Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011,
26/2012, 16/2013 и 91/2013) и член 11 од Правилникот за утврдување на постапка за определување
на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови
на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република
Македонија“ број 33/2010, 44/2010, 65/2010, 127/2010, 33/2011, 181/2011 и 164/2012), Управниот
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 30 декември 2013 година донесе
Одлука
за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат
обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната
здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на
товар на Фондот во 2014 година
Член 1
Се определува месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување
на осигурените лица со лекови од Листата на лекови на товар на Фондот кои се пропишуваат на
рецепт во примарна здравствена заштита, може да го добијат за издадените лекови на рецепт во
2014 година, за следните здравствени установи:
Р.бр.
Шифра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1075701
1073801
1074001
1073901
1073701
2063701
2050201
25052155
2062001
2057501
2049401
25052001
25052002
2063401
2062401
2060101
2063501
2060401
2050102
2050101
2060201
2059801
2062101
2048915
2048928
2048907
ПЗУ Аптека
ПЗУ АПТЕКА АРНИКА- ПЕХЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА БЕНИ ФАРМ ПЕХЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ БЕРОВО
ПЗУ АПТЕКА СОФОРА БЕРОВО
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА БЕРОВО
АПТЕКА ГАЛЕНИУС МИД
ПЗУ АПТЕКА БИЛЈАНА БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА АЛКА-ФАРМ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК-1 БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК-3 БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА
ПЗУ АПТЕКА ВИЗИО-ФАРМ С.КУКУРЕЧАНИ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС
ПЗУ АПТЕКА ВИТА-ФАРМ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА 2 БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА ФАРМ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕКО-ФАРМ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ АТ ПАЗАР
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАМЕН МОСТ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ-БОЛНИЦА БИТОЛА
Подрачна
служба
БЕРОВО
БЕРОВО
БЕРОВО
БЕРОВО
БЕРОВО
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
Месечен
износ
113.000
445.000
416.000
237.000
908.000
195.000
191.000
648.000
113.000
80.000
220.000
88.000
103.000
99.000
89.000
165.000
232.000
194.000
226.000
205.000
178.000
80.000
200.000
212.000
208.000
164.000
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
2048901
2048906
2062201
2063301
25052156
2060601
2060301
2063801
2063901
2057701
2062301
2057801
2057802
2049903
2049902
2050401
2051401
2064801
25108005
2050601
2050801
2050802
2060001
2051202
2050901
2051001
2051101
2051102
2049301
2050701
2050001
4000601
4001402
4001801
29012001
29005602
29005601
29010802
29010801
29005502
29010901
29010902
29010001
29009002
29009003
29009001
2048919
2048934
29005403
29005404
29005401
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ-ВЕРО БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ-ЦЕНТАР БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЕЦ-ЛЕК БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЗЛАТА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН - КАМЕН МОСТ
ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА КРИС МЕДИКА-ЕМА ФАРМ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЛИВИДА
ПЗУ АПТЕКА ЛИДЕ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА МАЈА ФАРМ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 2 БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА 1 БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА 2 БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА НЕОФАРМ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА НИДЕА ФАРМ – с.Новаци, општина Новаци
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА БИТОЛА 4
ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА МОГИЛА – с. Могила, БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА СОФОРА БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ТОМЕКС БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ 2 БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ХЕДЕРА - ФАРМ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ВАЛАНДОВО
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС-ФАРМ ВАЛАНДОВО
ПЗУ АПТЕКА АЦЕРОЛА
ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВЕСНА ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВЕСНА ФАРМ ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВИВА 2 ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ 2
ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 3 ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ГРАДСКА ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ 3 ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
БИТОЛА
ВАЛАНДОВО
ВАЛАНДОВО
ВАЛАНДОВО
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
379.000
150.000
121.000
80.000
395.000
187.000
117.000
102.000
80.000
142.000
100.000
153.000
85.000
125.000
271.000
338.000
359.000
80.000
99.000
85.000
506.000
80.000
88.000
111.000
485.000
80.000
88.000
162.000
863.000
108.000
257.000
495.000
239.000
197.000
143.000
95.000
106.000
106.000
148.000
189.000
84.000
113.000
307.000
120.000
348.000
215.000
192.000
251.000
552.000
546.000
606.000
78
79
25052103
25052102
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ 1 ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ 2 ВЕЛЕС
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
29010103
29010101
29010202
25075908
29011301
29005801
29010302
25046513
5002401
5002301
5002302
5001701
5001501
6002501
6002202
6002203
6002201
6006302
6006301
6005901
2048935
25052134
6002301
6002302
25075919
6002401
6006001
6006101
6004801
6007101
7014703
7017801
7011301
7007001
7018101
7016401
7018701
7006201
25052131
7018001
7017901
25075907
7016601
7011001
7014801
7009401
7007102
7007101
7016501
ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ - 2
ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ФАРМ-ЕЛ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 6 ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЦИТО-ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ 11 ВИНИЦА
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ВИНИЦА
ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА
ПЗУ АПТЕКА АРКА НОВА ВИНИЦА
ПЗУ АПТЕКА МАКФАРМ ВИНИЦА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ВИНИЦА
ПЗУ АПТЕКА БИОМЕНТ БОГДАНЦИ ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ 2 ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ 3 ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ БОГДАНЦИ
ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ НОВ ДОЈРАН ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 С.МИРАВЦИ ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 10 БОГДАНЦИ ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА НИМА ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС
ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ 3 ГОСТИВАР
АПТЕКА ВИТА ФАРМ Ш.А.
