OBSAH PREZENTACE
Vývoj metody LCA
Metoda posuzování životního cyklu obecně
Fáze I – Stanovení cílů a rozsahu
Fáze II – Inventarizační analýza
Fáze III – Posuzování dopadů
Fáze IV – Interpretace
Využití metody LCA v praxi
Normy ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO
14044
Software a databáze
VÝVOJ METODY LCA
LÉTA
FÁZE VÝVOJE METODY LCA
1963
Na světovém energetickém kongresu, zazněly první přednášky týkající se surovinových nároků na výrobu
chemických produktů.
70tá léta
Vzniká řada studií týkající se problémem dostupnosti surovin a spotřeby energie, při stále rostoucích nárocích.
Na počátku 70. let to byly "analýzy palivového cyklu", které řešily především využití alternativních zdrojů
energie a materiálů.
80tá léta
Rozvoj "zelených aktivit" na politické scéně v Evropě v zvýšený zájem veřejnosti i politiků o vlivy různých fází
existence výrobků na životní prostředí.
90tá léta
Analýzy zaměřené především na spotřebu materiálů, energie a produkci různých forem znečištění. Jednotliví
zpracovatelé používali různé metody získávání dat a data byla mnohdy vyjadřována v nekompatibilních
jednotkách.
1990
Metodologické sjednocení různě prováděných, a tudíž nesrovnatelných analýz na konferenci SETAC
(Společnost pro toxikologii a chemii životního prostředí) věnované metodám LCA. Důraz byl kladen především
na vyřešení první fáze metody LCA - na inventarizaci, shromažďování srovnatelných dat o spotřebě materiálů a
energie.
1992
Následující konference SETAC řešila další fázi LCA - posuzování dopadů na životní prostředí
1995
ISO/TC 207 SC5 WG 1-4 řešila normativní podobu LCA
METODA POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU OBECNĚ
Metoda posuzování životního cyklu LCA je systematický proces
vyhodnocování potenciálních dopadů produktů na životní prostředí za
použití přístupu od „kolébky po hrob“, při kterém jsou brány v úvahu
všechny fáze životního cyklu od získávání surovin až po konečné odložení
odpadu do země.
FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU
1.
2.
3.
4.
5.
Získávání surovin, materiálu
Doprava
Výroba
Užití
Odpad/recyklace
SYSTÉM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VSTUPY
PRODUKTOVÝ
SYSTÉM
HRANICE SYSTÉMU
VÝSTUPY
ZÁSADY LCA
Zásady LCA mají elementární význam pro proces posuzování dopadů životního
cyklu.
Perspektiva životního cyklu
Environmentální zaměření
Relativní přístup a funkční jednotka
Iterativní přístup
Transparentnost
Komplexnost
Vědecký přístup
Perspektiva
životního
cyklu
FÁZE METODY LCA
Rámec posuzování životního cyklu
Definice cíle
a rozsahu
Přímé aplikace:
Inventarizační
analýza
Interpretace
- Vývoj produktu a zlepšování
- Strategické plánování
- Tvorba veřejné politiky
- Marketing
- Ostatní
Posuzování
dopadu
Grafické znázornění fází metody LCA podle
ISO 14040
STANOVENÍ CÍLŮ A ROZSAHU
Cíl studie
Rozsah studie
Produktový systém, který má
být zkoumán
Funkce systému
Funkční jednotka
Hranice systému
Alokační postupy
Vybrané kategorie dopadu
Požadavky na údaje
Předpoklady
Omezení
Typ kritického přezkoumání, je-li
Typ a formát zprávy požadované pro
studii
DEFINICE CÍLŮ
Musí obsahovat jasné a jednoznačné stanovení důvodů pro které je studie zpracovávána a dále
předpokládané využití závěrů.
V cílech musí být specifikováno, jaká rozhodnutí budou založena na zjištěných výsledcích, jaké budou
požadované informace, jak detailní a pro jaký účel. Zda budou výsledky LCA využity interně, nebo externě.
FUNKCE SYSTÉMU
Jeden z nejvýznamnějších elementů studie životního cyklu je jasné určení funkce systému a z něho
odvozené funkční jednotky. Důvodem je vyloučení nejednoznačnosti ve stanovení cílů studie a vyjasnění
základů pro určení jejího rozsahu.
