Privredno društvo za vodoprivredu i niskogradnju AD"Vodogradnja" u
restrukturiranju, VRANJE
Osnovne informacije o preduzeću
Puni naziv preduzeća:
Privredno društvo za vodoprivredu i niskogradnju AD"Vodogradnja" u
restrukturiranju
Matični broj:
07864361
Puna adresa:
Vranje; ul. Petra lekovića br.2
Godina osnivanja:
31.01.1954.g.
Direktor:
Radoš Mrdak
Osoba za kontakt:
Radoš Mrdak
Broj zaposlenih:
37
Broj telefona:
017/424-533
Broj faksa:
017/424-533
E-mail adresa:
[email protected]
Delatnost:
4399-Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Sertifikat kontrole standarda ISO 9001
Preduzeće ne poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 9001.
Ekološka zaštita
Prema sadašnjim propisima, ispunjeni su svi uslovi u pogledu ekološke zaštite.
Udaljenost preduzeća (u km) od:
Udaljenost od
Beograda
Regionalnog centra
Magistralnog puta
Luke
Udaljenost (u km)
365 km
i sedište preduzeća u
regionalnom centru
blizu 2 km
360 km
Železnice
2 km
Struktura kapitala preduzeća (u %)
Struktura kapitala
% učešća u
ukupnom kapitalu
Akcionarski fond
3.67
Fizička lica
23.14
Agencija za privatizaciju
73.19
IMOVINA I OBAVEZE
Najvažnija oprema u preduzeću
Naziv opreme
Vrsta i namena opreme
Ocena stanja
opreme
Godina
proizvodnje
Nabavna
vrednost
(u 000 RSD)
Otpisana
vrednost
(u 000 RSD)
Sadašnja
vrednost
(u 000 RSD)
1
Separacija Vranjska Banja
1,180,245
1,180,245
0
2
Betonjerka Vranjska Banja
2,064,173
2,064,173
0
3
Separacija Pavlovac
4,218,821
4,218,821
0
4
Separacija Bujanovac
591,400
438,622
152,778
5
Bager guseničar hidrost
1985
1,003,398
1,003,398
0
6
Bager guseničar hidrost
1985
1,133,198
1,133,198
0
7
Hidrost bager BGH 610
1985
2,289,761
2,289,761
0
8
Utovarna lopata ULT 150
utovarivač
1979
1,150,111
1,150,111
0
9
Utovarna lopata ULT 160
utovarivač
1983
1,376,116
1,376,116
0
10
Lančana dizalica
1976
16,449
16,449
0
11
Elektro aparat 350A
1984
38,381
38,381
0
12
Elektro aparat 250A
1984
16,449
16,449
0
13
Kompresorski agregat PKP 35
1983
893,737
893,737
0
14
Vibracioni valjak BW 160 AD
1991
2,064,173
2,064,173
0
15
Rovokopač-utovarivač- Skip B51
1990
690,864
690,864
0
16
Grejder MB 145
radna mašina
1991
3,048,548
3,048,548
0
17
Fap 1921
teretno vozilo
1987
921,152
921,152
0
18
Fap 1921 Mikser
teretno kiper
1988
1,687,499
1,687,499
0
19
Fap 1921
teretno vozilo
1988
1,052,745
1,052,745
0
20
Fap 1921
teretno kiper
1985
526,373
526,373
0
21
Fap 1921
teretno vozilo
1989
657,966
657,966
0
22
Kamaz VR
teretno tegljač
1992
860,838
860,838
0
23
Poluprikolica NPP 30
1977
1,003,398
1,003,398
0
24
Fap 1921 BK
teretno vozilo
1997
1,638,868
1,638,868
0
25
Fap 1921 BK
teretno vozilo
1997
1,638,868
1,638,868
0
26
Fap 1921 BK
teretno vozilo
1997
1,638,868
1,638,868
0
27
Poluprikolica Goša
28
Daewoo leganza
29
Bicikl muški
30
Fap mercedes
31
32
33
Traktor IMT 560
34
Poluprikolica Goša PP 26
priključno vozilo
35
Utovarivač ULT 220
utovarivač
36
Kamion mikser
teretno mikser
37
TMV Kamion mikser Fap 22
38
Fiat Doblo
39
Traktorska kosačica
