СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КУМАНОВО
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo"
Izleguva po potreba-Izdava~: Op{tina
Kumanovo-Tel.413-470 - Odgovoren urednik
Marica Sto{evska
Godina LIV
Broj 19
Kumanovo
14 dekemvri 2009 god.
Pretplata za 2009 godina
iznesuva 2.000 denari.
trezorska s-ka 100-0000000630-95
s-ka na buxetski korisnik
7410140525630-18
prihodna {ifra 725939
532.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
Zaklu~ok
za objavuvawe na Odlukata za izr{uvawe na raboti od javen interes od lokalno
zna~ewe preku voninstitucionalen oblik na socijalna za{tita
1. Se objavuva Odlukata za izr{uvawe na raboti od javen interes od lokalno
zna~ewe preku voninstitucionalen oblik na socijalna za{tita, Br. 07-12196/14, {to
Sovetot na Op{tinata Kumanovo ja donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009
godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo"
Br. 08-12861/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
533.
Vrz osnova na ~len 22, stav 1, to~ka 7 i ~len 36, stav 1 to~ka 8 i to~ka 10 od
Zakonot za lokalnata samouprava (,,Slu`ben vesnik na RM, Br.5/02) i ~len 11 stav 2 od
Zakonot za socijalna za{tita (,,Slu`ben vesnik na RM” br.79/09), Sovetot na
Op{tinata Kumanovo na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina, donese
ODLUKA
za izvr{uvawe na raboti od javen interes od lokalno zna~ewe preku
voninstitucionalen oblik na socijalna za{tita
^len 1
So ovaa odluka se regulira izvr{uvaweto na raboti od javen interes od lokalno
zna~ewe preku voninstitucionalen oblik na socijalna za{tita od strana na
Zdru`enieto na gra|ani-Centar za poddr{ka na lica so intelektualna popre~enost
,,Poraka,,-Kumanovo.
^len 2
Stranica 706 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
Rabotite od ~len 1 na ovaa odluka Centarot za poddr{ka na lica so
intelektualna popre~enost ,,Poraka,,-Kumanovo }e gi vr{i vo Dneven centar za
poddr{ka na lica so intelektualna poppre~enost so nad 18 godini{na vozrast
,,Poraka,,-Kumanovo, soglasno so Programata za rabota na Dnevniot centar.
Za realizacija na programata od stav 1 na ovoj ~len, }e se obezbedat sredstva od
Buxetot na Op{tinata Kumanovo za 2010 godina vo iznos od 880.000,00 denari.
Sredstvata od stav 2 na ovoj ~len, CPLIP ,,Poraka,,-Kumanovo ima obvrska da gi
koristi namenski
^len 3
Sredstvata od ~len 2 na ovaa odluka }e bidat od programata AO Sovet na
Op{tina Kumanovo, potstavka 463110-Transferi do zdru`enija na gra|ani.
^len 4
Finansiska realizacija na sredstvata od prethodniot ~len na ovaa odluka }e se
vr{i kvartalno, soglasno so realizacijata na Buxetot na Op{tinata za 2010 godina .
CPLIP ,,Poraka,,-Kumanovo e dol`na da podnese godi{en izve{taj do
op{tinata za realizacija na dodelenite sredstva od ovaa odluka .
^len 5
Vo slu~aj sredstvata dodeleni spored ovaa odluka, nenamenski da se koristat od
strana na CPLIP ,,Poraka,,-Kumanovo, op{tinata nema ponatamu da obezbeduva
finansiska poddr{ka za namenite od ~len 1 i ~len 2 od ovaa odluka i }e pokrene
postapka za vra}awe na ve}e dodelenite sredstva.
^len 6
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
op{tina Kumanovo,,.
Br.07-12196/14
10 dekemvri 2009
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
534.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata umanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Odlukata za potvrduvawe na statusot i svojstvoto ~len na ZELS na
Op{tinata Kumanovo
1. Se objavuva Odlukata za potvrduwawe na statusot i svojstvoto ~len na ZELS na
Op{tinata Kumanovo, Br. 07-12196/16, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo ja donese
na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
Stranica 707 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12863/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski,s.r.
535.
Vrz osnova na ~len 15, a vo vrska so ~len 81, stav 2 od Zakonot za lokalnata
samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” br. 05.02) i ~len 68 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo, Sovetot na Op{tinata Kumanovo na sednicata sednica odr`ana na 10
dekemvri 2009 godina, ja donese slednata
ODLUKA
za potvrduvawe na statusot i svojstvoto ~len na ZELS na Op{tinata Kumanovo
^len 1
So ovaa odluka se potvrduva statusot na ~len na Zdru`enieto na op{tinite
“Zaednica na edinicite na lokalnata samouprava na Republika Makedonija – ZELS” na
Op{tinata Kumanovo.
Ovaa odluka se donesuva zaradi upis na Zdru`enieto na op{tinite “Zaednica na
edinicite na lokalnata samouprava na Republika Makedonija – ZELS” (ponatamu vo
tekstot samo kako ZELS) vo Centralniot registar na Republika Makedonija vo
soglasnost so zakon.
^len 2
Op{tinata Kumanovo i ponatamu go prodol`uva svojstvoto ~len na ZELS pod
uslovite utvrdeni so Stautot i drugite akti so koi se utvrduva organizacijata i
delokrugot na rabota na Zdru`enieto na op{tinite “Zaednica na edinicite na
lokalnata samouprava na Republika Makedonija – ZELS”.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo “Slu`ben
glasnik na Op{tina Kumanovo”.
Br.07-12196/16
10 dekemvri 2009
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
536.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
Stranica 708 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Programata za kulturata vo Op{tinata Kumanovo za periodot od
2009-2013 godina
1. Se objavuva Programata za kulturata vo Op{tinata Kumanovo za periodot od
2009 – 2013 godina, Br. 07-12196/3, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo ja donese na
sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12849/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski,s.r.
537.
Врз основа на член 22, став 1, точка 5 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната
самоуправа („Службен Весник на РМ“, бр. 05/02) и член 7 од Законот за kултурата-Pречистен
текст („Службен vесник на РМ“, бр. 66/03) и член 66 од Статутот на Општинаta Куманово,
Советот на Општината Куманово, на седницата одржана на 10 декември 2009 година, донесе
ПРОГРАМА
zа културата во Општинаta Куманово
за периодot до 2013 година
ВОВЕД :
1. Со Законот за локалната самоупрaва се утврдени надлежностите на локалната самоуправа
во областа на културата и тие се дефинирани како: институционална и финансиска поддршка
на културните установи и проекти, негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и
слични културни вредности, организирање на културни манифестации, поттикнување на
разновидни специфични форми на творештво.
Со оваа pрограма се утврдува локалниот интерес во културата, соодветен на
специфичностите и развојните потреби на локалната заедница-Oпштината Куманово и
истовремено, компатибилен со целите, стратегијата, општите и одделните приоритети кои се
однесуваат на локалните заедници, а кои се утврдени во Законот за локалната самоуправа,
Законот за културата и посебните закони од одделните области на културата.
ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ:
I.Сфаќајќи ја културата во локалната заедница како континуиран и отворен систем, кој се
потпира врз традицијата, но исто така има улога на надградба на актуелната реалност со нови
остварувања и вредности, таа се гради врз неколку основни принципи: достапност,
разновидност, отвореност, одговорност и флексибилност.
Достапноста е принцип кој овозможува остварувањето на културните права да биде достапно
на сите граѓани во oпштината и пошироко . Достапноста може да стане контрапродуктивна во
случаевите на имплементацијата на присутниот, повисок степен на интерес за квазикултурните содржини, при што таквата социјализација во културата не ретко ги промовира
шундот и кичот како масовни општествени феномени. Заради тоа, принципот на достапност
Stranica 709 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
нужно треба да се остварува за квалитетни културни понуди, со цел тие да не комуницираат со
ограничен круг на публика или елитизмот, но ќе се обезбедува поквалитетна и порационална
алтернатива на, во пракса се уште доста присутниот, неквалитет во културниот живот.
Разновидноста како принцип ги изразува различните искуства и вредности на поединецот, на
социјалните групи и на идентитетот на етничките заедници во oпштината како мултиетничка,
а со тоа и мултикултурна средина.
Истовремено, разновидноста има за цел да се одбегне стандардизирањето и упросечувањето
на културните содржини, ризикот тие да наликуваат на сериски индустриски производи и,
како такви, сурогат, наспроти потреба низ нив да се изразува автентичниот интерес за
вистинските вредности и препознавање, низ културата на индивидуалниот, групниот или
националниот идентитет. Нивната дивергенција е потребна само доколку смислата на нивното
остварување е нивното меѓусебно проникнување и творечка синтеза, како нов квалитет.
Разновидноста, освен во содржинскиот дел, е потребна и во изразните форми на културната
понуда, во кој посебно место имаат културните манифестации од истоветен или
мултимедијален карактер.
Отвореноста ги оневозможува ризиците културниот живот во oпштината да се развива според
концепт на затворен, ретрограден систем. Овој принцип создава мостови на поврзување и
комуникација со културните вредности на другите средини, на национално и на меѓународно
ниво.
Одговорноста е принцип кој воспоставува стандарди на одговорност на културната мисија,
стандарди на примената на принципите и критериумите, на квалитетот, на рационалната
употреба на средства во имплементацијата и стандарди на евалуација.
Флексибилноста како принцип подразбира концепт на вклученоста на разновидни субјекти
во реализација на културните програми и проекти, а не само професионалните установи, како
и флексибилен приод заради поголемо вклучување на учесниците во креирањето на
културната понуда врз волонтерска основа (НВО, поединци и др.). Дури, обезбедувањето на
различните модели на заедничката ангажираност помеѓу сите субјекти врз фокусирани и
продуктивни културни содржини во вистинска мерка може да обезбеди висок степен на
рационалност и квалитет во културниот живот, бидејќи на таков начин се прави синтеза на
различните ресурси со заедничка цел (на пр. ако професионалните установи располагаат со
објекти, простор, опрема и сл., другите субјекти можеби имаат креативни иницијативи или
други иновативни ресурси).
II.Применувајќи ги принципите како ефикасен модел на организирањето на заедницата во
сферата на културниот живот, содржините и формите на културното творештво и
презентацијата (културната понуда), во локалната заедница имаат неколку стратешки цели.
Децентрализацијата на културата е основна цел и императив на демократскиот развој на
општеството. Децентрализацијата на културата, сфатена како синоним на демократизацијата
на општеството, во вистинска смисла на зборот овозможува примена на непосреден интерес на
граѓаните во Општината во сферата на културата. Во тој поглед, граѓаните имаат рамноправно
учество и како творци и како конзументи.
За остварување на оваа цел потребно е натамошно институционално јакнење на културата во
Општината, поголем степен на дисперзија на културните проекти од големите културни
центри во Општината, како и разработен концепт на културниот развој и дисперзија на
културните содржини од градот Куманово во руралните средини во oпштината.
Остварувањето на културата како развојна компонента на економската и духовната
репродукција на заедницата, а не со третман на општествена потрошувачка, е исто така
значајна цел. Културата како ресурс за развој на локалната заедница побарува имплементација
на нејзиниот поширок поим, пред се, како начин за подобрување на квалитетот на живеењето
и однос кон сите општествени и природни добра. Во тој контекст, еколошките иницијативи,
естетизација на урбаниот и друг простор, културниот туризам и слични подрачја се уште се
недоволно вградени во културните проекти и при што особено недостасува позначаен импут
Stranica 710 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
за локалното партнерство помеѓу субјектите во културата, бизнис-секторот и невладиниот
сектор.
Оваа цел во голема мерка може да оствари широки потенцијали на нашата локална заедница и
токму во основните пунктови од интерес на Општината, а тие се: негувањето на културното
наследство, фолклорот, традицијата, обичаите и старите занаети.
Една од примарните цели на секоја стратегија за развој се културните потреби на младите.
Поддршката на локалната самоуправа на културните програми и проекти од и за младите
претставува особен приоритет, при тоа обезбедувајќи соодветен третман и на културната
понуда за другите возрасти и други слоеви на граѓанството.
Посебно место во односот на развојот на културата за младите претставува поддршка на
културното творештво на младите и поддршка во афирмацијата на младите таленти од
oпштината на локално, национално и меѓународно ниво.
ОПШТИ И ОДДЕЛНИ ПРИОРИТЕТИ
Врз основа на целите што ги има културата во локалната заедница, се утврдуваат општите и
одделните приоритети кои претставуваат основа на критериумите за поддршката на локалната
самоуправа на културните програми и проекти.
1. Општи приоритети
а) Имплементација на децентрализацијата во културата,
б) Афирмирање на културниот идентитет на заедниците во oпштината,
в) Балансирана поддршка на културното творештво и културната презентација, на различноста
на видовите-формите и содржините на културните програми и проекти, како и на целите на
културата во oпштината,
г) Поддршка на рационалноста и ефективноста во културните програми и проекти помеѓу
различните субјекти на културниот живот,
д) Отвореноста и соработката на културен план со другите општини, на национално и
меѓународно ниво.
2. Одделни приоритети
а) Поддршка на културните програми и проекти на професионалните установи во културата
над институционално ниво на нивното програмско функционирање,
б) Поддршка на програми и проекти кои го негуваат фолклорот, обичаите, старите занаети и
слични културни вредности на локалната заедница,
в) Поддршка на културното творештво на младите, на младите таленти од Општината и
културните програми и проекти наменети за младите,
г) Поддршка на културните манифестации во oпштината (општински, национални и
меѓународни) кои во значајна мерка ја афирмираат Општината и квалитетно ги
имплементираат целите на културата во локалната заедница .
КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС НА ЛОКАЛНАТА
ЗАЕДНИЦА
I. Приоритет во поддршката на локалната заедница-општината Куманово имаат културните
програми и проекти кои ги етаблираат потврдените вредности во развојот на културата и во
афирмацијата на културните вредности и културниот идентитет на Општината.
