Врз основа на член 17 став 3 од Законот за здравствена заштита
(Службен весник на Република Македонија, бр. 43/12), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на _______ 2012 година,
донесе1
УРЕДБА
за мрежата на здравствени установи
Член 1
Со оваа Уредба се утврдува мрежата на здравствени установи во
Република Македонија (во натамошниот текст: мрежата).
Член 2
Мрежата се состои од мрежа на здравствени установи на примарно
ниво на здравствена заштита за вршење на дејностите од примарна
здравствена заштита и фармацевтска дејност, мрежа на здравствени
установи на секундарно ниво на здравствена заштита за вршење на
специјалистичко-консултативна и болничка здравствена дејност и мрежа
на здравствени установи на терцијарно ниво на здравствена заштита за
вршење на најсложените здравствени услуги во специјалистичкоконсултативната и болничката здравствена дејност кои не е можно или не е
добро да се вршат на пониските нивоа на здравствената дејност утврдени
со оваа уредба.
1
Податоците користени во оваа информација по однос на актуелната состојба се превземени од Фондот
за здравствено осигурување на Македонија.
1
Член 3
Со мрежата на ниво на примарна здравствена заштита се одредува
максималниот број на тимови од примарна здравствена заштита,
максимален број на аптеки, сите на ниво на општина и максимален број на
биохемиски
лаборатории
на
ниво
на
статистички
регион
(во
понатамошниот текст: регион) на ниво на примарна здравствена заштита.
Основни
демографски
нормативи
за
мрежата
на
примарна
здравствена заштита се:
 1 тим по општа медицина составен од 1 избран лекар и 1
медицинска сестра на 1000 жители;
 1 тим за гинекологија составен од 1 избран гинеколог и 1
медицинска сестра на 3000 жени постари од 14 години;
 1 тим за стоматолгија составен е од 1 избран стоматолог и 1
стоматолошка сестра на 1000 жители;
 1 аптека на 3000 жители;
 1 биохемиска лабораторија на ниво на примарна здравствена
заштита со минимум 1 специјалист и 1 лаборант на 18000
жители.
Мрежата на ниво на примарната здравствена заштита се утврдува врз
основа на основниот демографски критериум, како и потребите на
населението од здравствени услуги, возраста, полот, социјалната структура
и здравствената состојба на жителите на подрачјето за кое се определува
мрежата, обезбедување на рамномерна достапност на здравствените
услуги, особено за амбулантски третмани, обезбедувањето на здравствени
капацитети, согласно со обемот на правата од задолжителното здравствено
осигурување и економската оправданост, технолошкиот и научниот развој
во областа на здравствената дејност, степенот на урбанизираност на
подрачјата, специфичностите на населеноста, сообраќајните поврзувања,
2
миграциите на населението и достапноста до здравствените установи и
посебните услови на демографски загрозените подрачја, и е прикажана во
табелите од број 1 до број 6.
Член 4
Со мрежата на ниво на секундарна и терциерна здравствена заштита
за
спроведување
на
специјалистичко-консултативна,
дијагностичка
здравствена дејност и болничка дејност, се одредува за подрачјето на
Република Македонија, односно по статистички региони, максималниот
број на специјалисти по дејности и број на постели по одделни дејности во
болничките здравствени установи на ниво на секундарна здравствена
заштиа, структура на терциерната здравствена заштита како и максимален
број на определни услуги на ниво на регион или на ниво на Република
Македонија.
Во здравствените установи на ниво на секундарна и терциерна
здравствена заштита во кои се спроведуваат сложени, посложени и
најсложени терапевтски и дијагностички постапки, може да се утврди,
според степенот на сложеност, 10% за сложените, 20% за посложените и
30% за најсложените, повеќе специјалисти, односно установи.
Владата на Република Македонија може да го задложи Министерот
за Здравство да додели концесија над максималниот, односно актуелниот
број на специјалисти односно установи предвидени со мрежата, за
терапевтските и дијагностичките постапки од став 2 на овој член, ако тоа е
од причини за потребите на населението од здравствени услуги, возраста,
полот, социјалната структура и здравствената состојба на жителите на
подрачјето, обезбедување на рамномерна достапност на здравствените
услуги, обезбедувањето на здравствени капацитети, согласно со обемот на
правата од задолжителното здравствено осигурување и економската
оправданост, технолошкиот и научниот развој во областа на здравствената
дејност, степенот на урбанизираност на подрачјата, специфичностите на
3
населеноста, сообраќајните поврзувања, миграциите на населението и
достапноста до здравствените установи како и ако се работи за
демографски загрозените подрачја.
За усулите и дејностите за кои што со мрежата не е утврден
максимален број, Владата на Република Македонија може да го задолжи
Минисерот за здравство да распише оглас за доделување на концесија за
услуга, дејност или установа на ниво на општина, регион или на ниво на
држава.
Основни демографски стандарди за мрежата на секундарна
здравствена заштита се:
 1 специјалист по гинекологија и акушерство на 25.000 жени
над 14 години;
 1 специјалист по анестезиологија и реанимација на 20.000
жители;
 1 специјалист по радиологија на 20.000 жители;
 1 специјалист по медицинска биохемија на 70000 жители;
 1 специјалист по физикална медицина на 20.000 жители;
 1 специјалист по хирургија на 15.000 жители;
 1 специјалист по максилофацијална хирургија на 200.000
жители;
 1 специјалист по урологија 40.000 жители;
 1 специјалист по ортопедија на 30.000 жители;
 1 специјалист по оториноларингологија составен од 1
специјалист и 1 медицинска сестра на 25.000 жители;
 1 специјалист по интерна медицина 8.000 жители;
 1 специјалист по инфектологија на 45.000 жители;
 1 специјалист по 120.000 жители;
 1 специјалист по педијатрија на 20.000 жители;
 1 специјалист по неврологија на 40.000 жители;
4
 1 специјалист по психијатрија на 20.000 жители;
 1 специјалист по дерматовенерологија на 40.000 жители;
 1 специјалист по стоматолошка протетика на 75.000 жители;
 1 специјалист по ортодонција на 8000 жители;
 1 специјалист по орална хирургија на 100.000 жители;
 1 специјалист по микорбиологија на 70.000 жители;
 1 специјалист по офтамологија на 25.000 жители.
Фондот склучува договор за сите здравствени услуги за кои е
регистрирана здравствената установи или само за дел од нив согласно
договорот за концесија.
Мрежата на ниво на секундарна и терциерна здравствена заштита се
утврдува врз основа на основниот демографски критериум, како и
потребите на населението од здравствени услуги, возраста, полот,
социјалната структура и здравствената состојба на жителите на подрачјето
за кое се определува мрежата, обезбедување на рамномерна достапност на
здравствените услуги, особено за амбулантски третман и итна медицинска
помош, минималниот број на здравствени услуги по здравствени установи,
обезбедувањето на здравствени капацитети, согласно со обемот на правата
од задолжителното здравствено осигурување и економската оправданост,
технолошкиот и научниот развој во областа на здравствената дејност,
степенот
на
урбанизираност
на
подрачјата,
специфичностите
на
населеноста, сообраќајните поврзувања, миграциите на населението и
достапноста
до
здравствените
установи
и
посебните
услови
на
демографски загрозените подрачја, и е прикажана во табелите од број 7 до
број 13.
5
Член 5
Со мрежата се определува максималниот број на здравствени
установи, тимови или услуги на ниво на општини, на ниво на региони или
на ниво на Република Македонија.
За доделување на концесија на нова установа, тим или услуга во
мрежата, Министерството за здравство објавува оглас на ниво на општина,
статистички регион
или на ниво на држава, за што претходно ја
информира Владата на Република Македонија и бара од Фондот потврда за
обезбедени финансиски средства.
Владата може да го задолжи Министерството за здравство да објави
оглас за доделување на договор за концесија на услуга, при што
истовремено ќе го задолжи Фондот да направи интерна пренамена на
средства заради обезбедување на средства за доделување на договорот.
Со добивањето на концесија на услуга, тим или установа, истата
влегува во мрежата.
Член 6
Со стапување во сила на оваа уредба, сите постојните здравствени
установи кои имаат склучено договор со Фондот за здравствено
осигурување на Македонија, влегуваат во мрежата и продолжуваат, во
рамките на мрежата, да ја вршат здравствената дејност за која имаат
дозвола за работа и договор со Фондот.
Во мрежата влегуваат и постојните приватни здравствени установи
основани врз основа на закуп на простор и опрема на делови од јавните
здравствени установи согласно со Законот за здравствената заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93, 55/95,
10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/10, 44/11 и
53/11), кои се во мирување поради избор или именување на носителот на
дејноста на јавна функција.
6
Здрвствените уставови од став 1 и 2 на овој член, се должни да
склучат договор за концесија со Министерството за здравство по
стапување во сила на мрежата.
Здравствените установи од став 1 и 2 на овој член се содржани во
табела број 14.
Од денот на утврдувањето на мрежата на здравствените установи од
ставот (1) на овој член, дозволи за работа на здравствени установи во
мрежата ќе се издаваат за јавни здравствени установи и за приватни
здравствени установи кои ќе вршат дејност врз основа на концесија, само
доколку тоа е утврдено со мрежата.
Од денот на стапување во сила на оваа уредба Фондот може да
склучи договор со здравствена установа само по претходно потпишан
договор за концесија и тоа за период од најмногу една година.
Доколку договорот за концесија е за период подолг од една година,
Фондот склучува едногодишни договори, кои се обновуваат за времето на
траење на договорот за концеија, при што услов за склучување на договор
за следната година е исполнување на обврските од договорот склучен со
Фондот, обврските од договорот склучен со Министерството за здравство
и доказ за платен концесиски надоместо за претходната година, издаден од
Министерството за здравство.
Во мрежата на здравствени установи влегуваат и сите новоосновани
приватни здравствени установи во примарната здравствена заштита во кои
работат избрани лекари доколку истото е придвидено за соодветната
општина.
Член 7
Институтот за јавно здравје на Република Македонија ја ажурира
мрежата на здравствени установи во делот на актуелна состојба.
Институтуот за јавно здравје ја евидентира промената во мрежата
веднаш, а најдоцна во рок од 8 дена од настанувањето.
7
Ажурираната мрежа се објавува на интернет страницата на
Министерството за здравство и на Институтот за јавно здраввје на
Република Македонија.
Член 8
Оваа уредба стапува во сила од наредниот ден од нејзиното
објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
8
Табела број 1. Мрежа на тимови во дејноста општа медицина на ниво на примарна здравствена
заштита
Ред.
Бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
1
2
3
4
5
6
7
II
1
2
3
4
5
6
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IV
Статистички регион
2
3
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ РЕГИОН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
Општина/Град
4
Битола
Могила
Новаци
Демир Хисар
Крушево
Прилеп
Долнени
Кривогаштани
Ресен
Велес
Градско
Чашка
Кавадарци
Росоман
Неготино
Демир Капија
Кратово
Крива Паланка
Ранковце
Куманово
Липково
Старо Нагоричане
Дебар
Центар Жупа
Кичево
Вранештица
Другово
Зајас
Осломеј
Македонски Брод
Пласница
Охрид
Дебарца
Струга
Вевчани
Актуелен Максимален
број
број
Население
вкупно
5
6
7
62
4
3
7
5
106
14
10
28
239
36
1
5
27
2
14
3
88
7
12
1
69
10
1
100
12
0
20
1
1
1
1
5
1
36
0
28
2
108
94
7
3
9
10
76
14
6
16
235
55
4
8
39
4
19
4
133
10
20
4
107
29
4
174
20
7
30
1
3
12
11
7
5
55
5
64
2
222
93.585
6.542
3.386
8.826
9.589
76.389
13.743
5.862
16.215
234.137
55.064
3.632
7.690
39.011
4.140
19.417
4.152
133.106
9.848
20.431
3.873
107.365
29.156
4.372
175.045
20.217
6.886
30.226
1.273
2.998
11.853
10.590
6.609
4.762
54.759
4.730
64.453
2.499
221.855
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VII
1
2
3
4
5
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ РЕГИОН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ РЕГИОН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
Аеродром
Бутел
Гази Баба
Ѓорче Петров
Карпош
Кисела Вода
Сарај
Центар
Чаир
Шуто Оризари
Арачиново
Студеничани
Петровец
Илинден
Зелениково
Сопиште
Чучер Сандево
Валандово
Гевгелија
Богданци
Дојран
Радовиш
Конче
Струмица
Босилово
Василево
Ново Село
Гостивар
Врапчиште
Маврово и Ростуша
Тетово
Брвеница
Боговиње
Желино
Јегуновце
Теарце
Берово
Пехчево
Виница
Делчево
Македонска
Каменица
44
14
36
41
41
42
13
61
31
9
4
1
5
10
1
3
1
357
7
16
6
2
18
37
5
4
8
103
49
9
7
68
7
10
6
4
9
169
8
4
15
18
98
36
76
42
60
57
38
45
65
21
13
19
9
17
5
10
9
620
12
23
8
3
29
4
56
14
13
11
173
83
27
9
90
16
30
27
11
23
316
13
5
20
17
98.382
36.154
75.701
41.786
60.321
57.236
38.448
45.362
64.773
20.800
12.661
19.319
8.679
16.534
4.554
9.522
9.486
619.718
11.936
22.951
8.499
3.338
28.695
3.565
56.103
14.129
12.572
11.070
172.858
82.554
26.798
8.843
89.730
16.432
30.154
26.697
10.866
22.730
314.804
13.404
5.188
19.533
16.964
15
8
7.863
10
6
7
8
9
10
11
12
13
VIII
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН РЕГИОН
Кочани
Зрновци
Чешиново-Облешево
Пробиштип
Свети Николе
Лозово
Штип
Карбинци
28
1
4
12
27
0
35
1
168
38
3
7
16
18
3
49
4
201
38.187
3.146
7.226
15.665
18.114
2.638
48.517
4.077
200.522
Табела број 2. Мрежа на тимови во дејноста гинекологија на ниво на примарна здравствена
заштита
Ред.
Бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
1
2
3
4
5
6
7
II
1
2
3
4
5
6
III
1
2
3
Статистички регион
2
3
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ РЕГИОН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
Општина/Град
4
Битола
Могила
Новаци
Демир Хисар
Крушево
Прилеп
Долнени
Кривогаштани
Ресен
Велес
Градско
Чашка
Кавадарци
Росоман
Неготино
Демир Капија
Кратово
Крива Паланка
Ранковце
Куманово
Липково
Старо Нагоричане
Дебар
Центар Жупа
Кичево
Актуелен Максимален
број
број
Население
вкупно
5
6
7
7
0
0
0
0
9
0
0
4
20
4
0
0
3
0
1
0
8
1
2
0
7
0
0
10
2
0
4
13
1
1
1
1
10
2
1
2
32
7
1
1
5
1
3
1
19
1
3
1
15
4
1
25
3
1
4
39,727
2,565
1,389
3,227
3,925
30,013
4,597
604
6,385
92,432
20,122
1,387
1,740
15,530
1,629
7,576
547
48,531
1,629
8,496
1,545
43,453
10,863
1,687
67,673
7,830
2,639
12,671
11
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VII
1
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ РЕГИОН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ РЕГИОН
ИСТОЧЕН
Вранештица
Другово
Зајас
Осломеј
Македонски Брод
Пласница
Охрид
Дебарца
Струга
Вевчани
Гази Баба
Ѓорче Петров
Карпош
Сарај
Арачиново
Студеничани
Петровец
Илинден
Зелениково
Чучер Сандево
Скопје, останат дел
Валандово
Гевгелија
Богданци
Дојран
Радовиш
Конче
Струмица
Босилово
Василево
Ново Село
Гостивар
Врапчиште
Маврово и Ростуша
Тетово
Брвеница
Боговиње
Желино
Јегуновце
Теарце
Берово
0
0
0
0
0
0
4
0
5
0
10
4
5
3
1
0
0
0
0
0
0
35
48
1
1
1
0
4
0
3
0
0
0
10
4
0
1
6
0
1
0
0
0
12
0
1
1
2
2
1
1
8
1
9
1
35
11
6
9
5
1
2
1
2
1
1
44
39
2
3
1
1
4
1
8
2
2
2
26
11
4
1
12
2
4
3
2
3
43
2
555
1,216
4,977
4,385
2,689
1,812
23,713
2,037
26,450
1,018
91,992
31,519
18,059
27,704
14,125
4,333
6,617
3,301
6,631
1,712
3,477
130,591
117,478
4,849
9,951
3,663
1,418
11,412
1,336
23,277
5,681
4,773
4,578
70,938
34,296
10,963
3,617
36,126
6,698
11,917
10,208
4,374
9,340
127,539
5,707
12
2
3
4
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
5
ИСТОЧЕН
6
7
8
9
10
11
12
13
VIII
Пехчево
Виница
Делчево
Македонска
Каменица
Кочани
Зрновци
Чешиново-Облешево
Пробиштип
Свети Николе
Лозово
Штип
Карбинци
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН РЕГИОН
1
1
2
1
3
2
2,192
8,078
7,063
0
1
3,151
4
0
0
1
2
0
4
0
15
5
1
1
2
3
1
7
1
28
16,119
1,299
3,011
6,631
7,499
1,076
20,595
1,597
84,018
Табела број 3. Мрежа на тимови во дејноста стоматолошка здравствена заштита на ниво на
примарна здравствена заштита
Ред.
Бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
1
2
3
4
5
6
7
II
1
2
3
4
5
6
Статистички регион
2
3
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ РЕГИОН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
Општина/Град
4
Битола
Могила
Новаци
Демир Хисар
Крушево
Прилеп
Долнени
Кривогаштани
Ресен
Велес
Градско
Чашка
Кавадарци
Росоман
Неготино
Демир Капија
Кратово
Крива Паланка
Ранковце
Куманово
Липково
Старо Нагоричане
Актуелен Максимален
број
број
Население
вкупно
5
6
7
62
3
3
2
5
99
7
4
21
206
32
2
2
25
0
10
2
73
4
7
1
55
1
0
94
7
3
9
10
76
14
6
16
235
55
4
8
39
4
19
4
133
10
20
4
107
29
4
93.585
6.542
3.386
8.826
9.589
76.389
13.743
5.862
16.215
234.137
55.064
3.632
7.690
39.011
4.140
19.417
4.152
133.106
9.848
20.431
3.873
107.365
29.156
4.372
13
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VI
1
СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ РЕГИОН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
ПОЛОШКИ
Дебар
Центар Жупа
Кичево
Вранештица
Другово
Зајас
Осломеј
Македонски Брод
Пласница
Охрид
Дебарца
Струга
Вевчани
Аеродром
Бутел
Гази Баба
Ѓорче Петров
Карпош
Кисела Вода
Сарај
Центар
Чаир
Шуто Оризари
Арачиново
Студеничани
Петровец
Илинден
Зелениково
Сопиште
Чучер Сандево
Валандово
Гевгелија
Богданци
Дојран
Радовиш
Конче
Струмица
Босилово
Василево
Ново Село
Гостивар
68
8
0
18
0
0
0
1
5
0
42
0
35
2
111
31
5
29
16
29
22
7
46
24
3
2
3
1
4
1
2
2
227
4
15
2
0
7
0
43
5
2
4
82
33
174
20
7
30
1
3
12
11
7
5
55
5
64
2
222
98
36
76
42
60
57
38
45
65
21
13
19
9
17
5
10
9
620
12
23
8
3
29
4
56
14
13
11
173
83
175.045
20.217
6.886
30.226
1.273
2.998
11.853
10.590
6.609
4.762
54.759
4.730
64.453
2.499
221.855
98.382
36.154
75.701
41.786
60.321
57.236
38.448
45.362
64.773
20.800
12.661
19.319
8.679
16.534
4.554
9.522
9.486
619.718
11.936
22.951
8.499
3.338
28.695
3.565
56.103
14.129
12.572
11.070
172.858
82.554
14
2
3
4
5
6
7
8
9
VII
1
2
3
4
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ РЕГИОН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
5
6
7
8
9
10
11
12
13
VIII
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН РЕГИОН
Врапчиште
Маврово и Ростуша
Тетово
Брвеница
Боговиње
Желино
Јегуновце
Теарце
Берово
Пехчево
Виница
Делчево
Македонска
Каменица
Кочани
Зрновци
Чешиново-Облешево
Пробиштип
Свети Николе
Лозово
Штип
Карбинци
6
2
45
1
6
3
2
4
102
8
2
10
9
27
9
90
16
30
27
11
23
316
13
5
20
17
26.798
8.843
89.730
16.432
30.154
26.697
10.866
22.730
314.804
13.404
5.188
19.533
16.964
3
8
7.863
20
1
1
8
10
1
24
0
97
38
3
7
16
18
3
49
4
201
38.187
3.146
7.226
15.665
18.114
2.638
48.517
4.077
200.522
Табела број 4. Мрежа на аптеки во примарна здравствена заштита
Ред.
Бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
1
2
3
4
5
Статистички регион
2
3
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ
ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
Општина/Град
4
Битола
Могила
Новаци
Демир Хисар
Крушево
Прилеп
Долнени
Кривогаштани
Ресен
Велес
Градско
Чашка
Кавадарци
Росоман
Актуелен Максимален
број
број
Население
вкупно
5
6
7
56
0
0
3
2
34
0
3
9
107
27
0
1
23
2
31
2
1
3
3
25
5
2
5
77
18
1
3
13
1
93,585
6,542
3,386
8,826
9,589
76,389
13,743
5,862
16,215
234,137
55,064
3,632
7,690
39,011
4,140
15
6
7
II
1
2
3
4
5
6
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
V
1
2
3
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ
ВАРДАРСКИ РЕГИОН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН
СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ
СКОПСКИ РЕГИОН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
Неготино
Демир Капија
Кратово
Крива Паланка
Ранковце
Куманово
Липково
Старо Нагоричане
Дебар
Центар Жупа
Кичево
Вранештица
Другово
Зајас
Осломеј
Македонски Брод
Пласница
Охрид
Дебарца
Струга
Вевчани
Аеродром
Бутел
Гази Баба
Ѓорче Петров
Карпош
Кисела Вода
Сарај
Центар
Чаир
Шуто Оризари
Арачиново
Студеничани
Петровец
Илинден
Зелениково
Сопиште
Чучер Сандево
Валандово
Гевгелија
Богданци
1
0
54
3
5
0
49
0
0
57
5
1
17
0
0
1
1
1
1
25
0
17
1
70
34
8
21
6
28
29
5
65
23
2
1
3
1
3
1
2
1
233
4
14
3
6
1
43
3
7
1
36
10
1
58
7
2
10
0
1
4
4
2
2
18
2
21
1
74
33
12
25
14
20
19
13
15
22
7
4
6
3
6
2
3
3
207
4
8
3
19,417
4,152
133,106
9,848
20,431
3,873
107,365
29,156
4,372
175,045
20,217
6,886
30,226
1,273
2,998
11,853
10,590
6,609
4,762
54,759
4,730
64,453
2,499
221,855
98,382
36,154
75,701
41,786
60,321
57,236
38,448
45,362
64,773
20,800
12,661
19,319
8,679
16,534
4,554
9,522
9,486
619,718
11,936
22,951
8,499
16
4
5
6
7
8
9
10
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VII
1
2
3
4
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН
ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ
ПОЛОШКИ РЕГИОН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
5
6
7
8
9
10
11
12
13
VIII
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН
ИСТОЧЕН РЕГИОН
Дојран
Радовиш
Конче
Струмица
Босилово
Василево
Ново Село
Гостивар
Врапчиште
Маврово и Ростуша
Тетово
Брвеница
Боговиње
Желино
Јегуновце
Теарце
Берово
Пехчево
Виница
Делчево
Македонска
Каменица
Кочани
Зрновци
Чешиново-Облешево
Пробиштип
Свети Николе
Лозово
Штип
Карбинци
1
11
0
33
2
3
5
76
22
2
1
40
1
4
1
0
5
76
3
1
1
6
1
10
1
19
5
4
4
59
28
9
3
30
5
10
9
4
8
106
4
2
7
6
3,338
28,695
3,565
56,103
14,129
12,572
11,070
172,858
82,554
26,798
8,843
89,730
16,432
30,154
26,697
10,866
22,730
314,804
13,404
5,188
19,533
16,964
5
3
7,863
22
0
0
6
2
0
21
0
67
13
1
2
5
6
1
16
1
67
38,187
3,146
7,226
15,665
18,114
2,638
48,517
4,077
200,522
Табела број 5. Мрежа на Здравствени домови
Ред. Бр.
