JP “Vojvodinašume” Petrovaradin
-skraćeni naziv-
UVOĐENJE U PROIZVODNJU
NOVOG PROIZVODNOG POGONA
„KRČEDINSKA ADA – BELEGIŠKI PAŠNJAK“
U
ŠG“NOVI SAD“ - ŠU“TITEL“
autor: Seratlić Branislav dipl.ek.
Novi Sad,
Mart 2011.
I UVOD
1.1.
Uvodno razmatranje
Biznis plan se odnosi na uvođenje u proizvodnju novog proizvodnog pogona
GJ“Krčedinska Ada – Belegiški pašnjak“ u ŠG“Novi Sad“ ŠU „Titel“. Ova gazdinska
jedinica uzeta je u zakup od ZZ“ Beška“ . Svrha zakupa ove GJ je gazdovanje po
principu održivog razvoja i u skladu sa standardima FSC – a.
1.2.
Svrha biznis plana
Osnovni cilj biznis plana je apliciranje za sredstva od strane budžeta AP
Vojvodine za radove u šumarstvu. Takođe ovaj biznis plan ima za cilj obezbeđenje
proširenja mase za zarade usvojene tekućim programom poslovanja za 2011. god.
II REZIME BIZNIS PLANA
Podaci o osnivaču
Oblik svojine: Državna
Osnivač: Škupština AP Vojvodine
Osnovni podaci o Preduzeću
Naziv:
Sedište:
Delatnost:
Osnovano:
Žiro rašun:
Telefon:
Faks:
E- mail:
Matični broj:
DirektorPreduzeća:
Broj zaposlenih:
Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin
Petrovaradin, Preradovićeva 2
02010 - Uzgoj i iskorišćavanje šuma
08.05.2002.
335-10521-20; 265-2010310003850-51;
160-109543-83; 355-1099947-33
021/431-144
021/6432-139
[email protected]
08762198
Marta Takač, dipl.inž.šum.
1.578
Osnovni podaci o autoru biznis plana
Ime i Prezime:
Radno mesto:
Strušna sprema:
Zvanje:
Telefon:
Faks:
E- mail:
Branislav Seratlić
Sam.ref. za plan i analizu
VSS
Dipl. ekonomista
021/ 6432-488
021/6432-139
[email protected]
2.4. Podaci o biznis planu
Uvođenje u proizvodnju novog proizvodnog pogona
GJ“Krčedinska Ada – Belegiški pašnjak“ u ŠG“Novi
Naziv biznis plana
Sad“ ŠU „Titel“
Lokacija biznis plana ŠG“Novi Sad“ ŠU „Titel“
Apliciranje za sredstva za uvođenje u proizvodnju
Predmet biznis plana novog proizvodnog pogona GJ“Krčedinska Ada –
Belegiški pašnjak“ u ŠG“Novi Sad“ ŠU „Titel“
2.5. Predviđena ulaganja za period 01.01.2011-31.12.2011. god.
Predviđena ulaganja
Osnovna sredstva
Obrtna sredstva
UKUPNO:
Iznos ( din. )
3.000.000,00
11.193.460,00
14.193.460,00
2.6. Izvori finansiranja
Izvori
sopstvena sredstva
ostali izvori ( NIP )
UKUPNO:
Iznos ( din. )
3.000.000,00
11.193.460,00
14.193.460,00
Ukupna proizvodnja (godišnji nivo) m3
Vrednost prodaje ( prosek )
Zaposlenost (novi radnici)
Vreme povraćaja investicije
2.372 m3
9.119.242,825 din.
34 zaposlena
u petoj godini
2.7.
Osnovni pokazatelji poslovnih rezultata
U prvoj godini ostvaruje se negativan novčani tok ali već u drugoj godini on
postaje pozitivan i investiciono ulaganje se u potpunosti vraća u petoj godini. Otvaranje
pogona povećava prostu i proširenu reprodukciju na 55,16 ha.
Kada govorimo o korišćenju šuma radovi se obavljaju na 8,83 sa ostvarenjem od
2.372 m3 raznih sortimenata EA Topole. Vrednost ovih sortimenata iznosi prosečno
9.119.242,82din godišnje u narednih pet godina.
2.8. Rezime biznis plana
Otvaranjem proizvodnog pogona GJ“Krčedinska Ada – Belegiški pašnjak“ u
ŠG“Novi Sad“ ŠU „Titel“. Očekuje se niz pozitivnih rezultata kako za Preduzeće tako
iza širu društvenu zajednicu. Uz inicijalna ulaganja Preduzeća od 3.000.000,00 din. i
sredstava budžeta u iznosu od 11.193.460 din. Povećava se šumovitost i to pretežno u
proširenoj reprodukciji na neobraslom zemljištu uz zapošljavanje lokalnog stanovništva i
to 34 zaposlena.
Sa stanovišta lokalne zajednice ovo zemljište će u periodu koji predstoji pružiti
niz vrednosti koje proizilaze iz opšte korisnih funkcija šuma.
Ekonomski posmatrano ovaj projekat je održiv s obzirom da se povrat kompletne
investicije može očekvati u petoj godini tj. u 25 godini starosti kulture, s obzirom da je
kultura na današnji dan stara 18 god., što predstavlja i vreme ophodnje ove vrste drveta.
Iz gore navedenih razloga smatra se da je gore navedeno ulaganje kako sa
stanovišta šumarske tako i sa stanovišta ekonomske struke potpuno opravdano.
III POSLOVNA AKTIVNOST
KOJA JE PREDMET
RAZMATRANJA U BIZNIS
PLANU
3.1. Opis aktivnosti
Delatnost Javnog preduzeća je utvrđena Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća
"Vojvodinašume" ( Sl.list APV br.7/02 i 8/03.) i Statutom Javnog preduzeća Član 11. a u
skladu sa Članom 10. stav 1. Zakona o šumama od kojih su najznačajnije:
gajenje, održavanje, i obnova šuma, rekonstrukcija i melioracija degradiranih
šuma i šikara, proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje
novih šuma i šumskih zasada;
zaštita šuma
proizvodnja šumskih sortimenata i korišćenja drugih šumskih proizvoda i
njihov transport, korišćenje šuma za rekreaciju, uzgoj i lov divljači i drugo
korišćenje šuma;
projektovanje, izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica, parkova i
zelenih rekreativnih površina i drugih objekata koji služe gazdovanju
šumama;
izrada programa, projekata i osnova gazdovanja šumama;
izvođenje geodetskih radova za posebne potrebe;
vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika;
lov, uzgoj divljači i usluge;
delatnost putničkih agencija i turoperatora;
trgovina na veliko i malo;
spoljno-trgovinski promet;
obavljanje privrednih delatnosti u inostranstvu;
unapređenje i korišćenje opštekorisnih funkcija šuma;
Javno preduzeće "Vojvodinašume" može da obavlja i druge delatnosti i
poslove, određene Statutom, pod uslovom da to ne utiče na obavljanje
delatnosti i poslova iz stava 1. ovog člana
3.2. Vlasništvo nad privrednim subjektom i njegovo mesto u okruženju
Kao što je ranije navedeno osnivač Preduzeća je Skupština AP Vojvodine i samim
tim Preduzeće je u državnom vlasništvu.
Po Zakonu o šumama Preduzeće je u obavljanju javne misije upućeno da
konkuriše na budžetska sredstva iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine
kao i na sredstva iz NIP –a.
Preduzeće teritorijalno pokriva prostor AP Vojvodine i svoju javnu i privrednu
misiju Preduzeće obavlja preko 5 delova preduzeća (četiri Šumska gazdinstva i
"Vojvodinašume-Lovoturs" Petrovaradin) sastavljenih od 23 radne jedinice koje
pretstavljaju osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama.
3.3. Pravni aspekti
Spisak propisa koje Javno preduzeće "Vojvodinašume" primenjuje:
Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa
("Službeni glasnik RS" br. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/05-ispr. i
123/07-dr.zakon),
Odluka o osnivanju JP”vojvodinašume” Petrovaradin (sl.list APV br. 7/02,
8/03)
Statut JP”vojvodinašume” Petrvaradin (sl.list APV br. 11/02)
Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br.
53/95, 3/96-ispr., 54/96, 32/97, 44/99 i 101/2005-dr.zakon),
Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS" br. 30/2010),
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine (“Sl.glasnik RS”
br.99/09)
Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS" br. 18/10),
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS" br.
36/09, 41/09),
Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. 135/2004, 36/09 i
72/09 –dr.zakon),
Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća ("Službeni glasnik RS"
br. 135/04, 8/05, 41/09),
Zakon o semenu ("Službeni glasnik RS" br.45/05, 30/10-dr.zakon)
Zakon o zdravlju bilja ("Službeni glasnik RS" br. 41/09).
Zakon o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS" br. 54/09, 73/10).
Uredba o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz
budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odnosno prenosa
pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj
pokrajini ("Službeni glasnik RS" br. 6/06, 108/08).
Uredba o načinu i kontroli obračuna isplata zarada u javnim preduzećima
("Službeni glasnik RS" br. 5/06)
i druga zakonska i podzakonska akta, kao i odluke Skupštine i Vlade AP
Vojvodine
3.4.
Ciljevi i strategija u okviru funkcija u Preduzeću
U okviru proizvodne funkcije u 2011. god. Preduzeće ima za cilj:
Povećanje efikasnosti Preduzeća za obavljanje privredne i javne misije u okviru
osnovnih delatnosti
Racionalizacija proizvodnje i poslovanja, optimalizacija troškova, ostvarenje
profita u komercijalnim delatnostima.
