СОВЕТ НА СЕМИНАРОТ
D-r Ubavka Gajdova
Aкад. Милан Ѓурчинов
D-р Krasimira Ilievska
D-р Maja Jakimovska-To{i}
D-р Maksim Karanfilovski, директор
D-r Veselinka Labroska
D-р Zoran~o Malinov
D-р Boban Petrovski
D-r Violeta Piruze-Tasevska
D-r Simon Sazdov
D-r Mome Spasovski, проректор za me|unarodna sorabotka
Роза Тасевска
D -р Тодор Чепреганов
UPRAVA NA SEMINAROT
Директор: проф. д-р Максим Каранфиловски
Секретар: Благица Велјановска
Organizacionen odbor
Prof. d-r Mome Spasovski, prorektor
za me|unarodna sorabotka
Pроф. д-р Максим Каранфиловски, dиректор
Благица Велјановска, секретар
LEKTORI
M-r Gordana Aleksova
D-r Vesna Mojsova-^epi{evska
Andrijana Pavlova
M-r Marija Paunova
D-r Simon Sazdov
D-r Lidija Tanturovska
Roza Tasevska
Programa
22 јуни 2012 ( petok)
17,00
Свечено отворање на XLV letna {kola na
Mеѓународniot семинар
• Реч на ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје,
проф. д-р Велимир Стојковски
•
Промоција на zборниkot Predavawa на XLIV
letna {kola na Mеѓународniot семинар –
Промотор: Veselinka Labroska
17,30
Средба на учесниците и гостите (koktel)
18,15-19,00
akad. Milan \ur~inov
Можности и перспективи на вредносната критика-
19,00-19,45
Владо Урошевиќ
„Невестата на змејот“ превод на руски јазик
19,45-20,30
Т е с т и р а њ е на учесниците
20,30
Ve~era
(sekoj den vo isto vreme do 5 juli)
21,30
Средба на учесниците со лекторите
- формирање лекторски групи
3
23 јуни 2012 ( sabota)
7,00-8,00
8,30 - 11,45
Pojadok
(sekoj den vo isto vreme do 6 juli)
Lektorski ve`bi – po~eten kurs
(se odr`uvaat sekoj den do 5 juli)
8,30 - 11,00
Лекторски вежби – среден и напреден курс
(se odr`uvaat sekoj den do 5 juli)
11,15-12,00
Trajko Stamatoski:
Reliktnata leksika vo Male{evijata
12,15-13,45
Ciklus predavawa:
Илија Велев - Византиска култура
Slavica Veleva – Zboroobrazuvaweto na
makedonskiot jazik
14,00- 15,00
Ru~ek
(sekoj den vo isto vreme do 5 juli)
15,30
Разгледување на градот со посета на културно-историски
споменици: Св. Софија, Робевци, Античкиot театар,
Galerijata na ikoni, Bogorodica Perivleptos,
Plao{nik i Samoilovata tvrdina - С. Коруновски
24 јуни 2012 (nedela)
7,00-8,00
Pojadok
(sekoj den vo isto vreme do 6 juli)
8,30 - 11,45
Lektorski ve`bi – po~eten kurs
(se odr`uvaat sekoj raboten den do 5 juli)
8,30 - 11,00
Лекторски вежби – среден и напреден курс
(se odr`uvaat sekoj raboten den do 5 juli)
11,15-12,00
Маја Јакимовска-Тошиќ: Традиција и демократизација
на жанровите во македонската средновековна литература
4
12,15-13,45
15,30
Ciklus predavawa
Илија Велев - Византиска култура
Slavica Veleva – Zboroobrazuvaweto na
makedonskiot jazik
Poseta na Struga i Vev~ani
25 juni 2012 (ponedelnik)
11,15-12,00
Naume Radi~eski:
Pred krstot na Miladinovci ili na makedonskata
Golgota
12,15-13,45
Ciklus predavawa
Илија Велев – Византиска култура
Slavica Veleva –
Zboroobrazuvaweto na makedonskiot jazik
17,00-18,30
Курсevi по избор:
● Etnologija na makedonskiot narod –
Љупчо Ристовски
18,45-19,30
Промоција на knigi од странски македонисти
21,00
Kurs po makedonski narodni ora
26 juni 2012 ( vtornik)
11,15-12,00
Liljana Gu{evska:
Dimitar Miladinov kako naroden mobilizator
|
12,15-13,45
Ciklus predavawa:
Марко Китевски - Народна култура
Благоја Марковски – Македонска географија
17,00-18,30
Курсevi по избор:
● Etnologija na makedonskiot narod –
Љупчо Ристовски
5
19,00
Промоција на knigata na Tomislav Todorovski
21,00
Kurs po makedonski narodni ora
27 juni 2012 (sreda)
11,15-12,00
Vera Stoj~evska-Anti}
Vladimir Mo{in vo makedonistikata
12,15-13,45
Ciklus predavawa:
Марко Китевски - Народна култура
Благоја Марковски – Македонска географија
17,00-18,30
Курсevi по избор:
● Etnologija na makedonskiot narod –
Љупчо Ристовски
19,00
Pоетска вечер посветена на Јован Котески
21,00
Kurs po makedonski narodni ora
28 juni 2012 (~etvrtok)
11,15-12,00
|
12,15-13,45
Ermis Lafazanovski:
Tradicionalnite usni naracii i sovremenata
literaturna proza
Ciklus predavawa:
Марко Китевски - Народна култура
Sne`ana Velkovska – Makedonska frazeologija
14,00-15,00