1
2
I
Население
вкупно
Статистички регион
3
4
ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
1
2
3
5
234.137
ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР
ЗДРАВСТЕН ДОМ КРУШЕВО
17
4
5
II
ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП
ВАРДАРСКИ РЕГИОН
1
2
3
133.106
ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС
СЕВЕРОИСТОЧЕН
РЕГИОН
III
1
2
3
4
IV
175.045
ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА С.ЛИПКОВО
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
1
2
3
4
5
6
V
221.855
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕБАР
ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД
ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД
ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА
СКОПСКИ РЕГИОН
1
VI
619.718
ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ
ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
1
2
3
4
VII
172.858
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУМИЦА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГЕВГЕЛИЈА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ
ПОЛОШКИ РЕГИОН
1
2
3
VIII
314.804
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР
ЗДАВСТВЕН ДОМ ДР РУСЕ БОШКОВСКИ - РОСТУШЕ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ТЕТОВО
ИСТОЧЕН РЕГИОН
1
2
3
4
5
6
7
8
200.522
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ КОЧАНИ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ДЕЛЧЕВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП
ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО
Табела број 6. Мрежа на медицинско биохемиски лаборатории во дејноста лабораториска
дијагностика на ниво примарна здравствена заштита
18
Ред.
Бр.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Актуелен
број
Максимален
број
ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
18
ВАРДАРСКИ РЕГИОН
14
СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
14
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
9
СКОПСКИ РЕГИОН
33
ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
17
ПОЛОШКИ РЕГИОН
21
ИСТОЧЕН РЕГИОН
16
13
7
10
12
34
10
17
11
Статистички регион
Население
вкупно
234137
133106
175045
221855
619718
172858
314804
200522
Табела број 7. Мрежа на институт и центри на јавно здравје
I
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2,055,004.00
1 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
II
ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
234,137
1 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА
2 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП
III
ВАРДАРСКИ РЕГИОН
133,106
1 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС
IV
СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
175,045
1 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО
V
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
221,855
1 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД
VI
СКОПСКИ РЕГИОН
619,718
1 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ
VII
ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
172,858
1 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
VIII ПОЛОШКИ РЕГИОН
314,804
1 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО
IX
ИСТОЧЕН РЕГИОН
200,522
1 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ
2 ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП
19
Психијатрија
Дерматовнерологија
Офталмологија
20000
40000
20000
40000
25000
Максимален број
29
5
2
12
6
12
6
9
Актуелен број
36
12
2
12
5
15
9
17
Педијатрија
120000
Онкологија
45000
Инфектологија
8000
Здравствен регион
Интерна медицина
Неврологија
Табела број 8. Мрежа на специјалисти на секундарно ниво на здравствена заштита
I ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
234137
II ВАРДАРСКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
133106
8000
45000
120000
20000
40000
20000
40000
25000
Максимален број
17
3
1
7
3
7
3
5
Актуелен број
16
5
0
8
5
2
3
3
III СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
175045
8000
45000
120000
20000
40000
20000
40000
25000
Максимален број
22
4
1
9
4
9
4
7
Актуелен број
10
4
0
4
4
2
2
5
IV ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
221855
8000
45000
120000
20000
40000
20000
40000
25000
Максимален број
28
5
2
11
6
11
6
9
Актуелен број
50
5
0
22
4
6
6
5
V СКОПСКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
619718
8000
45000
120000
20000
40000
20000
40000
25000
Максимален број
77
14
5
31
15
31
15
25
Актуелен број
70
3
0
26
8
46
13
18
VI ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
Вкупно население
172858
20
Норматив
(население на 1 тим)
8000
45000
120000
20000
40000
20000
40000
25000
Максимален број
22
4
1
9
4
9
4
7
Актуелен број
17
4
0
9
2
11
3
9
VII ПОЛОШКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
314804
8000
45000
120000
20000
40000
20000
40000
25000
Максимален број
39
7
3
16
8
16
8
13
Актуелен број
38
8
0
13
4
9
3
9
VIII ИСТОЧЕН РЕГИОН
Вкупно население
45000
120000
20000
40000
20000
40000
25000
Максимален број
25
4
2
10
5
10
5
8
Актуелен број
22
3
0
6
5
2
5
10
Ортодонција
Орална Хирургија
Микробиологија
Гинекологија
Анестез.
реанимација и
интензивна нега
Радиологија
Здравствен регион
Нуклеарна медицина
8000
Стоматолошка
протетика
Норматив
(население на 1 тим)
200522
I ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
234137
92432
234137
75000
8000
100000
70000
5000
20000
20000
150000
Максимален број
3
29
2
3
18
12
12
2
Актуелен број
8
10
2
8
13
15
12
3
II ВАРДАРСКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
133106
48531
133106
75000
8000
100000
70000
5000
20000
20000
150000
Максимален број
2
17
1
2
10
7
7
1
Актуелен број
7
6
2
0
6
6
6
0
III СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
Максимален број
175045
67673
175045
75000
8000
100000
70000
5000
20000
20000
150000
2
22
2
3
14
9
9
1
21
Актуелен број
1
3
3
3
7
9
6
0
IV ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
221855
91992
221855
75000
8000
100000
70000
5000
20000
20000
150000
Максимален број
3
28
2
3
18
11
11
1
Актуелен број
5
6
5
3
17
17
12
0
V СКОПСКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
619718
117478
619718
75000
8000
100000
70000
5000
20000
20000
150000
Максимален број
8
77
6
9
23
31
31
4
Актуелен број
35
21
11
5
11
31
23
0
VI ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
172858
70938
172858
75000
8000
100000
70000
5000
20000
20000
150000
Максимален број
2
22
2
2
14
9
9
1
Актуелен број
4
5
4
2
7
8
8
0
VII ПОЛОШКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
314804
127539
314804
75000
8000
100000
70000
5000
20000
20000
150000
Максимален број
4
39
3
4
26
16
16
2
Актуелен број
5
12
10
4
22
11
8
0
VIII ИСТОЧЕН РЕГИОН
Вкупно население
75000
8000
100000
70000
5000
20000
20000
150000
Максимален број
3
25
2
3
17
10
10
1
Актуелен број
9
10
3
4
7
10
12
0
Хирургија
Максилофацијална
Хирургија
Урологија
Ортопедија
Оториноларингологија
200522
Физикална медицина и
рехабилитација
84018
Медицинска биохемија
Норматив
(население на 1 тим)
200522
Здравствен регион
22
I ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
234137
70000
20000
15000
200000
40000
30000
25000
Максимален број
3
12
16
1
6
8
9
Актуелен број
4
12
22
5
7
15
9
II ВАРДАРСКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
133106
70000
20000
15000
200000
40000
30000
25000
Максимален број
2
7
9
1
3
4
5
Актуелен број
2
4
8
0
4
4
5
III СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
175045
70000
20000
15000
200000
40000
30000
25000
Максимален број
3
9
12
1
4
6
7
Актуелен број
1
2
11
0
2
1
9
IV ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
221855
70000
20000
15000
200000
40000
30000
25000
Максимален број
3
11
15
1
6
7
9
Актуелен број
6
16
19
0
10
15
12
V СКОПСКИ РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
619718
70000
20000
15000
200000
40000
30000
25000
Максимален број
9
31
41
3
15
21
25
Актуелен број
3
42
32
1
11
11
19
VI ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
172858
70000
20000
15000
200000
40000
30000
25000
Максимален број
2
9
12
1
4
6
7
Актуелен број
0
7
7
0
2
5
7
VII ПОЛОШКИ РЕГИОН
Вкупно население
314804
23
Норматив
(население на 1 тим)
70000
20000
15000
200000
40000
30000
25000
Максимален број
4
16
21
2
8
10
13
Актуелен број
1
6
19
2
6
6
11
VIII ИСТОЧЕН РЕГИОН
Вкупно население
Норматив
(население на 1 тим)
200522
70000
20000
15000
200000
40000
30000
25000
Максимален број
3
10
13
1
5
7
8
Актуелен број
2
2
11
2
2
6
8
Табела број 9. Мрежа на дејности во општи и клинички болници во секундарна здравствена
заштита по региони со капацитети
Реден
број
Статистички
региони
1
2
I
Здравствени установи
со болнички дејности
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
3
4
ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
1.
Клиничка болница - Битола
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
64
Урологија
22
Ортопедија и трауматологија
50
Неврохирургија
6
Анестезија и реанимација
10
Гинекологија и акушерство
54
Педијатрија
33
Неонатологија
20
Интерна медицина
100
Пнеумофтизиологија
39
Инфективни болести
40
Психијатрија
14
Неврологија
25
Очни болести
22
Оториноларингологија
15
24
Дерматовенерологија
16
Радиотерапија со онкологија
10
Физикална медицина и
рехабилитација
0
Максилофацијална хирургија
10
Ургентна медицина
8
ВКУПНО:
2.
558
Општа болница - Прилеп
Дејност
3.
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
43
Ортопедија и трауматологија
24
Анестезија и реанимација
6
Гинекологија и акушерство
48
Педијатрија
24
Неонатологија
25
Интерна медицина
69
Инфективни болести
21
Невропсихијатрија
39
Психијатрија
0
Неврологија
0
Очни болести
12
Оториноларингологија
12
Вкупно
323
Психијатриска болница Демир Хисар
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни и
хронични болести
Психијатрија
4.
Акутни одделенија
137
Хронични одделенија
189
Одделение за зависности
(алкохолизам)
24
Судско-психијатриско одделение
45
Вкупно
395
Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични
респираторни, неспецифични и алергиски заболувања Отешево, Ресен
25
Дејност
II
Број на постели за лечење на
болни - продолжено
лекување (субакутни)
Интерна медицина-пулмологија
72
Вкупно
72
ВАРДАРСКИ РЕГИОН
5.
Општа болница – Велес
Дејност
6.
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
20
Урологија
14
Ортопедија и трауматологија
12
Анестезија и реанимација
6
Гинекологија и акушерство
40
Педијатрија
35
Интерна медицина
53
Инфективни болести
35
Невропсихијатрија
36
Психијатрија
0
Неврологија
0
Очни болести
15
Оториноларингологија
15
Физикална медицина и
рехабилитација
25
Вкупно
306
Општа болница - Кавадарци
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
23
Гинекологија и акушерство
20
Педијатрија
20
Неонатологија
10
Интерна медицина
23
Невропсихијатрија
0
Психијатрија
0
Неврологија
23
Вкупно
119
26
7.
Специјална болница за градни болести и туберкулоза Јасеново, Чашка
Дејност
III
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Интерна медицина за (пулмологија и
ТБЦ)
70
Вкупно
70
СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
8.
Општа болница – Куманово
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
Урологија
46
Ортопедија и трауматологија
9.
Гинекологија и акушерство со
неонатологија
69
Педијатрија
42
Интерна медицина
47
Инфективни болести
37
Психијатрија
22
Неврологија
27
Очни болести
12
Оториноларингологија
12
Вкупно
314
Здравствен дом Крива Паланка
Дејност
IV
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
6
Гинекологија и акушерство со
неонатологија
6
Педијатрија
6
Интерна медицина
14
Вкупно
32
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
10.
Општа болница - Кичево
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
27
11.
Хирургија
6
Гинекологија и акушерство
18
Педијатрија
25
Интерна медицина
29
Вкупно
78
Општа болница - Охрид
Дејност
12.
Хирургија
26
Урологија
9
Анестезија и реанимација
7
Гинекологија и акушерство
31
Педијатрија
22
Неонатологија
10
Интерна медицина
38
Инфективни болести
20
Психијатрија
1
Неврологија
15
Оториноларингологија
18
Геријатрија
29
Вкупно
226
Општа болница – Дебар
Дејност
13.
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
19
Анестезија и реанимација
4
Гинекологија и акушерство
18
Педијатрија
24
Интерна медицина
17
Вкупно
82
Општа болница - Струга
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
16
Гинекологија и акушерство
21
Педијатрија
15
28
14.
Интерна медицина
32
Вкупно
84
Специјална болница за ортопедија и трауматологија “Св.Еразмо“ –
Охрид
Дејност
15.
Ортопедија и трауматологија
120
Продолжено лекување
28
Физикална медицина и
рехабилитација
89
Вкупно
237
Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни
болести – Охрид
Дејност
16.
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Интерна медицина-кардиологија
20
Продолжено лекување
75
Дневна болница
4
Вкупно
24
Завод за нефрологија Струга
Дејност
V
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Нефрологија
80
Урологија
15
Вкупно
95
СКОПСКИ РЕГИОН
17.
ГОБ“8-ми Септември“ – Скопје
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
62
Урологија
31
Ортопедија и трауматологија
31
Анестезија и реанимација
12
Интерна медицина
84
Инфективни болести
12
Психијатрија
19
Неврологија
12
29
18.
Очни болести
29
Оториноларингологија
10
Дерматовенерологија
12
Вкупно
314
Универзитетска клиника за хируршки болести Св.Наум Охридски –
Скопје
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
87
Урологија
21
Ортопедија и трауматологија
18
Неврохирургија
6
Анестезија и реанимација
8
Вкупно
19.
140
Специјална болница за гинекологија и акушерство - Чаир - Скопје
Дејност
20.
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Гинекологија и акушерство
73
Неонатологија
45
Анестезија и реанимација
7
Дневна болница
10
Вкупно
135
Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле - Скопје
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни и
болести
Педијатрија - белодробни заболувања
и ТБЦ
21.
Акутни белодробни заболувања
74
Хронични белодробни заболувања и
ТБЦ
60
Дневна болница
12
Вкупно
146
Институт за белодробни заболувања и ТБЦ – Скопје
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Интерна медицина - белодробни
заболувања и ТБЦ
30
22.
Акутни белодробни заболувања
44
Хронични белодробни заболувања и
ТБЦ
38
Дневна болница
5
Вкупно
87
Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје
Дејност
23.
Физикална медицина и
рехабилитација
171
Детска патологија
44
Вкупно
215
Геронтолошки завод “13 Ноември“ - Скопје
Дејност
24.
212
Палијативна нега
153
Вкупно
365
Психијатриска болница "Скопје"
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни и
хронични болести
Акутни одделенија
151
Хронични одделенија
226
Одделение за зависности
(алкохолизам)
32
Судско-психијатриско одделение
27
Вкупно
436
ЈЗУ Завод за слух,говор и глас - Скопје
Дејност
26.
Број на постели за лечење на
болни заболени од хронични
болести
Геријатрија
Дејност
25.
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Рехабилитација-слух,говор и глас
30
Вкупно
30
ПЗУ Специјална болница за хируршки болести „Филип Втори“ - Скопје
Дејност
Кардиохирургија
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
42
31
Вкупно
27.
42
ПЗУ Клиничка болница „Систина“ – Скопје
Дејност
28.
Кардиохирургија
36
Вкупно
36
ПЗУ Специјална болница за очни болести „Систина офталмологија“ –
Скопје
Дејност
29.
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Офталмологија
0
Вкупно
0
ПЗУ Специјална болница за очни болести „Европска очна болница“ –
Скопје
Дејност
VI
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Офталмологија
0
Вкупно
0
ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
30.
Општа болница - Струмица
Дејност
31.
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
35
Анестезија и реанимација
4
Гинекологија и акушерство
33
Педијатрија
33
Интерна медицина
42
Инфективни болести
27
Психијатрија
15
Неврологија
21
Очни болести
12
Оториноларингологија
16
Вкупно
238
Општа болница - Гевгелија
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
32
32.
Хирургија
18
Анестезија и реанимација
4
Гинекологија и акушерство
16
Педијатрија
10
Интерна медицина
19
Невропсихијатрија
13
Психијатрија
0
Неврологија
0
Очни болести
4
Оториноларингологија
3
Физикална медицина и
рехабилитација
40
Вкупно
127
Психијатриска болница Негорци
Дејност
VII
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни и
хронични болести
Акутни одделенија
36
Хронични одделенија
74
Одделение за зависности
(алкохолизам)
50
Судско-психијатриско одделение
24
Вкупно
184
ПОЛОШКИ РЕГИОН
33.
Општа болница - Гостивар
Дејност
34.
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
35
Гинекологија и акушерство
47
Педијатрија
25
Интерна медицина
55
Инфективни болести
18
Психијатрија
10
Неврологија
20
Вкупно
210
Општа болница – Тетово
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
33
35.
Хирургија
45
Урологија
21
Ортопедија и трауматологија
22
Неврохирургија
6
Анестезија и реанимација
8
Гинекологија и акушерство
80
Педијатрија
41
Педијатрија (кревети за мајки и
придружнички)
41
Неонатологија
41
Интерна медицина
77
Инфективни болести
19
Психијатрија
18
Неврологија
15
Очни болести
18
Оториноларингологија
21
Вкупно
473
Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ – Лешок
Дејност
VIII
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни и
хронични болести
Интерна медицина - белодробни
заболувања и ТБЦ
45
Вкупно
45
ИСТОЧЕН РЕГИОН
36.
Општа болница – Штип
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
39
Урологија
20
Ортопедија и трауматологија
40
Анестезија и реанимација
8
Гинекологија и акушерство
48
Педијатрија
35
Интерна медицина
53
Инфективни болести
45
Психијатрија
30
Неврологија
30
34
Очни болести
20
Оториноларингологија
20
Дерматовенерологија
15
Физикална медицина и
рехабилитација
50
Максилофацијална хирургија
6
Вкупно
37.