FUNKČNÍ JEDNOTKA
Funkční jednotka je kvantifikovaná funkce systému. Je měřítkem jeho výkonnosti a chování. Musí být
definována jasně, měřitelně a v relevantním vztahu ke vstupním datům.
HRANICE SYSTÉMU
Skutečný životní cyklus se týká všech procesů, počínaje surovinami v zemi, přes nepřetržitý
chronologický sled procesů zahrnujících výrobu a užití až po konečné uložení zbytků z produktu po
skončení jeho životnosti zpět do země. Takovéto pořadí se často nazývá od kolébky po hrob.
Jakýkoliv jiný systém, který není takto charakterizován, není skutečným životním cyklem, přesto
neexistují žádná omezení týkající se typu definovaného systému. V průmyslové sféře to může být
jednoduchý produkční systém (od brány k bráně) nebo rozsáhleji zaměřený systém eko-profilu (od
kolébky k bráně) nebo komplexně pojatý životní cyklus (od kolébky do hrobu).
Suroviny
1
2
3
5
4
v zemi
Odpad vrácený
do země
Od brány
Od kolébky po
bránu
k bráně
Od kolébky do hrobu
Schematické znázornění různých typů analýz
IDENTIFIKACE PROCESŮ UVNITŘ HRANIC SYSTÉMU
Uvnitř hranic systému lze identifikovat jednotkové procesy.
Jednotkový proces je nejmenší prvek v inventarizační analýze životního cyklu, pro který jsou kvantifikovány
vstupy a výstupy.
Soubor jednotkových procesů s elementárními a produktovými toky tvoří produktový systém.
PRODUKCE UHLÍ
DORUČENÍ UHLÍ
VÝROBA
ELEKTŘINY
DISTRIBUCE
ELEKTŘINY
0.2
0.1
0.1
0.3
5.5
NO
121.7
Výroba elektřiny zobrazená jako jednoduchá lineární sekvence
1.6
0.6
GB
349.3
SE
150.9
5.9
2.8
1.7
1.2
FI
66.7
6.0
RU
8320.7
5.2
1.3
0.1
0.4
0.7
DK
37.0
0.9
DE
517.1
5.4
1.5
PL
129.5
2.0
14.2
PRODUKCE
UHLÍ
TRANSPORT
0.6
5.7
0.7
PRODUKCE
ELEKTŘINY
6.8
1.4
0.1
13.6
NL
83.1
14.5
6.3
3.1
2.0
BE
80.9
1.0
LU
1.0
CZ
60.2
0.7
SK
24.7
1.5
1.7
5.6
1.0
6.0
4.2
14.2
0.1
3.6
9.0
FR
501.4
PRODUKCE
OCELI
PRODUKCE
KOKSU
DISTRIBUCE
ELEKTŘINY
0.1
0.6
7.5
PT
41.7
Zjednodušené schéma výroby elektřiny z uhlí
CH
67.6
9.4
2.4
3.6
4.5
15.8
5.8
0.4
AT
58.8
2.0
3.2
21.7
0.4
ES
199.5
6.5
IT
252.7
1.7
Zjednodušené schéma výroby elektřiny z uhlí
HU
34.9
IDENTIFIKACE PROCESŮ UVNITŘ HRANIC SYSTÉMU VÝROBY CEMENTU
Emise
Emise
Cementárna
Alternativní materiály
(Palivo a suroviny)
Vstupy suroviny
(meziproduktu)
Těžba vápence
Vstupy pomocných
materiálů
Trhaviny
Doprava
Těžené přírodní materiály
Vstupy energie
Příprava surovinové
moučky
Příměsi do mletí cementu
Jednotkový
proces
Meziprodukt
Koprodukt
Emise do
vody
Výpal slínku
Emise
do půdy
Přírodní paliva pro výrobu
Čerpání
surovin
Emise do
ovzduší
Odpad pro další
zpracování
Mletí cementu
Energetické
suroviny
Ropa
Elektrická energie
Odpad
Balení a uskladnění
cementu
Cement
V ideálním případě má být produktový systém
modelován takovým způsobem, aby vstupy a
výstupy byly na jeho hranici elementárními
toky.
ALOKAČNÍ POSTUPY
Studie musí identifikovat procesy sdílené s ostatními produktovými systémy, a ty pak buď
rozdělit mezi posuzovaný produktový systém a ostatní systémy, nebo rozšířit hranice systému
tak, aby k alokaci nemuselo dojít.