ПЗУ АПТЕКА АЛМА ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА БОНИ ФАРМ ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА БОТАНИК
ПЗУ АПТЕКА ГЕНИУС-ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ДИТИ-ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ -ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА МЕД ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА МЕНТИ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 5 ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ С.ДЕБРЕШЕ ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА САРАЧ ФАРМ ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М 2 ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ХЕМОФАРМ
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
476.000
406.000
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ВИНИЦА
ВИНИЦА
ВИНИЦА
ВИНИЦА
ВИНИЦА
ВИНИЦА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
158.000
272.000
80.000
109.000
86.000
134.000
383.000
206.000
108.000
323.000
212.000
218.000
584.000
278.000
167.000
182.000
203.000
301.000
144.000
121.000
175.000
354.000
301.000
203.000
80.000
209.000
181.000
150.000
152.000
239.000
440.000
283.000
80.000
323.000
215.000
212.000
215.000
394.000
268.000
228.000
169.000
166.000
344.000
484.000
127.000
80.000
283.000
505.000
134.000
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
7000703
7018401
7006101
10074001
20050002
25108004
8001101
8002501
8002601
25103602
8003301
25052152
9001801
9003901
9004501
9003802
9003801
9001601
25052129
9001701
9004801
9001401
11010601
11004301
11003901
11003711
11008901
11004401
11007901
11007801
2048926
11004201
11010201
11004101
11010801
11004001
11010301
11004501
11008801
11010401
11003802
11003803
11003902
12003401
12003601
12003302
12003303
12003301
12003001
12003002
12003201
ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА 2 ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА Е & М – с.Форино, ГОСТИВАР
ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ Д.ХИСАР
ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА Д.ХИСАР 3
ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА ВАЛ-ФАРМ ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА ВЕ-ФАРМ ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА ДАТЕЛ ФАРМА 2
ПЗУ АПТЕКА ДО-ФАРМ ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА АКУС ФАРМ ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА БИОЛА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
ПЗУ АПТЕКА ВАЛЕРИЈАНА ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ВИВА 2 МАК.КАМЕНИЦА
ПЗУ АПТЕКА ВИВА МАК.КАМЕНИЦА
ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА КЕТРИН ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА САЊА АРСОВА М.КАМЕНИЦА
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ДЕЛЧЕВО
АПТЕКА АПИДО ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА КРИСТИНА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА
ПЗУ АПТЕКА ФЛОРА 2-КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ФЛОРА 3-КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА 2 КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА АПЛЕК КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА 2 КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА 3
ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК КИЧЕВО
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
Д.ХИСАР
Д.ХИСАР
Д.ХИСАР
ДЕБАР
ДЕБАР
ДЕБАР
ДЕБАР
ДЕБАР
ДЕБАР
ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
254.000
80.000
712.000
344.000
170.000
128.000
365.000
287.000
246.000
332.000
284.000
300.000
271.000
334.000
254.000
130.000
154.000
267.000
439.000
233.000
80.000
272.000
193.000
108.000
141.000
96.000
211.000
373.000
413.000
276.000
318.000
317.000
149.000
161.000
173.000
425.000
376.000
260.000
271.000
304.000
149.000
136.000
80.000
461.000
236.000
80.000
80.000
82.000
527.000
376.000
466.000
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
12007801
12007701
2048931
12002901
12008202
12003103
12003101
12003701
12006301
25046508
25046509
13078601
13074601
13074415
13074411
13074414
13074410
13074412
13074413
13078901
2048921
25052101
13074801
13074802
13077401
25052157
13077901
13074701
13077201
13077101
2048932
14000801
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА БЛИНА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА НИНЕКС ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА 3
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕЛА ЛИНОВА КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-6 КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-7 КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА БОСИЛЕК КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 5 КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 8 МИ МАРТ КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ЗРНОВЦИ КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ТРГОВСКИ КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ЧЕШИНОВО КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ДАРЕ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ИРИС 2 КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ИРИС КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН МАГНО - ФАРМ КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН-ФАРМ КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ФАРМ КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КРАТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КРАТОВО
212
15003901
ПЗУ АПТЕКА БОРМАР ФАРМ- Крива Паланка
213
15001401
ПЗУ АПТЕКА ВАЛЕРИЈАНА КРИВА ПАЛАНКА
214
25052149
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КРИВА ПАЛАНКА
215
15001301
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ЦЕНТАР КРИВА ПАЛАНКА
216
15002801
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА-КРИВА ПАЛАНКА
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
15001001
16001001
2048908
25116002
17022401
17033701
17023501
17035601
17022501
17022601
17022101
17022102
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕДИКА КРУШЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БОМА КРУШЕВО