459
Општа болница – Кочани
Дејност
Број на постели за лечење на
болни заболени од акутни
болести
Хирургија
26
Анестезија и реанимација
6
Гинекологија и акушерство
18
Педијатрија
21
Интерна медицина
38
Невропсихијатрија
28
Вкупно
137
ВКУПНО ВО РМ
5794
Табела број 10. Мрежа наспецијалистичко-консултативни тимови и болничка дејност на
терциерно ниво на здравствена заштита со капацитети
Број на
постели
Број на
тимови
фебрилни состојби
129
33
ЈЗУ Универзитетска кл. за детски болести
240
59
ЈЗУ Универзитетска кл. за неврологија
101
19
ЈЗУ Универзитетска кл. за психијатрија
61
16
ЈЗУ Универзитетска кл. за дерматологија
35
22
ЈЗУ Универзитетска кл. за гастроентерохепатологија
52
18
ЈЗУ Универзитетска кл. за пулмологија и алергологија
48
23
ЈЗУ Универзитетска кл. за кардиологија
120
43
ЈЗУ Универзитетска кл. за токсикологија
38
15
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ
ЈЗУ Универзитетска кл. за инфективни болести и
35
ЈЗУ Универзитетска кл. за нефрологија
42
30
ЈЗУ Универзитетска кл. за ендокринологија, дијабетес и
метаболички нарушувања
35
14
ЈЗУ Универзитетска кл. за ревматологија
42
17
ЈЗУ Универзитетска кл. за хематологија
35
20
ЈЗУ Универзитетска кл. за радиотерапија и онкологија
136
26
ЈЗУ Универзитетска кл. за анестезија, реанимација и
интензивно лекување (КАРИЛ)
15
79
ЈЗУ Универзитетска кл. за трауматологија
47
ЈЗУ Универзитетска кл. за ортопедски болести
158
ЈЗУ Универзитетска кл. за дигестивна хирургија
71
15
ЈЗУ Универзитетска кл. за урологија
31
8
ЈЗУ Универзитетска кл. за детска хирургија
54
6
ЈЗУ Универзитетска кл. за неврохирургија
57
8
ЈЗУ Универзитетска кл. за торакална и васкуларна
хирургија
52
10
ЈЗУ Универзитетска кл. за пластична и реконструктивна
хирургија
33
12
ЈЗУ Универзитетска кл. за гинекологија и акушерство
130
68
ЈЗУ Универзитетска кл. за уво, нос и грло
58
21
ЈЗУ Универзитетска кл. за очни болести
79
18
ЈЗУ Универзитетска кл. Максилофацијална хирургија
35
13
0
8
171
62
ЈЗУ Универзитетски интитут за клиничка биохемија
ЈЗУ Универзитетска кл. По хируршки болести “Св. Наум
Охридски“
36
Табела број 11. Мрежа на центри за дијализа
Број на
дијализни
центри
Статистички регион
Ред. Бр.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
2
ВАРДАРСКИ РЕГИОН
2
СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
2
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
2
СКОПСКИ РЕГИОН
5
ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
2
ПОЛОШКИ РЕГИОН
2
ИСТОЧЕН РЕГИОН
3
Табела број 12. Мрежа на центри на зависности и центри за ментално здравје по региони
Број на центри за
зависности
Број на центри за
ментално
здравје
ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
1
2
ВАРДАРСКИ РЕГИОН
2
0
СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
1
0
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
1
0
СКОПСКИ РЕГИОН
3
4
ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
2
2
ПОЛОШКИ РЕГИОН
1
1
ИСТОЧЕН РЕГИОН
1
0
Вкупно
12
9
РЕГИОНИ
Табела број 13. Мрежа на здравствени услуги/дејности на ниво на Република Македонија
Здравствена услуга/дејност
Актуелен број
на установи
Здравствени установи кои вршат медицинска
рехабилитација како продолжено болничко лекување
4
Молекуларна биологија и генетско инжиенерство
2
Трансфузиона медицина
1
Кардиолошка и васкуларна хирургија
2
Офтамолошка хирургија
13
Табела број 14. Листа на здравствени установи кои имаат склучено договор со Фондот во моментот
на донесување на мрежата
Општина
БЕРОВО
Име на здравствена установа
ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА
37
БЕРОВО
ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА
БЕРОВО
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА
БЕРОВО
ПЗУ РУЖА БИОЛАБ
БЕРОВО
ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА
БЕРОВО
ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА
БЕРОВО
ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ
БЕРОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р КАПУШЕВСКИ
БЕРОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИОМЕДИКА
БЕРОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИОМЕДИКА
БЕРОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИОМЕДИКА
БЕРОВО
ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА
БИТОЛА
ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА
БИТОЛА
ПЗУ ДР СЛОБОДАН
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р МИРКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ДРАМБЕВА
БИТОЛА
ПЗУ ДР СТЕФАНОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА 32
БИТОЛА
ПЗУ ВИТАМЕД
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ГОРДАНА
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ
БИТОЛА
ПЗУ СВ. ПЕТКА
БИТОЛА
ПЗУ МИА МЕДИКА – 2008
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ
БИТОЛА
ПЗУ ГЕРАС
БИТОЛА
ПЗУ АВЕНА
БИТОЛА
ПЗУ АЛПА МЕДИКУС
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА 2
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА 37
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА БР.11
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р АНЕТА
38
БИТОЛА
ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ БИОМЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР СТЕФАНОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ВИТА МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ГАЛАТЕЈА
БИТОЛА
ПЗУ Г-Г МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ РОЗАЛИ
БИТОЛА
ПЗУ РЕУМА - МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ МСРД
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА
БИТОЛА
ПЗУ ОРАЛДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ВАНГЕЛ
БИТОЛА
ПЗУ ДР СЛОБОДАН
БИТОЛА
ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р СНЕ - ЖАНА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЈАВОРКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ВАНГЕЛ
БИТОЛА
ПЗУ НИКО МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ
БИТОЛА
ПЗУ САНА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ТАТЈАНА
БИТОЛА
ПЗУ ДР НЕЧЕВСКА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА
БИТОЛА
ПЗУ ДР КАРАНЏУЛОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ОРАЛДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА
БИТОЛА
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БЕТИ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ТОРКОВИ
БИТОЛА
ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЗОРИЦА
БИТОЛА
ПЗУ МЕДИКАЛАЈФ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН
39
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ПЕЦО ТАЛЕВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ДР НЕДАНОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ НИРВАНА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА
БИТОЛА
ПЗУ АС МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЛИДИЈА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН
БИТОЛА
ПЗУ ВИТА МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА 2
БИТОЛА
ПЗУ ДР НЕЧЕВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР СЛОБОДАН
БИТОЛА
ПЗУ Г-Г МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ НИКО МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ТОРКОВИ
БИТОЛА
ПЗУ ГАЛАТЕЈА
БИТОЛА
ПЗУ ВИТАМЕД
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЛИДИЈА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЈАВОРКА
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ
БИТОЛА
ПЗУ РОЗАЛИ
БИТОЛА
ПЗУ АС МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР НЕДАНОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ СВ. ПЕТКА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р МИРКА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р АНЕТА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ПЕЦО ТАЛЕВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА
БИТОЛА
ПЗУ АВЕНА
БИТОЛА
ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008
БИТОЛА
ПЗУ ГЕРАС
БИТОЛА
ПЗУ ДР КАРАНЏУЛОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ АЛПА МЕДИКУС
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА
БИТОЛА
ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА
40
БИТОЛА
ПЗУ БИОМЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ВОЈНОВСКА - ДР ДУКОСКА
БИТОЛА
ПЗУ НИРВАНА
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА 32
БИТОЛА
ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ
БИТОЛА
ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА
БИТОЛА
ПЗУ РЕУМА - МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА
БИТОЛА
ПЗУ САНА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ГОРДАНА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ДРАМБЕВА
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА ЗДРАВЈЕ
БИТОЛА
ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р СНЕ - ЖАНА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ТАТЈАНА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЗОРИЦА
БИТОЛА
ПЗУ МСРД
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР
БИТОЛА
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БЕТИ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА БР.11
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА 37
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ДАСКАЛ
БИТОЛА
ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА
БИТОЛА
ПЗУ ДИЈАБЕТ - ЦЕНТАР
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ЏЕКОВСКА И Д-Р МОЈСОВСКА
БРОД
ПЗУ Д-Р АЦКА
БРОД
ПЗУ МБ МЕДИКА
БРОД
ПЗУ Д-Р МИЛОШЕСКИ
БРОД
ПЗУ Д-Р НАУМ Ј.ДЕЈКОСКИ
БРОД
ПЗУ ТРЕНДМЕДИКА
41
БРОД
ПЗУ.Д-Р ТЕПШИЌ-МЕДИКА
ВАЛАНДОВО
ПЗУ Д-Р Х. ПАВЛОВА
ВАЛАНДОВО
ПЗУ Д-Р ДЕМЕРЏИЕВА
ВАЛАНДОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДОКТОР ТАШЕВ
ВАЛАНДОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДОКТОР ТАШЕВ
ВАЛАНДОВО
ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА
ВАЛАНДОВО
ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА
ВАЛАНДОВО
ПЗУ Д-Р ЈЕЛОВАЦ
ВИНИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ГОЦЕ ТОДОРОВ
ВИНИЦА
ПЗУ СВЕТИ СПАС 2009
ВИНИЦА
ПЗУ ДР ЉУПЧО ЈАНДРЕВСКИ
ВИНИЦА
ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО
ВИНИЦА
ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА
ВИНИЦА
ПЗУ ДР.БЕТИ
ВИНИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА
ВИНИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА
ВИНИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА
ВИНИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА
ВИНИЦА
ПЗУ ДР.МАРИЈА
ВИНИЦА
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА
ВИНИЦА
ПЗУ ДР ДИЈАНА
ВИНИЦА
ПЗУ Д-Р ЃЕНЕВЕВА ЃЕОРГИЕВА
ВИНИЦА
ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДЕЈНЕКА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СВЕТИ СТЕФАН
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ СТАТУС НГО
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р ПОП - ДАМКОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р ПОП - ДАМКОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р ДОЈРАНЛИЕВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р НИКОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ МАЗНОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ПОПОВА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД
42
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р СИЛВАНА КАРАСТОЈАНОВА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ РИАНА МЕДИКА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СВЕТИ СТЕФАН
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р БЛАГОЈА СТОЕВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР ПАНДУРКА В.ЈОВАНОВА
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРИМ. ДР Р. БРЕЗОВСКА
ГОСТИВАР
ПЗУ МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ НЕОНАТУС
ГОСТИВАР
ПЗУ ПОЛИ-МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ХУБУЛХАЈР МУХАМЕД МИТРОВСКИ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР. МИРЈАНА КОСТОВСКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ХЕ-ИМ МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ДИАМЕД
ГОСТИВАР
ПЗУ КАРДИОМЕД ФС
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРИМА МЕД
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ИГОР
ГОСТИВАР
ПЗУ БЕО МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ЛЕКАСВЕТ
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р БЕСА
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ЈЕТМИР КАРИМАНИ
ГОСТИВАР
ПЗУ НЕОМЕД
ГОСТИВАР
ПЗУ ТЕ МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ЛОКУ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ДУБРАВКА
ГОСТИВАР
ПЗУ МЕДИКО ПРИМА
ГОСТИВАР
ПЗУ ХА-МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО
ГОСТИВАР
ПЗУ ШЕНДЕТИ СН
ГОСТИВАР
ПЗУ АГО-ВИТА
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ
ГОСТИВАР
ПЗУ СОМИ МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР БРАНЕ
43
ГОСТИВАР
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ЕХОМЕД
ГОСТИВАР
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ЕХОМЕД
ГОСТИВАР
ПЗУ АРБ-МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ НОВА МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ САРАМЕД
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ЃУРЃА
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ФЕАС ДОКСАНЧЕ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ИВИЦА
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРАКСИС
ГОСТИВАР
ПЗУ ХУМАНА
ГОСТИВАР
ПЗУ ХАНА
ГОСТИВАР
ПЗУ БИО МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ФАТИ
ГОСТИВАР
ПЗУ МЕДИЦИНЕ
ГОСТИВАР
ПЗУ САНАТРИКС НЌ
ГОСТИВАР
ПЗУ СИГА МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ОТОМЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ГАЗИ
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р АГИМ
ГОСТИВАР
ПЗУ ЦАНА МЕДИКАЛ
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ФАТМИР
ГОСТИВАР
ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ОМЕР ДУРМИШИ
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р АНЕТА
ГОСТИВАР
ПЗУ САТ МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ МЕДИКАЦИЈА ДИ
ГОСТИВАР
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛОКУ
ГОСТИВАР
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ЛОКУ
ДЕБАР
ПЗУ ХЕАРТ - ДИЈАГНОСТИКА
ДЕБАР
ПЗУ МЕДИ-САЛ
44
ДЕБАР
ПЗУ АВИЦЕНА МЕД
ДЕБАР
ПЗУ АЛБА МЕД
ДЕБАР
ПЗУ ИЛКА
ДЕБАР
ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д
ДЕБАР
ПЗУ ГЕНТА-МЕД
ДЕБАР
ПЗУ НОВА-МЕД
ДЕБАР
ПЗУ НИЗО-МЕД
ДЕБАР
ПЗУ АЛ-МЕД
ДЕБАР
ПЗУ МЕДИНА-МЕД
ДЕБАР
ПЗУ МЕДИ БЛЕР
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА Н.О.
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р АНА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АНИМА МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИЛКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МИЛКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДР ЉУПКА МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДР ЉУПКА МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ БОКИ МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р МИЛЕВСКИ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АКУС МЕДИКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ Д-Р ОЛГИЦА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ Д-Р РОЗА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН
45
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ХЕЛТ МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР И.Б-ГЛИГОРОВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МАР-МEДИК
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПРИМА МЕД
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ БИО МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ВИТА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МЕДИКОДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ Д-Р АНА МОЈСОВА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ИНО МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АЛ МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ РИЈА МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ШЕМОВСКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДЕРМО МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ Д-Р АНА МОЈСОВА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АЛ МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ХЕЛТ МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР И.Б-ГЛИГОРОВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС
46
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ВИТА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МЕДИКОДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ИНО МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ БИО МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ЈУВЕНТУС-МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПРИМА МЕД
КАВАДАРЦИ
ПЗУ СИМБИМЕД
КАВАДАРЦИ
ПЗУ РИЈА МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МАР-МEДИК
КАВАДАРЦИ
ПЗУ СИМБИМЕД
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДЕРМО МЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ШЕМОВСКА
КИЧЕВО
ПЗУ КИМ-САНТИНА
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА
КИЧЕВО
ПЗУ ЕРА МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ
КИЧЕВО
ПЗУ ГЕТОАРИ
КИЧЕВО
ПЗУ ХИПОКРАТ- ХАРИС
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ТАСИМ-ДИНИ
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ
КИЧЕВО
ПЗУ СОНЦЕ
КИЧЕВО
ПЗУ ЛМ-МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ АВА-МЕД
КИЧЕВО
ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА МЕДИКА
47
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ ГЕНТИАНА
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ЃУЛША
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р СТАНКО ТРПЕСКИ
КИЧЕВО
ПЗУ ДР РАИМИ
КИЧЕВО
ПЗУ УЛТРАМЕД
КИЧЕВО
ПЗУ БЕСА-МЕДИОР
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СУПРА МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ ХИПОКРАТ- ХАРИС
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ТАСИМ-ДИНИ
КИЧЕВО
ПЗУ БЕСА-МЕДИОР
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ
КИЧЕВО
ПЗУ ГЕТОАРИ
КИЧЕВО
ПЗУ КИМ-САНТИНА
КИЧЕВО
ПЗУ ЛМ-МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ АВА-МЕД
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ЃУЛША
КИЧЕВО
ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ
КОЧАНИ
ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р МАРИНА
КОЧАНИ
ПЗУ МЕДИКА-ЕС
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ШТЕРЈАНА ИВАНОВА
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1
КОЧАНИ
ПЗУ МОГИ МЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ МОГИ МЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ АНА МЕД
КОЧАНИ
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М
КОЧАНИ
ПЗУ АТАНАСОВИ
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р ЉУПЧО СТАМЕНКОВ
КОЧАНИ
ПЗУ ПРИМА-МЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р НИКОЛИНА ЈОВАНОВА
48
КОЧАНИ
ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА
КОЧАНИ
ПЗУ МЕДИ ПЛУС
КОЧАНИ
ПЗУ ИН МЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА - МИТЕВА
КОЧАНИ
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СПАНЧЕВСКИ
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА
КОЧАНИ
ПЗУ САНИ МЕД
КОЧАНИ
ПЗУ НИРВАНА
КОЧАНИ
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ВЛАДКО
КОЧАНИ
ПЗУ ДР АЦО ДОНЕВСКИ
КОЧАНИ
ПЗУ ПРОМЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА
КОЧАНИ
ПЗУ ЕХОМЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ ИН МЕДИКА
КРАТОВО
ПЗУ ДР ЛИДИЈА
КРАТОВО
ПЗУ БЕБИ МЕДИКА
КРАТОВО
ПЗУ АНИ-МЕДИКА
КРАТОВО
ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС
КРАТОВО
ПЗУ СОЊА - МЕДИКА
КРАТОВО
ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА
КРАТОВО
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
ПЗУ ДР ЛИДИЈА
ПЗУ ДР СТОЈНЕ
ПЗУ ДР СТОЈНЕ
ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ
ПЗУ Д-Р ЖАРКО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
ПЗУ Д-Р ТРАЈКА
ПЗУ ЕВРОМЕДИКА
ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ
ПЗУ ДР МАЏОВСКИ
49
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ
ПЗУ Д-Р РОДНА
ПЗУ Д-Р ЉУПЧО
ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ
КРУШЕВО
ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА
КРУШЕВО
ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ
КРУШЕВО
ПЗУ Д-Р АНА МАРИЈА
КРУШЕВО
ПЗУ МЕДИКУС Г
КРУШЕВО
ПЗУ ДР ТИНА ТРАЈЧУЛЕСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ МЕДИКАМ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА
КУМАНОВО
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ХЕМОМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР РОЗА ТАШКОВА-ДОДЕВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР МАРИЈА ЈОВАНОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР. ФЛОРИМИ
КУМАНОВО
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ПАЈТИМИ
КУМАНОВО
ПЗУ УНИ-МЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР БОЖО
КУМАНОВО
ПЗУ ДР БОЖО
КУМАНОВО
ПЗУ ДР БОЖО
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ПАВЛОВИЌ СИЛВАНА
КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р БИЉАНА МЛАДЕНОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р ПЕНА ПАВЛОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР БИЉАНА ШАНДЕВА
50
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И
КУМАНОВО
ПЗУ МЕДИКУС Д-Р ДУМУЗЛИСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ИЉАЗИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР АДВИЈА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ДРАГАН
КУМАНОВО
ПЗУ МЕДИКУС РУХ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР БРАНЕ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР АРСЕНКОВА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР. ГУЛИНАЦ
КУМАНОВО
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ДР. АЛЕКСОСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ЦД-МЕДИКУС
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ТОМЕ
КУМАНОВО
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф
КУМАНОВО
ПЗУ МЕДИ РЕС
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ДЕСАНКА
КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р ЈАХИУ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ЗОРАН ХРИСТОВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ВЕРГО
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ЃОШЕ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БИО МЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ
КУМАНОВО
ПЗУ АЛФА МЕДИКУС
КУМАНОВО
ПЗУ ПЕЛУМБ БИТРИ
КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ КОСМАМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ПРИМАМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ГИЕВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР МАРЈАН ТОШИЌ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ДЕЈАН МАРКОВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА
51
КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ
КУМАНОВО
ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ТРАЈКОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ АЛМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ФИЛИМЕНА ПЕТКОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР МИНУРИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ЗАНА
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ РИЛИНДИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ТЕУТА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР СЛАЃАНА
КУМАНОВО
ПЗУ САНИТАС С
КУМАНОВО
ПЗУ ДР БАЈРАМИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР СУНЧИЦА СТЕФАНОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ЉИЉАНА ТЕОДОСИЕВСКА
НЕГОТИНО
ПЗУ МЕДИКОР
НЕГОТИНО
ПЗУ ВЕТА
НЕГОТИНО
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА
НЕГОТИНО
ПЗУ ДР МИРЧЕВ
НЕГОТИНО
ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ
НЕГОТИНО
ПЗУ ДР ОРДАНКА
НЕГОТИНО
ПЗУ ХИПОКРАТ
НЕГОТИНО
ПЗУ ГАЛМЕДИКУС
НЕГОТИНО
ПЗУ ДР ОЛГИЦА
НЕГОТИНО
ПЗУ ДР КАТИЦА
НЕГОТИНО
ПЗУ СИ МЕДИКАЛ
НЕГОТИНО
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА
НЕГОТИНО
ПЗУ ЕМАНУЕЛ
НЕГОТИНО
ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ
НЕГОТИНО
ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА
НЕГОТИНО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЖАНА
НЕГОТИНО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЖАНА
ОХРИД
ПЗУ ЕНДОМЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ ДР БЛАГУНА БАЛЕВСКА
52
ОХРИД
ПЗУ МЕДИ КОР
ОХРИД
ПЗУ СОНЦЕ
ОХРИД
ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ
ОХРИД
ПЗУ ДР НИКОЛА ФИЛЕВ
ОХРИД
ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ФИЛЕВА И Д-Р БИЉАНА РУМЕНОВСКА
ОХРИД
ПЗУ ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА
ОХРИД
ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА
ОХРИД
ПЗУ ДР ЕЛЕНИ РАДЕСКА ДР САШО МАЛЕНКО
ОХРИД
ПЗУ ДР ДРАГИЦА НАУМОВСКА
ОХРИД
ПЗУ ДР ДРАГИЦА ЦВЕТКОВСКА
ОХРИД
ПЗУ Д-Р СУЗАНА МАХОСКА И Д-Р РУЖИЦА ЈАНЕСКА
ОХРИД
ПЗУ ДР МИЛОШЕСКА
ОХРИД
ПЗУ НИКОДАМ-МЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА КАЛАЧОСКА
ОХРИД
ПЗУ ДАРОН МЕД
ОХРИД
ПЗУ Д-Р МАРИНА
ОХРИД
ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ
ОХРИД
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА
ОХРИД
ПЗУ ЕСКА МЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ ХИПОКРАТ
ОХРИД
ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА
ОХРИД
ПЗУ ДР МАРИЈА
ОХРИД
ПЗУ ШИБАКОСКИ
ОХРИД
ПЗУ ЛУМИНА МЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ ПРИМ.Д-Р МАРКОСКИ
ОХРИД
ПЗУ Д-Р КОЛОВСКА И Д-Р МИЛАНОСКИ
ОХРИД
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ
ОХРИД
ПЗУ УНИКА МЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ НЕФРОМЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ ПРИМА МЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ Д-Р БИЉАНА ТРПЕСКА
ОХРИД
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ
ОХРИД
ПЗУ Д-Р БИЉАНА ГЛАВИНЧЕВА РУМЕНОВСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ДОБРИНКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИЛЕК С
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИС 08
53
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р РЕНАТА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ СВЕТИ СПАС
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ТАЛЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ТАСЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ ХЕРА
ПРИЛЕП
ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ФИЛИН
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР НИНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР КАТЕРИНА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ МАКС-МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА ТОШЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИСНАЈ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР НИНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР КАТЕРИНА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ МАКС-МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА ТОШЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИСНАЈ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р КАРЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ИГОР
ПРИЛЕП
ПЗУ ИРИС МЕДИКА Д-Р СИЛЈАНОСКА
54
ПРИЛЕП
ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД
ПРИЛЕП
ПЗУ АЛФАМЕД
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА
ПРИЛЕП
ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА
ПРИЛЕП
ПЗУ АРМАНСА
ПРИЛЕП
ПЗУ АРМАНСА
ПРИЛЕП
ПЗУ МАРТА МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИС 08
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИЛЕК С
ПРИЛЕП
ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПРИМ ДР ЃОКО
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ЕМИЦА
ПРИЛЕП
ПЗУ ЗЕРОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ЗАХАРИЦА ПЕШТАЛЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ ФИЛИН
ПРИЛЕП
ПЗУ ХРИС - МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ХЕРА
ПРИЛЕП
ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ 95-МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ВИТАЛОНГ
ПРИЛЕП
ПЗУ ВИКТОРИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ВЕРКА ИВАНОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ВИС ВИТАЛИС
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАКОР
ПРИЛЕП
ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ АНА МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р АЛЕКСОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р АЛЕКСОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА
ПРИЛЕП
ПЗУ АЛФАМЕД
55
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ДОБРИНКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНИЦИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ГРАШКОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ГОРИЦА ЈОСИФОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ХРИС - МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р КАРЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ВИТАЛОНГ
ПРИЛЕП
ПЗУ ВИКТОРИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ВЕРКА ИВАНОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ВИС ВИТАЛИС
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАКОР
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р БИСЕРКОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ АНА МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ИГОР
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ТАЛЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ТАСЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ОРТОМЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р РЕНАТА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА КУЗМАНОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ СВЕТИ СПАС
ПРИЛЕП
ПЗУ АРМАНСА
ПРИЛЕП
ПЗУ АРМАНСА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНИЦИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА
ПРИЛЕП
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА
56
ПРИЛЕП
ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПРИМ ДР ЃОКО
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ЕМИЦА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ЗАХАРИЦА ПЕШТАЛЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ГРАШКОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ГОРИЦА ЈОСИФОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ЗЕРОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ МАРТА МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ 95-МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ОРТОМЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ
ПРОБИШТИП
ПЗУ ГО- КО МЕДИКА
ПРОБИШТИП
ПЗУ Д-Р МИМОЗА МИХА ДОНЕВА
ПРОБИШТИП
ПЗУ ГО- КО МЕДИКА
ПРОБИШТИП
ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА
ПРОБИШТИП
ПЗУ Д-Р НАЧЕВ
ПРОБИШТИП
ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ
ПРОБИШТИП
ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА
ПРОБИШТИП
ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ
ПРОБИШТИП
ПЗУ ДР СТЕВО
ПРОБИШТИП
ПЗУ ДР ВИОЛЕТА
ПРОБИШТИП
ПЗУ Д-Р ЛУЈЗА ЈАНЕВСКА
ПРОБИШТИП
ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА
РАДОВИШ
ПЗУ АДОРА МЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ ЕЛМАКО
РАДОВИШ
ПЗУ ДОЛДУРОВИ
РАДОВИШ
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р АНГЕЛ
РАДОВИШ
ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ВЕСКА СПАСОВА
РАДОВИШ
ПЗУ ДЕНТО МЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ ПРИМ ДР АНДОН КОЧЕВ
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА
57
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА
РАДОВИШ
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА
РАДОВИШ
ПЗУ ГАВРИЛОВИ
РАДОВИШ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ
РАДОВИШ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ
РАДОВИШ
ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ
РАДОВИШ
ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ
РАДОВИШ
ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ ПОЛИКЛ. АУРОРА-МЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ ДЕНТО МЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ ДОЛДУРОВИ
РАДОВИШ
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ ЕЛМАКО
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ
РАДОВИШ
ПЗУ ПРИМ ДР АНДОН КОЧЕВ
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА
РАДОВИШ
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СНЕЖАНА КАМЧЕВА
РАДОВИШ
ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ
РАДОВИШ
ПЗУ АДОРА МЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА
РАДОВИШ
ПЗУ ГАВРИЛОВИ
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ВЕСКА СПАСОВА
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р АНГЕЛ
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р АНГЕЛ
РАДОВИШ
ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ
РЕСЕН
ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ
РЕСЕН
ПЗУ ДР НУШКА
РЕСЕН
ПЗУ ДР НИКОЛОВСКИ
РЕСЕН
ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА
РЕСЕН
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