1. Културни манифестации
а) Меѓународни културни манифестации
-Меѓународна книжевна манифестација „Мартовски есеи“.
Се одржува во месецот март во организација на Друштво за наука и култура „Парадигма“Куманово.
Stranica 711 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
- Меѓународен летен ПОП – РОК ФЕСТИВАЛ ,,STREETS KUMANOVO,,
Се одржува во период јули – август во организација на младинското здружение ,,Центар за
меѓукултурен дијалог Куманово,,. Досега овој фестивал се одржува две години.
-Меѓународна ликовна колонија „Куманово“.
Се одржува во август месец во организација на НУ Музеј Куманово, а од 2007 година во
соорганизација со локалната самоуправа Куманово на локалитетот Меморијален cентар
„АСНОМ“ во с.Пелинце,
-Меѓународна ликовна колонија „Карпино“.
Се одржува во период јули-август во организација на Здружение на граѓани Мултимедијален
Центар „Карпино“-Куманово, на локалитетот на манастирот „Карпино“.
-Меѓународен Кумановски Џез Фестивал.
Се одржува во период август - септември во организација на Здружение на граѓани
„Кумановски Џез Фестивал“ на Градскиот Плоштад Куманово,
-Меѓународен фестивал на тамбурашки оркестри .
Се одржува во период август-септември во организација на Здружение на граѓани
„Кумановски тамбураши “ - Куманово,
-Меѓународен театарски фестивал „Денови на комедија“.
Се одржува во месец октомври во организација на НУ Центар за kултура „Трајко Прокопиев“Куманово.
-Меѓународна изложба на уметничка фотографија .
Се одржува во месец октомври во организација на Народна техника-Куманово во Ликовниот
салон на НУ Центар за kултура „Трајко Прокопиев“-Куманово,
б) Културни манифестации на национално ниво
- Карадачки поетски средби - 11 март
-Ромски фолклорен фестивал „Јекипе-Единство“
Се одржува по повод 8-ми Април , Светскиот ден на Ромите во организација на КУД „Рушид
Шакир“ во големата сала на НУ Центар за kултура „Трајко Прокопиев“- Куманово.
-Фестивал на модерен балет „МАК-ДЕНС“
Се одржува во месец јуни во организација на НУ Центар за kултура „Трајко Прокопиев“Куманово.
-Средба на фолклорните ансамбли
Се одржува во месец јуни, а во организација на КУД „Бајрам Шабани„ - Куманово.
-Фестивал на трубачки оркестри од Република Македонија „Рома Труба Фест“
Се одржува во период септември-октомври во организација на КУД „Рушид Шакир“Куманово на Градскиот pлоштад Куманово.
- Средба на фолклорни ансамбли од северо – исто~ниот дел на Република Македонија
(регионална)
Организатор на овој фестивал е КУД ,,Панче Пешев,, - Куманово во период на октомври
месец.
- Денот на aлбнанската азбука
Се одржува по повод 22 Ноември - Денот на aлбанската азбука а во организација на
здружението на просветните работници - Албанци.
в) Општински културни манифестации
-Манифестација „Бадникови свечености“
Се одржува на 6-ти јануари во организација на Здружение на граѓани „Кумановски kоледари“.
-Манифестација „Пивтијада“
Се одржува на 19-ти јануари, Водици, во организација на Здружение на граѓани
Мултимедијален Центар „Карпино“-Куманово .
-Манифестација Кумановски маскенбал „Батко Ѓорѓија“
Се одржува во април месец во организација на локалната самоуправа - Куманово со учество на
училишната младина, на Градскиот pлоштад - Куманово.
Stranica 712 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
- Светски ден на Ромите
Се одржува по повод 8 - ми Април - Светски ден на ромите во организација на невладините
ромски организации.
-Манифестација „Цветници-традиционален култ кон цвеќето“
Се одржува на Цветници во организација на Организацијата на жени „Кумановка“ Куманово.
-Манифестација „Ден на просветните работници aлбанци“
Се одржува по повод 7-ми март, Денот на просветните работници aлбанци во организација на
Здружение на граѓани-Сојуз на наставници aлбанци-Куманово.
-Манифестација „Светски Ден на книгата и авторското право“
Се одржува по повод 23-ти април, Светски ден на книгата и авторското право, во организација
на ЈОУ-Библиотека „Тане Георгиевски“-Куманово.
-Детски музички фестивал „Пеперутка„
Се одржува во првата половина на месец мај.
-Манифестација „ Ден на сесловенските просветители “
Се одржува по повод 24-ти мај „Свети Кирил и Методиј“-Ден на сесловенските просветители
во организација на Здружението на просветните работници- Куманово.
-Манифестација „Кумановско културно лето“
Се одржува во период јули-август, во организација на локалната самоуправа-Куманово на
отворените локации во градот (Комплекс „Стар Мерак“ и други) со повеќе поединечни
програмски содржини и во соорганизација со другите субјекти.
-Светски ден на учителот
Се одржува по повод 5 - ти Окомври , Светскиот ден на учителот, а во организација на
Здружението на просветни работници на Општина Куманово.
-Манифестација „Месец на книгата“
Се одржува од 15-ти октомври до 15-ти ноември, во организација на ЈОУ-Библиотека „Тане
Георгиевски“-Куманово со повеќе поединечни програмски содржини .
-Манифестација ,,Ноемвриски денови,,
Се одржува по повод 11 Ноември, Денот на ослободувањето на градот Куманово, во
организација на локалната самоуправа,,.
-Манифестација „Тумба фест “
Фестивал на народни шегобијни песни
Организатор-Организационен одбор на фестивалот.
-Манифестација „Средба на дувачки оркестри“
Фестивал на дувачки оркестри
Организатор-Дувачки оркестар „Илинден“-Куманово, Организационен одбор на фестивалот
-Манифестација Детски музички фестивал „Распеано детство“
Организатор-Организационен одбор на фестивалот.
-Манифестација „Светосавски денови“
Културна манифестација
Организатор-Српска заедница во Македонија.
-Манифестација „Пензионерите за својот град“ и „Мајски ракувања“
Традиционални манифестации на КУД ,,Ѓоко Симоновски“
Организатор-Здружение на пензионерите-Куманово.
2. Други видови културни програми и проекти.
Поддршка на локалната самоуправа се обезбедува на културно-уметничкото творештво и
културно-уметничката презентација (поединечни програмски форми-концерти, претстави,
изложби, промоции и слично) во Општината во областите на културата: музиката, сценската
уметност, ликовната уметност, литературата и културното наследсво (фолклорот, традицијата,
обичаите и старите занаети), а врз општите и одделните приоритети од оваа pрограма.