POŽADAVKY NA ÚDAJE
Obecně se jedná o zpřesňují charakteristiky údajů, které jsou potřebné pro studii.
Popis kvality údajů je důležitým ukazatelem věrohodnost výsledků studie. Na kvalitě dat záleží i
správné vyhodnocení výsledků studie.
TYP KRITICKÉHO PŘEZKOUMÁNÍ A FORMÁT ZPRÁVY
V této fázi studie stanoví, jaký typ kritické přezkoumání bude použit, zda interním nebo
externím expertem. V případě porovnávacího tvrzení předloženého veřejnosti je nutné
přezkoumání třetí stranou.
INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA
Inventarizační analýza, druhá fáze metody LCA, je procesem sběru a zpracování údajů určených
ke kvantifikaci spotřeby energie a materiálů, produkce znečišťujících látek, pevného odpadu a
dalších výstupů po dobu životního cyklu výrobků nebo služeb.
Výchozí plán pro provedení inventarizační analýzy poskytuje fáze stanovení cíle a rozsahu.
KATEGORIE ÚDAJŮ
Energetické a surovinové vstupy, vstupy pomocných materiálů, jiné
vstupy
Emise do ovzduší, emise do vody, emise do půdy, jiné
Environmentální aspekty
PŘÍKLAD FORMULÁŘE PRO JEDNOTKOVÝ PROCES PODLE ČSN EN ISO 14044
POŽADAVKY NA KVALITU ÚDAJŮ
Časový, geografický a
technologický rozsah
Vypracováno:
Datum vyplnění:
Identifikované jednotkové Místo sběru informací:
procesy:
Období: Rok
Počáteční měsíc:
Měsíc ukončení:
Popis jednotkových procesů: (v případě potřeby přiložte další list)
Materiálové vstupy
Spotřeba vody
Energetické vstupy
Jednotky Množství
Popis procesu vzorkování
Zdroj
Hranice systému „těžba surovin“
Hranice systému „fáze výroba“
Suroviny
zpracování
a skladování
Vstupy
-
Energie
Materiál
Infrastruktura a budovy
Výstupy
Vstupy
-
Těžba
Výsadba, těžba
Doprava
Parametry
-
Produkt
Materiál
Energie
-
-
Hranice systému
SU1
VP1
SU2
VP2
SUn
VPn
SU1
VP1
SU2
VP2
SUn
VPn
SU1
VP1
SU2
VP2
SUn
VPn
Produkt
Vzdálenost
Technické zařízení na
údržbu produktu během
transportu
Primární obaly
Předbalený
produkt
Sekundární obaly
Produkt
připravený k
transportu
Výstupy
Doprava
Způsob
dopravy
-
Balení a skladování
produktu
Výstupy
Hranice systému „fáze doprava“
Vstupy
Výrobní proces
-
-
Produkt
Odpad
Doprava
Konečný uživatel
Hranice systému „fáze užití“
Odpadové hospodářství
ODPAD
Užití
SU
Distribuce
Počátek užití
Údržba
Konec užití
EN
SU
EN
SU
EN
Skládka
Kompost
Doprava do třídírny
Třídírna odpadu
Opětné užití
PO
EM
PO
EM
PO
EM
Recyklace
Kompostování
SU
Hranice systému „fáze odpad“
EN
Recyklace
SU
EN
Úprava kompostu
Úprava materiálu,
čištění, drcení
PO
PO
EM
SU
EN
EM
Distribuce
Doprava
PO
EM
Zpracování
Jiné zdroje
PŘEPOČET ÚDAJŮ NA FUNKČNÍ JEDNOTKU
Shromážděné údaje ze všech procesů uvnitř hranic systému musí být správně přepočítány na
jednotkové procesy.
Příklad popisu části jednotkového procesu pro výrobu bílého dutého skla
podle ISO TR 14049
Modul: Sklo: výroba bílého dutého skla, 55% střepů (Buwal 250, 1996)
Sekce: balení výrobků
Vstup
Kategorie materiálů
Jednotka Množství
skleněné střepy: druhotná surovina
produkt z ostatních systémů
kg
601,30
dolomit; surovina
elementární tok
kg
72,50
živec, surovina
elementární tok
kg
31,10
vápencový prach, surovina
elementární tok
kg
27,00
křemičitý písek, surovina
elementární tok
kg
253,10
soda (Na2CO3)
meziprodukt
kg
62,80
síran sodný (Na2SO4)
meziprodukt
kg
3,20
vysokopecní struska
meziprodukt
kg
6,50
amoniak (NH3)
meziprodukt
kg
0,30
hydroxid sodný (NaOH 50%)
meziprodukt
kg
21,40
…
…
…
…
Údaje z jednotkových
procesů jsou pak převedeny na funkční jednotku.
