Lektor: Zdeno Knižka
Mobil: 0905 345 547
E-mail: [email protected]
1. Politický marketing
2. Politický billboard
3.Sebaprezentácia a prezentácia
4.Rozhodovacie omyly pri voľbách
Stručný popis programov
1.
2.
3.
4.
Prezentácia
Počet účastníkov : 0 – 100
Forma:
- prezentácia, výklad
- zvukové a video ukážky
- príklady z verejnej praxe
- diskusia
Dĺžka: 6 – 8 hodín
Cena: dohodou
Tréning
1. Počet účastníkov : 3 – 15
2. Forma:
- prezentácia, výklad
- zvukové a video ukážky
- príklady z verejnej praxe
- tréning, filmovanie
- nácvik prejavov, reálnych
situácií, tvorba volebného
programu
3. Dĺžka: 2 dni
4. Cena: dohodou
Politický marketing
1. Programový apel (posolstvo)
Programový apel
( posolstvo )
Osobný
Hodnotový
Obyčajný
2. Prieskum
Prieskum trhu je prvým a základným nástrojom marketingu. Iba
na základe vykonaného prieskumu je možné zostaviť efektívny
marketingový mix.
1. Neformálny - Základným spôsobom je osobné dotazovanie. Najprv musí byť určená
reprezentatívna vzorka populácie. Len správne určená reprezentatívna vzorka
populácie totiž môže sledovať vývoj názorov. Samostatné dopytovania sa potom
vykonáva predovšetkým prostredníctvom dopytovania väčšinou u všetkých jednotiek
základného súboru, napr. pomocou panelovej diskusie, interview, JPP, ankety...
Zdroje – obyvatelia , členovia zastupiteľstvá, podnikatelia, dôchodcovia...
2. Formálny - Medzi tieto metódy radíme napr. Swot analýzu, kauzálnu analýzu,
benchmarking, metódy kontrolnej činnosti....
SWOT ANALÝZA
• Názov SWOT analýza bol vytvorený ako skratka z
počiatočných písmen anglických slov (Strengths silné stránky; Weaknesses - slabé stránky;
Opportunities - príležitosti; Threats - hrozby).
• Analýza spočíva v ohodnotení silných a slabých
stránok územného celku a ohodnotení
príležitostí a hrozieb v jeho externom prostredí.
Tento jednoduchý nástroj umožní získať rýchly
prehľad o tom, v akej východiskovej situácii sa
územie nachádza pred tým, než prejdeme
k formulácii stratégie.
TVORBA STRATÉGIE (PRIORÍT)
Tvorcovia stratégie musia hodnoverne a realisticky popísať
východiskovú situáciu v regióne (z hľadiska priestorových,
urbanistických, ekonomických, sociálnych, spoločenských,
demografických, politických a iných vplyvov).
Tvorca stratégie má zohľadňovať:
1. aké sú záujmy predstaviteľov záujmových skupín
2. tvorbu niekoľko variantov stratégie, aby vybrali ten
najvhodnejší,
3. ako presadiť stratégiu do života
3. Segmentácia
Kritériá pre segmentáciu
1. Geografické
2. Demografické (podľa pohlavia, veku, príjmu atď.)
3. Psychografické (podľa príslušnosti k sociálnym skupinám,
životného štýlu ai)
4. Behaviorálne (podľa správania - v oblasti politického
marketingu napr. podľa politickej aktivity alebo volebného
správania )
5. Moje.....
4. Produkt
Politický produkt ako súbor 3 elementov
1. profil kandidáta (jeho imidž, charakterové črty a
pod)
2. obraz strany (napr. liberalizmus vs. konzervativizmus)
a formulácia politiky strany / kandidáta
3. hlavné témy, deklarované sľuby, politického subjektu
5. Cena
Cena v politickom marketingu :
a/ na jeden získaný hlas
b/ na účasť voliča
c/ na odovzdanie posolstva ( prieskum)
6. Distribucia
Ako distribuovať „produkt“ k voličovi:
• Produktom môže byť kandidát, strana alebo
téma
• Distribuovať môžeme pomocou mítingov,
verejných prejavov či osobné, alebo nepriamo,
prostredníctvom médií (tlačové konferencie,
rozhovory , letáky, noviny, billboardy atď).
