Godišnji Izveštaj 2011
SADRŽAJ:
1. O AGENCIJI PROTIV KORUPCIJE .......................................................................................................................... 3
2. OPŠTI DEO.......................................................................................................................................................... 4
3. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA APK ..................................................................................................................... 5
4. BORBA PROTIV KORUPCIJE ................................................................................................................................ 5
4.1 SPROVOĐENJE ZAKONA ............................................................................................................................................. 6
4.2. PRA ENJE P E EN A IJE STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA PROTIV KORUPCIJE 2009 2011 ................................................ 16
4.3 PRIPREMA I USVAJANJE STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA PROTIV KORUPCIJE 2012-2016 ...................................................... 16
4.4 EDUKACIJA I STALNOST UČEŠ A JAVNOS .................................................................................................................... 17
5. DEPARTMAN SPREČAVANJA .............................................................................................................................18
5.1 NADZOR IMOVINE I KONTROLA.................................................................................................................................. 18
5.2 NADZOR POKLONA ................................................................................................................................................. 27
5.3 SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA............................................................................................................................... 28
6. DEPARTMAN ADMINISTRACIJE ........................................................................................................................32
6.1 PLANIRANJE I PREDLOG BUDŽE A ............................................................................................................................... 32
6.2 NADZOR REALIZACIJE TROŠKOVA................................................................................................................................ 33
6.3 DIGITALIZACIJA PODATAKA ....................................................................................................................................... 35
6.4 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA .......................................................................................................................... 35
6.5 OSTALE AKTIVNOSTI PODRŠKE .................................................................................................................................. 36
7. NABAVKE U APK................................................................................................................................................36
8. ODNOSI SA JAVNOŠĆU ......................................................................................................................................38
8.1 SASTANCI SA NOVINARIMA GRAĐAN A .................................................................................................................... 38
8.2 KONFEREN JE SAOPŠ ENJA ZA NOVINE ..................................................................................................................... 39
8.3 PRA ENJE ED JA .................................................................................................................................................. 39
8.4 ČLANCI O KORUPCIJI U DNEVNOJ Š A P , PO MESECIMA ................................................................................................ 40
8.5 BROJ Č ANAKA O RADU AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE...................................................................................... 41
8.6 ZVAN ČN VEB-SAJT ................................................................................................................................................. 41
8.7 SARADNJA I DRUGE AKTIVNOSTI................................................................................................................................. 41
8.8 DODELA NAGRADE ZA NOVINARSTVO.......................................................................................................................... 42
9. LEKCIJE I PREPORUKE ........................................................................................................................................43
10. ANEKSI ............................................................................................................................................................44
ANEKS I ..................................................................................................................................................................... 44
ANEKS II .................................................................................................................................................................... 45
ANEKS III ................................................................................................................................................................... 46
ANEKS IV ................................................................................................................................................................... 47
Agencija protiv Korupcije
1
Godišnji Izveštaj 2011
Lista skraćenica:
DT
STRK
OJT
OpJT
IP
FIU
UP
GJK
MONT
MEF
CIK
RKJN
KEK
KDI
KCJSER
FLSA
KIJA
LDC
RESPA
BRC
UNDP
DAKA
SACIK
EU
MDA
SAP
Državno Tužilaštvo
Specijalno Tužilaštvo Republike Kosova
Okružno Javno Tužilaštvo
Opštinsko Javno Tužilaštvo
Policijski Inspektorat
Financial Investigation Unit
Universiteti i Prishtinës
Ustavni Sud
Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologijeria
Ministarstvo Ekonomije i Finansija
Centralna Izborna Komisija
Regulatorna Komisija Javne Nabavke
Korporacija Energetike Kosova
Kosovo Democratic Institute
Kosovski Centar za Javnu Sigurnost, Edukaciju i Razvoj
Financial Laë Smart Agency
Kosovski Institut za Javnu Administraciju
Leadership and Development Consultancy
Regional School for Public Administration
Bratislava Region Center
United Nation Development Program
Državna Agencija za Kosovski Arhiv
Suport Anty-Corruption Insitution’s of Kosovo
Europian Union
Menagment Development Aosiacion
Strategija i Akcioni Plan
Agencija protiv Korupcije
2
Godišnji Izveštaj 2011
1. O AGENCIJI PROTIV KORUPCIJE
Agencija je nezavisna institucija, koja je osnovana juna 2006, a sa funkcijom je započela
12.02.2007. Zakonska osnova za formiranje APK je Zakon protiv Korupcije (2004/34), kojim se
određuju nadležnosti i aktivnosti iz svoje oblasti.
andat Agencije je usmeren na otkrivanje i istrage slučajeva korupcije, napore za sperečavanje i
borbu protiv korupcije, kao i pobuđivanje zainteresovanosti u javnosti u cilju izgradnje zdravog
društva zasnovanog na vladavini prava.
Zakon protiv Korupcije na snazi i na osnovu kojih APK obavlja svoje aktivnosti , obezbeđuje mere
protiv korupcije u okviru Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije, posebno u
prethodnim istragama korupcije, analiziranja i otklanjanja uzroka korupcije, nekompatabilnost
održavanja javne funkcije i profitabilnog ponašanja službenih lica, ograničavanju u pogledu
primanja poklona u vezi sa obavljanjem službenih dužnosti, nadzor nad njihovom imovinom i
lica u vezi, i ograničenja ugovornih subjekata koji učestvuju u javnim tenderima.
Na osnovu zakonskog kadra, Agencija protiv Korupcije za svoj rad treba da podnese godišnji
izveštaj Skupštini Kosova. Ovo je četvrti izveštaj koji Agencija predstavlja u Skupštini, i detaljno
odražava aktivnosti i inicijative preduzete u toku 2010 godine.
Ove aktivnosti su fokusirane na tri glavna stuba:

Sprovođenje zakona, uključujući prosleđivanje informacija nadležnom javnom tužiocu,
prosleđivanje zahteva za pokretanje disciplinskog postupka za navodne administrativne
povrede, praćenje sprovođenja strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije.

Sprečavanje ili eliminisanje uzroka korupcije preko izjavljivanja imovinskog stanja visokih
zvaničnika, objavljivanja formulara o izjavljenoj imovini visokih zvaničnika a na
zvaničnom sajtu APK na internetu, sprečavanje sukoba interesa i popis Poklona koje je
dobio zvaničnik.

Edukacija javnih funkcionera i građana o zakonskim okvirima i aktuelnim mehanizmima
koji se bave borbom i sprečavanjem korupcije kao i dopunske javne svesti za borbu
protiv korupcije u smislu podsticanja čvrste saradnje između javnosti i APK.
Agencija protiv Korupcije
3
Godišnji Izveštaj 2011
2.
OPŠTI DEO
Agencija protiv Korupcije već nekoliko godina radi sa velikom posvećenošću ka stvaranju
društvenog ambijenta oslobođenog od uticaja korupcije. U jednoj tanzicionoj zemlji kao što
je Kosovo, osnova za poverenje građana je sve tanja. Potrebni su napori za ukorenjenje ne
samo anti-korupcione politike nego i mentalitet građana, da njen odraz dodiruje svakog
zvaničnika kada je u pitanju odgovornost javne funkcije.
Nažalost, tokom izvještajnog perioda Agencija je utvrdila da je "hrčak" razvoja društva
uticao negde manje negde više na većinu javnih institucija koje ne malo podriva društveni
napredak, i dao snagu nejednakosti i nepravdu. o je zato što su dovoljno sredstava
potrebnih za razvoj društva zloupotrebljena od strane korumpiranih pojedinaca, i kroz ove
akcije opljačkani su građani u smislu poboljšanja obrazovnog sistema, zdravstvene zaštite ili
kvalitet drugih usluga koje su od suštinskog značaja za svakodnevni život.
eđutim, nije sve je otišlo na liniji interesa zakorumpirane. Kosovo je već uspostavio
temelje jake pravne i moralne stubove za borbu protiv korupcije. o znači da svaki dan sve
više kosovsko društvo postaje sve borbenija prema ovom fenomenu.
APK, kao centralni mehanizam za borbu protiv korupcije, u 2011 je demonstrirala punu
snagu u suočavanju sa ovim zlom . Kroz konkretne akcije Agencija je postala velika prepreka
za “infekciju" institucionalnog sistema. Ovo, kroz set prioriteta, implementacija
odgovarajućih politika i strategija za prevenciju i suzbijanje korupcije, promovisanju
transparentnosti i jačanje institucionalnog integriteta.
Obuhvat ovih područja koje nisu simbolične, je cementiranje bitne smernice i podrška
sprovođenja zakona i propisa , koji zatim pomažu jačanju poverenja građana, koji mogu biti
podržani za institucije koje poštuju i podržavaju njihova prava da razviju i da žive
dostojanstveno.
Dakle, godišnji izveštaj za period od 1 januara do 31 decembra 2011, koji se dostavlja
Skupštini Republike Kosova, odražava na detalje aktivnosti i inicijative preduzete od strane
Agencije za borbu protiv korupcije za ovaj period.
Pa ipak, Agencija je u nastavku procesa ukazala i na nedostatak zakonskog okvira koji je
indirektno u vezi sa njenom misijom. Dok, izveštaj sadržava daljne preporuke koje
odslikavaju kontekst obračanja institucijama Kosova za dodatne mere.
Agencija protiv Korupcije
4
Godišnji Izveštaj 2011
3. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA APK
Unutrašnja organizacija APK je regulisana poslovnikom o radu i odlukom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji Agencije, koji određuju u detalje sve odgovornosti službenika u
svakoj diviziji, Departmanu, kao i procedure u vezi sa vršenjem poslova.
Agencija se sastoji od Kancelarije Direktora i tri Departmana, gde se opet svaki Departman
sastoji od dve divizije (vidi ANEKS 1). Trenutno u Agenciji rade 35 zvaničnika i to:




Kancelarija Direktora APK, 5 zvaničnika;
Departman straga, 12 zvaničnika;
Departman Sprečavanja, 10 zvaničnika;
Departman Administracije, 8 zvaničnika
Naredna poglavlja predstavljaju potpunu sliku o aktivnostima koje je sprovela Agencija tokom
izveštajnog perioda od godinu dana, 1 Januar- 31 Decembar 2010.
4. BORBA PROTIV KORUPCIJE
Aktivnosti borbe protiv korupcije se vode od strane Departmana Istrage.
Zakonski mandat Departmana Istrage sastoji se od:







Vođenje istrage za optužbe o navodnoj korupciji kada se ne pokrene krivični
postupak;
Podnošenje istraženih slučajeva nadležnom javnom tužiocu za dalje krivično
gonjenje;
Prosleđivanje zahteva za pokretanje disciplinskog postupka za navodne
administrativne povrede;
Saradnja sa svim lokalnim i međunarodnim autoritetima zaduženih za sprovođenje
zakona tokom istražnog postupka koje se vrše od ovih autoriteta;
Priprema predloga za ispunjenje zakonskog okvira u oblasti borbe protiv korupcije i
sprečavanju korupcije;
Priprema Strategije Protiv Korupcije za Vladu na usvajanje od Skupštine i ima
odgovornost za davanje predloga izmena i njeno sprovođenje;
Povečanje svesti i senzibilisanje javnosti o fenomenima korupcije i štetnih posledica
koje proistidu od ovih fenomena.
U skladu sa mandatom datim Zakonom protiv Korupcije i drugih sekundarnih propisa, rad
Departmana za strage bio je usmeren sa posebnim naglaskom na sledeća pitanja:
1. Sprovođenje zakona , u koji ulaze:

Razvoj istrage o navodnim slučajevima korupcije;

Saradnja sa drugim institucijama uključenim u borbu protiv korupcije.
Agencija protiv Korupcije
5
Godišnji Izveštaj 2011
2. Strategija i Akcioni Plan Protiv Korupcije, gde ulaze:
 Priprema i usvajanje Strategije i Akcionog Plana protiv Korupcije;
 Praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog Plana protiv Korupcije.
3. Kompletiranje zakonodavstva i edukacija, gde ulaze:
 Priprema predloga za popunu zakonskog okvira protiv korupcije;
 Edukacija-podizanje javne svesti o fenomenu korupcije i njene negativne posledice.
4.1 Sprovođenje zakona
Agencija protiv Korupcije je sa velikom posvećenošću tokom ovog perioda radila na
preciznoj primeni u svim anti-korupcijskim pravnim okvirima i razvijala strateške politike u
ovoj oblast, i to:
Vođenje istrage
Departman strage je za izveštajni period, kao i prethodnih godina, za prioritet imala prijem i
istragu navodnih korupcionih slučajeva. Agencija je tokom ovog perioda istražila slučajeve koje
su prijavljeni od građana, a isto tako pokrenute su istrage i za slučajeve po službenoj dužnosti,
kada je Agencija došla do informacija o osnovanoj sumnji za navodna korupciona dela.
Što se tiće prijavljenih slučajeva u vezi navodnih koruptivnih dela, istrage i njihovo prosleđivanje
na odgovarajuda javna tužilaštva za izveštajni period, u nastavku ćemo dati sveukupni pregled.
Prijavljeni slučajevi u APK za 2011 godinu
Građani Kosova su i tokom ove godine nastavili da sarađuju sa APK. Poverenje građana za
rad APK stalno raste. APK je u izveštajnom periodu , na razne načine primila puno
informacija u vezi sumnji za korupciona dela. APK je građanima pružila mogučnost da na
nekoliko načina prijavljuju sumnjive slučajeve korupcije. Reč je o direktnim prijavama u APK,
preko besplatne telefonske linije , pošte i preko e-maila.
Nakon razmatranja svih prijavljenih slučajeva, direktno između prijavljivača i istražitelja iz
APK, preko besplatne konfidencijalne telefonske linije 044 82-082( gde je od maja meseca
korišćen istovremeno sa novim ne-geografskim brojem za specijalne usluge 080010800,
dodeljen od ART za potrebe APK), preko pošte i preko online forme www.akk-ks.org , kao i
pokrenutih slučajeva po službenoj dužnosti, APK je u toku izveštajnog perioda na 160
slučajeva našla elemente za pokretanje prethodnih istražnih procedura.
Struktura istraženih slučajeva koruptivnih dela za 2011 godinu
U 160 slučajeva za koje je APK započela prethodne istražne procedure, uključeni su Sudovi
Republike Kosova, Ostale Institucije, Vlada Republike Kosova, Lokalna Administracija i
užilaštva Republike Kosova.
U nastavku su predstavljene strukture, po institucijama:
Agencija protiv Korupcije
6
Godišnji Izveštaj 2011

Od prijavljenih slučajeva i istraženih po službenoj dužnosti, gde su osumnjičeni sudije
i ostalo osoblje u Sudovima Republike Kosova (Redovni i prekršajni Sudovi),
identifikovano je 11 slučajeva.

Od prijavljenih slučajeva i istraženih po službenoj dužnosti za koruptivna dela javnih
službenika u kategoriji Ostale Institucije ( eđunarodni Aerodrom Priština, Pošta i
telekomunikacija Kosova, Elektroenergetska Korporacija Kosova, RTK, Kosovske
Agencije za Privatizaciju, Nezavisne Institucije, NVO, i dr), identifikovano je 60
slučajeva.

Od prijavljenih slučajeva i istraženih po službenoj dužnosti za koruptivna dela javnih
službenika u kategoriji Vlade Republike Kosova (ministarstva i agencije koje deluju u
okviru pojedinih ministarstava) , 30 slučajeva.

Od prijavljenih slučajeva i istraženih po službenoj dužnosti za koruptivna dela javnih
službenika u kategoriji Lokalne Administracije (Opštine Republike Kosova), za
izveštajni period je identifikovano 56 slučajeva.