Stranica 713 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
3. Спомен-обележја
Поддршка на локалната самоуправа се обезбедува на изградбата и одржувањето на споменобележјата, а врз посебна Програма за одбележување на значајни настани и истакнати
личности со спомен-обележја. Со таа pрограма се уредува изградбата и одржувањето на
спомен-обележјата во oпштината (бисти, скулптури, плочи, чешми, фонтани и други
уметнички и архитектонски дела и творби), што со своите содржини и ознаки одбележуваат
настани и личности од историјата и културата на граѓаните во oпштината од сите етнички
припадности или од народната традиција, кои се од локално значење. Програмата за споменобележја се донесува за период од пет години.
4. Институционална и финансиска поддршка на локалните установи во културата
Локалната самоуправа обезбедува институционална и финансиска поддршка на локалните
установи во културата, врз основа на општите и посебните закони (Закон за културата, Закон
за установите, Закон за библиотеките и др.) и законите и подзаконските акти кои ја утврдуваат
оваа поддршка (Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа, Закон за
буџетите, Уредбите на Владата на РМ за блок и наменските дотации и др.). Поддршка на
локалните установи во културата се реализира врз посебните програми за овие установи и
посебните буџетски ставки на oпштината.
Со оваа pрограма се обезбедува поддршка на програмите и проектите на локалните и другите
јавни установи од културата во oпштината, кои се над нивото на нивната институционална
поддршка утврдена со горецитираната регулатива, а кои се во согласност со принципите и
целите, општите и одделните приоритети од оваа pрограма.
ФИНАНСИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
1. Финансиската поддршка на оваа pрограма се обезбедува од Програмата К4-културни
манифестации и творештво на Буџетот на Општината.
2. За период од нејзината имплементација, pрограмата е отворена, а новите содржини се
утврдуваат со изменување и дополнување на pрограмата.
3. Финансиската поддршка на културните програми и проекти од посебен инетерес на
локалната заедница се имплементира, и тоа:
- културните манифестации (точка I.1 од pрограмата) преку посебни програми на
поединечните манифестации, а врз основа на критериумите од оваа pрограма:
- другите видови културни програми и проекти (точка I.2 од pрограмата), на годишно ниво,
преку отворен конкурс врз основа на критериумите од оваа Програма.
4.Се задолжува gрадоначалникот на Општинаta Куманово и општинската администрација за
реализација на pрограмата.
5.Програмата стапува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на Општина
Куманово,,.
Br.07-12196/3
10 dekemvri 2009
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
538.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
Stranica 714 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Programata za estetsko ukrasuvawe, urbano opremuvawe i
organizirawe na manifestacii na prostorot na Centralnoto gradsko podra~je po
povod pre~ekot na Novata 2010 godina
1. Se objavuva Programata za estetsko ukrasuvawe, urbano opremuvawe i
organizirawe na manifestacii na prostorot na Centralnoto gradsko podra~je po
povod pre~ekot na Novata 2010 godina, Br. 07-12196/15, {to Sovetot na Op{tinata
Kumanovo ja donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12862/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski,s.r.
539.
Vrz osnova na ~len 66 od Statutot na Op{tinata Kumanovo,
Sovetot na Op{tinata Kumanovo na sednicata odr`ana na 10 dekemvri
2009 godina donese
PROGRAMA
za estetsko ukrasuvawe, urbano opremuvawe i organizirawe na
manifestacii na prostorot na centralnoto gradsko podra~je po povod
pre~ekot na Novata 2010 godina
Voved
Kako vo prethodnite, taka i na krajot na ovaa 2009 godina
potrebna e organizcija na manifestacii i da se izvr{i ukrasuvawe i
opremuvawe na gradot po povod novogodi{nite i bo`i}nite praznici.
Vo izminatiot period prezemeni se pove}e aktivnosti okolu
planiraweto i
podgotvuvaweto na rabotite {to treba da se
organiziraat na prostotorot na Centralnoto gradsko podra~je (CGP)
na gradot, pred i za vreme na novogodi{nite praznici. Na nekolkute
sostanoci na Rabotnata grupa za izgotvuvawe na Programata za
novogodi{nite praznici, razgleduvani se pove}e idei i predlozi za
dolu
navedenite
aktivnosti,
izvr{eni
se
konsultacii
so
gradona~alnikot, kako i drugi kontakti za podobra organizacija na
novogodi{nata programa.
Za site aktivnosti {to }e se prezemat, potrebni se finansiski
sredstva, predvideni so ovaa predlog-programa
koi treba da bidat
odobreni od strana na Sovetot na Op{tinata Kumanovo.
I.
Aktivnosti vo presret na novogodi{nite praznici.
Stranica 715 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
-Organizirawe na poseta na Dedo mraz i podelba na
novogodi{nite paket~iwa na Detskoto oddelenie pri Op{ta
bolnica Kumanovo-------------------20.000 den.
-Organizirawe
sredba
na
deca
bez
roditeli
so
gradona~alnikot-------------------------------20.000 den.
-Poseta na deca so posebni potrebi i podelba novogodi{ni
paket~iwa----------------------------------------15.000 den
-Poseta na kolektivnite centri so raseleni lica i podelba na
novogodi{ni paket~iwa-----20.000 den.
-Poseta na Aku{ersko oddelenie pri Op{ta bolnica i
dodeluvawe podaroci na prvo novoroden~e vo 2010 godina---------------------------------------------------------15.000
den.
-Anga`irawe na dva (2) Dedo mraza------15.000 den.
-Novogodi{na reprezentacija------------120.000 den
II.
Manifestacii
-Koncert-Performans na Tomislav Ne{kovski
-mesto na odr`uvawe----MKC-,,Kozjak,,-Kumanovo
-termin------25.12.2009 godina(petok) po~etok 19:30 ~asot
finansii---20.000 denari (zakup na sala i ozvu~uvawe)
-Novogodi{na programa za deca i u~enicite
-mesto na odr`uvawe----Gradski plo{tad-Kumanovo
-termin------29.12.2009 godina (vtornik) po~etok 12:00 ~asot
-finansii---30.000 denari (ozvu~uvawe, bina i programa)
- Mega koncert-Severina
-mesto na odr`uvawe----Gradski plo{tad-Kumanovo
-termin----31.12.2009 godina (~etvrtok) po~etok 21:30 ~asot
-finansii---od 22:00 do 23:00 ~asot kulturno umetni~ki program so
u~estvo na estradni umetnici od na{iot grad----60.000 den.
-od 23:00 do 01:00 ~asot Koncert na Severina-----600.000
den.
-24:00
-Ognomet------------------------------------------180.000 den
Vkupno
III.
660.000 denari
Ukrasuvawe na plo{tadot i Centralnoto gradsko podra~je so
svetlosni lanci i ukrasi
-Nabavki i postavuvawe na novogodi{ni ukrasi i
svetlosni
creva i figuri----------------------- 200.000 den.
Rekapitulacija
I.
Aktivnosti vo presret na Nova godina-------225.000 den.
II.
Manifestacii----------------------------------------660.000
den.
-Ognomet----------------------------------------------180.000 den.
III.
Javno ukrasno osvetluvawe na gradot---------200.000 den.
Stranica 716 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
_______________________________________________________________
Vkupno
1.265.000 den.