Přepočet údajů z jednotkových procesů na funkční
jednotku musí být matematicky správný a veškeré
kroky by měly být zdokumentovány, a to nejen pro
následnou kontrolu, ale
především pro vlastní
kontrolu správnosti
postupu.
MODELOVÁNÍ SYSTÉMU
Pro správné modelování systému, atributivní nebo konsekvenční, je důležité, aby žádný významný tok produktů
nebo odpadu nebyl opomenut nebo nezůstal nezařazen do modelu .
ATRIBUTIVNÍ ZPŮSOB MODELOVÁNÍ SYSTÉMU
Atributivní způsob
modelování se dívá
na produkt jako na
izolovaný systém a
snaží se izolovat
primární funkci, aby
mohly být
environmentální
dopady této jediné
funkci přiřazeny.
Získávání materiálů
Výroba
Užití a oprava
Odpad
PŘÍKLAD ATRIBUTIVNÍHO MODELOVÁNÍ SYSTÉMU
Produkce
řepky
Zpracování
řepky
Glycerin
Alokace
Jízda
Hnojiva
atd.
Ropa
Rafinace
Řepkový olej
Esterifikace
Bionafta
Benzín
Nafta
Ostatní
Zdroj: Wenzel, H., University of SD
KONSEKVENČNÍ ZPŮSOB MODELOVÁNÍ SYSTÉMU
Spotřeba
obnoveného
materiálu
Obnova
materiálu
Koprodukty: například chemikálie, materiály, teplo, elektřina
PF
Odstranění
Získávání
materiálů
Výroba
Užití a oprava
Odstranění
Získávání
materiálů
Zdroj: Wenzel, H. University of SD
Konsekvenční přístup chápe systém včetně dalších vazeb souvisejících s obnovou energie a materiálů,
výrobou koproduktů a produkcí dalších funkcí.
PŘÍKLAD KONSEKVENČNÍHO MODELOVÁNÍ SYSTÉMU
Alternativní
feedstock
Alternativní
krmivo/palivo
Alternativní
biomasa
Orná půda
Alternativní produkce
glycerinu
Alternativní produkce paliva
nebo krmiva
Alternativní produkce paliva
nebo steliva
Produkce
řepky
Zpracování
řepky
Řepková sláma
Hnojiva
atd.
Ropa
Rafinace
Glycerin
Řepkové pokrutiny
Řepkový olej
Esterifikca
Bionafta
Jízda
Benzín
Nafta
Ostatní
Potraviny/krmivo
Orná půda
Alternativní produkce
potravin/krmiva
Zdroj: Wenzel, H., University of SD
VÝPOČET VÝSLEDKŮ INVENTARIZAČNÍ ANALÝZY
Princip, o který se opírají výpočty inventarizační analýzy, je jednoduchý a lze ho popsat pomocí
hypotetického příkladu výpočtu energie potřebné pro výrobu polyetylénu.
HYPOTETICKÁ SEKVENCE JEDNOTKOVÝCH PROCESŮ VÝROBY POLYETYLÉNU
Surová ropa
v zemi
polyetylén
1.04 kg
TĚŽBA A
PŘEPRAVA
1.00 kg
Sur. ropa
RAFINACE
SUROVÉ ROPY
KRAKOVÁNÍ
Těžký olej
etylén
POLYMERIZACE
ETYLÉNU
SUROVÉ ROPY
1.04 kg
2 MJ/kg výstupu
1.03 kg
4 MJ/kg výstupu
10 MJ/kg výstupu
Celková energie = (1.04 x 2) + (1.03 x 4) + (1.01 x 10) + (1.00 x 3)
= 2.08 + 4.12 + 10.10 + 3.00
= 19.3 MJ na kg polyetylénu
1.01 kg
3 MJ/kg výstupu
PŘEHLED NEJZNÁMĚJŠÍCH LCA DATABÁZÍ
Pro výpočet výsledků inventarizační analýzy lze využít specializovaných software a databází dostupných a trhu.