Od prijavljenih slučajeva i istraženih po službenoj dužnosti protiv tužilaca Tužilaštva
Republike Kosova( 7 Opštinskih Javnih užilaštva, 5 Okružnih Javnih užilaštva, Javno
Tužilaštvo Republike Kosova i Specijalno užilaštvo Republike Kosova), za izveštajni
period je identifikovano 3 slučaja navodnih korupcionih dela.
Prosleđeni predmeti nadležnim organima na dalju obradu
APK je razmatrila sve slučajeve gde je našla elemente za početak preliminarnih istražnih
radnji, u vezi sumnje o mogučim koruptivnim radnjama javnih zvaničnika. Nakon završetka
preliminarnih istražnih postupaka gde je APK zaključila da ima dovoljno podataka ili/i
osnovne sumnje da slučaj predstavlja krivično delo, iste prosleđuje nadležnom Javnom
užilaštvu Kosova i EU EX-u, kao i policijskim organima i Policiji EULEX-a. okom izveštajnog
perioda u nadležne institucije za dalji krivični postupak su prosleđene 39 informacije i
krivičnih prijava.
Dok, u 5 slučajeva , nakon završetka preliminarnih istražnih postupaka, utvrđeno je da nema
dovoljno podataka ili/i osnovane sumnje da slučaj predstavlja krivično delo, ali se sumnja na
administrativne povrede, te je Agencija te predmete prosledila nadležnim administrativnim
organima sa zahtevom za pokretanje disciplinskog postupka.
Struktura prosleđenih slučajeva na nadležne institucije za dalju obradu je sledeći :

Broj istraženih slučajeva koje se odnose na osumnjičene zvaničnike, uključenih na
koruptivne aktivnosti, a koji dolaze iz sudova., a nakon prikupkljenih dokaza, prosleđeni
na dalje krivično gonjenje kod javnih tužilaštva i nadležnih sudskih organa, su 2 slučaja.

Od predmeta prosleđenih na javna tužilaštva i policijske organe gde su bili osumnjičeni
službena lica iz lokalnog nivoa, za izveštajni period su 13 slučajeva sa elementima
Agencija protiv Korupcije
7
Godišnji Izveštaj 2011
krivičnog dela korupcije, 3 sumnjiva slučajeva administrativnih povreda prosleđenim sa
zahtevom da se pokrene disciplinski postupak u nadležnim administrativnim organima.

Protiv funkcionera Vlade, nakon sprovedene procedure istrage i kompletiranja
dokumentacije sa potrebnim dokazima, 11 slučaja su prosleđena na javna tužilaštva i
nadležne policijske organe, radi daljneg krivičnog postupka i 1 slučaj za pokretanje
disciplinske procedure u nadležnom administrativnom organu za osnovanu sumnju za
administrativne povrede.

Nakon istrage i prikupljanja dokaza u vezi osnovane sumnje za korupciona dela, za javne
zvaničnike iz ostalih institucija prosleđeno je 13 slučajeva na javna tužilaštva i na
nadležne policijske organe na daljni krivični postupaka i 1 osumnjičeni slučaj za
administrativni prekršaj, sa zahtevom za pokretanje disciplinskog postupka kod
nadležnog administrativnog organa.

Protiv zvaničnih lica iz Javnog Tužilaštva Republike Kosova, u izveštajnomperiodu ,
nakon završetka istražnih postupaka, nije prosleđen nijedan slučaj na nadležne institucije
za daljni postupak, ali se u jednom slučaju prosleđenog predmeta za osumnjičena
službena lica koji dolaze iz sudova, umešan je i 1 bivši tužilac.
Lica osumnjičena za korupciona dela
APK je u 39 prosleđenih slučajeva na javna tužilaštva i nadležne policijske organe, na daljni
krivični postupak, nakon saznanja o postojanju dovoljno dokaza ili/i osnovane sumnje u
umešanost u korupciona dela, izvestila 121 lice.
Institucionalne pozicije gore pomenutih osumnjičenih lica u ovim slučajevima su:
3 Predsednika opštine, 2 bivša predsednika opštine, 1 predsednika opštinske skupštine, 1
sudija, 1 bivši sudija, 1 bivši tužilac, 1 generalni sekretar inistarstva, 1 predsedavajući
odbora direktora javnog preduzeća, 1 upravnik agencije, 2 izvršna direktora javnog
preduzeča, 1 zvaničnik finansije i blagajne u javnom preduzeću, 1 upravni direktor
regionalne kompanije, 1 glavni zvaničnik za finansije i blagajnu regionalne kompanije, 6
direktor departmana nabavke iz centralnog nivoa, 18 čanova komisije za procenu ponuda u
javnim nabavkama iz centralnog nivoa, 2 direktora departmana iz centralnog nivoa, 1 šef
divizije iz centralnog nivoa, 6 direktora i bivša direktora direkcije nabavke opštinskog nivoa,
3 direktora i bivša direktora i direkcije opštinskog nivoa, 9 članova opštinskih komisija za
procenu ponuda javnih nabavki, 3 članova opštinskih komisija za nadzor projekata, 3 članova
opštinskih komisija za izbor kandidata, 9 članova opštinske komisije za dodelu socijalnih
stanova, istovremeno i savetnik u opštini, 1 direktora opštinske kancelarije za zajednice, 1
zvaničnika za overe, opštinskog nivoa, 4 članova panela za razmatranje, 2 veštaka za
razmatranje nabavke, 1 menađer projekata iz centralnog nivoa, kao i 35 ostalih zvaničnika.
APK je isto tako, u izveštajnom periodu prosledila 5 slučajeva nadležnim administrativnim
organima za pokretanje disciplinskog postupka protiv 7 službena lica iz institucija Republike
Kosova.
Agencija protiv Korupcije
8
Godišnji Izveštaj 2011
Pozicije službenih lica iz institucija u ovim slučajevima su: 1 bivši sekretar UP, 1 inspektor
prosvete iz centralnog nivoa, 1 opštinski menađer nabavke, 1 direktor opštinske direkcije za
prosvetu, 1 direktor srednje škole, 2 predavača srednje škole.
Prosleđeni slučajevi, prema krivičnim delima
eđu 39 slučajeva podnetih javnim tužilaštvima i nadležnim policijskim organima za daljni
krivični postupak, nekoliko njih su uključeni na dva i više krivičnih dela. akođe su
prosleđena i krivična dela na koje je APK naišla tokom predistražnih radnji za eventualne
korupcije, a koji nisu sa elementima korupcije.
Struktura krivičnih dela prosleđena na odgovarajuče institucije, je kao dole:

Zloupotreba Službenog Položaja i Ovlašćenja
Od ukupnog broja prosleđenih slučajeva na javna tužilaštva i nadležnim policijskim
organima, najveći broj sačinjavaju koruptivna dela predviđenih po članu 339 të KZK, dakle,
Zloupotreba Službenog Položaja i Ovlašćenja. Prema figuri pomenutog krivičnog dela
prosleđene su 33 informacije i krivične prijave ovakve prirode. Dok, po institucijama su: 13
Lokalne Uprave, 9 Vlada, 11 Ostale Institucije.
Kod lokalne uprave ovo krivično delo u 3 slučaja su prosleđena zajedno sa krivičnim delom
Falcifikovanje Službenih Dokumenata, predviđenog u članu 348 KZK, u 1 slučaju zajedno sa
krivičnim delom egalizacije ažnog Sadržaja,predviđen članom 334 KZK i 1 slučaj sa
krivičnim delom Nezakonita splata, predviđen u članu 349 KZK.
Kod institucija kategorizovanih kao Vlada ov krivično delo u 3 slučaja je prosleđeno za jedno
sa krivičnim delom Falcifikovanje Službenih Dokumenata predviđen članom 348 të KZK i u 1
slučaju zajedno sa krivičnim delom Povreda Prava iz Radnog Odnosa predviđen članom 183
të KZK.
Kod Ostalih nstitucija Zloupotreba Službenog Položaja i Ovlašćenja u 1 slučaj je prosleđen
zajedno sa krivičnim delom Falcifikovanje Službenih Dokumenata predviđen članom 348
KZK, u 1 slučaju zajedno sa krivičnim delom Sačinjavanje Štetnog Ugovora predviđen članom
237 KZK i u 1 slučaju zajedno sa krivičnim delom Prisvajanje okom Služenja Službene
Dužnosti predviđen u članu 340 KZK.

Donošenje protivzakonitih sudskih odluka
Navodna korupciona dela prosleđenih na tužilaštva i na nadležne policijske organe na daljni
krivični postupak, a koje su okarakterisane kao krivično delo donošenje protivzakonitih sudskih
odluka , po članu 346 Krivičnog Zakona Kosova, su tipična za sudska dela, i kao takvi, prosleđena
su 2 slučaja za službena lica suda.

Prisvajanje i Nezakonita Isplata
Navodno krivično delo koji je prosleđen na užilaštvo na daljni krivični postrupak,
okarakterisan kao krivično delo Prisvajanje i Nezakonita Isplata, po članu 349, je samo 1
slučaj, od strane Vlade.
Agencija protiv Korupcije
9
Godišnji Izveštaj 2011
sto tako ovo krivično delo kod lokalne administracije u jednom(1) slučaju je prosleđeno
zajedno sa krivičnim delom Zloupotreba Službenog Položaja i Ovlašćenja koji je i gore
pomenut.

Krađa
Jedno od krivičnih dela prosleđeno na nadležne policijske organe za daljni krivični postupak
u toku ovog izveštajnog perioda je i krivično delo Krađa, predviđen u članu 252 KZK, gde je 1
slučaj iz Ostalih Institucija.

Prevara na dužnosti
Prevara na dužnosti kao delo iz člana 341 od KZK , u slučaju iz
Vlade prosleđen je sa
osnovanom sumnjeom o korupciji,na nadležno Javno Tužilaštvo na daljni krivični postupak.

Utaja poreza
Navodno delo korupcije koji je prosleđen nadležnim organima policije za dalji krivični
postupak koji se karakteriše kao krivično djelo poreske utaje iz člana 249 KZK ,zajedno sa
krivičnim delom Pronevere u toku službene dužnosti, propisan Članom 340 KZK je samo
jedan slučaj iz kategorije Ostalih institucija.
Karakteristike povreda pronađnih tokom prethodne istrage
APK je sprovodila prethodne istrage u vezi navodnih korupcionih dela , u vezi krivičnih dela
iz poglavlja XXIX KZK- Krivična Dela Protiv Službene Dužnosti, iako nisu navedeni kao
krivična dela korupcije, ali je figura ovih dela tipična sa definicijom korupcije koju daje
Zakon o APK- Br.03/L-159.
z izveštaja raznih domačih i međunarodnih institucija izrađenih u vezi vladavine prava,
odnosno indeksa korupcije na Kosovu, vidi se da su krivična dela korupcije u manjem broju
istraženih od strane organa gonjenja, ali takođe predstavljaju krivična dela za koje su
najmanje izrečene kazne, iz razloga složenosti krivičnih dela, načina izvršenja i počinilaca
ovih krivičnih dela
Karakteristika ispitivanih slučajeva koji se tiču dela zloupotrebe službenog položaja ili
ovlašćenja iz člana 339 KZK, kojim su obuhvaćene sve kategorije institucija Republike
Kosova, je, kršenje zakona kako bi se nelegalno steklo materijalna korist za sebe ili drugo lice
ili poslovnog društva i kršenje zakona u cilju izazivanja štete drugim licima, ili određenom
poslu, prekoraćenje ovlašćenja i nemar u obavljanju službene dužnosti.
Najčešće se izvršavanje ili neizvršavanje pomenutih dela odnose na povrede procedura
nabavke, ili u najgorim slučajevima potpuno izbegavanje ovih procedura. Povrede procedura
nabavke se javljaju več samim započinjanjem dosija za tendere, kao: Sastavljanje dosija
tendera u suprotnosti sa zakonom o javnim nabavkama, određivanje nezakonitih kriterijuma
za izbor, sa ciljem favorizovanja određenih ekonomskih operatora. U fazi evaluacije ponuda
kao povrede se javljaju i preporuke da se javnom nabavkom nagrađuju favorizovani
ekonomski operateri, eliminisanjem iz procedura odgovornih ekonomskih operatera, sa
Agencija protiv Korupcije
10
Godišnji Izveštaj 2011
preporukom za nastavaka u sprovođenju javne nabavke, uprkos činjenici da se javlja manji
broj odgovornih ponuda od zahteva po zakonu, zatim, omogučavanje povezivanja javnih
ugovora sa ekonomskim operaterima gde su vlasnici bliži rođaci, kao javni ugovori po
prethodnom sporazumu sa ekonomskim operaterom gde je suvlasnik neki od zvaničnika sa
pozicije donošenja odluka u institucijama kao naručioc, nepotpisivanje ugovora sa firmom
pobednikom i dr. Faze u nadzoru realizacijee radova, usluga i nabavke , odlikuju se time što
članovi nadzorne komisije predlažu nezakonitu isplatu i u slučajevima kada radovi nisu
završeni predviđenim planom, ili usluge i nabavke nisu poštovane po ugovoru, dinamički
planovi nisu poštovani od operatotera, naručuju se određeni proizvodi od ekonomskog
operatera i zatim se nezakonito uskraćuje njihov prijem, a na štetu budžeta Kosova itd.
Povrede u proceduri nabavke su posebno naglašene u slučajevima aktivnosti nabavki koje se
tiču Informativne tehnologije.
Krivično delo zloupotreba službenog položaja ili ovlaš enja karakteriše istražene slučajeve
zbog kršenja procedure za uvoz hrane, preko organa postavljanjem naknada i prihoda
prikupljenih od strane pojedinih operatora u suprotnosti sa važe im zakonom kojim se
uređuje delatnost određene nezakonite isplate ovlaš enje, ekstrudiranje, odlukom načelnika
opštinske skupštine suprotno predlogu odluke usvojene od strane opštinskih odbornika ,
izbor korisnika socijalnog stanovanja i onih koji ne ispunjavaju potrebne uslove, uvođenje u
dugove bivših javnih preduze a, promocija ilegalnog retroaktivnog pla anja carine i
nezakonitog izdavanja zvaničnog izveštaja, a ne dokaz o registraciji u skladu sa zakonom o
knjigama, itd.
Falsifikovanje službenih dokumenata, je karakteristika
istraženih
slučajeva u
svim
kategorijama institucija u Republici Kosovo. Tokom istrage pronađeni su dokazi koji ukazuju
na
masovno falsifikovanje
službenih
dokumenata, u
cilju
dodele
javnog
ugovora
zainteresovanim ekonomskih operaterima, čak i koriš enjem fiktivnih imena profesionalnog
osoblja, falsifikovanje ugovora o radu sa osobama koje nikada nisu bili u zaposleni u okviru
operatera, primena lažnih informacija u otvaranju i ocenjivanju, sa ciljem favorizovanja
ekonomskog operatera pobednika, falsifikovanje izveštaja o radu koji zapravo nisu izvršene
na osnovu kojeg se vrši uplata naručilaca, zatim falsifikovanje potpisa u sudskim
postupcima. Takođe, problematično je pitanje uverenja o obavezama prema državi u kojoj
su pronašli da su takvi dokumenti falsifikovani stalno.
Prisvajanje okom Vršenja Dužnosti, tokom izveštajnog perioda je prissutno uglavnom kod
zvaničnika Ostalih nstitucija,gde imamo prisvajanje novca od strane visokih zvaničnika ovih
institucija kojima su date na upravljanje, transfer sredstava na privatne, odnosno
individualne bankarske račune i dr.
Primanje mita , uglavnom se vrši u slučajevima kada se traži naknada u zamenu za neku
prednost ili drugu dobit.
Štetni ugovori su uglavnom prisutni kod Ostalih Institucija,odnosno kod bivših društvenih
preduzeća, gde na javnim ugovorima koji se odnose za razne radove, gde je tokom istrage
utvrđeno da su zaključeni ugovori nepovoljni sa ekonomskim operaterima, izazivajuči
Agencija protiv Korupcije
11
Godišnji Izveštaj 2011
značajne gubitke preduzeću, ili slučajevi kod okalne Uprave, uzrokujući štetu opštinskom
budžetu.
Do nezakonite Naplate i splate dolazi kada službeno lice ili odgovorno lice prikuplja od
drugog nešto što drugi nije u obavezi da plati ili naplaćuje od takvog lica više nego što je taj
u obavezi da plati, ili tokom naplate ili isporuke, plača ili isporučuje manje od potrebnog.
Ovo delo karakteriše određivanje tarifa i inkasiranja od određenih operatera u suprotnosti
od zakona na snazi koji reguliše određenu delatnost.
Prevara na dužnosti, tokom izveštajnog perioda odlikuje se time što u cilju dobijanja
protivpravne materijalne koristi za sebe ili drugo lice, sačinjava lažan izveštaj računa,
obmanjujući odgovorno lice za odobrenje i vrši nezakonito plačanje.
Karakteristika krivičnog dela krađe tokom ovog izveštajnog perioda je uzimanje sa ciljem
nezakonitog prisvajanja određene opreme koja su mu bila poverena po ugovoru za
servisiranje ili popravku istih.
Utaja poreza se karakteriše prenosom sredstava sa jednog bankarskog računa na drugi račun
u cilju davanja lažnih podataka o stanju prihoda.
Povreda Prava za Zapošljavanje se karakteriše neobjavljivanjem javnog konkursa po zakonu,
ali takođe i ostale povrede principa i zakonskih odredbi, preteći i smanjujući mogučnosti
realne i nediskriminirajuče konkurencije među potencijalnim kandidatima, u istim uslovima,
izbor kandidata bez potrebnih kvalifikacija, i dr.
egalizacija Netačnog Sadržaja se odlikuje time što službeno lice obmanjuje nadležne
organe, iznoseći zahtev na ime fiktivnog poslovanja i koji nema poslovnu licencu.
Prosleđeni slučajevi prema godini vršenja navodnih korupcionih dela
U izveštajnom periodu , slučajevi za koje je APK tokom istrage našla dokaze o potvrdi
sumnje za korupciona dela, a koje su prosleđene na daljni krivični postupak u nadležnim
institucijama, pripadaju različitim godinama izvršenja, kao na sledečoj tabeli:
Br.
1
2
3
4
5
6
7
INSTITUCIJA
Sudovi
Sudovi
Ostale Institucije
Ostale Institucije
Ostale Institucije
Ostale Institucije
Ostale Institucije
8
9
10
11
Ostale Institucije
Ostale Institucije
Ostale Institucije
Ostale Institucije
12
13
14
Ostale Institucije
Ostale Institucije
Ostale Institucije
VRSTA KRIVIČNOG DELA
Donošenje Nezakonitih Sudskih Odluka
Donošenje Nezakonitih Sudskih Odluka
Utaja Poreza i Prisvajanje Tokom vršenja Dužnosti
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenj
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja i Sačinjavanje Štetnog
Ugovora
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službenog Položaja i Ovlašćenja i Prisvajanje Tokom
Vršenja Dužnosti
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja i Falcifikovanje
Agencija protiv Korupcije
12
GODINA
2003
2009
2009
2008
2010
2010-2011
2010
2011
2010
2009-2011
2005-2009
2009
2007
2009-2010
Godišnji Izveštaj 2011
15
16
17
Ostale Institucije
Vlada
Vlada
18
19
Vlada
Vlada
20
21
Vlada
Vlada
22
Vlada
23
24
25
26
27
Vlada
Vlada
Vlada
Vlada
Lokalna Uprava
28
29
30
31
Lokalna Uprava
Lokalna Uprava
Lokalna Uprava
Lokalna Uprava
32
Lokalna Uprava
33
34
35
36
37
Lokalna Uprava
Lokalna Uprava
Lokalna Uprava
Lokalna Uprava
Lokalna Uprava
38
Lokalna Uprava
39
Lokalna Uprava
Službenih Dokumenata
Krađa
Nezakonita Naplata i Isplata
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja i Falcifikovanje
Službenih Dokumenata
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja i Falcifikovanje
Službenih Dokumenata
Prevara na Dužnosti
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja i Falcifikovanje
Službenih Dokumenata
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja i Povreda Prava za
Zapošljavanje
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja i Falcifikovanje
Službenih Dokumenata
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja i Falcifikovanje
Službenih Dokumenata
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja i Falcifikovanje
Službenih Dokumenata
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja, Legalizacija Netačnog
Sadržaja i Sačinjavanje Štetnog Ugovora
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja i
Nezakonita naplata i Isplata
Zloupotreba Službene Dužnosti i Ovlašćenja
2010
2009-2010
2009
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009-2011
2011
2011
2009
2008-2009
2010
2010
2009
2011
2011
2009-2010
2011
2011
2010
2008-2010
2011
Tabela 1. Prosleđeni slučajevi na nadležne organe tokom 2011.
Obustavljeni slučajevi
Utoku izveštajnog perioda, APK je nakon vođenih prethodnih istražnih procedura, obustavila
103 slučajeva. Razlozi za obustavljanje su:



20 slučajeva su obustavljeni iz razloga što u skladu sa zakonskimokvirom, Agencija nije imala
ovlašćenja za istragu pomenutih slučajeva;
59 su obustavljeni zato što nakon vođenih istraga u vezi ovih slučaja nisu pronađeni dokazi
kojim bi se potvrdile optužbe za koruptivna dela zvaničnih lica.
24 su obustavljena iz razloga zato što su vođene krivične procedure pred nadležnim
organima, od toga, od toga 4 STRK, 4 od DHKEK Policija e Kosova, 1 od DHKEK Policija Kosova
u saradnji sa J K Prizren, 1 od OJ Priština EU EX, 3 OJ Priština, 1 OJ Prizren, 1 OJ Peć, 1
OJT Gnjilan, 1 OJT Gnjilan u saradnji sa Policijom EULEX-a, 3 OJT Priština, 2 OJT Prizren, 1
OJT Peć dhe 1 OJ Gnjilan.
Anonimni slučajevi dostavljeni u APK
Za ljude koji su otkrili informacije u dobroj veri za postojanje korupcije , a u cilju
sprečavanja štetne posledice po njih , KK je im je omogu ilo da dostavljaju slučajeva
Agencija protiv Korupcije
13
Godišnji Izveštaj 2011
navodne korupcije anonimno , kako bi se zaštitio identitet izvestioca i podsticanje građana
za izveštavanje o ovim slučajevima. Tokom ovog izveštajnog perioda ,broj anonimno
prijavljenih slučajeva i prosleđenih na nadležne institucije, iz ove kategoriji je:


Ukupan broj anonimno primljenih informacija je 40 slučajeva;
Broj anonimnih slučajeva prosleđenih na nadležna tužilaštva 9 slučajeva, administrativne
povrede 1 slučaj, obustavljeno 9 slučajeva, dok su 21 slučaja u postupku.
Slučajevi pokrenuti po službenoj dužnosti
U toku izveštajne godine, Agencija je od ukupnog broja slučajeva u ovom periodu pokrenula
15 slučajeva po službenoj dužnosti (ex officio). Od toga jedan slučaj je krivično gonjen u
Državnom tužilaštvu, 4 su obustavljena u nedostatku dokaza , dok su 10 slučajeva u
proceduri i kao takve
se
prenose na narednu godinu. Broj osoba
identifikovanih/prijavljenih po službenoj dužnosti i prosleđenih na Državno užilaštvo 2.
Opšta tabela tretiranih slučajeva tokom 2012-03-14
retirani slučajevi, uključujući i prenete slučajeve iz prethodne godine, obustavljeni
slučajevi,preneti slučajevi na odgovarajuće institucije slučajevi u proceduri koji se prenose
na narednu godinu, tabelarno izgledaju kao dole:
Br
INSTITUCIJE
1
SUDOVI
OSTALE
INSTITUCIJE.
VLADA
LOKALNA
UPRAVA
TUŽILAŠTVO
SKUPŠTINA
2
3
4
5
6
UKUPNO
14
Prosleđeni
slučajevi na
Tužilaštvo i
Policiju
02
Prosleđeni
slučajevi na
administrativn
e organe
00
20
35
13
01
31
30
19
18
11
01
19
56
21
34
13
03
27
03
0
01
01
01
01
0
0
0
0
03
0
160
67
103
39
05
80
Prijavljeni
slučajevi
tokom
2011
11
Preneti
slučajevi
iz 2010
Obustavlje
ni slučajevi
05
60
Slučajevi u
proceduri
0
Tabela 2. Tretirani slučajevi tokom izveštajnog perioda
APK je tokom preliminarnih istražnih postupaka utvrdila da su u nekim slučajevima prenetih
iz 2010, izmenjene strukture po institucijama.
Ukupna vrednost štete prouzrokovane od mogućih korupcionih radnji, za koje je APK tokom
izveštajne godine pokrenula 39 krivičnih prijava i informacije na nadležne institucije , se
pretpostavlja da je oko 10 miliona i 300 hiljade Eura. Najmanja naneta šteta je 2900 Eura, a
največa 1 milion i 300 hiljade Eura.
Broj obrađenih slučajeva od funkcionisanja APK
APK je ,od funkcionisanja do momenta izveštavanja , od svih istraženih slučajeva gde su
prođeni dokazi za potvrdu sumnje za korupciona dela, prosledila na nadležna tužilaštva kao
i tužilaštvu Eulex-a 240 slučajeva. Od ovog broja, tužilaštva su dali povratne informacije ,
potvrđujući da su 76 slučaja u istražnoj proceduri, , za 12 od tih su podignute optužbe i
optužnice, za 6 slučaja su izvršena hapšenja osumnjičenih za korupciona dela , kao rezultat
saradnje između APK Javnim užilaštvom i Policije Kosova, za 66 slučaja je potvrđeno da su
Agencija protiv Korupcije
14
Godišnji Izveštaj 2011
odbačene, dok za 80 slučajeva nema povratne informacije. Na tabelarni načn, ovi podaci
izgledaju kao dole:
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mesto
DT
STRK
T- EULEX-a
OJT. Priština
OJT. Prizren
OJT. Peć
OJT. Mitrovica
OJT. Gnjilan
OpJT. Priština
OpJT. Prizren
OpJT Peć
OpJT. Djakovica
OpJT. Mitrovica
OpJT Gnjilan
OpJT Uroševac
Policija Kosova
PI
FIU
Ukupno
Prosleđenih
predmeta
17
15
44
77
09
08
03
04
11
05
04
01
01
01
03
30
02
05
240
Hapšenja
Istrage
02
01
02
03
20
48
01
Predlog
tužbe
Optužnica
Odbačeni
predmeti
Bez povratnih
informacija
01
05
12
22
07
04
03
03
03
03
01
16
05
11
05
01
02
01
01
01
01
01
08
01
02
01
01
01
02
06
76
01
01
01
12
66
01
27
02
05
80
Tabela 3: Prosleđeni slučajevi na nadležne organe od formiranja APK
Broj lica od 240 prosleđenih slučajeva na nadležne nstitucije na daljnju krivičnu proceduru
je 648 identifikovanih lica, gde u 20 slučajeva APK nije uspela identifikovati konkretna lica.
Veruje se da ukupan broj dostiže oko 700 sumnjivih lica.
Saradnja sa drugim institucijama kojima je misija borba protiv korupcije
APK je tokom ovog izveštajnog perioda povećao napore da ojača napore za saradnje sa
lokalnim i međunarodnim institucijama u Republici Kosovo. Konsolidacija i bliska saradnja
između APK i agencija za sprovođenje zakona je od posebnog značaja za efikasno
sprečavanje i postizanje rezultata u borbi protiv korupcije. Razmena informacija je
neophodna, ne samo između APK i agencija za sprovođenje zakona, nego i svake državna
institucija koja ima ulogu i odgovornost u sprečavanju i borbi protiv korupcije. APK je
nastavila saradnju sa međunarodnim strukturama instaliranim na Kosovu, kao i
Pravosudnom komponentom EULEKS-a, odnosno tužilaštvom EU EKSa. Intenzivirana je
saradnja sa užilaštvom, Kosovskom Policijom, Carinom Kosova, PAK, Sudskim savetom
Kosova i užilačkim savetom Kosova. U nekim slučajevima, zvaničnici APK su pozvani od
tužilaca EU EXa radi doprinosa u njihovoj finalizaciji. U tom kontekstu Agencija je nastavila
realizaciju ranije potipisanog memoranduma o saradnji i razumevanju. Vredi istaći saradnju
sa ARC.
Dok su u bliskom planu potpisivanje memoranduma sa Kosovskom Katastarskom Agencijom
i Agencijom za Registraciju Biznisa.
Agencija protiv Korupcije
15
Godišnji Izveštaj 2011
4.2 Pra enje sprovođenja SAP protiv korupcije 2009 2011
Pozivajući se na član 17 stav 3 Zakona br . 03/ - 159 za borbu protiv korupcije koji predviđa
da je Agencija protiv Korupcije odgovorna za praćenje implementacije Akcionog plana APK
na trećem ciklusu izveštavanja. Dana 29.06.2011 upućeni su zvanično dopisi svim kontakt
tačkama koje su uključene u Akcioni plan , da do dana 12.07.2011 dostave izvještaje u APK o
ciljevima i aktivnostima koje proizilaze iz Akcionog plana za period januar - jun 2011 .
U procesu izveštavanja su uključene 24 subjekta, uključujući i centralne i lokalne javne
institucije, privatni sektor i civilna dsruštva. 13 subjekata su podneli izveštaje o
implementaciji Strategije i Akcionog Plana , dok 11 subjekata nisu izveštavali o sprovođenju
Akcionog Plana za borbu protiv korupcije (Vidi aneks II).
APK se tokom četvrtog ciklusa izveštvanja , 13.01.2012 obratila svim kontakt tačkama koji
su bili uključeni u Akcioni Plan, zvaničnim pismom, da do 31.01.2012 dostave u APK
izveštaje o implementaciji ciljeva iz Akcionog Plana za perod Juli-Decembar 2011.
U proces izveštavanja su bili uključeni 24 subjekta, uključujući tu i centralne i lokalne
institucije, privatni sektor i civilna društva. 15 od njih su podneli izveštaje u vezi sprovođenja
Strategije i Akcionog Plana, dok 9 nih nisu podneli izveštaje u vezi sprovođenja Akcionog
Plana protiv Korupcije (vidi AneksIII).
4.3 Izrada SAP protiv Korupcije 2012-2016
Konceptualne pripreme za izradu Strategije i Akcionog Plana 2012-2016 počela je u avgustu septembru 2011 . Prvi sastanak kontaktnih tačaka i Agencije Protiv Korupcije (odgovorne
institucije) za implementaciju Strategije i Akcionog Plana je održan krajem septembra.
Učesnici ovih sastanaka bili su: Kabinet Premijera/Kancelarija za dobro upravljanje,
predstavnici nadležnih ministarstava, nezavisnih institucija, civilnog društva i predstavnici
medija su bili uključeni i aktivno učestvovali u ovom procesu.
U procesu izrade nove strategije i akcionionog plana protiv korupcije 2012-2016 , Savet
Evrope i Udruženja su se složili da se angažuje stručnjak u ovom projektu koji je radio tokom
tri misije u Udruženju, od septembra do novembra2011.
Dva sastanka sa "kontaktnim tačkama" su održani u Prištini tokom koje je predstavljena
metodologija za procenu rizika i evaluaciju , za koju su u ovom slučaju, od 13 nadležnih
institucija, zamoljeni da daju elemente za procenu rizika u svakoj prioritetnoj oblasti.
Istovremeno, APK je pripremila procenu prethodne strategije 2009 - 2011 sa preporukama
za postupanje u izradi nove strategije (Ostvarljivost Akcionog Plana 2009-2011, uzimajući u
obzir četiri ciklusa izveštavanja, rezultira sa : 63,26 % aktivnosti realizovane, dok 36,73 %
nisu realizovane).
Pored interne evaluacije i procene rizika na ključnim oblastima, za osnovu dizajna nove
Strategije i Akcionog Plana 2012-2016, je uzela u obzir i zadnji izveštaj o progresu od
Evropske Komisije za Kosovo kao i druge nezavisne međunarodne procene, iz osetljivih
oblasti na korupciju na Kosovu.
Nalazi i preporuke iz prethodne procene protiv korupcije (koji je sastavni deo nove
strategije) i procena rizika u ključnim sektorima su uzeti u obzir prilikom pripreme i izrade
nove Strategije i nerealizovane mere su prevedene u nove ciljeve i mere osmišljene da
Agencija protiv Korupcije
16
Godišnji Izveštaj 2011
smanje ili eliminišu rizik od korupcije i doprinesu boljoj institucionalnoj organizovanosti u
borbi protiv korupcije u propisanom roku.
Da bi bilo lakše za institucije radi merenja i ispunjenja ciljeva strategije, mere protiv
korupcije u Akcionom Planu su podeljene u tri kategorije: kratkoročne(jednu i dve godine),
srenjoročne( dve-tri godine) i dugoročne(četiri-pet godine).
Nacrt Strategije i Akcionog plana je završen tokom radionice 2. i 3. novembra 2011, u
Ohridu, u Makedoniji, gde su 25 predstavnika madležnih institucija i međunarodni ekspert
razgovarali o detaljima svih ciljeva i potrebnih mera da bi se uključili u nove strateške
dokumente. akođe se u novembru radilo sa svim kontakt-tačkama individualno, radi
finaliziranja ciljeva i aktivnosti iz Akcionog Plana.
Nova strategija je pratila strukturu prethodnog dokumenta, jer sadrži horizontalne ciljeve
(preklapanje), kao i specifične ciljeve u svakom prioritetnom sektor vertikalnom sektoru,
znaći: Politički Sektor, okalnih Uprava, Centralna Uprava, Sprovođenje Zakona - užilaštvo Pravosuđe, Javne finansije - Javne nabavke, Privatni sektor/Poslovno okruženje, ivilno
Društvo i Mediji, kao i međunarodna i regionalna saradnja.
Dakle, oni se mogu ponovo grupisati u sledećim kategorijama: na Prevencija, Sprovođenje
zakona, među- institucionalna saradnja i podizanje svesti. Kao takvi, horizontalne i vertikalne
prioriteti uključuju pomenute funkcije i daju akcenat njih.
Strategija će pomoći da se promeni struktura upravljanja njihove institucionalne kulture i
odnosa prema korupciji orijentisanog pristupa na rezultate. Ovo zahteva proaktivno
angažovanje svih javnih institucija, drugih nezavisnih tela , civilnog društva i međunarodne
zajednice.
APK je finalni dokument Strategije i Akcionog Plana protiv Korupcije 2012-2016 poslala na
usvajanje Vladi Kosova u decembru 2011, a koji je odobren od strane Vlade Kosova na
sastanku održanom 11 .01.2012, isti je prosleđen na usvajanje u Skupštini Republike Kosova.
4.4 Edukacija i stalnost učeš a javnosti
APK je tokom 2011 nameravala da preko različitih oblika senzibilizacije koje imaju
neophodne informacije, stvori okruženje svesti , odgovornosti, optimizma i volje u javnosti
za podršku u borbi protiv korupcije ( izveštaji, mišljenja, debate, itd.).
APK je na poziv Poreske Administarcije Kosova, učestvovala na okruglim stolovima na temu
”Borba protiv Korupcije” koje su organizovane u svim regionima Kosova (Priština,
Gnjilan,Uroševac, Peć, itrovica, Đakovica).
ilj ovog okruglog stola bio je da se razgovara o ulozi APK u sprečavanju i borbi protiv
korupcije. U ovim raspravama su prisustvovali zvaničnici PAK, gde se razmatralo u vezi
načina izveštavanja sumnjivih slučajeva korupcije i neophodnost jačanja napora za borbu
protiv korupcije i njeno sprečavanje.
Slično tome, APK je takođe učestvovao u mnogim debatama organizovanim od strane javnih
institucija i nevladinih organizacija koje imaju kao osnovni cilj podizanje svesti građana o
posledicama koje prouzrokuje korupciju i nivo korupcije na Kosovu .
Agencija protiv Korupcije
17
Godišnji Izveštaj 2011
5. DEPARTMAN SPREČAVANJA
Jedan od stubova u mandatu Agencije protiv Korupcije je Sprečavanje korupcije. Ovu
aktivnost vrši preko departmana za sprečavanje, sa ciljem realizacije svojih obaveza, koje su
takođe i glavne aktivnosti Departmana, koje proističu iz zakonskih akata i gore pomenutih
zakona.
Departman Sprečavanja je odgovoran za vršenje sledečih nadležnosi:

Prikupljanje podataka za lica koji su u obavezi za izjavu imovine;

Pripremu posebnog Formulara za izjavu imovine koji sadržava tražene informacije u
skladu sa zakonom;

Prethodnu potpunu kontrolu, po zahtevu stranaka, po službenoj dužnosti (ex-oficcio)
i poreklo imovine visokih javnih zvaničnika;

Pripremu spiska izjave imovine za javnost, u skladu sa zakonom;

Pripremu oblika i sadržaja kataloga (standard) poklona koje se od strane organa
javne uprave;

Priprema liste za evidenciju poklona koje su na čuvanju kod organa javne uprave;

Sprečavanje sukoba interesa u toku vršenja javne funkcije ;

Pripremu dela zveštaja u vezi nadzora imovine, sukoba interesa i prijema poklona;

zvršavanje i drugih poslova u skladu sa mandatom ovog departmana.
Zakonski mandat Departmana Sprečavanja zasniva se na četri stuba:
 Nadzor imovine i kontrola;
 Nadzor poklona;
 Sprečavanje sukoba interesa; i
 Sprečavanje korupcije, uopšte.
5.1 Nadzor imovine i kontrola
Zakonski osnov
Pravni osnov na kome je APK podržavao svoj rad za nadzor imovine javnih zvaničnika je bio
Zakon br.03/L-151 za Izjavu , Poreklo i Kontrolu Imovine i Poklona Visokih Javnih Zvaničnika
do 31.08.2011. Od ovog datuma je usvojen od strane Skupštine Kosova, Zakon br.04/ -050
Agencija protiv Korupcije
18
Godišnji Izveštaj 2011
za Izjavu, Poreklo i Kontrolu movine Visokih Javnih Zvaničnika i Kontrolu Poklona za sva
Zvanična lica.
Nadzor imovine
Pravni osnov na kome je APK podržavao svoj rad na nadzoru imovine javnih zvaničnika je bio
Zakon br.03/L-151 za Izjavu , Poreklo i Kontrolu Imovine i Poklona Visokih Javnih Zvaničnuika
do 31.08.2011. Od ovog datuma je usvojen od strane Skupštine Kosova, Zakon br.04/ -050
za zjavu, Poreklo i Kontrolu movine Visokih Javnih Zvaničnika i Kontrolu Poklona za sva
Zvanična lica.
Imenovanje kontakt-zvaničnika
Agencija je zatražiila da imenjuju kontakt-zvaničnike od dve novo-formirane institucije
(Državna Agencija za Zaštitu ičnih Podataka i inistarstvo za Dijasporu) i od dve nezavisne
institucije(Državno užilaštvo i Korektivna Služba), koji su ranije bili deo P.
Agencija je u februaru održala jednu obuku za kontakt-zvaničnike . ilj obuke je bio
upoznavanje sa zakonom, novim oblicim formulara pripremljenih u skladu sa važećim
zakonom, obaveštenje visokih javnih zvaničnika u vezi obaveza da izjavljuju imovinu, o
načinu popunjavanja i podnošenja Agenciji.
 Obuka je trajala 4 dana:
 Dana 22.02.2011 obuka sa kontakt-zvaničnicima Centralnih Institucija;
 Dana 23.02.2011 obuka sa kontakt-službenicima iz Nezavisnih institucija;
 Dana 24.02.2011 obuka sa kontakt-službenicima iz Kosovskih Opština;
 Dana 25.02.2011 obuka sa kontakt-službenicima iz Javnih Preduzeća.
Priprema liste za visoke zvaničnike i raspodela formulara
Poslodavac je obavezan da u roku od petnaest dana upozna Agenciju za početak ili završetak
rada visokih javnih zvaničnika u institucijama. APK je primila od institucija, odnosno kontaktslužbenike , spiskove visokih javnih zvaničnika u skladu sa zakonom. Nakon prijema spiskova,
APK je pripremila jedan jedinstveni spisak sa imenima visokih javnih zvaničnika koji su u
obavezi da izjavljuju svoju imovinu i objavila na službenom veb-sajtu. akođe, ažurirali smo
ovaj spisak tako što smo dobijali izveštaje od kontakt-službenike.
Vrste izjave
Postoje četri (4) vrste izjave imovine, a to su:
 zjava stupanjem na dužnost;
 Redovna godišnja izjava ;
 Izjava po zahtevu Agencije;
 zjava nakon završetka ili smenjivanja sa funkcije.
Izjava stupanjem na dužnost visokog javnog zvaničnika
Visoki javni zvaničnici koji stupaju na dužnost u javnu službu na potpuno realan način
izjavljuju pismenim putem, njihovu imovinu u zakonskom roku. Organ zapošljavanja je
obavezan da u roku od petnaest (15) dana obavesti APK za početak ili svršetak posla visokog
javnog zvaničnika.
Agencija protiv Korupcije
19
Godišnji Izveštaj 2011
U toku ovog izveštajnog perioda APK je dobila informaciju da su 328 visokih javnih
zvaničnika kao novi zvaničnici i da imaju obavezu da prijavljuju imovinu. Od ukupnog broja
visokih javnih zvaničnika koji su bili dužni da prijavljuju imovinu nakon primanja dužnosti 308
ili 93.90% su izvršili zakonsku obavezu, dok 20 ili 6.10% ukupnog broja izjavili imovinu u
zakonskom roku.
Opšte stanje izjavljivanja imovine nakon stupanja na dužnost predstavljen je na donjoj
tabeli:
Institucije
Broj visokih javnih
zvaničnika sa obavezom
izjave imovine nakon
prijema dužnosti
Broj visokih javnih
zvaničnika koji su
izjavili imovinu nakon
prijema dužnosti
Broj visokih javnih
zvaničnika koji nisu izjavili
imovinu nakon prijema
dužnosti
Procenat
izjavljivanja
(%)
Predsedništvo
Skupština
Vlada
Sudovi
Nezavisne
Institucije
Opštine Kosova
Javna Preduzeća
07
73
181
12
07
70
168
12
00
03
13
00
100%
95.89%
92.81%
100%
24
24
00
100%
6
25
06
21
00
04
100%
84.00%
UKUPNO
328
308
20
93.90%
Tabela 4: Izjava imovine nakon stupanja na dužnost
Redovna godišnja Izjava
Redovna godišnja zjava imovine od strane visokih javnih zvaničnika se vrši tokom celog
perioda rada u javnoj službi i u određenim zakonskim rokovima od 1 do 31 marta svake
godine.
Broj visokih javnih zvaničnika koji su imali obavezu da izjavljuju njihovu imovinu tokom ovog
izveštajnog perioda je bio 1830. Od ukupnog broja visokih javni zvaničnika koji su bili dužni
da izjavljuju imovinu, njih 1768 ili 96.61% su izvršili zakonsku obavezu, dok 62 ili 3.38%
ukupnog broja nisu izjavili imovinu.
Ukupno stanje procesa redovne godišnje izjave imovine predstavljeno je u donjoj tabeli:
Broj visokih javnih
zvaničnika koji imaju
obavezu da izjavljuju
imovinu
Broj visokih javnih
zvaničnika koji su
izjavili imovinu
Broj visokih javnih
zvaničnika koji nisu
izjavili imovinu
Procenat
izjavljivanja(%)
Predsedništvo
Skupština
Vlada
Sudovi
Nezavisne
Institucije
Opštine
Kosova
Javna
preduzeća
07
124
871
257
220
07
124
837
256
216
00
00
34
01
04
100%
100%
96.09%
99.61%
98.18%
158
145
13
91.77%
193
183
10
94.81%
UKUPNO
1830
1768
62
96.61%
Institucije
Tabela 5: Redovna izjava imovine
Agencija protiv Korupcije
20
Godišnji Izveštaj 2011
Izjava po zahtevu Agencije
APK može u svako doba, u skladu sa zakonom, zatražiti izjavu imovine i izvora njihove
zarade. okom ovog izveštajnog perioda APK je zatražila od 77 visoka javna zvaničnika izjavu
imovine po zahtevu. Od ukupnog broja visokih javnih zvaničnika od kojih smo zatražili izjavu
imovine, 73 ili 94.8% su izvršili ovu zakonsku obavezu, dok 4 ili 5.2% od ukupnog broja nisu
izjavili imovinu u zakonskom roku.
Opšte stanje procesa izjavljivanja po zahtevu predstavljen je u donjoj tabeli:
Institucije
Broj visokih javnih
zvaničnika od kojih smo
zatražili izjavu imovine
po zahtevu
Broj visoki zvaničnika
koji su izjavili imovinu
po zahtevu
Broj visokih javnih
zvaničnika koji nisu
izjavili imovinu po
zahtevu
Procenat
izjavljivanja
(%)
Predsedništvo
Skupština
Vlada
Sudovi
Nezavisne
Institucije
Opštine
Kosova
Javna
preduzeća
00
11
32
10
06
00
10
30
10
05
00
01
02
00
01
00.00%
90.90%
93.75%
100 %
83.33%
11
11
00
100%
07
07
00
100%
UKUPNO
77
73
04
94.80%
Tabela 6: Izjava imovine po zahtevu
Izjava nakon završetka ili udaljavanja sa dužnosti
Nakon završetka rada u javnoj službi, visoki javni zvaničnik u roku (30) dana predaje izjavu
imovine u skladu sa zakonom. Ukoliko visoki javni zvaničnik ne izjavi imovinu u ovom roku,
APK izjavu imovine do jedno roka, ali ne više od jedne (1) godine. APK je primila 62
formulara visokih javnih zvaničnika koji su izjavili imovinu nakon završetka ili smenjivanja sa
javne funkcije, dok je prema 16 visokih javnih zvaničnika APK zatražila izjavu imovine nakon
smenjivanja sa javne funkcije.
Opšte stanje procesa izjavljivanja nakon završetka ili smenjivanja sa javne funkcije
predstavljen je na donjoj tabeli:
Broj visokih javnih
zvaničnika koji su izjavili
imovinu nakon
udaljavanja sa javne
dužnosti
Broj visokih javnih
zvaničnika prema kojim
smo zatražili izjavu
imovine nakon
udaljavanja sa dužnosti
Broj visokih javnih
zvaničnika koji nisu
izjavili imovinu nakon
udaljavanja sa dužnosti
Procenat
izjavljivanja
(%)
Predsedništvo
Skupština
Vlada
Sudovi
Nezavisne
Institucije
Opštine
Kosova
Javna
preduzeća
00
10
30
04
08
01
00
14
00
00
00
00
00
00
00
100%
100%
100%
100 %
100%
02
00
00
100%
08
01
00
100%
UKUPNO
62
16
00
100%
Institucije
Tabela 7: Izjava imovine nakon završetka ili smenjivanja sa javne funkcije
Agencija protiv Korupcije
21
Godišnji Izveštaj 2011
Registracija i objavljivanje formulara
U toku meseca aprila i maj, APK je izvršila skeniranje i registraciju svih podataka
predstavljenih od visokih javnih zvaničnika u data bazu e koja ranije nije postojala. Nakon
registracije podataka na databaze izradili smo registar u skladu sa zakonom i iste objavili na
veb sajtu APK. Ovo je bila prva godin što smo registrovali podatke na databaze, što iz ovih
razloga su se i dogodile neke tehničke greške u registraciji podataka i nakon primedbi od
nekoliko visokih javnih zvaničnika i njihove kontrole ,APK je ispravila objavljene podatke u
registru Izjave imovine.
Kontrola izjave imovine
APK ima mandat da preduzme preliminarnu i punu kontrolu formulara o izjavi stanja
imovine od strane visokih javnih zvaničnika.
Preliminarana kontrola
Preliminarna kontrola se vrši za svaki formular radi provere postojanja ili ne, materijalnih
grešaka ili pogrešnih popunjavanja formulara. Nakon objavljivanja formulara, APK je
započela sa preliminarnom kontrolom svih formulara izjavljenih od visokih javnih zvaničnika.
Tokom preliminarne istrage APK je u 557 slučajeva od primljenih formulara za izjavu imovine,
registrovala i zatražila otklanjanje materijalnih grešaka ili pogrešnih popunjavanja formulara
iz razloga što su formulari dostavljeni bez popunjavanja u skladu sa određenim standardima.
Od toga su 480 otklonjene materijalne greške ili pogrešnih popunjavanja nakon kontakta sa
APK sazvaničnicima, preko telefona, dok je u 77 slučajeva APK putem službenih pisama
zatražila od visokih javnih zvaničnika otklanjanje materijalnih greški ili pogrešnih
popunjavanja formulara.
Puna kontrola
Puna kontrola se vrši radi utvrđivanja autentičnosti i tačnosti podataka izjavljenih na
formularu. APK ima zakonsku obavezu da razvije punu kontrolu za visoke javne zvaničnike
koji izjavljuju imovinu (na zahtev stranaka i ex-officio).
Da bi proverili tačnost izjavljene imovine visokih javnih zvaničnika, APK je zatražila