Zavr{ni odredbi
Programata vleguva vo sila so denot
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo,,.
Br.07-12196/15
10 dekemvri 2009
Kumanovo
na
objavuvaweto
vo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
540.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Re{enieto za davawe soglasnost na Odlukata za utvrduvawe na cena
na posebni uredeni grobni mesta i rezervacija
1.
Se objavuva Re{enieto za davawe soglasnost na Odlukata za utvrduvawe na cena na
posebni uredeni grobni mesta i rezervacija, Br. 07-12196/12, {to Sovetot na
Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12859/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski,s.r.
541.
Vrz osnova na ~len 11
stav 1 to`ka 5
od Zakonot za
javnite pretprijatija
(Slu`ben vesnik
na RM br. 38/96, 6/2002,
40/2003,49/2006, 22/07 i 83/09),~len 25 stav 1, to~ka 41 i ~len 71
stav 2
od Statutot na Op{tinata Kumanovo (“Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”
br. 13/03 i 13/07), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina, donese
RE[ENIE
za davawe soglasnost na Odlukata za utvrduvawe na cena na
posebni uredeni grobni mesta i rezervacija
1 .Se dava soglasnost na Odlukata za utvrduvawe na cena na posebni uredeni grobni
mesta i rezervacija, br. 02- 2395/12, donesena od Upravniot odbor na “^istota i
zelenilo” - Kumanovo NP “Pastrimi dhe gjelberimi “ Kumanove, na sednicata odr`ana
na16 noemvri 20009 godina.
Stranica 717 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
2.Re{enieto vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo.
Br.07-12196/12
10 dekemvri 2009
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
542.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Re{enieto za davawe soglasnost na Odlukata za utvrduvawe visina na
cena za eshumacija i itni intervencii
1. Se objavuva Re{enieto za davawe soglasnost na Odlukata za utvrduvawe visina
na cena za eshumacija i itni intervencii, Br. 07-12196/13, {to Sovetot na Op{tinata
Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12860/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski,s.r.
543.
Vrz osnova na ~len 11
stav 1 to`ka 5
od Zakonot za
javnite pretprijatija
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 38/96, 6/2002,
40/2003,49/2006, 22/07 i 83/09),~len 25 stav 1, to~ka 41 i ~len 71
stav 2
od Statutot na Op{tinata Kumanovo (“Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”
br. 13/03 i 13/07), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina,donese
RE[ENIE
i itni intervencii za davawe na soglasnost na Odlukata za
utvrduvawe na visina na cena za eshumacija
1
Se dava
soglasnost na Odlukata za utvrduvawe
na visina
na
cena
za eshumacija i itni intervencii br. 02-2395/6 donesena od
Upravniot odbor na “^istota i zelenilo “ Kumanovo NP “Pastrimi dhe gjelberimi “
Kumanove,na sednicata odr`ana na16 noemvri 20009 godina.
2 .Re{enieto vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo.
Stranica 718 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
Br.07-12196/13
Sovet na Op{tina Kumanovo
10
dekemvri
Pretsedatel,
Kumanovo
Viktor Cvetkovski ,s.r.
[email protected] GLASNIK NA
2009
godina
544.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Re{enieto za imenuvawe pretstavnici od Op{tinata Kumanovo za
~lenovi na Upravniot odbor na JOUD Detska gradinka “Angel [aj~e” – Kumanovo
1. Se objavuva Re{enieto za imenuvawe pretstavnici od Op{tinata Kumanovo za
~lenovi na Upravniot odbor na JOUD Detska gradinka “Angel [aj~e” – Kumanovo, Br.
07-12196/17, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na
10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12869/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski,s.r.
545.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), ~len 50 stav 6 i 9 od Zakonot za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za za{tita na decata (“Slu`ben vesnik na RM” br. 65/04) i
~len 25 stav 1 to~ka 26 od Statutot na Op{tinata Kumanovo (“Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo” br. 13/03 i 13/07), Sovetot na Op{tinata Kumanovo, na sednicata
odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina, donese
RE[ENIE
za imenuvawe na pretstavnici od Op{tinata Kumanovo za ~lenovi vo Upravniot odbor
na Javnata ustanova za deca – Detska gradinka “Angel [aj~e” Kumanovo
1. Za pretstavnici na Op{tinata Kumanovo za ~lenovi na Upravniot odbor vo
Javnata ustanova za deca – Detska gradinka “Angel [aj~e” Kumanovo, se
imenuvaat:
•
•
Sa{o Kostovski
Despina Spasovska
Stranica 719 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
•
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
Naser Saliu
2. So imenuvaweto na novite ~lenovi na Upravniot odbor, im prestanuva mandatot
na dosega{nite ~lenovi.
3. Re{enieto vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07- 12196/17
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
546.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na Odborot za nadzor vo JOUD
Detska gradinka “Angel [aj~e” – Kumanovo
1. Se objavuva Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na Odborot za nadzor vo JOUD
Detska gradinka “Angel [aj~e” – Kumanovo, Br. 07-12196/18, {to Sovetot na Op{tina
Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12865/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski,s.r.
547.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), ~len 54 od Zakonot za ustanovi (“Slu`ben vesnik na
RM” br. 32/05), ~len 72 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za za{tita
na decata (“Slu`ben vesnik na RM” br. 83/09) i ~len 25 stav 1 to~ka 26 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03 i 13/07),
Sovetot na Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina,
donese
RE[ENIE
za imenuvawe na ~lenovi na Odborot za nadzor vo Javnata ustanova za deca – Detska
gradinka “Angel [aj~e”- Kumanovo
1. Za ~lenovi na Odborot za nadzor vo Javnata ustanova za deca – Detska gradinka
“Angel [aj~e” Kumanovo, se imenuvaat:
Stranica 720 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
•
•
•
•
•
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
Daniela Ilievska, VSS
Qubomir Dimitrievski, VSS
Nikolina Mihajlovksa, VSS
Ridvan Halili, VSS
Marija Bogdanska – Mihajlovska, VSS
2 So imenuvaweto na novite ~lenovi na Odborot za nadzor, im prestanuva
mandatot na dosega{nite ~lenovi
3 Re{enieto vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07- 12196/18
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel
Viktor Cvetkovski,s.r.
548.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na Upravniot odbor na JOU
Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovo
1. Se objavuva Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na Upravniot odbor na JOU
Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovo, Br. 07-12196/19, {to Sovetot na
Op{tinta Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo"
Br. 08-12866/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski,s.r.