АПТЕКА ЕРД-ФАРМ КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС-ФАРМ КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АЛФАЛЕК КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АРДИ ФАРМ ЛЕА
ПЗУ АПТЕКА АФРОДИТА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА 2 КУМАНОВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КИЧЕВО
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КОЧАНИ
КРАТОВО
КРАТОВО
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРУШЕВО
КРУШЕВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
91.000
80.000
276.000
131.000
149.000
318.000
236.000
382.000
474.000
301.000
300.000
91.000
139.000
186.000
187.000
111.000
170.000
113.000
80.000
117.000
208.000
334.000
377.000
260.000
216.000
259.000
153.000
217.000
232.000
183.000
178.000
624.000
80.000
306.000
217.000
452.000
458.000
404.000
139.000
358.000
114.000
239.000
80.000
204.000
149.000
160.000
430.000
354.000
403.000
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
126.000
173.000
80.000
384.000
136.000
121.000
293.000
473.000
269.000
17021706
17021701
17021702
17021703
17021704
17023401
17032901
2048930
17031401
17022701
17027301
17023101
17035501
17030401
17030501
17023801
17021201
17023201
17029801
17027901
17037201
17021601
17022201
17033401
17022801
17029901
ПЗУ АПТЕКА БИ-ЖА-ДЕ 1 КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА БИ-ЖА-ДЕ 2 КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА БИ-ЖА-ДЕ 3 КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН ФАРМА ПЛУС КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛИКА
ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА 2 КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 7– с. Нагоричане, општина Старо
Нагоричане
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 1 КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 2 КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 3 КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 4 КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ЕДА-ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ГРАДСКА АПТЕКА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ИЛИНДЕН КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ИСИДОРА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА
ПЗУ АПТЕКА КАРПОШ КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ЛУНД КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА МАРК ФАРМ КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕДИ-ФАРМ КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕНТА-ФАРМ КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА НОВАЛЕК КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ПАНАКС – с. Матејче, општина Липково
ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА СПЕКТРА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЛЕК КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ФИЛИЗ КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
80.000
17031502
17029701
17022301
3005201
3003701
3003501
18004901
25052104
18001701
18001801
4001401
26004002
19006201
19013201
19006402
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ШЕНДИ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ШИК-ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА БРОД ЛЕК – МАКЕДОНСКИ БРОД
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО ФАРМ МАРБО М.БРОД
ПЗУ АПТЕКА КРИСТИ ФАРМ М.БРОД
ПЗУ АПТЕКА БЕЛА ФАРМ- НЕГОТИНО
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ НЕГОТИНО
ПЗУ АПТЕКА НЕГОТИНО
ПЗУ АПТЕКА ПЕОНИЈА НЕГОТИНО
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ДЕМИР КАПИЈА
ПЗУ АПТЕКА АНГЕЛИКА 2 ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА АНИФАРМ ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА 2 ОХРИД
КУМАНОВО
КУМАНОВО
КУМАНОВО
М.БРОД
М.БРОД
М.БРОД
НЕГОТИНО
НЕГОТИНО
НЕГОТИНО
НЕГОТИНО
НЕГОТИНО
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
229
230
231
232
233
234
235
236
237
17021801
17021802
17021803
17023301
17031701
17034801
17022002
17022001
17023701
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
216.000
226.000
177.000
460.000
352.000
205.000
444.000
121.000
204.000
258.000
308.000
179.000
213.000
80.000
80.000
348.000
227.000
388.000
366.000
113.000
338.000
271.000
89.000
276.000
167.000
153.000
245.000
222.000
80.000
413.000
80.000
102.000
406.000
908.000
246.000
113.000
280.000
259.000
248.000
197.000
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
19006401
19015001
19006102
19012201
19006001
19012501
19013301
19005601
19014401
19009101
19013101
19013801
19014001
19009301
19006501
19013401
19006101
19006103
19009201
19008801
19009001
19008701
19006601
20049601
20049602
20054001
20054101
20059901
20061501
20048801
20049201
20049701
20056701
20054601
20059801
20059601
20049002
20049001
20060701
20054501
25052133
25052143
20056801
20056902
20049501
20049502
20050202
20054401
20060201
20060202
20049302
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ВИРСАВИЈА
ПЗУ АПТЕКА ВИТЕЗДА ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ГАЛИУМ ФАРМ ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ГРАШНИЦА ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ДОНЕВИ ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА КАВАЈ ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА КАМИ ФАРМ ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ЛИСА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЛУНА ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА МАЈА ФАРМ ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКАПЛУС ФАРМ ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА НЕЛИФАРМ ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ПАШОЛИ ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ПЛАНТА ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА СВ ПАНТЕЛЕЈМОН ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА СВ.ВРАЧ КУЗМАН И ДАМЈАН ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА СНЕТА ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ТАЊА ФАРМ ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ХЕЛЕДОНА ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ХРИСТИ 1 И ФИЛИП 2 ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА 2005 ВИВА ФАРМ КРИВОГАШТАНИ ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА 2005 ВИВАФАРМ -2 ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА АЛЕК-ФАРМ ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА АРОНИЈА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА БИЛКА ФАРМАЦИЈА
