Sadržaj
I
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR 76 • OKTOBAR 2013.
AKTUELNE INFORMACIJE
INFORMACIJA O PAKETU MERA ZA
STABILIZACIJU JAVNIH FINANSIJA I
OPORAVAK PRIVREDE.....................................10
ZATEČENO STANJE .................................................10
CILJEVI ......................................................................11
MERE ZA STABILIZACIJU U 2013 - 2014. GODINI ........11
III POREZ NA DODATU VREDNOST
OPOREZIVANJE PROMETA OBJEKATA
POREZOM NA DODATU VREDNOST.............13
1. Uvod .......................................................................13
2. Promet objekata koji je oporeziv PDV ....................13
3. Poreski dužnik za promet objekta koji je oporeziv
PDV ............................................................................17
4. Nastanak poreske obaveze kod prometa objekta koji
je oporeziv PDV ..........................................................19
5. Obaveza izdavanja računa po osnovu prometa
objekta koji je oporeziv PDV ......................................20
6. Osnovica za obračunavanje PDV za promet objekta
koji je oporeziv PDV ...................................................21
7. Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet objekata .25
8. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu
nabavke građevinskih objekata za čiji promet je
obračunat PDV ...........................................................26
9. Promet građevinskog objekta kao sporedan promet .....27
UGOVOR O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI PREMA
ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA
PRIMERIMA SUDSKE PRAKSE............................. 29
Obaveze zakupodavca..................................................29
Poresko-računovodstveni instruktor • oktobar 2013. • Br. 76
Obaveze zakupca..........................................................31
Podzakup.....................................................................32
Otuđenje zakupljene stvari..........................................33
Prestanak zakupa.........................................................34
Umesto zaključka.........................................................35
PORESKI TRETMAN ZAKUPA
NEPOKRETNOSTI.............................................36
1. Uvod .......................................................................36
2. PDV tretman zakupa nepokretnosti ........................36
3. Zakup nepokretnosti sa aspekta Zakona o porezu na
dohodak ......................................................................46
4. Poreski tretman prihoda od zakupa nepokretnosti
koji ostvaruju nerezidentna pravna lica, sa aspekta
Zakona o porezu na dobit ...........................................49
RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE
ULAGANJA NA NEKRETNINAMA UZETIM U
ZAKUP.................................................................51
Ulaganja na nekretninama uzetim u zakup koja se
evidentiraju na računu 029 .........................................51
Evidentiranje razmene usluge zakupa za uslugu ulaganja
u zakupljenu nekretninu .............................................54
Pitanja i odgovori
PDV tretman usluge posredovanja pri izvozu
dobara koju strano lice pruža obvezniku PDV koji
izvozi dobra..........................................................57
PDV tretman prometa računarske i birotehničke
opreme koji obveznik PDV bez naknade vrši
osnovnoj školi........................................................57
PDV tretman prometa špediterskih usluga koje su
povezane sa uvozom dobara..................................58
5
Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja
PDV od strane nedobitne organizacije prilikom
isporuke ogreva bez naknade.................................59
Oporezivanje prihoda nerezidenta od davanja u zakup
pokretnih stvari ..........................................................73
Pravo na odbitak prethodnog poreza obračunatog
od strane obveznika poljoprivrednika i iskazivanje
u obrascu PPPDV.................................................60
PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA
LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA
KOD ISPLATIOCA..............................................76
IV POREZ NA DOBIT
1. Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu
zaposlena kod isplatioca .............................................77
Pitanja i odgovori
Pravo na poreski kredit za nabavku vozila za
iznajmljivanje (rent-a-car)...................................61
Lica koja se sa pravnim licem smatraju povezanim
licima u skladu sa članom 59. stav 6. Zakona o
porezu na dobit pravnih lica.................................63
Priznavanje izdataka na ime donacija sportskom
društvu u poreskom bilansu..................................65
VI RADNI ODNOSI, ZARADE,
NAKNADE, DODACI, DRUGA
PRIMANJA I DOPRINOSI
PORESKI TRETMAN PRIHODA FIZIČKIH
LICA OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH
STVARI................................................................66