549.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), ~len 13 stav 2 od Zakonot za bibliotekite
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 66/04 i 89/08) i ~len 25 stav 1 to~ka 26 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03 i 13/07),
Sovetot na Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina,
donese
RE[ENIE
Stranica 721 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
za imenuvawe na ~lenovi na Upravhiot odbor na Biblioteka “Tane Georgievski”Kumanovo
1 Za ~lenovi na Upravniot odbor na Bibliotekata “Tane Georgievski”- Kumanovo,
se imenuvaat:
-
Lozanka Simonovska
Nedeqko \or|evi}
Sevime Nebija
Silvana Stanojkovska
Violeta Spasovska
2 So imenuvaweto na novite ~lenovi na Upravniot odbor, im prestanuva mandatot
na dosega{nite ~lenovi
3 Re{enieto vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07- 12196/19
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
550.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na Odborot za kontrola na
materijalno-finansisko rabotewe na JOU Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovo
1. Se objavuva Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na Odborot za kontrola na
materijalno-finansisko rabotewe na JOU Biblioteka “Tane Georgievski” –
Kumanovo, Br. 07-12196/20, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na
sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo"
Br. 0812867/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
551.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), ~len 54 od Zakonot za ustanovi (“Slu`ben vesnik na
RM” br. 32/05) i ~len 25 stav 1 to~ka 26 od Statutot na Op{tinata Kumanovo
Stranica 722 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
(“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03 i 13/07), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina, donese
RE[ENIE
za imenuvawe na ~lenovi na Odborot za kontrola na materijalno-finansisko
rabotewe na Javnata op{tinska ustanova Biblioteka “Tane Georgievski” Kumanovo
1 Za ~lenovi na Odborot za kontrola na materijalno-finansiskoto rabotewe na
Javnata op{tinska ustanova Biblioteka “Tane Georgievski”- Kumanovo, se
imenuvaat:
-
@ivka Nikolovska, VSS
Oliver Zafirovi}, VSS
Bogdan Tanevski, VSS
Branislava Manasova, VSS
Sla|an Spasovski, VSS
2 So imenuvaweto na novite ~lenovi na Odborot, im prestanuva mandatot na
dosega{nite ~lenovi.
3 Re{enieto vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07- 12196/20
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
552.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Re{enieto za imenuvawe na pretstavnici od Op{tinata Kumanovo za
~lenovi na Upravniot odbor na Domot za stari lica “Zafir Sajto” – Kumanovo
1. Se objavuva Re{enieto za imenuvawe na pretstavnici od Op{tinata Kumanovo za
~lenovi na Upravniot odbor na Domot za stari lica “Zafir Sajto” – Kumanovo, Br. 0712196/21, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10
dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12868/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
553.
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski,s.r.
Stranica 723 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM” br. 5/02), ~len 100 stav 2, 5 i 6 od Zakonot za socijalna za{tita
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 79/09) i ~len 25 stav 1 to~ka 26 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03 i 13/07), Sovetot na
Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina, donese
RE[ENIE
za imenuvawe na ~lenovi na Upravniot odbor na Domot za stari lica
“Zafir Sajto” Kumanovo
1
Za ~lenovi na Upravniot odbor na Domot za stari lica “Zafir Sajto”
Kumanovo, se imenuvaat:
-
Nikola Petkovski
Dragi Karaxinski
Vilijam Bojkovski
Lili To{i}
Rosica Miti}
2 So imenuvaweto na novite ~lenovi na Upravniot odbor, im prestanuva mandatot
na dosega{nite ~lenovi.
3 Re{enieto vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07- 12196/21
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkosvski,s.r
554.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Re{enieto za imenuvawe na pretstavnici od Op{tinata
Kumanovo za ~lenovi na Upravniot odbor na JOU U~eni~ki dom
“Profesor Mijalkovi}” – Kumanovo
1. Se objavuva Re{enieto za imenuvawe na pretstavnici od Op{tinata Kumanovo
za ~lenovi na Upravniot odbor na JOU U~eni~ki dom “Profesor Mijalkovi}” –
Kumanovo, Br. 07-12196/22, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na
sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo"
Stranica 724 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
Br. 08-12869/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
[email protected] GLASNIK NA
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
555.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 5 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02), ~len 58 stav 1, 2, 3, 4 i 6 od Zakonot za u~eni~kiot
standard (“Slu`ben vesnik na RM” br. 52/05 i 117/08) i ~len 25 stav 1 to~ka 26 od
Statutot na Op{tinata Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03
i 13/07), Sovetot na Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009
godina, donese
RE[ENIE
za imenuvawe na pretstavnici od Op{tinata Kumanovo za ~lenovi na
Upravniot odbor na U~eni~kiot dom “Profesor Mijalkovi}”- Kumanovo
1. Za pretstavnici od Op{tinata Kumanovo za ~lenovi na Upravniot odbor na
U~eni~kiot dom “Profesor Mijalkovi}”- Kumanovo, se imenuvaat:
•
•
•
Jovica Spasovski
Mom~ilo Karastojanovski
Sabit Ismaili
2. So imenuvaweto na novite ~lenovi na Upravniot odbor, im prestanuva mandatot
na dosega{nite ~lenovi.
3. Re{enieto vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07- 12196/22
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
556.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Informacijata za
prezemawe na merki i aktivnosti vo tekot na mesec oktomvri 2009 godina
od strana na PS od ON – Kumanovo
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Informacijata za prezemawe na merki
i aktivnosti vo tekot na mesec oktomvri 2009 godina od strana na PS od ON –
Stranica 725 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
Kumanovo, Br. 07-12196/4, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata
odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12850/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
557.
Vrz osnova na ~len 69 od Statutot na Op{tinata Kumanovo
(Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo
br. 13/03 i 13/07 ) Sovetot
na Op{tinata Kumanovo, na sednicata
odr`ana na 10 dekemvri 2009
godina ,donese
ZAKLU^OK
za
usvojuvawe na Informacijata za prezemawe na merki i
aktivnosti vo tekot na mesec oktomvri 2009 godina od
strana na PS od ON- Kumanovo
1. Se usvojuva
Informacijata za prezemawe na merki
i aktivnosti
vo tekot na mesec
oktomvri 2009 godina od strana na
PS od ONKumanovo
.2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 07- 12196/4
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel
Viktor Cvetkovski,s.r.
558.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Trimese~niot izve{taj za
finansisko rabotewe na JP “Vodovod” – Kumanovo od 1 juli 2009 – 30
septemvri 2009 godina
Stranica 726 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Trimese~niot izve{taj za finansisko
rabotewe na JP “Vodovod” – Kumanovo od 1 juli 2009 – 30 septemvri .2009 godina, Br.
07-12196/5, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10
dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo"
Br. 0812851/111 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski,s.r.
559.
Vrz osnova na ~len 5 stav 3 od Zakonot
za javnite
pretprijatija (Slu`ben vesnik na RM) br.38/96,9/97, 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, i 83/09), i ~len 69 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo(Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo br 13/03 i 13/07),
Sovetot na Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri
, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Trimese~eniot izve{taj za finansisko
rabotewe na JP “Vodovod “ - Kumanovo od 1 juli 2009 do 30
sepremvri 2009 godina
1. Se usvojuva Trimese~niot
izve{taj za finansisko
rabotewe na JP “ Vodovod “Kumanovo od 1 juli 2009 do 30
sepremvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 07- 12196/5
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel
Viktor Cvetkovski,s.r.