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК 3 ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ВЕНЕНА ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ВИВА ФАРМ ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА 2007 ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ВИТА ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ДАРОН ЛЕК ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА ФАРМ-ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ЕДЕЛВАЈС ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ЕДЕЛВАЈС-Ј ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ЕУКАЛИПТУС
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ПРИЛЕП-МАРКСОВА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ПРИЛЕП-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПЗУ АПТЕКА ИРИС ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ИСКРА НАДЕЖ ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА КАРАКАШ 2 ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА КАРАКАШ ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА МЕДИФАРМ
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА МЕНТА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА МЕНТА ФАРМ 2
ПЗУ АПТЕКА МИАФАРМ ПРИЛЕП
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ОХРИД
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
229.000
80.000
242.000
175.000
317.000
236.000
199.000
602.000
262.000
259.000
379.000
223.000
182.000
362.000
247.000
157.000
253.000
244.000
80.000
214.000
233.000
305.000
140.000
80.000
287.000
203.000
218.000
180.000
107.000
222.000
274.000
224.000
293.000
251.000
360.000
199.000
120.000
80.000
409.000
391.000
424.000
640.000
161.000
154.000
195.000
287.000
94.000
482.000
346.000
286.000
308.000
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
25075906
20050001
20054301
20054201
20048901
20048701
20050402
20049801
20049402
20057501
21002203
21002101
21003301
21000801
21001101
22002001
2048922
25052145
22001901
22002301
22002201
22002101
22001801
22004101
25046512
23002201
23002102
23002101
23002202
23003902
23003901
23002001
23004401
24000901
24003601
25052146
25052153
25122301
25122501
2048914
25122401
25122701
25087001
25052139
25078403
25079001
25116301
25076301
25046511
25046515
25046501
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 4 ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ОРТОФАРМ ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ПАНАЦЕА ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ТЕА ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ФАНУРИЈА ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ХЕРА ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ПРОБИШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЕМА-ФАРМ ПРОБИШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЈОЛА-ФАРМ ПРОБИШТИП
ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ПРОБИШТИП
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА ПРОБИШТИП
ПЗУ АПТЕКА АМБРОЗИЈА РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА МЕДЕА РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКУС РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА - ФАРМ РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКО РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА ФИЛИП ВТОРИ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ 12 РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА АНА ФАРМ РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА ДОБРО ЗДРАВЈЕ КРАНИ
ПЗУ АПТЕКА ДОБРО ЗДРАВЈЕ РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА ЕПОХА
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ 1
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА СИГИА ФАРМ РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-ЛЕК-2005 РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН СВ.НИКОЛЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛЕКСАНДРА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ СВ.НИКОЛЕ
ПЗУ ЗЕГИН ФАРМ СВЕТИ НИКОЛЕ 2
АПТЕКА АЉ-НЕ
АПТЕКА ДОКТОР СЛАВЈАНКА
АПТЕКА ЕУРОФАРМ ЗЕЛЕН ПАЗАР - СКОПЈЕ
АПТЕКА РОПАФАРМ
АПТЕКА СВЕТА ПЕТКА
ПЗУ АПТЕКА АВИЦЕНА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ МАЏАРИ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АВЕНА
ПЗУ АПТЕКА АКАЦИЈА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛКОН ФАРМАЦИЈА
ПЗУ АПТЕКА АЛОЕ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ 10
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ 4
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-1 СКОПЈЕ
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПРОБИШТИП
ПРОБИШТИП
ПРОБИШТИП
ПРОБИШТИП
ПРОБИШТИП
РАДОВИШ
РАДОВИШ
РАДОВИШ
РАДОВИШ
РАДОВИШ
РАДОВИШ
РАДОВИШ
РАДОВИШ
РАДОВИШ
РЕСЕН
РЕСЕН
РЕСЕН
РЕСЕН
РЕСЕН
РЕСЕН
РЕСЕН
РЕСЕН
РЕСЕН
СВ.НИКОЛЕ
СВ.НИКОЛЕ
СВ.НИКОЛЕ
СВ.НИКОЛЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
132.000
212.000
281.000
189.000
422.000
167.000
89.000
359.000
174.000
167.000
287.000
325.000
174.000
336.000
203.000
449.000
460.000
397.000
193.000
233.000
80.000
112.000
80.000
180.000
188.000
80.000
80.000
150.000
80.000
157.000
322.000
414.000
294.000
436.000
149.000
456.000
228.000
125.000
114.000
179.000
114.000
80.000
271.000
406.000
80.000
341.000
248.000
443.000
491.000
160.000
331.000
381
382
383
25046502
25046504
25046506
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-3 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-5 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
323.000
358.000
289.000
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
25046514
25046510
25077102
25115801
25075701
25078102
25078101
25079101
25113601
25098701
25052003
25052004
25077202
25107902
25107901
25099201
25128301
25108601
25104901
25099001
25113402
25113401
25079505
