GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
U smislu odredbi čl. 40., 41., i 44. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 83/09), navodimo sljedeće podatke koji
upotpunjuju objektivan prikaz finansijskog položaja i poslovanja
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
FEBRUAR, 2014. GODINE
SADRŽAJ:
1. Uvodne napomene.................................................................................................................3
2. Poslovanje JZU UKC Tuzla za period I-XII 2013. godine................................................7
2.1. Raspoloživi kapaciteti i fizički obim usluga i izvršenih poslova.................................7
2.2. Zaposleni..................................................................................................................8
2.2.1. Ukupan broj i kvalifikaciona struktura.....................................................8
2.2.2. Prosječno isplaćene plaće na nivou JZU UKC Tuzla................................9
3. Fizički obim usluga i izvršenih poslova.......................................................................10
 Finansijski pokazatelji poslovanja JZU UKC Tuzla za 2013. godinu......................10
4.1. Prihodi ...................................................................................................................12
4.2. Rashodi...................................................................................................................12
4.3. Potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima...................................16

Stopa naplate potraživanja.......................................................................16
4.3.2. Struktura obaveza prema dobavljačima i obaveza po osnovu javnih
prihoda.......................................................................................................17
5. Zaključna razmatranja poslovanja JZU UKC Tuzla za 2013. godinu.....................19
2
1. Uvodne napomene
Sadašnji naziv i organizacioni oblik JZU UKC Tuzla rezultat je usaglašavanja osnivanja i organizovanja
ustanove u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama („Sl. list RBiH”, broj 06/92). Na
osnovu navedene Uredbe, Predsjedništvo Skupštine opštine Tuzla je donijelo Odluku o osnivanju JZU
Klinički centar Tuzla broj 01-1/1582 od 04.12.1992. godine. Pored ostalog, navedenom Odlukom je
utvrđen naziv ustanove: Javna zdravstvena ustanova Klinički centar Tuzla, osnivač: Predsjedništvo
Skupštine opštine Tuzla i sredstva osnivača (kapital) u iznosu od 49.567.276.000 dinara (Rješenje Višeg
suda u Tuzli broj U/I 429/92 od 31.12.1992. godine).
Na osnovu Zakona o preuzimanju prava osnivača nad JZU Klinički centar Tuzla („Sl. novine Tuzlansko
podrinjskog kantona”, broj 9/97) od 1998. godine pravo opštine Tuzla kao osnivača nad Kliničkim
centrom Tuzla preuzela je Skupština Tuzlansko podrinjskog kantona. Pomenutim Zakonom utvrđen je
novi naziv ustanove: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla. Takođe, navedenim
Zakonom JZU UKC Tuzla organizovana je kao Javna zdravstvena ustanova u državnoj svojini sa
svojstvom pravnog lica. U članu 10. Zakona (na osnovu izmjena Zakona, objavljenim u „Službenim
novinama Tuzlanskog kantona”, broj 6/2002) utvrđeno je da imovinu JZU UKC Tuzla čine pokretne i
nepokretne stvari, prava i novac i da je imovina državna svojina, odnosno svojina osnivača.
Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla broj U/I – 1000/98 od 09.06.1998. godine izvršen je upis promjene
firme, promjene osnivača i usklađivanje djelatnosti. Po navedenom Rješenju upisani su slijedeći osnovni
podaci:
- Osnivač: Skupština Tuzlansko podrinjskog kantona;
- Osnivački akt: Zakon o preuzimanju prava osnivača nad JZU Klinički centar Tuzla (“Sl. novine
TPK”, broj 9/97);
- Osnovni kapital: ukupno 64.354.639,85 KM, od toga: objekti i oprema 64.339.993,00 DM i
novčana sredstva 12.086,86 DM i 2.559,99 KM;
- Naziv: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla;
- Skraćeni naziv: JZU UKC Tuzla;
- Sjedište: Tuzla, Trnovac bb.
Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla broj U/I – 629/02 od 26.06.2002. godine izvršena je promjena lica
ovlaštenog za zastupanje. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla broj U/I – 635/03 od 24.06.2003. godine
izvršena je promjena lica ovlaštenog za zastupanje i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom. Rješenjem
Opštinskog suda Tuzla broj 032-0-Reg-06-000770 od 14.06.2006. godine izvršen je upis dijelova
Ustanove koji imaju ovlaštenja i prava u pravnom prometu.
Prema Izvodu iz sudskog registra Općinskog suda u Tuzli od 11.08.2008. godine osnivači subjekta upisa i
udjeli su: Skupština Tuzlansko podrinjskog kantona Tuzla s visinom udjela objekti i oprema
64.339.993,00 DM i novčana sredstva 12.086,86 DM i 2.559,99 KM.
Na osnovu Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad JZU UKC Tuzla, donesene od strane Skupštine
Tuzlanskog kantona, koja je zavedena pod brojem: 01-02-541-2/13 od 26.07.2013. godine (Sl.novine
Tuzlanskog kantona broj:12/13) i Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim
bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine, donesene od strane Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine, koja je zavedena pod brojem: 01-02-02-822/13 od 25.07.2013. godine (Sl.novine Federacije
Bosne i Hercegovine broj: 67/13), suosnivačka prava nad JZU UKC Tuzla preuzeta su od strane
Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
JZU UKC Tuzla je registrovana kod Federalnog zavoda za statistiku na osnovu Obavještenja o
razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti broj: 07-32.5-52581/13 od 14.02.2013. godine, djelatnost
Bolnica (šifra djelatnosti 86.10) kao osnovna djelatnost Ustanove.
Porezna uprava FBiH – Kantonalni ured Tuzla ispostavila je Uvjerenje o poreznoj registraciji od
30.07.2003. godine kojim je Ustanovi dodjeljen identifikacioni broj: 4209390440007.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka ispostavila je Uvjerenje o registraciji obveznika
poreza na dodanu vrijednost broj 04/1-17-UP/1-PDV-2214-1/06 od 28.12.2006. godine kojim je Ustanovi
dodjeljen identifikacioni broj obveznika poreza na dodanu vrijednost: 209390440007.
Upravni odbor JZU UKC Tuzla je usvojio prečišćeni tekst Statuta JZU UKC Tuzla koji je zaveden pod
brojem: 01-1255-3/12 na sjednici održanoj dana 26.12.2012. godine.
3
Ustanova posluje pod nazivom „Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar” Tuzla (JZU
UKC Tuzla).
Sjedište Ustanove je u Tuzli, ulica Trnovac bb.
Saglasno Zakonu i Standardnoj klasifikaciji djelatnosti, djelatnost Ustanove je:
 38.22 Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada;
 86.10 Djelatnosti bolnica;
 86.22 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse;
Sredstva za rad Ustanove ostvaruju se:


Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Federacije, odnosno kantona;
Ugovorom sa nadležnim Ministarstvom zdravstva koji se na osnovu zakona finansiraju iz budžeta
Federacije, odnosno kantona;
 Ugovorom sa fakultetima i drugim visokim školama zdravstvenog usmjerenja;
 Ugovorom po osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;
 Iz sredstava Osnivača u skladu sa aktom o osnivanju;
 Iz sredstava budžeta Federacije, kantona, odnosno općine;
 Iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite;
 Slobodnom prodajom usluga na tržištu i
 Iz drugih izvora, na način i pod uvjetima određenim Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom
Ustanove.
Za obavljanje medicinskih poslova Ustanova ima dvadeset pet organizacionih jedinica, a za obavljanje
zajedničkih medicinskih i nemedicinskih poslova, odnosno stručnih i administrativnih poslova Ustanova
ima jedanaest sektora i službi.
Rješenjem Vlade TK, broj: 02/1-34-16032/10 od 10.06.2010. godine, imenovan je Upravni odbor JZU
UKC Tuzla, na period od 4 godine, u slijedećem sastavu: Izet Džananović-predsjednik; Sead
Osmančević-član; Nizama Hamzić-član; Vahid Tursunović-član; Mithat Tabaković-član; Dragan Piljićčlan i Dženita Ljuca-član.
Rješenjem Vlade TK, broj: 02/1-34-17230-1/2011 od 08.09.2011. godine, razriješen je Upravni odbor
imenovan Rješenjem Vlade TK, broj: 02/1-34-16032/10 od 10.06.2010. godine, u slijedećem sastavu: Izet
Džananović-predsjednik; Sead Osmančević-član; Nizama Hamzić-član; Vahid Tursunović-član; Mithat
Tabaković-član; Dragan Piljić-član i Dženita Ljuca-član.
Rješenjem Vlade TK, broj: 02/1-34-17230/2011 od 08.09.2011. godine, imenovan je privremeni Upravni
odbor JZU UKC Tuzla, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog
Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 60 dana, u slijedećem sastavu: Dragan Keserpredsjednik; Nedim Musić-član; Amer Odobašić-član; Izet Džananović-član; Mario Križić-član; Mithat
Tabaković-član i Dženita Ljuca-član.
Rješenjem Vlade TK, broj: 02/1-34-17230-2/11 od 04.11.2011. godine, imenovan je privremeni Upravni
odbor JZU UKC Tuzla, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog
Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 60 dana, u slijedećem sastavu: Dragan Keserpredsjednik; Nedim Musić-član; Amer Odobašić-član; Izet Džananović-član; Mario Križić-član; Mithat
Tabaković-član i Dženita Ljuca-član.
Rješenjem Vlade TK, broj: 02/1-34-2673/12 od 20.01.2012. godine, imenovan je Upravni odbor JZU
UKC Tuzla, na period od četiri godine, u slijedećem sastavu: Amer Odobašić-predsjednik; Mithat
Tabaković-član; Dragan Keser-član; Denijal Tulumović-član; Nedim Musić-član; Mario Križić-član i
Fahir Subašić-član.
Rješenjem Vlade TK, broj: 02/1-34-40828/12 od 24.08.2012. godine imenovan je privremeni Upravni
odbor JZU UKC Tuzla do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog
Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 60 dana, u slijedećem sastavu: Enes Huseinagićpredsjednik, Amer Odobašić-član, Mario Križić-član, Nedim Musić-član, Nerminka Aljukić-član, Fikret
Suljkanović-član, Sead Šerak-član.
Rješenjem Vlade TK, broj: 02/1-34-53409/12 od 18.10.2012. godine imenovan je privremeni Upravni
odbor JZU UKC Tuzla do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog
4
Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 60 dana, u slijedećem sastavu: Enes Huseinagićpredsjednik, Amer Odobašić-član, Mario Križić-član, Nedim Musić-član, Nerminka Aljukić-član, Fikret
Suljkanović-član, Sead Šerak-član.
Rješenjem Vlade TK, broj: 02/1-34-59953/12 od 13.12.2012. godine imenovan je privremeni Upravni
odbor JZU UKC Tuzla do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog
Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 60 dana, u slijedećem sastavu: Enes Huseinagićpredsjednik, Amer Odobašić-član, Mario Križić-član, Nedim Musić-član, Nerminka Aljukić-član, Fikret
Suljkanović-član, Sead Šerak-član.
Rješenjem Vlade TK, broj: 02/1-34-002357/13 od 01.02.2013. godine imenovan je privremeni Upravni
odbor JZU UKC Tuzla do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog
Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 60 dana, u slijedećem sastavu: Enes Huseinagićpredsjednik, Belkisa Joldić-član, Mario Križić-član, Nedim Musić-član, Nerminka Aljukić-član, Fikret
Suljkanović-član, Sead Šerak-član.
Rješenjem Vlade TK, broj: 02-1-05-21796-9/12 od 19.03.2013. godine imenovan je Upravni odbor JZU
UKC Tuzla na period od četiri godine u slijedećem sastavu: Enes Huseinagić-predsjednik, Belkisa Joldićčlan, Mario Križić-član, Nedim Musić-član, Nerminka Aljukić-član, Fikret Suljkanović-član, Sead Šerakčlan.
Okolnosti, faktori, uslovi i specifičnosti vezane za djelatnost Ustanove koje su uticale na poslovanje
i ostvarivanje rezultata poslovanja za period I-XII 2013. godine
 S obzirom da su ugovorena sredstva sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za
paušal u 2013. godini iznosila 68.741.445,00 KM, a ostvarena u iznosu od 67.336.885,64 KM,
ukupna zadržana sredstva po ovom osnovu iznose 1.404.559,36 KM (2%).
Manji prihodi i nemogućnost formiranja potraživanja u prethodno navedenom iznosu. Isto je
generisalo povećanjem obaveza prema dobavljačima u odnosu na 31.12.2012. godine.
 JZU UKC Tuzla iz tekućih sredstava ne može obezbjediti sredstva za investicijsko ulaganje, kao
što je i vraćanje anuiteta po osnovu Kredita za Plavu Bolnicu i Radioterapiju (član 13., Zakona o
zdravstvenoj zaštiti broj: 46/10 od 02.08.2010. godine). Na osnovu Sporazuma o otpuštanju duga
broj: 07/1-14-31529/13 i Protokola broj: 07/1-14-31527/13 od 24.12.2013. godine za 2013.godinu
izvršeno je vraćanje anuiteta i to glavnice dospjeća na dan 09.06.2013. godine u iznosu od
1.529.226,24 KM i dio glavnice dospjeća na dan 09.12.2013. godine u iznosu od 794.549,95 KM,
što ukupno čini 2.323.776,19 KM.
Iz tekućih sredstava JZU UKC Tuzla je na račun Budžeta TK uplaćeno na dan 26.12.2013. godine
917.048,32 KM (odnosi se na kamate po dospjeću od 09.06.2013. god u iznosu od 96.862,79 KM
i od 09.12.2013. godine u iznosu od 85.509,24 KM i dio glavnice od 09.12.2013. godine u iznosu
od 734.676,29 KM).
 Ne doznačavanje sredstava za vršenje osnivačkih prava nad JZU UKC Tuzla u skladu sa
Odredbama člana 13., stav 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine
(Sl.novine FBiH 46/10)
Ista obuhvataju sredstva za:
 investicijsko ulaganje
 investicijsko tekuće održavanje ustanove-prostora, medicinske i nemedicinske opreme i
prevoznih sredstava.
 informatizaciju zdravstvene djelatnosti u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene
zaštite za područje kantona, uz usaglašen prijedlog kantonalnog ministra i kantonalnog ministra
finansija.
5
 Na poslovanje u 2013. godini su negativno uticala i nedostajuća sredstva po osnovu finansiranja
prava utvrđenih Osnovnim paketom zdravstvenih prava i to Osnovnog paketa za neosigurana lica
(član 12., Zakona o zdravstvenoj zaštiti broj: 46/10 od 02.08.2010. godine). Neobezbjeđena
nedostajuća sredstva za finansiranje Osnovnog paketa za neosigurana lica značajno povećavaju
troškove Ustanove, te otežavaju likvidnost. Vrijednost pruženih zdravstvenih usluga
neosiguranim licima za period 2007.-2013. godina iznosila je 17.633.755,53 KM.
 Podbačaj plana prihoda fakturisane realizacije ostvarene u iznosu od 8.910.568,16 KM (podbačaj
plana od 11,88%).
 Troškovi amortizacije iznosili su 7.599.309,56 KM.
6
2. Poslovanje JZU UKC Tuzla za 2013. godinu
2.1. Raspoloživi kapaciteti
Broj kreveta, iskorištenost posteljnog fonda i dnevno slobodni kreveti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi
Univerzitetski klinički centar Tuzla u 2013. godini po organizacionim jedinicama u odnosu na isti
izvještajni period prethodne godine dati su u narednoj tabeli:
R/B
ORGANIZACIONA JEDINICA
1
2
P ROSJEČAN BROJ
KREVET A
ISKORIŠT ENOST
KAP ACIT ET A
DNEVNO SLOBODNI
KREVET I
INDEX
8/7 (%)
I - XII
I - XII
I - XII
2012.
I - XII
2013.
I - XII
2012.
I - XII
2013.
2012.
2013.
3
4
5
6
7
8
9
1 Klinika za interne bolesti
191
191
85,26
85,28
28,15
28,12
99,89
2 Klinika za hirurgiju
121
121
63,65
63,58
43,98
44,07
100,20
3 Klinika za kardiovaskularne bolesti
65
65
38,63
39,30
39,89
39,45
98,90
4 Klinika za ortopediju i traumatologiju
81
81
65,01
64,01
28,34
29,15
102,86
5 Klinika za neurohirurgiju
30
30
50,15
50,39
14,95
14,88
99,53
6 Klinika za bolesti uha, grla i nosa
Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu
7 hirurgiju
41
41
36,18
37,18
26,17
25,76
98,43
30
30
40,12
41,78
17,96
17,47
97,27
8 Klinika za očne bolesti
39
39
69,72
63,33
11,81
14,30
121,08
9a Ginekologija
59
59
36,91
34,56
37,22
38,61
103,73
9b Akušerstvo
55
55
75,47
73,96
13,49
14,32
106,15
9c Dječiji box
Klinika za ginekologiju i akušerstvo (9a9 9c)
Klinika za anesteziologiju i
10 reanimatologiju
65
65
40,06
42,21
38,96
37,56
96,41
179
179
49,90
49,44
89,67
90,49
100,91
31
31
52,55
53,06
14,71
14,55
98,91
11 Klinika za dječije bolesti
126
126
36,29
39,73
80,27
75,94
94,61
12 Klinika za zarazne bolesti
60
60
58,13
58,02
25,12
25,19
100,28
13 Klinika za neurologiju
50
50
85,77
84,13
7,11
7,94
111,67
14 Klinika za psihijatriju
70
70
84,10
84,83
11,13
10,62
95,42
15 Klinika za plućne bolesti
94
94
92,40
87,53
7,14
11,72
164,15
16 Klinika za kožne bolesti
Klinika za fizikalnu medicinu i
17 rehabilitaciju
Klinika za onkologiju, hematologiju i
18 radioterapiju
16
16
59,78
56,18
6,43
7,01
109,02
50
50
96,51
95,67
1,74
2,17
124,71
47
47
86,14
92,59
6,51
3,48
53,46
19 Centar palijativne njege (hospis)
21
21
54,06
46,90
9,65
11,15
115,54
1.342
1.342
64,92
64,72
470,73
473,46
100,58
UKUPNO
Smanjenje iskorištenosti posteljnog fonda rezultat je organizovanja dnevne bolnice i dnevne hirurgije, kao
i otpuštanja preko vikenda pacijenata koji ne zahtijevaju intenzivan bolnički tretman.