Realizacija punog obima planiranih radova u okviru nekomercijalnih delatnosti
preduzeća (unapređenje i zaštita šuma, zaštita zaštićenih prirodnih dobara, stručno
tehnički poslovi u privatnim šumama, itd.)
Proizvodnja sadnog materijala
Obavljanje stručno – tehničkih poslova u šumama sopstvenika
Optimiziranje proizvodnog procesa u skladu sa zahtevima tržišta
Postavljeni ciljevi ostvariće se kroz kvalitetnije obavljanje poslova i minimiziranje
troškova na korišćenju šuma, pošumljavanju, nezi i rasadničkoj proizvodnji kao i kroz
racionalizaciju broja zaposlenih, zatim kroz izradu i realizaciju programa i projekata
kojim bi se konkurisalo za sredstva Budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine
U okviru komercijalne funkcije osnovni ciljevi Preduzeća su: segmentacija
ciljnih tržišta i potencijalnih kupaca, diverzifikacija kupaca i dugoročni poslovni
aranžmani kako za konkurentne tako i za niskokonkurentne proizvode, prodaja proizvoda
korišćenja šuma, sadnog materijala, ostalih šumskih i poljoprivrednih proizvoda, usluga u
ribarstvu, lovstvu i šumarstvu na osnovu jedinstvene politike cena u skladu sa zakonskom
regulativom za 2011. god.
U okviru finansijske funkcije osnovni ciljevi Preduzeća su: poslovanje na
stabilnim izvorima finansiranja svih funkcija Preduzeća i sprovođenju finansijske
discipline na svim nivoima Preduzeća uz doslednu primenu Zakona o računovodstvu i
reviziji i drugih propisa u ovoj oblasti. Kontrola novčanih tokova na svim nivoima, počev
od naplate preko nabavki i plasmana usluga do kontrole zaduživanja i racionalizacije svih
rashoda po pozicijama.
U okviru finansijske funkcije u narednoj 2011. kao i u prethodnom periodu
akcenat će se staviti na učestalim terenskim komisijskim kontrolama obrazovanih od
strane nadležnih predstavnika top menadžmenta sa jedne strane i predstavnika interne
revizije sa druge strane.
Prioritet u narednom periodu kao i u prethodnoj godini biće restriktivna
politika u delu troškova vezanih za neproizvodni deo poslovanja i ograničeno i
kontrolisano investiranje u neproizvodni deo investicija.
U okviru pravne i kadrovske funkcije osnovni ciljevi Preduzeća su:
Obezbediti da se poslovanje Preduzeća obavlja u skladu sa zakonom,
zakonskim propisima i opštim aktima Preduzeća.
Stručno i blagovremeno zastupanje Preduzeća pred sudovima i nadležnim
organima
Osposobljavanje kadrova za obavljanje poslova iz delokruga poslovanja
preduzeća kroz edukacije i usavršavanja, svođenje broja zaposlenih na
optimalan nivo uz povećanje procentualnog udela proizvodnih radnika i
poštovanje zakonskih, socijalnih, i ekonomskih normi.
IV TRENUTNO STANJE
PREDUZEĆA I NATURALNI
EFEKTI SPROVOĐENJA
BIZNIS PLANA
4.1.
Istorijat Preduzeća i osnovne karakteristike
JP "Vojvodinašume" Petrovaradin osnovano je 08.05.2002. godine sa ciljem da
integralno gazduje šumama i upravlja zaštićenim prirodnim dobrima i lovištima u skladu
sa principima održivog razvoja (održivog šumarstva) i profitabilnosti uz povećanje
šumovitosti i unapređenje postojećeg šumskog fonda AP Vojvodine.
U poslovima unapređenja šuma, zaštite šuma i izgradnji šumskih
komunikacija Preduzeće najveći deo finansira iz vlastitih izvora, ali za deo ovih radova i
za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama konkuriše za sredstva iz budžeta
Republike Srbije i AP Vojvodine i drugih izvora.
Šumarstvo AP Vojvodine je u nadležnosti Uprave za šume Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije kao i
Pokrajinskog
sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.
Preduzeće je 2006. god. krenulo u grupni proces Sertifikacije državnih šuma
kojima gazduje po FSC principima i sredinom 2007. god. uspešno prošlo kroz fazu pred
ocene. Krajem 2007. izvršena je glavna ocena na kojoj je Preduzeće ispunilo uslove za
dobijanje sertifikata koji je dobilo 7 avgusta 2008. U periodu 3-6 novemba 2008.
Izvršena je i prvi redovni nadzor sa pozitivnim ocenama od strane sertifikacione kuće
SGS Beograd DOO. Drugi redovni nadzor obavljen je u periodu 04.-07. maja 2009.god.
Treći redovni nadzor obavljen je 19-22. 10.2010. godine.
4.2. Proizvodni plan i proizvodni kapaciteti
Asortiman proizvodnje je veoma diverzifikovan ali se ovom prilikom prikazuje samo
proizvodni kapacitet delatnosti koje se menjaju primenom predmeta Biznis plana.
Gajenje šuma: prosta i proširena reprodukcija
Proizvodnja drvnih sortimenata
Proizvodni kapaciteti gajenja šuma: prosta i proširena reprodukcija i proizvodnje drvnih
sortimenata određeni su:
Površinom šumskog zemljišta
Vrstom drveta
Doznačenom masom
Osnovnim sredstvima
Radnom snagom
Trenutni kapaciteti
Red.br
.
1
2
3
4
5
Opis
Površina zemljišta ( radna )
Vrsta drveta
Doznačena masa ( neto )
Osnovnim sredstvima
Radnom snagom
4.3.
Tehnologija i oprema
Korišćenje šuma
Prosta
reprodukcija
7,61 ha
EA Topola
Proširena
reprodukcija
47,55 ha
EA Topola
-
-
8,83 ha
I 214, Robusta
2.372 m3
Postojeća meh.
-
Postojeća meh.
-
Postojeća meh.
-
Tehnologija pošumljavanja je delimična s obzirom na plodnost Dunavskog aluvijuma a
oprema koja će se koristiti je postojeća oprema za gajenje šuma, kao i postojeća oprema
za korišćenje šuma ( traktori srednje snage IMT 577 DV + 8 t prikolica i IMT 577 DV +
dizalica LIV 6,65 + 8 t prikolica kao i plovna dizalica)
4.7.
Struktura radne snage
Struktura radne snage koja je potrebna za obavljanje poslova predviđenih biznis
planom je sledeća:
Radno mesto izvršioca
Potreban broj
norma dana
1.779,95
185,18
35,01
135,71
Šumski radnik
Sekač
Vozač traktora sa ekipažom
Vozač traktora
Dizaličar na plovnoj dizalici
Potreban broj
izvršilaca
27,13
2,81
0,59
2,30
0,16
9,34
Mornar na plovnoj dizalici
0,16
UKUPNO:
Sa analitikom po vrsti posla kako sledi:
2.145,19
33,14
Red.
Br.
Vrsta posla
Jed.mere
Potreban broj
norma dana
Radno mesto
izvršioca
Potreban broj
izvršilaca po
vrsti posla
Napomena
Korišćenje šuma
1
Seča i izrada drvnih sortimenata - tehnika
n.dan
100,50
Sekač
1,52
2
Seča I izrada drvnih sortimenata - prostorno
n.dan
84,68
1,28
n.dan
35,01
Sekač
Vozač traktora
sa ekipažom
n.dan
40,5
Vozač traktora
0,69
n.dan
88,36
Šumski radnik
1,34
3
4
5
Privlačenje drvnih sortimenata mehanizovano –
tehnika
Privlačenje drvnih sortimenata mehanizovano –
prostorno
Privlačenje drvnih sortimenata ručno - utovar
istovar
period 01.09. – 31.12.2011
0,59
6
Privlačenje drvnih sortimenata ručno – slaganje
n.dan
39,68
Šumski radnik
0,60
7
Privlačenje drvnih sortimenata ručni utovar u šlep
n.dan
99,18
Šumski radnik
Dizaličar na
plovnoj dizalici
Mornar na
plovnoj dizalici
1,50
Šumski radnik
0,16
Vozač traktora
Vozač traktora
Šumski radnik
Šumski radnik
Šumski radnik
Šumski radnik
Šumski radnik
Šumski radnik
Šumski radnik
Šumski radnik
1,48
0,13
0,12
0,84
16,72
1,03
0,52
3,80
0,19
0,19
8
Privlačenje drvnih sortimenata mehanizovani utovar
u šlep (dizaličar)
n.dan
8
Privlačenje drvnih sortimenata mehanizovani utovar
u šlep (mornar)
n.dan
Privlačenje drvnih sortimenata mehanizovani utovar
u šlep 1 pomoćnik
n.dan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bušenje rupa ( meh. )
Prevoz sadnica ( meh. )
Istovar sadnica
Kopanje trapa
Priprema terena
Razmeravanje terena
Raznošenje sadnica
Sadnja sadnica
Trapljenje sadnica
Utovar sadnica
n.dan
n.dan
n.dan
n.dan
n.dan
n.dan
n.dan
n.dan
n.dan
n.dan
9,34
Gajenje šuma
87,55
7,66
7,66
55,16
1.103,20
68,09
34,06
250,72
12,25
12,25
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
0,16
period 01.09. – 31.12.2011
0,16
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
period 01.09. – 31.12.2011
4.7.
Tržište nabavke
Tržište nabavke nije ograničavajući faktor kada je u pitanju ova delatnost s
obzirom da su svi potrebni inputi planirani planom javnih nabavki a pomenute javne
nabavke sprovedene. Potreban repromaterijal i radna snaga nisu deficitarni i tržište ovih
inputa je stabilno.