25079501
25079502
25079506
25079508
25079507
25079503
25079504
25075602
25108702
25108701
25108703
25108704
25108705
25108706
25098602
25098603
25098601
25099302
25099303
25099301
25116801
25107401
25116601
25103601
25133901
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-8 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-9 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АМБРОЗИЈА-ФАРМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АНДРЕА-ЛЕК СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АРТЕМИЗИА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АСПИРИН ФАРМ 2 С.АРАЧИНОВО СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АСПИРИН ФАРМ С.СИНГЕЛИЌ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БАЗИЛИКА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БЕРНА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА БЕТА ФАРМАЦИЈА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК-1 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК-2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИОМЕДИКА УЛ.Н.ПАРАПУНОВ ББ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИОФИТ 2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИОФИТ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИСЕР СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БОЖИЛАК
ПЗУ АПТЕКА ВАЛ ФАРМ ПЛУС СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВАРУФАРМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВЕСНА ФАРМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВИВАЛЕК 2
ПЗУ АПТЕКА ВИВАЛЕК СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА 2 БУЊАКОВЕЦ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА 4 БИСЕР СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ВОДНО СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ГТЦ
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА КАПИШТЕЦ
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ТОБАКО
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ЦЕНТАР СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ЦРНИЧЕ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГАЛАФАРМ 3
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ 1
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ 2
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ 3
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ 4
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ 5
ПЗУ АПТЕКА ГЕА 2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГЕА 3 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГЕА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГОЛД-МУН 2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГОЛД-МУН 3 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГОЛД-МУН СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГОРОЦВЕТ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА Д+Д ФАРМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ДА-ЈАНА-ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ДАТЕЛ ФАРМА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ДЕЈАН ФАРМ - с.Глумово, Скопје
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
248.000
257.000
169.000
266.000
242.000
377.000
374.000
568.000
329.000
96.000
340.000
113.000
96.000
216.000
296.000
391.000
80.000
166.000
82.000
366.000
179.000
425.000
176.000
334.000
110.000
182.000
96.000
187.000
232.000
137.000
106.000
194.000
82.000
181.000
257.000
123.000
181.000
408.000
119.000
121.000
410.000
410.000
426.000
434.000
80.000
367.000
451.000
80.000
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
25116701
25098902
25099502
25099501
2048936
2048925
2048912
2048923
2048902
2048929
2048905
2048924
2048939
2048937
2048927
2048909
2048938
2048910
2048904
2048916
2048917
2048911
2048918
2048903
2048913
25046601
25115701
25052147
25052112
25052135
25052121
25052117
25052111
25052114
25052123
25052124
25052122
25052125
25052105
25052136
25052137
25052126
25052138
25052113
25052115
25052127
25052120
25052109
25052151
25052130
25052140
ПЗУ АПТЕКА ДНА АННИ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЕСКУЛАП ПЛУС
ПЗУ АПТЕКА ЕСТРЕЈА 2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕСТРЕЈА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ АВТОКОМАНДА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ АЕРОДРОМ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИСЕР СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БУЊАКОВЕЦ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВЕРО 2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВЕРО ЦЕНТАР
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВОЛКОВО СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ДРАЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ИДАДИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАДИНО
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КИСЕЛА ВОДА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ НОВО ЛИСИЧЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ОГЊАН ПРИЦА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ РАМСТОР СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ РАСАДНИК
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ РЕКОРД
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ СЕРАВА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ТАФТАЛИЏЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ЦЕНТАР СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ-С.П. ПЛАНЕТ
ПЗУ АПТЕКА ЕФЕДРА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗАНА-ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН МЛЕЧЕН РЕСТОРАН