560.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Finansiskiot izve{taj za
rabota na JP “Pazari{ta”- Kumanovo za periodot april – juni 2009
godina
Stranica 727 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Finansiskiot izve{taj za rabota na
JP “Pazari{ta”- Kumanovo za periodot april – juni 2009 godina, Br. 07-12196/6, {to
Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009
godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12852/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
561.
Vrz osnova na ~len 5 stav 3 od Zakonot
za javnite
pretprijatija (Slu`ben vesnik na RM) br.38/96,9/97, 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, i 83/09), i ~len 69 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo(Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo br 13/03 i 13/07),
Sovetot na Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri
, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Finansiski izve{taj za rabota na JP
“Pazari{ta”- Kumanovo za periodot april-juni 2009 godina
.1.
Se usvojuva Finansiski izve{taj za rabota na JP “Pazari{ta-“
Kumanovo
za periodot april-juni 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Kumanovo".
Br. 07- 12196/6
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel
Viktor Cvetkovski,s.r.
562.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot za delovno
finansisko rabotewe na JP “^istota i zelenilo”- Kumanovo/ NP”Pastrimi
dhe Gjelbёrimi”-Kumanovё, za periodot april – juni 2009 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot za delovno finansisko
rabotewe na JP “^istota i zelenilo” Kumanovo /NP “Pastrimi dhe gjelbërimi”
Stranica 728 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
Kumanovë, za period april – juni 2009 godina, Br. 07-12196/7, {to Sovetot na
Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo"
Br. 08-12854/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski.s.r.
563.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Izve{tajot za delovno finansisko rabotewe na a JP
“^istota i zelenilo” Kumanovo/ NP”Pastrimi dhe Gjelbёrimi”-Kumanovё,
za period april – juni 2009 godina
1. Se usvojuva Izve{tajot za delovno finansisko rabotewe na JP “^istota i
zelenilo”- Kumanovo/NP “Pastrimi dhe gjelbërimi”- Kumanovë, za periodot april – juni
2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Kumanovo".
Br. 07- 12196/7
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel
Viktor Cvetkovski,s.r.
564.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot za delovno
finansisko rabotewe na JP “^istota i zelenilo”- Kumanovo/ NP”Pastrimi
dhe Gjelbёrimi”-Kumanovё, za periodot juli – septemvri 2009 godina
Stranica 729 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot za delovno finansisko
rabotewe na JP “^istota i zelenilo”- Kumanovo/ NP “Pastrimi dhe gjelbërimi”Kumanovë, za periodot juli – septemvri 2009 godina, Br. 07-12196/8, {to Sovetot na
Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 0812854/111 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
565.
Vrz osnova na ~len 5 stav 3 od Zakonot
za javnite
pretprijatija (Slu`ben vesnik na RM) br.38/96, 6/02, 40/03, 49/06,
22/07,
i
83/09),
i
~len
69
od
Statutot
na
Op{tinata
Kumanovo(Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo br 13/03 i 13/07),
Sovetot na Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri
, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Izve{tajot za delovno finansisko rabotewe na JP
“^istota i zelenilo”- Kumanovo/ NP”Pastrimi dhe Gjelbёrimi”Kumanovё, za periodot juli – septemvri 2009 godina
1.
Se usvojuva Izve{tajot za delovno finansisko rabotewe na JP “^istota i
zelenilo”- Kumanovo/NP “Pastrimi dhe gjelbërimi”- Kumanovë, za perioot juli –
septemvri 2009 godina
2..
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo".
Br. 07- 12196/8
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
566.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
Stranica 730 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Programata za odr`uvawe
na javna ~istota na javni soobra}ajni povr{ini vo Kumanovo za 2010
godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Programata za odr`uvawe na javna
~istota na javni soobra}ajni povr{ini vo Kumanovo za 2010 godina,br. 07-12196/9, {to
Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009
godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08- 12855/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
567.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 27 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03 i 13/07), Sovetot na
Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina,donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Programata za odr`uvawe na javna ~istota na javni
soobra}ajni povr{ini vo Kumanovo za 2010 godina
1. Se usvojuva Programata za odr`uvawe na javna ~istota na javni soobra}ajni
povr{ini vo Kumanovo za 2010 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo".
Br. 07- 12196/9
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel
Viktor Cvetkovski,sr.
568.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
Stranica 731 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Programata za ureduvawe
i odr`uvawe na gradsko zelenilo vo Kumanovo za 2010 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Programata za ureduvawe i odr`uvawe na
gradsko zelenilo vo Kumanovo za 2010 godina, Br. 07-12196/10, {to Sovetot na
Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12856/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
569
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 27 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03 i 13/07), Sovetot na
Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina,donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Programata za ureduvawe i odr`uvawe na gradsko
zelenilo vo Kumanovo za 2010 godina
1. Se usvojuva Programata za ureduvawe i odr`uvawe na gradsko zelenilo vo
Kumanovo za 2010 godina
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo".
Br. 07- 12196/10
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel
Viktor Cvetkovski,s.r.
570.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Dinami~niot
plan za iznesuvawe na smet za Kumanovo vo 2010 godina
1 .Se objavuva
Zaklu~okot za usvojuvawe na
Dinami~niot plan za
iznesuvawe na smet za Kumanovo vo 2010 godina br .07- 12196/11,{to
Stranica 732 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
Sovetot na Op{tinata Kumanovo
10 dekemvri 2009 godina.
go donese
[email protected] GLASNIK NA
na sednicata
odr`ana na
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-12856/1
11 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
571.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 27 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03 i 13/07), Sovetot na
Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 10 dekemvri 2009 godina,donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Dinami~niot plan za iznesuvawe na smet za
Kumanovo vo 2010 godina
1.
.Se usvojuva Dinami~niot plan za iznesuvawe na smet za
Kumanovo vo 2010
godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo".
Br. 07- 12196/11
10 dekemvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski,s.r.
Stranica 733 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
СОДРЖИНА
532.Zaklu~ok za objavuvawe na Odlukata
za izr{uvawe na raboti od javen interes
od
lokalno
zna~ewe
preku
voninstitucionalen oblik na socijalna
za{tita............................................................... 705
542.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Re{enieto za davawe soglasnost na
Odlukata za utvrduvawe visina na cena
za eshumacija i itni intervencii............. 716
543. Re{enie za davawe na soglasnost na
533.Odluka za izvr{uvawe na raboti od
Odlukata za utvrduvawe na visina na
javen interes od lokalno zna~ewe preku
cena
za
eshumacija
i
itni
voninstitucionalen oblik na socijalna
intervencii..................................................... 716
za{tita.............................................................. 705
544. Zaklu~ok za objavuvawe na Re{enie
534.Zaklu~ok za objavuvawe na Odlukata
za
imenuvawe
pretstavnici
od
za potvrduvawe na statusot i svojstvoto
Op{tinata Kumanovo za ~lenovi na
~len
na
ZELS
na
Op{tinata
Upravniot odbor na JOUD Detska
Kumanovo..........................................................
706 gradinka “Angel [aj~e” – Kumanovo......... 716
535. Odluka za potvrduvawe na statusot i
545.Re{enie
za
imenuvawe
na
svojstvoto ~len na ZELS na Op{tinata
pretstavnici od Op{tinata Kumanovo
Kumanovo……………………………………..