4.7.
Tržište prodaje
Tržište prodaje je je većeg kapaciteta nego što je ponuda proizvoda. Iz tog razloga
povećanje kapaciteta predstavlja veoma dobru investiciju. Po pitanju konkurencije
proizvodnja takođe nije ugrožena s obzirom da ne postoje ozbiljni konkurenti.
SWOT – analiza
Snage
Slabosti
- Vodeće Preduze za obavljanje ovih
delatnosti u regionu
- Dobra infrastrukturna putna mreža
- Tražnja za proizvodima veća od
ponude
- Povoljna sortimentna struktura
-
Mogućnost proširenja kapaciteta
Mogućnost smanjenja troškova
ulaganjem u opremu
-
-
Šanse
-
-
Manjak proizvodne opreme
Kapaciteti manji od mogućih
Odloženi maksimalni fin. еfekti
( 5-7 god. )
Troškovi ulaganja veći od prihoda
koji se očekuju u prvoj godini
projekta
Slabiji prijem usled loših
vremenskih uslova
Velike štete od stoke lokalnog
stanovništva
Pretnje
4.7. Naturalni efekti sprovođenja biznis plana
Gajenje šuma:
Radovi u okviru proste reprodukcija šuma povećava se za 7,61 ha, proširena
reprodukcija šuma – pošumljavanje povećava se za 47,55 ha. Kada je u pitanju delatnost
korišćenja šuma – proizvodnja drvnih sortimenata povećava se za 2.372 m3
Korišćenje šuma:
Kada je u pitanju delatnost korišćenja šuma – proizvodnja drvnih sortimenata
povećava se za 2.372 m3 i to sledeće sortimentne strukture:
Sortiment
F
L
I
II
Celuloza
Meki og.
UKUPNO:
m3
518
406
279
197
769
203
2.372
Imajući u vidu da je kultura u 18 god. starosti u narednim godinama se očekuje
veća količina drvne mase po ha sa povoljnom sortimentnom strukturom.
V PROFIL CILJNIH
TRŽIŠTA
5.1.
Analiza tržišta i cenovna strategija
Kada je u pitanju pozicioniranje na tržištu Preduzeće pokriva tržište AP
Vojvodine i manjim delom tržište centralne Srbije. Preduzeće takođe plasira svoje
proizvode i na ino-tržišta (Austrija, Nemačka, Mađarska, Italija, Engleska, Španija,
Bugarska, Slovenija, Hrvatska, Slovačka, BiH) . U delatnosti lovstva, prostornog drveta
(delatnost korišćenja) preduzeće uglavnom ne pokriva prodajnom cenom cenu koštanja
proizvoda.
Posmatrajući domicilno tržište na koje se plasira preko 90% proizvoda šumarstva
može se reći da je ponuda daleko manja od potražnje kada je u pitanju tehničko drvo.
Potražnja za prostornim drvetom poboljšava se u zadnjem periodu kada je u pitanju
prostor R Srbije ali značajna tražnja postoji i na ino tržištima te je u tom delu
proizvodnog asortimana Preduzeće prisutno i na tržištima zemalja u regionu.
Što se tiče cenovne strategije Preduzeće će u narednoj 2011. god. korekciju cena
vršiti u skladu sa tržišnim uslovima a u skladu sa odgovarajućom zakonskom regulativom
tj. kumulativno za celu godinu maksimalno do 4,5 % u odnosu na decembar 2010. god.
Na formiranje prodajne cene proizvoda, pored cene koštanja kao startne kategorije
uz ukalkulisavanje odgovarajućih marži i pripadajućih obaveza (koje su sastavni deo
prodajne cene) ključni uticaj ima:
odnos ponude i tražnje za proizvodom kako na domaćem i tako i na
stranom tržištu i
maksimalno dozvoljeni nivo cena određen Uredbom o postupku privremene
obustave prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici
lokalne samouprave, odnosno prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i
poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini.
Priklikom formiranja planske prodajne cene Preduzeće se rukovodilo
procenom tržišnih kretanja u prvom redu odnosa ponude i tražnje, tako da
planirane prodajne cene predstavljaju odraz najrealnijih prognoziranih cena
gotovih proizvoda. Prilikom formiranja planske prodajne cene Preduzeće
nije prelazilo maksimalni mogući nivo cena od 4,5% propisan revidiranim
memorandumom o budžetu za 2011. godinu.
Nivo prodajnih cena predlaže komercijalni sektor, prihvata Izvršni odbor
direktora na bazi gore navedenih faktora a usvaja Upravni odbor Preduzeća.
5.2.
Analiza konkurencije
Što se tiče srodnih Preduzeća koja predstavljaju konkurenciju; na domaćem tržištu
su, pored privatnih šumovlasnika, prisutne JP "Srbijašume" Beograd, Nacionalni park
"Fruška Gora", "Srbijavode" i "Vode Vojvodine". Ova preduzeća ne predstavljaju
značajnu konkurenciju s obzirom na to da su sva preduzeća prisutna na tržištima koja su
geografski segmentirana i ne preklapaju se kada su u pitanju osnovne delatnosti i
proizvodni asortiman.
Privatni šumovlasnici takođe ne predstavljaju značajnu konkurenciju iz više
razloga:
Svega oko 5% šuma i šumskih kultura je u privatnom vlasništvu
Nepostoje udruženja koja bi predstavljala potencijalnu „pretnju“
Lošija sortimentna struktura u privatnim šumama
5.3.
Analiza kupaca
Preduzeće svoje proizvode plasira velikom broju kupaca različite ekonomske
snage. U skladu sa poslovnom politikom Preduzeća 70% sirovine se prodaje putem
ugovaranja a 30 % putem slobodne prodaje. Na ovaj način se omogućava da što veći broj
kupaca ima mogućnost kupovine sirovine.
Prioritet pri sklapanju ugovora imaju kupci koji imaju prerađivačke kapacitete,
značajnije kapacitete prerade, pozitivne rreference u dosadašnjem poslovanju sa
Preduzećem i sl.
VI MARKETING
STRATEGIJA I PLANOVI
PRODAJE
6.1. Marketing strategija
Osnovni elementi strategije marketinga Preduzeća su:
određivanje trenutne situacije Preduzeća na tržištu;
identifikovanje tražnje industrijskih i individualnih kupaca;
određivanje marketing ciljeva u pogledu politike proizvoda/usluge, cena,
kanala distribucije i oblika promocije na duži i kraći rok;
razrađivanje planova za ostvarivanje postavljenih ciljeva;
povećanje postojeće prodaje proizvoda/usluga za kojima na tržištu ne postoji
dovoljna tražnja, posebno iz lovne ponude trofejnih grla krupne divljači
stranim lovcima turistima, ali i iz pojedinih drvnih sortimenata mekih i tvrdih
lišćara;
predstavljanje i prodaja postojećih proizvoda i usluga na novim tržištima.
Promotivne aktivnosti iziskuju značajna sredstva i iz tih razloga potrebno ih je veoma
pažljivo planirati, sa jasno postavljenim ciljevima, koji treba da idu u pravcu jačanja
publiciteta Preduzeća sa jedne strane i pospešivanja prodaje nekurentnih proizvoda i
usluga sa druge. One se moraju bazirati na rezultatima praćenja i istraživanja tržišta,
ponašanju kupaca na domaćem i stranom tržištu, kao i na predvidjanju njihovih potreba i
zahteva u budućem periodu. U okviru marketinških aktivnosti obavi će se posete i ino sajmovima u Austriji, Španiji, Sloveniji, Nemačkoj i drugim.
Marketing plan obuhvata sledeće strategije:
Strategije komuniciranja:
1) Strategija internog komuniciranja (interni Public Relations) u cilju
unapređenja motivacije radnika i dvosmernog komuniciranja (menadžerradnik).
2) Strategija komuniciranja Preduzeća sa javnošću kroz različite oblike
promotivnih aktivnosti putem odabranih medijskih i drugih sredstava;
Kreiranje i izrada štampanog propagandnog materijala - katalog preduzeća
(predstavljanje delatnosti i organizacije preduzeća) i prospekti za pojedine
delatnosti (zaštita šuma, semenarstvo i rasadnička proizvodnja, zaštićena
prirodna dobra, lovstvo i ribarstvo);
Odabir dogadjaja u kojima će se Preduzeće predstavljati na domaćem i na
stranom tržištu, odnosno u domaćoj i stranoj javnosti i u skladu sa tim
organizacija i kreiranje marketing kampanja za javne nastupe na: sajmovima,
javnim prezentacijama i konferencijama za novinare;
Organizacija i kreiranje marketing kampanja za emitovanje na radiju i
televiziji u specijalizovanim emisijama na temu prirode i ekologije kroz
zajedničku saradnju sa zainteresovanim TV kućama ili institucijama i
organizacijama državnim i nevladinim u cilju trajne saradnje medija i javnosti
povodom edukacije stanovništva o značaju šuma, zaštiti šuma i
specifičnostima rada radnika u šumarstvu;
Organizacija, kreiranje i objavljivanje tekstova aktuelnih tema iz oblasti
poslovanja, odnosno gazdovanja šumama u novinama i časopisima koji se
bave prirodom i ekologijom;
Korišćenje marketinga na internetu - Sajt za realizaciju strategije promocije u
gore navedenim oblicima
Ažuriranje postojećeg sajta JP "Vojvodinašume" ;
Strategija edukacije menadžmenta iz ove oblasti u funkciji uspešnog
rukovođenja.