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ АВТОКОМАНДА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ БИСЕР СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ БИТ ПАЗАР СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ БУЊАКОВЕЦ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ БУТЕЛ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ВЕРО СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ВОДНО СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ГТЦ 1 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ГТЦ 2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ДРАЧЕВО СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЖЕЛЕЗНИЧКА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ИЛИНДЕН СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КАПИШТЕЦ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КАРПОШ 4 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КИСЕЛА ВОДА 2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЛЕПТОКАРИЈА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ МЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ МНТ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ НОВО ЛИСИЧЕ 2
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ НОВО ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ НОВОСЕЛСКИ ПАТ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
275.000
80.000
80.000
145.000
232.000
252.000
234.000
126.000
196.000
118.000
373.000
318.000
204.000
208.000
185.000
94.000
91.000
218.000
94.000
204.000
294.000
215.000
283.000
134.000
454.000
261.000
252.000
302.000
312.000
332.000
834.000
834.000
527.000
439.000
377.000
209.000
830.000
683.000
439.000
437.000
370.000
288.000
350.000
600.000
432.000
629.000
257.000
226.000
323.000
388.000
323.000
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
25052106
25052148
25052154
25052128
25052110
25052150
25052119
25052116
25052107
25052118
25052108
25115902
25079401
25107501
25103701
25080002
25080001
25098801
25098501
25117001
25126101
25113501
25099701
25126001
25079202
25099801
25078901
25079601
25126201
25089901
25111601
25099401
25108301
25128401
25108101
25079901
25075903
25075913
25075914
25075915
25075916
25075922
25075904
25075905
25075909
25075910
25075911
25075902
25128601
25079802
25079801
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ПОРТА ВЛАЕ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ РАДИШАНИ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ САРАЈ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ТАФТАЛИЏЕ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ТОБАКО СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ТОПАНСКО ПОЛЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ТРИ БИСЕРИ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЦРНИЧЕ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЧЕНТО СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЏОН КЕНЕДИ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ШУТКА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ИВАНДРЕЈ
ПЗУ АПТЕКА ИВИ-ТА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ИНТЕГРАЛ ФАРМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЈАСМИН СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЈОВАНА ФАРМ 2 – с.Петровец, СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЈОВАНА ФАРМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА КЕВА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЛА ВИТА Б.Ц. СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЛАЈФ
ПЗУ АПТЕКА ЛЕОН
ПЗУ АПТЕКА ЛИЗА-ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЛИНЦУРА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЛОТОС ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА МАЈЧИНА ДУШИЦА-2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАК ФАРМ БЕЌАРОВСКА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАКМЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МА-КРО-МЕД-ФАРМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАЛА БОГОРОДИЦА
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА - СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ГАЛЕН ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКО ПОИНТ ФАРМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МЕДЛЕК СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МИМИ ФАРМ - с.Ракотинци, општина Сопиште
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МОЛИКА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 1 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 12
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 13
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 14
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 15
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 16
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 3 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 7 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 8 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС 9
ПЗУ АПТЕКА НАРИС СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НЕКТАР- с. Долно Свиларе, Сарај, СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НИКА ФАРМ 1 -ПОДРУЖНИЦА
ПЗУ АПТЕКА НИКА ФАРМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
482.000
302.000
254.000
402.000
412.000
314.000
286.000
377.000
547.000
463.000
482.000
263.000
451.000
313.000
193.000
90.000
383.000
80.000
116.000
160.000
80.000
310.000
240.000
80.000
212.000
245.000
684.000
80.000
80.000
113.000
148.000
219.000
210.000
90.000
229.000
682.000
252.000
215.000
234.000
240.000
307.000
80.000
262.000
80.000
131.000
80.000
184.000
131.000
80.000
319.000
350.000
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
25116401
25078504
25078501
25078503
25078601
25108006
25108003
25108007
25108008
25108012
25108001
25076401
25076403
25080102
25115601
25100102
25100101
25117201
25052602
25077001
25108201
25077501
25111801
25122901
25077602
25077604
25078803
25078802
25078801
25099902
25099901
25103902
25078301
25077605
25077603
25122802
25107201
25086902
25086901
25123501
25133801
25116501
25098401
25076501
25076701
25046301
25078701
25078703
25078704
25108801
25078702
ПЗУ АПТЕКА НИ-РА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ОМЕГА ФАРМ 2
ПЗУ АПТЕКА ОМЕГА ФАРМ-1 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОМЕГА ФАРМ-3 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОПИУМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 1
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 2
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 6
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 7