7
2.2. Zaposleni
2.2.1. Ukupan broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih
Ukupan broj zaposlenika na dan 31.12.2013. godine iznosio je 2.474 zaposlenika, što je za 10 zaposlenika
manje u odnosu na broj zaposlenika na dan 31.12.2012. godine.
R/B
KVALIFIKACIJA
STANJE NA DAN
31.12.2012.
PLAN 2013.
1
2
3
4
I
Zdravstveni radnici
1.
Doktori medicine
1.756
100,23
465
474
466
100,22
44
44
55
125,00
358
356
363
101,40
Specijalizanti
53
53
36
67,92
Doktori medicine
10
21
12
120,00
7
8
8
114,29
Farmaceuti i biohemičari
Diplomirani farmaceuti i biohemičari
-
1
Specijalisti
III
-
7
7
8
114,29
1.237
1.232
100,00
VSS
102
101
119
116,67
VŠ
51
49
44
86,27
1.079
1.087
1.069
99,07
Zdravstveni saradnici
48
51
50
104,17
VSS
42
45
44
104,76
VŠ
6
6
6
100,00
SSS
II
-
1.232
M edicinski tehničari
SSS
4.
6
1.770
Specijalisti
3.
5
1.752
Subspecijalisti
2.
STANJE NA DAN INDEX (%)
31.12.2013.
5/3
-
-
Stručno administrativni poslovi
-
-
732
723
718
98,09
1 VSS
54
54
56
103,70
2 VŠ
10
10
10
100,00
3 SSS
178
176
174
97,75
4 VKV
51
51
51
100,00
5 KV
77
75
76
98,70
6 PK
169
164
161
95,27
7 NK
193
193
190
98,45
2.484
2.493
2.474
99,60
UKUPNO (I+II)
Promjena ukupnog broja zaposlenika nastala je iz slijedećih razloga:
 Prijem devet VSS dr.medicine, 1 VSS zdravstveni saradnik (tehnolog/biolog), 1 VSS
sanitarni inžinjer, 1 VSS Diplomirani farmaceut, 2 zdravstvena saradnika (psiholog) i 24 SSS
medicinskih tehničara;
 Vraćanje sa mirovanja jednog ljekara VSS dr.med.subspecijalista i vraćanje sa neplaćenog
odsustva jedne SSS medicinske sestre, dok je za 1 ljekara VSS dr.med.specijalista zaključeno
mirovanje radnog odnosa;
8
 Uslov za odlazak u penziju ispunili su jedan VSS dr.med.subspecijalista, tri VSS
dr.med.specijalista, dva VSS medicinska saradnika, dva VŠ medicinska tehničara, i dva VSS
Dipl. medicinska tehničara, četrnaest SSS medicinskih tehničara, tri SSS stručnoadministrativna saradnika, dva KV-stručno-administrativna saradnika, šest PK stručnoadministrativna saradnika, 3 NK stručno-administrativna saradnika;
 Zaključen je sporazumni prekid Ugovora o radu četiri ljekara VSS dr.med.specijalista, i četiri
SSS medicinska tehničara;
 Prestanak radnog odnosa po osnovu smrti 1 SSS medicinski tehničar i VK administrativni
saradnik;
 Zaključeno je neplaćeno odsustvo za jednog SSS medicinskog tehničara.
Fluktuacija kadra po kvalifikacijama nastala je po osnovu priznavanja subspecijalizacija, dobijanja statusa
subspecijalista, polaganja specijalističkog ispita, dobijanja specijalizacija, raspoređivanja zaposlenika VŠ
na VSS, raspoređivanje zaposlenika SSS na VSS i slično.
2.2.2. Prosječno isplaćene neto plaće
Na dan 31.12.2013. godine, najniža isplaćena plaća u JZU UKC Tuzla bila je 351,54 KM, a najviša
isplaćena plaća bila je 4.753,83 KM.
Prosječno isplaćena neto plaća u JZU UKC Tuzla za 2011. godinu iznosila je 1.074,37 KM, a za 2012.
godinu iznosila je 1.095,82 KM, za 2013. godinu iznosila je 1.162,31 KM.
Prosječna naknada za topli obrok po zaposleniku iznosila je 14,00 KM dnevno. Kako je članom 43. iz
Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji
Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 61/07), regulisano da
se obračun i isplata regresa vrši pod uslovom da zdravstvena Ustanova – poslodavac nije prethodnu
godinu zavšila sa gubitkom, to se obračun i isplata regresa nije ni vršila.
Rashodi po osnovu ostalih primanja zaposlenih, topli obrok i drugi rashodi, grupa 524
Ova vrsta rashoda u ovom izvještajnom periodu ostvarena je u iznosu od 8.681.430,67 KM. Ova grupa
rashoda čini 8,40% ukupno ostvarenih rashoda. Njihovo ostvarenje u odnosu na isti izvještajni period
prethodne godine, bilježi povećanje za 14,04%, a u odnosu na plan ostvarenje je zabilježeno sa 101,90%.
Strukturu ove vrste rashoda čine:







Naknade za topli obrok sa iznosom od 7.347.125,65 KM,
Naknada za prevoz zaposlenih sa iznosom od 1.091.041,66 KM,
Otpremnine prilikom odlaska u penziju sa iznosom od 90.501,50 KM,
Jubilarne i druge naknade zaposlenima sa iznosom od 4.003,64 KM,
Liječenje, lijekovi i nabavka ortopedskih pomagala sa iznosom od 450,00 KM,
Novčane pomoći u slučaju smrti zaposlenih ili člana porodice sa iznosom od 5.046,22 KM,
Novčane pomoći i naknade zaposlenima i članovima porodice po ostalim slučajevima sa iznosom
od 1.650,00 KM,
 Sredstva za magisterije i doktorate (interni Pravilnik Ustanove) sa iznosom od 55.300,00 KM,
 Troškovi edukacije sa iznosom od 86.312,00 KM.
9
3. Fizički obim usluga i izvršenih poslova
Parametri ostvarenja programskih zadataka za period I-XII 2013. godine pokazuju da je godišnji program
izvršen sa 100,83%.
U periodu januar - decembar 2013. godine, JZU UKC Tuzla je ostvarila slijedeće parametre Programa
rada:
 Ukupno 3.197.745 pregleda i usluga ili za 3,40% više u odnosu na isti period prethodne godine, a
godišnji plan je izvršen sa 101,04%,
 Hospitalizirano je 45.779 bolesnika što je za 0,21% manje u odnosu na isti period prethodne
godine, a plan je izvršen sa 98,53%,
 Bolnoopskrbnih dana je bilo 317.019 ili za 0,58% manje u odnosu na isti period prethodne
godine, a plan je ostvaren sa 99,26%,
 Prosječna dužina liječenja ostvarena je u trajanju od 6,92 dana i veća je za 0,73% od planirane, a
od ostvarene u periodu I-XII 2012. godine je manja za 0,43%,
 Ukupno je izvršeno 24.666 različitih operacija (18.833 za ležeće bolesnike što je za 0,38% manje
u odnosu na isti period prethodne godine i 5.833 za ambulantne što je za 0,14% više u odnosu na
isti period prethodne godine).
4. Finansijski pokazatelji poslovanja
Parametri finansijskog poslovanja za 2013. godinu ostvareni su kako slijedi:
 Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 100.672.064,59 KM, a plan je izvršen sa 96,28%,
odnosno podbačaj plana od 3,72%.
Prihodi od operativnih aktivnosti ostvareni su u iznosu od 96.063.811,57 KM i manji su u odnosu na
plansku projekciju za 3,03%.
Na osnovu člana 21. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Upravni odbor Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 21.01.2013. godine je donio Odluku o
konačnom obračunu naknade na ime realizacije Programa zdravstvene zaštite za 2013. godinu, broj: 0105-1-13/14. Ovom Odlukom utvrđena je ukupna naknada za izvršenje ugovorenih Programa zdravstvene
zaštite u 2013. godini u visinu od 98% od ugovorene naknade.
S obzirom da su sredstva sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za paušal u 2013.
godini ugovorena u iznosu od 68.741.445,00 KM, a ostvarena u iznosu od 67.336.885,64 KM, ukupna
zadržana sredstva po ovom osnovu iznose 1.404.559,36 KM (2%).
U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ova vrsta prihoda bilježi rast za 3,09%.
Prihodi od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona su ostvarili podbačaj plana od 3,15%.
Podbačaj u ukupnim prihodima od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je kod Prihoda
od redovnog transfera ostvarenog u iznosu od 67.336.885,64 KM, realiziran je podbačaj plana od 2,04%
(1.403.114,36).
Prihodi od CT usluga su ostvareni u 2013. godini u iznosu od 1.639.435,46 KM, odnosno realiziran je
podbačaj plana od 17,20% (340.564,54 KM).
Prihodi od magnetne rezonanse su ostvareni u 2013. godini u iznosu od 980.971,75 KM, odnosno
realiziran je podbačaj plana od 13,19% (149.028,25 KM).
Prihodi od vanbolničkih lijekova su ostvareni u iznosu od 854.927,92 KM, odnosno realiziran je podbačaj
plana od 23,77% (266.598,08 KM).
Prihodi od kohlearnih inplantata i rehabilitacije su ostvareni u iznosu od 69.287,50 KM, odnosno
realiziran je podbačaj plana od 13,39% (10.712,50 KM).
Prihodi od rane amniocinteze su ostvareni u iznosu od 60.679,99 KM, odnosno realiziran je podbačaj
plana od 38,08% (37.320,01 KM).
Prihodi od ortopedskih pomagala, sočiva i prevoza su ostvareni u iznosu od 1.010.252,77 KM, odnosno
realiziran je podbačaj plana od 11,54% (131.747,23 KM).
10
Prihodi od fakturisane realizacije koje JZU UKC Tuzla ostvari pružajući zdravstvene usluge
osiguranicima iz drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta i Republike Srpske
manji su u odnosu na plansku projekciju za 11,88%, zbog upućivanja pacijenata ka drugim centrima
sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.
Prihodi od Zavoda za osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine, manji su od plana za
1,75%. Federalni fond solidarnosti je osporio fakture u ukupnom iznosu od 735.668,20 KM zbog
prekoračenja obima usluga iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije, ortopedije, radioterapije i pruženih
zdravstvenih usluga povratnicima.
Prihodi od neoperativne aktivnosti planirani su u iznosu od 5.498.050,00 KM, a ostvareni u iznosu od
4.608.253,02 KM, odnosno realiziran je podbačaj plana od 16,18% (889.796,98 KM).
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na otpust duga za kredit „Plava bolnica i Radioterapija“, odnosno
izvršene su uplate za 2013. godinu u iznosu od 2.323.776,19 KM, te na prihode od donacija ostvarene u
iznosu od 1.980.072,10 KM.
 Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 103.373.973,72 KM, a plan je izvršen sa 98,87%,
 Porez na dobit 2013. godine u iznosu od 1.142,20 KM (porez po osnovu oporezivih prihoda kao
što su prihodi od zakupa, škola UZ, tendera, prihodi po nalogu tužilaštva, časopisa, refundacije
troškova telefona i parkinga),
 Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.703.051,33 KM,
11
4.1. Prihodi
OST VARENO
R/B
EKON.
KOD
OPIS
PLAN 2013.
1
2
3
4
1
2
Prihodi od operativne
I
aktivnosti (1)
Vrijednost pruženih
611 usluga
Prihodi od neoperativne
II
aktivnosti (2-12)
Prihodi od naplate štete
650 od osiguravajućih društava
3
651 Prihodi od zakupa
4
652 Prihodi od donacija
5
Ostali prihodi po drugim
659 osnovama
6
661 Prihodi od kamata
7
INDEX (%)
I - XII 2012.
I - XII 2013.
´6/4
´6/5
5
6
7
8
UČEŠĆE (%)
PLAN I - XII
2013.
2013.
9
10
99.062.600,00
92.246.902,62
96.063.811,57
96,97
104,14
94,74
95,43
99.062.600,00
92.246.902,62
96.063.811,57
96,97
104,14
94,74
95,43
5.498.050,00
8.123.487,99
4.608.253,02
83,82
56,73
5,26
4,57
0,00
0,00
-
2.053,61
-
-
-
60.000,00
35.760,00
63.351,00
105,59
177,16
0,06
0,06
1.976.000,00
2.080.689,22
1.980.072,10
100,21
95,16
1,89
1,97
500,00
420,13
495,31
99,06
117,89
0,00
0,00
68.000,00
31.538,38
71.187,42
104,69
225,72
0,06
0,06
662 Pozitivne kursne razlike
3.050,00
6,84
2.487,77
81,57
0,00
0,00
8
669 Ostali finansijski prihodi
3.310.500,00
5.943.708,12
2.334.521,70
70,52
39,28
3,17
2,32
9
Dobici (prihodi) od
675 prodaje materijala
20.000,00
1.695,80
14.164,08
70,82
835,24
0,02
0,01
15.417,09
19.856,03
128,79
0,00
0,02
50.000,00
10.872,20
68.460,42
136,92
629,68
0,05
0,07
10.000,00
1.326,60
53.657,19
536,57
0,01
0,06
104.560.650,00 100.370.390,61 100.672.064,59
96,28
100,00
100,00
676 Viškovi
10
-
Naplaćena otpisana
677 potraživanja
Otpis obaveza, ukinuta
rezervisanja i ostali
679 prihodi
11
12
UKUPNO
-
-
100,30
4.2. Rashodi
OST VARENO
R/B
EKON.
KOD
OPIS
PLAN 2013.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
T roškovi sirovina i
511 materijala
512 T roškovi energije i goriva
Ot pis sitnog inventara i
514 auto guma
520 T roškovi plaća
T roškovi ostalih primanja
zaposlenih, t opli obrok,
prevoz, naknade i
materijalna prava
524 zaposlenih
T roškovi naknada
članovima odbora, komisija
527 i slično
INDEX (%)
I - XII 2012.
I - XII 2013.
´6/4
´6/5
5
6
7
8
UČEŠĆE (%)
P LAN I - XII
2013.
2013.
9
10
26.844.700,00
28.361.335,14
27.844.564,28
103,72
98,18
25,68
26,94
2.105.000,00
2.070.578,46
2.032.419,29
96,55
98,16
2,01
1,97
75.000,00
170.740,08
119.372,23
159,16
69,91
0,08
0,11
54.000.000,00
50.709.244,44
53.747.460,22
99,53
105,99
51,64
51,99
8.519.500,00
7.612.857,74
8.681.430,67
101,90
114,04
8,16
8,40
40.250,00
32.940,55
46.056,40
114,43
139,82
0,03
0,04
12
OST VARENO
R/B
EKON.
KOD
OPIS
P LAN 2013.
1
2
3
4
9
T roškovi naknada ostalim
529 fizičkim licima
T roškovi usluga izrade i
530 dorade učinaka
T roškovi transportnih
531 usluga
10
532 T roškovi usluga održavanja
11
12
533 T roškovi zakupa
T roškovi reklame i
535 sponzorstva
13
539 T roškovi ostalih usluga
14
7
8
15
16
17
18
INDEX (%)
I - XII 2012.
I - XII 2013.
´6/4
´6/5
5
6
7
8
UČEŠĆE (%)
P LAN I - XII
2013.
2013.
9
10
30.000,00
55.922,84
34.257,45
114,19
61,26
0,03
0,03
12.165,00
13.130,32
10.684,40
87,83
81,37
0,01
0,01
0,00
0,00
1.350.000,00
-
1.275.490,56
2.815,97
1.380.198,01
102,24
108,21
1,28
1,34
11.500,00
11.954,40
11.731,14
102,01
98,13
0,01
0,01
25.200,00
100,00
0,02
0,02
25.200,00
-
-
-
-
-
143.600,00
57.559,76
51.578,77
35,92
89,61
0,14
0,05
540 T roškovi amortizacija
T roškovi neproizvodnih
550 usluga
7.700.000,00
8.150.951,27
7.599.309,56
98,69
93,23
7,36
7,35
776.000,00
835.854,76
723.164,65
93,19
86,52
0,74
0,69
551 T roškovi reprezentacije
T roškovi premije
552 osiguranja
14.500,00
15.715,50
16.719,36
115,31
106,39
0,02
0,02
5.000,00
2.452,00
2.452,00
49,04
100,00
0,01
0,00
2.000,00
2.638,26
1.832,68
91,63
69,47
0,00
0,00
145.090,00
154.370,03
148.905,62
102,63
96,46
0,14
0,15
437.325,00
393.493,03
433.945,27
99,23
110,28
0,42
0,42
2.500,00
1.557,19
1.899,58
75,98
121,99
0,00
0,00
89.170,00
94.114,44
25.462,87
28,56
27,06
0,09
0,03
75.000,00
127.000,45
73.066,40
97,42
57,53
0,07
0,07
22
553 T roškovi platnog prometa
T roškovi poštanskih i
554 telekomunikacijskih usluga
T roškovi poreza, naknada,
taksi i drugih dažbina na
555 teret pravnih lica
T roškovi članskih
556 doprinosa i sličnih obaveza
Ostali nematerijalni
559 troškovi
23
561 Rashodi kamata
24
562 Negativne kursne razlike
2.500,00
1.628,69
4.180,52
167,22
256,68
0,00
0,00
25
569 Ostali finansijski rashodi
Rashodi od operativne
I
aktivnosti (1-25)
Gubici od prodaje i
rashodovanja stalnih
570 sredstava
270.500,00
1.106.683,52
234.696,60
86,76
21,21
0,26
0,23
102.676.500,00 101.261.029,40 103.250.587,97
100,56
101,96
98,20
99,87
62,99
88,66
0,01
0,01
102,93
0,00
0,01
1,68
0,00
0,11
0,11
0,00
0,00
19
20
21
26
27
28
29
30
576 Manjkovi
Rashodi po osnovu
ispravke vrijednosti i otpisa
578 potraživanja
Rashodovanja i gubici na
zalihama materijala i robe i
579 ostali rashodi
Umanjenje vrijednosti
materijalnih stalnih
581 sredstava
Rashodi od neoperativne
aktivnosti (26-30)
II
UKUPNO
10.000,00
-
1.759.150,00
115.000,00
6.298,75
5.585,75
5.749,43
-
-
-
-
319.491,71
1.884.150,00
7.104,53
332.181,99
109.073,33
2.264,24
94,85
-
-
34,14
-
123.385,75
6,55
37,14
1,80
0,13
104.560.650,00 101.593.211,39 103.373.973,72
98,87
101,75
100,00
100,00
13
Rashodi od naknada članovima odbora, komisija i slično, grupa 527
Troškovi naknada članovima odbora, komisija i slično u iznosu od 46.056,40 KM, čiju strukturu čine:







Troškovi naknada članovima Upravnog odbora u iznosu od 32.020,45 KM,
Troškovi naknada članovima Komisije za duševne smetnje u iznosu od 5.226,54 KM,
Troškovi naknada članovima Komisije za lijekove u iznosu od 2.110,40 KM,
Troškovi naknada članovima Etičkog komiteta u iznosu od 2.061,26 KM,
Troškovi naknada članovima Komisije za sprovođenje transplant postupaka 1.864,86 KM,
Troškovi naknada članovima Komisije za poboljšanje kvaliteta u iznosu od 1.398,73 KM,
Troškovi naknada članovima Komisije za prigovore pacijenata u iznosu od 1.374,16 KM,
Rashodi od naknada ostalim fizičkim licima, grupa 529
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima u iznosu od 34.257,45 KM, čiju strukturu čine:
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu “V škola proksimalne dijagnostičke endoskopije” u
iznosu od 8.557,28 KM,
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu “Nasilje nad djecom i vršnjačko zlostavljanje” u
iznosu od 11.930,22 KM,
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu za obavljanje sistematskih i periodičnih pregleda u
iznosu od 4.881,64 KM,
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu XVIII Stručni sastanak pedijatara – Aktuelni
hirurški problemi u djece i adolescenata u iznosu od 2.298,42 KM,
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu za projekat Invazivno interventnih dijagnostičko
terapijskih procedura na krvnim sudovima mozga u iznosu od 2.200,00 KM,
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu za provjeru sposobnosti rukovanja oružjem
Unutarnje službe zaštite u iznosu od 1.111,25 KM,
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu Supervizija za transplantaciju bubrega na Klinici
za interne bolesti u iznosu od 1.075,71 KM,
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu za izradu nove verzije časopisa “Pedijatrija danas”
u iznosu od 587,97 KM,
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu Supervizija za preoperativnu pripremu
laparoskopskom metodom u iznosu od 542,89 KM,
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu - transplant program hirurgije u iznosu 542,89 KM,
 Troškovi naknade po osnovu ugovora o djelu za obuku Službe za unutarnju zaštitu u iznosu od
529,18 KM.