6.2. Plan prodaje
Plan prodaje drvnih sortimenata za tekuću godinu utvrđen je u količini od 514.923
m3 i to:
Plan prodaje drvnih sortimenata u m3
Naziv
Teh. oblovina
Prostorno drvo
Ukupno:
% Učešća
Na panju Kod panja
0
516
2.150
24.418
2.150
24.934
0,42%
4,84%
FCO
put
kamionski
285.578
202.261
487.839
94,74%
Ukupno
286.094
228.829
514.923
100,00%
Plasman drvnih sortimenata prvenstveno je orijentisan na domaće tržište.
Kod plasmana tehničke oblovine u 2011. godini prioritet u isporukama imaće
preduzeća za preradu drveta koja su redovno izmirivala svoje obaveze u predhodnim
godinama, preduzeća koja avansno plaćaju robu i preduzeća koja ugovaraju robu sa
kraćim rokom odloženog plaćanja, ali od kojih se mogu obezbediti instrumenti
plaćanja.
Plan prodaje drvnih sortimenata iz GJ “Krčedinska Ada – Belegiški pašnjak“
utvrđen je u količini od 2.372 m3.
Plasman drvnih sortimenata orijentisan je u celosti na domaće tržište.
VII RAZVOJ
ISTRAŽIVANJE
INVESTICIJE I PROJEKTI
Preduzeće u 2011. godini planira tri osnovna pravca razvoja i to kroz aktivnosti
preduzeća u oblasti: razvoja, informatike i sistema kvaliteta (sertifikacije šuma).
Aktivnost preduzeća u oblasti razvoja u 2011 godini usmeriće se u pravcu
daljeg unapređivanja efikasnosti poslovanja putem unapređenja razvojnih istraživanja i
uvođenja u primenu savremenih tehnologija, standarda i opreme u okviru daljeg razvoja
osnovnih i pratećih delatnosti, kao što su: gajenje, zaštita i korišćenje šuma, planiranje
gazdovanja, lovstvo, rasadnička proizvodnja, upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima,
upravljanje ribarskim područjima i druge.
Realizacija dugoročnih razvojno-istraživačkih programa i projekata u saradnji sa
Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Šumarskim fakultetom i Institutom za
pesticide i zaštitu životne sredine iz Zemuna, odvijaće se u planiranim okvirima i u
skladu sa važećim ugovorima. U okviru ugovornih obaveza realizovaće se odgovarajuće
faze sledećih programa i projekata:
Stvaranje novih sorti (klonova) topola i vrba i njihovo uvođenje u proizvodnju
(Instituut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu),
Programi iz oblasti zaštite šuma (Institut za nizijsko šumarstvo i životnu
sredinu),
Proučavanje staništa topola i vrba i izrada pedoloških karata (Instituut za
nizijsko šumarstvo i životnu sredinu),
Projekat osmatranja nivoa podzemnih voda na području Šumskog gazdinstva
Sremska Mitrovica (Šumarski fakultet),
Istraživanje efekata traktorske ekipaže i ustanovljavanje normi i normativa
rada na poslovima iskorišćavanja šuma sa posebnim osvrtom na
osposobljavanje kadrova za poslove normiranja, (Šumarski fakultet).
Biologija, monitoring i metode kontrole populacija sitnih glodara u šumskim
ekosistemima.
Dalji razvoj saradnje sa naučnim i razvojnim institucijama odvijaće se na nivou stvarnih
potreba i interesa Preduzeća i njegovih delova, sa prvenstvenim opredelenjima daljeg
podsticanja primenjenih istraživanja u funkciji razvoja Preduzeća i šumarskog sektora u
celini.
Aktivnosti preduzeća u oblasti informatike
Unapređenje informacionih tehnologija (IT) možemo posmatrati kroz pet segmenta
aktivnosti:
Nabavka „hardvera“: novih računara (serveri, radne stanice, mobilni računari, PDA
uređaji) i računarske opreme (sva prateća oprema u vidu štampača, skenera, mrežne
opreme i pribora kao i rezervnih delova računara).
Nabavka „softvera“: unapređenje postojećih ERP sistema (komercijalni sofverski paketi
kao što je „AB soft“ poslovni paket), nabavka operativnih sistema i paketa za
kancelarijsko poslovanje (Windows OS, MS Office), serverskih platformi (Win Server
2008 i SQL Server 2008) kao i uže specijalizovanih softverskih paketa u koje spadaju
GIS paketi (WinGis, ArcViev), paket za obradu doznake i izradu izvođačkog plana kao i
programski paketi za bezbednost računara u lokalnoj mreži (anti-virusni, SPAM,
malware, firewall i slični paketi).
Unapređenje komunikacione infrastrukture: Širokopojasni pristup internetu,
međusobno povezivanje lokacija preduzeća radi efikasnijeg upravljanja resursima i
razmene informacija, odnosno formiranje VPN mreže preduzeća koje uključuje sve
geografske lokacije od značaja radi postizanja efikasnijeg poslovanja.
Obuka: podrazumeva obuku zaposlenih u korišćenju operativnih sistema i softverskih
paketa: poslovnih, kancelarijskih i specijalizovanih.
GIS: primena GIS softvera u oblasti šumarstva.
Aktivnosti preduzeća u oblasti sertifikacije šuma
U ovoj oblasti neophodne su sledeće aktivnosti:
Sticanjem FSC sertifikata koji je zvanično dobijen 07. 08. 2008. godine,
Javno preduzeće „Vojvodinašume“ će u 2011. godini biti u mogućnosti da
ponudi puni asortiman šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda iz sertifikovanih
šuma, uz istovremeno obezbeđivanje brojnih opštekorisnih funkcija šuma.
U cilju uspešnog sprovođenja procesa sertifikacije šuma, u toku 2011. godine,
sprovodiće se primena FSC standarda (SGS Qualifor principa, kriterijuma i
indikatora) i vršiti redovna kontrola kadrova u direkciji i delovima Preduzeća
u cilju implementacije zahteva i pripreme za novi redovni nadzor, koji će se
realizovati u drugoj polovini sledeće godine. U okviru primene standarda,
moraju aktivno i ravnomerno biti uključeni svi šumarski, ekonomski, pravni i
drugi stručnjaci, pošto individualni model sertifikacije šuma ravnopravno
tretira greške svih zaposlenih u sistemu Preduzeća. Na ovaj način, pristupiće
se obezbeđivanju neophodnih preduslova za dalji razvoj i očuvanje ugleda
Preduzeća posredstvom unapređivanja metoda, načina i tehnologija
gazdovanja šumama u cilju očuvanja poverenja sadašnjih i budućih korisnika
proizvoda šuma, kao i brojnih drugih interesnih grupa.
Za povećanje efikasnosti u primeni FSC standarda, u 2011. godini je potrebno
definisati opis poslova i odrediti radna mesta u delovima Preduzeća, koja će
biti eksplicitno zadužena za realizaciju poslova vezanih za standarde održivog
gazdovanja šumama i sertifikaciju šuma.
Nastaviće se aktivnosti na izradi nacionalnih standarda za sertifikaciju
održivog gazdovanja šumama i lanca nadzora, što podrazumeva, u suštini,
usklađivanje standarda za drvo sa međunarodnim standardima. Ove aktivnosti
podrazumevaju i učešće naših stručnjaka, kako za samu izradu standarda, tako
i za njihovu implementaciju, odnosno edukaciju svih zaposlenih za primenu
istih.
U 2011. godine su na troškove redovnog nadzora od strane SGS
sertifikacionog tela planirana sredstva u iznosu od 1.500.000 dinara.
VIII MENADŽMENT I
ADMINISTRACIJA
8.1. Rukovodstvo
Oragani upravljanja i rukovođenja Preduzećem su Upravni odbor Preduzeća i Izvršni
odbor Direktora na čelu sa Direktorom javnog preduzeća.
Nadzorna funkcija ostvarena je kroz Nadzorni odbor Preduzeća.
Aktuelni saziv Upravnog i Nadzornog odbora izabran je na sednici Skupštine AP
Vojvodine održanoj dana 28.05.2009. god.
Upravni odbor Preduzeća ima jedanaest članova od kojih je pet članova iz reda
zaposlenih u Preduzeću.
Članovi izvan Preduzeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nenad Čanak, dipl.ek. – Predsednik
Marko Bugarski, saob.teh.
Dejan Slavujević, dipl.ek.
Dr Miloš Lučić, doktor med.nauka
Karolj Pal, ek.
Željko Vučetić, dipl.inž.
Članovi iz Preduzeća:
1.
2.
3.
4.
5.
Pera Dobrojević, dipl.ing.šum.
Branislav Seratlić, dipl.ek.
Bojan Tubić, dipl.ing.šum.
Norbert Garai, ing.hortikult.
Branislav Stankov, dipl.turizmolog
Nadzorni odbor Preduzeća ima pet članova od kojih su dva iz reda zaposlenih u
Preduzeću.
Članovi izvan Preduzeća:
1.
2.
3.
Slavko Radić, dipl.pravnik. – Predsednik
Ilija Penca, dipl.soc.radnik
Vladica Maksimović, dipl.ing.polj.
Članovi iz Preduzeća:
1.
2.
Slađana Dabić, dipl.inž.šum.
Maja Jenei, dipl.turizmolog
Izvršni odbor Direktora ima dvanaest
direktora i pet direktora delova Preduzeća.
članova i to: Direktora , šest pomoćnika
1.
Marta Takač, dipl.ing.šum. –Direktor Preduzeća
2.
3.
4.
5.
6.