РЕСЕН
ПЗУ ДР СЕВДА
РЕСЕН
ПЗУ ИН МЕДИКА
РЕСЕН
ПЗУ ДР КЛИМЕСКА
РЕСЕН
ПЗУ АНЕ МЕДИКА
РЕСЕН
ПЗУ ДР САДЕМ
РЕСЕН
ПЗУ ДР БОГДАНКА
РЕСЕН
ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
58
РЕСЕН
ПЗУ ДР ПРОЕВСКА
РЕСЕН
ПЗУ ДР АСИМЕ
РЕСЕН
ПЗУ ДР КЛИМЕСКА
РЕСЕН
ПЗУ ИН МЕДИКА
РЕСЕН
ПЗУ ДР НИКОЛОВСКИ
РЕСЕН
ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ
РЕСЕН
ПЗУ АНЕ МЕДИКА
РЕСЕН
ПЗУ ДР БОГДАНКА
РЕСЕН
ПЗУ ДР ПРОЕВСКА
РЕСЕН
ПЗУ РАБА МЕДИКА ДР НАДА РАБАЏИЕВСКА
РЕСЕН
ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
РЕСЕН
ПЗУ ДР АСИМЕ
РЕСЕН
ПЗУ ДР НУШКА
РЕСЕН
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
РЕСЕН
ПЗУ ДР СЕВДА
РЕСЕН
ПЗУ ДР САДЕМ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР СТАНКА АНАСТАСОВА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР СТОЈКА ЈОСЕВА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР. ЈАГОДА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР А. НИКОЛОВ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР КАТЕРИНА АРСОВСКА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР ПЕТРИНКА АНГЕЛОВСКА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ВИВАМЕД
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР А. НИКОЛОВ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР СТОЈКА ЈОСЕВА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ВИВАМЕД
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР КАТЕРИНА АРСОВСКА
59
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР СТАНКА АНАСТАСОВА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР. ЈАГОДА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА А-Е МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА А-Е МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР РУМЈАНКА ТАШОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО
СКОПЈЕ
ПЗУ АНА ПЕДИСТО
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЖИВАГО
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛУЈ ПАСТЕР - 01
СКОПЈЕ
ПЗУ АНИМА-МЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЉИЉАНА ТРИЧКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА
СКОПЈЕ
ПЗУ ИНТЕРМЕД АРТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ФЕЛИЧИТА
СКОПЈЕ
ПЗУ МИРАЏ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗЕГИН МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРЕВЕМЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРЕВЕМЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕД. ИЗГРЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СОКОЛОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ХИГИН
СКОПЈЕ
ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА
СКОПЈЕ
ПЗУ АЦО МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИСЕНС
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЗДРАВКО
СКОПЈЕ
ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА
СКОПЈЕ
ПЗУ РЕС - ХУМАНА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКОВИКТОР
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЉИЉАНА ТРИЧКОВСКА
60
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИАМЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ВЕРА
СКОПЈЕ
ПЗУ АЛПС ГОА
СКОПЈЕ
ПЗУ АСТРА МЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ КОРДИС
СКОПЈЕ
ПЗУ КОРДИС
СКОПЈЕ
ПЗУ КОРДИС
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ДР АПОСТОЛСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ДР АПОСТОЛСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ДР АПОСТОЛСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ДР АПОСТОЛСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АНИТА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА ШАПАРДАНОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИДАР
СКОПЈЕ
ПЗУ АНГЕЛОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СОЊА ГУЛЕСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЉУПКА НИКОЛОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СНЕЖАНА КРСТЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЈОСИМОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЗУХРА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЦВЕТА ИЛИЈЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА ГОРДЕ ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АНГЕЛОВСКА И ДР ТИМОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р КОСТА КАРАГОЦЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПЕНИЦИЛИН
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ГЕОРГИЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЦРЕШЕВО
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МАЛЕНКОВА И Д-Р ЛАЗОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИКТОРИЈА
61
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЖИВАГО
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЗИМБАКОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АРСОВА И ДР СЕНОКОЗЛИЈОСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР КРСТЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИТА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЦВЕТАНКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР КРСТЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ СМОКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БИЉАНА ДОКСИМОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕХОЛАБ
СКОПЈЕ
ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА
СКОПЈЕ
ПЗУ АСТРА МЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИЉМИ МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИЉМИ МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПЕТИ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ БОНА ДЕА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДЕЛТАМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИЛЕН
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТС МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ СТЕЛА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ФИЛИНГ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ БИМЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р РУЖА
СКОПЈЕ
ПЗУ БИМЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН
62
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРИМА МЕДИКС-КТК
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ВЕНЦО
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКАЦИО
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКАЦИО
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКАЦИО
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР НАТАША СИМОНОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА-ЦРНИЧЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ АСКЛЕПИОС-2
СКОПЈЕ
ПЗУ МУЛТИМЕД ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ БИМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ КОМПЛЕКС БАНКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЧОНЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ГИАНЕЛИ
СКОПЈЕ
ПЗУ АМБУЛАНТА САРАЈ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЛИЛА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛЕ - А МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИНКЕСТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕУРО - МЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ХЕДА ЛЕПЧЕВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИЛМАР МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МИМИ МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИРЈАНА СПАСОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИЛА ПРОДАНОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ШПЕТИМИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СЛЕЗЕНКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СВЕТЛАНА МИЛАНОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЈОВАНА-ДАР
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРИМ.ДР С. ТОПУЗОВСКА И ДР Н. МИТАНОСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРЕВЕНТИВА-99
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СОЊА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРАМА МЕДИКА
63
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ПЕТРОВСКА И ДР ПРОДАНОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРО МЕДИКО МАРИНА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР К. ПОПОВСКИ И ДР В. Т.АВРАМЧЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ
СКОПЈЕ
ПЗУ МАТЕЈ-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕЛИЗ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МАК - ТРИ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СЛАВКО КЕЧОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЧАСЛАВ СТОЈАНОВИЌ
СКОПЈЕ
ПЗУ МАРИКА БОГОЕВСКА И ДР МАРИЈА ПИПЕРКОСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЗЛАТКО АПОСТОЛСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ КЛОСТЕРМА - МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АМБУЛАНТА ТАФТАЛИЏЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ АСКЛИПИОС
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКА ВИЗБЕГОВО
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МАРЕ ПЕТРОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВЕРИТАС МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ЦЕНТАР
СКОПЈЕ
ПЗУ ИРЕМ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИТАМЕД ГТ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СИМИЏИЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЦРНИЧЕ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ КАЛА - МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИСАР
СКОПЈЕ
ПЗУ ГЕНЕЗА
СКОПЈЕ
ПЗУ ХУМАНИТЕТИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПАНВИК МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МАРК -ЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ Б.Б.МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИЕЛИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИС ВИТАЛИС МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО
64
СКОПЈЕ
ПЗУ САНИТАС МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МАЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ СОНЦЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р КАЛЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЛИЛЕ И ДР СЛАВИЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКА МИМ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р С ФИЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ МАКМЕДИКА-Р
СКОПЈЕ
ПЗУ ДОКТОР КУЧ
СКОПЈЕ
ПЗУ ИХТУС РЕМЕДИУМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АЗУРА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР
СКОПЈЕ
ПЗУ Р.Л.Н. МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ СВЕТА ЕЛЕНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР КРАЛЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ НАД - МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДЕЛТАМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРИМА МЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ РОМА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МИЛКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ВЕСНА И Д-Р СНЕЖАНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БЕЛИНДА
СКОПЈЕ
ПЗУ АРИАНА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ХРИСТИНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР КАТЕ БЕЧКОВА-ИЛИЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИЛЕ МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ТРАЈКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ АНТИГОНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ФОКУС МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ САНОС ВИТА
СКОПЈЕ
ПЗУ РАДИЦА С СИМОНОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МИРА АТАНАСОВА
65
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИТКО МАТЕНИЧАРСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИНЧЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ АНАСТАСИЈА МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЛАВИТА
СКОПЈЕ
ПУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МАНЧЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЛАВИТА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕРМАКОРЕКТ
СКОПЈЕ
ПЗУ РУБИНА
СКОПЈЕ
ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР КАТА ЛАЗАРЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ СРЕЌНО ДЕТЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ШЕНДЕТИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА - ВЕЛИЧКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИВА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АМБУЛАНТА МИА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕХО ВИТА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ МИСЛА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛОНГ-ВИА
СКОПЈЕ
ПЗУ ТРИ СРЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ СВЕТА ПЕТКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ДИМЧЕ ПОПОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА
СКОПЈЕ
ПЗУ КАЛИНКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АЛЕДРА - МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА НИКОЛОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Л&Л ПБМ-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИАК
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СОЊА ЈАНАКИЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕМЕРЃЕНЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ
66
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ТУЏАРОВА И ДР КАРАЏИНОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИВА
СКОПЈЕ
ПЗУ М - МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИДИЈА КОСТИЌ МАНЧЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВЕСНА М МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ УРГЕНТА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 97
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АТАНАСОВ КИРИЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БИЛБИЛОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИНОЖИТО
СКОПЈЕ
ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БИЉАНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ТАШКОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АНА ПАЛЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА МИЦКОСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗОИ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ БЕМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЖАНЕ ДИШЛИЕСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР. ЈОВАНОВ ЃОРЃЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛЕК-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИНКО-МЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ БЕЛАМЕДИКА ПРИМА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКУС СП
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР М.ПАНОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОМЕДИКА -3
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МАРА ВЕЛИЧКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЕЛ АРЕЈСИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЦИПУШ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р РУЖА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО
СКОПЈЕ
ПЗУ ПИНОКИО
СКОПЈЕ
ПЗУ Др Ивка Л.Перковиќ и Др Биљана Трповска
СКОПЈЕ
ПЗУ КАПЕШТЕЦ
СКОПЈЕ
ПЗУ ВАЛЕНТИНА МЕДИКА
67
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ИГЊАТОВСКА-ДИМОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ТАНДЕР
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ НЕУРОН
СКОПЈЕ
ПЗУ ГОЈАМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МИРА МИЦЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДОКТОР ЦЕЦЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПАН ВИТА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕОНА - ММ
СКОПЈЕ
ПЗУ АВИЦЕНА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИ-БО МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕМИЛИЈА БЕЛЕВА -ПАВЛОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ВЕСКОВСКА И Д-Р РИСТОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИТА КИДС
СКОПЈЕ
ПЗУ РЕФЕНА ПРАКТИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЗИМБАКОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА УСЈЕ 1
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ОСУМДЕСЕТИЕДЕН
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р МАРИЈА ГАВРИЛОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СЛАВКА - МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДОКТОР МИРКО
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА МАРКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР НАДА ТАСЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МАНО И ДР ПУЗДЕРЛИСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ И Д-Р ЏАЈКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ МОЈ ДОКТОР
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СЛАВИЦА И ДР СЛОБОДАНКА
СКОПЈЕ
ПЗУ СНЕЖАНА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ТУТУНСКИ-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА Т.КОРОВЕШОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗЕМ ЗЕМ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АГРОН
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕХОЛАБ
68
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕХОЛАБ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРИМАМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЗОРИЦА И ДР БЛАГИЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕУРЕКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЦЕ- МЕДИКА ДР ЦЕНЕ БОШКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДОКТОР МАЕР
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЛИН БАЛКАН-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ИВА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ФИЛАНИ
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИАРС
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕЛЕМ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ИЛИЈА ДАСКАЛОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИНДА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИС МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР РАДМИЛА РИСТОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО ПОИНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ВЕРА Н. ТРЕМЧЕВСКА
СТРУГА
ПЗУ ВИТАЛИТАС
СТРУГА
ПЗУ ЃОРШЕСКИ
СТРУГА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА
СТРУГА
ПЗУ Д-Р СПЕЦ Ј. СЛАТИНЕЦ Д-Р СПЕЦ Б. ИВАНОСКА
СТРУГА
ПЗУ ДР.СПЕЦ В.БАКРАЧЕСКА ДР. Г.ТОДОРОСКА
СТРУГА
ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ
СТРУГА
ПЗУ САНИТА
СТРУГА
ПЗУ МАГДИС
СТРУГА
ПЗУ Д-Р ДАНИЕЛ ИВАНОСКИ
СТРУГА
ПЗУ САНТЕА
69
СТРУГА
ПЗУ ГЕМЕЛИ
СТРУГА
ПЗУ МЕДИКУС
СТРУГА
ПЗУ ИМУНИТЕТИ
СТРУГА
ПЗУ БУКРА
СТРУГА
ПЗУ МЕДИКАЛ - ЊУ ЛАЈФ
СТРУГА
ПЗУ ДР ХАЏЕР
СТРУГА
ПЗУ СО - ХАМ
СТРУГА
ПЗУ Д-Р АТМИ МАХМУДИ
СТРУГА
ПЗУ ДР БИЛЈАНА РАТКУШИНОСКА
СТРУГА
ПЗУ Д-Р ДИВНА ЃУРЧЕСКА
СТРУГА
ПЗУ ДР ДУШКО ИВАНОВСКИ
СТРУГА
ПЗУ ДР ДУФКА ГРУЈОВСКА
СТРУГА
ПЗУ Д-Р ДАНИЕЛ ИВАНОСКИ
СТРУГА
ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА
СТРУГА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС
СТРУГА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕНИКС
СТРУГА
ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА
СТРУГА
ПЗУ ДР В. ДОБРОВОЦКИ
СТРУГА
ПЗУ ДР ПОЛИСИ
СТРУГА
ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА
СТРУГА
ПЗУ Д-Р ЕСАТ
СТРУМИЦА
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р САЊА МАНЧЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА
СТРУМИЦА
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ
СТРУМИЦА
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА П.О.
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р МИЛКА ЃУЗЕЛОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р МЕРИ ГРАМАТИКОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ПЕЦИРОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ АВИС МЕДИКА
70
СТРУМИЦА
ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС
СТРУМИЦА
ПЗУ НЕУРОМЕД П.О.
СТРУМИЦА
ПЗУ РУСЕВ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ДИМИТАР КОСТОВСКИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР МАЛИНОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ГОГОВИ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д- Р МИТКО
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР СИЛВАНА КУС ЈОВАНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ДИМИТАР КОСТОВСКИ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р МИЛКА ЃУЗЕЛОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ПРИМА НОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЉУБИЧИЦА
СТРУМИЦА
ПЗУ АЛФА - МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ РЕМЕДИУМ
СТРУМИЦА
ПЗУ ВИТАМЕД
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИ - ЛАБ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ
СТРУМИЦА
ПЗУ ТРИ СВЕТИТЕЛИ
СТРУМИЦА
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИ - ЛАБ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР АЛАЧКИ
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР МАЛИНОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ РУСЕВ
СТРУМИЦА
ПЗУ АВИС МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ РЕМЕДИУМ
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА П.О.
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ
СТРУМИЦА
ПЗУ НЕУРОМЕД П.О.
71
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ДРВОШАНОВА Н. ЗОРИЦА
СТРУМИЦА
ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКУС
СТРУМИЦА
ПЗУ Д- Р МИТКО
СТРУМИЦА
ПЗУ АЛФА - МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р САЊА МАНЧЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ПАНДИ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА СТОЈАНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р МЕРИ ГРАМАТИКОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ НАШЕ ЗДРАВЈЕ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ШИШКОСКИ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА
СТРУМИЦА
ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ
СТРУМИЦА
ПЗУ НАУМ ВЕСЛИЕВСКИ-ОВЧАРОТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ВИТАЛИС
СТРУМИЦА
ПЗУ ПРИМА НОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ТРИ СВЕТИТЕЛИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ПЕЦИРОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ
СТРУМИЦА
ПЗУ ВИТАМЕД
СТРУМИЦА
ПЗУ ЉУБИЧИЦА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МОРАРЦАЛИЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ НОВОМЕД
СТРУМИЦА
ПЗУ АРНИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ГОГОВИ
СТРУМИЦА
ПЗУ Поликл. МедикоТехник Александар
72
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР АЛАЧКИ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МОРАРЦАЛИЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ АРНИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА СТОЈАНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ НОВОМЕД
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ШИШКОСКИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ВИТАЛИС
СТРУМИЦА
ПЗУ Поликл. МедикоТехник Александар
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКУС
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ПАНДИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР СИЛВАНА КУС ЈОВАНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ БЛАГОСПАСЕНИЕ
ТЕТОВО
ПЗУ А-В МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ СЕЛЦА
ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р РЕЏА
ТЕТОВО
ПЗУ ТОНИ МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ
ТЕТОВО
ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА
ТЕТОВО
ПЗУ АР-МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ТЕУТА
ТЕТОВО
ПЗУ АВИЦЕНА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ
ТЕТОВО
ПЗУ МЕ АВИ-ЦЕНА
ТЕТОВО
ПЗУ ШИПКОВИЦА
ТЕТОВО
ПЗУ АЉ - МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ЧЕЛОПЕК
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НАТУРА МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НАТУРА МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НАТУРА МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ШЕНДЕТИ
ТЕТОВО
ПЗУ ФЛОРЕНС
ТЕТОВО
ПЗУ АНАКОНДА
ТЕТОВО
ПЗУ ЛИНДА МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р ТЈ
73
ТЕТОВО
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ИБРАИМ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ИБРАИМ
ТЕТОВО
ДР АНИФИ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИКОР
ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р ЕНГИН
ТЕТОВО
ПЗУ ДР СВЕТЛАНА
ТЕТОВО
ПЗУ ЕДИАЛ-МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИКА - МЕД
ТЕТОВО
ПЗУ БОГОВИНА
ТЕТОВО
ПЗУ ВИПЕРА
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИКУС- ЛУКС
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИКУС- ЛУКС
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКОН
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р БЕТИ
ТЕТОВО
ПЗУ ПИРОК
ТЕТОВО
ПЗУ АЛБИМЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ОЛГА ЈОВАНОВСКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР СНЕЖАНА КОСТОСКА
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИКАНА
ТЕТОВО
ПЗУ НОРА
ТЕТОВО
ПЗУ ПРЕВЕНТИВА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ЗАНА
ТЕТОВО
ПЗУ ФИ-ОЛ
ТЕТОВО
ПЗУ САНУС
ТЕТОВО
ПЗУ ДР СВЕТЛАНА
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС
ТЕТОВО
ПЗУ АНА МИЛОШЕВСКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР СТОЈКО БОЈОВСКИ
ТЕТОВО
ПЗУ ЖЕЛИНА
ТЕТОВО
ПЗУ ХЕМО-МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ГРУПЧИН
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ
74
ТЕТОВО
ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ НАРВИС
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ЛИДИЈА
ТЕТОВО
ПЗУ ИБН СИНА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР МИРДИТА
ТЕТОВО
ПЗУ АД МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ
ТЕТОВО
ПЗУ ВИТАЛИС АС
ТЕТОВО
ПЗУ БЛИНИ
ТЕТОВО
ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ НЕО МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ БЛУ - МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР МИОМИРА
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИКО НОВА
ТЕТОВО
ПЗУ МЕНДЕТИ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР СВЕТЛАНА
ТЕТОВО
ПЗУ А - МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ВИТА МЕДИКАЛ ГРОУП
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГАЛАКСИЈА-94
ТЕТОВО
ПЗУ МЕД ФЛОТОН
ТЕТОВО
ПЗУ ДР РОЗА
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИ-САН
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ЧЕДО
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ГАЗМЕНД
ТЕТОВО
ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ВАНЧО - ВРАТНИЦА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ПАНЧЕ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР МАРИЈА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ЛЕИЛА
ТЕТОВО
ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ АЛБА МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ПРЕМЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР СЛАЃАН
75
ТЕТОВО
ПЗУ МЕКА-МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ГОРДАНА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР БЕКИМ-И
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ
ТЕТОВО
ПЗУ ЈОСИФ
ТЕТОВО
ПЗУ ПРО - МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ДУРИМИ
ТЕТОВО
ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ
ВЕЛЕС
ПЗУ САНОМАК
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА
ВЕЛЕС
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИС МЕДИКА
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИС МЕДИКА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ТРАЈАНКА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ПУЛС
ВЕЛЕС
ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР БОЈАН ТОДОРОВСКИ
ВЕЛЕС
ПЗУ ЗДРАВЈЕ
ВЕЛЕС
ПЗУ ТРАЈКОВИ
ВЕЛЕС
ПЗУ ПРИМА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР МИРЈАНА НАЈДОВСКА И ДР МАРИЈА ЃОШЕВА
ВЕЛЕС
ПЗУ Д-Р ДЕМИР
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ФАМИЛИИ
ВЕЛЕС
ПЗУ САНА ВИТА
ВЕЛЕС
ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР АНГЕЛИНА И ДР НАДА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР АНГЕЛИНА И ДР НАДА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ПРИМ. ДР ВЛАДО ХАЏИ НАУМОВ
76
ВЕЛЕС
ПЗУ БИОМЕДИКАЛ
ВЕЛЕС
ПЗУ МЕДИКО- АБ
ВЕЛЕС
ПЗУ НЕРАМЕДИКА
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
ВЕЛЕС
ПЗУ ПАНЧЕ ВАСКОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ПАНЧЕ АРСОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ПАНЧЕ АРСОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
ВЕЛЕС
ПЗУ ФИЛИЗ
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛА МЕДИКА
ВЕЛЕС
ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ
ВЕЛЕС
ПЗУ ГУНА МЕДИКА
ВЕЛЕС
ПЗУ ФИЛИЗ
ШТИП
ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ
ШТИП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
ШТИП
ПЗУ ДР НАЏАКОВА
ШТИП
ПЗУ ЦИТУС
ШТИП
ПЗУ ДР РУЖА
ШТИП
ПЗУ СПОРТМЕДИКА Д-Р ЃЕОРГИ СТОЈЧЕВ
ШТИП
ПЗУ Д-Р КУКУБАЈОВА-БЕЛИЌ
ШТИП
ПЗУ ЕСКУЛАПИУС
ШТИП
ПЗУ Д-Р МАРУШКА
ШТИП
ПЗУ ДР ПАВЛИНА ЗЕНДЕЛОВА
ШТИП
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА МИЛЕВА
ШТИП
ПЗУ ПРО-МЕДИКА -А
ШТИП
ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА КОЖУХАРОВА
ШТИП
ПЗУ Д-Р ДАНИЦА
ШТИП
ПЗУ Д-Р КАТИЦА ЛОНГУРОВА
ШТИП
ПЗУ ДР-ТРАЈЧЕ СТАНЧЕВ
ШТИП
ПЗУ ДР МИТЕ НИКОЛОВ
ШТИП
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СТОЈАН ИВАНОВ
ШТИП
ПЗУ Д-Р БАЛОВА
ШТИП
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ
ШТИП
ПЗУ МАК МЕДИКА
ШТИП
ПЗУ ДР АНА И ЧЕДО ТИМОВСКИ
ШТИП
ПЗУ ДР НАЏАКОВА
ШТИП
ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА
ШТИП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ОРГАНЏИСКИ
77
ШТИП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ
ШТИП
ПЗУ ДР НАДА КОЦЕВА
ШТИП
ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ
ШТИП
ПЗУ ПРИМ.Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ
ШТИП
ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА
ШТИП
ПЗУ ДР ЛАЗО КИРОВ
ШТИП
ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ
ШТИП
ПЗУ ДР МИТАШЕВ П.О
ШТИП
ПЗУ ДР МЕРИ
ШТИП
ПЗУ Д-Р БЛАГОЈ ГЛАВЕВ
ШТИП
ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА
БЕРОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р КАПУШЕВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ГЕНЕЗИС
БИТОЛА
ПЗУ СВЕТА АНА
БИТОЛА
ПЗУ ДР КИРИЛ НАСТЕСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ПЛОДНОСТ
БИТОЛА
ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ БИЛЈАНА ТАЛЕВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ПЛОДНОСТ
БИТОЛА
ПЗУ СВЕТА АНА
БИТОЛА
ПЗУ ГЕНЕЗИС
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ БИЛЈАНА ТАЛЕВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР КИРИЛ НАСТЕСКИ
ВАЛАНДОВО
ВИНИЦА
ПЗУ Д-Р ГЕТОВ
ПЗУ Д-Р ВЛАДО ЈОВАНОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКА-МЕД
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ПРОФЕМИНИС - М
ГОСТИВАР
ПЗУ САНДРА МЕД
ГОСТИВАР
ПЗУ ГИНЕКО МЕД
ГОСТИВАР
ПЗУ ХЕРА
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР АНИФЕ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР НАДА
ДЕБАР
ПЗУ ДАФИНА
ДЕБАР
ПЗУ ВИТА-ГИН
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р АТАНАСОВ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА
78
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ВЕНУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ГИНЕКОМЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР КАТЕРИНА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР КАТЕРИНА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ВЕНУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ГИНЕКОМЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ МАТЕ
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЏА
КИЧЕВО
ПЗУ АСПАСИЈА-МЕДИКА
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р АФРДИТА-РАЏА
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р РИСТО КОЦЕВСКИ
КИЧЕВО
ПЗУ АСПАСИЈА-МЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ ГИНОМЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р КОСТАНДА
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р САНДИЦА
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р СУЗАНА СЛИШКОВИЌ
КРАТОВО
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
ПЗУ ДР КАКАШЕВСКИ
ПЗУ Д-Р АЦО МЛАДЕНОВСКИ
ПЗУ Д-Р ГОРАН МЛАДЕНОВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР КЕЛЕШОВ
КУМАНОВО
ПЗУ ВИТА МЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НИТИ
КУМАНОВО
ПЗУ ГИНОЛАБОР
КУМАНОВО
ПЗУ ДР СРЃАН
КУМАНОВО
ПЗУ ФЕМИБОНА
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛ.Д-Р БОЖИЧКОВИЌ ЛАБОРГИНОМЕДИКА
НЕГОТИНО
ПЗУ ПРИМАРИУС ДР БАЈАТОВ
ОХРИД
ПЗУ ДР ЉУБЕН АЛЕКСИОСКИ
ОХРИД
ПЗУ ЗАХАРИЕВСКИ
ОХРИД
ПЗУ ОНКО - ГИНЕКОМЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ Д-Р ПЕЦАКОВ
ПРИЛЕП
ПЗУ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН П.О.