Rashodi od troškova reprezentacije, grupa 551
Troškovi reprezentacije su iskazani u ukupnom iznosu od 16.719,36 KM i isti predstavljaju troškove
nastale po osnovu održavanja kongresa kao i sastanaka (isti su se finansirali iz prihoda koji je ostvaren po
osnovu održavanja kongresa i sastanaka ), iznos reprezentacije po nalogu Direktora iskazan je u iznosu od
616,50 KM.
Negativni efekti PDV-a
Od momenta uvođenja PDV-a, isti ima negativne efekte na poslovanje Ustanove, putem povećanja
troškova poslovanja i generisanja nelikvidnosti. Ovaj porast troškova usljed negativnih efekata od
momenta uvođenja PDV-a (2006.-2013.), iskazan je povećanjem troškova poslovanja i povećanjem
obaveza prema dobavljačima koji za pomenuti period iznosi 44.514.699,25 KM, a za period I-XII
2013.godine, povećanjem troškova poslovanja i obaveza prema dobavljačima u iznosu 4.839.187,53 KM.
14
Amortizacija
Na dan 31.12.2013. godine, amortizacija je bila evidentirana u iznosu od 7.599.309,56 KM i to kako
slijedi:
CT O
NAZIV
ST OP A
(%)
NABAVNA
VRIJEDNOST
P OČET NA IV
T EKUĆA
AMORT IZ.
UKUP NA IV
SADAŠNJA
VRIJEDNOST
ST EP EN
NEOT P ISANOST I
(sadašnja/nabavna)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ulaganja na
tuđim stalnim
´013 sredstvima
Ostala
nematerijalna
´014 sredstva
Građevinski
objekti i
´021 put evi
´022
´023
´024
´026
1,50
618.953,81
46.804,64
10.091,23
56.895,87
562.057,94
90,81
14,30
4.173.680,37
2.016.781,19
600.104,00
2.616.885,19
1.556.795,18
37,30
95.694.114,70 34.580.604,94 1.348.049,94
35.928.654,88 59.765.459,82
62,45
95.153.926,01 34.459.773,05 1.327.171,52
35.786.944,57 59.366.981,44
62,39
Zgrade
1,50
P utevi
P ost rojenja i
oprema
Alati,
pogonski i
kancelarijski
namješt aj
T ransportna
sredstva
St ambene
zgrade i
stanovi
4,00
UKUP NO
540.188,69
120.831,89
20.878,42
141.710,31
398.478,38
73,77
55.132.397,85 16.707.696,03
23,26
12,50
71.840.093,88 49.876.904,38 5.255.493,47
12,50
11.507.169,29
8.705.464,12
369.723,83
9.075.187,95
2.431.981,34
21,13
10,00
960.398,52
915.528,32
13.759,20
929.287,52
31.111,00
3,24
1,50
138.434,00
47.617,48
2.087,89
49.705,37
88.728,63
64,09
184.932.844,57 96.189.705,07 7.599.309,56 103.789.014,63 81.143.829,94
15
4.3. Potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima
4.3.1. Stopa naplate potraživanja
Stopa naplate redovnih potraživanja
R/B
DUŽNIK
1
2
1 CENT RI ZA SOCIJALNI RAD
2 VLADA DIST RIKT BRČKO
3 MINIST ARST VA
REDOVNA POT RAŽIVANJA NA DAN 31.12.2013.GODINE
NAPLAĆENO ILI
UKUPNO
RAZLIKA (3-4)
PRENOS NA SUMNJIVA I
SPORNA
3
4
5
ST OPA
NAPLAT E
4/3 (%)
6
32,00
9.865,60
237.110,04
0,00
5.616,00
59.002,41
32,00
4.249,60
178.107,63
0,00
56,93
24,88
96.975.088,49
75.070.621,87
5.575.438,86
865.010,43
3.288.964,40
12.175.052,93
193.568,54
193.568,54
204.303,37
19.003,92
0,00
22.438,07
162.861,38
748.562,35
3.002.127,13
101.370.657,52
92.629.680,64
73.890.275,22
4.318.680,95
16.000,00
2.722.198,35
11.682.526,12
124.750,01
124.750,01
145.664,69
2.575,17
0,00
428,83
142.660,69
600.559,74
1.561.297,77
95.126.571,26
4.345.407,85
1.180.346,65
1.256.757,91
849.010,43
566.766,05
492.526,81
68.818,53
68.818,53
58.638,68
16.428,75
0,00
22.009,24
20.200,69
148.002,61
1.440.829,36
6.244.086,26
95,52
98,43
77,46
1,85
82,77
95,95
64,45
64,45
71,30
13,55
ZAVODI ZDRAVST ENOG
4 OSIGURANJA
ZZO T K
ZZO F B i H
FZO RS
Fond ZO Brčko Distrikt
ZZO I REOSIGURANJA F B i H
5 DOMOVI ZDRAVLJA I BOLNICE
Domovi zdravlja
6 T UŽILAŠT VA I SUDOVI
FBiH
Republika Srpska
Policijske uprave
Kazneno popravni zavod T uzla
7 PRAVNA LICA
8 NEOSIGURANA LICA
SVEUKUPNO
16
1,91
87,60
80,23
52,01
93,84
Stopa naplate sumnjivih i spornih potraživanja
SUMNJIVA I SP ORNA P OT RAŽIVANJA 31.12.2013.GODINE
R/B
DUŽNIK
1
2
1 CENT RI ZA SOCIJALNI RAD
2 VLADA DIST RIKT BRČKO
3 MINIST ARST VA
UKUP NO
NAP LAĆENO
RAZLIKA (3-4)
ST OP A
NAP LAT E
4/3 (%)
3
4
5
6
0,00
29.400,00
135.751,25
0,00
19.400,00
0,00
0,00
10.000,00
135.751,25
-
2.511.078,53
0,00
87.203,78
2.412.016,56
11.858,19
0,00
101.091,19
101.091,19
122.397,44
121.804,72
479,70
0,00
113,02
134.110,37
2.500.179,00
5.534.007,78
1.023.346,34
0,00
33.548,88
987.907,69
1.889,77
0,00
39.179,97
39.179,97
83.679,67
83.679,67
0,00
0,00
0,00
13.685,62
4.980,64
1.184.272,24
1.487.732,19
0,00
53.654,90
1.424.108,87
9.968,42
0,00
61.911,22
61.911,22
38.717,77
38.125,05
479,70
0,00
113,02
120.424,75
2.495.198,36
4.349.735,54
65,99
0,00
ZAVODI ZDRAVST ENOG
4 OSIGURANJA
ZZO T K
ZZO F B i H
FZO RS
Fond ZO Brčko Dist rikt
ZZO I REOSIGURANJA F B i H
5 DOMOVI ZDRAVLJA I BOLNICE
Domovi zdravlja
6 T UŽILAŠT VA I SUDOVI
FBiH
Republika Srpska
Policijske uprave
Kazneno popravni zavod T uzla
7 PRAVNA LICA
8 NEOSIGURANA LICA
SVEUKUPNO
40,75
38,47
40,96
15,94
38,76
38,76
68,37
68,70
0,00
0,00
10,20
0,20
21,40
Potraživanja od kupaca (redovna i sumnjiva i sporna) i potraživanja od državnih organa i institucija, na
dan 31.12.2013. godine, iskazana su u iznosu od 10.844.827,15 KM. Potraživanja od pruženih
zdravstvenih usluga na dan 31.12.2013. godine, iskazana su u iznosu od 6.244.086,26 KM. Sumnjiva i
sporna potraživanja na dan 31.12.2013. godine iskazana su u iznosu od 4.349.735,54 KM. Potraživanja od
državnih organa i institucija na dan 31.12.2013. godine, iskazana su u iznosu od 251.005,35 KM.
Potraživanja od neosiguranih lica je skoro nemoguće naplatiti, te ista se u skladu sa zakonskim aktima i
procedurama Ustanove, utužuju, prenose na sumnjiva i sporna potraživanja, a zatim uvažavajući procjenu
naplativosti, terete rashode.
4.3.2. Struktura obaveza prema dobavljačima i obaveza po osnovu javnih prihoda
4.3.2.1. Struktura obaveza prema dobavljačima
Struktura obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2013. godine u iznosu od 44.554.203,19 KM
prikazana je kako slijedi:
 Obaveze prema dobavljačima za isporuku lijekova, sanitetskog i potrošnog medicinskog
katerijala i implantata u ukupnom iznosu od 40.030.783,87 KM,
 Obaveze prema dobavljačima za vanjske usluge u ukupnom iznosu od 2.113.631,07 KM,
 Obaveze prema dobavljačima osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u
ukupnom iznosu od 1.492.935,22 KM,
 Obaveze prema dobavljačima za isporuku hrane u iznosu od 916.853,03 KM.
17
4.3.2.2. Struktura obaveza po osnovu javnih prihoda
Grupa 451, Obaveze za porez i ostale dadžbine na plaće i naknade plaća 203.656,18 KM. U okviru ove
grupe, na dan 31.12.2013. godine, evidentiran je potražni promet u iznosu od 2.519.388,86 KM i dugovni
promet u iznosu od 2.315.732,68 KM.
Grupa 452, Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća 1.723.132,69 KM. U okviru ove grupe
evidentiran je potražni promet u iznosu od 21.685.807,67 KM i potražni promet u iznosu od
19.962.674,98 KM.
Grupa 454, Obaveze za porez i posebne dadžbine na naknadu plaća koje se refundiraju 275,19 KM.
Grupa 455, Obaveze za doprinose u vezi naknada plaća koje se refundiraju 33.102,23 KM. U okviru ove
grupe, na dan 31.12.2013. godine, evidentiran je potražni promet u iznosu od 487.817,88 KM i dugovni
promet u iznosu od 454.715,65 KM.
Grupa 456, Obaveze za ostala neto primanja, naknadu troškova i materijalna prava zaposlenih
797.215,33 KM.
Grupa 457, Obaveze za porez na dohodak na ostala primanja 250,00 KM.
Grupa 458, Obaveze za doprinose u vezi ostalih primanja zaposlenih 1.723,31 KM. U okviru ove grupe,
na dan 31.12.2013. godine, evidentiran je potražni promet u iznosu od 3.496,97 KM i dugovni promet u
iznosu od 1.773,66 KM.
Grupa 463, Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i sl. su izmirene. Na dan 31.12.2013. godine,
u okviru ove grupe iskazan je potražni i dugovni promet u iznosu od 38.240,00 KM.
Grupa 464, Obaveze za poreze i posebne dadžbine na naknade članovima odbora, komisija 36,57 KM.
Na dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe iskazan je potražni promet u iznosu od 7.528,05 KM i
dugovni promet u iznosu od 7.491,48 KM.
Grupa 465, Obaveze za doprinose u vezi naknade članovima odbora i komisija 0,26 KM. Na dan
31.12.2013. godine, u okviru ove grupe, evidentiran je potražni promet u iznosu od 4.426,36 KM i
dugovni promet u iznosu od 4.426,10 KM.
Grupa 466, Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima su izmirene. Na dan 31.12.2013.
godine, u okviru ove grupe iskazan je potražni i dugovni promet u iznosu od 29.128,67 KM.
Grupa 467, Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade fizičkim licima 25,78 KM. Na dan
31.12.2013. godine, u okviru ove grupe, evidentiran je potražni promet u iznosu od 467,73 KM i dugovni
promet u iznosu od 441,95 KM.
Grupa 468, Obaveze za doprinose u vezi naknada fizičkim licima su izmirene. Na dan 31.12.2013.
godine, u okviru ove grupe, evidentiran je potražni i dugovni promet u iznosu od 2.241,81 KM.
Grupa 470, PDV po osnovu isporuka drugim obveznicima PDV-a 8.136,27 KM. Na dan 31.12.2013.
godine, u okviru ove grupe, evidentiran je potražni promet u iznosu od 89.081,75 KM i dugovni promet u
iznosu od 80.945,48 KM.
Grupa 472, PDV po osnovu manjkova na teret pravnog lica 729,40 KM.
Grupa 474, Obaveze za PDV na ostale usluge stranih lica koje se smatraju oporezive u BiH su izmirene.
Na dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe iskazan je potražni i dugovni promet od 583,52 KM.
Grupa 483, Obaveze za doprinose za volontere radi osiguranja u slučaju povrede na radu su izmirene. Na
dan 31.12.2013. u okviru ove grupe evidentiran je potražni i dugovni promet u iznosu od 699,56 KM.
18
5. Zaključna razmatranja poslovanja Ustanove za period I-XII 2013. godine
Ostvarenje osnovnih parametara finansijskog poslovanja za period I-XII 2013. godine, ukazuju da je
Ustanova za prethodno pomenuti izvještajni period tekuće godine ostvarila:



Izvršenje plana rada na nivou 100,83%
Ostvarenje prihoda u odnosu na plan od 96,28%
Ostvarenje rashoda u odnosu na plan 98,87%
Posmatrajući period I – XII 2013. godine u odnosu na period I – XII 2012. godine, Ustanova je svoj
program izvršila u manjem obimu. Broj liječenih bolesnika je manji za 0,21%, kao i broj operativnih
zahvata za ležeće pacijente za 0,38%. Broj operativnih zahvata je manji i u dijelu hitnih operacija za
ležeće pacijente za 9,36%. Broj bolnoopskrbnih dana je smanjen za 0,58% u odnosu na isti period
prethodne godine zbog dnevnih bolnica i manjeg broja primanja pacijenata, kao i kraćeg ležanja u bolnici.
Smanjenje iskorištenosti posteljnog fonda rezultat je organizovanja dnevne bolnice i dnevne
hirurgije, kao i otpuštanja preko vikenda pacijenata koji ne zahtijevaju intenzivan bolnički
tretman.
Ustanova je u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine zabilježila povećanje Prihoda od Zavoda
zdravstvenog osiguranja TK za 3,09%. Prihodi od fakturisane realizacije (Zavodi zdravstvenog osiguranja
na području Federacije Bosne i Hercegovine, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Fond
zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta) su povećani za 3,31%. Prihodi od Zavoda zdravstvenog
osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine povećani su za 6,11% u odnosu na prethodnu
godinu, a plan za 2013. godinu je realiziran sa 98,25%.
Prihodi od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona – tranša su realizirani u iznosu od
67.336.885,64 KM, što je više za 4,22% u odnosu na prethodnu godinu. Ugovorom sa Zavodom
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona planirana sredstva za redovan transfer iznose
68.741.445,00 KM (doznačena sredstva su iznosila 67.336.885,64 KM). S obzirom da je ostvaren plan
prihoda od ZZO TK po osnovu tranše sa 98%, Zavod zdravstvenog osiguranja nije doznačio sredstva u
iznosu od 1.404.559,36 KM zbog nedostajućih sredstava.
Naredni tabelarni pregled prikazuje najveće tendencije u rastu, odnosno smanjenju prihoda i to kako
slijedi:
R/B
OPIS
1
2
PRIHO DI O D O PERATIVNE
I AKTIVNO S TI
Prihod od ZZO T K - redovan
1 transfer
RAST
SMANJENJE
I - XII 2012.
OST VARENO
I - XII 2013.
+
-
I–XII 2012.
I-XII 2013.
3
4
5
6
7
8
92.246.902,62
96.063.811,57
3.816.908,95
64.609.589,62
67.336.885,64
2.727.296,02
618.697,27 1.404.559,36
2 Prihod ZZO T K - CT usluge
Prihodi ZZO T K T uzla 3 magnetna rezonansa
2.160.864,59
1.639.435,46
521.429,13
1.128.496,00
980.971,75
147.524,25
PRIHO DI ZZO TK TUZLA
69.794.577,78
71.952.441,03
2.157.863,25
4 Prihodi fakturisane realizacije
Fakturisana realizacija ZZO i
5 Reosiguranja F BiH Sarajevo
8.625.463,56
8.910.568,16
285.104,60
11.110.845,75
11.789.704,02
678.858,27
2.342.052,62
2.967.661,91
625.609,29
8.123.487,99
4.608.253,02
100.370.390,61
100.672.064,59
Fakturisana realizacija za
6 neosigurana lica
PRIHO DI O D
NEO PERATIVNE
II AKTIVNO S TI
U K U P N O (I + II )
19
3.515.234,97
301.673,98
ZADRŽANA SREDST VA
Smanjenje ukupnih rashoda u odnosu na plan 2013. godine je 1,13%, odnosno 1.186.676,28 KM. Rast
rashoda u odnosu na ostvarenje prethodne godine je 1,75%, (1.780.762,33 KM).