Đorđe Šimunovački, dipl.ing.šum.- Pomoćnik direktora za šumarstvo i lovstvo
Dr Zoran Tomović, dipl.ing.šum.- Pomoćnik direktora za razvoj
Milenko Ilić, dipl.ing.šum.- Pomoćnik direktora za korišćenje šuma
Aranka Dobranić, dipl.ek.- Pomoćnik direktora za finansije
Mirijana Simović – Aleksić, dipl.pravnik, -Pomoćnik direktora za pravne
poslove
Pera Dobrojević, dipl.ing.šum. direktor dela preduzeća ŠG "Sremska Mitrovica"
Sremska Mitrovica
Ognjen Ivošev, dipl.ing.šum. direktor dela preduzeća ŠG "Sombor" Sombor
Velibor Miletić, dipl.ing.šum. direktor dela preduzeća ŠG "Novi Sad" Novi Sad
Snežana Kovač, dipl.ing.šum. direktor dela preduzeća ŠG "Banat" Pančevo
Branislav Stankov, dipl.turizmolog direktor dela preduzeća "Vojvodinašume Lovoturs" Petrovaradin
7.
8.
9.
10.
11.
8.2. Organizaciona struktura
IX FINANSIJSKE
PROJEKCIJE
8.1.1. PREDRAČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE
u din.
r.b.
Investicija
UKUPNO
0
1
2
I
II
Osnovna sredstva
oprema
Obrtna sredstva
3.000.000
3.000.000
11.193.460
III
UKUPNO (I+II)
14.193.460
8.1.2. IZVORI FINANSIRANJA
u din.
r.b.
Investicija
ukupno
%
0
1
2
3
I
Sredstva
Sopstvena
Budžet
14.193.460
3.000.000
11.193.460
100,00%
21,14%
78,86%
8.2. FORMIRANJE UKUPNOG PRIHODA
u din.
GODINE
r.b. OPIS PROIZVODA/USLUGE
0
1
1
jed.
2
mere god. cena po uk.
količina jed.mere prihod
2
3
4
5=3x 4
3
god. cena po uk.
količina jed.mere prihod
6
7
8=6x7
4
god. cena po uk.
količina jed.mere prihod
9
10
11=9x10
god. cena po
količina jed.mere
12
13
5
uk.
prihod
14=12x13
god. cena po
količina jed.mere
15
16
uk.
prihod
17=15x17
1F
m3
518
6.424 3.327.425
518
6.681 3.460.522
518
6.948 3.598.943
518
7.226 3.742.900
518
7.515 3.892.616
2L
m3
406
5.032 2.042.919
406
5.233 2.124.636
406
5.442 2.209.621
406
5.660 2.298.006
406
5.887 2.389.926
3I
m3
279
3.747 1.045.441
279
3.897 1.087.259
279
4.053 1.130.749
279
4.215 1.175.979
279
4.384 1.223.018
4 II
m3
197
2.945
580.102
197
3.062
603.306
197
3.185
627.438
197
3.312
652.536
197
3.445
5 Celulozno drvo
m3
769
1.495 1.149.347
769
1.554 1.195.321
769
1.617 1.243.134
769
1.681 1.292.860
769
1.748 1.344.574
6 Ogrevno drvo ML
m3
203
1.345
203
1.399
203
1.455
203
1.513
203
1.574
7 UKUPNO
273.063
8.418.297
283.986
8.755.029
295.345
9.105.230
307.159
9.469.440
678.637
319.446
9.848.217
8.3.1.2. DIREKTAN MATERIJAL UKUPNO
u din.
GODINE VEKA PROJEKTA
r.b.
OPIS
0
godina
(ulaganja)
0
1
2
1
Materijal za izradu
Materijal za investiciono održavanje
Ostali materijal
2
3
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
1.231.200
1.026.821
73.872
437.488
364.865
26.249
454.987
379.459
27.299
473.187
394.638
28.391
492.114
410.423
29.527
0 2.331.893
828.601
861.746
896.215
932.064
4
5
6
7
8
9
UKUPNO
8.3.2. ENERGIJA
u din.
GODINE VEKA PROJEKTA
r.b.
NAZIV
0
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gorivo
1.650.659
586.536
609.997
634.397
659.773
UKUPNO
1.650.659
586.536
609.997
634.397
659.773
2
3
4
8.3.3. AMORTIZACIJA
u din.
GODINE VEKA PROJEKTA
r.b.
OPIS
Nabavna
vrednost
0
1
2
1
2
3
Oprema
UKUPNO
3.000.000
Broj
godina
korišć.
3
5
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
Ukupna
vredn. na
kraju
projekta
9=2-(4+5+6+7+8)
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
0
0
0
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
0
8.3.4. RADNA SNAGA - PO STEPENU STRUČNE SPREME
u din.
GODINE VEKA PROJEKTA
r.b.
0
OPIS
godina
(st str spreme x br radn x neto zarade)
(ulaganja)
0
1
2
3
4
5
6
1
2
SSS
OSTALI
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
637.150
2.386.788
Ukupne neto zarade
Porezi i doprinosi
UKUPNO TROŠKOVI RADNE SNAGE
226.401
848.107
235.457
882.032
244.876
917.313
254.671
954.006
0 3.023.938 1.074.509 1.117.489 1.162.189 1.208.676
0 2.207.474 784.391 815.767 848.398 882.334
0 5.231.412 1.858.900 1.933.256 2.010.587 2.091.010
8.3.6. NEMATERIJALNI TROŠKOVI UKUPNO
u din.
GODINE VEKA PROJEKTA
r.b.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
OPIS
0
godina
(ulaganja)
1
2
T roškovi prodaje i marketinga
T roškovi prevoza
Ostale neproizvidne usluge
Porezi nezavisni od rezultata
Eksterne usluge drugih firmi
Premija osiguranja
Reprezentacija
Ostali troškovi
UKUPNO
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
874.800
909.792
946.184
984.031 1.023.392
262.440
272.938
283.855
295.209 307.018
262.440
272.938
283.855
295.209 307.018
174.960
181.958
189.237
196.806 204.678
87.480
90.979
94.618
98.403 102.339
131.220
136.469
141.928
147.605 153.509
87.480
90.979
94.618
98.403 102.339
98.677
102.625
106.730
110.999 115.439
0 1.979.497 2.058.677 2.141.024 2.226.665 2.315.732
8.3.5. BILANS USPEHA
u din.
Redni
broj
ELEMENTI
0
1
1
2
a
b
c
d
3
4
a
b
5
6
a
7
8
9
GODINE VEKA PROJEKTA
0
GODINA
2
Prihod od prodaje
Direktni troškovi (a+b+c+d)
T roškovi direktnog materijala
T roškovi energije i goriva
T roškovi direktnog rada
Ostali direktni troškovi *
BRUTO PROFIT (1-2)
Operativni troškovi (a+b)
T roškovi prodaje i marketinga*
Opšti administrativni troškovi*
NETO OPERATIVNI PROFIT (4-5)
Ostali troškovi (a+b)
Amortizacija
NETO PROFIT PRE OPOREZIVANJA (5-6)
Porez na dobit (10% x 7)
NETO PROFIT / GUBITAK (7-8)
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
8.418.297
9.213.963
2.331.893
1.650.659
5.231.412
8.755.029
3.274.037
828.601
586.536
1.858.900
9.105.230
3.404.999
861.746
609.997
1.933.256
9.469.440
3.541.199
896.215
634.397
2.010.587
9.848.217
3.682.847
932.064
659.773
2.091.010
0
-795.666
1.979.497
874.800
1.104.697
-2.775.163
600.000
600.000
-3.375.163
5.480.993
2.058.677
909.792
1.148.885
3.422.315
600.000
600.000
2.822.315
5.700.232
2.141.024
946.184
1.194.841
3.559.207
600.000
600.000
2.959.207
5.928.241
2.226.665
984.031
1.242.634
3.701.575
600.000
600.000
3.101.575
6.165.370
2.315.732
1.023.392
1.292.340
3.849.638
600.000
600.000
3.249.638
0
-3.375.163
2.822.315
2.959.207
3.101.575
3.249.638
0
0
0
0
0
0
0
8.6. FINANSIJSKI TOK
u din.
Redni
broj
ELEMENTI
0
1
I
1
2
a
b
II
4
a
b
5
6
III
UKUPNI PRILIVI
Ukupan prihod
Izvori finansiranja (a+b)
sopstvena sredstva
tuđa sredstva (krediti)
UKUPNI ODLIVI
Investicije (a+b)
osnovna sredstva
obrtna sredstva
Poslovni rashodi
Porezi iz dobiti
NETO PRILIVI (I-II)
GODINE VEKA PROJEKTA
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
22.611.758
8.418.297
14.193.460
3.000.000
11.193.460
25.386.921
14.193.460
3.000.000
11.193.460
11.193.460
0
-2.775.163
8.755.029
8.755.029
9.105.230
9.105.230
9.469.440
9.469.440
9.848.217
9.848.217
5.332.714
5.546.023
5.767.864
5.998.579
5.332.714
0
3.422.315
5.546.023
0
3.559.207
5.767.864
0
3.701.575
5.998.579
0
3.849.638
8.8. VREME POVRATA INVESTICIONIH ULAGANJA
u din.
Godina
veka
projekta
Neto primici u poslovanju
Godišnji
iznos
Kumulativ (Nepokriveni deo investicije)
3
4
0
1
2
3
4
5
-5.775.163
3.422.315
3.559.207
3.701.575
3.849.638
-11.550.326
-8.128.011
-4.568.803
-867.228
2.982.411
8.10. INTERNA STOPA RENTABILITETA
Redni
Elementi
broj
0
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
u din.