Model ugovora o zakupu pokretne stvari ....................74
2. Naknade troškova licima koja kod isplatioca rade po
ugovorima van radnog odnosa i primaju naknadu za
svoj rad .......................................................................77
3. Naknada troškova po osnovu službenih putovanja
fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca u
skladu sa članom 85. stav 5. Zakona ...........................78
TEHNIČKO UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
PORTALA CENTRALNOG REGISTRA
OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
ZA OBVEZNIKE PLAĆANJA DOPRINOSA.......80
Portal Centralnog registra ...........................................81
Portal za obveznike doprinosa ....................................81
Naslovna strana Centralnog registra ...........................83
Prijava na obavezno socijalno osiguranje ....................83
Promena / odjava / pregled .........................................86
Pregled zaposlenih ......................................................87
Korisnički nalog .........................................................88
Uvod ...........................................................................66
Opšti podaci ...............................................................88
Predmet oporezivanja .................................................66
Greške koje se javljaju u postupku podnošenja prijave/
odjave/promene ..........................................................88
Poreski obveznik .........................................................66
Osnovica za obračun poreza ........................................66
Poreska stopa ..............................................................67
Ugovor o zakupu pokretnih stvari ...............................67
Troškovi održavanja i korišćenja zakupljene stvari .....68
Prijava za porez na ostale prihode na koje se porez ne
plaća po odbitku - Obrazac PPDG-4 ..........................69
Način utvrđivanja i plaćanja poreza po odbitku ..........70
Obračun poreza na prihode od zakupa .......................70
Knjiženje u poslovnim knjigama zakupca ...................71
Podnošenje poreske prijave po osnovu plaćenog poreza
po odbitku - Obrazac PP OPJ-4 .................................71
6
Pitanja i odgovori
Usmeni otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog i
nepoštovanje otkaznog roka..................................89
Poreski tretman naknade troškova zaposlenima koji
su ostvareni na putovanju koje za cilj ima
razvijanje timskog duha tzv. "Team Building"......90
Nepostojanje obaveze plaćanja doprinosa za
osnivača udruženja građana koji je registrovan za
zastupanje istog udruženja....................................92
Poreski tretman obezbeđivanja smeštaja i ishrane
od strane poslodavca za zaposlene koji rade i borave
na terenu...............................................................92
Poresko-računovodstveni instruktor • oktobar 2013. • Br. 76
Način isplate dnevnica zaposlenom za službeni put
u inostranstvo.......................................................93
Zaključivanje ugovora sa fizičkim licem radi
obavljanja poslova kontrole i praćenja izvođenja
radova i obaveza plaćanja poreza i doprinosa.......94
VII PORESKI POSTUPAK I
ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI
OSVRT NA OBAVEZU UPLATE POREZA NA
DODATU VREDNOST OD STRANE
OBVEZNIKA KOJIMA JE PORESKI PERIOD
KALENDARSKO TROMESEČJE ZA PORESKI
PERIOD OD 1.7-30.9.2013. GODINE...............95
1. Radnje i mere koje će preduzeti nadležni poreski
organ...........................................................................95
2. Radnje i mere koje treba da preduzmu obveznici PDV..96
VIIIOSTALI POREZI
Pitanja i odgovori
Utvrđivanje prosečne cene kvadratnog metra
nepokretnosti od strane jedinice
lokalne samouprave za potrebe utvrđivanja
osnovice poreza na imovinu....................................... 98
Rok za podnošenje poreske prijave za porez na
imovinu u 2013. godini.......................................100
XIIIRAČUNOVODSTVO,
IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA
UGOVARANJE I OBVEZNICI
EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2013. I 2014. GODINU............101
Obveznici eksterne revizije finansijskih izveštaja za
2013. godinu ............................................................101
Obveznici eksterne revizije finansijskih izveštaja za
2014. godinu ............................................................107
RAČUNI 950 DO 957 - NOSIOCI TROŠKOVA
• Metod obračuna zaliha po stvarnim troškovima kod
pojedinačne (komadne) i kod serijske proizvodnje •.......109
Poresko-računovodstveni instruktor • oktobar 2013. • Br. 76
Računi 950 do 957 - Nosioci troškova ......................109
Cena koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih
proizvoda ..................................................................110
Metod obračuna zaliha po stvarnim troškovima .......110
Metod obračuna stvarne cene koštanja kod pojedinačne