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 9 - с.Ново Село, СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОСКАР ЛЕК ЦЕНТАР СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОСКАР ЛЕК-2 С.СОПИШТЕ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПАВЛОФАРМ 1 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПАНАЦЕА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПАНОВСКИ 2
ПЗУ АПТЕКА ПАНОВСКИ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПАРАФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ПЕНИЦИЛИН
ПЗУ АПТЕКА ПОЛИН СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПРОМЕДИКА ФАРМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИУМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИУМ-ЛЕК СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА РЕЧИ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ 2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ К.ВОДА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРАЈ ФАРМ 3 - с.Буковиќ, СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРАЈ-ФАРМ 2
ПЗУ АПТЕКА САРАЈ-ФАРМ САРАЈ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРАХ 1 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРАХ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА СИТИ ФАРМАЦИ 1 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА СТЕМ СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА СТУДЕНТСКА
ПЗУ АПТЕКА СТУДЕНТСКА 2 СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ТАЛИТА-ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ТЕРИЈАК СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ТИЛИЈА 2 – с.Мирковци, општина Чучер Сандево
ПЗУ АПТЕКА ТИЛИЈА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ТИНА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ФАНУРИ ФАРМ- с.Марино, општина Илинден
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА ВИВА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ФИТОФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ХЕДЕРА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА-БИТ ПАЗАР
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА-БУТЕЛ 2
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБАЛ МЕДИКА СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА-ЧАИР
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
94.000
80.000
265.000
397.000
750.000
110.000
308.000
177.000
234.000
102.000
308.000
148.000
228.000
395.000
192.000
80.000
114.000
260.000
530.000
194.000
330.000
575.000
227.000
80.000
310.000
353.000
80.000
201.000
294.000
80.000
107.000
238.000
238.000
293.000
289.000
80.000
233.000
113.000
316.000
132.000
113.000
150.000
178.000
328.000
398.000
250.000
555.000
484.000
420.000
86.000
499.000
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
25078705
25116101
26004001
26004401
26005001
26007002
26007001
25052141
26007201
26007302
26007101
26004903
26004902
25108009
26008501
26009501
26005101
26004601
26010701
26009601
2048920
27008401
27012202
21002202
27015702
27007801
27016701
27016302
27007401
27016801
27017701
27012701
27007502
27007503
27007501
27008101
27007901
27012301
25052132
25052142
27012602
27007601
27018101
27008501
27006601
27007002
27007001
27006802
27008301
27007101
27007103
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА-ШУТО ОРИЗАРИ
ПЗУ АПТЕКА ЦИДОНИЈА
ПЗУ АПТЕКА АНГЕЛИКА СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА БЛЕДИ СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ 1 ВЕВЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА КАРАМАЧОСКИ СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА МАК МЕДИКА СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА НИТА ФАРМ 1 СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА НИТА ФАРМ 2 СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 8
ПЗУ АПТЕКА ПРИМАВИТА СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА СВ.ПЕТКА-СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА НОВА СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА-ПОЛОЖАНИ СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ХАМЕМЕЛИС
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА-СТРУГА
АПТЕКА ЕУРОФАРМ СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА АЛОЈА
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА 2 СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА АНА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА 1 СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ВЕЛНЕС
ПЗУ АПТЕКА ВЕРБЕНА
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛИТИ
ПЗУ АПТЕКА ДОНИ-ФАРМ- с.Моноспитово, Босилово
ПЗУ АПТЕКА ДР.КОСТОВСКИ СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР 2 СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР 3 СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЕСКУЛАП-СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЖАНИНА-СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ НОВО СЕЛО СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ - СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ 2 СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ИМЕЛА
ПЗУ АПТЕКА ИРИС СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА КЕТИ-ФАРМ- с.Иловица, општина Босилово
ПЗУ АПТЕКА ЛАВАНДА СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА МАЈА ФАРМ-С.МУРТИНО СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ФАРМ 2
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ФАРМ С.МОКРИЕВО СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА НИКО ФАРМ СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ПАНАЦЕА СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ПРОФАРМА БИЛКА 1 НОВО СЕЛО СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ПРОФАРМА БИЛКА 3 СТРУМИЦА
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУГА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
379.000
307.000
529.000
264.000
368.000
283.000
452.000
338.000
344.000
121.000
424.000
128.000
142.000
80.000
299.000
184.000
160.000
409.000
96.000
332.000
401.000
262.000
80.000
384.000
202.000
264.000
217.000
139.000
179.000
88.000
80.000
269.000
308.000
356.000
421.000
173.000
161.000
222.000
426.000
286.000
80.000
158.000
113.000
425.000
306.000
94.000