ПРИЛЕП
ПЗУ НОВ ЖИВОТ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ЕВГЕНИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р СЛОБОДАНКА САВЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР СТЕВАН ПЕТРЕСКИ
79
ПРИЛЕП
ПЗУ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН П.О.
ПРИЛЕП
ПЗУ НОВ ЖИВОТ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ЕВГЕНИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р СЛОБОДАНКА САВЕСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР СТЕВАН ПЕТРЕСКИ
ПРОБИШТИП
ПЗУ ЛАБОР
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р МЕТОДИ БЕЛУШКОВ
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ВАСКА КУКУТАНОВА
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА САМАРОВА
РАДОВИШ
ПЗУ ДР. РИСТОВА ВИОЛЕТА
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р МЕТОДИ БЕЛУШКОВ
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА САМАРОВА
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ВАСКА КУКУТАНОВА
РАДОВИШ
ПЗУ ДР. РИСТОВА ВИОЛЕТА
РЕСЕН
ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
РЕСЕН
ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА ПЕТКОВСКА-ЈОВАНОВСКА
РЕСЕН
ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА ПЕТКОВСКА-ЈОВАНОВСКА
РЕСЕН
ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р НАДИЦА ГИНЕКО ФИЛИП С
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ Д-Р НАДИЦА ГИНЕКО ФИЛИП С
СКОПЈЕ
ПЗУ КОРУНОСКИ-МВР
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР НАДА НИКОЛОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ГОРДАНА АН - ВИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ХАЏИЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ГИНЕКО МЕНСУРА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ УРИМ
СКОПЈЕ
ПЗУ НИКИ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИНА 1
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИТАНОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ХИГИА
СКОПЈЕ
ПЗУ ГИНЕКА ДР ВЕСНА БЛАЖЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ГИНЕА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЖАКЛИНА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЛАМБЕ КЛОПЧЕВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ФИЛИП МАТЕВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ КАЛЧОВСКИ ПЕРО
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Н-НА
80
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р Б. ВЕЛИЧКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЈОВКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС- АГНЕСА
СКОПЈЕ
ПЗУ КРИСТЕЛА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СТАМБОЛИЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЕМИЛИЈА ТРАЈКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ДИМИТАР КАЦАРСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ЏЕКОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЉУБО НЕШКОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ГИНЕКО ФЛОРА
СКОПЈЕ
ПЗУ ГИНЕКО-С
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИ-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р БИТОЉАНУ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ДУШКО ФИЛИПОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЗАФИРОВСКА Р.
СКОПЈЕ
ПЗУ ФЕМИНИ МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЦВЕТАНОВСКИ ТАСЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЛОЖАНКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДОНА ГИН
СКОПЈЕ
ПЗУ ЈАСМИНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЦВЕТКО ТРАЈКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКА ПЛУС ДВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ДИМИШКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СУЗАНА ОГНЕНОВСКА
СТРУГА
ПЗУ ДУО МЕДИКА
СТРУГА
ПЗУ ПРЕВЕНТИВА
СТРУГА
ПЗУ Д-Р СЕЛМАН ЦАНОСКИ
СТРУГА
ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈАНА КОЧОСКА ПЕШИНОСКА
СТРУГА
ПЗУ ГИНЕКОС
СТРУМИЦА
ПЗУ ГИНЕКА
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКА
81
СТРУМИЦА
ПЗУ ГИНЕКА
СТРУМИЦА
ПЗУ ИВАНОВИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ИВАНОВИ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ЈЕНИ
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИПАЛ
ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р РУЖДИ
ТЕТОВО
ПЗУ ГИНЕКО-МЕДИКА Д-Р АБАЗ
ТЕТОВО
ПЗУ ВЛЕРА
ТЕТОВО
ПЗУ ГИНЕКО-МЕДИКА Д-Р АБАЗ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ВЕСНА
ВЕЛЕС
ПЗУ Д-Р СИНАДИНОВСКИ
ВЕЛЕС
ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ
ВЕЛЕС
ПЗУ Д-Р ПЕРКОВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА ЛЕК
ШТИП
ПЗУ ФЕМИНА
ШТИП
ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА
ШТИП
ПЗУ Д-Р ВЛАТКО ДАНКОВ
ШТИП
ПЗУ Д-Р ОГЊАН МИЦКОВ
БЕРОВО
ПЗУ СВ. НАУМ ОХРИДСКИ
БЕРОВО
ПЗУ ГАБИДЕНТ
БЕРОВО
ПЗУ ДР СНЕЖАНА БУБЕВСКА
БЕРОВО
ПЗУ ДР КОСТА ДЕНТ
БЕРОВО
ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ
БЕРОВО
ПЗУ ДЕНТАЛ ЕСТЕТИКА
БЕРОВО
ПЗУ ДР МИТКО ЈАНКОВСКИ
БЕРОВО
ПЗУ ДР МАРКОВСКА
БЕРОВО
ПЗУ СВ.МАРКО Д-Р МАРИЈА КОЖАРСКА
БЕРОВО
ПЗУ ДР ВЛАДО ШАХПАСКИ
БИТОЛА
ПЗУ МИЛЕВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ПРИМА ДЕНТИСТ
БИТОЛА
ПЗУ ПРОТО ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКУС
БИТОЛА
ПЗУ НОВАЦИ С.НОВАЦИ
БИТОЛА
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ ДЕНТАЛИЈА
БИТОЛА
ПЗУ ДР НЕЧАКОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ХРИ-МА-ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ШКОЛСКА И ОПШТА СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА
82
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЈУЛИЈАНА МИЈАЈЛОВИЌ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ДРАГИЦА МИТРОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИ ДЕНТ - А
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЉУБО ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ЕКСТРАДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ СИГО-ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДР КУЗМАНОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ЕСТЕТА
БИТОЛА
ПЗУ ВИДРА - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ СТОМАДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ВИВОДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ АПОЛОНИЈА
БИТОЛА
ПЗУ ВЕДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ПРОДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ МИ - ЈО ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ПРОДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ - ДР В.МИЛОШЕВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ДЕНТАЛДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДЕНТИНА
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЧО РАЦИН
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЧО РАЦИН
БИТОЛА
ПЗУ ЛИДЕР ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ХРИСТИНА - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ АБВ ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ТРИ-ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ АНА М - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ТАЊА - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ МАРИЈАНА ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ПУЛПО - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ НИКО МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ МЕДЕЈА ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ЛЕПА ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ШКОЛСКА И ОПШТА СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА
БИТОЛА
ПЗУ НЕОДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ЗАРИДЕНТ
83
БИТОЛА
ПЗУ Т - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ СВЕТИ ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ПРОДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ Т - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ МИХАЈЛОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ТЕА - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЈАНУШЕВСКА
БИТОЛА
ПЗО ВЕДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ - ДР В.МИЛОШЕВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ АПОЛОНИЈА ДР ВИОЛЕТА САРЏОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ДЕНТА-ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЕЛИЗАБЕТА КУЗМАНОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ТЕРМОДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ЦЕНТАР - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ РУДНИК ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ БЕЛАДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ СТУДЕНТСКИ ДОМ
БИТОЛА
ПЗУ МЕНА - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ЈЕНИ МААЛЕ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ШУШАК
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ СВЕТИ ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ СТОМАДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ТРИ-ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ВИВОДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ПУЛПО - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ МУЛТИДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ СТУДЕНТСКИ ДОМ
БИТОЛА
ПЗУ ЛИДЕР ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ЕКСТРАДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ВИДРА - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ТЕА - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ МИ - ЈО ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ АНА М - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ХРИ-МА-ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ДРАГИЦА МИТРОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ СИГО-ДЕНТ
84
БИТОЛА
ПЗУ ДЕНТА-ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ БОЛЕСТИ НА УСТА И ЗАБИ
БИТОЛА
ПЗУ ТЕРМОДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ БЕЛАДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ПРИМА ДЕНТИСТ
БИТОЛА
ПЗУ МИЛЕВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ РУДНИК ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ШУШАК
БИТОЛА
ПЗУ ЗАРИДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЈОЛЕВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ЛЕПА ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ МЕНА - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЕЛИЗАБЕТА КУЗМАНОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ АПОЛОНИЈА
БИТОЛА
ПЗУ ДЕНТИНА
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЉУБО ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ НЕОДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЈУЛИЈАНА МИЈАЈЛОВИЌ
БИТОЛА
ПЗУ ЕСТЕТА
БИТОЛА
ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ МЕРИ ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ АБВ ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ МЕДЕЈА ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ МАРИЈАНА ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ТАЊА - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ХРИСТИНА - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКУС
БИТОЛА
ПЗУ НОВАЦИ С.НОВАЦИ
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИ ДЕНТ - А
БИТОЛА
ПЗУ ДЕНТАЛИЈА
БИТОЛА
ПЗУ ДЕНТАЛДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ЈЕНИ МААЛЕ
БИТОЛА
ПЗУ МИХАЈЛОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ЛИЛИ - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ НИКО МЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ АПОЛОНИЈА ДР ВИОЛЕТА САРЏОВСКА
85
БИТОЛА
ПЗУ ПРОТО ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЧО РАЦИН
БИТОЛА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЧО РАЦИН
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЛИДИЈА ЈАНУШЕВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ДР КУЗМАНОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ДР НЕЧАКОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ПУЛПО - ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ДИМИТАР НАУМОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ МЕРИ ДЕНТ
БРОД
ПЗУ МБ ДЕНТ
БРОД
ПЗУ ЈУГОДЕНТ
БРОД
ПЗУ ДР ИГНАТОВСКИ
БРОД
ПЗУ ДР ИГНАТОВСКИ
БРОД
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СИМЕСКИ ДР ЖАРКО
ВАЛАНДОВО
ПЗУ САНИ-ДЕНТ
ВАЛАНДОВО
ПЗУ АСПРА - ДЕНТ
ВАЛАНДОВО
ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР
ВАЛАНДОВО
ПЗУ КОЦЕВСКИ
ВИНИЦА
ПЗУ ДР БРАНКО ЃОРЃИЕВ
ВИНИЦА
ПЗУ ДР НИКОЛОВА
ВИНИЦА
ПЗО ДР ЖАКЛИНА
ВИНИЦА
ПЗУ ДР ЛАЗАРОВА
ВИНИЦА
ПЗУ ДР ПАВЛОВСКА
ВИНИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ
ВИНИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЧИПИДЕНТ
ВИНИЦА
ПЗУ ДР КИРЕ
ВИНИЦА
ПЗУ СВ. КОЗМА И ДАМЈАН
ВИНИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ГОЦЕ ТОДОРОВ
ВИНИЦА
ПЗУ ДР. АЛЕКСАНДАР АТАНАСОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР ДИМИТАР АШИКОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ МИС-ДЕНТ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ БАБУНСКИ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР СТОЈМЕНОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА ПОПОВА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР МАРИЈА КАРАНИКОЛОВА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР ТАЊА ШАПКАРОВА
86
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ОЛИВЕРА - ДЕНС
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р ЈОВАНОВСКА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ВЕ - ДЕНТИСТ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР ХИЛДА КОЛЕВА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА КОЦЕВА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ Д-Р ШУТАРОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР БОРЧЕ ЧУГУНСКИ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ МИЛО - ДЕНТ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ГАШИ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДЕНТ - А - МЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРЕВЕНТИВА ДЕНТАЛ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР ГАЈУР ШАБАНИ
ГОСТИВАР
ПЗУ ПОРЦЕЛАН ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ЗЕА - ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРОДЕНТАЛ
ГОСТИВАР
ПЗУ ЕУ - ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ А - Р ДЕНТАЛ
ГОСТИВАР
ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС
ГОСТИВАР
ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС -ОРТОДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР МЕНСУР
ГОСТИВАР
ПЗУ ПОРЦЕЛАН - ДЕНС
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р РЕФЕТ АБАЗИ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДЕНТ-САН
ГОСТИВАР
ПЗУ ВИВА ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРИМА - ДЕНТА МС
ГОСТИВАР
ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ЕСТЕТИК-ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ВИТА - ДЕНТАЛ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР БАШКИМ ИСМАИЛИ
ГОСТИВАР
ПЗУ ЕСТЕТИКА НАТУРАЛЕ
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРОТЕКТ-ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР НЕДИМ КАСО
ГОСТИВАР
ПЗУ ХЕРА
ГОСТИВАР
ПЗУ ДЕНТИЦИЈА - АРТ
ГОСТИВАР
ПЗУ МЕЈ-ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДЕНТО ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ФЛОРИМ ШИШКО
87
ГОСТИВАР
ПЗУ ЕЉИТЕ ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р СРЕТЕН
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРИМА - ДЕНТАЛ
ГОСТИВАР
ПЗУ ХИПОКРАТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ЕС - ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ АС ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРИМА - ДЕНТАЛ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДЕНДИА - Б
ГОСТИВАР
ПЗУ ПЛАТИНА-ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ДЕНС ИМПАКТА
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ФЛОРИН
ДЕБАР
ПЗО БЕЛ БЕК ДЕНТ
ДЕБАР
ПЗУ МЕЛА ДЕНТ
ДЕБАР
ПЗУ АРБ-ДЕНТ
ДЕБАР
ПЗО СТОМАТОЛОГ - З.С.
ДЕБАР
ПЗУ ТЕУТА
ДЕБАР
ПЗУ МИС - ДЕНТ
ДЕБАР
ПЗУ ТИРОН-ДЕНТ
ДЕБАР
ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ДЕНТ
ДЕБАР
ПЗУ МЕДИ-ДЕНТ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ЈОДИ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ВИТАДЕНТ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ЕЛИДЕНТ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ МАРИЈА ДЕНТ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДР ДУЛЕ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДР МАЛЕШЕВСКИ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ СТОМАТОЛОГ Д-Р ЗДРАВКО
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДР ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДР ВАНЧО
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДЕМЕТРА ДЕНТ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДР ДУЛЕ
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ ДЕНТИНА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ ДР ТОМЕВСКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДЕТАЛ ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АЛ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ НЕНА-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДИСТ - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ЕКСКЛУЗИВ-ДЕНТ
88
КАВАДАРЦИ
ПЗУ НЕА-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ОРТОДЕНТ - М
КАВАДАРЦИ
ПЗУ НИ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ГАЛЕВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ФИНЕСА ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПОЛОНИЈА - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МАГИ - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АРС - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ КОЛИ - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПАРОДОНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МАКСИДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ИВАДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ДАНИЦА ЈОВАНОВА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АЛЕКСАНДАР - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ КАПИТЕЛ ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ФУЏИ ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДАНИЕЛА ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДИМОВ - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР АНДОВА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ НЕНА-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МАКСИДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ОРТОДЕНТ - М
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ФУЏИ ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МАГИ - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АЛ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ КОЛИ - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДЕТАЛ ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ФИНЕСА ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ДАНИЦА ЈОВАНОВА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДИСТ - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ НЕА-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДИМОВ - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ЕКСКЛУЗИВ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПОЛОНИЈА - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР АНДОВА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ НИ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ КАПИТЕЛ ДЕНТ
89
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АЛЕКСАНДАР - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДАНИЕЛА ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПАРОДОНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АРС - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ГАЛЕВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИ-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ИВАДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ ДАРДАН - ДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ ДР БЛАЖЕ
КИЧЕВО
ПЗУ ДЕНС
КИЧЕВО
ПЗУ ДР МИРА ИЛИЈОСКА
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО
КИЧЕВО
ПЗУ ДР МАЈА ДИМИТРИЕСКА
КИЧЕВО
ПЗУ С - С ДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ КРАЈКОДЕНТ - Б
КИЧЕВО
ПЗУ МЕЗОДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА
КИЧЕВО
ПЗУ ОРТОДЕНТ - СЛ
КИЧЕВО
ПЗУ ДР ЏИНИ
КИЧЕВО
ПЗУ ЕРА - ДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ БЕГОДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ ДЕНТИВА
КИЧЕВО
ПЗУ ЈЕ - ФА ДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ - ИБРАИМИ
КИЧЕВО
ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р РАБИЈЕ ЕЛЕЗИ - ИБРАИМИ
КИЧЕВО
ПЗУ ДЕНТИВА
КИЧЕВО
ПЗУ ДР ЛЕПА ГАВРИЛОСКА
КИЧЕВО
ПЗУ ДР ИРЕНА - ДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ ДР БЛАЖЕ
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПАРАДИЗО
КИЧЕВО
ПЗУ ДЕНС
КОЧАНИ
ПЗУ ДАРЕ - ДЕНТ ДР ВАЛЕНТИНА
КОЧАНИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СТОМА-ДЕНТ-ДР МЕНЧЕ
КОЧАНИ
ПЗУ ДЕНТАЛИЈА
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р САШО ПАНОВ
90
КОЧАНИ
ПЗУ МИКИ - ДЕНТ
КОЧАНИ
ПЗУ ДР МИМИЦА АРСОВСКА
КОЧАНИ
ПЗУ ДР СУЗАНА КУЗМАНОВА
КОЧАНИ
ПЗУ БИ - ДЕНТ
КОЧАНИ
ПЗУ ВИВАДЕНТ
КОЧАНИ
ПЗУ ЈО-ДЕНТ
КОЧАНИ
ПЗУ НОВА ДЕНТ
КОЧАНИ
ПЗУ ДЕНТАЛИЈА
КОЧАНИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА СТОМА-ДЕНТ-ДР МЕНЧЕ
КОЧАНИ
ПЗУ ДР АНЧЕ ЃОРЃИЕВ
КОЧАНИ
ПЗУ СА-МА
КОЧАНИ
ПЗУ МЕДИКО
КОЧАНИ
ПЗУ ПРО - ДЕНТ
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ЗОРАН
КОЧАНИ
ПЗУ ИРИС - ДЕНТ ДР МИТКО
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ЕКИ
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА БУМБАРЕВСКА
КОЧАНИ
ПЗУ НИГОНА-ДЕНТ
КРАТОВО
ПЗУ Д-Р АРИТОНОВ
КРАТОВО
ПЗУ ДР ЖАКЛИНА МИТЕВСКА
КРАТОВО
ПЗУ ВИВА - ДЕНТ
КРАТОВО
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
ПЗУ МИРА - ДЕНТ
КРУШЕВО
ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА ДЕНТ
КРУШЕВО
ПЗУ ДР СЛАВИЦА НАНЕ-ТАНА
КРУШЕВО
ПЗУ ВЛАДО
ПЗУ ДР ОЛГИЦА
ПЗУ ДР ГОРДАНА ПАВЛОВСКА
ПЗУ ДР ЕДИТА
ПЗУ ЕУРОДЕНТ
ПЗУ ГОКО ДЕНТ
ПЗУ ДР ГОРДАНА ПАВЛОВСКА
ПЗУ БИСЕ-ДЕНТ
ПЗУ ДР ГОРДАНА ПАВЛОВСКА
91
КРУШЕВО
ПЗУ ДР ЛУЛИ ПРЕШ
КРУШЕВО
ПЗУ КРУШЕВО ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДЕНТИСТ
КУМАНОВО
ПЗУ ОЛВИ
КУМАНОВО
ПЗУ БЛУДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ЉУБИЦА П. АРСОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР АЛЕКСАНДРА КАРАСКАКОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ МЕИДА-ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДЕНТА-МЕД
КУМАНОВО
ПЗУ ДЕНТО-М
КУМАНОВО
ПЗУ КРУНА - ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ТЕХНО - ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ДРАГАН
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ФУАТИ
КУМАНОВО
ПЗО ДЕНТАЛ - Б
КУМАНОВО
ПЗУ ЕКОДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗО ЈЕВЕАЉ - ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР СОЊА С. ТРЕНДАФИЛОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ИЛИНКА ДОНЕВА
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПЛИМАДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ИМПЛАНТ - ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ БЛЕНДИ - ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ АР - ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ГЕММИНИ-ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ИРЕНА СТОЈКОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ НАРТА ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р МЕТОДИ СТОЈАНОВ - ТОШЕ
КУМАНОВО
ПЗУ РИВА ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ЕМ - ДЕНТАЛ
КУМАНОВО
ПЗУ БЛЕДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДЕБИ ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ЏЕМО
КУМАНОВО
ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ОРБИТ - ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР МАРИЈАН ДЕНКОВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ФРОСИНА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР П. ЈОВАНОВСКА И ДР Љ. КУЗМАНОВСКА
92
КУМАНОВО
ПЗУ ИЛКА - ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ВИТАДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДЕНТИЦИЈА М-А
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ИДРИЗ АЗЕМИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР СОЊА
КУМАНОВО
ПЗУ РИДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЕЛИЗАБЕТА САРЕВСКА И ДР СУЗАНА ПАВЛОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ МАРКОНИ - ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ЗАФЕР - М
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ЛИДИЈА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ОЛГИЦА А. ПЕТКОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР СЛОБОДАН МИТРОВИЌ И ДР МИРЈАНА Б МИШЕВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ
КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р НАТАЛИЈА
КУМАНОВО
ПЗУ КОРОНА-ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ БЕЛЛО-ДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДЕНТАЛУКС
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ
НЕГОТИНО
ПЗУ ДР ПЕТАР ХРИСТОВ
НЕГОТИНО
ПЗУ ДР СОКОЛОВ
НЕГОТИНО
ПЗУ ПРОДЕНТ
НЕГОТИНО
ПЗУ ДР КРСТЕ ЈОВАНОВ
НЕГОТИНО
ПЗУ НОНА
НЕГОТИНО
ПЗУ ПАСКОВ-ДЕНТ
НЕГОТИНО
ПЗУ ДИ - ДЕНТ
НЕГОТИНО
ПЗУ ВЕРО ДЕНТ
НЕГОТИНО
ПЗУ ЕЛИТЕ - ДЕНТ
НЕГОТИНО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЖАНА
НЕГОТИНО
ПЗУ ДР ДИМКОВСКИ
НЕГОТИНО
ПЗУ ПРОФ. КИРО АНДОНОВ
ОХРИД
ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ
ОХРИД
ПЗУ КАТЕРИНА АЛАЧКОСКА
ОХРИД
ПЗУ ЛИЛЈАНА ИВАНОСКА
ОХРИД
ПЗУ БАТО - ДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ УНИВЕРЗАЛ ДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ЕСПЕ - ДЕНТ
93
ОХРИД
ПЗУ ЛИХНИДА ДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ДР НАУМЧЕ МИЦЕСКИ И ДР НИКОЛА МАЛОВЧЕВ
ОХРИД
ПЗУ ДР ЗОРЕ ПИПИЛЕВА
ОХРИД
ПЗУ ДР АНИТА Г.ЦВЕТАНОСКА
ОХРИД
ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДАР СОВКОВСКИ
ОХРИД
ПЗУ ДР НАУМОВСКА ИВОНА
ОХРИД
ПЗУ ДР ЛАСОВСКИ БЕБИ
ОХРИД
ПЗУ ДР МАРИЈА ГРОЗДАНОСКА
ОХРИД
ПЗУ Д-Р МИЦЕСКИ
ОХРИД
ПЗУ ВОСКА - ДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ПОПОСКИ
ОХРИД
ПЗУ КОТЕЛИ -ДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ДЕНТИСТ
ОХРИД
ПЗУ ДР НИКОЛА МАЛОВЧЕВ
ОХРИД
ПЗУ Д-Р НЕЛОСКИ
ОХРИД
ПЗУ ДР ЦЕЛАКОСКИ
ОХРИД
ПЗУ ДР ГОРДАНА СКЕПАРОСКА
ОХРИД
ПЗУ ПРИМА ПОЛИДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ДР ВЕЉО РАТКУШИНОСКИ
ОХРИД
ПЗУ ЕТАДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ПРАКТИКЕР ДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ДР ЛИДИЈА ТРАЈЧЕСКА И ДР ТАМАРА МАЛЕНКО
ОХРИД
ПЗУ ДР ЈОВАНОСКИ ИГОР
ОХРИД
ПЗУ АЛЕКС ДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ДР ВЕСНА КИЧЕЕЦ И ДР ЈЕЛЕНА КРЕЧО
ОХРИД
ПЗУ ДР ИЛИЈА МИЛЕСКИ
ОХРИД
ПЗУ ДР БАТКОСКИ
ОХРИД
ПЗУ БМЈ
ОХРИД
ПЗУ ДР МАЛЕНКОВ
ОХРИД
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Т - Т ДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Т - Т ДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ДЕНТАЛ-МЕД
ОХРИД
ПЗУ ДЕНТО МЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ ДЕНТАЛ ПРОТЕКТ
ОХРИД
ПЗУ ДР ШУТАРОСКИ
ОХРИД
ПЗУ ШОРКО-ДЕНТ
ОХРИД
ПЗУ ДР Л.ТРПЕСКА И ДР Г.ВОДЕНИЧАРОВСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЖАРНА
94
ПРИЛЕП
ПЗУ ВИТА-ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ БО - БИ ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА
ПРИЛЕП
ПЗУ ВИВАДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ АНИМА 2007
ПРИЛЕП
ПЗУ МАЈА-ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ МАКСИМА ДЕНТАЛ
ПРИЛЕП
ПЗУ МАКЕДОНИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ МАРУЛЕЦ
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИКУС
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р МИЛЕНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР МИРОСЛАВ АНДРЕЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР МАВРОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ БЕЛА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР РИСТЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ПЕТАР ЈАНКОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР РИСТО БИКОВСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ПАНДЕ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА - ДА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР КЕМАЛ ХУСЕИНОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР КЕМАЛ ХУСЕИНОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНТАЛМЕД-ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР КОНЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР БИЉАНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ЈОВАНОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ГОЦАЛЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ХАРИЗМА - 61
ПРИЛЕП
ПЗУ ХЕЛИО - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ФИБИВАЛ - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ФУЏИ - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ХРИСТОДУЛА
ПРИЛЕП
ПЗУ ТУТ - КОМ - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПРОДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПРОДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ПЕЦЕ ПЕТРЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ СИМ ДЕНТАЛ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА
95
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ГОРАН ПАЦАНОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ С.И.-ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР КАРАЏОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР КАРАЏОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕЛФИ ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНТАЛУКС
ПРИЛЕП
ПЗУ ЗЕРОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ЕНДОДОНТ - 59
ПРИЛЕП
ПЗУ ЕКСТРА - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНТА ЛЕК
ПРИЛЕП
ПЗУ ДУОДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНТИКА - Д
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНТАЛ - АРТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ЃОРЃИОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ГРИФОН
ПРИЛЕП
ПЗУ КРИСТАЛ ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ЛАКИ - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ МИТКО ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ МАЈА-ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ КРИСТАЛ ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ЛАКИ - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ МИТКО ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ МАКСИМА ДЕНТАЛ
ПРИЛЕП
ПЗУ МАКЕДОНИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ МАРУЛЕЦ
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИКУС
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИКУС
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р МИЛЕНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР МИРОСЛАВ АНДРЕЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ВИТА-ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ БЕЛА
ПРИЛЕП
ПЗУ БО - БИ ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА
ПРИЛЕП
ПЗУ ВИВАДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ АНИМА 2007
ПРИЛЕП
ПЗУ АДЕЛА ДЕНТИЦИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР МАВРОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПРОДЕНТ
96
ПРИЛЕП
ПЗУ ПРОДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ПЕЦЕ ПЕТРЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ СИМ ДЕНТАЛ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ГОРАН ПАЦАНОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ С.И.-ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР КАРАЏОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР КАРАЏОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЖАРНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ВАЛЕОДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ БИСЕР
ПРИЛЕП
ПЗУ ВАЛЕОДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ БИСЕР
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕЛФИ ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНТАЛУКС
ПРИЛЕП
ПЗУ ЗЕРОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ЕНДОДОНТ - 59
ПРИЛЕП
ПЗУ ЕКСТРА - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНТА ЛЕК
ПРИЛЕП
ПЗУ ДУОДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНТИКА - Д
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНТАЛ - АРТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ЃОРЃИОСКА
ПРИЛЕП
ПЗУ ГРИФОН
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР РИСТЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ПЕТАР ЈАНКОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР РИСТО БИКОВСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ПАНДЕ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА - ДА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР КЕМАЛ ХУСЕИНОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР КЕМАЛ ХУСЕИНОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕНТАЛМЕД-ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР КОНЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР БИЉАНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д-Р ЈОВАНОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ДР ГОЦАЛЕСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ХАРИЗМА - 61
97
ПРИЛЕП
ПЗУ ХЕЛИО - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ФИБИВАЛ - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ФУЏИ - ДЕНТ
ПРИЛЕП
ПЗУ ХРИСТОДУЛА
ПРИЛЕП
ПЗУ ТУТ - КОМ - ДЕНТ
ПРОБИШТИП
ПЗУ МАЈА-ДЕНТ
ПРОБИШТИП
ПЗУ ГАГО - ДЕНТ
ПРОБИШТИП
ПЗУ СТОМАДЕНТ
ПРОБИШТИП
ПЗУ ДЕНТИС-МЕДИКА-Џ.Д.