U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine ostvareno je smanjenje troškova sirovina i materijala
za 1,82%.
Struktura smanjenja prikazana je kao smanjenje:
- troškova lijekova za 4,05% (320.517,30 KM),
- troškova kisika, butana i oxidola za 18,72% (69.420,92 KM),
- troškova sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala za 1,14% (180.511,31 KM),
- izdataka za administrativni materijal za 7,36% (14.835,16 KM),
- materijala i dijelova utrošenih za tekuće održavanje osnovnih sredstava za 0,88% (3.630,45 KM),
- troškova hrane i prehrambenog materijala za 1,15% (17.402,89 KM), i
- materijala za održavanje vozila za 3,41% (102,01 KM).
Troškovi energije i goriva u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine smanjeni su za 1,84%
(38.159,17 KM).
Troškovi amortizacije smanjeni su za 6,77% (551.641,71 KM).
Rashodi kamata smanjeni su za 42,47% (53.934,05 KM).
Rashodi od neoperativne aktivnosti smanjeni su za 62,86% (208.796,24 KM).
OST VARENO
R/B
RAST
SMANJENJE
OP IS
1
2
I - XII 2012.
I - XII 2013.
+
-
3
4
5
6
-
Lijekovi
7.906.024,26
7.585.506,96
320.517,30
-
Nabavka mat erijala - kisik, butan, oxidol
370.773,92
301.353,00
69.420,92
-
Sanit etski i potrošni medicinski mat erijal
15.884.213,14
15.703.701,83
-
1.440.110,59
1.463.751,74
413.950,84
410.320,39
-
Ort opedske sprave, pomagala i implant at i
Mat erijal i dijelovi utrošeni za t ekuće
održavanje osnovnih sredst ava
Mat erijal i dijelovi utrošeni za t ekuće
održavanje - zgrada
6.017,89
10.880,15
-
Hrana i prehrambeni mat erijal
1.511.566,21
1.494.163,32
17.402,89
-
Izdaci za administrat ivni materijal
201.604,35
186.769,19
14.835,16
-
Mat erijal za čišćenje
624.082,51
685.228,28
-
Mat erijal za održavanje vozila
2.991,43
2.889,42
102,01
28.361.335,14
27.844.564,28
516.770,86
2.070.578,46
2.032.419,29
38.159,17
50.709.244,44
53.747.460,22
3.038.215,78
7.612.857,74
8.681.430,67
1.068.572,93
5 Trošk ovi u slu ga održ avan ja
1.275.490,56
1.380.198,01
104.707,45
6 Trošk ovi am orti z aci ja
8.150.951,27
7.599.309,56
551.641,71
127.000,45
73.066,40
53.934,05
101.261.029,40
103.250.587,97
-
1 Trošk ovi si rovi n a i m ate rijal a
2 Trošk ovi e n e rgi je i goriva
3 Trošk ovi pl aća
Trošk ovi ostal i h pri m an ja
z aposl e n ih , topl i obrok , pre voz ,
n ak n ade i m ate ri jal n a prava
4 z aposl e n ih
7 Rash odi k am ata
RAS HO DI O D O PERATIVNE
I AKTIVNO S TI
RAS HO DI O D NEO PERATIVNE
II AKTIVNO S TI
U K U P N O (I+II )
332.181,99
123.385,75
101.593.211,39
103.373.973,72
20
180.511,31
23.641,15
3.630,45
4.862,26
61.145,77
1.989.558,57
208.796,24
1.780.762,33
Kao rezultat navedenih vrsta rashoda, ukupni rashodi su veći za 1.780.762,33 KM, u odnosu na isti period
prethodne godine, što je vidljivo iz prethodnog tabelarnog pregleda.
Rast rashoda prevashodno je rezultat primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca
i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine od 01.04.2013. godine.
Rast na poziciji troškova bruto plaća iskazan je u iznosu od 3.038.215,78 KM ili za 5,99%. Zaposlenicima
JZU UKC Tuzla obračunate su i isplaćene plaće sa neto satnicom od 2,05 KM. (Minimalne bruto i neto
satnice propisane su Općim kolektivnim ugovorom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
(“Sl.novine FBiH broj: 54/05), naknadno usaglašene sa troškovima života Odlukom Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine (“Sl.novine FBiH, broj 22/08 i usklađene sa novim propisima o porezu na dohodak
stavom Federalnog Ministarstva finansija broj: 03-02-1074/09 od 17.02.2009. godine).
Primjenjen je član 36. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti
zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se rukovodnim radnicima u zdravstvenim
ustanovama, utvrđenim pravilnikom o radu, osnovna plaća uvećava za položajni dodatak koji iznosi od
5% do 15%.
Položajni dodatak u visini od 15% pripada:
 načelnicima organizacionih jedinica, odnosno šefovima organizacionih jedinica.
Položajni dodatak u visini od 10% pripada:
 šefovima podorganizacionih jedinica i
 glavnim medicinskim sestrama-tehničarima
Položajni dodatak u visini od 5% pripada:
 šefovima podorganizacionih jedinica nižeg nivoa i
 odgovornim medicinskim sestrama-tehničarima u podorganizacionim jedinicama.
Takođe počeo je da se primjenjuje i član 40. prethodno pomenutog dokumenta u smislu uvećanja osnovne
plaće zaposlenika za prekovremeni rad najmanje 30% od bruto satnice kao i primjena uvećanja osnovne
plaće zaposlenika prema uvjetima rada, i to prvi puta u poslijeratnom periodu.
Rast ostalih primanja zaposlenih, topli obrok, prevoz, naknade i materijalna prava zaposlenih, iskazan je u
iznosu od 1.068.572,93 KM. U primjeni je član 52. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama
poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu
obračunavanja i isplate prava zaposlenika na prevoz ili naknadu troškova prevoza na posao i sa posla u
skladu sa Pravilnikom o radu odnosno ugovorom o radu.
Dakle, rast troškova na tim pozicijama u odnosu na isti period prethodne godine iskazan je u
iznosu od 4.106.788,71 KM.
Troškovi usluga održavanja povećani su za 104.707,45 KM ili za 8,21% u odnosu na period I-XII 2012.
godine, zbog većih troškova održavanja opreme na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu i Klinici
za onkologiju, hematologiju i radioterapiju.
JZU UKC Tuzla iz tekućih sredstava ne može obezbjediti sredstva za investicijsko ulaganje, kao što je i
vraćanje anuiteta po osnovu Kredita za Plavu Bolnicu i Radioterapiju (član 13. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti broj: 46/10 od 02.08.2010. godine). Na osnovu Sporazuma o otpuštanju duga broj: 07/1-1431529/13 i Protokola broj: 07/1-14-31527/13 od 24.12.2013. godine za 2013. godinu izvršeno je vraćanje
anuiteta i to glavnice dospjeća na dan 09.06.2013. godine u iznosu od 1.529.226,24 KM i dio glavnice
dospjeća na dan 09.12.2013. godine u iznosu od 794.549,95 KM, što ukupno čini 2.323.776,19 KM.
Iz tekućih sredstava JZU UKC Tuzla je na račun Budžeta TK uplaćeno na dan 26.12.2013. godine
917.048,32 KM (odnosi se na kamate po dospjeću od 09.06.2013. godine u iznosu od 96.862,79 KM i od
09.12.2013.godine u iznosu od 85.509,24 KM i dio glavnice od 09.12.2013. godine u iznosu od
734.676,29 KM).
21
Ne doznačavanje sredstava za vršenje osnivačkih prava nad JZU UKC Tuzla u skladu sa Odredbama
člana 13., stav 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine FBiH 46/10)
za:
 investicijsko ulaganje;
 investicijsko tekuće održavanje ustanove-prostora, medicinske i nemedicinske opreme i
prevoznih sredstava;
 informatizaciju zdravstvene djelatnosti u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene
zaštite za područje kantona, uz usaglašen prijedlog kantonalnog ministra i kantonalnog ministra
finansija.
Na poslovanje u 2013. godini su negativno uticala i nedostajuća sredstva po osnovu finansiranja prava
utvrđenih Osnovnim paketom zdravstvenih prava i to Osnovnog paketa za neosigurana lica (član 12.,
Zakona o zdravstvenoj zaštiti broj: 46/10 od 02.08.2010. godine). Neobezbjeđena nedostajuća sredstva za
finansiranje Osnovnog paketa za neosigurana lica značajno povećavaju troškove Ustanove, te otežavaju
likvidnost. Vrijednost pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima za period 2007.-2013. godine
iznosi 17.633.755,53 KM.
Ciljevi i mjere u pravcu unapređenja poslovanja i prevazilaženja evidentiranih problema u narednom
periodu mogu se podijeliti u dvije grupe:
 Mjere za sanaciju gubitka za koji nije nadležna JZU UKC Tuzla, odnosno mjere koje se ne
provode u Ustanovi,
 Mjere za sanaciju gubitka za koje je nadležna JZU UKC Tuzla, odnosno mjere koje se provode u
Ustanovi i imaju za cilj:



smanjenje troškova poslovanja,
povećanje prihoda, i
povećanje naplate potraživanja.
Tokom 2013. godine rješena su suosnivačka prava nad JZU UKC Tuzla, a po osnovu istih su suosnivači
Skupština Tuzlanskog kantona i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. U narednom periodu za
očekivati je da će biti regulisani međusobni odnosi suosnivača potpisivanjem Ugovora koji je trenutno u
fazi izrade. Takođe, jedan od bitnih momenata koji bi trebao da utiče na dalje poslovanje JZU UKC Tuzla
jesu usvojene Mjere za prevazilaženje postojećeg stanja sa Prijedlogom sanacije deficita odnosno gubitka
JZU UKC Tuzla. Prethodno pomenuti Dokument usvojen je od strane Skupštine Tuzlanskog kantona na
sjednici od 30.01.2014. godine, donošenjem Zaključka koji je zaveden pod brojem: 01-02-17-2/14.
S poštovanjem,
Direktor Ustanove
Doc.dr.med.sci. Nešad Hotić
22
J
'
.,~·~:t:··. .
BOSNAIHERCEGO~NA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SARAJEVO
1UI
Obrazac StatAneks
Zakon o statistici u Federaciji BiH
"Siuzbene novine FBiH" br. 63/03 i 9/09
STATISTICKI ANEKS GODISNJEG RACUNOVODSTVENOG IZVJESTAJA ZA 20 13. GODINU
( Za sva pravna fica koja knjigovodstvo vade po kontn om planu za preduzeca)
Obaveza podnosenja izvjestaj a zasniva se na clanu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i
netacnih podataka iii nedavanje podataka u propisanom sadr2aju i roku povlaci kaznene odredbe iz cl. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koji
se daju u ovom izvjestaju koristice se iskljucivo za statisticke svrhe i nece se objavljivati kao pojedinacni.
1) Naziv poslovnog subjekta
Javna zdrays~~ na ustanova Univerzitetski klinicki centar
>o ~'
/
2) ldentifikacioni broj poslovnog subjekta
3) Kanton
Tuzla
Ulica i broj
Trnovac bb
-t.,. () ~ -1: )'>"''
.;."''+ "l,o">..'),Ppdi"illa ~~'
.,;l'll~.:it:.ta:::::__ _ _ _ _ __
·.;<~-,. 'c- '( 0 "'~- "'-.2
., .
..
'~~'"o~r~efg n ¢-'03S~lQID..1 t
'(,. .,...,.o., >"D e....;:.;;;~1 =:...,;0?-/
-:-----!:i-~>'!:.v:~':>,'"
/
"
4) Djelatnost prema KD BiH (2006 . godina)
Tabela 1. PRIHODI. TROSKOVI I RASHODI
Redni
OPIS
broj
1.
lolo lololol
~:i;1-,L_
v
5) Djelatnost prema KD BiH 2010
1
I 41 2! ol 91 31 91 ol 41 41 ol ol ol 71
2
lal6l1
Grupa/Konto
lznos u KM
3
4
UKUPNI PRIHODI OBRACUNSKOG PERIODA
(2+21-22+23+24+26+28+29)
100.672.065
17.
POSLOVNI PRIHODI (3+4+5+6+ 7+8+9+1 0+11 )POSLOVNI PRIHODI (3+4 60 ,61,62,65
Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
600
Prihodi od prodaje robe na domacem trZistu
601
Prihodi od_ prQd~je robe na stranom trZistu
602
Prihod i od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
610
Prihodi od prodaje ucinaka na domacem trZistu
611
Prihodi od prodaje ucinaka na stranom trZistu
612
Prihodi od aktiviranja iii potrosnje robe
620
Prihodi od aktiviranja iii potrosnje ucinaka
621
Ostali poslovni prihodi (12+1 5+16+17+18+19+20) Ostali poslovni pr
65
Prihod od premija , subvencija , poticaja i sl.
650
od toga :
- Prigodi iz budzeta po osnovu subvencija na proizvode1l - Prigodi iz
dio 650
- Prigodi iz budzeta po osnovu subvencija na proizvode 2l
dio 650
Prihodi od zakupa (operativni najam)
651
Prihodi od donacija
652
Prihod i od clanarina
653
18.
Prihodi od tantijema i licencnih prava
654
19.
Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja
655
-
20.
O·t~li po~lov~i prihodi po drugim osnovama
659
117
21 .
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava
FINANSIJSKI PRIHODI
OSTALI PRIHODI I DOBICI
640 ,64 1 i 642
-
643 ,644 i 645
-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
22 .
23 .
24.
25 .
26 .
27.
28 .
29.
Io I
od toga:
- Prihodi od prodaje materijala
PRIHODIIZ O~NOVA USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
od toga :
- Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha
Prihodi iz~osnova or,gmjene racunovodstvenih politika
Prihodi iz os~ova ispravki gresaka iz ranijih godina
11 Prikazati
66
67
98.107.731
379
96 .063 .812
-
2.043.540
-
63 .351
1.980.072
I
!
2.408.197
156.137
675
14.164
68
-
685
-
690
-
691
-
--
sredstva primljena iz budZeta namijenjena za proizvodnju , izvoz iii odredivanje nivoa prodajne CIJene.
'I Prikazati sredstva primljena iz budzeta namijenjena za subvencioniranje grijanja, stanovanja, gradskog prevoza , placa
hendikepiranih osoba i osoba koje su duze vrijeme nezaposlene, kao i subvencije za smanjenje zagadenosti okoline.
Strana 1
___.::;:.., ..--
-
Obrazac StatAneks
Tabela 1 PRIHODI TROSKOVI I RASHODI - nastavak
Redni
broj
1
Grupa/Konto
lznos u KM
2
UKUPNI TROSKOVI I RASHODI OBRACUNSKOG PERIODA
(31+66+67+70+72+73)
POSLOVNI RASHODI (32+33+34+44+54+57-74+75)
3
4
Nabavna vrijednost predate robe
Materijalni troskovi
Troskovizaposlenih (35+36+37+38+39+41+42+43)
Place i naknade placa (neto za isplatu zaposlenima) 3l
Porez na dohodak
50
103.373.974
102.938.792
148
51
52
dio 520 i 521
dio 520 i 521
29.996.355
62.509.204
37 .
Doprinosi iz placa i naknada placa
dio 520 i 521
15.062.478
38.
Doprinosi na place i naknade plata
Troskovi sluz~enih putovanja zaposlenih
od toga :
- Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji i inostranstvu
Troskovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih
Troskovi naknada clanovima odbora . komisija i sl.
Troskovi naknada ostalim tizickim licima
dio 520 i 521
5.158 .873
30.
31.
32 .
33.
34 .
35.
36.
39.
40.
41 .
42.
43 .
44.
45.
46 .
47 .
48 .
49.
50.
51 .
52 .
53.
54.
55 .
56 .
57.
58 .
59.
60.
61 .
62.
63.
64.
65 .
66.
67 .
68.
69.
70.
71.
72 .
73.
74.
75.
76.
OPtS
Troskovi proizvodnih usluga (45 do 53) Troskovi proizvodnih usluga
Troskovi usluga izrade i dorade ucinaka
Troskovi transportnih usluga
Troskovi usluga odrzavanja
Troskovi zakupa
..
Troskovi sajmoita
Troskovi reklame i sponzorstva
Troskovi istrazivanja
Troskovi razvoja koji se ne kapitalizuju
Troskovi ostalih usluga
- -~
~
31.491 .644
2.034.465
523
23.909
dio 523
524
-
8.657 .522
46 .056
34.257
1.479.392
527
529
53
530
531
532
533
534~
535
536
537
539
Amortizacija troskovi rezervisanja (55+56)Amortizacija i troskovi re
54
Troskovi amortizacije
540 ,541 i 542
Troskovi rezervisanja
od 543 do 549
Nematerijalni troskovi (58 do 65)Nematerijalni troskovi (58 do 65)
55
Troskov! nepr pizvodnih usluga
550
Troskovi repr zentacije
551
Troskovi pren ija osiguranja
552
Troskovi platr pg prometa
553
Troskovi post nskih i telekomunikacionih usluga
554
Troskovi pore a, naknada, taksi i dr.dazbina na teret pravnog lica
555
Troskovi clam kih doprinosa i sl. obaveza
556
Ostali nematerijalni troskovi
559
od toQa:
- Naknada za rad clanova ucenickih, omladin . i student. zadruga
dio 559
FINANSIJSKI ljASHOOI
56
OSTALI RASHpOII GUBICI
57
od toQa:
- Gubici (rast odi) od prodaje materijala
575
- Kalo, rastur kvar i lorn materijala i robe
dio 579
RASHODIIZ 0 SNOVA UMANJENJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
58
od toga:
- Umanjenje rijednosti zaliha
585
..
Rashodi iz o nova promj Eme racunovoCistvemFi poril1K'a .
590
Rashodi iz o nova ispravki gresaka iz ranijih godina
591
Povecanje vri ednosti zaliha ucinaka
595
Smanjenje vri ednosti zaliha ucinaka
596
10.684
-
...
1.380.198
11 .731
- - ..
. .. - ..
~
25 .200
.
51.579
7.599.310
7.599 .310
1.354.383
723.165
16.719
2.452
1.833
148.906
433.945
1.900
25.463
311.796
-
121.122
2.264
-
-
--""
-
Strana 2
F"'
·....