40
Utovarivač ULT 150
41
Utovarivač bager - Skip
1997
1
1
0
1998
840,101
840,101
0
1998
12,225
12,225
0
teretno vozilo
1980
1,065,725
630,556
435,169
Priključno vozilo WPCHENNUT
priključno vozilo
1979
369,438
218,585
150,853
Mercedes 1632
teretno vozilo
1979
636,366
376,519
259,847
159,185
94,187
64,998
1979
286,610
169,578
117,032
1980
1,991,368
1,178,227
813,141
1,516,753
897,411
619,342
1,204,463
712,639
491,824
2002
508,475
508,475
0
2011
90,212
71,416
18,796
1985
1,700,000
1,303,333
396,667
860,000
652,167
207,833
putničko vozilo
teretno voz. zatvoreno
utovarivač
Zemljište i objekti
Zemljište
Naziv zemljišta
Katastarska Broj
parcela
zgrade
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
zemljišta (u Vrsta zemljišta
m2)
Vrsta prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
1 zgradomobjektom
471
Ostalo
građ.zem.u držav. Držalac
svojini
Društvena
1-Jan
Objekat izgrađen bez
dozvole
22.10.2007
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
2 zgradomobjektom
433
Ostalo
građ.zem.u držav. Svojina
svojini
Društvena
1.jan
Za objekat nije izdata
upotrebna dozvola
22.10.2007
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
3 zgradomobjektom
287
Ostalo
građ.zem.u držav. Svojina
svojini
Društvena
1.jan
Za objekat nije izdata
upotrebna dozvola
22.10.2007
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
4 zgradomobjektom
248
Ostalo
građ.zem.u
državnoj
svojiniSvojina
Svojina
Društvena
1.jan
Za objekat nije izdata
upotrebna dozvola
22.10.2007
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
5 zgradomobjektom
233
Ostalo građ.zem.
Svojina
u državnoj svojini
Društvena
1.jan.
Za objekat nije izdata
upotrebna dozvola
22.10.2007
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
6 zgradomobjektom
69
Ostalo
građ.zem.u držav. Držalac
svojini
Društvena
1.jan
Objekat izgrađen bez
dozvole
22.10.2007
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
7 zgradomobjektom
52
Ostalo
građ.zem.u
drž.svojini
Držalac
Društvena
1.jan
Objekat izgrađen bez
dozvole
22.10.2007
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
8 zgradomobjektom
52
Ostalo građ.zem
Držalac
u drž.svojini
Društvena
1.jan
Objekat izgrađen bez
dozvole
22.10.2007
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
9 zgradomobjektom
52
Ostalo
građ.zem.u
držav.svojini
Svojina
Društvena
1.jan
Objekat je bez upotrebne
22.10.2007
dozvole
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
10 zgradomobjektom
47
Ostalo
građ.zem.u
drž.svojini
Držalac
Društvena
1.jan
Objekat izgrađen bez
dozvole
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
11 zgradomobjektom
41
Ostalo građ.zem.
Svojina
U držav.svojini
Društvena
1.jan
Objekat je bez upotrebne
22.10.2007
dozvole
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
12 zgradomobjektom
11.00
Ostalo
građ.zem.u
držav.svojini
Držalac
Društvena
1.jan
Objekat izgrađen bez
dozvole
22.10.2007
Zemlj.pod zgradomobjektom
1119
Zemlj.pod
13 zgradomobjektom
14.00
Ostalo građ.zem.