Kumulativ
zbir (2-7)
12
Neto primici iz ekonomskog
-5.775.163 3.422.315 3.559.207 3.701.575 3.849.638 8.757.574
toka
Diskonta stopa uz koju je
49%
49%
49%
49%
49%
49%
NSV negativna
Diskontni faktor
0,669743921 0,448557 0,300418 0,201203 0,134755
Sadašnja vrednost neto
-3.867.880 1.535.103 1.069.251 744.769 518.757
-0,1
primitaka negativna
Diskonta stopa uz koju je
49%
49%
49%
49%
49%
NSV pozitivna
Diskontni faktor
0,669743935 0,448557 0,300418 0,201203 0,134755
Sadašnja vrednost neto
-3.867.880 1.535.103 1.069.251 744.769 518.757
0,1
primitaka pozitivna
interna stopa rentabiliteta =
49,31%
PRILOZI
Gajenje i zaštita šuma
Red.
br.
Opis
Jed.
mere
Ostv areno2009
0
1
2
Procena
Plan 2010 ostvarenja
2010
3
4
Index
PLAN za 2011.
5
3/2
4/2
4/3
5/4
6
7
8
9
1,08
0,88
0,82
1,30
A PROSTA REPRODUKCIJA ŠUMA
3.543,98 3.822,09 3.115,79 4.054,57
1. Priprema terena za obnavljanje šuma
ha
1.1. Priprema terena za prirodnu obnovu
ha
380,15
759,24
336,86
684,69
2,00
0,89
0,44
2,03
1.2. Priprema terena za veštačku obnovu
ha
1,21
1,39
1,01
0,73
1,17
ha
6,20
0,00
0,00
0,00
2.2. Priprema zemljišta za veštačku obnovu
ha
1,36
1,01
0,74
1,13
3. Obnavljanje šuma
ha
1,63
1,42
0,87
1,22
3.1. Prirodno obnavljanje šuma
ha
2,10
1,25
0,60
1,40
3.2. Veštačko obnavljanje šuma
ha
1,50
1,47
0,98
1,17
4. Ponovno obnavljanje šuma
ha
0,00
1,78
0,00
0,73
5. Popunjavanje
ha
0,40
0,65
1,63
0,72
6. Nega šuma
ha
1,29
0,72
0,56
1,92
7. Zaštita šuma
ha
1,12
0,95
0,85
1,07
8. Ostali radovi
ha
3.369,88
526,73
18,61
508,12
2.032,10
450,76
1.581,34
75,04
126,97
26.050,41
44.523,88
28.459,63
0,91
2.1. Priprema zemljišta za prirodnu obnovu
2.778,93
449,42
0,00
449,42
1.672,29
321,36
1.350,93
102,50
175,60
13.557,08
41.648,77
1.292,92
0,88
ha
3.062,85
618,98
13,64
605,34
1.917,08
538,36
1.378,72
0,00
107,53
24.226,82
48.902,55
28.992,36
0,97
2. Priprema zemljišta za obnavljanje šuma
3.163,83
445,71
2,20
443,51
1.174,11
256,40
917,71
57,71
270,79
18.789,05
43.854,72
1.887,54
15,36
0,68
0,04
22,01
B PROŠIRENA REPRODUKCIJA ŠUMA
ha
0,00
0,00
0,00
0,00
2,66
1,72
0,64
3,02
0,00
0,00
0,00
0,00
2,09
1,88
0,90
2,90
0,00
0,00
0,00
0,00
B.1. MELIORACIJE DEGRADIRANIH ŠUMA
ha
1.1. Priprema terena za melioraciju
ha
1.2. Priprema zemljišta za melioraciju
ha
1.3. Veštačko obnavljanje šuma - melioracija
ha
B.2. ČISTINE I NOVE POVRŠINE
ha
2.1. Priprema terena za pošumljavanje
ha
99,95
14,82
20,71
339,59
0,15
0,21
1,40
16,40
2.2. Priprema zemljišta za pošumljavanje
ha
14,58
22,48
15,21
171,75
1,54
1,04
0,68
11,29
2.3. Pošumljavanje čistina i novih površina
ha
100,14
20,70
18,90
282,94
0,21
0,19
0,91
14,97
183,15
1,10
51,24
488,08
107,18
314,32
0,00
96,52
948,15
74,31
279,61
JP "Vojvodinašume"
PROIZVODNjA DRVNE MASE ZA 2011. god.
m3
Index
Red.
SORTIMENT
br.
0
1
Ostvareno2009
Plan 2010
Procena 2010 PLAN za 2011.
2
3
4
5
3/2
4/2
5/4
6
7
8
I
UKUPNA NETO MASA
491.775
514.557
491.300
514.924
1,05
1,00
1,05
1
TRUPCI F i L
168.874
142.213
164.200
145.633
0,84
0,97
0,89
Hrast
3.936
4.495
3.700
4.164
1,14
0,94
1,13
Jasen
1.568
987
4.800
1.049
0,63
3,06
0,22
Topola
163.128
136.607
155.700
140.393
0,84
0,95
0,90
Bukva
117
0,00
0,00
0,00
Ostali
125
124
27
0,99
0,00
0,00
129.164
122.969
147.400
131.683
0,95
1,14
0,89
Hrast
15.883
17.444
13.000
16.623
1,10
0,82
1,28
Jasen
4.197
5.689
7.000
7.463
1,36
1,67
1,07
Topola
93.727
81.037
112.000
93.060
0,86
1,19
0,83
OTL
10.010
2.956
5.100
2.144
0,30
0,51
0,42
OML
2.280
11.536
4.000
9.806
5,06
1,75
2,45
0,00
0,00
0,00
3
TRUPCI ZA REZANjE
Grab
5
6
7
Ostali četinari
3.068
4.307
3.900
2.588
1,40
1,27
0,66
T.OBL.-TT.RUD.K.DRV.-OST
6.603
8.107
4.200
8.301
1,23
0,64
1,98
Lišćari
3.324
4.370
2.800
3.468
1,31
0,84
1,24
Četinari
3.279
3.737
1.400
4.833
1,14
0,43
3,45
TEHNIČKA OBLICA
8.485
1.859
8.500
477
0,22
1,00
0,06
Tvrdi lišćari
4
0
0
0,00
0,00
0,00
Meki lišćari
8.480
1.859
8.500
477
0,22
1,00
0,06
30.551
64.741
22.000
62.413
2,12
0,72
2,84
0
0,00
0,00
0,00
22.000
62.307
2,13
0,73
2,83
CELULOZA DR.ZA DRV.PLOČE
Tvrdi lišćari
0
0
Meki lišćari
30.315
64.504
Četinari
8
2.400
236
237
106
1,01
0,00
0,00
OGREVNO DRVO
148.098
174.668
145.000
166.416
1,18
0,98
1,15
Tvrdi lišćari
112.438
137.763
105.000
132.885
1,23
0,93
1,27
35.660
36.905
40.000
33.531
1,03
1,12
0,84
Meki lišćari-četinari
JP "Vojvodinašume"
REALIZACIJA DRVNE MASE ZA 2011. god.
m3
Red.
SORTIMENT
br.
0
1
Ostvareno2009
Index
Procena 2010 PLAN za 2011.
Plan 2010
2
3
4
5
3/2
4/2
5/4
6
7
8
I
UKUPNA NETO MASA
469.199
514.557
511.900
514.923
1,10
1,09
1,01
1
TRUPCI F i L
150.148
142.213
167.700
145.633
0,95
1,12
0,87
Hrast
3.435
4.495
3.700
4.164
1,31
1,08
1,13
Jasen
1.421
987
4.800
1.049
0,69
3,38
0,22
Topola
145.131
136.607
159.200
140.393
0,94
1,10
0,88
Bukva
1
0,00
0,00
0,00
Ostali
160
124
27
0,77
0,00
0,00
124.609
122.969
148.900
131.683
0,99
1,19
0,88
Hrast
16.603
17.444
13.000
16.623
1,05
0,78
1,28
Jasen
3.277
5.689
7.000
7.463
1,74
2,14
1,07
Topola
92.536
81.037
113.500
93.060
0,88
1,23
0,82
OTL
6.967
2.956
5.100
2.143
0,42
0,73
0,42
OML
2.457
11.536
4.000
9.806
4,69
1,63
2,45
0,00
0,00
0,00
3
TRUPCI ZA REZANjE
Grab
5
6
7
Ostali četinari
2.769
4.307
3.900
2.588
1,56
1,41
0,66
T.OBL.-TT.RUD.K.DRV.-OST
6.860
8.107
5.300
8.301
1,18
0,77
1,57
Lišćari
3.573
4.370
3.800
3.468
1,22
1,06
0,91
Četinari
3.287
3.737
1.500
4.833
1,14
0,46
3,22
TEHNIČKA OBLICA
8.897
1.859
8.000
477
0,21
0,90
0,06
Tvrdi lišćari
22
0
0
0,00
0,00
0,00
Meki lišćari
8.875
1.859
8.000
477
0,21
0,90
0,06
26.000
62.413
2,26
0,91
2,40
0
0,00
0,00
0,00
62.307
2,28
0,92
2,40
106
1,20
0,00
0,00
CELULOZA DR.ZA DRV.PLOČE
28.587
64.741
Tvrdi lišćari
115
0
Meki lišćari
28.274
64.504
197
237
OGREVNO DRVO
150.098
174.668
156.000
166.416
1,16
1,04
1,07
Tvrdi lišćari
111.365
137.763
115.000
132.885
1,24
1,03
1,16
38.733
36.905
41.000
33.531
0,95
1,06
0,82
Četinari
8
2.400
Meki lišćari-četinari
26.000
JP "Vojvodinašume"
PLAN INVESTICIJA ZA 2011. god.
din.