. . ..
'
3l Prikazati
iznos koji j e is placen zaposleni ma nakon odb itka po reza na d ohoda k.
Obrazac StatAneks
Tabela 2 ZALIHE
Redn i
broj
OPIS
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
Sirovine , materijal , rezervni dijelovi i sitan inventar
Proizvodnja u toku
Gotovi proizvodi
Trgovacka roba
Stalna sred. i sred . obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
Grupa/Konto
3
10
11
12
13
14
Stanje u KM
31.12.2012
4
8. 031. 750
31.12.2013
5
7.397 .382
-
-
-
133
215
-
-
Tabela 3 POSEBNI PODACI
Redni
broj
5.
2
Potrazivanja za PDV41 (dugovni promet grupe 27)
Obaveze za PDV5l (potrazni pro met grupe 47)
Obracunati poseban perez - akcize
Carine na trgovacku robu
Carine na sirovine i materijal, rezervne dijelove i sitan inventar
6.
Prosjecan br< j f!pos lenih na bazi sati rada 6l
1
1.
2.
3.
4.
~ ~
4
1
5
1
OPIS
7•
.:.
. Prosjecan bn j f!pos l. na bazi stanja krajem sv.akog mjeseca7l
Grupa/Konto
3
27 osim 279
47 osim 479
dio 480
dio 130
dio 100
lznos u KM
4
-
8.866
-
2.395
.. 2A86- -
Prikazati dugovni promet grupe 27 izuzev konta 279 (obracunati ulazni PDV za period 1.1 . - 31 .12.2013. godine) .
Prikazati potrazni promet grupe 47 izuzev konta 479 (obracunati izlazni PDV za period 1.1. - 31 .12.2013. godine).
6
1 Prosjecan broj zaposlenih na bazi sati rada , utvrduje se taka da se ukupan broj ostvaren ih sati rada u periodu podijeli
s brojem mogucih sati rada po jednom zaposlenom u tom periodu.
7
1 Prosjecan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca, utvrduje se taka da se uzme broj zaposlenih na kraju svakog
1 mjeseca iz kadrovske evidencije, i dobiveni zbir podijeli sa 12.
CILJ ISTRAZIVANJA
Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Siuzbene novine Federacije BiH" , br.63/03 i 9/09) i Plana
provodenja statistickih istra:Zivanja od interesa za Federaciju BiH , Federalni zavod za statistiku provodi statisticka istrazivanja
putem kojih prikuplja podatke neophodne za izvodenje obracuna Bruto domaceg proizvoda za nivo Federacije BiH. Za
pravne osobe koje knjigovodstvo vade po kontnom planu za preduzeca podaci se prikupljaju putem "Statistickog aneksa
godisnjeg racunovodstvenog izvjestaja" , a koji se podnosi uz godisnji obracun . Podaci prikupljeni putem ovog izvjestaja
koristice se iskljucivo za obracun Bruto domaceg proizvoda za Federaciju BiH .
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE
Prilikom popunjavanja obrasca neophodno je u zaglavlje obrasca upisati identifikacione podatke (naziv firme, identifikacioni
broj , djelatnost, sjediste i adresu) koji se preuzimaju iz "Obavjestenja o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekta prema
djelatnosti" izdatog od Federalnog zavoda za statistiku . Obrazac popuniti preuzimanjem stanja sa navedenih konta prije
zakljucnih knjizenja . Popunjavanje tabele (1 do 3) se vrsi prenosenjem podataka iz knjigovodstvene dokumentacije na
odgovarajuce pozicije ovog obrasca , prema oznakama konta datim uz svaku poziciju . Skrecemo paznju da za pozicije u
kojima se trazi dio konta podatak se preuzima iz analiticke evidencije, u skladu sa opisom datim za tu poziciju . Pojed ine
pozicije su pojasnjene fusnotama koje je potrebno procitati prije unosa podataka.
Sve podatke u ovom obrascu iskazati u konvertibilnim markama (KM) , bez decimala.
Tei. /Faks 035/ 303611
E-mail
[email protected]
Datum
28. 02.2014. godine
~ IREKTOR
Strana 3
Sosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SARAJEVO
Obrazac INV - 01
Zakon o statistici u Federacij i BiH
"Siuzbene novine FBiH"br.63/03 i 9/09
GODISNJIIZVJESTAJ 0 INVESTICIJAMA ZA 2013. GODINU
Obave~a
podnosenja izvjestaja zasniva se na clanu 31 . Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podata ka, davanje
nepotpunih i r.etacnih podataka iii nedavanje podataka u propisanom sadr.Zaju i roku povlaci kaznene odredbe iz cl. 43. i 44.
navedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvjestaju koristice
iskljucivo za statisticke svrhe i nece se objavljivati kao
pojedinacni.
.I&_;.
A
. '.>
1) Naziv poslovnog subjekta
Javna zdravstvena ustanovf1Jp iyerzitetski klinicki centa r
2) tctentifikaciono broi
3) Kanton
Utica i broj
Tuzla
Trnovac bb
/
' ) '?,--..
c
1 4 12 1
o . ~~:;:.,.,
I 3 19 I
o 14
I4 I
oI oI oI 7 I
~_::~}:>..,"" -'6p_irta;:;...
'>~~/,,._,),._.
~ .:.
&. ~""
Tuzla
oft. ··.. ------------
h:~(,. c,J<§?~ior
,.._cy, ~D~'o,.
··•
!;)"
•<".;-'((,_'?,"
4) Djelatnost prema KD BiH (2006. godina)
o 19
/}~ "~-.;,'-?
~~D~"'..,.,
""-../
II
;.
'
I0 I0 I0 I0I0I
5) Djelatnost prema KD BiH 2010
I 8 I 6 11 I 0 I
TABELA 1. IZVRSENE ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANSIRANJA U 2013.GODINI1)2)
(bez kupovine zemljista vrijednosti patenata licenci robnih marki i dragocjenosti)
Red
broj
lznos u KM
lsplaceno za investicije po izvorima u 2013. godini
1
(1.1 =1 .1+1 .2+1.3+1.4+1 .5+1 .6)
1.1.
iz sopstvenih sredstava 3)iz sopstvenih sredstava 3)iz sopstvenih sredstava 3)
iz udruzenih sredstava (1 .21+1.22)
1.2.
1.21
domaCih investitora
1.22
inpstranih investitora
•·
1.3.
iskoristeni finansijski krediti (1 .31 +1 .32+1.338)
1.31
domacih banaka
- ·
1.32
stranih kreditora
-1.33
drugih domacih kreditora, osim banaka
1.4.
financijski najam - lizing 5)
1.5.
iz sredstava budzeta, izvanbudzetskih fondova i drugih fondova
iz drugih izvora (interna realizacija, stalna imovina dobivena bez naknade,
1.6.
putem kompenzacije, donacije, humanitarne pomoci)
1.61
od toga : strana humanitarna pomoc i donacije
..
..
...
475.727
239.470
-
-
236.257
-
1) Obuhvalit1 samo 1zvrsene 1splate u toku god me (bez prenljetog salda, storna 1preknjlzavan]a 1bez ostvaremh ali neplacemh lnvestiCIJa) .
U isplate za investicije ukljucuju se kursne razlike koje su placene u izvjestajnoj godini za investicije ostvarene u toj godini i ranije.
2) U is plate za investicije ukljuciti i otplate komercijalnih kredita.
3) Bez kredita datih radnicima za izgradnju i kupovinu stanova u licnoj svojini.
4) Bez otplate anuiteta po finansijskim krditima.
5) Ako ste kupili stalno sredstvo u izvjestajnoj godini putem finansijskog lizinga, u tabeli 1. prikazite cjelokupnu nabavnu vrijednost pod 1.4.
TABELA 2. VREMENSKA RAZGRANICENJA IZMEBU ISPLATA ZA INVESTICIJE I OSTVARENIH INVESTICIJA
SA STANJEM 31 12.2013. GODINE
Red
broj
lsplaceno za investicije u toku 2013. godine
2.1
(2.11+2.12)=1 .1
2.11 - za izvrsene radove i nabavke u toku 2013. godine 6)
1---·
- za izmirenje obaveza iz 2012.g.i ranije prema izvodacima radova i isporuciocima
opreme i drugima; za otplatu iskoristenih komercijalnih kredita za investicije u
2.12
2012 .godini i ranije kod preduzeea u zemtji i inozemnih preduzeca ; za avanse date
u 2013. godini po odbitku obracunatog dijela pod 2.11
2.2 lzvrseni a neplaceni radovi i nabavke u toku 2013.godine
- neizmirene obaveze iz ostvarenih investicija u toku 2013.godine prema izvodacima
· radov..a,....isPQr.uCiQCima. opreme 8:frugima; iskoristeni k~mercijalni krediti za ostvarene
investicije u toku 2013 .godine kod peduzeea u zemlji i inozemnih preduzeca;
placeni avansi u ranijim godinama, a obracunati u toku 2013. godine za izvrsene2
radove i isporucenu opremu u 2013. godini.
2.3 Vrijednost ostvarenih investicija u toku 2013. godine (2.11 +2.2)=Tab., Red .br.3.,Kol.3.
lznos u KM
475.727
475.727
-
- f.R"ci"'
~=·.......--i::':
-
475.727
...
6) UkiJUCili qelokupnu nabavnu vlijednost stalnog sredstva nabavljenog putem finansijskog lizinga.
Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26 Sarajevo: tei.033 20 64 52, faks 033 22 61 51 , e-mail: [email protected]; www.fzs.ba
-
>=
TABELA 3. TEHNICKA SJ RUKTURA OSTVARENIH INVESTICIJA U STALNA SREDSTVA U 2013. GODIN!
R.
br.
UKUPNO
(4+5)
3
I,
,,
1
2
u KM
Dezinvesticij a- Nova sta lna
Polovna stalna
stva B)sredstva B)sredst stva 9)sredstva 9)sredst aja 10)prodaja 10)proda
5
6
4
3.
Vrijednost ostvajjenih investicija u stalna sredstva u 2013. godini=Tabela 2., Red .broj 2.3={zbir 3.1+3.2+3.3)
475.727
239.470
236.257
-
13:1
~ . 11
Materijalna (opipljiva) stalna sredstva (zbir 3.11+3.12+3.14)
475.727
-
239.470
236.257
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala visokogf adnja (industrijske, poljop.i ostale privredne zgrade i hale ; silosi; hladnjace; rezervoari; cisterne ; magacini ; garaze; skolske
- zgrade ; bolnicej kulturno-povjesne, administrativne zgrade i st.
-
-
-
-
Niskogradnja (~eljeznicke pruge, putevi, mostovi, vijadukti , nadvoznjaci; tuneli ; zicare ; elektricni i telefonski vodivi; naftovodi, cjevovodi i
kanalizacije ; obJekti za kopanje rude , elektrane, hidrocentrale; aerodromske piste ; sportska igralista ; parkiralista i st.) igralista ; pa rkiralista i
- st.)
-
-
-
-
-
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
475.727
239.470
236.257
461.998
239.470
222 .528
-
3.11 1
3.112
3. 11 21
Gradevinski obitlkti i prostori (zbir 3.111 + 3.112)
- Stambene zgral:le i prostori
Ostali gradevins'ki radovi (3.1121+3.1122+3.1123)
3.1122
~ 1123
3.12
- Znacajn lja poboljsanja zemljista (lzgradnja nasipa ,morskih brana ,krcenje suma i kamenitog tla ;isusivanje mocvar)!, navodnjavan)e i sl.
'
Strojevl, oprema i transportna sredstva- domaca i uvozna (zblr 3.121+3.122
~.121
Stojevi i oprema (zbir 3.1211 do 3.1219)
3.1211
3. 1212
f3 .1213
.1214
'
Metalni proizvodi i naprave (metalne kponstrukcije , tornjevi , cisterne, kontejneri , kotlovi i oprema za centralno grijanje, rezervoari , zeljezni i
- celicni kotlovi itd.)
-
-
-
-
Strojevi za proizvodnju i iskoristavanje mehanicke energ ije (motori,turbine ,pumpe kompresori} , strojne naprave (podi- zajuce , transportne ,
- rashladne , za provjetravanje),vage i st.
-
-
-
-
2 .853
Drugi strojevi i naprave za posebne namjene (metaluruski, rudarski i gradevinski strojevi, prehrambeni, tekstilni i sl.) ; strojevi za obradu
- (strugovi, busilice, glodalice; strojevi za obradu metala , kamena i drveta i sl.)
-
-
-
120.441
97.747
22. 694
-
4 .902
-
4 .9 02
294.397
107.362
187.0 3 5
-
39.405
13.729
13.729
31 .508
7 .897
-
13.729
13.729
-
-
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
2 .853
- Poljoprivredni i sumarski strojevi (traktori i drugi poljoprivredni i sumarski strojevi)
Racunari i druga oprema za obradu podataka (personalni i drugi racunari, stampaci); druge kancelarijske masine (racunarske , pisaee,
3.1215 - fotokopirni i slicni uredaji); elektronske blagajne, skeneri, bankomati, automati za mjerenje novca
Elektricni motori, generatori i transformatori, naprave za distribuciju el. energije, cestovna i druga vanjska rasvjeta, kotlovi za dobivanje
3.1216 - pare, atomski reaktori i sl.
3.1217 - Radijski , televizijski i komunikacijski uredaji i oprema (TV i radio prijemnici i odasiljaci, telefonski aparati i centrale , faks masine itd .)
3.1218
Medicinska oprema , fini mehanicki i opticki instrumenti (osciloskopi, voltmetri , laboratorijske centrifuge , elektrografi , mikroskopi). precizne
- vage , fotografski aparati itd .
3. 1219
.122
3.1221
.1222
3. 1223
.13
.14
- Namjestaj i unutrasnja oprema (metalni i drugi namjestaj i st.) ; nabavka knjiga za biblioteke
Transportna sredstva (zbir 3.1221+3.1222+3.1223)
- Putnicki automobili do 10 osoba (kao i kombinirani namijenjeni prevozu putnika i tereta)
- Teretna vozila (takode cestovni traktori i prikolice)
- Druga vozila i plovila (autobusi ,camci ,tracna i zracna vozila)
Od 3.12 (strojevi, oprema i transp.sredstva) prikazite vrijednost uvezene opreme
Ostala materijalna (opipljiva) stalna sredstva (zbir 3.141 + 3.142
3.141
3.142
.2
- Osnovno stado (razna rasplodna i radna stoka)
- Posumljavanje i dugogodisnji zasadi
Nematerijalna (neopipljiva) stalna sredstva (zbir od 3.21 do 3.24)
- Rudarska i mineralna istrazivanja
- Softveri (kupljeni i vlastito razvijeni)
- Knjizevni i umjetnicki originali (sa podrucja filma, muzike, TV programi , sportske i druge priredbe i st.)
- Ostala nematerijalna (neopipl)iva) stalna sredstva (studije , pro)ekti , elaborati , komisije za tehnicki pregled i sl.
TroAkovl priJen osa vlasnl§tva zemljl§ta (tr.procjena zemljlsta.. advokata perez na promet nekretnlna)
3.21
.22
3.23
3.24
3.3
.4
.5
.6
-
Dragocjenosti (vrijednosni predmeti kupljeni radi ocuvanja vrijednosti kao sto su dijamanti, drago kamenje, nemon .zlato ,slike ,skul. i st.) 7)
Licence, patenti I trgovacke marke 7)
Zemljiste (bez troskova prijenosa vlasnistva)
I
71 Staian sredstva se vrednuju po kupovnOfCijenT ukljucujuci i troskove montaieldn.J ge troskove prijenosa vlasnistva . Ukoliko ne znafe tacnLiviifednost, procjenite je.
Bl
UkljuCili: nova stalna sredstva, rekonstrukciju i zamjenu postojetih stalnih sredstava, stalna sredstva nabavljena pu tem fi nansijskog lizinga- najrna, kao i polovnu
opremu iz uvoza , iii aka je nabavljena da bi se koristi la po prvi put. U sluCaju dalje preprodaje ova oprema se sma tra domaCom polovnom opremom.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
9)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-.
.
.
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
XXl(XXXXXXXXX
.
.
.
-
.
.
PCiloVna-stalnci Sredstva obuhvataju polovna sta lna sredstva nabavljena u zemiJI
bez obzira na njihova porijeklo. Vidieli fusno tu broj B.
Sl l dana u tram pi i
natmi. Proda ta stalna sredstva iska za t1
10) Ukljutiti stalna sredstva koja su prodana, stain a sredstva koja
stalna sredstva data kao kapitalni tran sfer
11
!
TABELA 4.1NVESTICIJE U NOVA STALNA SREDSTVA PO NAMJENI ULAGANJA I TERITORIJI U 2013 .GODINI
INVESTICIJE PO NAMJENI ULAGANJA I OPCINAMA
UKUPNO
Redni
djelatnost
djelatnost
bolni ca
bolnica
-
djelatnost
djelatn ost
--· -- - - -- - - I
--- 1- - -- -
opcina
Tuzla
opclna
Tuzla
opcina
opCina
entitet
F BiH
entitet
F Bi H
entitet
entitet
- - - - ---
broj
ukupan br,lposl.jedinica
ukupan br.po sl.j edinica
OJ OI1JI ITJ
ukupan br. posl.jedinica
CD
[[[JI
ukupan bro , djelatnost
ukupan bra
djelatnost
ij edinica investiranja
jedinica investiranja
~
Ostvarene
p1j
investicije ulizgadnja novih kapaciteta
nova stalna sredstva u
3.,
IOd ukupnih investicija prikazati investicije za zastitu zivotne sredine
14.1
Ostvarene investicije u nova st. sred . 2013 .g (4.11 do 4.13)=(2.3)=(3)=4.15 do 4.18)
I - stambene zgrade i prostori
u nova
.16
stalna sredstva
.17
u 201 3. godini
~stala materijalna (opipljiva) stalna sredstva
.18
po tehni ckoj strukturi
- nematerijalna (neopipljiva) stalna sredstva
(Tabela 3., Kolona4.)