Držalac
U držav.svojini
Društvena
1.jan
Objekat izgrađen bez
dozvole
22.10.2007
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1180/1
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
1,129.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1180/2
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
93.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1181
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
1,804.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1182
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
1,784.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1183
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
1,222.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1184
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
1,403.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1185
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
2,605.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
22.10.2007
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1186
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
130.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1186/1
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
222.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1191/1
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
353.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1198/1
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
864.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1199/1
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
958.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1202/1
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
966.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1203/1
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
1,032.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1207/1
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
1,652.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
1208/1
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
960.00
Ostalo zemljište
Svojina
Privatna
1.jan
Tereta nema
Šuma 1 klase
2042
Šuma 1 klase
7,715.00
Šumsko zemljište Korisnik
Društvena
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
2093
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
8,959.00
Ostalo zemljište
Društvena
1.jan
Tereta nema
Šuma 3 klase
205
Šuma 3 klase
1,755.00
Šumsko zemljište Svojina
Društvena
1.jan
Tereta nema
Ostalo veštački stvoreno
567
neplodno
Ostalo veštački
stvoreno
neplodno
10,833.00
Ostalo zemljište
Svojina
Društvena
1.jan
Tereta nema
Šuma 1 klase
618/2
Šuma 1 klase
1,079.00
Šumsko zemljište Svojina
Društvena
1.jan
Tereta nema
Šuma 1 klase
620/1
Šuma 1 klase
326.00
Šumsko zemljište Svojina
Društvena
1.jan
Tereta nema
Šuma 1 klase
620/2
Šuma 1 klase
2,426.00
Šumsko zemljište Svojina
Društvena
1.jan
Tereta nema
Sljunkovita suva rečna
korita
763
Sljunkovita suva
rečna korita
7,949.00
Ostalo zemljište
Svojina
Društvena
1.jan
Tereta nema
Kanal
4294
Kanal
30,935.00
Ostalo zemljište
Korisnik
Društvena
1.jan
Tereta nema
Kanal
4295
Kanal
10,904.00
Ostalo zemljište
Korisnik
Društvena
1.jan
Tereta nema
Kanal
4296
Kanal
6,322.00
Ostalo zemljište
Korisnik
Društvena
1.jan
Tereta nema
Nasip
1198
Nasip
19,489.00
Ostalo zemljište
Korisnik
Državna
1.jan
Tereta nema
Jaruga
930
Jaruga
4,207.00
Ostalo zemljište
Držalac
Društvena
1.jan
Tereta nema
Nasip
640
Nasip
4,936.00
Ostalo zemljište
Korisnik
Državna
1.jan
Tereta nema
Šuma 1 klase
641
Šuma 1 klase
11,472.00
Šumsko zemljište Korisnik
Državna
1.jan
Tereta nema
Pašnjak 2 klase
642
Pašnjak 2 klase
4,487.00
Poljopriv.zemljište Korisnik
Državna
1.jan
Tereta nema
Pašnjak 4 klase
642
Pašnjak 4 klase
4,300.00
Poljopriv.zemljište Korisnik
Državna
1.jan
Tereta nema
Pašnjak 4 klase
658
Pašnjak 4 klase
1,837.00
Poljopriv.zemljište Korisnik
Državna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
2270
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
25,586.00
Ostalo zemljište
Korisnik
Državna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
2271
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
29,742.00
Ostalo zemljište
Korisnik
Državna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
2272
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
1,758.00
Ostalo zemljište
Korisnik
Državna
1.jan
Tereta nema
Nasip
762
Nasip
4,978.00
Ostalo zemljište
Držalac
Društvena