246.000
222.000
306.000
80.000
80.000
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
27008203
27008202
27008001
27012501
27007701
27012401
27012101
27016202
27016201
28029901
28024901
28020002
28020003
28020001
28019901
28025901
28027501
28028802
28024801
28009301
28010601
28018302
28018303
28018304
28018301
28024401
28020401
28020101
28010402
28010401
28021801
28020302
28028501
28010301
28011001
ПЗУ АПТЕКА СНЕЖАНА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА СНЕЖАНА ФАРМ 2 СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКА 1 СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНОВА СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕДИКА СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА НОВО СЕЛО СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЦВЕТ СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЧИФЛИК 2
ПЗУ АПТЕКА ЧИФЛИК СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ПАНАКС ФАРМ - с.Јегуновце
ПЗУ АПТЕКА АГ-ФАРМАЦИЈА
ПЗУ АПТЕКА АНАКОНДА 2 ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АНАКОНДА 4 ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АНАКОНДА ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АНДОЛ - Г ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АРДИ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА АСЛИФАРМ
ПЗУ АПТЕКА БАМИ КОР МЕДИКА
ПЗУ АПТЕКА БЕСА-ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА БЕТИ - ФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА 1 ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА 2 ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА 3 ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛИНИ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ВЕЛА ФАРМ – ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ВИКТОРИЈА ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛЕК 1 ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛЕК ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ДАНИ-ФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕА-ФАРМ С.ТЕАРЦЕ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ДУШИЦА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЕКАЛЕК ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЕЛАРДА ТЕТОВО
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
28030201
28009201
28028601
28009803
28027901
28027401
28022401
28022102
28010101
28022001
28018501
28027101
28030301
28010001
28022301
28027301
ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ - с.Брвеница
ПЗУ АПТЕКА ЖАНЕ - ФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ИФЉ ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА КЕМОФАРМАЦИЈА
ПЗУ АПТЕКА КЕМОФАРМАЦИЈА-БОНИ
ПЗУ АПТЕКА ЛАОР
ПЗУ АПТЕКА ЛОСИОНЕС МЕДИКА ФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА М&М ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА МЕДИГАЛ-ФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕКА ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕЛ ФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕНА ФАРМ- с.Вратница
ПЗУ АПТЕКА МЕРИ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕРИ ФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА НАТРЕН ПЛУС
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
80.000
153.000
382.000
140.000
261.000
80.000
226.000
122.000
138.000
113.000
80.000
151.000
200.000
128.000
390.000
110.000
257.000
149.000
84.000
121.000
208.000
152.000
115.000
170.000
173.000
209.000
80.000
160.000
199.000
212.000
262.000
288.000
161.000
341.000
149.000
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
691.000
107.000
103.000
283.000
110.000
158.000
239.000
330.000
306.000
353.000
178.000
113.000
512.000
113.000
229.000
80.000
687
688
689
690
691
692
28024701
28010701
28027201
28020201
28018401
28010501
ПЗУ АПТЕКА НАТУРА-ФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ОЛИФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ПАКОМ-ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ПРОФАРМА АЛ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА САНОФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
101.000
491.000
143.000
161.000
220.000
218.000
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
28022202
28009902
28009901
28024501
28009401
30009201
30005301
30005302
30004601
30009601
30004801
2048933
30005401
30005402
25052144
30009501
30009401
30004701
30012501
30010601
30009901
30005701
30005601
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ФАРМ
ПЗУ АПТЕКА ЦАРА ФАРМ 2 ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЦАРА ФАРМ ТЕТОВО
ПЗУ ВАША АПТЕКА ТЕТОВО
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 1 ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БИО-ЛЕК ШТИП
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ УЛ.СУТЈЕСКА ББ ШТИП
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ УЛ.Х.КАРПОШ 31 ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА ФАРМ ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ДИЈАНА ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЕСКУЛАП ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ УЛ.М.ТИТО 16 ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ УЛ.М.ТИТО ББ ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ШТИП
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКАФРАМ ШТИП
ПЗУ АПТЕКА МЕДИФАРМ ШТИП
ПЗУ АПТЕКА МОРФЕЈ ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ПРОЛЕК ФАРМ- с.Карбинци
ПЗУ АПТЕКА РАДО ЛЕК
ПЗУ АПТЕКА СИМОНА ШТИП
ПЗУ АПТЕКА СОФИЈА ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН ШТИП
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ТЕТОВО
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
ШТИП
145.000
716
30005201
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ШТИП
ШТИП
196.000
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
Број: 02-299/3
30 декември 2013 година
Скопје
УПРАВЕН ОДБОР
Претседател,
Ангел Митевски
437.000
404.000
338.000
545.000
170.000
424.000
163.000
158.000
150.000
445.000
203.000
150.000
353.000
556.000
361.000
415.000
362.000
80.000
352.000
80.000
256.000
210.000
Download

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за