(komadne) proizvodnje .............................................111
Metod obračuna stvarne cene koštanja kod serijske
proizvodnje ...............................................................113
RAČUNI 950 DO 957 - NOSIOCI TROŠKOVA
• Metod obračuna zaliha po stvarnim troškovima kod
masovne proizvodnje - čista diviziona kalkulacija •.....115
Metod obračuna stvarne cene koštanja kod masovne
proizvodnje kada ne postoje zalihe nedovršene
proizvodnje i gotovih proizvoda ni na kraju ni na
početku obračunskog perioda ...................................115
Metod obračuna stvarne cene koštanja kod masovne
proizvodnje kada postoje zalihe nedovršene proizvodnje
i gotovih proizvoda na kraju i na početku obračunskog
perioda ......................................................................118
Primeri utvrđivanja proizvodne cene koštanja
primenom čiste divizione kalkulacije ........................118
Obračun izlaza završene proizvodnje po FIFO metodi ..121
Obračun izlaza završene proizvodnje po metodi
prosečne ponderisane cene ........................................122
RAČUNI 950 DO 957 - NOSIOCI TROŠKOVA
• Metod obračuna zaliha po stvarnim troškovima
kod masovne proizvodnje - diviziona kalkulacija
pomoću ekvivalentnih brojeva i kalkulacija vezanih
proizvoda sa sporednim proizvodom •......................124
Utvrđivanje cene koštanja na osnovu divizione
kalkulacije pomoću ekvivalentnih brojeva ................124
Utvrđivanje cene koštanja na osnovu kalkulacije vezanih
proizvoda sa sporednim proizvodom ........................126
RAČUNI GRUPE 95
- NOSIOCI TROŠKOVA. . ....................... 127
Račun 958 - Poluproizvodi sopstvene proizvodnje ....127
Račun 959 - Odstupanje u troškovima nosioca troškova .......128
Obračuna zaliha po planskim cenama ......................128
7
IZMENJENA LISTA INDIKATORA ZA
PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA
ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA
- PRIMENA OD 3.10.2013. GODINE...............134
KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM
- PROCEDURA I IZVEŠTAVANJE.....................135
Propisi kojima su uređeni kreditni poslovi sa
inostranstvom ...........................................................136
Banke kao korisnici kreditnih aranžmana ................136
Privredna društva i preduzetnici kao korisnici kredita ..137
Fizička lica kao korisnici finansijskih kredita iz
inostranstva ..............................................................137
Određivanje merodavnog prava koje se primenjuje na
ugovor o kreditu .......................................................138
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE
ODOBRENJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA
"KUĆNOG CARINJENJA" I
POPUNJAVANJE ZAHTEVA.............................139
Potrebna dokumentacija ...........................................139
Popunjavanje zahteva ................................................140
LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA.......147
Pokretanje postupka likvidacije.................................147
Ograničenja isplata članovima društva u likvidaciji.......147
Registracija pokretanja postupka likvidacije i njeno
konstitutivno dejstvo.................................................148
Obaveštavanje poverilaca i prijavljivanje potraživanja.........148
Individualno obaveštenje poznatim poveriocima.......152
Prijava potraživanja...................................................152
Početni likvidacioni bilans i početni likvidacioni
izveštaj.......................................................................152
Godišnji likvidacioni izveštaj.....................................153
Obustava likvidacije..................................................154
Stečaj kao posledica prezaduženosti...........................154
Dokumenti koji se sastavljaju nakon isplate poverilaca i
okončanje postupka likvidacije..................................154
Raspodela likvidacionog ostatka................................155
Naknada likvidacionom upravniku i odgovornost
likvidacionog upravnika za štetu...............................155
8
Odgovornost članova društva po okončanju likvidacije....... 155
Pitanja i odgovori
Mogućnost zaključenja novih ugovora u postupku
likvidacije samo radi ispunjenja obaveza preuzetih
pre otvaranja postupka likvidacije......................156
Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku....... 156
Prijava potraživanja u stečajnom postupku kada
među strankama teče parnica.............................158
Razgraničenje zavisnih troškova nabavke...........158
Postojanje validne računovodstvene isprave (dokaz
o plaćenim carinskim dažbinama) kao osnov za
knjiženje u poslovnim knjigama..........................160
Plaćanje usluge smeštaja stranog fizičkog lica u
domaćem hotelu u stranoj valuti ........................160
Mogućnost plaćanja i naplate po osnovu prodaje i
kupovine nepokretnosti između dva rezidenta