ПРОБИШТИП
ПЗУ МБС - ДЕНТ
ПРОБИШТИП
ПЗУ ПРОБИ-ДЕНТ
ПРОБИШТИП
ПЗУ ДР БЛАГОЈА МОЈАНОСКИ
ПРОБИШТИП
ПЗУ ХЕЛИ-ДЕНТ
РАДОВИШ
ПЗУ ДЕНТАЛ
РАДОВИШ
ПЗУ ДР МИЛИЦА
РАДОВИШ
ПЗУ ДЕНТА ЛУКС
РАДОВИШ
ПЗУ ДЕНТИНОКС
РАДОВИШ
ПЗУ ДР БОРИС СТОЈАНОВ
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ВЕЛКОВИ
РАДОВИШ
ПЗУ ВИТАДЕНТАЛ
РАДОВИШ
ПЗУ ДЕНТА ЛУКС
РАДОВИШ
ПЗУ ВИТАДЕНТАЛ
РАДОВИШ
ПЗУ ДР БОРИС СТОЈАНОВ
РАДОВИШ
ПЗУ ДР МИЛИЦА
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р ВЕЛКОВИ
РАДОВИШ
ПЗУ ДЕНТИНОКС
РАДОВИШ
ПЗУ ДЕНТАЛ
РЕСЕН
ПЗУ ДР ЃОКО
РЕСЕН
ПЗУ БИСЕР ДЕНТ
РЕСЕН
ПЗУ ДР ЖИВАГО
РЕСЕН
ПЗУ ЛИЛЕ ДЕНТ
РЕСЕН
ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА И ДР ОРЦЕ
РЕСЕН
ПЗУ КА - ДЕНТ
РЕСЕН
ПЗУ ДР ЕМИЦА
РЕСЕН
ПЗУ ДР СЛАВИЦА ЕЛЕНЧЕВСКА
РЕСЕН
ПЗУ М & М ДЕНТ
РЕСЕН
ПЗУ ДИ-МА ДЕНТ
РЕСЕН
ПЗУ М & М ДЕНТ
98
РЕСЕН
ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА И ДР ОРЦЕ
РЕСЕН
ПЗУ ДР ЃОКО
РЕСЕН
ПЗУ ОРТО - ДЕНТ
РЕСЕН
ПЗУ ДР ЖИВАГО
РЕСЕН
ПЗУ ДИ-МА ДЕНТ
РЕСЕН
ПЗУ ЛИЛЕ ДЕНТ
РЕСЕН
ПЗУ БИСЕР ДЕНТ
РЕСЕН
ПЗУ КА - ДЕНТ
РЕСЕН
ПЗУ ДР ЕМИЦА
РЕСЕН
ПЗУ ДР СЛАВИЦА ЕЛЕНЧЕВСКА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ОРИОН - ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДЕНТО ПАЛМА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ЛИ-ЗО-ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ЕУРО ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ МЕДИ - ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ЛИ-ЗО-ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ РОЈАЛ - ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ МЕДИ - ДЕНТ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДЕНТО ПАЛМА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ОРИОН - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР КОВАЧЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ СТОМА СПЕЦИЈАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР Ѓ.ИВАНОВСКИ И ДР Б.ЧЕШИНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ТОПУЗОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИКА - Ј
СКОПЈЕ
ПЗУ ХИГИН ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ МАМА - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ К - А ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДУКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТ-АРТ
СКОПЈЕ
ПЗУ УНИВ.СТОМ.КЛ.ЦЕНТАР ПРОФ.Д-Р БОЈО АНДРЕСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР А. СМИЛЕВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ УНИВ.СТОМ.КЛ.ЦЕНТАР ПРОФ.Д-Р БОЈО АНДРЕСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ МИСВАК - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПУЉПА ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ СТОМА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИЧИНА
99
СКОПЈЕ
ПЗУ ЧАИР ДЕНТАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ МОЛАР ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ БОЖИНОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИДИЈА ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ З. О. ОЛИВЕР ДОНЕВ ДР НА СТОМАТОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АНИ - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЛИЉАНА АТАНАСОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ТРИ - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СТОЈАНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р. АЛЕКСАНДАР
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИКО
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ТРАЈАНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИССИМО
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛ ПРОТЕТИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЧАКАР
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОДЕНТА ДВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОДЕНТА ДВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВЕНУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИЛДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ГОРАН
СКОПЈЕ
ПЗУ Д&Д ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗАБОЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕМ - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДУКИ-ЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ БЕТИ ДЕНТИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ТРПЧЕСКИ ЈУГОСЛАВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ТОНИ К - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛ ВБЕС
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р БИТРАКОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛЕНД ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СВЕТИСЛАВ ЛУКАНОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЦЕГАЛ ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРБИС ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИЛА ЈАМАКОСКА
100
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДЕЛТАМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПЕНИЦИЛИН МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗЕМ ЗЕМ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗЕМ ЗЕМ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДЕНТО-МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ВЕСНА-ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р КАМЧЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР
СКОПЈЕ
ПЗУ ОПТИМУМ ДЕНТАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР ЧОКОВ И ДР АФРОДИТА МАЛЕНКОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ СПЕЦИЈАЛ ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР КОСТАДИНКА МИСОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МАРИЈА - М
СКОПЈЕ
ПЗУ М-М ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ БЈУТИ ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР НАНЕВСКА - ДР ВЛАШКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ КОРЧА ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ТЕРЕЗА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТА - ЕС
СКОПЈЕ
ПЗУ ТЕХНОДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА ГЈ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ИВАН СЕВРИЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ МИШО-ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРЕМИУМ - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЕЛИЗАБЕТА ЏАЈКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ПЕШИНСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ДОЛГОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДОДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ НОРДИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ БИТ ПАЗАР
СКОПЈЕ
ПЗУ ТРИ-ДЕНТ ДР. ЛИЛЈАНА ИВАНОСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ТАНА ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ МАРИКА ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ АВИЦЕНА
СКОПЈЕ
ПЗУ СКОПЈАНКА - СУПЕР ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ РАЛИС
СКОПЈЕ
ПЗУ ТИМ ДЕНТАЛ
101
СКОПЈЕ
ПЗУ ГЛИГОРДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ШЕРИ ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ВЕСНА НИКОЛОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПЕНИЦИЛИН МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ДРАГИЦА ПАВЛОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИРИЈА- ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ МАЈА - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИКА - НАНЧЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЈАНКУЛОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ АЛФА-ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ИВЕ - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ 11-ОКТОМВРИ
СКОПЈЕ
ПЗУ НИКОЛ ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ 32
СКОПЈЕ
ПЗУ ФИНАДЕНТ БС
СКОПЈЕ
ПЗУ АРСО -ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ВЕСЕЛИНКА ШАЛДЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ РЕМИ - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ФИЛЕВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКАЛ ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ БИОДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЦРНИЧЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИНО
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР НИНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР НАДА СЕКУЛОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АНГЕЛИНА МАЛИНСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ИВАДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТОМЕД-М
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ДРАГИЦА ПАВЛОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БЛАГА ПЕТРОВИЌ - БЛАГА
СКОПЈЕ
ПЗУ ФРАГАРИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ФИЛИП-ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ХЕЛИОДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ КОЗЛЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРДИНАЦИЈА З
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ВЕСНА
102
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ПЕРО И ДР БЕТИ
СКОПЈЕ
ПЗУ БИМЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ БУКУРЕШТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТ ТХАЛИА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИСИЧЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИНА - Д
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИН
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЗОРАН СОЛЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗДРАВ - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ФЈОЛА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛ - М
СКОПЈЕ
ПЗУ ПУЛПА
СКОПЈЕ
ПЗУ АЛБА-ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БРАНИСЛАВ ГАГОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЈАНЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ РИНОР ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР.ТАНА-ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР РАДОВАН ЃОРЃИОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР РОЗА АТАНАСОСКА-НАЧОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТА-ВИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТ АРТИС
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МАРГА - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ШТРКОВИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИТКО ЃОРЃЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР БЕТИ
СКОПЈЕ
ПЗУ АВИЦЕНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИТА - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ СИГМА - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ИДАДИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АК-ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БАБАМОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ДОЈЧИНОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ИЛИЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ГОЈА ПРИМА
СКОПЈЕ
ПЗУ БЕЛЛАДОННА ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ МОНОПОЛ
103
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИТКО ФРАНГОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ КОМЕРЦ - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ФОРТА-ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ИСКРА - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ БИА ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРИМАДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ХАМЗА ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ БИСЕРИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ТЕРАДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИРКО МИХАЈЛОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ АРДЕНТ - ДС
СКОПЈЕ
ПЗУ ТАТЈАНА - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ФЕМИЛИ ДЕНТАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОТЕКТ ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ТАТЈАНА КИРОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЈАДРАНКА НЕДЕЛКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ НИКО - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ИРГОДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР НАТАЛИЈА РИСТЕСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ПЕТИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ИВИЦА ЛУКАНОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ТОДОР БУРНАЗОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПЕРЛА-БЛЕНД
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ИВАН МАНУШЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ 02 ДЕНТАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДРИТА-ДЕНТ ИЗЕТ ИСМАИЛИ
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕРИ - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ-ДЕЈАНОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОДЕНТИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПЕТРО - МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ СЕРАФИМОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛИКА ПРО
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ФИЛИП КЛИНЧЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТО - МЕДИА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БОРЧЕ ПОПОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЕВТИМОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ БЕЛА-ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛЕНИ-ТАМ
104
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ВАСИЛ МАНЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ НЕОДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ФИЛАНИ
СКОПЈЕ
ПЗУ МЛИН БАЛКАН
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР НИКОЛА ПАВЛОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДОЦ. ДР МАРГАРИТА ПАШОСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРИМАРИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ИВОДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЕЛИЗАБЕТА БОЈКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРИМ.ДР НАУМ К.ПАШОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Ф - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ГРИЖУ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДУОПРОДЕНТАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕКО ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ИЗОДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ГОЈА - ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИНЕА ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР САЛТАМАРСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БЛАГОЈ ПАВЛЕВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛ - ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЕЛЕНА КАРОВА
СТРУГА
ПЗУ ВЕДЕНТА
СТРУГА
ПЗУ АРБИ ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ ДЕНТИН - АПО
СТРУГА
ПЗУ ДРИНИ ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ ДЕНТА ЛИФЕ
СТРУГА
ПЗУ БИО ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ ДР ЕЛЕНА ПРЕНТОСКА
СТРУГА
ПЗУ ДЕНТАЛ АРТ
СТРУГА
ПЗУ Ш НДЕТИ
СТРУГА
ПЗУ ПЕРЛА-ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ ЕУРО ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ Д-Р МАРИНОСКИ
СТРУГА
ПЗУ ИРИС ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ Д-Р АСЕН САВЕВ М - ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ ДР СТРЕЗОСКИ
СТРУГА
ПЗУ Д-Р ЃОРЃИ КОЛОСКИ
СТРУГА
ПЗУ НОРА ДЕНТ
105
СТРУГА
ПЗУ ГО - ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ ДЕНТАЛ
СТРУГА
ПЗУ ШУМЕНКОВСКИ
СТРУГА
ПЗУ ЃОРШЕСКИ
СТРУГА
ПЗУ ДЕНТА НОВА
СТРУГА
ПЗУ АР - ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ ДИЗАЈН М ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ ЛЕГЕ АРТИС
СТРУГА
ПЗУ ДРИТА
СТРУГА
ПЗУ ШАШКО ДЕНТ
СТРУГА
ПЗУ ЕСТЕТА - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕРИДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР МАРИНА АБРАШЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЛИДИЈА
СТРУМИЦА
ПЗУ СТОМАДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПРОДЕНТА
СТРУМИЦА
ПЗУ СОФИЈА ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР КИРИЛ МИТЕВ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДЕНТАЛ - М
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ГУДИЦА МАЛИНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЗЕБЕКОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ А - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ВАНЧО РИСТОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ОРХИДЕА ХРИСТОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР. ИЛИЈА СТОИЛОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР МИТКО СТЕФКОВ И ДР ТАЊА ДОНЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕЛИТА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕЛИТА
СТРУМИЦА
ПЗУ МИТКО - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДЕНТ - АУРЕО
СТРУМИЦА
ПЗУ НОВОДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДЕНТОМАК
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ВЕРА ТОДОРОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ГИГО ГРАМАТИКОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕР-ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕР-ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПАЧООВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕЛИТА ВАСИЛЕВИ
106
СТРУМИЦА
ПЗУ ПРИМ. ДР БЛАГОЈ ЈАНЕВ
СТРУМИЦА
ПЗУ ЛИ - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ Ц- Р ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ РЕПАРО - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПАРАДОНЦИУМ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ДАНИЕЛА БОНЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ПРИМА ДЕНТ КЧ
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕСТЕТИК
СТРУМИЦА
ПЗУ АМИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР МИТКО СТЕФКОВ И ДР ТАЊА ДОНЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ МАК - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДЕНТИКА - 07
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ТАЊА П.ВАСИЛЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ БАЛЏИЕВИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР. ИЛИЈА СТОИЛОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДЕНТОМАК
СТРУМИЦА
ПЗУ ДЕНТ - АУРЕО
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР МАРИНА АБРАШЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ИЗОДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПРИМ. ДР БЛАГОЈ ЈАНЕВ
СТРУМИЦА
ПЗУ ТИМОВИДЕНТ - 1
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ВЕРА ТОДОРОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДЕНТАЛ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДЕНТАЛ - М
СТРУМИЦА
ПЗУ Ц- Р ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПАЧООВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЛИ - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ГУДИЦА МАЛИНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ВАНЧО РИСТОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ АМИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР МИТКО КУЗМАНОВСКИ
СТРУМИЦА
ПЗУ БАЛЏИЕВИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ЛИДИЈА
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕРИДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕЛИТА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕЛИТА
СТРУМИЦА
ПЗУ ПРОДЕНТА
107
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕД - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПАРАДОНЦИУМ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ГИГО ГРАМАТИКОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕР-ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕР-ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ Поликл. МедикоТехник Александар
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ДАНИЕЛА БОНЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДЕНТИКА - 07
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕЛИТА ВАСИЛЕВИ
СТРУМИЦА
ПЗУ РЕПАРО - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ МИТКО - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕСТЕТИК
СТРУМИЦА
ПЗУ СОФИЈА ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ЖАН
СТРУМИЦА
ПЗУ ПРИМА ДЕНТ КЧ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ТАЊА П.ВАСИЛЕВА
СТРУМИЦА
ПЗУ МАК - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР БИЛЈАНА ПРОДАНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ НОВОДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР КИРИЛ МИТЕВ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР РОКСАНА П. БОЖИНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЗЕБЕКОВ
СТРУМИЦА
ПЗУ СТОМАДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕНДОМАК
СТРУМИЦА
ПЗУ А - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ Т - Т ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР БИЛЈАНА ПРОДАНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДЕНТАЛ
СТРУМИЦА
ПЗУ Т - Т ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ОРХИДЕА ХРИСТОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕД - ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ИЗОДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ Т - Т ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР МИТКО КУЗМАНОВСКИ
СТРУМИЦА
ПЗУ Поликл. МедикоТехник Александар
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА
108
СТРУМИЦА
ПЗУ ТИМОВИДЕНТ - 1
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР РОКСАНА П. БОЖИНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ЖАН
ТЕТОВО
ПЗУ МИНАДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ КИ ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ВИВАДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ БИО ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ В-ДЕНТАЛ
ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р ИГОР МИЛЕСКИ
ТЕТОВО
ПЗУ НОВА ДЕНТАЛ
ТЕТОВО
ПЗУ ТЕ - ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ТЕ - ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР БОРКА ИДР ДИВНА
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ САРА ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ УНИ - ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДЕНТАЛ
ТЕТОВО
ПЗУ ВИТА ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ МИРАНДА ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДЕА - ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР НАЗМИ
ТЕТОВО
ПЗУ МУЈО - ДЕНТ ДООЕЛ
ТЕТОВО
ПЗУ НЕОДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДЕНТИСТ
ТЕТОВО
ПЗУ РОНИ ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДЕНТАЛ
ТЕТОВО
ПЗУ СУПЕР ДЕНТ - 2
ТЕТОВО
ПЗУ ГЗИМИ-ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ВИВА ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ СТЕФАНИ ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР СТЕФАНКА КОСТОВСКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР БЕТИ М.НАСТОВСКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДРИТА ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДЕНДИА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ЛИБУРН
ТЕТОВО
ПЗУ ФЛОРЕНС
ТЕТОВО
ПЗУ ФЛОРЕНС
ТЕТОВО
ПЗУ ГАМА-ДЕНТ
109
ТЕТОВО
ПЗУ ВИТА - ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р МАРТА ПАНЧЕВСКА - СПАСОСКА
ТЕТОВО
ПЗУ СУПЕРДЕНТ Д-Р ЛУЈЗА
ТЕТОВО
ПЗУ ЕУРО ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ШАРИ ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЉБА ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЉБА ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ЦАРА ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ВАНЧО - ВРАТНИЦА
ТЕТОВО
ПЗУ МАКЕДОН ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА - М
ТЕТОВО
ПЗУ АР - ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ДЕНТОНА
ТЕТОВО
ПЗУ АС -ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ Г - СТОМАТОЛОГИЈА
ТЕТОВО
ПЗУ БИОДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ЕУРОМЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ИНТЕРНИСТИКА
ТЕТОВО
ПЗУ БЉЕНАР-ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ПРИМА - ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ПАРАДОНТ-ДР ВИОЛЕТА
ТЕТОВО
ПЗУ ДЕНТАЛ - ЛМ
ТЕТОВО
ПЗУ ДЕНТАЛ - ЛМ
ТЕТОВО
ПЗУ БЛУ-ДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ПРОДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ ПРИМА - ДЕНТ
ВЕЛЕС
ПЗУ КОРОНА
ВЕЛЕС
ПЗУ БИОДЕНТ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДЕНТОМА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ДЕБАРЛИЕВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ВЕРА ЃЕОРЃИЕВА
ВЕЛЕС
ПЗУ Д-Р ПЕТРОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ САРА ДЕНТ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР БЕТИ ДЕРВИШОВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДЕНТ - А - МАК
ВЕЛЕС
ПЗУ ЗАБНА АМБУЛАНТА НОВА НАСЕЛБА
ВЕЛЕС
ПЗУ ЕМАИЛ
ВЕЛЕС
ПЗУ МЕГИ ДЕНТ
110
ВЕЛЕС
ПЗУ МЕГА - ДЕНТ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ПАНЧЕ ДЕБАРЛИЕВ
ВЕЛЕС
ПЗУ СТОМА
ВЕЛЕС
ПЗУ Д-Р БИЉАНА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДЕНТО - НОВА - АН
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР КОЛЕ СИМОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ШТЕФ - ДЕНТ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ГОРАН ЧОЛАКОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР АНЃУШЕВА
ВЕЛЕС
ПЗУ МАТИЈАН - 2
ВЕЛЕС
ПЗУ МЕДИКОДЕНТ
ВЕЛЕС
ПЗУ КАРИОДЕНТ
ВЕЛЕС
ПЗУ ЕСТЕТИК Д-Р МАРТИН ХАЏИ-НАУМОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ДРАГАН СТОЈКОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ЖАРА - ДЕНТ
ВЕЛЕС
ПЗУ МА-БО-ДЕНТ
ВЕЛЕС
ПЗУ Д-Р ЏАНЕВСКИ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДЕНТИСТИКА
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО
ВЕЛЕС
ПЗУ ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА
ВЕЛЕС
ПЗУ МЕДИКО- АБ
ВЕЛЕС
ПЗУ МЕДИКО- АБ
ВЕЛЕС
ПЗО ТИНИ - ДЕНТ
ВЕЛЕС
ПЗУ ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА Д-Р СНЕЖАНА ТЕМЕЛКОВА
ШТИП
ПЗУ ОРТОМЕДИКА - М
ШТИП
ПЗУ Д-Р ЉУПЧО МАРОЛОВ
ШТИП
ПЗУ ДР ДОНЕВСКИ СТОЈАН
ШТИП
ПЗУ ДР ВАНЧО ТАНЕВ
ШТИП
ПЗУ МЕТОДЕНТ
ШТИП
ПЗУ ДР ДИМКОВ
ШТИП
ПЗУ АРТ-ДЕНТ
ШТИП
ПЗУ ДР ЏИДРОВ
ШТИП
ПЗУ ДР ДЕНКОВ
ШТИП
ПЗУ АПОЛОНИЈА
ШТИП
ПЗУ ПРИМ.ДР БЛАГОЈ НИКОВ
ШТИП
ПЗУ ДР ТОДОР ЕФТИМОВ
ШТИП
ПЗУ ДР ПЕТАР ТОПАЛОВ
ШТИП
ПЗУ ПРО - ДЕНТ
111
ШТИП
ПЗУ Д-Р СТОЈЧА КРСТЕВСКИ
ШТИП
ПЗУ Д-Р ДИМИТАР
ШТИП
ПЗУ ДЕНТАЛ МЕДИКА ДР ДЕЈАН ИВАНОВСКИ
ШТИП
ПЗУ СУПЕР-ДЕНТ
ШТИП
ПЗУ МАКСИДЕНТ ДР МАКСИМОВСКИ
ШТИП
ПЗУ ОРТОДЕНТ
ШТИП
ПЗУ ДР КИРИЛ МИЛЕВ
ШТИП
ПЗУ ДР ШАКЛЕВ
ШТИП
ПЗУ ДЕНТИЦИЈА
ШТИП
ПЗУ ОКЛУЗИЈА
БЕРОВО
ПЗУ АПТЕКА БЕНИ ФАРМ
БЕРОВО
ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ
БЕРОВО
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА
БЕРОВО
ПЗУ АПТЕКА СОФОРА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЛИДЕ ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН БИТОЛА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ВИЗИО-ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЕЦ-ЛЕК
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МАЈА ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА СОФОРА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЗЛАТА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ВИТА-ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК
112
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА-ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУС МИД
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА АЛКА-ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕКО-ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА КАМЕН МОСТ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА БИЛЈАНА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА КРИС МЕДИКА - ЕМА ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ХЕДЕРА - ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЛИВИДА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ТОМЕКС
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА НЕОФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ТИЛИЈА ФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
БИТОЛА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
БРОД
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО ФАРМ МАРБО
БРОД
ПЗУ АПТЕКА КРИСТИ ФАРМ
ВАЛАНДОВО
ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ
ВАЛАНДОВО
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1
ВАЛАНДОВО
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-ДИН
ВАЛАНДОВО
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС-ФАРМ
113
ВИНИЦА
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА БИОМЕНТ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА НИМА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА АЛМА
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ Ш.А.