Red.
VID
br.
RA DA
0
Ostvareno2009
Plan 2010
Procena
ostvarenja
2010
2
3
4
1
Index
PLAN za 2011.
5
3/2
4/2
5/4
7
8
9
UKUPNO INVESTICIONA ULAGANjA
757.033.345 1.256.420.087 823.140.373 1.698.485.395
1,66
1,09
2,06
Biološke inves ticije
669.130.942
940.871.964
1,15
0,86
1,63
41.679.213
135.428.907
3,19
1,36
3,25
286.640.382 168.621.315
327.022.596
11,62
6,84
1,94
276.761.929
2,44
1,03
8,24
Šum ski pute vi
30.565.076
Mehanizacija i oprem a
24.667.484
Građevinski obje kti
32.669.843
Stanovi
767.994.705 576.507.310
97.490.000
79.845.000
33.606.872
24.450.000
Os talo
18.400.000
2.725.663
JP "Vojvodinašume"
IZVORI INVESTICIONIH ULAGANjA ZA 2011. god.
din.
R ed.
VID
br.
0
RADA
1
Ostvareno2009
Plan 2010
2
3
Procena
ostvarenja PLAN za 2011.
2010
4
5
Index
3/2
4/2
5/4
6
7
8
UKUPNI IZVORI
757.033.345 1.256.420.087 823.140.373 1.698.485.396
1,66
1,09
0,48
Am ortizacija
133.403.773
148.006.019 124.246.147
170.884.981
1,11
0,93
0,73
Rezervisanja za PBRŠ
535.141.193
638.922.143 544.416.075
778.972.369
1,19
1,02
0,70
222.450.628
0,87
1,72
0,28
4,49
0,77
8,16
2,29
Sredstva iz budžeta RS i APV
36.459.237
31.717.000
62.759.256
NIP
Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine
43.000.000
Budžet ostali fondovi
36.682.918
Neutrošena rezervisanja
18.135.402
81.496.535
14.000.000
Sopstvena sredstva
33.893.740
276.595.472
77.718.895
Dobit iz prethodne godine
Krediti kod poslovnih banaka
526.177.418
0,15
JP "Vojvodinašume"
PLAN ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI ZA 2011. god.
Red.
br.
Procena
KVALIFIKACIONA STRUKTURA Plan 2010 ostvarenja
2010
1,00
2
I
UKUPNO
1
4
5
4/3
5/4
6
7
1.562
1.578
1,01
1,01
NKV, PKV, KV, VKV
811
832
847
1,03
1,02
Šumski radnici
417
376
386
0,90
1,03
75
65
70
0,87
1,08
Vozači
171
159
159
0,93
1,00
Ostali
148
232
232
1,57
1,00
SSS
480
475
476
0,99
1,00
Šumarska struka
267
262
263
0,98
1,00
78
73
73
0,94
1,00
Adm.teh
8
9
9
1,13
1,00
Mašinci
27
22
22
0,81
1,00
2
2
Ekonomisti
Arhitekte
3
PLAN za 2011.
1.544
Mehaničari
2
3
Index
1,00
Ostali
100
107
107
1,07
1,00
VŠS
28
30
30
1,07
1,00
1
2
2
2,00
1,00
17
16
16
0,94
1,00
1
2
2
2,00
1,00
9
10
10
1,11
1,00
VSS
225
225
225
1,00
1,00
Šumarska struka
167
162
161
0,97
0,99
Ekonomisti
20
26
27
1,30
1,04
Pravnici
15
13
13
0,87
1,00
Mašinci
2
2
2
1,00
1,00
21
22
22
1,05
1,00
Šumarska struka
Ekonomisti
Pravnici
Mašinci
Arhitekte
Ostali
3
Arhitekte
Ostali
JP "Vojvodinašume"
PLAN ZAPOSLENIH PO STAROSNOJ STRUKTURI I GODINAMA STAŽA ZA 2011. god.
Red.
STRUČNA SPREMA
br.
1,00
2
Procena
Plan 2010 ostvarenja
2010
3
4
Index
PLAN za 2011.
5
4/3
5/4
6
7
I
UKUPNO
1.544
1.562
1.578
1,01
1,01
1
Starosna struktura
1.544
1.562
1.578
1,01
1,01
do 20 g.
9
2
21-30 g.
122
75
77
0,61
1,03
31-40 g.
342
274
331
0,80
1,21
41-50 g.
578
603
592
1,04
0,98
51-60 g.
430
514
514
1,20
1,00
63
94
64
1,49
0,68
1.544
1.562
1.578
1,01
1,01
do 10 g.
247
203
198
0,82
0,98
11-20 g.
417
441
447
1,06
1,01
21-30 g.
526
596
586
1,13
0,98
preko 30 g.
354
322
347
0,91
1,08
Po polu
1.544
1.562
1.578
1,01
1,01
Muškarci
1.279
1.329
1.341
1,04
1,01
265
233
237
0,88
1,02
1.544
1.562
1.578
1,01
1,01
Direktni radnici
748
633
649
0,85
1,03
Proizvodna režija
373
496
496
1,33
1,00
Opštarežija
411
421
421
1,02
1,00
12
12
12
1,00
1,00
preko 60 g.
2
3
Po godinam a staža
Zene
3
Po radnom mestu
Top menadžment (Izvršni odbor)
opšta režija
0,22
Grupa računa,
račun
POZICIJA
AOP
Napomena
broj
2
3
4
1
Iznos
Procena
ostvarenja
2010
5
Plan 2010.
Plan 2011.
6
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
00
012
01 bez 012
001
8.490.515
8.626.831
8.878.058
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
002
134
134
134
II. GOODWILL
003
III. NEMATERIJALNA ULAGANjA
004
23.487
40.123
42.659
005
8.405.348
8.535.155
8.786.730
1. Nekretnine, pos trojenja i oprem a
006
1.670.592
1.787.132
1.882.661
2. Inves ticione nekretnine
007
41.281
36.123
32.781
008
6.693.475
6.711.900
6.871.288
48.535
IV. NEKRETNINE,POSTROJENjA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
020, 022, 023,
026, 027(deo),
024, 027 (deo),
028 (deo)
021, 025,
027(deo) i
3. Biološ ka s reds tva
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
009
61.546
51.419
1. Učeš ća u kapitalu
010
10.435
9.231
8.124
2. Os tali dugoročni finans ijs ki plas m ani
011
51.111
42.188
40.411
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015+021)
012
720.109
856.596
743.022
013
275.989
300.111
300.111
014
651
509
487
015
443.469
555.976
442.424
016
165.231
281.192
277.911
017
341
5.531
7.111
3. Kratkoročni finans ijs ki plas m ani
018
271.331
121.771
120.200
24
4. Gotovins ki ekvivalenti i gotovina
019
4.561
143.811
33.291
27 i 28 os im
288
5. Porez na dodatu vrednos t i aktivna
vrem ens ka razgraničenja
020
2.005
3.671
3.911
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
021
9.210.624
9.483.427
9.621.080
030 do 032,
039 (deo)
033 do 038,039
(deo) m inus
10 do 13, 15
14
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENjENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANjA KOJE SE
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA, PLASMANI
I GOTOVINA (016+017+018+019+020)
20, 21 i 22
os im 223
223
1. Potraživanja
2. Potraživanja za viš e plaćen porez na
dobitak
23 m inus 237
288
29
88
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012)
022
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
023
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)
024
9.210.624
9.483.427
9.621.080
DJ. VANBILANSNA AKTIVA
025
3.494
2.494
2.494
- u hiljadama dinara Iznos
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
AOP
3
Napomena
broj
4
Plan 2010.
Procena
ostvarenja
2010
Plan 2011.
5
6
7
PASIVA
101
8.725.847
8.956.760
9.073.360
30
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107-108)
I. OSNOVNI I KAPITAL
102
6.722.530
6.902.308
7.008.594
31
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
103
134
32
III. REZERVE
104
465.128
465.128
465.128
33
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
34
V. NERASPOREDJENI DOBITAK
106
1.571.824
1.589.324
1.599.638
35
VI. GUBITAK
107
33.769
VII. OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE
108
526.667
547.720
037 i 237
B. DUGOROČNA REZERVISANjA I OBAVEZE
(110+111+114+121)
109
484.777
40
I. DUGOROČNA REZERVISANjA
110
3.412
41
II. DUGOROČNE OBAVEZE (112 + 113)
414, 415
41 bez 414 i
415
111
7.815
200
200
1. Dugoročni krediti
112
7.815
200
200
2. Os tale dugoročne obaveze
113
114
473.308
526.467
547.520
115
7.001
2.411
2.001
117
97.813
152.290
155.132
118
131.064
100.311
98.256
119
234.155
271.455
292.131
120
3.275
III. KRATKOROČNE OBAVEZE
(115+116+117+118+119+120)
42, os im 427
427
43 i 44
45, 46 i 49
os im 498
47 i 48 os im
481
481
498
89
1. Kratkoročne finans ijs ke obaveze
2. Obaveze po os novu s reds tava nam enjenih
prodaji i s reds tava pos lovanja koje s e
3. Obaveze iz pos lovanja
4. Os tale kratkoročne obaveze i pas ivna
vrem ens ka razganičenja
5. Obaveze po os novu poreza na dodatu
vrednos t i os talih javnih prihoda
6. Obaveze po os novu poreza na dobitak
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
116
121
242
V. UKUPNA PASIVA (101+109)
122
9.210.624
9.483.427
9.621.080
G. VANBILANSNA PASIVA
123
3.494
2.494
2.494
JP"VOJVODINAŠUME"
PETROVARADIN
PLAN PRIHODA ZA:
2011
GOD.
u 000 din
Procena
Red. Grupa
broj računa
0
Pozicija
2010
1
1.