- pravna lica u devizama.....................................161
Pravdanje razlike u naplati i plaćanju po
spoljnotrgovinskom prometu robe........................162
XV SLUŽBENA MIŠLJENJA
ODABIR AKTUELNIH
SLUŽBENIH MIŠLJENJA..................................163
Primena propisa o porezima na imovinu kroz
mišljenja Ministarstva finansija ..........................163
Institut (čiji je osnivač Republika Srbija) kao obveznik
poreza na imovinu po osnovu korišćenja nepokretnosti u
državnoj svojini ............................................................ 163
Nepostojanje osnova za oslobođenje od obaveze plaćanja
poreza na nasleđe i poklon između vanbračnih partnera ...164
Uslovi za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na
imovinu u svojini crkve registrovane u skladu sa propisima
koji uređuju crkve i verske zajednice . ........................... 164
Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa
prava svojine na poljoprivrednom zemljištu po osnovu
ugovora o kupoprodaji.................................................. 165
Primena propisa iz oblasti rada kroz mišljenja Ministarstva
rada, zapošljavanja i socijalne politike................................165
Poresko-računovodstveni instruktor • oktobar 2013. • Br. 76
Pravo zaposlenog na istupanje iz sindikata na osnovu
pisane izjave.................................................................. 165
XVIII......................................... MODELI
Diskreciono pravo poslodavca da zaposlenog rasporedi na
poslove koji odgovaraju novostečenoj višoj stručnoj spremi
zaposlenog . .................................................................. 166
UVERENJE O ISTORIJATU PARCELE ............176
Primena Zakona o radu na zaposlene u Republičkoj
radiodifuznoj agenciji . ................................................. 166
UVERENJE O ISTORIJATU PROMENA
NA NEPOKRETNOSTI.....................................177
Obaveza usklađivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca
sa Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u
komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu . .......... 166
UVERENJE ZA PROMENU NAMENE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
PRE I POSLE 15. JULA 1992. GODINE...........178
Radni odnos ostvaren na teritoriji bivše republike Državne
zajednice Srbija i Crna Gora kao osnov za uvećanje zarade
po osnovu minulog rada . ............................................. 167
ZAHTEV ZA IZDAVANJE FOTOKOPIJA
IZ ZBIRKE ISPRAVA.........................................179
XVISUDSKA PRAKSA
ZAHTEV ZA UPIS PROMENA U KATASTRU
VODOVA .............................................................181
• Upravni sud •
• Privredni apelacioni sud •
• Viši sud u Kragujevcu •....................................168
Odsustvo razloga izuzetne hitnosti za sprovođenje
pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog
poziva........................................................................168
ZAHTEV ZA RAZGLEDANJE I PREPIS SPISA.... 183
ZAHTEV ZA IZDAVANJE KOPIJE PLANA
VODOVA............................................................185
ZAHTEV ZA IZDAVANJE LISTA VODOVA......187
Ostvarivanje prava na starosnu penziju osiguranika koji
nije uplatio dospele iznose doprinosa za penzijsko i
invalidsko osiguranje.................................................169
ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA O ISTORIJATU
PROMENA NA NEPOKRETNOSTI.............................188
Postupanje organa vlasti u slučaju odbijanja zahteva za
slobodan pristup informacijama od javnog značaja...169
KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA DRUGU
FAZU RESTRIKTIVNOG POSTUPKA JAVNE
NABAVKE..........................................................190
Zasnivanje odluke organa uprave na mišljenju
nadležnog ministarstva..............................................170
Pravne posledice imenovanja službenika poreske uprave
na javnu funkciju.......................................................171
Način sticanja i pravno dejstvo ugovora o prenosu prava
svojine na nepokretnosti............................................171
Obaveza plaćanja zakupnine po ugovoru kojim nije
bliže određeno stanje predmeta zakupa.....................172
Obračun zakonske zatezne kamate na
glavni dug u slučaju docnje dužnika..........................173
Overa potpisa ugovornih strana pred nadležnim sudom
kao pretpostavka punovažnosti ugovora o prometu
nepokretnosti ............................................................174
Izvršenje rešenja agencije za restituciju kojim je ranijem
sopstveniku priznato pravo svojine na objektu..........174
Poresko-računovodstveni instruktor • oktobar 2013. • Br. 76
•
AKTUELNE VESTI���������������������227
•
KALENDAR PORESKIH I
DRUGIH OBAVEZA
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA
Oktobar / Novembar 2013. godine ..................... 236
•
AKTUELNI STATISTIČKI
PODACI I INFORMACIJE............ 248
9
Download

Paragraf Poresko-računovodstveni instruktor • br. 76 • oktobar 2013.