I - troskovi priienosa vlasnistva zemljista =3.3
=3.112
- strojevi, oprema i transportna sredstva
14.19
I
~.2
Vrijednost aktiviranih stalnih sredstava u toku 2013. godine
k.3
Stalna sredstva u izg radnji (pripremi) krajem 201 3. godine
7cU r:?lh{fl,j-liJJlSJ ; ,
Upisati puna ime i prezime
f
U ct:NcA
;,c r!lrl!n t.l
1
56,-; -:;
opcina
-
= 3. 14
- ----1
opcina
-F--,-
239.470
239.470
239.470
239.470
I
I
iI
-
--
-
--------
-
475.727
475 .727
-
= 3.2 - - -- --1
Tei:/Faks
_o_35..:.../_3o_3_61_1_ _ _ __
E-m ail
Datum
28. 02.2014.godin e
_
Edina. im [email protected]
-
-----4
I -
djelatnost
[[] ITIIIJ
~
CERT/FfCIRAN! RAt
liNOVODA
D_IJ~J
enlitet
- -- -
= 3.12 -
CITIT
j edinica inves ti ra nja
-
.15
lmamovit Edina ·
239.470
=3.111
Ostvarene investicije
- ostali gradevinski radovi
h?i
=!-
[IJ
ukupan bro
ITJ
opCina
-
--1
.14
-r--
entitet
-
odrzavanje nivoa postojecih kapaciteta
~.0
Obrazac popunio:
239.470
20 13. god . po ka"kteru t konstcukoija, modemi,aoija, dogradnja i proOirenje
izgradnje (Tabela
.Kalona 4 .)
opCina
djelatnost
!iedinica investJ-·ra
'-c,n2j a
-=.--~~
[[] I I I I I I [[] DJIJJ
entitet
DIIT~
ukupan bro
ukupan br.posl.jedinica
1---
--
PUK
I 4 ! 2 I o I 9 I 3 ! 9 I o I 4 I 4 ! o Itl9_1 2J
Naziv pravnog lica
Javna zaravstvena ustanova umverz1tetsK1 KllmCKI cenrar
IJjelatnost
bolnica
ldentifikacioni broj za direktne poreze
LliQ_I 9! 3 !91 o !414 I Q.lQlQ.lL!
ldentifikacioni broj za indirektne poreze
~lli.!J
9.1
$itra djelatnosti po KDBIH
SjediAte I adresa pravnog Ilea
LQ_~/..!.1
Tuzla, Trnovac bb
$itra opcine
Transakcijski ra cuni (naziv banke i broj racuna)
NLB BA NKA
(Banka)
(Banka)
(Banka)
l113121 1 i o i o l o l 3 l o l 7 19 l 3 1o i o i 9 17 J
i o i o i oio i o i o i o i o i o i o ioioi o i o i o i o l
ioioioioloioioioioloioioioiol~
•
I,
<·~~A
\l
,~,.....
·~'YJ'
~
v
~~~0
IZVJESTAJ 0 PROMJENAMA U KAPITAL'O
,;~§'~~';.! v
I
~,.o,'?'''
za period koji zavrsava na dan 31.12.2013. godine
'-<'' "· 0 A.. -'/
_,,._
...:,o._,., _'_):-..:
,. P"'
Of<-vo
fO~Q
'
~
U
Dana
Tuzla
28.02 .2014 .god ine
RAGllt\0~0\l~
lmamovic Edina ' 1-1rmarn
od i(.'·
'
tG!aWh Br 1Bfi5
Certlficirani ra cun
Broj dozvole
Kontakt telefon
ekonomika .[email protected] .net ba - 037/5 11 -739
vJilRl\fiG\RAMI
9
(1)19-lC
15
65303611
035/
v1
(l(,
0
:..Y'<·o"'~- .<-1::-,o;
;.:;:~~<>'.,.<", . ().!f.'"'/
~._.<~Q;
:()
'· /
·.....,'.,... /"
I
Direktor
Doc. dr.1Jd.sci. Nesad Hotic
"-----rr~Ju)-\
Shana 1
~
.
010 KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRIVREDNOG DRUSTVA
Q._
0
<
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU
ctl
N
ctl
""'cctl
N
0
1
·-
:;,
E
::~
g
;~
:i2
~
~
·cN
-o
a
"iii
>
Ql
0::
~ ~ ~~ E
:J
!~ ~
0
en0
...........
a -g
~
~
~
Ql
0
Ql
- c
;;:::j
~
tO
·- c. U) 0
~ ·- :=:- 0 :::1
> .~ ~ c. 'ffi'
Ql
-
(/)
N
<0
~
(/)
·o 2:
ctl
0
~
0
·:;;
0::
c
~ ~~
.<::
Q)
:!! (")
[1!
~
(/)
0::
6
0::
~
·-
o'§co"'-c
ro
~
C')
-
~
e
m a.
ru:~Coco~
~~10 '~.8
wC.Ci)N.c
"- ro ·- a) :i2
"*§~2:~
~ :Q~2~ u;
:~ ~ ~ ·~
z.Ccen
o
en
"0
0
"O
~
en
O
E
o
aJQ)
~
0
1....
ctl
N
~
w
w
_J
<
0::
til
2: E "5 :S ""'
(/)
·c
co
~
c
~ ~Ql ~0 ~ctl
·-
0
':f;
Q._
I()
E8.ru-§
:::>
~
:::>
+I
ctl
s~a.:
::J
..E
rJ)
~ c~ :30
0)
0::
~ Oi"
+
1~
z <ft
:i2
(/)
z
-
z
"<!"
-,
~
<
~
z
D...
::l
y:
::l
9
10
+
"0
Cl
1-
2
3
4
5
1.
Stanje na dan 31l12l2011.godine
901
61 .917.709
2.
Efekti promjena u racunovodstvenim politika ma
902
-
3.
Efekti ispravka greska
903
-
-
-
-
4.
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2011.god.odnosno
01.01.2012.g. (901+902+903)
904
61 .917 .709
Efekti revalorizacije materija lnih i nematerijalnih sredstava
905
-
-
Nerealizovani dobici I gubici po osnovu finansijskih sredstava
raspolozivih za prodaju
Kursne razlike nastale provodenjem finansijskih izvjestaja u
drugu valutu pret:ent acije
-
-
-
5.
906
-
-
-
907
-
-
-
8.
Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha
908
-
-
Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu
909
-
-
9.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
7.
Objavljene dividende i drugi oblici raspodje le dobiti i pokrica
· gubitka
EmiSIJa diOn1c1<og 1<ap1ta1a 1 drugi oblic1 povecanJa iii smanJeJa
11· osnovnog kapitala
910
10
00
~
6
7
8
-
-
(37.778.566)
24.139.143
-
24 .139.143
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(37.778 566)
(1.223 .809)
24.139.143
(1.223.809)
24.139.143
-
(1 .223. 809)
·-- - - - - - - !
!
91 1
12. Stanje na dan 31l12/2012.godine
912
61 .917.709
-
-
-
13. Efekti promjena u racunovodstvenim politikama
913
-
-
-
-
14. Efekti ispravka greska
914
-
-
-
-
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2012.god. odnosno
15
. 01.01.2013.g. (912+913+914)
915
61 917.709
-
-
(39.002 .375)
-
22 .915.334
-
22 .9 15.334
-
-
-
-
-
-
22 .915.334
-
22 .915 .334
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
Nerealizovani dobici I gubici po osnovu finansijskih sredstava
17.
raspolozivih za prodaju
Kursne razlike nastale provodenjem finansijskih izvjestaja u
18. d rugu va Iutu prezentaCIJe
..
916
-
-
-
917
-
-
-
918
-
919
-
-
-
19. Neto debit (gubitak) period a iskaza n u bilansu uspjeha
-
-
20. Neto dobici I gubici perioda priznati direktno u kapitalu
Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrica
21
· gubitka
920
-
-
-
-
-
-
-
-
921
-
-
-
-
-
-
-
-
_ Emisija dionickog kapitala i drugi oblici povecanja iii smanjeja
22
osnovnog ka pitala
922
-
-
-
-
-
-
-
-
23. Stanje na dan 31.12.2013.godine
923
6 1.917 .709
-
-
-
20.2 12.283
-
20 .2 12.283
.
ekonomika .[email protected] .net .ba - 037/5 11 -739
-
(39.002.375)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2 .703.051)
(41 .705426)
(2.703.051)
-
--
(2 .703.051)
Strana 2
.,
A N EKSpd
·-·- ----- -------------- . - -1
ll
I
L~ LU~
Za p1avna lica koj a va de knji govodstvo u sk lad u
--._
/(ljp' . . . . . :
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinicki centar
sa kontn im okviro m za privredna
drustv~
ldentifi kacioni broj za direktne poreze
~~·· v
. ro;:f'
Naziv pravnog lica
!,:'JJ.u .'IJ'J
1\',,'l· I
/;.: _
r-. .,?1.:)
bolnica
0
/~v'f:;t:O'.;.~~· 0 $'·
Tu zla, Trn ovac bb
··" ,_ ,·o
/'-... ..,
I ?l.:_(<>' P £t- ,f
( it
~
Tra nsakcijski racuni (naziv banke i broj ra cun a)
'-1
.
·--......,_ ,_
NLB BANKA
(Banka)
I
~1 3 12 11 lo lo lo 13 lo 17 19 13 lo lo 19 17
lden t ifikacionl broj za indirektne po reze
I sl 6 11 1oJ
~~
;b'~'J,;;' 0 ~·
Sj ed iste i ad resa pravnog li ca
l 2 l ol9 l 3 l 9 l ol4 14 l o l o l o l71
·~
,~·
"
/ :.,.~()(:r't~ 0
'·V.'ltt:;i~J ~
Djelat11o st
I 9 I 3 I 9 L9_L4_j ~_L.9_Lg_ i_o_ L1J
Sifra djelat nosti po KDBiH
I
lo l9 l41
~
""
Sifra opCi ne
(B anka )
(Ba nka)
lo lo lo lo lo lololo lo lo lolo lo lo lo lo l
l o l o l o l o l o l o l o l olo l o l o l o l o l o l o l o l
ANEKS - Dodatni racunovodstveni izvjestaj
od 01.01. do 31.12.2013. godine
u KM
Redni
broj
PO Z ICIJA
1
2
1.
Prih od od premija, subvencija, poti caja i sl.
od toaa:
Grupa konta ,
Oznaka
IZNOS
konto
zaAOP
Teku6a godina
Prethodna godina
3
4
5
6
650
601
-
2.054
-
-
2.
- Prigodi iz budzeta po osnovu subvencija na proizvode
dio 650
602
3.
- Prigodi iz budzeta po osnovu subvencija na ostale namjene
dio 650
603
651
604
63 .351
35.760
2 .080.689
4.
Prihodi od zakupa (operativn i najam )Prihod i od zakupa (operativni najam)
5.
Pl"i hodi od donacija
652
605
1.980.072
6.
Prihodi od clanarina
653
606
-
-
7.
Prihod i od tantijema i licencnih prava
654
607
-
-
655
608
-
-
8.
Prihodi iz namjenskih izvora fin ansiranja
9.
Ostali poslovni prihod i po drugim osnovama
659
609
117
47
10.
Place i naknade pla6a (neto za isplatu zaposlenima)
dio 520 i 521
610
31.491 .644
29 .788 .550
11 .
Porez na dohodak
dio 520 i 521
611
2 .034.465
1.836 .746
12.
Doprinosi iz pla6a i naknada placa
dio 520 i 521
61 2
15.062.478
14.208 .904
13.
Doprinosi na place i naknade pla6a
dio 520 i 521
613
5 .158.873
4.875.904
523
614
23 .909
35 .55 1
dio 523
615
23 .909
35 .551
524
616
8.657 .522
7 .577.307
Troskovi sluzbenih putovanja zaposlenih
14.
od toaa:
15. - Dnevni ce za sluzbena putovanj a u zemlji i inostranstvu
16.
Troskovi ostalih primanja , naknada i materijaln ih prava zaposlenih
[email protected]>.net.ba - 037/5 11 -739
Strana 1
~
3
2
1
17. TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA (18+19+20+21+22+23+24+25+26)
18. Troskovi usluga izrade i dorade ucinaka
4
5
6
53
617
1.479.392
1.360 .95 1
530
618
10.684
13. 130
19.
Troskovi transportnih usluga
531
619
20.
Troskovi usluga odrzavanja
532
620
1 .380 .198
1.275.491
-
2 .81 6
21 . Troskovi zakupa
533
621
11 .731
11 .954
22 . Troskovi sajmova
534
622
-
-
23 . Troskovi reklame i sponzorstva
25 .200
535
623
24.
Troskovi istrazivanja
536
624
25.
Troskovi razvoja koji se ne kapitalizuju
537
625
-
-
26.
Troskovi ostalih usluga
539
626
51.579
57 .560
27 .
Nematerijalni troskovi (28+29+30+31 +32+33+34+35)Nematerijalni troskovi (28+29+30+31 +32
55
627
1.354 .383
1.500 .195
28 . Troskovi n'eproizvodnih usluga
550
628
723 .165
835 .855
29. Troskovi reprezentacije
551
629
16.719
15.716
-
-
30.
Troskovi premija osiguranja
552
630
2.452
2.452
31 .
Troskovi platnog prometa
553
631
1.833
2 .638
32 . Troskovi pp stanskih i telekomunikacionih usluga
554
632
148.906
154.370
33.
Troskovi p.oreza, naknada, taksi i dr. dazbina na teret pravnog lica
555
633
433.945
393.493
34.
Troskovi clanskih doprinosa i sl. obaveza
556
634
1.900
1.557
559
635
25.463
94.114
dio 559
636
-
-
542
622
Ostali nematerijalni troskovi
35 .
od toga:
36.
- Naknada za rad clanova ucenickih, omladinskih i studentskih zadruga
37 .
Kala, rastur, kvar i 1om materijala i robe
dio 579
637
38.
Potrazivanja za PDV (dugovni promet grupe 27)
27 osim 279
638
-
-
39.
Obaveze za PDV (potrazni promet grupe 47)
47 osim 479
639
8 .866
4 .702
40.
ObraOunati poseban porez - akcize
480
640
-
-
u
Dana
RAtUNo.,gWAfiGIR~"\ U~G\ltltWOfl~
/mamovic Edina
rJ m.
ant (90LC <!Jd in (I
ucHICA Br 15 65 15
CERTIFICIRANI
Tuzla
28.02.2014.godine
Broj dozvole
ekonom [email protected] m\ t.ba - 037/5 11-739
~
~~~ KTOR
@4&
I
Doc.dr.med.sci.Nesad Hotic
_15
_6_5_ _ __
Strana 2
Obrazac - IGT
14 12 1o 19 13 19 1o 14 14 1o 1o I o 17 1
ldentifikacieni -b roj- za direktne poreze
I 2 I OI 9 \ 3 \ 9 I OI 4 14 I OI OI Oi 7 1
ldentifikacioni broj za indirektne poreze ,
_
1 s 1 6 11 1o 1
Sifra djelatnosti po KDBiH
IoI9 I4 I
Sifra opcine
Transakcijski racuni (naziv banke i broj racu na)
.'VLB BANKA
(Banka)
I o
Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu
(Banka)
[JJ~~_l_Q_ \
sa ko ntn im okvirom za pri vr ed na drustva
o 1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o o1 o1
1
IZVJESTAJ 0 GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNA METODA za 2013 . godinu, zakljucno sa 31.12.2013. godine
KM
"'
-"'
Red.
broj
""
~
0 PIS
1
a;
L
roa..
Ozn.
(+ ,-)
3
-"'O
~
N
0
<
"'
IZN u::,
Tekuca god ina
Prethodna godina
N
4
5
(2.703.051)
(1.223.809 )
A. GOTOVINSKI TOKOVIIZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1.
--
Neto dobit (gubitak) za period
Usklaaivanje za:
401
-- -
~
2.
Amortizacija/vrij ednost uskladivanja nematerijalnih sredstava
3.
Gubici (dobici) od otudenja nematerijalnih sredstava
4.
Amortizacij a/vrijednost uskladivanja materijalnih sred stava
5.
-
+
610.195
779.541
+ (-)
-
-
+
6 .989 .115
7.371.410
Gubici (dobici) od otudenja materijalnih sredstava
+ (-)
6 .299
-
6.
Uskladivanj e iz osnova dugorocnih finansijskih sredstava
+ (-)
-
-
7.
Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika
+ (-)
-
-
+ (-)
-
-
--
8.
Ostala uskl adivanja za negotovinske stavke i gotovinski
to kovi koji se odnose na ulagacke i finansijske aktivnosti
9.
Ukupno 2 do 8
10
Smanjenje (povecanje ) zaliha
f---
11. Smanjenj e (povecanje) potrazivanja od prodaje
12 . Smanjenje (povecanje) drugih potrazivanja
-·
13. Smanjenje (povecanje) aktivnih vremenskih razgranicenja
7.605.609
8.150.951
+ (-)
621.250
441 .152
+ (-)
286.764
(1.525 .664)
+ (-)
-
402
-
+ (-)
17.567
25 .353
14. Povecanje (smanjenje) obaveza prema dobavljaCima
+ (-)
948.721
3.333 .040
15. Povecanje (smanjenje) drugih obaveza
+ (-)
(4.377 .800)
(300.186)
16. Pov ecanje (smanjenje) pasivnih vremens kih razgranicenja
+ (-)
-
236 .284
17. Ukupno 10 do 16
403
(2.503.498)
2.209.979
18. Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)
404
2.399.060
9.137.121
ekonomika.doo@bih.nelba- 037/511 -739
Strana 1
1
2
3
4
5
-
B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGACKIH AKTIVNOSTI
19. I. Prilivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (20 do 25 )1. Prilivi gotov
405
-
20.
Prilivi iz osnova kratkorocnih finansijskih plasmana
+
406
-
21.
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela
+
407
-
22.
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava
+
408
-
-
23.
Prilivi iz osnova kamata
+
409
-
-
24.
Prilivi iz osnova dividendi i ucesca u dobiti
+
410
-
25 . Prilivi iz osnova ostalih dugorocn ih finansijskih plasmana
+
411
-
-
26. II. Odlivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (27 do 30)11. Odlivi gate
+
412
232.115
117.414
27.
Odlivi iz osnova kratkorocnih finansijskih plasmana
-
413
-
-
28.
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela
-
414
-
-
29.
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava
-
415
232.115
117.414
-
416
-
-
30. Odlivi iz osnova ostalih dugorocnih finansijskih plasmana
Neto prilivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (19-2 6)Neto prilivi g
417
-
-
32 . Neto odlivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (26-19)Neto odlivi g
418
232.115
117.414
419
-
+
420
-
+
421
-
-
36. Priliv iz osnova kratkorocnih kredita
+
422
-
-
37.
+
423
-
-
31.