ГОСТИВАР
ПЗУ ХУМАНА
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ГЕНИУС-ФАРМ ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА САРАЧ ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА РОБЕРТ-ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА БОНИ ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА МЕД ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА БОТАНИК
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА МЕНТИ ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ХЕМОФАРМ ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
114
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ
ГОСТИВАР
ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ
ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА ВАЛ-ФАРМ
ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА ДАТЕЛ ФАРМА
ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ
ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА ВЕ-ФАРМ
ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА ДО-ФАРМ
ДЕБАР
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА САЊА АРСОВА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА КЕТРИН
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА АКУС ФАРМ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ВИВА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ВИВА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ВАЛЕРИЈАНА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА БИОЛА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА САЊА АРСОВА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА БОГОРОДИЦА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА
115
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ДИАНА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА КРИСТИНА ФАРМ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ФЛОРА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ.
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ФЛОРА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АПТЕКА ФЛОРА
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА БЛИНА
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА НИНЕКС ФАРМ
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА АПЛЕК КИЧЕВО
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЛИНОВА
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА НОРА-ФАРМ
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КИЧЕВО
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА КИЧЕВО
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА БОСИЛЕК
КОЧАНИ
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ
КОЧАНИ
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ
КОЧАНИ
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ
116
КОЧАНИ
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ
КОЧАНИ
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ
КОЧАНИ
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН-ФАРМ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ФАРМ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ИРИС
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ИРИС
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ДАРЕ ФАРМ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА МАГНО-ФАРМ
КРАТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КРАТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КРАТОВО
КРАТОВО
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
КРИВА
ПАЛАНКА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КРУШЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КРУШЕВО
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА БИ-ЖА-ДЕ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ИЛИНДЕН
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ЕРД-ФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИА
ПЗУ АПТЕКА ВАЛЕРИЈАНА
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА-ЦЕНТАР
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
117
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕДИ-ФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА НОВАЛЕК
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА СПЕКТРА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕНТА-ФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ЗЕНИТ ФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ШИК-ЗДРАВЈЕ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ФИЛИЗ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АФРОДИТА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС-ФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА МАРК ФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН ФАРМА ПЛУС
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ИСИДОРА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА КУМАНОВО
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ЕДА-ФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ШЕНДИ ФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА КАРПОШ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АЛФАЛЕК
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЛЕК
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА АРДИ ФАРМ ЛЕА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА БИ-ЖА-ДЕ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА БИ-ЖА-ДЕ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛИКА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ЛУНД
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
118
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА КАЛА-ФАРМ
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА
КУМАНОВО
ПЗУ АПТЕКА КАЛА-ФАРМ
НЕГОТИНО
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА КАВАЈ
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ГРАШНИЦА
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА СНЕТА
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ДОНЕВИ
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ХРИСТИ 1 И ФИЛИП 2
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ХЕЛЕДОНА
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ЛИСА ФАРМ
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ГАЛИУМ ФАРМ
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ВИРСАВИЈА
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ЛУНА
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКАПЛУС ФАРМ
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ПАШОЛИ
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА КАМИ ФАРМ
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ПРИМА
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА ПЛАНТА
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА СВ ВРАЧ КУЗМАН И ДАМЈАН
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА СВ ВРАЧ КУЗМАН И ДАМЈАН
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА СВ ВРАЧ КУЗМАН И ДАМЈАН
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА АНГЕЛИКА
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА НЕЛИФАРМ ОХРИД
ОХРИД
ПЗУ АПТЕКА АИДА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ПАНАЦЕА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ДАРОН ЛЕК
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ОРТОФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ВИВА ФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ТЕА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ЕУКАЛИПТУС
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА МЕНТА ФАРМ
119
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА МЕНТА ФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ХЕРА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ВИТА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА МИАФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА 2005 ВИВА ФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА 2005 ВИВА ФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА МЕДИФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК 3
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ФАНУРИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ФЛОРА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА ФАРМ-ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА АЛЕК-ФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ИРИС
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА КАРАКАШ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА КАРАКАШ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА 2007
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ИСКРА НАДЕЖ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ВЕНЕНА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА БИЛКА ФАРМАЦИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА АРОНИЈА ФАРМ
ПРИЛЕП
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД
ПРОБИШТИП
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА
ПРОБИШТИП
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК-ФАРМ
ПРОБИШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЕМА-ФАРМ
ПРОБИШТИП
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА
ПРОБИШТИП
ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ
ПРОБИШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЈОЛА-ФАРМ
РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКУС
РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА - ФАРМ
РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА ФИЛИП ВТОРИ
120
РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА МЕДЕА
РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКО
РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА АМБРОЗИЈА
РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА
РАДОВИШ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА СИГИА ФАРМ
РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ РЕСЕН
РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ РЕСЕН
РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА ДОБРО ЗДРАВЈЕ
РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА ДОБРО ЗДРАВЈЕ
РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА АНАФАРМ
РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА АНАФАРМ
РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
РЕСЕН
ПЗУ ФАРМА-ЛЕК-2005
РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА АНАФАРМ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗАНА-ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПАНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПАНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕФЕДРА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ТАЛИТА-ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ДОКТОР СЛАВЈАНКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПАРАФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ТИНА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АРТЕМИЗИА
121
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕСТРЕЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕСТРЕЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БАЗИЛИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МОЛИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕДЕРА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБАЛ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АНДРЕА-ЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА Д+Д ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛКОН ФАРМАЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ДНА АННИ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПОЛИН
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИСЕР
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЛАЈФ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАКМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА РЕЧИ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ДАТЕЛ ФАРМА
122
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВАЛ ФАРМ ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРАХ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРАХ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕНИТ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЛА ВИТА Б.Ц.
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЕЦ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЕЦ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВИВАЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВИВАЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКО ПОИНТ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВИТА НЕА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГОЛД-МУН
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГОЛД-МУН
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГОЛД-МУН
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЉ-НЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИОФИТ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИОФИТ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ФИТОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АВЕНА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ТРИО-ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ТРИО-ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ТИЛИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ГАЛЕН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ГАЛЕН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИУМ-ЛЕК СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОМЕГА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОМЕГА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОМЕГА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МА-КРО-МЕД-ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ИВАНДРЕЈ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
123
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЛОТОС ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АСПИРИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АСПИРИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГОРОЦВЕТ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ДА-ЈАНА-ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЈАСМИН
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОСКАР ЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОСКАР ЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ИНТЕГРАЛ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МЕДЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПАНАЦЕА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРАЈ-ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРАЈ-ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ИВИ-ТА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АМБРОЗИЈА-ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ИРИС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГЕА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГЕА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГЕА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА РОПАФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛЕКСАНДРА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЛЕОН
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАЛА БОГОРОДИЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БЕРНА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА ВИВА
124
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА БЕТА ФАРМАЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АКАЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА КЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПЕНИЦИЛИН
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЈОВАНА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АВИЦЕНА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОКСИГЕН ФАРМАЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛОЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЛИНЦУРА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАЈЧИНА ДУШИЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАЈЧИНА ДУШИЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МАК ФАРМ БЕЌАРОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОПИУМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НИКА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НИКА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПАВЛОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ СТУДЕНТСКА АПТЕКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЛИЗА-ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВАРУФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПРОМЕДИКА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА СТЕМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА НИ-РА ФАРМ
125
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА СВЕТА ПЕТКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИУМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА СИТИ ФАРМАЦИ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА СИТИ ФАРМАЦИ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЦИДОНИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВЕСНА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ТЕРИЈАК
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
126
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕСКУЛАП ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОРХИДЕЈА-Б
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕХИНАЦЕА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЕСКУЛАП ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ХЕРА
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ОСКАР ЛЕК
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ПРИМАВИТА
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА КАРАМАЧОСКИ СТРУГА
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА МАК МЕДИКА СТРУГА
127
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ДУНИ ФАРМ
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА НОВА
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА НИТА ФАРМ
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА НИТА ФАРМ
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА АНГЕЛИКА
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА БЛЕДИ
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА-ПОЛОЖАНИ
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ
СТРУГА
ПЗУ АПТЕКА СВ.ПЕТКА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ФАРМ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ФАРМ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ПРОФАРМА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ПРОФАРМА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ПРОФАРМА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЖАНИНА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЦВЕТ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛИТИ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ПАНАЦЕА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЕСКУЛАП
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА МАЈА ФАРМ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКА 1
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА АНА ФАРМ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА АЛОЈА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ИРИС
128
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЛАВАНДА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ИМЕЛА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ВЕРБЕНА СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЧИФЛИК СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЧИФЛИК СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ДР.КОСТОВСКИ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА НИКО ФАРМ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА СНЕЖАНА ФАРМ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА СНЕЖАНА ФАРМ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ВЕЛНЕС
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ПАНАЦЕА
СТРУМИЦА
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АНДОЛ -Г
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ВИКТОРИЈА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ПАКОМ-ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ПРОФАРМА АЛ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АНАКОНДА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АНАКОНДА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АНАКОНДА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА НАТУРА-ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ДАНИ-ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЕТИ - ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ДЕА-ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕРИ ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЛАОР
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЛОСИОНЕС МЕДИКА ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЦАРА ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЦАРА ФАРМ
129
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЕЛАРДА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЕКАЛЕК
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛИНИ ТЕТОВО
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ЖАНЕ - ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА М&М ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 1
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ИФЉ ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЕСА-ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АРДИ ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ВЕЛА ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛЕК
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛЕК
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕКА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕЛ ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АСЛИФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ОЛИФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕДИГАЛ-ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА НАТРЕН ПЛУС
ТЕТОВО
ПЗУ ВАША АПТЕКА ТЕТОВО
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА ДУШИЦА ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА БЛИНИ ТЕТОВО
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА МЕРИ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АВЕНА ФАРМ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АГ-ФАРМАЦИЈА
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА АНДОЛ -Г
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА КЕМОФАРМАЦИЈА-БОНИ
ТЕТОВО
ПЗУ АПТЕКА КЕМОФАРМАЦИЈА
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЦИТО-ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ
130
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВЕСНА ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВЕСНА ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА НАРИС
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА АЦЕРОЛА
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ФАРМ-ЕЛ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВИВА
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ВИВА
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
ВЕЛЕС
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА ФАРМ
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА АСКЛЕПИЈ
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА МОРФЕЈ
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКАФАРМ ШТИП
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА РАДО-ЛЕК
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА МЕДИФАРМ ШТИП
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА БИО-ЛЕК
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЕСКУЛАП
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ДИЈАНА
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА СОФИЈА
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН
131
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА СИМОНА
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА СИМОНА
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ ШТИП
ШТИП
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ ШТИП
БЕРОВО
ПЗУ ДР ВЕРКА ТАКОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ ТОМИ-БЕБО ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ЛИДИЈА СТЕФАНОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ЦИВКАРОСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ОРТОДЕНТ - М
БИТОЛА
ПЗУ ПРОТЕТИКА 2 ДР СОТИР И ДР ВЕРА
БИТОЛА
ПЗУ ЈОВЕ -ДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ Д- Р ПОПОВСКА
БИТОЛА
ПЗУ СМАЈЛИ
БИТОЛА
ПЗУ ПРОТЕТИКА 3 ДС
БИТОЛА
ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА 1
БИТОЛА
ПЗУ ПРОТЕТИКА 1 ДР АНА И ДР ЈОРДАНКА
БИТОЛА
ПЗУ СПЕЦ.ОРД. ПО ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
ВАЛАНДОВО
ПЗУ КОНСТАНТИН ГЕТОВ
ВИНИЦА
ПЗУ ДР ВЕРКА ЛАЗАРОВА
ВИНИЦА
ПЗУ ДР ТОДОРОВА И ДР ПАВЛОВ
ВИНИЦА
ПЗУ Д-Р ФИЛИПОВСКИ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ПОЛИДЕНТ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР СТЕВО ПОП-РИСТОВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР КОСТАДИН ТАНЕВ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР СУНЧИЦА ТАШЕВА-ПЕТКОВСКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ДЕНДИА ЕСТЕТИКА-32
ГОСТИВАР
ПЗУ ДЕВА-ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ЕУРО-ОРТОДОНЦИ
ГОСТИВАР
ПЗУ ВИВА ДЕНТ - АДЕА
ГОСТИВАР
ПЗУ СУ - ДЕНТ
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р ХАСИМ
ГОСТИВАР
ПЗУ ЕСТЕТИКС НАТУРАЛЕ ОРТ
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРОТЕТИКА-ПРО
ГОСТИВАР
ПЗУ ТУША
ГОСТИВАР
ПЗУ ВИТА ДЕНТАЛ 2
ГОСТИВАР
ПЗУ САНОДЕНТ
132
ГОСТИВАР
ПЗУ ДЕА ДЕНТ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДР СВЕТЛАНА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДЕНТО-БРЕКЕТ ДР ЈАДРАНКА
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ ДР ЦВЕТА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ Д-Р ЛЕТКА МИТРЕВСКА
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУ ДР.ЈОСИФ РАДЕВСКИ
ДЕМИР ХИСАР
ПЗУДР.СТЕФЧЕ ВЕЛЈАНОВ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ МА - ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ АНГЕЛА-ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ФИЛИП 2 ДЕНТ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОРТО 2 Г
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОРТО 2 Г
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДР ДАНИЦА
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ЦАНЕДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ШАБАН
КИЧЕВО
ПЗУ ДР МЕНА ПЕЈОСКА
КИЧЕВО
ПЗУ ДР ЛИДИЈА СИЛЈАНОСКА
КИЧЕВО
ПЗУ КРАЈКОДЕНТ
КИЧЕВО
ПЗУ ПРИМАДЕНТ-М
КИЧЕВО
ПЗУ ОРТО-БЕГО
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р ПЕРО
КОЧАНИ
ПЗУ НИГОНА
КОЧАНИ
ПЗУ СВЕТА ПЕТКА
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ПАШОСКИ
КОЧАНИ
КРИВА
ПАЛАНКА
ПЗУ ДР ВАЛЕНТИНА АКСИ-ДЕНТ
ПЗУ ДР ГЕОРГИ МАЗАКОВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ДР Ф.СИМОНОВСКА И ДР К.МЛАДЕНОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ЗАФЕР М 2
КУМАНОВО
ПЗУ ЗАФЕР М 2
КУМАНОВО
ПЗУ ДР КРИСТИНА Ј.ТАСЕВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ВЕСНА АНГЕЛОВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР Т.МАНОВА И ДР Т.ЌОСЕВА
НЕГОТИНО
ПЗУ АЛЕКСОВСКИ ДВА
НЕГОТИНО
ПЗУ ОРТО-ГЕМ
НЕГОТИНО
ПЗУ АЛЕКСОВСКИ
ОХРИД
ПЗУ ДР ЛИДИЈА ТИЛЕВСКА
ОХРИД
ПЗУ ОРТО-ЛИК
133
ОХРИД
ПЗУ М2 ДЕНТАЛ
ОХРИД
ПЗУ СТУДИО ДЕНТАЛ
ПРИЛЕП
ПЗУ Д- Р ВАЛЕНТИНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ОРТО-ДЕНТИКА ДР МАРИЈА
ПРИЛЕП
ПЗУ АФРОДИТА ПРО ДЕНТАЛ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПРВА ПРОТЕТИКА ЗА ПРОТЕЗИ, МОСТОВИ И КОРОНКИ
ПРОБИШТИП
РАДОВИШ
РЕСЕН
ПЗУ СОЛИН-ДЕНТ
ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ЈОВАНОВА
ПЗУ ДР ДАЧКА
СВЕТИ НИКОЛЕ
ПЗУ ДР ТИХО
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР НАТЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ИМПАКТА ДЕНТАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ОМНИДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ КОЗЛЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР.БРАНКО ЈОВАНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ДЕЈАН АТАНАСОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЗЛАТКО ВЛАШКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЕМИЛИЈА ПАВЛОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ИДАДИЈА ПРОТЕТИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р САШКА С. НЕНАДИЌ
СКОПЈЕ
ПЗУ АРСОДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРТОДЕНТ -ДР МИМИ
СКОПЈЕ
ПЗУ С - С ДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА РАЛИС
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ДОМАЗЕТОСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р АЈДИНСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МАРКОСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БОРИСЛАВ ПОПОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СЕКУЛОСКИ ТОШКО
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР НЕДЕВИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРТО-ДЕНТАЛ М
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ТОНИ ЕВРОСИМОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СЕКОВСКА ДР ДАШТЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР СЕКОВСКА ДР ДАШТЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ БИТ ПАЗАР
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕШКОВИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОТЕТИКА С И С
134
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ЛЕОПОЛДИНА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СЛОБОДАН СТЕФАНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИЗАР
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИАДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИАДЕНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ИНТЕРПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ВЕСНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ТРАЈАНКА ТРАЈКОСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОТЕКТ ДЕНТ - ПРОТЕТИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР РАДОВАН ЃОРГИОСКИ- 2
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР АНТОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ТОШКО МИШЕВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ВЛАДИМИР СИМЕОНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТОМЕДИКА СРБИНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР КАРАЏИНСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТАЛ АРТ
СКОПЈЕ
ПЗУ КАЛЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТУРА
СКОПЈЕ
ПЗУ ТРИЕСЕТ И ДВА-ПРОТЕТИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОТЕТИКА ПЕТКОВИ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р НАТАЛИЈА М.ЏУНДЕВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРТОДОНТ ДР ЈАСМИНА
СКОПЈЕ
ПЗУ БИОДЕНТАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРТО ВИЗИЈА-М
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЧИЧАКОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ К и Д ЅУНИЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ИРЕНА КОЛЕВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ СТОМАТОЛОШКА СПЕЦ.ОРД.ПО ПРОТЕТИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР БЛАГОРОДНА ИНДОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ СПЕЦ.ДР.БЕГОВИЌ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР А. ПЕРКОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р СТОЈНЕ КАРАГОНОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОДЕНТ ИДАДИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ИГОР КИРОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ СЕНТ НИКОЛАС ДР М.МАНЕВА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕР.СТОМ.КЛИН.ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН
135
СКОПЈЕ
ПЗУ АН-МИ ДОНТ
СТРУГА
ПЗУ ОРТО-ГАН
СТРУГА
ПЗУ ДР ЉУПЧО ГРЧЕСКИ
СТРУГА
ПЗУ ДР КАЛАЈЏИЕСКИ
СТРУГА
ПЗУ МИО-ДЕНТАЛ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ЃОТЕВ ЃОРЃИ
СТРУМИЦА
ПЗУ ОРАЛ-ДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р МАРИНА АБРАШЕВА - ОРТОДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ДУОДЕНТ
СТРУМИЦА
ПЗУ ОРАЛ - А&М
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ЛИДИЈА ПЕТРОВА
СТРУМИЦА
ПЗУ ДР ЧАВКОВ-ДР БАЈРАКТАРОВ
ТЕТОВО
ПЗУ БРАЦКЕТ
ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р РАСКО
ТЕТОВО
ПЗУ СПЕЦ.ПО ОРТОД,АЉБАОРТОДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ СПЕЦ.ПО ОРТОД,АЉБАОРТОДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ АЉБИ ОРТОДЕНТ
ТЕТОВО
ПЗУ КОСТОВСКИ
ТЕТОВО
ПЗУ ТРИПУНОСКИ
ТЕТОВО
ПЗУ ОРТО БЛУ ДЕНТ Д-Р АГИМ
ТЕТОВО
ПЗУ ОРТОДОНЦИЈА ДР ЕЛЕЗОВИЌ И ДР ЃОРЃЕВСКИ
ТЕТОВО
ПЗУ ОРТО-ФИКСНА
ТЕТОВО
ПЗУ ЕСТЕТСКА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
ТЕТОВО
ПЗУ Г.С. ОРТОДОНЦИЈА
ТЕТОВО
ПЗУ ПРОТЕТИКА АГ
ТЕТОВО
ПЗУ Д-Р СЕДАТ
ТЕТОВО
Д-Р ВАНЧО
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР.ЖАНЕТА САРАГИНОВА И ДР АНИТА ПЕРКОВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ПЕТАР ЗАФИРОВ И ДР ЛОРЕТА ВАСИЛЕВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР МИЛАН СТАНОЈКОВСКИ И ДР ТОДОР БРЗАКОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ НОВА НАСЕЛБА
ВЕЛЕС
ПЗУ ПРОТЕТИКА ДВА
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ПЕТАР ЗАФИРОВ И ДР ЛОРЕТА ВАСИЛЕВА
ШТИП
ПЗУ ОРТОДЕНТ ЕСТЕТИК
ШТИП
ПЗУ ДР МАРИЈОНКА ИВАНОВСКА
ШТИП
ПЗУ ДР НИКОЛА ЏИДРОВ
ШТИП
ПЗУ ДР АНТОНИО ПАНОВ
ШТИП
ПЗУ ДР ЛУПЧО МАРОЛОВ
136
ШТИП
ПЗУ СУПЕР ДЕНТ-ПРОТЕТИКА
ШТИП
ПЗУ ДР САШО МИЛЕВ
ШТИП
ПЗУ ДР ТАЊА НИКОЛОВА
ШТИП
ПЗУ ОРТОМЕДИКА ДР СЕНЕВ
БЕРОВО
ПЗУ РУЖА БИОЛАБ
БЕРОВО
ПЗУ РУЖА БИОЛАБ
БИТОЛА
ПЗУ ДР ПЕТАР ТАЛЕВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ ОЧНА ОПТИКА Ц.О.