1.jan
Tereta nema
Suma 1 klase
603
Suma 1 klase
7,870.00
Šumsko zemljište Svojina
Državna
1.jan
Tereta nema
Ostalo prirodno
neplod.zemljište
606
Ostalo prirodno
neplodno
zemljište
Ostalo zemljište
Svojina
Državna
1.jan
Tereta nema
Šuma 1 klase
955
Šuma 1 klase
10,772.00
Šumsko zemljište Svojina
Državna
1.jan
Tereta nema
Šuma 1 klase
1190
Šuma 1 klase
36,053.00
Šumsko zemljište Svojina
Državna
1.jan
Tereta nema
Nasip
1905
Nasip
3,959.00
Ostalo zemljište
Svojina
Državna
1.jan
Tereta nema
Nasip
1906
Nasip
2,729.00
Ostalo zemljište
Svojina
Državna
1.jan
Tereta nema
Nasip
1907
Nasip
12,315.00
Ostalo zemljište
Svojina
Državna
1.jan
Tereta nema
111.00
Korisnik
Objekti
Naziv objekta
Katastarska
Broj
parcela
zgrade
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
Površina zemljišta
objekta
pod
(u m2) objektom
(u m2)
Vrsta
objekta
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Upravna zgrada
1119
1
996.00
996.00
Svojina
Društvena 1.jan
Građ.dozv. Za 296
m2,nema za 700m2
Radionice-garaže
1119
2
534.48
534.48
Svojina
Društvena 1.jan
Izdata građevinska
dozvola
Magacin goriva i maziva
1119
3
10.88
10.88
Svojina
Društvena 1.jan
Izdata građevinska
dozvola
Nastrešnica
1119
4
398.00
398.00
Svojina
Društvena 1.jan
Nije izdata nijedna
dozvola
Radionica 2
1119
5
219.00
219.00
Svojina
Društvena 1.jan
Nije izdata nijedna
dozvola
Portirnica
1119
6
9.00
9.00
Svojina
Društvena 1.jan
Nije izdata nijedna
dozvola
Upravna zgradasep.Bresnica
1180-1208
7
113.00
113.00
Svojina
Društvena 1.jan
Nije izdata nijedna
dozvola
Zgrada za
pumpe,pom.zgrada
1180-1208
8
61.00
61.00
Svojina
Društvena 1.jan
Nije izdata nijedna
dozvola
Upravna zgrada sep.Pavlovac 20422 i 2043 9
64.00
64.00
Svojina
Društvena 1.jan
Nije izdata nijedna
dozvola
Zgrade,portrir.,magac. I
kom.kuć
2042 i 2043
10
95.00
95.00
Svojina
Društvena 1.jan
Nije izdata nijedna
dozvola
Upravna zgrada
sep.Bujanovac
1047
11
99.00
99.00
Svojina
Društvena 1.jan
Nije izdata nijedna
dozvola
Zgrada,bunar,pumpe,kom.kuć. 1047
12
124.00
124.00
Svojina
Društvena 1.jan
Nije izdata nijedna
dozvola
Datum
upisa
tereta
Struktura obaveza
Iznos obaveze
(u 000 RSD)
Poverilac
Obaveze prema komercijalnim poveriocima
Obaveze prema komercijalnim bankama
7,172
Obaveze prema bankama u stečaju
Obaveze prema Fondu za razvoj
14,096
Obaveze prema javnim preduzećima (EPS, Srbijagas...)
Obaveze prema lokalnim javnim preduzećima (Javno komunalno...)
Obaveze prema ostalim državnim institucijama (Republička direkcija
za robne rezerve...)
Obaveze prema zaposlenima (neisplaćene zarade i ostale obaveze iz
radnog odnosa)
41,884
Poreske obaveze iz radnog odnosa
10,493
Doprinosi
39,768
Ostale obaveze prema Poreskoj upravi
8,859
Ostale obaveze
43,434
Budzet republike
13,171
UKUPNO:
178,877
PROIZVODNJA I SNABDEVANJE
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Količinski
Naziv proizvoda/usluge
Vrednost u 000 RSD
Jed.mere.
2011
2012
2013
pesak
m3
8,624
7,185
1,556
beton
m3
471
0
2011
2012
2013
4,779
4,311
2,869
0
građevinski radovi
5,129
3,027
rad mašina - mehanizacija
1,407
1,210
prevoz peska
m3
217
315
71
103
prevoz betona
m3
0
0
0
0
958
REALIZACIJA
Kretanje obima ostvarene prodaje
Količinski
Naziv proizvoda
Vrednost u 000 RSD
Jed. mere.
2011
2012
2013
pesak
m3
5,539
4,043
1,289
beton
m3
471
0
prevoz peska
m3
217
315
prevoz betona
m3
0
0
2011
2012
3,341
2013
2,479
2,869
0
71
103
0
0
građevinsk radovi
5,129
3,027
rad mašina-mehanizacija
1,407
1,210
12,817
6,819
UKUPNO:
Struktura prodaje
Struktura prodaje u %
Domaće tržište
Strano tržište
Ukupno:
2011
2012
2013
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
Distribucioni kanali
Kanal distribucije
Direktna prodaja
Veleprodaja
Maloprodaja
Posrednici
% učešća
100.00
42
891
19
910
ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I ZAPOSLENOST
ORGANIZACIONA ŠEMA
Broj zaposlenih
Radno angažovani
27
Plaćeno odsustvo
10
Neplaćeno odsustvo
0
Ostali
0
Ukupan broj zaposlenih
37
Starosna struktura zaposlenih
Godine
Broj
zaposlenih
-25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55+
0
1
3
8
4
12
9
Prosečna zarada (u bruto i neto iznosu) za 2011, 2012. i 2013.
Godina
Bruto
Neto
2011
36,487.00
26,312.00
2012
40,212.28
29,589.61
2013
28,582.00
21,160.00
SWOT ANALIZA
Prednosti:
Jedino Vodoprivredno preduzeće na ovom prostoru sa dugogodišnjom tradicijom. U
sastavu društva posluju 3 separacije i jedna betonska baza i to duž autoputa E 75.
