Ekonomika jakosti
1. Podstata a význam ekonomiky jakosti
a) monitorování nákladů na jakost (u výrobce, uživatele i v celé společnosti)
b) monitorování přínosů (efektů) zabezpečování a zlepšování jakosti
c) tvorba cen produktů v závislosti na jejich jakosti
Výhody:
•
•
prostřednictvím monitoringu nákladů na jakost jsme schopni definovat
-
velikost ztrát vyvolaných nedostatky v jakosti
-
všechny významné vlivy na zabezpečování jakosti podnikových výkonů
-
oblasti redukce celkových nákladů firmy
-
některé ukazatele účinnosti systému jakosti
prostřednictvím monitoringu efektů jakosti je možné:
-
sledovat vliv jakosti na výsledky podnikání
-
kvantifikovat všechny pozitivní přínosy ve výrobní a především uživatelské
sféře
-
odhalovat ty produkty podniku, které jsou díky jakosti nositeli prosperity
-
vytvořit vhodnou základnu pro určování takové ceny, která by kopírovala i
reálnou úroveň jakosti výrobků a služeb při zachování výhodnosti pro oba
účastníky trhu
2.
Monitorování nákladů na jakost
•
•
•
Náklady na jakost u výrobce
Náklady na jakost u uživatele
Společenské náklady na jakost
NÁKLADY NA JAKOST U VÝROBCE
výdaje vynaložené výrobcem a spojené s prevencí, hodnocením a vadami, aby bylo
-
dosaženo požadavků jakosti v průběhu marketingu, vývoje, zásobování, výroby,
instalace a užití.
Tři možnosti monitoringu nákladů na jakost :
•
•
•
využitím tzv. PAF modelu (náklady na interní vady, náklady na externí vady,
náklady na prevenci, náklady na hodnocení)
aplikací modelu tzv. procesních nákladů (náklady na shodu, náklady na neshodu)
využitím Taguchiho ztrátové funkce
NÁKLADY NA JAKOST U UŽIVATELE =(NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS)
Dobou života může být maximálně tzv.životní cyklus výrobku, zahrnující období tvorby
jeho koncepce, vývoje, přípravy výroby, výroby, užívání a likvidace. Monitoring nákladů
na životní cyklus má smysl jen u vymezené skupiny výrobků, u kterých:
-
je předpokládaná doba použití delší než jeden rok
-
náklady na provoz a údržbu nejsou zanedbatelné v porovnání s pořizovací
cenou
Struktura:
Jednorázové investice na nákup
systému
NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS
Náklady na
vybudování
prvotního
systému
Náklady na uvedení systému do
provozu
Další vyvolané náklady u uživatele
Náklady na
udržování
systému v
provozu
Jednorázové náklady pro potřeby
provozu a údržby
Roční náklady na provoz a údržbu
Roční ztráty z prostojů systému
Náklady z titulu
nedisponibility
systému
Roční náklady na neshody při
nedisponibilitě systému
Download

Ekonomika jakosti.pdf