,9. roč.
3., 4. roč.
špeciálna trieda
5. – 9. roč.
1.,2. roč.
3.,4. roč.
Krúžková činnosť
V školskom roku 2013/2014 bola záujmová činnosť organizovaná pod hlavičkou
Centra voľného času, ktoré bolo zriadené pri ZŠ od 1. 9. 2013.
Futbalový
Folklórno-tanečný
Vyšívanie krivou ihlou
Požiarnický
Žurnalistický
Strelecký
Poľovnícky
Zdravotnícky
Ján Šimkovič
Viera Šimkovičová
Mária Hulinová
Dušan Hancko st.
Mgr. Mária Mruškovičová
Pavel Gajdoš
Ján Jankov
Bc. Ľubomír Celík
Rybársky
Tvorivé dielne
ŠKD – loptové hry
Ing. Daniel Poničan
Ing. Viera Úreková
Jana Valachová
V krúžkoch pracovalo spolu 155 ZŠ žiakov a niekoľko starších žiakov, ktorí už
navštevujú stredné školy – predovšetkým vo futbalovom. Činnosť záujmových útvarov bola
v tomto školskom roku financovaná zo vzdelávacích poukazov a z CVČ.
Počas letných prázdnin boli CVČ zorganizované pre žiakov 2 denné tábory:
14. – 18. 7. 2014 s počtom žiakov 13
21. – 25. 7. 2014 s počtom žiakov 15
V táboroch mali žiaci pripravené tvorivé dielne, športové aktivity, výlet do Banskej
Štiavnice, kúpanie na Sliači, opekanie, varenie pudingu a pod.
Vedúcimi v letných táboroch (počas čerpania dovolenky v škole) boli p. učiteľky: Ing.
Bibiána Pivolusková, PaedDr. Andrea Toběrná, Mgr. Lucia Luptáková, Mgr. Katarína
Rajčoková a Mgr. Anna Filkorová.
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Možnosti materiálno-technického zlepšenia podmienok školy priamo súvisia s pridelenými
finančnými prostriedkami. V uplynulom školskom roku sa priebežne vykonávala bežná
údržba všetkých zariadení, revízie elektroinštalácie, kotolní, dokupovali sa učebné pomôcky
z normatívnych finančných prostriedkov pridelených škole, zo šetrenia prevádzkových
nákladov na energie a z projektov a pod. Niektoré realizované opravy a malé rekonštrukcie:
- odvodnenie a izolácia základov budovy školského klubu
- rekonštrukcia zborovne
- kúpa skríň do zborovne
- kúpa farebných plastových boxov do 3. a 4. triedy (p. Filkorová, p. Hroncová)
- odvodnenie a izolácia základov budovy MŠ
- maľovanie tried
- skrine do chemickej učebne
- 3 kombinované tabule do tried
- 2 PC pre administratívu a ZRŠ
ZÁVER
Po analýze výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienok v školskom
roku 2013/2014 a sledovaní plnenia opatrení z komplexnej inšpekcie je potrebné:
-naďalej skvalitňovať a zlepšovať dochádzku žiakov, hlavne zo sociálne
znevýhodneného a málo podnetného rodinného prostredia (aj keď sme už dosiahli zníženie
počtu vymeškaných a hlavne neospravedlnených hodín)
- zefektívnenie spolupráce školy s rodinami sociálne znevýhodnenými – hľadať
spôsoby ich pritiahnutia k činnosti školy a vzbudenie záujmu o školský život ich detí,
zapájanie týchto detí do všetkých školských aktivít a mimoškolskej činnosti
- skvalitňovať výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP - ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov, účasť na prednáškach a seminároch organizovaných CPPPaP
a CŠPP, podpora činnosti školského špeciálneho pedagóga
- na základe motivácie žiakov , organizovania záujmovej činnosti a zmysluplných
voľnočasových aktivít znižovať množstvo negatívnych výchovných opatrení a znížených
známok zo správania udeľovaných žiakom v klasifikačných obdobiach;
- zabezpečiť úplnú kvalifikovanosť vzdelávacieho procesu ďalším vzdelávaním
pedagogických zamestnancov;
- využívať vo výchovno-vzdelávacom procese didaktickú techniku so zameraním na
zdokonaľovanie kompetencií žiakov v oblasti IKT
- hľadať finančné prostriedky na nevyhnutné opravy a rekonštrukcie školských budov
(odvodnenie základov hlavnej školskej budovy , prístupové chodníky k hlavému vchodu do
školskej budovy, úprava vstupnej plochy pred telocvičňou)
V Očovej 11. 10. 2013
PaedDr. Anna Sojková
riaditeľka školy
PREZENČNÁ LISTINA
ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
13. 10.2014
Členovia RŠ:
1. Ľuboslav Halama
..................................................
2. Bc. Denisa Ťavodová
..................................................
3. Mária Lalíková
..................................................
4. Miloš Kubínyi
..................................................
5. Ing. Lenka Španová
..................................................
6. Mgr. Ján Šimiak
..................................................
7.Mgr. Lenka Hulinová
..................................................
8. Marta Melichová
..................................................
9. Ing. Bibiána Pivolusková
..................................................
10. Ing. Ingrid Kollárová
..................................................
11. Anna Výbohová
..................................................
Hostia:
................................................
..................................................
................................................
..................................................
................................................
..................................................
................................................
..................................................
................................................
..................................................
................................................
..................................................
Download

2013/2014 - Základná škola s MŠ