PŘÍKLAD VÝSLEDKŮ INVENTARIZAČNÍ ANALÝZY
Druh paliva
Výroba paliva
a energie
(MJ)
Obsah energie
dodaného paliva
(MJ)
Palivo použité
pro dopravu
(MJ)
Energie materiálu
Energie celkem
(MJ)
(MJ)
Uhlí
3,58
4,72
<0,01
<0,01
8,30
Nafta
1,17
9,56
0,15
32,58
43,46
Plyn
5,13
10,38
0,01
6,24
21,77
Vodní energie
0,19
0,12
<0,01
-
0,31
Nukleární energie
2,84
1,18
<0,01
-
4,03
Lignit
0,18
0,07
<0,01
-
0,25
Dřevo
-
-
-
<0,01
<0,01
Síra
-
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02
Biomasa
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,01
Vodík
<0,01
0,62
<0,01
-
0,62
-
-0,02
<0,01
-
-0,02
0,02
0,04
<0,01
-
0,05
Rašelina
<0,01
<0,01
<0,01
-
<0,01
Geotermální
<0,01
<0,01
<0,01
-
<0,01
Solární
<0,01
<0,01
<0,01
-
<0,01
En. mořských vln
<0,01
<0,01
<0,01
-
<0,01
Celkem
13,12
26,69
0,17
38,83
78,80
Obnovená energie
Nespecifikovaná
Primární paliva a
energie materiálu na
výrobu 1 kg PET
III POSUZOVÁNÍ DOPADŮ
Fáze LCA posuzování dopadů (LCIA) se zaměřuje na vyhodnocování potenciálních environmentálních
dopadů výsledků inventarizační analýzy. Tento proces propojuje inventarizační údaje s konkrétními
kategoriemi dopadu na životní prostředí, za pomoci indikátorů kategorií.
Povinné prvky
Výběr kategorií dopadu, indikátorů kategorií a charakterizačních modelů
Přiřazení výsledků LCI (klasifikace)
Výpočet výsledků indikátorů kategorie (charakterizace)
Výsledky indikátoru kategorie (profil LCIA)
Volitelné prvky
Výpočet velikosti výsledků indikátoru kategorie vztažených k referenční informaci (normalizace)
Seskupování
Vážení
Analýza kvality údajů
podle ISO 14040 :2006
KONCEPT INDIKÁTORU KATEGORIE
Kategorie
dopadu
Výsledky LCI přiřazené ke
kategoriím dopadu
SOx HCl, atd.
(kg/funkční jednotka)
Acidifikace
Emise způsobující acidifikaci
(NOx SOx, atd.)
přiřazené k acidifikaci
Charakterizační model
Indikátor kategorie
Uvolňování protonů
(H+)
Environmentální závažnost
Konečný bod(y) kategorie
ENVIRONMENTÁLNÍ
Výsledky inventarizace životního
cyklu
MECHANIZMUS
Příklad
- les
- vegetace
- atd.
podle ISO 14040 :2006
ENVIRONMENTÁLNÍ MECHANIZMUS
ZÁSAH DO ŽP
STŘEDNÍ BOD KATEGORIE
KD Acidifikace
IK: PDF m2/rok
KONEČNÝ BOD KAT. DOPADU
OBLASTI OCHRANY
DOPADU
LCI
KD Acidifikace
IK: uvolňování H+
KD Acidifikace
IK: kritická zátěž
Suroviny
LLLLLLLLLLLLIIIIiLILLLLLD
LIDSKÉ ZDRAVÍ
Poškození živé
přírody
Zábor území
SO2
Poškození lidského
zdraví
Uvolňování
H+
Depozice
do půdy
Pokles PH
Mobilizace
kovů
Ztráta biodiverzity
EKOSYSTÉMY
CO2
VOC
Pokles počtu ryb
CFC
PAH
NOx
P
…
Zdroj: Udo de Haes et al, SETAC, 1999
Pokles úrody
(pole, les)
Zábor území nebo
snížení jeho kvalty
Ztráta vytvořených
statků
ČL. VYT. PROSTŘ.