C. GOTOVINSKJ TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTJVNOSTI
33. I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)1. Priliv goto
34 . Priliv iz osnova povecanja osnovnog kapitala
35.
Priliv iz osnova dugorocnih kredita
Prilivi iz osnova ostalih dugorocnih i kratkorocnih obaveza
38. II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)11. Odlivi gc
39. Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela
40 . Odlivi iz osnova dugorocnih kredita
- -
-- -
-
424
2.059.618
9.133.334
-
425
-
-
-
426
2.059 .618
9.133.334
-
427
-
-
41.
Odlivi iz osnova kratkorocnih kredita
42.
Odlivi iz osnova finansijskog lizinga
-
428
-
43.
Odlivi iz osnova isplacenih dividendi
-
429
-
44.
Odlivi iz osnova ostalih dugorocnih i kratkorocnih obaveza
-
430
45.
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)Neto priliv
431
46. Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)Neto odlivi
-
-
-
432
2.059.618
9.133.334
433
2.399 .060
9.137 .121
434
2.291.733
9.250.748
49. F. NETO PRILIVI GOTOVINE {47-48)
435
107.327
-
50.
436
-
113.627
47.
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)
48.
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE {18+32+4 6)
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)
51 . H. Gotovina na pocetku izvjestajnog perioda
52.
I. Pozitivne ku rsne razlike iz osnova preracuna gotovine
53 . W
. Negativne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine
54 . K. Gotovina na kraju izvjestajnog perioda (51+49-50+52-53)
\\~t~\\\)~\\\1~
r.l: \1:\W\tt\~i\\\\ • , Rd irtO
u \.
etC v ·_ .·
CERTIFICIRANI
lmamovic Edina
Broj dozvole
Kontakt telefon
/ c7 rnant l9
RAC~NOVO'tl'.A: \...iCf-1'1Cfl.
{ ( l({ (
1565
035/303611
{ I I) I
ekonomika.doo@bih.net.ba- 037/511-739
437
129.281
242.908
+
438
-
-
-
439
440
-
236.608
129.281
-
;sf..::! I ..I
\3f .
DIREKTOR
I
Strana 2
ldentifikacioni po daci:
ldentifikacioni broj za direktne poreze
Javna zdravs tven a us tanova Univerzitetski klinicki centar
12 l o l 9 13 19 l o l 4 14 \ o \ o \ o l 7 '
ld entifikacioni broj za indidirektne poreze
(Naziv pravnog lica)
l s\6 I 1 i o '
bolnica
Sifra djelatnosti po KDBiH
I
!
'
10 I 9
14 1
Sifra opCine
NLB BANKA
(Banka)
c.'/_,¢_
..
(Banka)
I o l o l ol o joj o j ojo j o j o l o!ol ol ol ol ol
I Za sva pravna lica I
POSEBNI PODACI
o placama i broju zaposlenih
uz godisnji - polugodisnji obracun
za period 01.01 . do 31.12.2013 godine
KM
II
U istom obracunsk.
periodu prethodne
godine
U obracunskom
periodu tekuce
godine
POZICIJA
AOP
2
3
4
5
901
902
903
904
905
906
29.788.550
31.49 1.644
-
-
19.083 .948
50 .709.244
9.
907
908
909
15. Prosjeean broj zaposlenih na osnovu sati rada (cia broj)
910
911
912
913
914
915
Red.
b f OJ·.
I
1
1
1.
--
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Neto plata
Neto naknade place
Svega place i naknade (1+2)
Porez na place i naknade plata
Doprinosi iz plata i naknada plata
Doprinosi na place i naknade plata
Svega doprinosi (5+6)
Svega (3+4+ 7)
Neto ucesce zaposlenih u dobiti
10. Porez na ucesce zaposlenih u dobiti
11 . Doprinosi iz ucesca zaposlenih u dobiti
12. Dopririosi na ucesce zaposlenih u dobiti
13. Svega (9 do 12)
14 . j svega neto place, naknade plata i ucesca u dobiti
I
8.
.. .
.
_
.. tu1\HC\~M\\
lmamovic Edina ·
Broj dozvole
Kontakt telefon
v• "-6 ..'.:> 1,,,~_
a
----1
c J11..
. e.~ c r. er · ·~
L U {t-{_(( I , 1 '
1565
035130361 1
I
31.491 .644
2.034.465
15.062.478
5.11 1.242
20 .173.720
53.699 .829
-
29.788 .550
2.405
31.491 .644
2.395
tu\\\\~\\\>~
~~• ..tZd i rtO
Certtftctrant racunoVti<Ia """ .m(9.l.C
.,~v
(3+9)
29.788 .550
1.836.746
14.208.044
4.875 .904
D i rektor
b
Doc.dr.med.sci.Nesad Hotic
POJAŠNJENJE AKTIVE I PASIVE
AKTIVA (KM)
Grupa 013, Ulaganja na tuđim stalnim sredstvima 562.057,94 KM
U okviru ove grupe iskazana je vrijednost koja je uložena u adaptaciju i pripremu objekta
Kasarna Mirsad Fidahić u Solini za potrebe Klinike za psihijatriju, koja je dodjeljena na
korištenje JZU UKC Tuzla i to:
Ulaganja na tuđem zemljištu – Put Solina 69.648,16
Ispravka vrijednosti ulaganja na tuđem zemljištu Put Solina 4.909,67
Ulaganja u objekat Kasarne Mirsad Fidahić 494.638,77
Ispravka vrijednosti ulaganja u tuđa stalna sredstva 50.541,10
Ulaganja u objekat - Centar za liječenje ovisnika 54.666,88
Ispravka vrijednosti ulaganja za Centar za liječenje ovisnika 1.445,10
Grupa 014, Ostala nematerijalna sredstva 1.556.795,18
U okviru ove grupe iskazana je vrijednost software-a i to kako slijedi:
Software nabavljen zajedno sa hardware-om 1.026,81
Software PACS, RIS 2.799.300,16
Software LIS i BIS 1.195.611,30
Vlastito kreirani software u upotrebi (Visus) 107.126,25
Vlastito kreirani software u upotrebi (mat. knjig.) 70.615,85
Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih sredstava po osnovu amortizacije 76.762,79
Ispravka vrijednosti nematerijalnih sredstava – materijalna knjiženja 20.334,24
Ispravka vrijednosti nematerijalnih sredstava – PACS i RIS 2.005.877,48
Ispravka vrijednosti nematerijalnih sredstava – LIS i BIS 512.883,87
Ispravka vrijednosti nematerijalnih sredstava – Software sa hardware-om 1.026,81
Grupa 020, Zemljište i šume 3.188.718,00
Grupa 021, Građevinski objekti 59.765.459,82
Grupa 022, Postrojenja i oprema 16.700.197,98
Grupa 023, Alati, pogonski i kancelarijski namještaj 2.430.916,40
Grupa 024, Transportna sredstva 31.111,00
Grupa 025, Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 614.297,73
Grupa 026, Stambene zgrade i stanovi 88.728,63
Grupa 027, Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu 12.755,54
Grupa 050, Ostala stalna materijalna sredstva u upotrebi 327.038,12
Grupa 066, Dugoročni finansijski plasmani (ratna šteta) 6.589,00
Grupa 101, Sirovine i materijal 7.228.289,80
- Lijekovi 6.740.730,79
- Potrošni materijal 252.770,66
- Potrošni materijal za investicije 165.606,66
- Depo uglja i kisika 30.131,09
- Hrana 38.770,28
- Auto dijelovi 40,77
- Mazivo i gorivo 239,55
Grupa 103, Auto gume i ambalaža 20.279,92
Grupa 104, Alat i sitan inventar 3.237.414,80
- Sitan inventar na zalihi 169.091,37
- Sitan inventar u upotrebi 3.068.323,43
Grupa 109, Ispravka vrijednosti zaliha sirovina i materijala 3.088.603,35
Grupa 133, Roba u restoranu (Uprava) 215,27
Grupa 151, Dati avansi za zalihe i usluge ostalim pravnim licima 18.425,13
Grupa 200, Transakcijski računi (domaća valuta) 62.185,19
Grupa 201, Transakcijski računi (strana valuta) 170.252,72
Grupa 205, Blagajna (domaća valuta) 4.169,92
Kratkoročna potraživanja
Ukupna potraživanja iznose 10.844.827,15 KM.
Struktura ukupno iskazanih potraživanja prikazana je kako slijedi:
 Redovna potraživanja od kupaca iznose 6.244.086,26 KM,
 Ostala potraživanja od državnih i drugih institucija iznose 251.005,35 KM,
 Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 4.349.735,54 KM.
Redovna i sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca
Potraživanja od kupaca (redovna i sumnjiva i sporna) evidentirana su u ukupnom iznosu od
10.593.821,80 KM i u slijedećoj tabeli prikazuje se struktura istih:
P OT RAŽIVANJA NA DAN 31.12.2013. GODINE
R/B
DUŽNIK
1
2
1 CENT RI ZA SOCIJALNI RAD
2 VLADA DIST RIKT BRČKO
3 MINIST ARST VA
4 ZAVODI ZDRAVST ENOG OSIGURANJA
REDOVNA
SUMNJIVA I
SP ORNA
UKUP NO (3+4)
UČEŠĆE
(%)
3
4
5
6
32,00
4.249,60
10.000,00
32,00
0,00
14.249,60
0,14
178.107,63
135.751,25
313.858,88
2,96
4.345.407,85
1.487.732,19
5.833.140,04
55,06
1.180.346,65
11,14
ZZO T K
1.180.346,65
ZZO F B i H
1.256.757,91
53.654,90
1.310.412,81
12,37
849.010,43
1.424.108,87
2.273.119,30
21,46
Fond ZO Brčko Distrikt
566.766,05
9.968,42
ZZO I REOSIGURANJA FBH
492.526,81
FZO RS
5 DOMOVI ZDRAVLJA I BOLNICE
Domovi zdravlja
6 T UŽILAŠT VA I SUDOVI
FBiH
576.734,47
5,44
492.526,81
4,65
68.818,53
61.911,22
130.729,75
1,23
68.818,53
61.911,22
130.729,75
1,23
58.638,68
38.717,77
97.356,45
0,93
16.428,75
38.125,05
54.553,80
0,52
479,70
479,70
0,01
22.009,24
0,21
Republika Srpska
P olicijske uprave
22.009,24
Kazneno popravni zavod T uzla
20.200,69
113,02
20.313,71
0,19
148.002,61
120.424,75
268.427,36
2,53
1.440.829,36
2.495.198,36
3.936.027,72
37,15
6.244.086,26
4.349.735,54
10.593.821,80
100,00
7 P RAVNA LICA
8 NEOSIGURANA LICA
SVEUKUP NO
Najveće učešće u ukupnim potraživanjima imaju potraživanja od zavoda zdravstvenog osiguranja
na području Bosne i Hercegovine, koja u strukturi ukupno iskazanih potraživanja čine 55,06%
potraživanja.
Grupa 289, Ostala kratkoročna razgraničenja 94.313,80
Strukturu istih čine:
 Razgraničenje troškova po osnovu najamnina/zakupnina 12.641,69
 Razgraničeni troškovi kamata od banke 4.580,41
 Kratkoročna razgraničenja Češke Vlade – proteze 77.091,70
POSLOVNA AKTIVA
Vanbilansna aktiva
103.876.436 KM
7.285.353 KM
PASIVA (KM)
I.
Kapital 20.212.283
Grupa 30, Osnovni kapital 61.917.708,68
Upisani osnovni kapital
Ustanova je u okviru osnovnog konta 305 – Državni kapital na dan 31.12.2013. godine iskazala
iznos od 61.917.708,68 KM. Prema Rješenju Kantonalnog suda Tuzla broj U/I – 1000/98 od
09.06.1998. godine osnovni kapital je upisan u ukupnom iznosu od 64.354.639,85 KM.
Dakle, evidentna je razlika između upisanog uplaćenog kapitala po Rješenju Kantonalnog suda
Tuzla i po knjigovodstvenoj evidenciji Ustanove (konto 305) u iznosu od 2.436.931,17 KM
(64.354.639,85 - 61.917.708,68). Razlika je posljedica pogrešnog upisa visine osnovnog kapitala
prilikom upisa novog osnivača, kao i evidentiranje rasporeda dobitaka i pokrića gubitaka u
prethodnim godinama bez upisa promjena u sudskom registru.
Na osnovu navedenog rješenja Kantonalnog suda u Tuzli u sudski registar, pored ostalog, izvršen
je upis promjene osnivača, te upis osnivačkog uloga osnivača. Upis promjene osnivača izvršen je
na osnovu Zakona o preuzimanju prava osnivača nad JZU Klinički centar Tuzla („Sl. Novine
TPK“, br. 9/97) kojim je propisano da prava osnivača preuzima Skupština Tuzlansko-podrinjskog
kantona Tuzla.
Upis osnivačkog uloga na osnovu dijela imovine kojom je Ustanova raspolagala sa stanjem na
dan 31.12.1997. godine, tj. u visini sadašnje (neotpisane) vrijednosti stalnih sredstava i dijela
novčanih sredstava, je pogrešan i ne odgovara stvarnoj vrijednosti ukupne neto imovine
Ustanove. Naime, pored stalnih sredstava u navedenoj sadašnjoj (neto) vrijednosti i iznosu
novčanih sredstava od 14.648,85 KM, Ustanova je na dan 31.12.1997. godine u poslovnim
knjigama iskazala novčana sredstva na računima i blagajnama u iznosu od 246.232,59 KM, te
potraživanja od kupaca u iznosu od 3.374.966 KM, ostalu tekuću imovinu u iznosu od
1.467.029 KM, te obaveze u iznosu od 12.521.766 KM. Neto imovina, odnosno kapital
predstavlja pozitivnu razliku između ukupne imovine i ukupnih obaveza pravnog lica. Ustanova
je u Bilansu stanja na dan 31.12.1997. godine iskazala kapital u visini od 56.921.103 KM i ovaj
iznos je maksimalni iznos koji je mogao biti upisan u sudski registar.
U konkretnom slučaju, u sudski registar je izvršen upis osnivačkog uloga kao da je Skupština
TPK-a na dan 31.12.1997. godine izvršila uplatu novčanih sredstava i unos stalnih sredstava.
Međutim, TPK nije unio stalna sredstva, niti je uplatio novčana sredstva koja su upisana kao
osnivački ulog na dan 31.12.1997. godine, već je na osnovu navedenog Zakona preuzeo
osnivačka prava nad JZU Klinički centar Tuzla. Upisom novog, umjesto dotadašnjeg osnivača u
sudski registar nije došlo do promjene u visini sredstava i obaveza, odnosno kapitala Ustanove.
Da bi se izvršilo usklađivanje neophodno je da se izvrši korekcija-smanjenje pogrešnog upisa
kapitala sa stanjem na dan 31.12.1997. godine za 7.433.538,40 KM.
U cilju nominalnog usklađivanje visine upisanog kapitala izvršena je Revizija segmenta –
Kapital, od stranje vanjske revizije.
Mišljenje vanjskog revizora Revizija segmenta – Revizija Kapitala, aktom broj: 01/1-14-12/11
od 03.01.2011. godine, dostavljeno je Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona, u cilju
dobijanja saglasnosti Osnivača kako bi se moglo izvršiti prethodno pomenuto usklađivanja. Po
dobijanju saglasnoti Ustanova će moći izvršiti nominalno usklađivanje kapitala u sudskom
registru.
Grupa 350, Gubitak ranijih godina 39.002.375,46
Gubitak ranijih godina, odnosno gubitak 2009., 2010., 2011. i 2012. godine, korigovan je za
porez na dobit po osnovu prihoda od neoperativnih aktivnosti (2009. godine 1.082,00 KM, 2010.
godine 1.174,00 KM, 2011. godine u iznosu od 1.290,00 KM, 2012. godine 988,00 KM).
Gubitak iz ranijih godina odnosi se na:
‐ gubitak 2007. godine u iznosu od 2.495.918,86 KM,
‐
gubitak 2008. godine u iznosu od 8.829.088,33 KM,
‐
gubitak 2009. godine u iznosu od 9.971.272,63 KM,
‐
gubitak 2010. godine u iznosu od 7.672.137,45 KM,
‐
gubitak 2011. godine u iznosu od 8.807.893,41 KM,
‐
gubitak 2012. godine u iznosu od 1.223.808,78 KM.
Odlukom Upravnog odbora JZU UKC Tuzla broj: 02/1-14-18/10 od 23.02.2010. godine,
isključivo za potrebe finansijskih izvještaja za 2009. godinu ovlaštenoj instituciji, Upravni odbor
je predložio da se iskazani višak rashoda nad prihodima iz perioda 2007.- 2009. godine, pokrije
na teret kapitala i to gubitak iz ranijih godina 2007. i 2008. godina u ukupnom iznosu od
11.325.007,19 KM i gubitak iz 2009. godine u iznosu od 9.971.272,63 KM, što ukupno čini iznos
od 21.296.279,82 KM.
Odlukom Upravnog odbora broj: 02/1-14-7/11 godine od 24.02.2011. godine, u svrhu predaje
finansijskih izvještaja ovlaštenoj instituciji, Upravni odbor je predložio da se iskazani višak
rashoda nad prihodima (2010. godine) pokrije iz sredstava Budžeta Osnivača, u iznosu od
7.672.137,46 KM.
Konačnu odluku o pokriću viška rashoda nad prihodima za period 2007. - 2010. godine, donijet
će Skupština Tuzlanskog kantona na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno na prijedlog
resornog ministarstva.
Odlukom Upravnog odbora JZU UKC Tuzla broj: 01-243-2/12 od 23.02.2012. godine, u svrhu
predaje finansijskih izvještaja ovlaštenoj instituciji, Upravni odbor je predložio da se izkazani
višak rashoda nad prihodima (2011. godine) pokrije iz sredstava Budžeta Osnivača, u iznosu od
8.807.893,39 KM.
Odlukom Upravnog odbora JZU UKC Tuzla broj: 01-8-6-1/13 od 28.02.2013. godine, u svrhu
predaje finansijskih izvještaja ovlaštenoj instituciji, Upravni odbor je predložio da se iskazani
višak rashoda nad prihodima (2012. godine) pokrije iz sredstava Budžeta Osnivača, u iznosu od
1.223.808,78 KM.