БИТОЛА
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
БИТОЛА
ПЗУ МАКСИДЕНТ ВРШКОВСКИ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р ЛИТОВСКИ
ВИНИЦА
ПЗУ ДР ПАНОВИ
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ
ГОСТИВАР
ПЗУ ОТОМЕДИКА 2
ГОСТИВАР
ПЗУ ДР МИРЛИНД СЕЛИМИ
ГОСТИВАР
ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р СОЊА
ГОСТИВАР
ПЗУ Д-Р НИКОЛА
ГОСТИВАР
ПЗУ АЛИХАЈДАР ГАШИ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ДОКТОР МЕРИ
КАВАДАРЦИ
ПЗУ СИМБИМЕД
КИЧЕВО
ПЗУ Д-Р РАИМИ
КИЧЕВО
ПЗУ УЛТРАМЕД
КИЧЕВО
ПЗУ ЕРА МЕДИКАЛ
КИЧЕВО
ПЗУ ЕРА МЕДИКАЛ
КИЧЕВО
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКАЛ
КОЧАНИ
ПЗУ НИРВАНА-ХИРУРГИЈА
КОЧАНИ
ПЗУ ЕХОМЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ЗОРАН МАКСИМОВИЌ
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р ПЕТРОВА
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ЗОРАН СЛИШКОВИЌ
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р МИШО
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ Д-Р ПЕТРУШЕВСКА
КУМАНОВО
ПЗУ УНИ-МЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР БАТО
137
КУМАНОВО
ПЗУ ЕГО-МЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ОТОМЕДИКА Д-Р ЖАРКО
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ
КУМАНОВО
ПЗУ ОРТОМЕД
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЃОШЕ 2
КУМАНОВО
ПЗУ ЕРА-Ј
КУМАНОВО
ПЗУ ОТОРИНОМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ДМ
КУМАНОВО
ПЗУ ОРЛ БИО-МЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ОТОДЕНТ
КУМАНОВО
ПЗУ ДЕРМАМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР. ГУЛИНАЦ
КУМАНОВО
ПЗУ ШЕНДЕТИ 2
КУМАНОВО
ПЗУ ЦИТОЛАБ
КУМАНОВО
ПЗУ АНИМА
НЕГОТИНО
ПЗУ СВ.АТАНАС
НЕГОТИНО
ПЗУ СВ.АТАНАС
НЕГОТИНО
ПЗУ ЕСКУЛАП 2001
ОХРИД
ПЗУ ЕНДОМЕДИКА
ОХРИД
ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА КИЧЕЕЦ ШАПЕСКА
ОХРИД
ПЗУ ПРИМ. Д-Р СНЕЖАНА СТРЕЗОСКА
ОХРИД
ПЗУ Д-Р АНЧЕ КИСЕЛИНОВА
ОХРИД
ПЗУ ДАРОН ДИЈАГНОСТИКА
ОХРИД
ПЗУ КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ МЦ
ОХРИД
ПЗУ Д-Р КУВЕНЏИЕВ
ОХРИД
ПЗУ МЕДИ КОР
ОХРИД
ПЗУ СОНЦЕ
ОХРИД
ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА МАРКОСКА ЗАРИЧИН
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕД-ИНТЕРНА
ПРИЛЕП
ПЗУ ДЕРМА ПРОТЕКТ
ПРОБИШТИП
ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА
РАДОВИШ
ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ДР ПАВЛОВ
РАДОВИШ
ПЗУ АДОРА МЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛАСЕРОПУНКТУРА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ИНТЕРНА
СКОПЈЕ
ПЗУ АУДИОБМ - МЕДИКАЛ
138
СКОПЈЕ
ПЗУ АНГЕЛОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ОФТАЛМО ЛОГИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕРМАКОРЕКТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕУМЕДИКА ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИВАМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ НИНА МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕРИДИАН МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ГРАМОВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ФИЗИЈАТРИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ГАСТРОТОП
СКОПЈЕ
ПЗУ БИМЕДИКА-Л
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ОРЛ-ЈАНЕВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ВАЛОН
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р КАРДУЛА
СКОПЈЕ
ПЗУ ОЧНА ОПТИКА Ц.О.
СКОПЈЕ
ПЗУ ОЧНА ОПТИКА Ц.О.
СКОПЈЕ
ПЗУ ОПТИКО МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР. С. СТОЈАНОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН ДВА
СКОПЈЕ
ПЗУ КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА МЕДИКА НОВА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗЕНИТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЗЕГИН ИНТЕР-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ОПТИКУС СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
ПОЛИКЛИНИКА ДОЛОРЕС
СКОПЈЕ
ПЗУ НУР
СКОПЈЕ
ПЗУ АНИМА
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р ГОРИЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕДИКА ПЛУС ТРИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР
СКОПЈЕ
ПЗУ РЕС ХУМАНА-ЦЕНТАР ЗА УРОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
139
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕУРОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ВАСИЛЕВА КАРДИО
СКОПЈЕ
ПЗУ ОФТАЛМОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛИМИНЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ Д-Р БИЉАНА И.БОЈАЏИЕВ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЛИДИЈА АРСОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА-АКУС МЕДИКУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕНДОМЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ ПСИХЕА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛАВИТА 2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ЗОРА МИТИЌ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЛЕНС
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРИМ Д-Р БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИАМЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ МАК МЕДИКУС-В
СКОПЈЕ
ПЗУ ПРИМАТЕРАПИ
СКОПЈЕ
ПЗУ МЕНАДА МЕДИКАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ АТАНАСОВ КИРИЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЈАНИТА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕРМА ЕСТЕТИК
СКОПЈЕ
ПЗУ ИНТЕР-ЕХО
СКОПЈЕ
ПЗУ ОКО
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕВРОМЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР ПАВЛОВ
140
СТРУГА
ПЗУ МЕДИ КОР
СТРУГА
ПЗУ ДР ГОКО
СТРУГА
ПЗУ Д-Р МИЈЕВСКА ВИОЛЕТА
СТРУМИЦА
ПЗУ ВИТА-МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ ФИЗИО-МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ КАРДИОЛЕК
СТРУМИЦА
ПЗУ НЕУРОМЕД П.О.
СТРУМИЦА
ПЗУ ИРИС П.О. СТРУМИЦА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ЉУПЧО
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ЧЕДО
ТЕТОВО
ПЗУ ИНТЕРМЕД-ХОСПИТАЛ
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ЉУБИША
ТЕТОВО
ПЗУ СЕЛЦА
ТЕТОВО
ПЗУ ВИЗУС ЕДИ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ПАНЧЕ АРСОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА ПРЕНЏОВА
ВЕЛЕС
ПЗУ Д-Р КОЦИЌ
ВЕЛЕС
ПЗУ ТРАЈКОВИ
ШТИП
ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ
ШТИП
ПЗУ ОКУЛУС А
ШТИП
ПЗУ ПРИМ.Д-Р МИТЕ НИКОЛОВ
ШТИП
ПЗУ ДР МИТАШЕВ П.О
ШТИП
ПЗУ ПРИМ.ДР АЦО НИКОЛОВ
ШТИП
ПЗУ Д-Р САШКА
ШТИП
ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ
ШТИП
ПЗУ Д-Р МИРЈАНА ШТИП
СКОПЈЕ
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД НА РМ
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛ. БИОХЕМИЈА
БИТОЛА
ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕК. И АКУШЕРСТВО ПЛОДНОСТ
СКОПЈЕ
ПЗУ СВЕТИ ЛАЗАР ХОСПИТАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ РЕ-МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АЏИБАДЕМ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ УЛТРАМЕДИКА
ШТИП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ОРГАНЏИСКИ
БЕРОВО
ПЗУ РУЖА БИОЛАБ
БИТОЛА
ПЗУ ПСИХОМЕДИКА
141
БИТОЛА
ПЗУ ОРАЛДЕНТ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ
БИТОЛА
ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ
БИТОЛА
ПЗУ АМБУЛАНТА 2
БИТОЛА
ПЗУ АДРИАЛАБ
ВАЛАНДОВО
ВИНИЦА
ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ
ПЗУ ПАВЛИНА
ГЕВГЕЛИЈА
ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2
ГОСТИВАР
ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ АРБ-МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ ПРЕВЕНТИВА - Н
ГОСТИВАР
ПЗУ КАРДИОМЕД ФС
ГОСТИВАР
ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА
ГОСТИВАР
ПЗУ САНАТРИКС НЌ
ДЕЛЧЕВО
ПЗУ АКУС МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ СИМБИМЕД
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКУС 92
КАВАДАРЦИ
ПЗУ РИЈА МЕДИКА
КАВАДАРЦИ
ПЗУ ЕМИ-МЕДИКУС
КИЧЕВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА
КОЧАНИ
ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ
КОЧАНИ
ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ
КРАТОВО
КРИВА
ПАЛАНКА
ПЗУ БЕБИ МЕДИКА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ТЕУТА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ МЕДИ РЕС
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР СТОЈМАНОВСКИ
КУМАНОВО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС
КУМАНОВО
ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА
КУМАНОВО
ПЗУ ДР ФИДАНКА РИЗИНСКА
НЕГОТИНО
ПЗУ ГАЛМЕДИКУС
НЕГОТИНО
ПЗУ ХИПОКРАТ
НЕГОТИНО
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЖАНА
142
ОХРИД
ПЗУ ДАРОН МЕД
ОХРИД
ПЗУ СОНЦЕ
ОХРИД
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ
ПРИЛЕП
ПЗУ МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ
ПРИЛЕП
ПЗУ АЛБИМИНИ
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ 95-МЕДИКА
ПРИЛЕП
ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД
ПРИЛЕП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА
ПРИЛЕП
ПЗУ ПРИМ ДР ЃОКО
ПРОБИШТИП
ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ
РАДОВИШ
ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА
РАДОВИШ
ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ
РЕСЕН
ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ИНТЕРГИН
СКОПЈЕ
ПЗУ АНАЛИЗИС ДИЈАГНОСТИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА А-Е МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПАВЛИНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИЈАГ БИОХЕМ ЛАБОРАТОРИЈА БИОХЕМИЈА ЛАБ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ТОСПАШ
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО ПОИНТ
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕХОЛАБ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДЕНТИЦИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА
СКОПЈЕ
ПЗУ РЕС - ХУМАНА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗЕГИН МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ АСКЛЕПИОС-2
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА-ФАРМАХЕМ
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА-ФАРМАХЕМ
СКОПЈЕ
ПЗУ ВИС ВИТАЛИС МЕДИКА
СКОПЈЕ
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРЕВЕМЕД
СКОПЈЕ
ПЗУ ДИАМЕД
143
СКОПЈЕ
ПЗУ АДРИАЛАБ
СТРУГА
ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА
СТРУМИЦА
ПЗУ НЕУРОМЕД П.О.
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА П.О.
СТРУМИЦА
ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА П.О.
СТРУМИЦА
ПЗУ Поликл. МедикоТехник Александар
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИ - ЛАБ
СТРУМИЦА
ПЗУ Д-Р ДИМИТАР КОСТОВСКИ
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКУС
СТРУМИЦА
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗОНКА ЈАНЕВСКА
СТРУМИЦА
ПЗУ МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ЛИНДА МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР СЛАЃАН
ТЕТОВО
ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ АЛБИМЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ АЛБИМЕДИКА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ВАНЧО - ВРАТНИЦА
ТЕТОВО
ПЗУ ДР ЛИДИЈА
ТЕТОВО
ПЗУ НАРВИС
ТЕТОВО
ПЗУ ИНТЕРМЕД
ТЕТОВО
ПЗУ АДРИАЛАБ
ВЕЛЕС
ПЗУ ДР ПАНЧЕ АРСОВ
ВЕЛЕС
ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ
ВЕЛЕС
ПЗУ ТРАЈКОВИ
ВЕЛЕС
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО
ШТИП
ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ
ШТИП
ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ
ШТИП
ПЗУ ПРИМ.Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ
ШТИП
ПЗУ ДР ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ
БИТОЛА
ДПТУ ЦАЈС
БИТОЛА
БОНИ ОПТИК ДОО
БИТОЛА
БОНИ ОПТИК ДОО
БИТОЛА
О.М.Р. ОРТО
БИТОЛА
АУДИОБМ-МК ДОО
БИТОЛА
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
ВИНИЦА
ДООЕЛ САНДРА
ГОСТИВАР
ДПТУ ОПТИЧКИ СЕРВИС ОПТИКА С-И
144
ГОСТИВАР
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
КАВАДАРЦИ
ПРО ОПТИК ТН ДООЕЛ
КАВАДАРЦИ
ДПТУ ЦАЈС ДОО
КАВАДАРЦИ
ДВИЛПТТУ СПЕКТАР 04
КАВАДАРЦИ
ДВИЛПТТУ СПЕКТАР 04
КАВАДАРЦИ
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
КИЧЕВО
РЕЛАКС ОРТОПЕДИК
КОЧАНИ
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
КУМАНОВО
ОПТИКА ,,ИНЏИ,, ДООЕЛ
КУМАНОВО
ДРУШ.ЗА ИЗРАБ.И ПОП.НА ОРТ.ПОМ.ФИЛОС ДООЕЛ
КУМАНОВО
ДРУШ.ЗА ИЗРАБ.И ПОП.НА ОРТ.ПОМ.ФИЛОС ДООЕЛ
КУМАНОВО
ДПТС АУДИОМЕДИКА ДООЕЛ
КУМАНОВО
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
ОХРИД
ДПТУ ОПТИКА ЦЕНТАР
ОХРИД
ДОУПТ АНА МАРИЈА
ОХРИД
АУДИОБМ-МК ДОО
ОХРИД
АУДИОБМ-МК ДОО
ОХРИД
АУДИОБМ-МК ДОО
ОХРИД
АКУС-МЕДИКУС ДОО
ОХРИД
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
ПРИЛЕП
ОПТИКА ФОКУС
ПРИЛЕП
ДТДУ ОПТИЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО
ПРИЛЕП
АКУС-МЕДИКУС ДОО
ПРИЛЕП
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
ПРИЛЕП
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
РАДОВИШ
ДОУТ ОПТИК-ФЛЕКС ЈТД
СКОПЈЕ
ДРУШ.ЗА ОЧНА ПРОТЕТИКА ОРСИМ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДПУТ ЕЛЕНИ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПАНОВСКИ
СКОПЈЕ
ТД ОРТОПЕДИЈА ИЛИНДЕН 96 ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
145
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ОЧНА ОПТИКА ГЕТАЛДУС
СКОПЈЕ
ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДПВНТ МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ДТМУ БАУЕРФЕИНД ДООЕЛ
СКОПЈЕ
АУДИОБМ-МК ДОО
СКОПЈЕ
СЛУХ 1-ИЗВОЗ-УВОЗ ДОО
СКОПЈЕ
ОТО- МЕДИКАЛ ВБЦ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
АКУС-МЕДИКУС ДОО
СКОПЈЕ
ТЕМАТ ТОМИСЛАВ ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗСКОПЈЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПРОМЕДИКА ФАРМ
СКОПЈЕ
ПЗУ АПТЕКА ПРОМЕДИКА ФАРМ
СКОПЈЕ
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
ТД ПТУ ОПТИКА АС
СКОПЈЕ
ОРТОПРО ЕТЕР ДОО
СКОПЈЕ
АУДИТИВА ДОО
СТРУМИЦА
АКУС-МЕДИКУС ДОО
СТРУМИЦА
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
СТРУМИЦА
ДПТУ ОПТИКА СФЕРА
ТЕТОВО
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
ТЕТОВО
ДТГМ МИКРОТОНИ ДОООЕЛ
ТЕТОВО
ТДП БЕТА-МЕД ДООЕЛ
ТЕТОВО
ДООЕЛ ОКУЛУС
ВЕЛЕС
ОПТИЧАР МАРИЈА
ВЕЛЕС
ДПТУ ТАЦО ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ ВЕЛЕС
ШТИП
ЦЕНТАР ЗА ОРТОТИКА И ПРОТЕТИКА СЛАВЕЈ АД СКОПЈЕ
146
БЕРОВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ БЕРОВО
БЕРОВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПЕХЧЕВО
БИТОЛА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА
БРОД
ВАЛАНДОВО
ВИНИЦА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА
ГЕВГЕЛИЈА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГЕВГЕЛИЈА
ГОСТИВАР
ЈЗУ ЗД ДР РУСЕ БОШКОВСКИ
ГОСТИВАР
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОСТИВАР
ДЕБАР
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕБАР
ДЕЛЧЕВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ДЕМИР ХИСАР
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ДЕМИР ХИСАР
КАВАДАРЦИ
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИ
КИЧЕВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ КИЧЕВО
КОЧАНИ
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КОЧАНИ
КРАТОВО
КРИВА
ПАЛАНКА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО
КРУШЕВО
ЗДРАВСТЕН ДОМ КРУШЕВО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРИВА ПАЛАНКА
КУМАНОВО
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО
КУМАНОВО
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА С.ЛИПКОВО
НЕГОТИНО
ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО
ОХРИД
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД
ПРИЛЕП
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП
ПРОБИШТИП
РАДОВИШ
РЕСЕН
СВЕТИ НИКОЛЕ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРОБИШТИП
ЗДРАВСТВЕН ДОМ РАДОВИШ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН
ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ
СКОПЈЕ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ
СТРУГА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ
СТРУГА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУГА
СТРУМИЦА
ТЕТОВО
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУМИЦА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ТЕТОВО
ВЕЛЕС
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС
ШТИП
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ШТИП
БИТОЛА
ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА
БИТОЛА
ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС
ГЕВГЕЛИЈА
ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА - НЕГОРЦИ
147
ГЕВГЕЛИЈА
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА
ГОСТИВАР
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ГОСТИВАР
ДЕБАР
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР
ДЕМИР ХИСАР
ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР
ДЕМИР ХИСАР
ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР
КАВАДАРЦИ
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ
КИЧЕВО
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО
КОЧАНИ
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КОЧАНИ
КУМАНОВО
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО
ОХРИД
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД
ОХРИД
ЈЗУ СПЕЦ.БОЛ.ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМА. СВ. ЕРАЗМО ОХ.
ОХРИД
ЗАВОД ЗА ПРЕВ.ЛЕК И РЕХАБ. НА КАРДИО. ЗАБО.ОХРИД
ПРИЛЕП
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП
РЕСЕН
ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТЕШЕВО
СКОПЈЕ
ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
ЈЗУ ИНСТ. БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА
СКОПЈЕ
ЈЗУ ИНСТИТУТИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБ. КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ
СКОПЈЕ
ЈЗУ КЛ.ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ-СВ. НАУМ ОХРИДСКИ-СК.
СКОПЈЕ
ЈЗУ СПЕЦИ.БОЛ. ПО ГИНЕКОЛОГ. И АКУШЕРСТВО ЧАИР
СКОПЈЕ
ЈЗУ УК,ТРАУМ.ОРТ.АНЕС.РЕАН.УРГ.ЦЕН
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВ. КЛ. ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИР.
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕР.КЛИН.ЗА ИНФЕК.БОЛЕС.И ФЕБРИЛ.СОСТОЈБИ
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИ. КЛ. ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИР.
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИ.КЛ. ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛ. ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА
148
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
ПЗУ АЏИБАДЕМ СИСТИНА - КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
СКОПЈЕ
ПЗУ ЕУРОПИАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ
СКОПЈЕ
ПЗУ СИСТИНА - ОФТАЛМОЛОГИЈА
СКОПЈЕ
ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ
СКОПЈЕ
ПЗУ ФИЛИП ВТОРИ
СТРУГА
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУГА
СТРУГА
ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА
СТРУГА
ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА
СТРУМИЦА
ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА
ТЕТОВО
ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО
ТЕТОВО
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЛЕШОК
ВЕЛЕС
ЈЗО ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
ЈЗУ СПЕЦ. БОЛ. БЕЛОД. ЗАБО. И ТУБЕРКУЛОЗА ЈАСЕНОВО
ШТИП
ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП
ГЕВГЕЛИЈА
НЕГОРСКИ БАЊИ ГЕВГЕЛИЈА
ДЕБАР
ПЗУ Спец. бол. по физ. мед. и рех. Дебарски Бањи ЦАПА
СКОПЈЕ
КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО - КАТЛАНОВО
СТРУМИЦА
ЗУ АД "ЦАР САМУИЛ" - БАНСКО
СТРУМИЦА
ЗУ АД "ЦАР САМУИЛ" - БАНСКО
БИТОЛА
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ БИТОЛА
КОЧАНИ
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ
КУМАНОВО
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО
ОХРИД
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ОХРИД
ПРИЛЕП
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП
СКОПЈЕ
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ
СТРУМИЦА
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ТЕТОВО
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО
ВЕЛЕС
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВЕЛЕС
ШТИП
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ШТИП
149
Download

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за здравствена