PŘÍRODNÍ ZDROJE
INDIKÁTORY A ZÁKLADNÍ MODELY VYBRANÉ NA RŮZNÝCH MÍSTECH
V ENVIRONMENTÁLNÍM MECHANIZMU
KATEGORIE DOPADU
ACIDIFIKACE
ACIDIFIKACE
ACIDIFIKACE
VÝSLEDKY LCI
Emise látek způsobujících
acidifikaci ovzduší a vody
Emise látek způsobujících
acidifikaci ovzduší
Emise látek způsobujících
acidifikaci ovzduší
INDIKÁTOR KATEGORIE
Maximum uvolňování protonů
(H+)
Depozice/ acidifikace
Kritická zátěž
Zvětšování potenciálně
vyhynulých rostlinných
druhů v přírodních oblastech
CHARAKTERIZAČNÍ
FAKTOR
Acidifikační potenciál (AP) pro
každou kyselou emisi do
ovzduší a vody (kg SO2 – eq./kg
emise)
Acidifikační potenciál (AP)
pro každou kyselou emisi do
ovzduší (kg SO2 – eq./kg
emise)
Potenciálně vyhynulé druhy
(PDF) pro každou kyselou
emisi do ovzduší
(PDF-m2-r/kg emise)
VÝSLEDEK INDIKÁTORU
Kilogramy SO2 ekvivalentů
Kilogramy SO2 ekvivalentů
PDF-m2-r
KONEČNÉ BODY
Biodiverzita, přírodní vegetace,
dřevo, ryby, památky
Biodiverzita, přírodní
vegetace, dřevo, ryby,
památky
Biodiverzita, přírodní
vegetace, dřevo, ryby,
památky
Maximální potenciální účinek;
osud není zahrnut; žádné
prostorové rozlišení
Osud je zahrnut; rizika
účinků jsou prostorově
rozlišena
Osud a účinky na přírodní
vegetaci jsou zahrnuty;
účinky v Norsku jsou
zástupné pro účinky v
Evropě
KATEGORIE
ENVIRONMENTÁLNÍ
ZÁVAŽNOST
ENVIRONMENTÁLNÍ MECHANIZMUS PRO ACIDIFIKACI
Výsledky
LCI/emise
Depozice
(několik cest)
Přeměna a rozptyl
Oxidace
na slunci
H2SO2
Vzdušný
transport
NOx
Hydrolýza
HNO3
Vzdušný
transport
HCl
Emitováno
jako
kyselina
SO2
Hranice
systému
Indikátor kategorie
emisní zátěž celkové
potenciální množství
uvolněných kyselin
Kyselý
déšť
Suchá
depozice
Kapičky
mlhy
Vzdušný
transport
Únosná
kapacita půdy
vyčerpána
Mobilizace
kovů
Ztráta vitality
rostlin
Indikátor kategorie nebo
příspěvek k indikátoru
Konečný bod
Příklad podle ISO/TR 14047
CHARAKTERIZAČNÍ MODEL RAINS PODLE IIASA
Charakterizační model má za úkol poskytnout environmentálně závažné informace
a má:
používat prostorovou lokalizaci inventarizačních emisí v životním prostředí;
charakterizovat stupeň a rozsah přeměny každé emise na kyselinu v životním
prostředí;
charakterizovat každý přenos kyselin v prostoru do jiného místa přijetí
v životním prostředí a
charakterizovat oblast citlivých ekosystémů v každé příjmové oblasti, kde je
díky deponované kyselině překročena únosná neutralizační kapacita.
PARALELNÍ DOPADY
Zásah
Střední bod kategorie
Kategorie dopadu
Acidifikace
Emise SO2
Koncentrace
SO2
Aerosol
Globální oteplování
Lidské zdraví – toxicita
podle ISO 14040 :2006
SÉRIOVÉ DOPADY
Zásah
Emise
CFC
Střední bod kategorie dopadu
Koncentrace
v troposféře
Změna klimatu
Koncentrace
ve stratosféře
Poškozování ozónové
vrstvy
Kategorie
dopadu
podle ISO 14040 :2006
PŘÍKLADY KATEGORIÍ DOPADU
Kategorie dopadu ze vstupu
Kategorie dopadu z výstupů
Čerpání abiotických zdrojů
Globální oteplování
Čerpání biotických zdrojů
Poškozování stratosférického ozonu
Využívání území
Acidifikace
- tlak na využívání půdy
Tvorba fotooxidantů
- degradace životně důležitých funkcí
Toxicita pro člověka
- snižování biodiverzity
Eko-toxicita
Eutrofizace
SETAC-Europe: Second Working Group on LCA (Udo de Haes et al, 1999)
Cílem WG bylo vytvořit kategorie na všech úrovních, globální, regionální i lokální.