Preveduva~ka rabotilnica
17,00-18,30
Курсevi по избор:
● Etnologija na makedonskiot narod –
Љупчо Ристовски
19,00-20,00
Промоција на knigi na Institutot za makedonski jazik
„Krste Misirkov“
21,00
Kurs po makedonski narodni ora
6
29 juni 2012 ( petok)
11,15-12,00
Весна Мојсова-Чепишевска
Како се пее / љуби на македонски
12,15-14,45
Ciklus predavawa:
Лорета Георгиевска-Јаковлева - Македонскиот филм
Sne`ana Velkovska – Makedonska frazeologija
14,00-15,00
Preveduva~ka rabotilnica
17,00-18,30
Курсevi по избор:
● Etnologija na makedonskiot narod –
Љупчо Ристовски
19,00-20,00
Промоција на knigi na Institutot
za makedonska literaturа
21,00
Kurs po makedonski narodni ora
30 juni 2012 ( sabota)
11,15-12,00
Илија Ацески:
Македонија и Европа: лекции по мултукултура
12,15-14,45
Ciklus predavawa:
Лорета Георгиевска-Јаковлева - Македонскиот филм
Sne`ana Velkovska – Makedonska frazeologija
14,00-15,00
Preveduva~ka rabotilnica
17,00-18,30
Курсevi по избор:
● Etnologija na makedonskiot narod –
Љупчо Ристовски
19,00-20,00
Pоетска вечер посветена на Тодор Чаловски
21,00
Kurs po makedonski narodni pesni
7
1 juli 2012 (nedela)
9,00-17,00
Поаѓање со брод на еднодневен излет
во Св. Наум. Разгледување на манастирскиот комплекс.
19,00
Средба со Александар Прокопиев, добитник на наградата
Балканика
2 juli 2012 (ponedelnik)
11,15-12,00
Ацо Гиревски, протопрезвитер
Македонска Православна Црква - Охридска
Архиепископија (По повод 45-годишниот јубилеј од
обновата на автокефалноста)
12,15-13,45
Цiklus predavawa:
Dimitar Pandev - Ohridskata kni`evna {kola
(tekstovi i komentari)
Викторија Коларовска – Јазикот и музиката
14,00-15,00
Preveduva~ka rabotilnica
17,00-18,30
Курсevi по избор:
● Istorija na makedonskиot јазик - Dimitar Pandev
● Istorija na makedonskata kultura – Никос Чаусидис
19,00
● Istorija na makedonskiot narod
● Pregled na makedonskata literatura
● Dijalektologija na makedonskiot jazik
● Etnologija na makedonskiot narod
● Makedonska nacionalna kujna
Роман на годината
21,00
Kurs po makedonski narodni pesni
3 juli 2012 (vtornik)
11,15-14,45
8
Људмил Спасов:
Jazikot na Vlada Uro{evi}
12,00-13,45
Цiklus predavawa:
Dimitar Pandev - Ohridskata kni`evna {kola
(tekstovi i komentari)
Викторија Коларовска – Јазикот и музиката
14,00-15,00
Preveduva~ka rabotilnica
17,30-19,00
Курсevi по избор:
● Istorija na makedonskиot јазик - Dimitar Pandev
● Istorija na makedonskata kultura – Никос Чаусидис
● Makedonska nacionalna kujna
● Istorija na makedonskiot narod
● Pregled na makedonskata literatura
● Dijalektologija na makedonskiot jazik
19,00-20,00
ВЕТЕРОТ НОСИ УБАВО ВРЕМЕ (Антонологија на
најмладата македонската поезија и проза), приредиле
Весна Мојсова-Чепишевска, Иван Антоновски. (Скопје:
Матица, 2012)
21,00
Kurs po makedonski narodni pesni
4 juli 2012 (sreda)
11,00-11,45
Бобан Петровски:
Heraldikata i heraldizacijata
12,00-13,45
Цiklus predavawa:
Dimitar Pandev - Ohridskata kni`evna {kola
(tekstovi i komentari)
Викторија Коларовска – Јазикот и музиката
14,00-15,00
Preveduva~ka rabotilnica
17,30-18,30
Курсevi по избор:
● Istorija na makedonskиot јазик - Dimitar Pandev
● Istorija na makedonskata kultura – Никос Чаусидис
● Istorija na makedonskiot narod
● Pregled na makedonskata literatura
9
● Dijalektologija na makedonskiot jazik
● Makedonska nacionalna kujna
21,00
Kurs po makedonski narodni pesni
5 juli 2012 (~etvrtok)
11,15-12,00
Dimitar Pandev:
60 godini od prviot del od Gramatikata na
makedonskiot literaturen jazik na Bla`e Koneski
12,15-13,45
Курс по избор:
● Istorija na makedonskиot јазик - Dimitar Pandev
● Istorija na makedonskata kultura – Никос Чаусидис
● Istorija na makedonskiot narod
● Pregled na makedonskata literatura
● Dijalektologija na makedonskiot jazik
14,00
Затворање на Летната школа
21,00
Свечена вечера за учесниците и гостите приредува
Rекторот на Uниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје
6 juli 2012 (petok)
Zaminuvawe na u~esnicite od Letnata {kola
10
Download

Програма на 45-тиот Меѓународен семинар за македонски јазик