3.
4.
7/6
9
10
2.785.149
3.280.989
2.862.408
3.654.983
1,18
1,03
1,28
202
2.162.184
2.507.257
2.313.679
2.707.623
1,16
1,07
1,17
9.021
2.500
5.918
0,28
2.500
5.918
0,32
2,51
0,30
Prihod od prodaje robe matičnim i zav isnim prav nim licima
601
Prihod od prodaje robe ostalim pov ezanim prav nim licima
602
Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu
7.853
603
Prihod od prodaje robe na inostranom tržištu
1.168
61
Prihod od prodaje proizvoda i usluga
610
Prihod od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
611
Prihod od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima
612
Prihod od prodaje proizv oda i usluga na domaćem tržištu
613
Prihod od prodaje proizv oda i usluga na inostranom tržištu
7
6/4
201
600
6
8
POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
19.721
4.833
4,14
2.153.163
2.504.757
2.313.679
2.701.705
1,16
1,07
1,17
2.120.396
2.453.913
2.257.039
2.614.199
1,16
1,06
1,16
32.767
50.844
56.640
87.506
1,55
1,73
1,54
750.542
511.571
796.674
1,48
1,01
1,56
62
Prihod od aktiviranja učinaka i robe
203
505.916
630
Povećanje vrednosti zaliha i učinaka
204
49.613
15.308
0,31
631
Smanjenje vrednosti zaliha i učinaka
205
-11.895
-57.479
4,83
206
79.331
23.189
37.159
150.686
0,29
0,47
4,06
64 i 65 Ostali poslovni prihodi
2.
5
5/4
3
Prihod od prodaje robe
4
Index
2
60 i 61 Prihodi od prodaje
60
Oznaka
Ostv areno2009 Plan 2010 ostvarenja PLAN za 2011.
za AOP
64
Prihod od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.
46.399
12.195
20.852
140.086
0,26
0,45
6,72
65
Drugi poslovni prihodi
32.932
10.994
16.307
10.599
0,33
0,50
0,65
66
FINANSIJSKI PRIHODI
215
74.136
66.001
0,89
660
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
661
Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
662
Prihodi od kamata
39.297
46.647
1,19
663
Pozitivne kursne razlike
34.809
18.555
0,53
669
Ostali finansijski prihodi
30
800
26,67
49.258
59.811
1,21
67 i 68
OSTALI PRIHODI
217
67
Ostali prihodi
29.329
22.389
0,76
68
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine
19.929
37.421
1,88
1.087
5
0,00
69 osim 699
VANREDNI PRIHODI
UKUPNI PRIHODI (201+215+217+221)
221
2.909.630
3.280.989
2.988.225
3.654.983
1,13
1,03
1,22
JP"VOJVODINAŠUME"
PETROVARADIN
2011
PLAN RASHODA ZA:
GOD.
U 000 din
Red.
broj
Grupa
računa
Pozicija
0
1
2
1.
POSLOVNI RASHODI (208+209+210+211+212)
50
500
Nabavna vrednost prodate robe
Nabavna vrednos t prodate robe
502
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
4
PLAN za 2011.
5
6
7
2.917.430
5/4
6/4
7/6
8
9
10
3.634.353
1,18
1,07
1,25
4.497
0,26
207
2.738.313
3.237.158
208
8.125
2.091
8.125
2.091
21.276
4.497
0,26
2,62
0,21
330.452
547.385
374.883
686.488
1,66
1,13
1,83
51
Troškovi materijala
510
Nabavka materijala
511
Troškovi m aterijala za izradu
96.140
194.211
133.437
239.539
2,02
1,39
1,80
512
Troškovi ostalog m aterijala
75.114
123.936
76.579
168.082
1,65
1,02
2,19
513
Troškovi goriva i energije
159.198
229.238
164.867
278.867
1,44
1,04
1,69
1.282.620
1.284.931
1.327.417
1.416.788
1,00
1,03
1,07
1.025.617
1.025.517
1.025.392
1.105.996
1,00
1,00
1,08
192.673
183.568
183.545
197.973
0,95
0,95
1,08
1.250
810
1.367
1.381
0,65
1,09
1,01
114
240
60
184
2,11
0,53
3,07
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
209
210
520
Troškovi zarada i naknada zarada ( bruto )
521
T roškovi poreza i doprinos a na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
522
Troškovi naknada po ugovoru o delu
523
Troškovi naknada po autorskim ugovorim a
524
Troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima
3.093
19.022
50.215
55.305
6,15
16,23
1,10
525
Troškov i naknada f izič kim lic ima na osnov u os talih ugov ora
1.533
60
87
66
0,04
0,06
0,77
526
Troškov i naknada članov ima uprav nog i nadzornog odbora
3.462
5.639
4.097
5.925
1,63
1,18
1,45
529
Os tali lični ras hodi i naknade
54.878
50.076
62.655
49.957
0,91
1,14
0,80
760.280
790.488
802.309
970.119
1,04
1,06
1,21
148.552
151.566
149.056
170.885
1,02
1,00
1,15
611.728
638.922
653.253
799.234
1,04
1,07
1,22
54
Troškovi amortizacije i rezervisanja
540
Troškovi am ortizacije
541
Troškovi rezervis anja za garantni rok
542
Rezerv isanja za troškov e obnav ljanja prirodnih bogatstav a
543
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
545
Rezerv isanja za naknade i druge benef ic ije zaposlenih
549
Os tala dugoročna rezervisanja
53 i 55 Ostali poslovni rashodi
211
356.836
612.263
412.821
556.461
1,72
1,16
1,35
Troškovi proizvodnih usluga
195.413
385.909
200.304
342.936
1,97
1,03
1,71
530
Troškovi usluga na izradi učinaka
113.631
259.680
118.280
227.204
2,29
1,04
1,92
531
Troškovi transportnih usluga
23.647
39.813
27.749
31.961
1,68
1,17
1,15
532
Troškovi usluga održavanja
23.956
35.616
23.719
42.650
1,49
0,99
1,80
533
Troškovi zakupnina
1.332
285
911
801
0,21
0,68
0,88
534
Troškovi s ajm ova
585
6.008
1.143
3.808
10,27
1,95
3,33
535
Troškovi reklam e i propagande
965
1.145
752
1.897
1,19
0,78
2,52
536
Troškovi is traživanja
2.974
1.698
1.464
2.068
0,57
0,49
1,41
537
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju
539
Troškovi ostalih usluga
17.993
41.665
26.287
32.547
2,32
1,46
1,24
55
Nematerijalni troškovi
161.423
226.354
212.517
213.525
1,40
1,32
1,00
21.921
26.001
46.523
32.350
1,19
2,12
0,70
9.128
7.491
6.132
8.272
0,82
0,67
1,35
13.596
13.464
13.132
15.900
0,99
0,97
1,21
1,30
53
3
3
Index
Plan 2010
Procena
ostvarenja
2010
Nabavka robe
501
52
2
Oznak
a za Ostvareno2009
AOP
212
10.330
550
Troškovi neproizvodnih us luga
551
Troškovi reprezentacije
552
Troškovi prem ija osiguranja
553
Troškovi platnog prom eta
3.460
4.641
3.552
4.604
1,34
1,03
554
Troškovi članarina
7.265
5.593
6.793
7.480
0,77
0,94
1,10
555
Troškovi poreza
94.529
111.019
121.203
123.961
1,17
1,28
1,02
556
Troškovi doprinosa
900
53
86
559
Os tali nem aterijalni troš kovi
11.524
57.245
15.129
20.872
4,97
1,31
FINANSIJSKI RASHODI
56
216
1,61
560
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
561
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
562
Rashodi kam ata
24.420
8.420
0,34
563
Negativne kursne razlike
15.255
18.076
1,18
569
Os tali finans ijski ras hodi
670
255
0,38
OSTALI RASHODI
57 i 58
218
79.296
57
Ostali rashodi
25.046
29.157
1,16
58
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
54.250
69.207
1,28
31.184
42.897
4 59 osim 599
VANREDNI RASHODI
UKUPNI RASHODI (207+216+218+222)
222
1,38
40.345
2.889.138
3.237.158
2.960.328
1,38
3.634.353
1,12
1,02
1,23
PLAN BILANSA USPEHA
ZA 2011. GODINU
Grupa
računa,
1
60 i 61
62
630
631
64 i 65
50
51
52
54
53 i 55
66
56
67 , 68
57 , 58
69-59
59 - 69
721
722
722
723
POZICIJA
AOP
2
3
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANjA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troš kovi materijala
3. Troš kovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troš kovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali pos lovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE
XI. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA (219-220+221-222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA (220-219+222-221)
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANjINSKIM ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
- u hiljadama dinara Napomena
Iznos
broj
Tekuća godina
4
5
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
3.654.983
225
226
227
228
229
230
231
232
2.063
233
234
2.707.623
796.674
0
0
150.686
3.634.353
4.497
686.488
1.416.788
970.119
556.461
20.630
0
0
0
0
20.630
20.630
18.567
Download

UVOĐENJE U PROIZVODNJU NOVOG PROIZVODNOG