Úbytek ozonu
Poškození
Toxicita pro člověka
Hazard. W. dávka
Poškození
Radiace
Absorbovaná dávka
Poškození
Fotochemický ozon
Koncentrace ozonu
Pevné částice
Koncentrace PM10
Území
Změna klimatu
Infračervené záření
CO2
Terest. ekotoxicita
Hazard. W. konc.
Ter. acidifikace
Základní saturace
VOC
P
SO2
NOx
CFC
Cd
PAH
DDT
KATEGORIE DOPADU
STŘEDNÍHO A
KONEČNÉHO BODU
Zábor zem. půdy
Zábor urb území
Zábor území
Změna přír. území
Změna území
Mořská ekotoxicita
Hazard. W. konc.
Mořská eutrofizace
Růst řas
Eutrofizace sl. vody
Růst řas
Ekotoxicita sladké vody
Hazard. W. konc.
Spotřeba fosilních paliv
Obsah energie
Spotřeba nerostů
Pokles výskytu
Spotřeba vody
Užití vody
Environmentální
mechanizmus
část 1.
Střední bod KD
Midpoint
Poškození
Poškození
Poškození
suchozem.
Ekosystémy
Druhy / rok
Suroviny
Poškození
mořsk. vody
Poškození
sladkovodn.
Poškození
Environmentální
mechanizmus
část 2.
Zdroje
zvýšená cena v
dolarech
Výsledek
LCI
Lidské zdraví
DALY
Poškozování ozonu
Konečný bod KD
Endpoint
PŘÍKLAD SOULADU MODELU KATEGORIÍ DOPADU STŘEDNÍHO (MIDPOINT)
A KONEČNÉHO BODU (ENDPOINT)
Relativně nízká
nejistota, vysoká
akceptovatelnost,
publikováno IPCC
Relativně vysoká
nejistota, založeno
na modelování,
WHO údaje
Výsledek
LCI:
CO2
CH4
N2O
Midpoint:
Environmentální
mechanizmus část 1
Infračervené
záření
Endpoint:
Environmentální
mechanizmus část 2
DALY
Ztráta druhů
CFC
Zjednodušená ukázka midpointového a endpointového přístupu ke změně klimatu. Indikátor kategorie
středního bodu je infračervené záření, vyjádřené jako CO2 ekv., zatím co indikátor kategorie na úrovni
konečného bodu je poškození lidského zdraví (DALY) a poškození ekosystémů.
VÝPOČET VÝSLEDKŮ INDIKÁTORU KATEGORIE
Výsledek LCI
kg CO2, CH4, Fe, SO2, C6H6, P
NH4, Ag
ACIDIFIKACE
Přiřazení výsl. LCI ke kat. dop.
kg SO2 , kg NH4
Charakterizační faktor
Konvertovaný výsledek LCI
Výsledek indikátoru kategorie
dopadů
APSO2, APNH4
kg SO2 * APSO2 = KVSO2
kg NH4 * APNH4 = KVNH4
VIKD =
KVSO2 + KVNH4 + ...
Poškození vodních ekosystémů
VÝPOČET VÝSLEDKŮ INDIKÁTORU KATEGORIE GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ
(UHLÍKOVÁ STOPA – CARBON FOOTPRINT)
Název
Chemický
vzorec
Oxid uhličitý
Oxid dusný
Metylen chlorid
CFC-11
Metan
CO2
N 2O
CH2Cl2
CCl3F
CH4
GWP /100 let
1
298
8,7
4750
25
…
Příklad výpočtu CFP
Emise
Množství
kg
CO2
12
N 2O
0,1
CH2Cl2
0,5
CCl3F
0,01
CH4
1,5
kg CO2 ekv. celkem
ChF
1
298
8,7
4750
25
kg CO2ekv.
12,00
29,80
4,35
47,50
37,50
131,15
Antropogenní emise skleníkových plynů.
Zdroj: Energy Information Administration
IV. INTERPRETACE
RÁMEC LCA
INTERPRETACE
Definice cílů
a rozsahu
Identifikace
závažných
zjištění
Cílem fáze interpretace je analyzovat
výsledky předchozích fází LCI nebo
LCIA a na jejich základě stanovit
závěry a doporučení pro zadavatele
studie.