informacije od: Agencije za Registraciju Biznisa, Poreske Admninistracije Kosova, Katastarske
Agencije Kosova, Kosovskih Banaka i ostalih institucija. Od svih tih institucija APK je dobila
odgovore u zakonskom roku.
Puna kontrola po zahtevu stranaka
APK je započela punu kontrolu po zahtevu stranaka za 5 informacije kojim su obuhvaćene
14 visokih javnih zvaničnika.
Puna kontrola po službenoj dužnosti(ex-officio)
APK je započela punu kontrolu po službenoj dužnosti prema 526 visokih javnih zvaničnika
koji su izjavili imovinu.
Agencija protiv Korupcije
22
Godišnji Izveštaj 2011
Opšte stanje pune kontrole po zahtevu stranaka i po službenoj dužnosti prikazano je na
donjoj tabeli:
Institucije
Broj visokih javni
zvaničnika koji su imali
obavezu izjavljivanja
imovine
Pun kontrola po
zahtevu stranaka
Puna kontrola po
službenoj dužnosti
Ukupno
kontrolisanih
Predsedništvo
Skupština
Vlada
Sudovi
Nezavisne
Institucije
Opštine Kosova
Javna Preduzeća
07
124
871
257
220
00
10
02
00
00
07
114
52
04
00
07
124
54
04
00
158
193
02
00
156
193
158
193
UKUPNO
1830
14
526
540
Tabela 8: Potpuna kontrola
Tokom pune kontrole izjavljene imovine, i upoređenja sa izjavljenim prethodnih godina, APK
je evidentirala da 39 visokih javnih zvaničnika koji imaju razlike u izjavama. APK je zatražila
od 28 visokih javnih zvaničnika dodatne informacije u vezi izjave imovine, 9 slučaja smo
prosledili na dalji tretman u diviziju sprečavanja sukoba interesa, prema 2 visoka javna
zvaničnika smo pokrenuli prekršajne postupke za neizjavljivanje imovine u skladu sa
zakonom, što se ogledava na sledečoj tabeli:
Institucije
Predsedništvo
skupština
Vlada
Sudovi
Nezavisne
Institucije
Opštine Kosova
Javna Preduzeća
UKUPNO
Broj visokih javnih
zvaničnika prema
kojim smo evidentirali
izmene
Zahtev za
dodatne
informacije
Dostava diviziji za
sprečavanje sukoba
interesa
Pekrtanje
prekršajnog
postupka
00
09
05
04
00
00
11
04
00
00
00
01
00
00
00
00
00
01
01
00
10
11
05
08
05
03
00
00
39
28
09
02
Tabela 9: Sumnjivi slučajevi za nezakonitu imovinu
Pokretanje krivičnog postupka i Presude izrečene od strane nadležnih Sudova
APKje pokrenula krivičnu proceduru kod nadležnih prekršajnih sudova protiv svih visokih
javnih zvaničnika koji nisu ispunili zakonsku obavezu za izjavu imovine u Agenciju. Od
pokrenutih slučajeva APK je primila 39 Presude od nadležnih Prekršajnih Sudova, koji su
izrečene visokim javnim zvaničnicima za neizjavljivanja imovine i objavljeni su na veb-portalu
APK. APK je predstavila 25 prijavljenih slučaja na nadležnim prekršjnim sudovima i u
neekoliko slučajeva je pružila i dodatne informacije vezanih za prijavljene slučajeve tokom
izveštajne godine. Dok za 49 drugih, APK nije dobila povratne informacije.
Stanje o pokretanju prekršajnih postupaka prema visokim javnim zvaničnicima i primljenih
Presuda od Prekršajnih Sudova, predstavljeno je na donjoj tabeli:
Agencija protiv Korupcije
23
Godišnji Izveštaj 2011
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Ime
Prezime
Institucija
Prekršajni Sud
1
Ilmi
Zherka
MONT-UP
Priština
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Avdullah
Ahmet
Skënder
Burbuqe
Gani
Blerina
Arsim
Qazim
Ahmet
Shemsedin
Halit
Nexhmi
Nexhat
Bogoljub
Naser
Sladjana
Virgjina
Engin
Istref
Avni
Ali
Banush
Ahmet
Sreten
Murat
Fehmi
Lytfi
Demë
Elez
Dan
Shkodran
Rrezarta
Rukije
Idriz
Ramadan
Mehmet
Nasip
Sabedin
Milan
Omer
Dragisha
Osman
Samile
Arsim
Valdet
Ilirian
Vesel
Nurishahe
Isufi
Brahimaj
Boshtrakaj
Berisha
Mehmetaj
Berisha
Ibrahimi
Hysenaj
Brovina
Dreshaj
Ymeri
Hyseni
Krasniqi
Staletinovic
Shala
Vasic
Dumnica
Behoglu
Klinaku
Murati
Podrimja
Pacolli
Brahimaj
Ivanoviq
Zejnullahu
Geci
Radoniqi
Abazi
Hajdari
Muqkurtaj
Gaxhaferri
Loxha
Merovci
Muzaqi
Hasani
Tahiri
Sinani
Kadriu
Stojanovic
Daku
Savic
Gojani
Pasha
Hoxha
Salihu
Bytyqi
Maliqaj
Hulaj
PŠRR
MKRS
MKRS
MKRS
MKRS
MZ-AKPM
MZ-AKPM
MZ-KCUK
MZ-KCUK
MZ-KCUK
MZ-KCUK
MZ-KCUK
MZ-IKSHP
CIK
ART
KNJ
KNJ
O. Prištine
KEK
HK
RTK
NPBP
MKRS-DB
O.Novobrdo
MZ- KCUK
PŠRR
KRM Ambie.
KRM Ambie.
KUR Hidrodr.
KU Drini i B.
KU Drini i B.
MKRS
MZ
O. Vushtrri
O.Uroševac
MZ
O. Klokot
KRM Higjena
O. Gnjilan
O. Gnjilan
O. Kamenica
MKRS
MZ
MZ
MZ
O. Suhareka
O. Suhareka
MZ
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Peć
Peć
Peć
Peć
Peć
Peć
Mitrovica
Mitrovica
Vushtrri
Uroševac
Uroševac
Vitina
Gnjilan
Gnjilan
Gnjilan
Kamenica
Đakovica
Đakovica
Đakovica
Đakovica
Suhareka
Suhareka
Prizren
Izrečene kazne u
prvom stepenu
Kazne izrečene na
drugom stepenu
800 euro
400 euro
200 euro
800 euro
500 euro
Obustavljen
400 euro
450 euro
800 euro
800 euro
Obustavljen
400 euro
800 euro
800 euro
Ukor
300 euro
800 euro
500 euro
Obustavljen
300 euro
300 euro
300 euro
150 euro
300 euro
300 euro
300 euro
300 euro
1000 euro
Agencija protiv Korupcije
24
Godišnji Izveštaj 2011
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
62.
Myzafer
Ganimete
Sylan
Mensur
Adem
Baki
Nazmije
Salajdin
Lumnije
Adem
Qazim
Hatim
Radmilla
Kalendari
Sadiku
Mazreku
Hyseni
Bytyqi
Hajdari
Paqarizi
Krasniqi
Hoxha
Kafexholli
Gashi
Baxhaku
Kapetanoviq
MZ
O. amuša
O. amuša
MZ
MZ
MZ
MZ
MZ
MZ
MZ
MZ
MZ
GJKK Zubin
Potok
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Mitrovica
150 euro
Obustavljen
50 euro
TOTALI
9800 euro
2400 euro
Tabela 10: Pokretanje prekršajne procedure, i sudska rešenja
Br.
Ime
Prezime
Institucija
Prekršajni Sud
1.
2.
3.
4.
Sejdi
Arbnor
Ukë
Gulsen
Rexhepi
Kastrati
Rugova
Bolukbashi
CBK
MZHE
Poslanik
MIP
Priština
Priština
Priština
Priština
zrečene kazne u
prvom stepenu
zrečene kazne u
drugom stepenu
Tabela 11: Pokretanje prekršajne procedure za neizjavljenje imovine po zahtevu.
Br.
Ime
Prezime
Institucija
Prekršajni Sud
zrečene kazne u
prvom stepenu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nadire
Sherafedin
Driart
Eljana
Irfan
Granit
Valdrin
Hasan
Perparim
Bastri
Rifat
Dragisa
Komuran
Emin
Fatos
Emin
Milivoje
Kimete
Ilhami
Mimoza
Vitija
Mumxhiu
Elshani
Naka
Lipovica
Berisha
Lluka
Hasani
Krasniqi
Musmurati
Krasniqi
Krstovic
Goranci
Emini
Berisha
Gërbeshi
Stojanovic
Bytyqi
Gashi
Ahmetaj
Termokos
Termokos
MJA
MTI
MTI
MTI
MTI
KRM-Ekoregjioni
KRM-Ekoregjioni
MAPL
MAPL
MAPL
MKRS
MKRS
MKRS
Skupština Kosova
Skupština Kosova
Skupština Kosova
MUP
KPV
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
Priština
500 euro
TOTALI
800 euro
400 euro
400 euro
zrečene kazne u
drugom stepenu
400 euro
200 euro
200euro
500 euro
Pezullohet
300 euro
300 euro
200 euro
3800 euro
400 euro
Tabela 12: Pokretanje prekršajne procedure za neizjavljivanje po prijemu dužnosti.
Agencija protiv Korupcije
25
Godišnji Izveštaj 2011
Br
Ime
Prezime
Institucija
Prekršajni sud
zrečene kazne u
prvom stepenu
zrečene kazne u
drugom stepenu
1.
2.
Shpresa
Gëzim
Hasaj-Hyseni
Baxhaku
SSK
MZHE
Priština 01.12.2011
Priština 26.12.2011
1000 euro
ukinut
TOTALI
1000 euro
Tabela 13: Pokretanje prekršajneprocedure zbog nepotpune izjave imovine.
APK je tokom ovog izveštajnog perioda primila i 31 presude predstavila u 4 prijavljena
slučaja u 2010. Dok za 18 slučaja nismo primili povratne informacije:
Br.
Ime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Astrit
Hysni
Alush
Basri
Lindita
Vjosa
Haqif
Bahtjar
Xheladin
Valon
Vilson
Imer
Fatmire
Milazim
Shpejtim
Miradije
Miradije
Engin
Bali
Vesel
Sadik
Bashkim
Gyltene
Artan
Flutura
Lulzim
Liridon
Sara
Sabit
Ramadan
Emilija
Prezime
Salihu
Veseli
Istogu
Muja
Rugova
Komoni
Mulliqi
Kryeziu
Zymberaj
Krasniqi
Mirdita
Berisha
Musliu
Vllasaliu
Skivjani
Mavriqi
Meha
Beyoglu
Muharremaj
Maliqaj
Paqarizi
Krasniqi
Sylejmani
Ibrahimi
Hoxha
Pllana
Restelica
Rexhepi
Gashi
Gagica
Redjepi
Nadležni sud
zrečene kazne u prvom
stepenu
Priština Këshilltar300
Politik
€uroi Kryeministrit
Priština Kryeshef300
Ekzekutiv
€uro
Priština
300 €uro
Priština
300 €uro
Priština
Obustavljeno
Priština
Obustavljeno
Priština
Obustavljeno
Gnjilan
Obustavljeno
Prizren
Obustavljeno
Priština
Obustavljeno
Priština
Obustavljeno
Priština
1000 €uro
Priština
300 €uro
Priština
1000 €uro
Gjakovë
300 €uro
Priština
1000 €uro
Priština
300 €uro
Priština
300 €uro
Suhareka
300 €uro
Suhareka
300 €uro
Prizren
Obustavljeno
Prizren
Obustavljeno
Priština
150 €uro
Priština
Obustavljeno
Priština
200 €uro
Priština
Obustavljeno
Priština
200 €uro
Priština
500 €uro
Priština
Obustavljeno
Priština
200 €uro
Priština
300 €uro
32. TOTALI
7550 €uro
zrečene kazne u drugom
stepenu
obustavljen
1000 €uro
Qortim
150 €uro
1150 €uro
Tabela 14: Opšti pregled o primljenim Presudama od nadležnih Prekršajnih Sudova za slučajeve 2010 .
Razmena informacija u vezi izjave imovine
APK je sarađivala sa ostalim institucijama u vzi razmena informacija za visoke javne
zvaničnike. Jedinica za Istragu Organizovanog Kriminala PolicijeEULEXa , Policija Kosova i
Agencija protiv Korupcije
26
Godišnji Izveštaj 2011
užilaštvo su zatražili informacije za 8 visoka javna zvaničnika i iste je , APK dala njima na
raspolaganje.
Isto tako, APK je u jednom slučaju sarađivala i sa Republikom Albanije u vezi kontrolee izjave
imovine za jednog zvaničnika.
akođe, APK je odgovorilo na 17 slučaja, raznim institucijama u vezi izjave imovine.
5.2 Nadzor poklona
Katalog poklona
Na osnovu Zakona br. 03/L-151 i Zakona 04/L-050 javne institucije su u obavezi da sve
primljne poklone i njihove odgovarajuće vrednosti, kao i imena lica koji su dali poklon,da
registruju u registar poklona koji se određuje od strane Agencij i drže se u instituciji, u kojoj
službeni lice vrši dužnost. Kopije kataloga trebaju se dostaviti u APK ne kasnije od 31 marta
u tekućoj godini.
Predaja kataloga poklona
U 2011, 8 (osam) institucije su predali kopije kataloga u APK u zakonskom roku, dok 13
(trinaest) drugih institucija su obavestili APK, dopisom da nisu primili poklone u 2010.
Institucije koje su izjavile da su primili poklone
Institucije koje su predale kopije kataloga poklona za 2010 su: Skupština Republike Kosova
11 protokolarnih poklona, Ustavni Sud 4 protokolarna poklona, Ministarstvo Lokalne Javne
Administracije 42 poklona (19 protokolarnih i 23 povremenih poklona), Ministarstvo
Infrastrukture(bivše
inistarstvo ransporta i Post-Telekomunikacije) 24 povremenih
poklona, Ombudsman 2 protokalarna poklona, Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva 3
poklona (1 protokolaran i 2 povremena poklona), Opština Prištine 4 protokolarna poklona, i
Opština Gračanice 1 protokolarni poklon.