Sedište preduzeća je u regionalnom centru koji je udaljen oko 2 km od magistralnog
puta i oko 2 km od železnice.
Šanse:
Da nas JP Srbijavode i Direkcija za vode kao Vodoprivredno društvo sa dugogodišnjom
tradicijom (osnovano 31.01.1954.g.)uključuje u sve poslove redovnog i vanrednog
održavanja svih vodotokova I i II reda. Uključivanje oko izgradnje auto puta E -75 koji se
trenutno radi na deonici u neposrednoj blizini našeg privrednog društva.
Nedostaci:
Zastarela oprema mehanizacije (građ.mašina, vozila i dr.), kao i nedostatak kadrova.
Opasnosti:
Velike obaveze iz poslovanja, nelikvidnost, česta blokada tekućeg računa, nedostatak
obrtnih sredstava, veliki broj sudskih sporova od strane zaposlenih i bivših zaposlenih
koji onemogućavaju dalji rad i opstanak društva.
FINANSIJSKI POKAZATELJI
BILANS STANJA (u 000 RSD)
31.12.2011
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Kratkoročna potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Zalihe
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
PDV i AVR
Odložena poreska sredstva
31.12.2012
31.12.2013
429
325
321
15,796
16,363
17,853
0
0
0
12,956
10,786
10,786
6,607
6,212
6,179
0
0
0
382
0
481
1,096
1,646
1,158
36,170
33,686
35,620
Neuplaćeni upisani kapital
0
0
0
Goodwill
0
0
0
Nematerijalna ulaganja
0
0
0
34,967
32,866
30,767
Obrtna imovina
Osnovna sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
Stalna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
390
390
390
35,357
33,256
31,157
61,793
91,235
111,866
134,416
159,823
179,801
0
0
0
Dobavljači (Obaveze iz poslovanja)
31,906
36,215
40,004
Kratkoročne finansijske obaveze
10,602
10,602
7,172
7,177
7,285
8,859
0
0
3,430
56,728
77,530
92,145
UKUPNA AKTIVA
Vanbilansna aktiva
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Ukupno kratkoročne obaveze
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
Ukupno dugoročne obaveze
Dugoročna rezervisanja
Ukupna dugoročna rezervisanja i obaveze
Osnovni i ostali kapital
0
0
0
106,413
131,632
151,610
27,267
27,267
27,267
0
0
0
27,267
27,267
27,267
736
924
924
134,416
159,823
179,801
68,869
68,869
68,869
Neuplaćeni upisani kapital
0
0
0
Rezerve
0
0
0
Revalorizacione rezerve
0
0
0
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
0
Neraspoređena dobit
0
0
0
68,869
68,869
68,869
Otkupljene sopstvene akcije
0
0
0
Ukupno kapital
0
0
0
Odložene poreske obaveze
0
0
0
134,416
159,823
179,801
0
0
0
Gubitak
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
BILANS USPEHA (u 000 RSD)
2011
Prihodi od prodaje
2012
2013
13,401
7,134
9,719
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
0
0
0
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
0
0
0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
113
125
0
Ostali poslovni prihodi
0
0
0
POSLOVNI PRIHODI
13,288
7,009
9,719
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
0
0
0
5,455
2,643
1,442
14,561
36,501
24,565
Troškovi amortizacije
3,388
2,289
2,099
Ostali poslovni rashodi
5,984
6,659
11,659
POSLOVNI RASHODI
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK
51,328
36,156
29,761
-38,040
-29,147
-20,042
Finansijski prihodi
9
835
5
Finansijski rashodi
1,673
1,132
594
Ostali prihodi
836
13
48
Ostali rashodi
59
22
48
DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
-38,927
-29,453
-20,631
NETO DOBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
NETO GUBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
-38,927
-29,453
-20,631
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
Poreski rashodi perioda
0
0
0
Odloženi poreski rashodi perioda
12
0
0
Odloženi poreski prihodi perioda
0
11
0
Isplaćena lična primanja poslodavcu
0
0
0
-38,939
-29,442
-20,631
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
0
0
0
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
0
0
0
Osnovna zarada po akciji
0
0
0
Umanjena zarada po akciji
0
0
0
NETO DOBITAK/GUBITAK
ZARADA PO AKCIJI
Download

Privredno društvo za vodoprivredu i niskogradnju AD"Vodogradnja