707 za ~lenovi vo Upravniot odbor na
Javnata ustanova za deca – Detska
536.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
gradinka “Angel [aj~e” Kumanovo........... 717
Programata za kulturata vo Op{tinata
Kumanovo za periodot od 2009 – 2013
546.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
godina...............................................................
707 Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na
Odbor za nadzor vo JOUD Detska
537. Programa zа културата во Општинаta
gradinka “Angel [aj~e” – Kumanovo........ 717
Куманово за периодot до 2013 година………. 708
547. Re{enie za imenuvawe na ~lenovi
na Odborot za nadzor vo Javnata
538.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
ustanova za deca – Detska gradinka
Programata za estetsko ukrasuvawe,
“Angel [aj~e- Kumanovo…………………. 718
urbano opremuvawe i organizirawe na
manifestacii
na
prostorot
na
Stranica 734 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
Centralnoto gradsko podra~je po povod
pre~ekot na Novata 2010 godina.................. 713
539.Programa za estetsko ukrasuvawe,
urbano opremuvawe i organizirawe na
manifestacii
na
prostorot
na
centralnoto gradsko podra~je po povod
pre~ekot na Novata 2010 godin..................... 714
540. Zaklu~ok za objavuvawe na Re{enieto
za davawe soglasnost na Odlukata za
utvrduvawe na cena na posebni uredeni
grobni mesta i rezervacija........................... 715
541.Re{enie za davawe soglasnost
na Odlukata
za utvrduvawe na
cena na posebni uredeni grobni
mesta
i 716
rezervacija.....................
................................
..
551.Re{enie za imenuvawe na ~lenovi na
Odborot za kontrola na materijalnofinansisko
rabotewe
na
Javnata 720
op{tinska ustanova Biblioteka “Tane
Georgievski” Kumanovo..................................
552.Zaklu~ok za objavuvawe na Re{enieto
za imenuvawe na pretstavnici od
Op{tinata Kumanovo za ~lenovi na 720
Upravniot odbor na Domot za stari lica
“Zafir Sajto” – Kumanovo............................
553. Re{enie za imenuvawe na ~lenovi na 721
Upravniot odbor na Domot za stari lica
“Zafir Sajto” Kumanovo……………………
554. Zaklu~ok za objavuvawe na Re{enieto
za imenuvawe na pretstavnici od
Op{tinata Kumanovo za ~lenovi na 721
Upraven odbor na JOU U~eni~ki dom
“Profesor Mijalkovi}” – Kumanovo.........
555.Re{eni za imenuvawe na pretstavnici
od Op{tinata Kumanovo za ~lenovi na
Upraven odbor na JOU U~eni~kiot dom 722
“Profesor
Mijalkovi}”
–
Kumanovo..........................................................
[email protected] GLASNIK NA
548.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na
Upravniot odbor na JOU Biblioteka
“Tane Georgievski” – Kumanovo................. 718
549. Re{enie za imenuvawe na ~lenovi na
Upravniot odbor na JOU Biblioteka
“Tane Georgievski” – Kumanovo................. 719
550.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Re{enieto za imenuvawe na ~lenovi na
Odbootr za kontrola na materijalnofinansisko
rabotewe
na
JOU
Biblioteka “Tane Georgievski” –
Kumanovo......................................................... 719
560.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot
za
usvojuvawe
na
Finansiskiot izve{taj za rabota na JP
“Pazari{ta”- Kumanovo za periodot
april – juni 2009 godina..............................
561. Zaklu~okot za usvojuvawe na
Finansiskiot izve{taj za rabota na JP
“Pazari{ta”- Kumanovo za periodot
april – juni 2009 godina..............................
562.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot
za delovno finansisko rabotewe na JP
“^istota i zelenilo”- Kumanovo/
NP”Pastrimi dhe Gjelbёrimi”-Kumanovё, za
periodot april – juni 2009 godina............
563. Zaklu~okot za usvojuvawe na
Izve{tajot za delovno finansisko
rabotewe na JP “^istota i zelenilo”Kumanovo/ NP”Pastrimi dhe Gjelbёrimi”Kumanovё, za periodot april – juni 2009
godina...............................................................
564.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Izve{tajot
za delovno finansisko rabotewe na JP
“^istota i zelenilo”- Kumanovo/
NP”Pastrimi dhe Gjelbёrimi”-Kumanovё, za
periodot
juli – septemvri 2009
724
725
725
725
Stranica 735 - Broj
OP[TINA KUMANOVO
1 9
14 dekemvri 2009 god.
[email protected] GLASNIK NA
556.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
godina..............................................................
Zaklu~okot
za
usvojuvawe
na
Informacijata za prevzemawe na merki i
565.Zaklu~ok
za
usvojuvawe
na
aktivnosti vo tekot na mesec oktomvri 722 Izve{tajot za delovno finansisko
2009 godina od strana na PS od ON –
rabotewe na JP “^istota i zelenilo”Kumanovo...........................................................
Kumanovo/ NP”Pastrimi dhe Gjelbёrimi”Kumanovё, za periodot juli – septemvri
557.Zaklu~ok
za
usvojuvawe
na
2009 godina.....................................................
Informacijata za prevzemawe na merki i
aktivnosti vo tekot na mesec oktomvri 723 566.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
2009 godina od strana na PS od ON –
Zaklu~okot za usvojuvawe na Programata
Kumanovo...........................................................
za odr`uvawe na javna ~istota na javni
soobra}ajni povr{ini vo Kumanovo za
558.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
2010 godina......................................................
Zaklu~okot
za
usvojuvawe
na
Trimese~niot izve{taj za finansisko 723 567.Zaklu~ok
za
usvojuvawe
na
rabotewe na JP “Vodovod” – Kumanovo od
Programata za odr`uvawe na javna
1 juli 2009 – 30 septemvri 2009 godina........
~istota na javni soobra}ajni povr{ini
vo Kumanovo za 2010 godina........................
559.Zaklu~ok
za
usvojuvawe
na
Trimese~niot izve{taj za finansisko 724
rabotewe na JP “Vodovod” – Kumanovo od
1 juli 2009 – 30 septemvri 2009 godina........
za
objavuvawe
na
570.Zaklu~ok
Zaklu~okot
za
usvojuvawe
na
Dinami~niot plan za iznesuvawe
568.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
na smet za Kumanovo vo 2010
Zaklu~okot za usvojuvawe na Programata
godina.........................
za ureduvawe i odr`uvawe na gradsko
zelenilo
vo
Kumanovo
za
2010
571.Zaklu~ok za usvojuvawe na
godina................................................................
728 Dinami~niot plan za iznesuvawe
na smet za Kumanovo vo 2010
569.Zaklu~ok
za
usvojuvawe
na
godina.........................
Programata za ureduvawe i odr`uvawe na
gradsko zelenilo vo Kumanovo za 2010
godina...............................................................
728
726
726
727
727
729
729
Download

службен гласник на општина куманово