Navedeni podaci u vezi kataloga poklona, po institucijama koje su dostavile kopije kataloga u
APK, predstavljeni su u sledečoj tabeli:
Institucije
Protokolarne
povremeni
Broj izjavljenih
poklona
Skupština
11
00
11
Ustavni Sud
04
00
04
MLJA
19
23
42
MI (bivšeMTPT)
00
24
24
Ombudsperson
02
00
02
Autoritet Civilnog
Vazduhoplovstva
01
02
03
Opština Priština
04
00
04
Opština Gračanica
01
00
01
UKUPNO
42
49
91
Tabela 15: Izjava Poklona.
Agencija protiv Korupcije
27
Godišnji Izveštaj 2011
5.3 Sprečavanje Sukoba Interesa
APK je preko Departmana Sprečavanja, odnosno Divizije za Sprečavanje Sukoba nteresa i
tokom 2011 svoje angažovanje nastavilo u dva pravca: prvi, na sprečavanju sukoba interesa i
drugi na borbu protiv ovog sukoba, kao deo aktivnosti APK u sprečavanju i borbu protiv
fenomena korupcije.
APK je preko sprečavanja sukoba interesa razvijala svoje aktivnosti koje imaju za cilj
identifikaciju, razmatranje, analizu, upozorenje i izbegavanje slučajeva sukoba interesa.
Pravna osnova za sprečavanje sukoba interesa
Aktivnosti APK su se odnosile na pravne norme koje su proizašle iz ustavnih akata, zakonskih
akata, i propisa.
Shodno tome, APK je u ovom okviru implementirala Ustav Republike Kosova, posebno
prilikom zahteva za obezbeđivanjem službenih dokumenata iz relevanynih subjekata. Zatim,
realizovan je Zakon o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija br.02/ -133,
usvojen 2 novembra 2007 i to u nekoliko slučaja: Prilikom podnošenja zahteva za
pokretanje procedure razmatranjasukoba interesa, dajući preporuke; davanje ovlašćenja;
donošenja odluka; slanja obaveštenja; sačinjavanja izveštaja . Svi ovi akti se odnose početku,
toku i ishodu procedure razmatranja sukoba interesa u okviru APK.
Naravno, APK je sprovodila i Zakon br.03/L-155 za izmenu i dopunu ovog zakona,usvojenog
19 novembra 2009, posebno u vezi pitanja koje se odnose na zahtev za pokretanje postupka
razrešenja zvaničnika i upozorenja za prestanak aktivnosti ili da se odreknu od položaja.
Pored ovih Zakona, APK se oslanjala i na: Zakon za Agenciju protiv Korupcijr,posebno kada se
ukazala potreba za sprečavanje slučajeva sukoba interesa i pružanja mišljenja u vezi sukoba
interesa za razne visoke javne zvaničnike.
Novi Zakon za sprečavanje sukoba interesa
31 Avgusta 2011 stupio je na snagu Zakon br.04/L-051 za Sprečavanje Sukoba Interesa u
Vršenju Javne Funkcije koji pored ostalog reguliše i kompetencije APK za davanje mišljenja u
sprečavanju korupcije.
APK je tokom svojih aktivnosti primenjivala Poslovnik o radu Agencije protiv Korupcije
(2010) i posebno V poglavlje koji pravno detaljizira aspekte sukoba interesa. APK je tokom
izveštajne godine imala za cilj punu realizaciju sprečavanja sukoba interesa između
privatnog interesa zvaničnika i njegove javne funkcije.
Ustvari, primenom relevantnih zakonskih normi, pretendovala je sprečavanje sukoba
interesa između vršilaca javnih funkcija i njihovih rođaka; prenos prava na drugog radi
vođenja preduzeća i obavezivanja a za sprečavanje sukoba interesa.
Izvori identifikovanja slučajeva sukoba interesa
Za APK postoji veći brojizvora identifikacije od kojih je odvojeno, rezultirala osnovana
sumnja da se sukob interesa dešava, desilo se pre ili je postojala mogučnost događanja.
Agencija protiv Korupcije
28
Godišnji Izveštaj 2011
U okviru ovih izvora trebalo bi pomenuti izvestan broj njih: medij (štampani i elektronski)
žalbe, službene evidencije (tenderske dosije), kao i privatni spiskovi (ugovori o vršenju
poslova).
eđutim, ovi izvori se ne graniče samo ovim, APK prikuplja podatke i iz drugih izvora, n.pr.
iz formulara za izjavu o stanju imovine i njeno poreklo,za visoke javne zvaničnike,
popunjenih od samih zvaničnika. APK je tokom razmatranja slučajeva sukoba interesa
ostvarila bliske saradnje uglavnom sa Kosovskom Agencijom za Registraciju Biznisa (KARB),
kao i sa drugim institucijama.
Upozorenje zvaničnih lica o stanju sukoba interesa
APK je upozoravala zvaničnike u toku vršenja javne funkcije uvek kada je postojala osnovna
sumnja da postoje povoljni uslovi za sukob interesa.
Akt upozorenja se vrši u pisanoj formi od APK, zatim se omogučava ovim zvaničnicima,
obezbeđenje odgovarajučih dokaza, kako bi dokazali suprotno.
U slučju kada su se zvaničnici složili o postojanju uslova za sukob interesa, imali su
mogučnosti i da izbegnu sukob.
Slučajevi sukoba interesa u toku 2011
U skladu sa Zakonom o Sprečavanju Sukoba Interesa i samim Zakonom za APK, Divizija za
sprečavanje sukoba interesa je vodila određene aktivnosti koje su imali za cilj upozorenje
visokih javnih zvaničnika da se uzdržavaju od sukoba interesa, uvek se bazirajući na
kompetencije koje proističu iz gore pomenutih zakona.
Za 2011 godinu, broj prijavljenih i evidentiranih slučajeva za sukob interesa je 54. Od toga u
23 slučajeva je izbegnut sukob interesa, dok su 13 slučajeva rezultirali bez sukoba interesa,
7 slučajeva završenih sa davanjem mišljenja, dok u tr(3) obrađena slučaja su završena sa
razrešenjem sa dužnosti, a jedan (1) slučaj je poslat na prekršajni sud. Slučajevi u postupku
obrade i nedovršenih su 7, koji se prenose na sledeću godinu. Za više, pogledati tabelu u
nastavku:
Prijavljeni
slučajevi za
Sukob
Interesa
Izbegnuti
slučajevi
Sukoba
Interesa
Slučajevi
bez
Sukoba
Interesa
Slučajevi
u
proceduri
Razrešenje
sa funkcije
Prekršajni
sud
Mišljenje
Qeveria
13
04
01
04
0
0
04
Skupština Kosova
07
05
0
02
0
0
0
Sudovi
01
01
0
0
0
0
0
Nezavisne Agencije
02
01
01
0
0
0
0
Javna Preduzeća
11
06
01
0
03
0
01
Lokalna Uprava
12
03
07
01
0
01
0
Predseništvo
02
01
01
0
0
0
0
IT
05
02
02
0
0
0
01
Tužilaštvo
01
0
0
0
0
0
01
54
23
13
07
03
01
07
Institucija
UKUPNO
Tabela 16: Tabelarni prikaz slučajeva sukoba interesa
Agencija protiv Korupcije
29
Godišnji Izveštaj 2011
Ostale aktivnosti u sprečavanju korupcije
U okviru ove aktivnosti, APK se angažuje u oblasti javnih nabavki reagujući uvek za primene
ovih zakona kao što su: Zakon o javnim nabavkama ,Zakon o javno-privatnom partnerstvu i
koncesije u infrastrukturi i procedurama za njihovo izdavanje, Zakonu o standardima;
Zakonu o privrednim društvima; Zakonu za Poresku Administraciju; Zakonu o porezu na
dodatnu vrednost; Zakonu za porez na lične dohodke i Zakonu o robnim markama, praćenih
zakonima za izmene i dopune navedenih zakona.
eđutim, pored ovih zakona, APKse brine i za realizaciju 73 dokumenata iz sekundarnog
zakonodavstva od strane ponuđačana tenderima , posebno ovih akata: Pravila za nabavke,
Etički KOD Nabavke, Pravilnik o postupku za ocenu, Uputstvo za Procedure Javne Nabavke i
Priručnici za Nabavke, Utoku izveštajne godine, APK je postupila kod 20 predmeta na polju
javnih nabavki. Tokom njihovog tretmana, 1 predmet je poslat na preliminarne istrage u
Departman strage, 12 išljenje, 4 obustavljena bez pravnog dejstva, 2 ućešće u svojstvu
posmatrača i 1 slučaj je u toku.
Ukupan broj ispitanih slučajeva u raznim institucijama za 2011 prikazani su u tabeli:
Br.
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Institucija
EKK
Ministarstvo Pravde
Ministarstvo Pravde
Ministarstvo Pravde
KOSST
Policija Kosova
Realokacijai linije LP1806
NS Đakovica 1-NS Gjakovica
2
Opština Suhareka
Opština Štrpce
BSK
Opština Gnjilan
Ministarstvo za zajednice i
povratak
Opština Obilić
Opština Priština
Ministarstvo
Kulture,Omladine i Sporta.
Opština Vitina
Ministarstvo Rada i Socijalne
Zaštite.
inistarstvo Unutrašnjih
Poslova
QIRSKP-Štimlje
Opština ipljan
Ukupno
Istraga
Mišljenje
Zatvoren
Posmat-rač
U proceduri
ukupno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
4
2
1
1
1
1
20
Tabela 17: Sprečavanje korupcije
Sledeča tabela prikazuje slučajeve aktivnosti nabavke koje je APK tretirala, a prema instituciji,
nazivu tenderai njihove predviđene aktivnosti
Agencija protiv Korupcije
30
Godišnji Izveštaj 2011
Br.
Institucija
Naziv tendera
Vrednost tendera
1.
EKK
Nabavka nepovratnih nabora za kotlove DN 14
242,672.20
2.
Ministarstvo Pravde
Nabavka mesa
373,800.00
3.
Ministarstvo Pravde
Nabavka mesa
373,800.00
4.
Ministarstvo Pravde
Nabavka semena,pesticida,herbicida i druge
potrepštine
5.
KOST
Realokacija linije LP1806 NS Đakovica 1-NS
Đakovica 2
6.
Policija Kosova
Nabavka vozila za PK
7.
Opština Suhareka
Izgradnja kanalizacije u selu Semetište faza I
75,000.00
Opština Suhareka
Izgradnja kanalizacije u selu Pečan faza I
80,000.00
9.
Opština Štrpce
I zgradnja sportske hale
300,000.00
10
BSK
Nabavka taktičkih vozila za potrebe KBS
320,000.00
11
Opština Gnjilan
Izrada projekata za investiciono-tehničku
dokumentaciju
34,630.00
12
Ministarstvo za Zajednice i
Povratak
Čišćenje deponija u mestima Mergince, Perčevo i
Berve SO Štrpce- Ritender
13
Opština Obilić
Sanacija puta Palaj -Sibovc
50,000.00
14
Opština Priština
Pružanje usluga procene,nadzora,tehničkog i
finansijskog prijem ugovorenih radova
60,000.00
15
Ministarstvo kulture,omladine i
sporta
Izgradnja sportske hale u Opštini Klina Faza II
16
Opština Vitina
Izgradnja groblja palih boraca u Vitini
70,000.00
17
Ministarstvo rada i socijalne
zaštite
Usluge servisiranja vozila-ponavljanje oglasa LI
I
40,800.00
18
Ministarstvo unutrašnjih
poslova
Redovan servis i održavanje vozila MUP
40,000.00
19
QIRSKP-Štimlje
Pružanjeusluga održavanja higijene i sanitarija
okoline i unutrašnjih površina
22,000.00
8.
40,845.88
1,500,000.00
900,000.00
120,000.00
1,635,505.87
4,779,053.95 €
UKUPNO
Tabela 18 Prekinute aktivnosti nabavke, a po prijemu mišljenja APK
Agencija protiv Korupcije
31
Godišnji Izveštaj 2011
6. Departman Administracije
Departman Administracije, svoj rad usredsređuje na obavljanje administrativnih usluga
vezanih za budžet, finansije, upravljanje ljudskim resursima, informacionom tehnologijom,
prevodom, zakonodavstvom i drugim administrativnim poslovima.
Departman administracije broji osam zaposlenih u dve divizije:
 Divizija opštih poslova; i
 Divizija ljudskih izvora i prevoda.
Glavne aktivnosti su:
 Priprema i planiranje budžeta po ekonomskim kategorijama se vrši preko Sistema
za; Razvoj i enađiranje Budžeta, SRMB (BDMS);
 Priprema godišnjeg finansijskog zveštaja (finansijski pregledi);
 Procena investicionih projekata i programa PJI(Programa Javnih Investicija) i izvršenja
budžeta kapitalnih projekata;
 Tokovima gotovog novca;
 Koordinacija poslova sa Ministarstvom za Finansije, odnosno sa Departmanom
Budžeta i Deprtmanom Trezora;
 Koordinacija poslova sa MJA;