Vyhodnocení
Inventarizační
analýza
Konkrétní aplikace
-Vývoj zlepšení produktu
Závěry, doporučení, zpráva
-Strategické plánování
-Marketing
Posuzování
dopadů
podle ISO 14040 :2006
IDENTIFIKACE ZÁVAŽNÝCH ZJIŠTĚNÍ
Cílem je strukturovat výsledky fází LCI nebo LCIA tak, aby bylo možné co nejlépe
identifikovat významné položky posuzovaného systému.
PŘÍKLADY ZÁVAŽNÝCH ZJIŠTĚNÍ
inventarizační údaje, jako jsou energie, emise, odpad,
kategorie dopadu, jako je použití zdroje, změna klimatu a
závažné příspěvky stadií životního cyklu k výsledkům LCI nebo LCIA, jako například
jednotlivé jednotkové procesy nebo skupiny procesů (doprava, výroba)
Rozmanitost specifických přístupů, metod a nástrojů je vhodná K identifikaci
environmentálních problémů a stanovení jejich závažnosti lze použít různé specifické
přístupy a nástroje.
VYHODNOCENÍ
Kontrola kompletnosti - cílem je zajistit, aby byly všechny významné informace a
údaje potřebné pro interpretaci dostupné a kompletní.
Kontrola citlivosti - posoudit spolehlivost konečných výsledků a závěrů
Kontrola konzistence - určit, zda předpoklady, metody a údaje jsou v souladu
s cílem a rozsahem studie
ZÁVĚRY DOPORUČENÍ A ZPRÁVA
Cílem této části interpretace životního cyklu je vytvořit závěry, identifikovat omezení a dát
doporučení pro zamýšlené cílové skupiny .
Výsledky a závěry studie LCA musí být úplně, přesně a nestranně sděleny
zamýšlené cílové skupině.
KRITICKÉ PŘEZKOUMÁNÍ STUDIE
Kritické přezkoumání je proces ověřování, zda LCA splnilo požadavky na metodický postup, údaje,
interpretaci a podávání zpráv a zda je v souladu se základními pravidly.
TYPY KRITICKÉHO PŘEZKOUMÁNÍ:
Kritické přezkoumání interními experty
Kritické přezkoumání externími experty
Kritické přezkoumání třetí stranou
UPLATNĚNÍ LCA V PRIVÁTNÍ SFÉŘE
Benchmarking
Komplexní pohled na životní cyklus výrobku (porovnávání funkce nikoliv
produktu)
Identifikace fází s největším příspěvkem k poškození životního prostředí
Porovnání různých možností určitého produktového systému vedoucích k
minimalizaci dopadů na životní prostředí
Pomoc při návrhu nových výrobků
UPLATNĚNÍ LCA VE VEŘEJNÉM SEKTORU
Při vývoji dlouhodobé politiky týkající se celkového využití materiálů, šetření zdrojů,
snížení environmentálních dopadů a rizik způsobených v průběhu životního cyklu
produktu.
Vyhodnocení potenciálních dopadů spojených s alternativními způsoby nakládání
s odpadem
Informování veřejnosti o environmentálních charakteristikách produktů
Identifikace mezer ve znalostech a stanovení priorit výzkumu
Servis politikům při tvorbě nástrojů regulujících používání materiálů nebo podporu
alternativních zdrojů energie atd.
Pomoc při vyhodnocování rozdílů mezi různými produkty
METODA LCA V NORMÁCH ISO 14000
Vývoj skupiny norem ISO 14040, ale i dalších norem v rámci ISO 14000 ukazuje rostoucí
význam LCA.
K normám ISO 14040 a 14044 týkajících se výhradně LCA přibyly další návrhy norem, jako
je uhlíková stopa (ISO 14067) a vodní stopa (ISO 14046).
LCA slouží jako podklad pro environmentální deklaraci o produktu – EPD (ISO 14025).
LCA je zahrnuto v návrhu normy ISO 14045 eko-efektivita produktu
LCA zohledňuje Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů
(Guide 64) v ČR vedený jako TNI 01 0964
Je součástí ISO 14062 Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje výrobku
Výsledky LCA studií se používají k výběru indikátorů, které prezentují environmentálních
chování podniků (ISO 14031) a k identifikaci opatření ke snížení dopadů na životní
prostředí.
DĚKUJI ZA POZORNOST
[email protected]
www.lca-cz.cz
Download

Hranice systému