Skupština Tuzlanskog kantona, kao Osnivač JZU UKC Tuzla, je donijela Zaključke o prihvatanju
Izvještaja o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla u periodu 2007.- 2009. godina i to kako slijedi:
‐
Zaključak Skupštine TK o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za
2007. godinu, broj: 01-02-374-2/08 od 11.06.2008. godine,
‐
Zaključak Skupštine TK o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za
2008. godinu, broj: 01-02-315-2/09 od 16.06.2009. godine,
‐
Zaključak Skupštine TK o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za
2009. godinu, broj: 01-02-304-2/10 od 12.05.2010. godine.
Kada je u pitanju Izvještaj o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za 2010. godinu, Skupština
Tuzlanskog kantona je donijela Zaključak broj: 01-02-308-3/11 od 30.06.2011. godine, kojim se
odlaže izjašnjavanje o Izvještaju o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za 2010. godinu.
Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Zaključak broj: 01-02-431-3/12 od 18.07.2012. godine,
kojim prihvata zaključke sadržane u Mišljenju Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u vezi
sa Izvještajem o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za 2011. godinu.
Kada je u pitanju Izvještaj o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za 2011. godinu, Ministarstvo
zdravstva Tuzlanskog kantona je aktom broj: 13/1-14-6870/12 od 13.04.2012. godine, dalo
Mišljenje, kojim se ne podržava finansijsko poslovanje JZU UKC Tuzla, te istaklo stav da je
potrebno napraviti zaokret u pozitivnom smislu i poduzeti sve aktivnosti koje će omogućiti
uravnoteženo poslovanje.
Izvještaj o radu i poslovanju JZU UKC Tuzla za 2012. godinu, prihvaćen je od strane Skupštine
Tuzlanskog kantona, donošenjem Zaključka broj: 01-02-413-2/13 od 17.07.2013. godine. U tački
II prethodno pomenutog Zaključka obavezan je menadžment JZU UKC Tuzla i Vlada TK da
putem resornog ministarstva u što skorije vrijeme u Skupštinsku proceduru upute prijedlog mjera
za prevazilaženje postojećeg stanja u koji ulazi i prijedlog sanacije deficita tj. gubitka JZU UKC
Tuzla.
Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-17-2/14 od 30.01.2014. godine, Skupština
Tuzlanskog kantona prihvatila je Mjere za prevazilaženje postojećeg stanja sa prijedlogom
sanacije deficita odnosno gubitka JZU UKC Tuzla.
Istim Zaključkom Skupština TK zadužila je Ministarstvo zdravstva TK da u saradnji sa Vladom
TK, JZU UKC Tuzla i Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, hitno pokrene
procedure kod nadležnih Ustanova koje bi omogućile uštede i adekvatniju raspodjelu sredstava
namjenjenih za zdravstvo, a radi realizacije navedenih mjera.
Grupa 351, Gubitak izvještajne godine 2.703.051,33 KM
Grupa 404 i 407 Dugoročna rezervisanja i odložene porezne obaveze 18.617.559,83
U okviru grupe 404, Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenika, na dan 31.12.2013.
godine, iskazano je stanje u iznosu od 755.421,47 KM.
Na dan 31.12.2013. godine, ukupna rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenika, iznosile su
772.042,76 KM, a izmirene su u iznosu od 16.621,29 KM.
U okviru ove grupe iskazane su bruto plaće zaposlenika za period I-VI 1995. godine. Uvažavajući
činjenicu da za prethodno pomenuti period zaposlenicima JZU UKC Tuzla nije bila isplaćena
neto plaća kao i obaveze za doprinos za zdravstvo, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona je u tom periodu izvršio kompenzaciju za PIO i zaposlenicima JZU UKC Tuzla izvršio
uvezivanje radnog staža.
U skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 02/1-14-115/07 isplata neto plaća za period I-VI
1995. godine, vrši se prilikom prestanka radnog odnosa (odlazak u penziju i sl.).
U okviru grupe 407, Odloženi prihod od donacija i pomoći, na dan 31.12.2013. godine, iskazano
je stanje u iznosu od 17.862.138,36 KM. Na ovoj poziciji su iskazana ukupno donirana stalna
sredstva (finansijski i naturalni oblik), koja zaključno sa 31.12.2013. godine nisu amortizovana, a
finansijska sredstva za unaprijed određene namjene nisu utrošena.
Na dan 31.12.2013. godine, unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi bili su iskazani u iznosu
od 19.759.482,30 KM, a ukupno prenešeno sa odloženog prihoda na prihod u 2013. godini,
evidentiran je iznos od 1.897.343,94 KM.
Grupa 41, Dugoročne obaveze 10.938.928,09 KM. Na dan 31.12.2013. godine, dugoročni krediti
u zemlji na potražnoj strani evidentiran je iznos od 14.262.473,05 KM, a na dugovnoj strani
evidentiran je iznos od 3.323.544,96 KM.
U okviru grupe 413, Dugoročni krediti uzeti u zemlji, na dan 31.12.2013. godine, iskazan je
potražni promet u iznosu od 499.436,10 KM, i isto predstavlja dugoročne obaveze prema
dobavljačima za nabavku opreme (cto 41320).
U okviru grupe iskazan je i potražni promet na cto 41321 Dugoročne obaveze prema Vladi
Tuzlanskog kantona po osnovu Podsporazuma o kreditu broj: PB 01/1-37-53/07 od 03.09.2007.
godine (Projekat Plava bolnica i Radioterapija), koje je na dan 31.12.2013. godine, iskazano u
iznosu od 13.763.036,95 KM.
Grupa 424, Kratkoročni dio dugoročnih obaveza 3.728.648,74.
U okviru grupe 424, Kratkoročni dio dugoročnih obaveza, na dan 31.12.2013. godine,
podrazumjeva iskazano stanje na Cto 42420, kratkoročni dio (preneseni dio sa dugoročnih
obaveza koji dospijeva na dan 31.12.2013. godine) dugoročnih obaveza prema dobavljačima za
nabavku opreme 670.196,26 KM. Na dan 31.12.2013. godine u okviru ove grupe bio je iskazan
potražni promet u iznosu od 2.669.124,50 KM, i dugovni promet u iznosu od 1.998.928,24 KM.
Takođe, u okviru ove grupe na Cto 42421, u iznosu od 3.058.452,48 KM iskazan je kratkoročni
dio dugoročnih obaveza prema Vladi Tuzlanskog kantona po osnovu Podsporazuma o kreditu
broj: PB 01/1-37-53/07 od 03.09.2007. godine (dvije glavnice u iznosu od 1.529.226,24 KM). Na
dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe bio je iskazan potražni promet u iznosu od
6.116.904,96 KM i dugovni promet 3.058.452,48 KM.
Grupa 430, Primljeni avansi, depoziti i kaucije 33.581,82 KM.
U okviru primljenih avansa, depozita i kaucija, na dan 31.12.2013. godine, iskazano je stanje u
okviru grupe 430 Primljeni avansi i to:
Cto 43020 Primljeni avansi od pravnih i fizičkih lica u zemlji u iznosu od 28.776,06 KM,
Cto 43021 Unaprijed naplaćeni i odloženi prihod (avansi) u iznosu od 4.805,76 KM,
U okviru ove grupe na dan 31.12.2013. godine, evidentiran je potražni promet u iznosu od
169.672,53 KM i dugovni promet u iznosu od 136.090,71 KM.
Grupa 431, Obaveze prema dobavljačima za nefakturisane nabavke su izmirene.
U okviru ove grupe na dan 31.12.2013. godine evidentiran je dugovni i potražni promet u iznosu
od 91,17 KM.
U okviru grupe 432, Dobavljači u zemlji, na dan 31.12.2013. godine, iskazane su obaveze u
ukupnom iznosu od 44.554.203,19 KM. U okviru ove grupe na dan 31.12.2013. godine,
evidentiran je potražni promet u iznosu od 76.004.587,82 KM i dugovni promet u iznosu od
31.450.384,63 KM.
Struktura obaveza prema dobavljačima, prikazana je kako slijedi:
 Obaveze prema dobavljačima za isporuku lijekova, sanitetskog i potrošnog medicinskog
katerijala i implantata u ukupnom iznosu od 40.030.783,87 KM,
 Obaveze prema dobavljačima za vanjske usluge u ukupnom iznosu od 2.113.631,07 KM,
 Obaveze prema dobavljačima osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala
u ukupnom iznosu od 1.492.935,22 KM,
 Obaveze prema dobavljačima za isporuku hrane u iznosu od 916.853,03 KM.
Grupa 450, Obaveze za neto plaće i naknade plaća 2.742.144,63 KM
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisanu plaću zaposlenika JZU UKC Tuzla za
decembar mjesec 2013. godine, i ista je isplaćena u januaru 2014. godine.
Na dan 31.12.2013. godine u okviru ove grupe evidentiran je potražni promet u iznosu od
44.082.746,22 KM i dugovni promet u iznosu od 41.340.601,59 KM
Grupa 451, Obaveze za porez i posebne dadžbine na plaće i naknade plaća 203.656,18 KM
U okviru grupe 451, na dan 31.12.2013. godine, iskazano je stanje u iznosu od 203.656,18 KM.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisane obaveze za porez na dohodak iz plaća
zaposlenih JZU UKC Tuzla za decembar 2013. godine, u iznosu od 176.509,93 KM, obaveze za
zaštitu od prirodnih nesreća na plaću i naknadu plaća zaposlenika JZU UKC Tuzla za decembar
mjesec 2013. godine u iznosu od 13.435,53 KM i ukalkulisane obaveze za opću vodnu naknadu
na plaće i naknade plaća zaposlenika JZU UKC Tuzla za mjesec decembar 2013. godine, u iznosu
od 13.710,72 KM. Prethodno pomenute obaveze su izmirene u januaru 2014. godine.
U okviru ove grupe, na dan 31.12.2013. godine, evidentiran je potražni promet u iznosu od
2.519.388,86 KM i dugovni promet u iznosu od 2.315.732,68 KM.
Grupa 452, Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća 1.723.132,69 KM.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisane obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada
plaća zaposlenika JZU UKC Tuzla za mjesec decembar 2013. godine i to:
‐
Obaveze za doprinose za PIO/MIO iz osnovice 705.530,08 KM,
‐
Obaveze za doprinose za PIO/MIO na osnovice 249.010,34 KM,
‐
Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje iz osnovice 518.773,64 KM,
‐
Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje na osnovicu 166.006,48 KM,
‐
Obaveze za doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz osnovice 62.252,92 KM,
‐
Obaveze za doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti na osnovicu u iznosu od
20.750,91 KM,
‐
Obaveze po osnovu doprinosa za benificirani radni staž 808,32 KM
Prethodno pomenute obaveze su izmirene u januaru mjesecu 2014. godine.
U okviru ove grupe evidentiran je potražni promet u iznosu od 21.685.807,67 KM i potražni
promet u iznosu od 19.962.674,98 KM
Grupa 454, Obaveze za poreze i posebne dadžbine na naknadu plaća koje se refundiraju 275,19
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisane obaveze za naknadu zaštite od nesreća na
naknade plaća koje se refundiraju (bolovanje preko 42 dana) za zaposlenike JZU UKC Tuzla za
mjesec decembar 2013. godine.
Grupa 455, Obaveze za doprinose u vezi naknada plaća koje se refundiraju 33.102,23 KM.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisane obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada
plaća zaposlenika JZU UKC Tuzla za mjesec decembar 2013. godine koje se refundiraju i to:
‐
Obaveze za doprinose za PIO/MIO iz naknade plaća koje se refundiraju u iznosu
13.559,95 KM,
‐
Obaveze za doprinose za PIO/MIO na naknade plaća koje se refundiraju 4.785,93 KM,
‐
Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje iz naknade plaća koje se refundiraju
9.970,58 KM,
‐
Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje na naknade plaća koje se refundiraju
3.190,60 KM,
‐
Obaveze za doprinose za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz naknade plaća koje se
refundiraju 1.196,32 KM,
‐
Obaveze za doprinose za osiguranje u slučaju nezaposlenosti na naknade plaća koje se
refundiraju 398,85 KM,
Prethodno pomenute obaveze su izmirene u mjesecu januaru 2014. godine.
U okviru ove grupe, na dan 31.12.2013. godine, evidentiran je potražni promet u iznosu od
487.817,88 KM i dugovni promet u iznosu od 454.715,65 KM.
Grupa 456, Obaveze za ostala neto primanja, naknade troškova i ostalih materijalnih prava
zaposlenih 797.215,33 KM.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisane obaveze za naknadu zaposlenika JZU UKC
Tuzla za ishranu u toku rada za mjesec decembar u iznosu od 661.703,44 KM, te ukalkulisane
obaveze za naknadu troškova prevoza za mjesec decembar u iznosu od 128.862,82 KM i iste su
isplaćene u mjesecu januaru 2014. godine. U ovoj grupi iskazane su i ukalkulisane obaveze za
naknadu za odvojeni život za zaposlenike JZU UKC Tuzla za mjesec decembar 2013. godine u
iznosu od 1.664,38 KM, obaveze za dnevnice i naknade za putovanja u iznosu od 2.535,96 KM,
obaveze za jubilarne nagrade neto primanja u iznosu od 2.250,00 KM. U okviru ove grupe
iskazane su i obaveze za bankovne kartice (master card) u iznosu od 198,73 KM (ista se koristi
od strane vozača JZU UKC Tuzla za plaćanje putnih troškova za potrebe JZU UKC Tuzla kao što
se putarine, gorivo i sl.).
U okviru ove grupe, na dan 31.12.2013.godine, evidentiran je potražni promet u iznosu od
7.119.251,54 KM i dugovni promet u iznosu od 6.322.036,21 KM.
Grupa 457, Obaveze za porez na dohodak na ostala primanja u iznosu od 250,00 KM.
Grupa 458, Obaveze za doprinose u vezi ostalih primanja zaposlenih u iznosu od 1.723,31 KM.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisane obaveze u vezi ostalih primanja zaposlenika
JZU UKC Tuzla za mjesec decembar 2013. godine i to:
‐
Obaveze za doprinose za PIO/MIO iz osnovice u vezi sa ostalim primanjima
zaposlenih 705,93 KM,
‐
Obaveze za doprinose za PIO/MIO na osnovicu u vezi sa ostalim primanjima
zaposlenih 249,15 KM,
‐
Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranja iz osnovice u vezi sa ostalim
primanjima zaposlenih 519,08 KM,
‐
Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje na osnovicu u vezi sa ostalim
primanjima zaposlenih 166,10 KM,
‐
Obaveze za doprinose za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz osnovice u vezi sa
ostalim primanjima zaposlenih 62,29 KM,
‐
Obaveze za doprinose za osiguranje u slučaju nezaposlenosti na osnovicu u vezi sa
ostalim primanjima zaposlenih 20,76 KM.
U okviru ove grupe, na dan 31.12.2013. godine, evidentiran je potražni promet u iznosu od
3.496,97 KM i dugovni promet u iznosu od 1.773,66 KM.
Grupa 463, Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i slično su izmirene.
Na dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe evidentiran je potražni i dugovni promet u iznosu
od 38.240,00 KM.
Grupa 464, Obaveze za poreze i posebne dadžbine na naknade članovima odbora i komisija u
iznosu od 36,57 KM.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisane obaveze za mjesec decembar 2013. godine.
Prethodno pomenute obaveze izmirene su u mjesecu januaru 2014. godine.
Na dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe iskazan je potražni promet u iznosu od
7.528,05 KM i dugovni promet u iznosu od 7.491,48 KM.
Grupa 465, Obaveze za doprinose u vezi naknade članovima odbora i komisija u iznosu 0,26 KM.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisane obaveze za mjesec decembar 2013. godine za
članove Upravnog odbora i komisija i čine ga obaveza za doprinos za zdravstveno osiguranje iz
naknada članovima odbora i komisija u iznosu od 0,26 KM.
Na dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe, evidentiran je potražni promet u iznosu od
4.426,36 KM i dugovni promet u iznosu od 4.426,10 KM.
Grupa 466, Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima o djelu su izmirene.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisane obaveze za mjesec decembar 2013. godine. Na
dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe evidentiran je potražni i dugovni promet u iznosu od
29.128,67 KM.
Grupa 467, Obaveze za poreze i posebne dadžbine na naknade fizičkim licima u iznosu od 25,78.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata ukalkulisane obaveze za mjesec decembar 2013. godine za
posebnu naknadu za zaštitu od nesreća na naknade fizičkim licima u iznosu od 12,89 KM i
obaveze za opću vodnu naknadu na naknade fizičim licima u iznosu od 12,89 KM.
Na dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe, evidentiran je potražni promet u iznosu od
467,73 KM i dugovni promet u iznosu od 441,95 KM. Grupa 468, Obaveze za doprinose u vezi naknada fizičkim licima su izmirene.
Na dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe evidentiran je potražni i dugovni promet u iznosu
od 2.241,81 KM.
Grupa 470, PDV po osnovu isporuka drugim obveznicima PDV-a u iznosu od 8.136,27 KM.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata obaveze za mjesec decembar 2013. godine i to po osnovu
PDV-a po osnovu izlaznih faktura – negotovinsko plaćanje u iznosu od 7.665,09 KM i PDV-a po
osnovu izlaznih faktura – gotovinska naplata u iznosu od 471,18 KM.
Na dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe, evidentiran je potražni promet u iznosu od
89.081,75 KM i dugovni promet u iznosu od 80.945,48 KM.
Grupa 474, PDV na ostale usluge stranih lica koje se smatraju oporezive u BiH su izmirene.
Na dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe evidentiran je potražni i dugovni promet u iznosu
od 583,52 KM
Grupa 481, Obaveze za porez na dobit po poreznom bilansu u iznosu od 239,70.
Grupa 483, Doprinosi za volontersko osiguranje za slučaj povrede na radu su izmireni.
Na dan 31.12.2013. godine, u okviru ove grupe evidentiran je potražni promet i dugovni promet u
iznosu od 699,56 KM.
Grupa 491, Obračunati prihodi narednog perioda u iznosu od 30.359,41 KM.
Prethodno pomenuto stanje obuhvata obračunate prihode narednog perioda po osnovu sredstava
za edukaciju iz transplantologije u iznosu od 2.183,10 KM, sredstva za treći Kongres fizijatara u
iznosu od 5.000,00 KM, i po osnovu sredstava za istraživačke projekte od 23.176,31 KM.
Grupa 499, Ostala pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 250.205,18 KM.
U okviru ove grupe, na dan 31.12.2013. godine, evidentiran je potražni promet u iznosu od
388.350,86 KM i dugovni promet u iznosu od 138.145,68 KM.
POSLOVNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
103.876.436 KM
7.285.353 KM
Download

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU