Sadržaj
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR 20 • 1-15. JUN 2011.
UVODNIK.................................................. 1
KOMENTARI NOVODONETIH
PROPISA IZMEĐU DVA BROJA
KOMENTAR PRAVILNIKA O OBRASCIMA
ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANJE POREZA
NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO
I INVALIDSKO OSIGURANJE................................ 6
OBRAZAC ZSP- Zahtev za subvencionisanje
poreza na zarade............................................................6
OBRAZAC ZSD - Zahtev za subvencionisanje
doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje..............7
I
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI
I INFORMACIJE
Račun 287 - Razgraničeni porez na dodatu vrednost......35
Račun 497 - Razgraničene obaveze za porez
na dodatu vrednost .....................................................36
IZDAVANJE I SADRŽINA RAČUNA
PREMA ZAKONU O POREZU NA
DODATU VREDNOST.......................................... 38
Obaveza izdavanja računa ...........................................38
Vreme izdavanja računa ..............................................41
Forma računa ..............................................................42
Sadržina računa ..........................................................42
Računi kod kojih se mogu izostaviti
pojedini podaci ...........................................................45
Sadržina avansnog računa . .........................................45
NOVINE U OBRAČUNU ZATEZNE KAMATE
OD 17. MAJA 2011. GODINE............................... 11
Sadržina dokumenta kojim se odobrava
smanjenje osnovice ili se potražuje novčani iznos
na ime povećanja osnovice za izvršeni promet . ...........46
Obračun u periodu od 1. januara
do 16. maja 2011. godine ...........................................11
Šta se ne smatra računom u smislu
člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona ................................47
Obračun od 17. maja 2011. godine . ...........................12
II KALENDAR PORESKIH I DRUGIH
OBAVEZA: Jun / Jul 2011. godine..... 13
III POREZ NA DODATU VREDNOST
RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE
TRANSAKCIJA KOJE SADRŽE POREZ
NA DODATU VREDNOST.................................... 21
Potraživanja za porez na dodatu vrednost: Računi
u okviru grupe 27 - Porez na dodatu vrednost.............21
Obaveze za porez na dodatu vrednost: Računi
u okviru grupe 47 - Porez na dodatu vrednost ............30
2
PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA
KOD NABAVKE STANA KOME JE NAKON
NABAVKE PROMENJENA NAMENA.................... 48
Pravo na odbitak prethodnog poreza
za nabavljeni stan . ......................................................48
Sticanje prava na odbitak PDV obračunatog
prilikom nabavke stana u slučaju kada je stan
prvobitno nabavljen za promet dobara i usluga
bez prava na odbitak prethodnog poreza ....................49
Gubitak prava na odbitak PDV
zbog promene namene stana .......................................50
Pravo na odbitak prethodnog poreza za
usluge smeštaja i ishrane zaposlenih
koji rade terenske poslove......................................... 51
Poresko-računovodstveni instruktor • 1-15. jun 2011. • Br. 20
Prefakturisanje troškova zajedničke električne
energije sukorisnicima poslovne zgrade od strane
korisnika na kojeg glasi račun za utrošenu
električnu energiju i pravo na odbitak
prethodnog poreza iskazanog u tom računu............. 52
IV-V P
OREZ NA DOBIT I IZBEGAVANJE
DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
Kapitalni dobici koje ostvari rezident Hrvatske
prodajom udela u Republici Srbiji oporezuju
se samo u Hrvatskoj za razliku od kapitalnih
dobitaka od prodaje akcija koji se mogu
oporezovati i u Srbiji............................................... 74
Oporezivanje dividendi koje kompanija
sa Malte isplaćuje akcionarima
iz Republike Srbije................................................... 76
MOGUĆNOSTI ZA IZMENU MESEČNIH
AKONTACIJA POREZA NA DOBIT
PRAVNIH LICA...................................................... 54
VIRADNI ODNOSI, ZARADE,
NAKNADE, DODACI, DRUGA
PRIMANJA I DOPRINOSI
Razlozi za izmenu mesečne akontacije
poreza na dobit ...........................................................55
GODIŠNJI ODMOR U 2011. GODINI PRAVNI OSNOV KORIŠĆENJA I PRIMER
OBRAČUNA NAKNADE ZARADE........................ 78
Popunjavanje poreske prijave u slučaju
izmene mesečnih akontacija . ......................................56
Izmenjena mesečna akontacija umanjuje se
za neiskorišćeni poreski kredit ....................................56
Plaćanje izmenjenog iznosa akontacije .......................57
Izmena mesečne akontacije poreza
više puta u toku poreskog perioda ..............................58
Primeri računovodstvenog evidentiranja
u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave
radi izmene mesečnih akontacija poreza na
dobit pravnih lica........................................................59
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG
OPOREZIVANJA AUTORSKIH NAKNADA
ZA SOFTVER I OSTALIH PLAĆANJA KOJA
SE ODNOSE NA SOFTVER................................... 61
Definisanje izraza „autorske naknade”........................61
Pun godišnji odmor ....................................................78
Srazmerni godišnji odmor...........................................79
Računanje radnih dana u godišnji odmor ...................79
Korišćenje godišnjeg odmora u dva dela .....................79
Raspored korišćenja godišnjeg odmora . .....................80
Osnovica za obračun naknade zarade
za vreme korišćenja godišnjeg odmora.........................80
Mogućnost korišćenja godišnjeg odmora
iz prethodne (2010.) godine u tekućoj
(2011.) godini . ...........................................................84
Naknada štete zbog neiskorišćenog
godišnjeg odmora .......................................................84
ZAPOSLENI UPUĆENI NA RAD U
INOSTRANSTVO................................................... 85
Posebna rešenja u vezi sa softverom.............................62
Definicija pojma zaposlenog upućenog
na rad u inostranstvo ..................................................85
Primedbe na rešenja sadržana u Komentaru
OECD Modela ugovora...............................................64
Posebni slučajevi iznajmljivanja radne snage ..............86
Pitanja i odgovori u vezi sa poreskim
tretmanom autorskih naknada za softver.....................67
Poreski tretman isplate prihoda nerezidentu
Hrvatske, odnosno Holandije po osnovu
prava korišćenja softverske licence............................ 74
Poresko-računovodstveni instruktor • 1-15. jun 2011. • Br. 20
Obaveze poslodavca u vezi zaštite građana
na radu u inostranstvu i njihova prava . ......................86
Zarade zaposlenih upućenihna rad u inostranstvo ......87
Obračun poreza i doprinosa na zarade
zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo .................87
3
Visina dnevnice za službeni put u zemlji
na koju zaposleni ima pravo i poreski
tretman primanja po tom osnovu ............................ 90
Validna dokumentacija kao uslov za ostvarivanje
prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa
poslodavca koji zaposli osobu sa invaliditetom......... 91
Obračun i računovodstveno evidentiranje
naknada za zaštitu i korišćenje šuma.........................107
Ispunjenje poreskih obaveza kao preduslov
za upis prava na nepokretnosti koju sticalac
pribavlja pri realizaciji hipoteke kojom je
obezbedio potraživanje.......................................... 109
Poreski aspekt naknade po osnovu ugovora
o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.............. 91
LOKALNA KOMUNALNA TAKSA
ZA ISTICANJE FIRME......................................... 109
Usmeravanje obaveza koje se plaćaju na
prihode po osnovu autorskih ugovora....................... 94
Obračun i isplata zarade ustanovljene ranije
važećim kolektivnim ugovoromkod poslodavca......... 95
VII PORESKI POSTUPAK I PORESKA
ADMINISTRACIJA
OKOLNOSTI POD KOJIMA POVERIOCI
SVOJA POTRAŽIVANJA MOGU DA NAPLATE
I IZ LIČNE IMOVINE ČLANOVA I
AKCIONARA DRUŠTAVA DUŽNIKA................... 96
Proboj pravne ličnosti . ...............................................97
Deliktna odgovornost društva kapitala
i njegovog odgovornog lica .........................................99
VIIIOSTALI POREZI
DOKAZ O PLAĆENOM POREZU KAO
USLOV ZA UPIS PRAVA NA
NEPOKRETNOSTI U ZEMLJIŠNIM I
KATASTARSKIM KNJIGAMA.............................. 101
Izdavanje dokaza o plaćenom porezu i upis
prava na nepokretnosti kada dokaz postoji . .............102
Neposedovanje dokaza o izmirenju poreza
(u slučaju kada je porez plaćen) ................................104
OBAVEZA PLAĆANJA NAKNADE ZA
ZAŠTITU I KORIŠĆENJE ŠUMA......................... 105
Obračun i računovodstveno evidentiranje
Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje
opštekorisnih funkcija šuma......................................105
Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta.......106
4
Isticanje firme na poslovnom i van poslovnog
prostora kao lokalna komunalna taksa .....................110
Utvrđivanje takse za isticanje firme na
poslovnom i van poslovnog prostora ........................110
Određivanje zona na teritoriji jedinice
lokalne samouprave ..................................................111
Uticaj lokalnih komunalnih taksi na lokalne
budžete i lociranje privrednih subjekata ...................111
XIIIRAČUNOVODSTVO,
IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA
STALNA IMOVINA KOJA SE
DRŽI ZA PRODAJU: Primena MSFI 5 ................ 112
Primena MSFI 5 - Stalna imovina koja se
drži za prodaju i prestanak poslovanja.......................112
Prezentacija i obelodanjivanje stalne
imovine namenjene prodaji.......................................112
Odmeravanje (iskazivanje) stalne imovine
namenjene prodaji ....................................................113
Prestanak priznavanja stalne imovine
namenjene prodaji.....................................................114
Stalna imovina namenjena prodaji kod
pravnih lica koja ne primenjuju MRS/ MSFI . ..........115
Računovodstveno poreski aspekt troškova
premeštanja proizvodnog pogona sa jedne
lokacije na drugu................................................... 115
Računovodstveno poreski tretman rušenja
građevinskog objekta sagrađenog bez
građevinske dozvole................................................ 116
Obaveze prema zaposlenima po osnovu bonusa
ugovorenih u dinarskoj protivvrednosti strane
valute smatraju se monetarnom stavkom............... 118
Poresko-računovodstveni instruktor • 1-15. jun 2011. • Br. 20
XVSLUŽBENA MIŠLJENJA
ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA
Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica
i izbegavanje dvostrukog oporezivanja
kroz mišljenja Ministarstva finansija...................... 119
Poreski aspekt poslovanja nerezidentnog obveznika
na teritoriji Republike Srbije......................................... 119
Nepostojanje obaveze plaćanja poreza po odbitku
na prihod koji ostvari nerezident od ogranka
nerezidentnog pravnog lica............................................ 122
Nepostojanje prava na poreski kredit za pribavljeno
osnovno sredstvo po osnovu ugovora o razmeni............. 122
Pravo na poreski kredit po osnovu poreza koji je
platila nerezidentna filijala prilikom statusne
promene spajanje uz pripajanje...................................... 122
Pravo na poresko oslobođenje ogranka stranog pravnog
lica koje ostvari dobit po osnovu realizacije projekta
finansiranog od strane Evropske zajednice..................... 123
Priznavanje troškova po osnovu premije za dobrovoljno
penzijsko osiguranje u poreskom bilansu....................... 124
Uslovi za ostvarivanje prava na poreski kredit za
ulaganja po osnovu izrade projektne dokumentacije...... 125
Obračun transfernih cena u slučaju kada
privredno društvo odobri svom povezanom licu
zajam ugovoren u stranoj valuti, a isplaćen
u dinarskoj protivvrednosti............................................ 126
Uslovi koji su potrebni za priznavanje u poreskom
bilansu troškova po osnovu otpisa potraživanja prema
licu koje je brisano iz Agencije za privredne registre....... 127
Dokaz da je dužnik brisan iz registra privrednih
subjekata ne smatra se ispunjenjem uslova da je
naplata pokušana sudskim putem za potrebe
priznavanja rashoda po osnovu otpisa potraživanja........ 127
Dostavljanje poreskog bilansa i poreske prijave
od strane budžetskih korisnika i nedobitnih
organizacija................................................................... 128
Poreski tretman prihoda koji ostvaruje
Zavod za intelektualnu svojinu kao direktni
korisnik budžetskih sredstava......................................... 128
Poreski tretman prihoda od prodaje ulaznica
koji ostvaruje sportski klub............................................ 129
Pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u silos
za žitarice od strane obveznika čija je pretežna
delatnost gajenje žita i drugih zasada............................. 129
Poresko-računovodstveni instruktor • 1-15. jun 2011. • Br. 20
Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost
kroz mišljenja Ministarstva finansija...................... 130
Poreski tretman prenosa celokupne imovine drugom
obvezniku PDV u postupku redovnog prometa............. 130
Pravo na odbitak prethodnog poreza kod
uvoza solarijuma koji se daje u zakup............................ 130
Poreski tretman naknade za vode................................... 130
Poreski tretman prometa autorskih prava licu
koje nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu
na teritoriji Republike Srbije......................................... 130
Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se
vrši u okviru sprovođenja projekta koji se finansira
sredstvima donacije....................................................... 132
Poreski tretman prometa komponenti
od kojih se sastoje ortotička i protetička sredstva........... 132
Poreski tretman prometa sistema za infuziju.................. 132
Obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza
zbog prestanka ispunjavanja uslova nakon
nabavke opreme za vršenje delatnosti............................. 132
Poreska stopa PDV za promet kukuruza u zrnu............. 133
Poreski tretman novčanih sredstava koja
obveznik PDV prima na ime naknade štete................... 133
Poreski tretman potraživanja troškova tužbenog
zahteva zbog neplaćanja održavanja zgrade.................... 133
Poreski tretman prodaje putničkog automobila nakon
promene namene za koju je prvobitno nabavljen........... 134
Poreski tretman rashoda cigareta u skladištu.................. 134
Oporezivanje usluga koje vrši privredno društvo
u skladu sa ugovorom o konzorcijumu.......................... 135
Poreska stopa koja se primenjuje kod prometa
papirnih pelena za odrasle............................................. 135
Poreski tretman prometa koji se vrši u okviru
obavljanja poslova državne uprave................................. 135
Poreski tretman uvoza invalidskih kolica
koja besplatno dobijaju bolnice, zdravstveni centri
i udruženja invalida....................................................... 136
Pravo na odbitak prethodnog poreza od strane
obveznika PDV koji se bavi prometom lekova
koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika
u prometu za promet kontrolnih markica...................... 136
SPECIJALNI DODATAK:
AKTUELNI STATISTIČKI
PODACI I INFORMACIJE
5
Download

Paragraf Poresko-računovodstveni instruktor • br. 20 • 1