7. Propagácia (publik relations)
Vzťahy s verejnosťou ilustruje skratka "PENCILS“
P
(publications) - publikácie, tlačoviny, pamäti politikov
E
(events) - verejné podujatia, besedy, prednášky
N
(new) - novinárske správy, tlačové konferencie, sponzorstvo
C
(community involvement activities) - angažovanosť pre
komunitu, dobročinné akcie, aukcie
(identity media) - nosiče a prejavy politickej identity,
identifikačné prostriedky , direct mail
I
L
(lobbying activity) - lobbovacie aktivity
S
(social responsibility activities) - budovanie dobrej povesti v
oblasti sociálnej zodpovednosti
Politickýbillboard
billboard
Politický
Zásady pri tvorbe billboardov - 1
Priemerný čas videnia
billboardu
Ilustrácia
Logo, značka politickej
strany...
3 – 5 sekúnd
1. Ilustrácia upúta pozornosť ešte skôr ako
text alebo logo.
2. Ilustrácie, ktoré dokážu vzbudiť zvedavosť
sú v reklame účinnejšie ako tie, ktoré sú
umelecky a kompozične hodnotné.
3. Zapamätanie umocní ilustrácia, ktorá má
príbeh a inšpiruje k otázkam
Nebojte sa urobiť logo väčšie a nechajte mu
viac priestoru.
Parlamentné voľby 2013
ODS
Zámer:
Počítačový symbol – oslovenie
najmä mladšej generácie
Výsledok:
• bez podpisu
• symbol vtáčika
• krátko pred voľbami,
chybný slogan
• OK – farby, text,
rozlíšiteľnosť
Sebaprezentácia a prezentácia
Čo je to komunikácia?
Komunikácia je prenos myšlienky alebo pocitu
uskutočnený takým spôsobom, že vysielajúci a
prijímajúci dosiahnu rovnakého chápania veci.
•„Komunikácia predstavuje moc. Kto sa ju naučí
efektívne využívať, môže zmeniť svoj pohľad na
svet, aj pohľad, ktorým sa svet pozerá na neho.“
Anthony Robbins
KOMUNIKÁCIA
• Slová (verbál) 7%
• Telo (neverbál) 55%
o
o
o
o
o
pohľad
gestá
postoj
pohyby
úprava zovňajšku
• Reč ( vokál)
o
o
o
o
hlasitosť
intonácia
výška hlasu
tempo reči
38%
William (Bill) Jefferson Clinton, rodným menom William
Jefferson Blythe III (* 19. august 1946, Hope, Arkansas) je
americký politik. V dvoch volebných obdobiach od roku 1993
do 2001 bol 42. prezident Spojených štátov. Predtým bol
guvernérom Arkansasu.
ÚLOHA:
Všimnite si intonáciu hlasu,
hlasitosť prejavu,
prirodzenosť, gestá, mimiku
tváre a celú verbálnu a
neverbálnu časť prejavu
Rozhodovacie omyly pri voľbách
Dva systémy
Systém 1
• Funguje automatický a
rýchle , s malým alebo
žiadnym úsilím a bez pocitu
úmyselnej kontroly
Systém 2
• Venuje pozornosť vedomým
duševným činnostiam
vyžadujúcim si pozornosť (
zložité výpočty...)
• Subjektívne prežitky
jednania, voľby, sústredenia
1. Prvý dojem rozhoduje až v 70 percentách
Potvrdil to v roku 2005 výskum Alexandra
Todorova z Princentonskej univerzity. Ten
ukazoval dobrovoľníkom tvár politika na
obrazovke.
Tvár pritom blikla na zlomok sekundy,
potom sa pýtal účastníkov, ako hodnotia
zobrazenú tvár, čo sa týka kompetencie či
sympatie.
Výsledky boli celkom prekvapivé. V až 70
percentách volebných súbojov tento
okamžitý prvý dojem z tváre politika
spoľahlivo predpovedal výsledky volieb.
Experiment bol zopakovaný aj v roku 2010,
keď sa Todorov a jeho kolegovia pokúsili
presne určiť, ktoré typy tváre majú u voličov
najväčší úspech.
Kontakt
Lektor: Zdeno Knižka
Mobil: 0905 345 547
E-mail: [email protected]
www.zetex.sk
Download

Politický marketing.pdf