ehničke usluge;
 Održavanje i servisiranje vozila, opreme informativne tehnologije;
 Evidencije i čuvanje imovine APK; i
 Obezbeđivanje i održavanje objekta.
Administrativne usluge:





Registrovanje i praćenje službenih dokumenata;
Održavanje ličnih datoteka za zaposlene;
Prevod materijala za potrebe APK – na srpski i engleski jezik;
Priprema i obrada svih isplata troškova , listu radnika, plate i dnevnice, razne
dodatke i drugih naknada; i
Priprema i izbor kadrova za razne treninge, po potrebi u zemlji i instranstvu.
Na osnovu ZUJFO i drugih podzakonskih akata (propisi Uprave za trezor, finansijske uredbe i
administrativna uputstva ), koje se odnose na trošenje javnog novca i interne finansijske
kontrole.
Rad Departmana administracije uprave je uglavnom fokusirana na ovim zadacima:
 Planiranje i predlog budžeta;
 Nadzor realizacije troškova;
 Upravljanje ljudskim resursima; i
 Ostale aktivnosti podrške.
6.1 Planiranje i predlog budžeta
U saradnji sa kancelarijom Direktora APK i drugim Departmanima izrađena je procena
finansijkih zahteva i potreba za narednu godinu.. Na osnovu ove procene napravili smo
Agencija protiv Korupcije
32
Godišnji Izveštaj 2011
zahtev za Skupštinu Kosova za odobrenje budžeta za 2011 u iznosu od 534.351€. Naš zahtev
je odobren i budžetska podela po kategorijama izgleda ovako:
Br.
Početna budžetska izdvajanja , 2011
1
2
3
4
Plate i Dnevnice
Robe i Usluge
Komunalne Usluge
Kapitalni roškovi
Vrednost u €
256.995
227.356
20.000
30.00
UKUPNO
534.351
Tabela 19: Početne budžetske podele, 2011.
6.2 Nadzor realizacije troškova
Nakon analize dinamike troškova, u saradnji sa analistima budžeta pri Departmana Budžeta
u Ministarstvu Finansija, preko dopisa br.prot.01-3002/11 od: 21.06.2011 odlučili smo da
izjavimo slobodna sredstva u iznosu od 30.000 € izdvojenih za kapitalni projekat Stvaranje
nezavisnogsistema informacione tehnologije za potrebe APK. Ovaj projekat je završen na
kraju 2010, a realizacija izvršena iz budžeta te godine. Putem dopisa br. 04-3354/11 od:
02.08.2011, upoznali smo Departaman Budžeta u Ministarstvu Finansije da u budžetu APK,
u kategoriji robe i usluge i komunalnih usluga, vrednost od 90.000 € da predstavimo kao
uštednu –slobodna sredstva, za koje smo dali saglasnost za druge destinacije po potrebi i za
vladine prioritete. eđutim, ova sredstva su stajala do kasno u Sistemu enađiranja Freebalance.
Pred kraj godine, jednom odlukom Vlade Republike Kosova br. 22/53 od 21.12.2011 usvaja
se odluka Ministarstva Finansije za redukciju budžetskih podela po raznim kategorijama
budžetskih organizacija. Ovaj iznos se prenosi na inistarstvo nfrastrukture za izgradnju
Autostrade.
Od budžeta APK, vrši se redukcija budžetske raspodele na vrednost od 131.980 €. Ova
budžetska skraćenja su prikazana u sledećoj tabeli:
Br.
Ekonomske kategorije
1
2
3
Robe i Usluge
Komunalne usluge
Kapitalni troškovi
Ukupno
Vrednost u €
91.767€
10.213€
30.000€
131.980 €
Tabela 20: Prikaz budžetskih skraćenja za 2011
Izdvajanje sredstava i realizacija troškova:
Br.
1
2
3
4
Ekonomska kategorija
Plate i Dnevnice
Robe i Usluge
Komunalne Usluge
Kapitalni roškovi
Ukupno
Početni budžet
Finalni budžet
(SIMFK)
Realizacija
Januar Decembar
Realizacija
u (%)
256.995
227.356
20.000
30.000
256.995
135.589
9.787
-
234.848
107.349
6.787
-
91.38 %
79.17 %
69.34 %
-
534.351 €
402.371 €
348.985 €
86.73 %
Tabela 21: Realizacija budžeta APK u toku 2011
Agencija protiv Korupcije
33
Godišnji Izveštaj 2011
Iz tabele se vidi da je APK u toku 2011 realizovala budžet 86.73% od budžeta. Budžet
podeljen za: Kategoriju plate i dnevnice je realizovan u masi od 91,38%. Na ovaj nizak
procenat realizacije je uticala odluka vlade o obustavi radničkog obroka. Isto tako, ostali
elementi od uticaja na smanjenje realizacije su i prelasci nekoliko radnika na druge
institucije kao i trudnička bolovanja.
Kategorija robe i usluge je realizovana u masi od 79.17%. Ova kategorija troškova nije
realizovana u odnosu na planirano u budžetu. rebamo naglasiti da naše prognoze za
potrebe za robe i usluge nisu bile u skladu sa realnim potrebama, i da usluge nisu bile u
skladu sa realnim potrebama. Ovo je iz razloga za najavljene pritiske od Pravoslavne Crkve za
plačanje kirije za objekat na kojem smo smešteni.
Njeni predstavnici su stalno tražili isplatu na ime kirije od APK. is smo na ovaj objekat
smešteni jednom privremenom odlukom inistarstv Javne Administracije i ne vršimo isplate
za kiriju, el.energiju i vodu. Od Aprila 2011, APK izvršava obaveze za isplate za održavanje
higijene objekta akođe, posvečenost ka mogučnosti štednje je još jedan elemenat koji je
doprinelo na nizak nivo izdataka.
U Kategoriji Komunalnih Usluga je potrošeno u masi od 69,34%.
Kategorija Kapitalnih Troškova: Finansijska sredstva za Kapitalni projekat u iznosu od
30.000 €, su destinirana za nabavku opreme informativne tehnologije (softwera). Ali ovaj
iznos za ovu godinu bio nepotreban pošto je projekat završen i sredstva su izjavljena kao
slobodna..
Na donjoj tabeli smo prikazali na detaljan način sve troškove po ekonomskim kategorijama:
Nr.
Kod
Opis Isplata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
111
132
1310
13410
13440
13460
13470
13320
13310
13330
13509
13502
1370
14010
Plate i dnevnice
Komunalne usluge
roškovi za službena putovanja
roškovi obrazovanja i obuke
Razne intel.usluge i savetodavne usluge
Ostale ugovorne usluge
ehničke usluge
roškovi mobilnih telefona
roškovi za internet
Poštanski troškovi
Ostala oprema
Telefon ispod hiljade euro
Goriva
Održavanje i servisiranje vozila
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1395
14020
14040
1410
1420
1430
13953
14220
13610
13620
Usluge registracije i osiguranja vozila
Održavanje zgrade
Održavanje informativne tehnologije
Zakup-kirija
roškovi marketinga
roškovi predstavljanja. (ručkovi)
Osbezbeđenje ostalih objekata
Izdavanje publikacija
Nabavke za kancelarije
Hrana i piće
Ukupno
Vrednost u €
234.848
6.787
13.274
8.284
3.987
3.662
155
4.682
3.169
771
100
400
13035
3.444
1.970
6.118
290
2.000
2.993
524
21.493
7.310
7.072
2.706
348.985 €
Tabela 22: Troškovi po ekonomskim kategorijama
Agencija protiv Korupcije
34
Godišnji Izveštaj 2011
Troškovi Pety-Cash
Tokom ove godine, od ukupne vrednosti avansa za sitan novac 2,000 €, potrošeno je svega
787,46 €.
Svi avansi za isplatu za službena putovanja u inostranstvo su u zakonskom roku zatvoreni.
6.3 Digitalizacija podataka
Tokom 2011, APK je, Informativnu Tehnologiju, evoluirala u nezavisnost od Ministarstva
Javne Administracije. zvršeno je projektovanje, zatim montaža, instalacija i konfiguracija
neophodne opreme , za nezavisnost od mreže JA. sto tako, napravili smo naš domen, i
nezavisnu lokalnu mrežu –LAN (eng. Lokal Area Network).
Kreiranjem sopstvenog domena DNS, dhcp, File Servera i konfiguracijom mrežne opreme
kao što su Routeri, Switch i dr, postali smo nezavisni od vladine mreže. Sada od vladine
mreže koristimo samo Internet.
akođe smo konfigurisali Server za Bazu Podataka, na koji smo instalirali data bazu APK
kupljenog u toku 2010. Data Baza APK, imenovan kao: “Sistem zjave i Registracije movine–
SIRI” je web aplikacija stvorena na platformi i ASP.Net, i SQL Server 2008. Na koje se unose
sve informacije iz formulara za zjavu imovine visokih zvaniničnika, koje podnose u Agenciju.
Od ove se aplikacije formiraju Registri izjave imovine, koji se zatim objavljuju na web portalu
APK: http://www.akk-ks.org/?cid=1,1178 . SIRI je baza podataka na koje se unose svi podaci
APK.
Dakle, tokom 2011, APK je preko svog zvaničnika za nformativnu ehnologiju, uspela da
stvori nezavisnu mrežu i elektronske podatke APK. Osim nezavisnosti, sada APK svoje
podatke čuva i zaštićuje na elektronski način. Znači, izvršena je potpuna digitalizacija sistema
podataka Agencije.
6.4 Upravljanje ljudskim resursima
okom ovog perida, kancelarija osoblja je sprovela mnoge aktivnosti kao što su: konkursi,
razne obuke, odmori itd.
Konkursi: Održane su četiri procedure zapošljavanja: Interni konkursi za Direktora
Departmana Istrage; i konkurs za visokog Zvaničnika za Sprečavanje Sukoba nteresa, kao i
spoljni konkursi za Direktora Departmana Sprečavanja i Departmana strage. Od ovih četiri
konkursa , rezultirali smo sa četiri zaposljenja zvaničnika u APK.
zvršene su i neke izmene unutar APK, znači, imali smo selidbe, unapređenja osoblja APK.
zvršene su i neke izmene u platama, posebno za onaj deo osoblja na odsustvu, kao:
porodiljsko odsustvo i neplačeno odsustvo.
Tokom ovog perioda, implementiran je “digitalizovani sistem o prisutnosti naposlu”, gde se
svaki ulaz-izlaz registruje na elektronski način i koji se kontroliše od upravo iz kancelarije
osoblja.
Monitoring kancelarije osoblja je vršeno od strane NNKK. Tokom monitoringa kancelarije
osoblja od UR,imali smo nekoliko preporuka od UR( unutrašnjeg revizora). Ove preporuke su
date na osnovu novog pravilnika br.03/2011, dok se do tada radilo na osnovu
administrativnog uputstva br.2003/02.
Agencija protiv Korupcije
35
Godišnji Izveštaj 2011
Oslanjajući se na oceene SR(spoljneg revizora), možemo reći da je kancelarija osoblja, tokom
2011 radila na zadovoljavajući način.
Treninzi: Održani su kako u zemlji tako i u inostranstvu, gde su uključeni veči broj zvaničnika
APK (vidi aneks IV).
6.5 Ostale aktivnosti podrške
Od jedne ugovorne kompanije i Policije Kosova vrši se obezbeđenje zgrade i drugih površina.
Njihova uska saradnja i nadzor od menađmenta APK je rezultiralo sa efikasnošću na poslu i
visokom bezbednosti.
Sistemi: ( E – imovina, E – Arhiviranje i Sistem Prisutnosti na poslu) se sprovode uspešno.
Tokom 2011 godine, nekoliko preporuke proizašlih iz procesa revizijeiz Kancelarije
Generalnog Revizora su u potpunosti sprovedene, ali i dalje ima prostora za
poboljšanje. akođe je ostvaren i naš zahtev upučen Departmanu Unutrašnje Revizije pri F.
Njihove ekipe su tokom 2011 vršile reviziju u ovim poljima: enađiranje troškovima,
enađiranje sa dosjama osoblja, procedure Nabavki, i menađiranje ugovora. akođe, se
nalazimo u procesu revizije finansijskih izveštaja od KGR
U slučaju prethodne godine revizije KGR mišljenju su bila dobra , i finansijski izveštaji u svim
materijalno značajnim aspektima su bili fer i istinito prikazivani . z ovog procesa takođe
proističe opšti zaključak da sa izuzetkom nekih manjih nepravilnosti , koje nisu od
materijalnog uticaja , APK menadžment generalno ima dobre kontrole.
7. NABAVKE U APK
Aktivnosti u kancelariji Nabavke za period Januar-Decembar2011, bile su:
Prethodno planiranje i konačno planiranje nabavki nakon odobrenja budžeta iz Skupštine
Kosova za fiskalnu 2011 godinu:





Pokretanje aktivnosti nabavke;
Priprema dosijea;
Priprema obaveštenja za ugovore;
Objavljivanje obaveštenja u RKJN i dnevnim novinama;
Dostava tenderskih dosija ekonomskim operatorima.
Prijem tendera, otvaranje ponuda, nastavak procedure kontrole, procene, i upoređenja
tendera, davanje i potpisivanje ugovora zahtevajući realizaciju u skladu sa normama i
pravilima.
Br AKTIVNOSTI NABAVKE ZA 2011 GOD.
Iznos troška
1
HRANA I PIĆE U ČAST 8 MARTA
2
ODRŽAVANJE H G JENE OBJEK A APK
5,596.92
3
PREVOD SA ALBANSKOG JEZIKA NA ENGLESKI I OBRATNO
2,123.33
4
DODATNE USLUGE RAZVOJ SOFTVERA
470.00
5
NABAVKA MATERIJALA I UGRADNJA PREGRADNOG ZIDA
450.00
6
SPORUKE HRANE P A
839.98
165.00
Agencija protiv Korupcije
36
Godišnji Izveštaj 2011
7
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
1,721.17
8
NABAVKA JEDNOG MOBILNOG TELEFONA
400.00
9
NABAVKA MATERIJALA I , FARBANJE OBJEKTA
10
SERV S RANJE ODRŽAVANJE
1,855.90
289.99
11
OBEZBEĐENJE JEDNE SPOR SKE SA E
390.00
12
H G JENSKO ODRŽAVANJE OBJEK A APK
13
NABAVKE, UREĐENJE SA E
14
PODEŠAVANJE E EFONSKE
15
ODRŽAVANJE H G JENE OBJEK A APK
16
SNABDEVANJE SA KAMERAMA
17
OBEZBEĐENJE TRANSPORTA DO STRUGE(MAKEDONIJA) I POVRATAK
18
NABAVKA DNEVNIH NOVINA
19
PREGOVARAČKA PRO EDURA ZA ODRŽAVANJE H G JENE OBJEK A
20
NABAVKA OBJAVLJENIH PUBLIKACIJA
21
NABAVKA DNEVN H NOV NA
22
PREVOD SA ALBANSKOG JEZIKA NA ENGLESKI I OBRATNO
23
SNABDEVANJE SA DERIVATIMA NAFTE
24
BEZBEDNOST OBJEKTA2010
25
PUBLIKACIJE I KONKURSI
26
SERV S RANJE ODRŽAVANJE VOZ A
27
OSIGURANJE VOZILA
28
SNABDEVANJE SA P JAČO
29
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
30
NABAVKA HRANE P A
31
PRANJE VOZILA
Ugovor vezan u decembru
otkazan
REŽE VA A
770.97
260.37
e anuluar
700
e anuluar
260.37
7,310.00
Sa dugoročnim ugovorom 2010
1,304.30
524.00
2010
13,779.30
16,512.96
2010
2,992.80
2010
3,324.28
2010
VODO
1,630.21
2010
581.54
2010
1,472.65
2010
1,011.15
2010
187.50
66,924.69
UKUPNI TROŠKOVI:
Tabela 23: Aktivnosti nabavke za 2011
okom 2010 su pripremljene i vođene aktivnosti po procedurama nabavke koje se vide na donjoj
tabeli.
Br.
Vrsta nabavki
Br.aktivnosti
Proceduralni kod
Snabdevanje
5
Procedure minimalne vrednosti
Potrošeni iznos
Usluge
Snabdevanje
5
2,795.52€
1
Procedure minimalne vrednosti
2
3
5
Snabdevanje
4
5
6
7
1,702.87€
Procedura kvotiranja cena
Procedura kvotiranja cena
3
Usluge
Snabdevanje
Usluge
Usluge
8
5
2
3
3
UKUPNO
31
Procedura kvotiranja cena
Otvorena procedura
Otvorena procedura
Progovaračka procedura bez
objavljivanja obaveštenja o
ugovoru
13,370.87€
Poništene zbog
nedostatka tri odgovorne
ponude
12,633.25€
15,083.60€
19,837.24€
1,501.34€
66,924.69
Tabela 24: Aktivnosti nabavke 2011.
Agencija protiv Korupcije
37
Godišnji Izveštaj 2011
Aktivnosti APK –po procedurama nabavke su sprovedene kao u nastavku:





10 aktivnosti nabavke snabdevanje i usluge sa procedurom minimalne vrednosti;
10 aktivnosti nabavke snabdevanje i usluge sa procedurom kvotiranja cena;
3 aktivitete të prokurimit furnizim su poništeni zbog nedostatka tri odgovorne ponude;
5 aktivnosti nabavke snabdevanje i usluge sa otvorenom procedurom;
3 aktivnosti nabavke snabdevanje i usluge s preogovaračkom procedurom bez objavljivanja
obaveštenja o ugovoru .
Servisiranje vozila, osiguranje vozila,snabdevanje sa derivatima nafte, obezbeđenje zgrade i nekoliko
nabavke i usluge gore pomenutih su nastavljene iz nabavke vođenih iz 2010.
zraženi u tabelarnoj formi sa procentima, rezultati izgledaju ovako:
Vrsta nabavke
Br.
Br.
aktivnosti
Proceduralni kod
Planirana
sredstva
Potrošena
sredstva
5,005.54
2,795.52€
%
Procedur minimalne vrednosti
1
Snabdevanje
5
2
Usluge
Snabdevanje
5
8
Procedura kvotiranja cena
3,197.50
24,473.38
1,702.87
13,370.87
Usluge
5
Procedura kvotiranja cena
19,623.01
12,633.25
Snabdevanje
2
Otvorena procedura
15,083.60
15,083.60
Usluge
3
Otvorena procedura
20,311.32
19,837.24
Usluge
3
Procedura pregovaranja bez
objave obaveštenja o ugovoru
2,330.37
1,501.34€
90,024.72
66,924.69
Procedur minimalne vrednosti
3
4
5
6
7
UKUPNO
74%
Tabela 25: Aktivitete e prokurimit të vazhduara nga viti 2010.
8. Odnosi sa Javnoš u
Aktivnosti koji se tiču odnosa sa javnošću, sprovodi Zvaničnik za Odnose sa Javnošću i edije, u
okviru kancelarije Direktora. Što se tiče tih aktivnosti u izveštajnom periodu , Kancelarija za Odnose
sa Javnošću i edije je usmerena na ove aktivnosti:






Sastanci sa novinarima i građanima;
Konferencije i izjave za štampu;
Praćenje medija;
Osveženje veb-portala u internetu;
Kampanje za podizanje svesti;
Saradnje i druge aktivnosti.
8.1 Sastanci sa novinarima i građanima
okom izveštajne godine, za inicijative i aktivnosti APK, imalo velike zainteresovanostiod
pripadnika štampe, civilnog društva, tako i od javnosti, koji su pokazali spremnost za usku
saradnju u borbi protiv korupcije, kao prisutnog uznemirujućeg fenomena. Zvaničnici APK su
uvek bili spremni da svakom zainteresovanom pruža profesionalnu pomoč i saradnju u
slučajevima kada je bilo sumnje za korupciona dela.
Agencija protiv Korupcije
38
Godišnji Izveštaj 2011
8.2 Konferencije i saopštenja za novine
Agencija je u izvještajnom periodu, odigrala važnu ulogu objavljivanjem i saopštenjem za
javnost o aktivnostima za sumnjive slučajeve korupcije, ali i u pogledu rezultata izjavljivanja
imovine najviših zvaničnika u svim medijima, štampanim i elektronski. okom ovog perioda
su 29 javne aktivnosti bil kao komunikacija, informacija, mišljenja , povratnih informacija,
sastanaka, treninga, koji se objavljuju na sajtu APK, a neki od njih su objavljene u medijima.
Veoma veliko interesovanje medija i javnosti je izražena povodom objavljivanja izjava
imovine visokih javnih zvaničnika koji se desilo u martu, kao što je slučaj sa konferencijom
za štampu povodom objavljivanja godišnjeg izveštaja godine 2011.
8.3 Pra enje medija
U tom kontekstu, Kancelarija za odnose sa javnošću i medija je fokusirana u dva pravca:
jedan je da po prvi put u 2010, prikupljeni su u obliku knjižice , novinski izvetajiu kojima su
predstavljeni rad Agencije su mediji predstavili rad Agencije za borbu protiv korupcije od
formiranja do 2011 godine, a drugi pravac praćenje medijskih članaka koji se bave
izveštajima u vezi sa navodnim korumpiranim aktivnostima od strane pojedinaca u javnim
institucijama. Nakon spisi odražavaju sve mesece, institucija i priroda navodnih aktivnosti
korupcije tokom 2011. U nastavku prikazujemo sva pisanja prema mesecima, institucijama i
prirodi navodnih koruptivnih aktivnosti u toku 2011.
Januar 2011
- Tokom ovog meseca bilo je 12 članaka za korupcione afere,gde su se novine bavile raznim javnim
institucijama;
- zveštaji revizije su bile tčke gde su se novinari najviše fokusirali. enderi su takođe bili na fokusu
medija;
Februar 2011
- U ovom mesecu bilo je 19 članaka za razne korupcione slučajeve po javnim institucijama, gde
posebno kritikuju tužilaštvo i sudovi Kosova.
Pisanja za koruptivne sumnje su bile one za NVO. Zloupotrebe u javnim institucijama, kao iza
ministarstvo zdravstva i policije.
- Ostali članci se tiću koruptivnih afera po bolnicama i u EKK.
Mart 2011
- Tokom ovog meseca objavljena su 17 članka koji se odnose ekskluzivno anonimnim izvorimaiz
EULEX-a o mogučnosti istraga ili i hapšenjima ”velikih riba”. Osim ovoga su mediji izveštavali i za
sumnje u vezi zloupotreba ili korupcije javnih zvaničnika.
April 2011
- Tokom ovog meseca objavljeni je 23 pisanja za aktivnosti APK. Članci o korupcionim sumnjama koji
su bili u fokusu medijskog tretmana, bili su istraga u vezi problema guvernera banke gde su mediji
izveštavali svakodnevno i svaki moment za događaje ili najveće istrage u ovoj godini.
Maj 2011
27 izveštaja. Svi ovi izveštaji su bili fokusirani na največa javna preduzeća kao EKK,P K, inistarstvo
zdravstva, opštine i dr.
Juni 2011
- Tokom ovog meseca bila su 4 članka .Nije bilo neke posebne aktivnosti u vezi izveštaja o
zloupotrebama.
Agencija protiv Korupcije
39
Godišnji Izveštaj 2011
Juli 2011
- Tokom ovog meseca objavljena su 6 pisanja. Niz pisanja o upadu u PTK za nekoliko visoka
zvaničnika. Nivo izveštavanja medija o korupciji da bude veči tokom godine. Pisanja su se odnosila
na zloupotrebe u EKK i PTK. Za dalje, izveštaji revizora za centralne institucijeod strane medija su bili
u fokusu oštrih kritika o ovim poslednjima za nalaze u procedurama tenderisanja i nabavki u ovim
institucijama, a koje je objavila Kancelarija Generalnog Revizora u svom izveštaju.
Avgust 2011
- Tokom ovog meseca objavljena su 12 pisanja. Večina članaka se tiću o broju visokih zvaničnika koji
su pod istragom EULEX-a. sto tako izveštaji revizora su nalazi sa većim otkrićima gde su mediji
izveštavali o zloupotrebama.
Septembar 2011
- Tokom ovog meseca bilo je 16 članaka; ediji su se u njihovim izveštajima odnosile na izveštaje
Generalnog Revizora za prekršaje u svim javnim institucijama. Mediji su izveštavali o zloupotrebama
po kompanijama osiguranja, u inistarstvu zdravstva i istrage za nabavke oružja i hapšenja visokih
zvaničnika u policiji.
Oktobar 2011
- U ovom mesecu bilo je 9 članaka; Izveštaji su se odnosili na pretenzije medija za zloupotrebe po
opštinama Kosova..
Novembar 2011
- Tokom ovog meseca su objavljena 14 članaka; Medije su uglavnom fokusirane na jedan tender u
inistarstvu Unutrašnjih Poslova, na hapšenja visokih zvaničnika i firme koje su zloupotrebili. Više
Ministarstava su bili objekat sumnje za zloupotrebu fondova.
Decembar 2011
- Tokom ovog mesec objavljena su 16 članaka. I u ovom mesecu su nastavljene sa pisanjem o
problemima oko carine i istrage koje se vode protiv visokih zvaničnika u carini.
8.4 Članci o korupciji u dnevnoj štampi , po mesecima
Tokom 2011 godine, objavljeni su oko 175 tekstova o sumnjama o korupciji. Tabela odražava u
grafičkom obliku broj članaka o korupciji, koji su objavljeni od strane štampanih medija na Kosovu,
tokom 2011 .
Grafika 1: Broj objavljenih članaka za korupciju podeljeni po mesecimaza 2011
16
14
12
9
19
17
16
23
12
6
4
27
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
Agencija protiv Korupcije
40
Godišnji Izveštaj 2011
8.5 Broj članaka o radu Agencije za borbu protiv korupcije
Što se tiče rada APK, ukupno su 129 objavljenih članaka , intervjui, recenzije, i razna
mišljenja o radu Agencija . U smislu procene u smislu pozitivnosti za ove institucije izveštaji
ukazuju
da
preko
80%
tekstova
su
bili
pozitivni
o
radu
APK.
Tabela odražava u grafičkom obliku broj članaka koji su objavljeni u štampanim medijima na
Kosovu, za rad APK po mesecima tokom 2011 .
Grafika 2: Broj članaka dnevne štampe za rad APK po mesecima za 2011.
03
13
Januar
22
12
Februar
Mart
16
21
April
Maj
Juni
13
8
Juli
Avgust
5
4
12
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
8.6 Zvanični veb-sajt
Glavni posao Kancelarije za nformacije je bio održavanje zvaničnog veb-sajta gde je ova stranica
stalno osvežena sa novim vestima za rad i aktivnosti APK. Kancelarija je tokom cele godine
nastavljala da održava službenu stranicu interneta. Preko nje je preneto javnosti sva aktivnost
Agencije. Prvi put, 1 juna 2011 godine publikovane su izjave imovine na službenom veb-sajtu APK.
Kao rezultat velikog interesovanja javnosti za pregled formulara izjave imovine visokih zvaničnika,
stranica interneta APK je imala največi broj posetilaca od 18.000 klikanjau toku dana. Svi
zainteresovani koji će koristiti ovu stranicu imaće mogučnosti da se informišu detaljno o
aktivnostima APK, izjavu imovine, razna obaveštenja, sastanke, istrage, njene zakonske dokumente,
ali i najave za naredne aktivnosti.
Službena stranica APK je www.akk-ks.org .
8.7 Saradnja i druge aktivnosti
APK je redovno negovala duh dobre saradnje sa institucijama, kako domaćim tako i
međunarodnim.
okom 2011, su obavljene studijske posete, konferencije, lokalnih i
međunarodnih, gde su zvaničnici Agencije obogaćivali iskustva u borbi protiv korupcije.
okalni i međunarodni studenti , su nastavili sa izraziom zainteresovanosti za APK . Oni su
nailazili na spremnost direktora i osoblja Agencije, za obaveštenja o radu Agencije
generalno. Za dalji smisao podizanja javne svesti APK je učestvovala u okruglim stolovima
Agencija protiv Korupcije
41
Godišnji Izveštaj 2011
organizovanih u saradnji sa različitim organizacijama, lokalnih i međunarodnih, radi realizcije
jednog od ciljeva APK- podizanje javne svesti protiv korupcije. okom 2011, zvaničnici APK
su učestvovali u preko 26 debata u elektronskim medijima (TV i radio ). U većini ovih
aktivnosti kancelarije za odnose sa medijima i javnosti pružila je adekvatnu podršku za
profesionalnije predstavljanje, i bila je spremna da odgovori na različite zahteve novinara o
inicijativama ili aktivnostima APK.
8.8 Dodela nagrade za novinarstvo
eđu aktivnostima u mesecu decembar, bila je i dodela nagrade za novinarstvo, povodom
eđunarodnog dana protiv Korupcije. Asocijacija Profesionalnih Novinara Kosova i Program
Ujidenjineih Nacija za Razvoj (UNDP), organizovali su ceremoniju dodele nagrade za
novinare koji su najbolje izveštavali na temu borbe protiv i sprečavanje korupcije u toku
2011.
Agencija protiv Korupcije
42
Godišnji Izveštaj 2011
9. LEKCIJE I PREPORUKE
Tokom realizacije svoje misije, Agencija je primetio da neke stvari treba popraviti u
budućnosti, i to u ovim pravcima:

Dopuna pravnog okvira i strateških dokumenata anti-korupcije
 Prošlo je dugo vremena kako su relevantne institucije započele sa procedurom izrade
Zakona za Konfiskovanje movine stečenog nezakonito. Agencija smatra da
donošenje ovog zakona koji određuje kriterijume, procedure i ovlašćenja za zaplenu i
konfiskaciju nezakonito stečene imovine. To je stvar koja se treba što pre desiti.
Ovim Zakonom se uređuje oduzimanje ilegalno stečene imovine pre stupanja na
snagu ovog zakona;
 sa kosovskim zakonodavstvom nije sankcionisano pitanje lažnih podataka o imovini .
Stoga je neposredno pitanje kojem se lažna izjava imovine definiše kao krivično delo
u Krivičnom zakonu Kosova;
 Krajem septembra 2011, stupio je na snagu Zakon o deklaraciji , poreklu i kontroli
imovine visokih javnih zvaničnika. ako naslov ovog zakona pominje tačnu izjavu
porekla imovine visokih javnih zvaničnika, ni u jednoj odredbi se ne reguliše izričito
pitanje porekla imovine. Bilo bi dodatna vrednost kada bi se ovaj zakon dopunio
regulisanjem pitanja autentičnosti porekla imovine;
 U novembru 2011, Agencija je pripremila Projekat Strategije i Akcioni Plan Protiv
Korupcije za period 2012-2016. Značajno je da se ovaj dokument sprovede u što
kraćem roku. Ovo iz razloga što bi sprovođenje iste u predviđenom roku, uticalo
pozitivno na tačnu realizaciju zadataka kosovskih institucija što se tiće
antikorupcionih napora koje se traže od Evropske Zajednice , preko zveštaja o
Progresu.

Dodatna stimulacija za osoblje
 Agencija ima prirodu specifičnih poslova kojim se mogu suočiti sa opasnim
preprekama. Kao posledica ovoga, APK je mnogo puta suočena sa udaljavanjem
njenog profesionalnog kadra, pošto je njihova procena bila da je opasnost u toku
vršenja dužnosti veća nego što su beneficije. Veći deo osoblja več je steklo nekoliko
godišnje iskustvo u Agenciji.
Agencija je mnogo investirala na dizanje njihovih profesionalnih kapaciteta. Da bi
održavali konstantno i trajno osoblje , potrebno je da APK ima mogučnost davanja
beneficija za osoblje , kako bi imali stimulaciju i veću snagu ka što uspešnijoj
realizaciji svoje misije.
Agencija protiv Korupcije
43
Godišnji Izveštaj 2011
Direktor Agencije
10. ANEKSI
Aneks I
Viši Službenik/ca za
Odnose sa Javnošću
Direktor
Departmana
Istrage
Divizija Istrage
Šef Divizije
Pet Viših
Službenika
Izvršna Službenik/ca
Administrativni
Službenik/ca
Divizija
Zakonodavstva i
Edukacije
Šef Divizije
Tri Viša
Službenika
Menađer Nabavke
Direktor
Departmana
Sprečavanja
Divizija
Nadzora
Imovine i
Poklona
Šef Divizije
Tri Viša
Službenika
Administrativ
niSlužbenik/c
a
Divizija
Sprečavanja
Sukoba Interesa
Šef Divizije
Tri Viša
Službenika
Agencija protiv Korupcije
44
Viši Službenik/ca za
Arhive
Direktor
Departmana
Administracije
Divizija Opštih
Poslova
Šef Divizije
Viši Službenik za IT
Viši Službenik za
Buđet i Finansije
Viši Službenik za
Prijem/Logistiku
Administrativ
ni
Službenik/ca
Divizija
Personala i
Prevoda
Šef Divizije
Viši Službenik za
Prevode
Albanski/Srpski
Godišnji Izveštaj 2011
Aneks II
Izveden iz stranice 19 sveobuhvatnog izveštaja
Br
SUBJEKTi
IZVEŠTAJI
DA
I.
POLITIČKI SEKTOR
Kabinet Predsenika Vlade
NE
DA
II.
LOKALNA UPRAVA
Ministarstvo Lokalne Administracije
DA
III. CENTRALNA JAVNA ADMINISTRACIJA
Ministarstvo Javne Administracije
DA
Ministarstvo Pravde
NE
Planiranje prostora i sredine
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
DA
Poreska Administracija Kosova
Poreska Administracija Kosova
DA
Zdravstvo i socijalne usluge
Ministarstvo Zdravstva
NE
inistarstvo rada i socijalne zaštite
NE
Edukacija
Ministarstvo Obrazovanja,Nauke i Tehnologije
NE
Javne Nabavke
Regulatorna Komisija Javne Nabavke
DA
IV. MONITORING AGENCIJE ZA SPROVOĐENJE ZAKONA I PRAVOSUĐE
Agencija protiv Korupcije
DA
Policija Kosova
DA
Tužilaštvo
DA
Sudski i užilački Savet Kosova
NE
Sudski Institut Kosova
DA
Policijski Inspektorat Kosova
DA
V. JAVNE FINANSIJE I NJIHOVO MENADŽIRANJE
Ministarstvo Finansije
NE
Kancelarija Generalnog Revizora
DA
Carine Kosova
DA
VI. PRIVATNI SEKTOR/AKTIVNOSTI POSLOVANJA
Ministarstvo i Industrije
NE
Privredna Komora Kosova
NE
VII. CIVILNA DRUŠTVA
AGPK
NE
FOL
NE
KDI
NE
Tabela A1: Nazivi kontaktnih tačaka (subjekti) koji su izveštavali i koji nisu izveštavali u vezi sprovođenja Akcionog
Plana za period januar-juni 2011.
Agencija protiv Korupcije
45
Godišnji Izveštaj 2011
Aneks III
Izveden iz stranice 19 sveobuhvatnog izveštaja
Br
SUBJEKTi
DA
II.
POLITIČKI SEKTOR
Kabinet Predsednika Vlade
Izveštavanje
NE
DA
II.
LOKALNA UPRAVA
Ministarstvo Lokalne Samouprave
DA
III. CENTRALNA JAVNA ADMINISTRACIJA
Ministarstvo Javne Administracije
DA
Ministarstvo Pravde
DA
Planiranje prostora i sredine
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
DA
Poreska Administracija Kosova
Poreska Administracija Kosova
DA
Zdravstvo i socijalne usluge
Ministarstvo Zdravstva
NE
inistarstvo rada i socijalne zaštite
NE
Edukacija
Ministarstvo Obrazovanja,Nauke i Tehnologije
DA
Javne Nabavke
Regulatorna Komisija Javne Nabavke
DA
IV. MONITORING AGENCIJE ZA SPROVOĐENJE ZAKONA I PRAVOSUĐE
Agencija protiv Korupcije
DA
Policija Kosova
DA
Državno užilaštvo
DA
Sudski i užilački Savet Kosova
DA
Sudski institut Kosova
NE
Policijski inspektorat Kosova
DA
V. JAVNE FINANSIJE I NJIHOVO MENADŽIRANJE
Ministarstvo Finansija
DA
Kancelarija Generalnog Revizora
NE
Carine Kosova
DA
VI. PRIVATNI SEKTOR/AKTIVNOSTI POSLOVANJA
Ministarstvo Trgovine iIndustrije
NE
Privredna Komora Kosova
NE
VII. CIVILNA DRUŠTVA
AGPK
NE
FOL
NE
KDI
NE
Tabela A2: Nazivi kontaktnih tačaka (subjekti) koji su izveštavali i koji nisu izveštavali u vezi sprovođenja Akcionog
Plana za period juli-decembar 2011.
Agencija protiv Korupcije
46
Godišnji Izveštaj 2011
Aneks IV
Izvedeno iz stranice 46 sveobuhvatnog izveštaja
SPISAK OBUKA 2011
Br .
Vrsta obuke
Organizuje
Mesto
Datum
ILDKP-RACI
Tirana
19-22.01.2011
2
PUK
FLSA
Priština
Ohrid
27.01.2011
03-06.02.2011
3
2
KMI
Crna Gora
Ohrid
22-25.02.2011
03-06.03.2011
2
2
KMI
Ohrid
03-06.03.2011
1
FLSA
Ohrid
17-20.03.2011
3
IKAP
Priština
29-30.03.2011
1
IKAP
Priština
14-15.04.2011
1
IKAP
Priština
14-15.04.2011
1
KMI
Struga
20-23.04.2011
1
ReSPA
IKAP
MDA
IKAP
Crna Gora
Priština
Struga
Priština
IKAP
Priština
17.
18.
19.
Procedure i donošenje odluka u EU
enađiranje javnimfinansijama
Formiranje Opisa dužnosti na poslu
IKAP
Training Class
IKAP
20.
Službeno menađiranje Dokumenata rema
aže im a onom i međunaro nim
standardima
FLSA
Priština
Durrës
Priština
Priština
Priština
Durs
26.29.04.2011
27-28.04.2011
27-29.04.2011
27.04.2011
03.05.2011
29.04.2011
03.05.2011
05-06.05.2011
23-26.06.2011
24-28.06.2011
3
1
1
1
16.
Conflikt of Interest Prevention, Tools and
Measures
zveštaj kupovine iznad 500 euro
Uredba o radnim odnosima Prema novom
zakonu u Republici Kosovo
Dobro upravljanje i borba protiv korupcije
Regrutovanje/Zapošljenje judskih zvora
po novom zakonu za civilnu službu i onog o
radu republike Kosova
Upravljanje i sprovođenje javnih izdataka po
budžetskim organizacijama na Kosovu
Izazovi u implementaciji novog Zakona o
javnim nabavkama u Republici Kosovo
Komunikacije sastavljanje pisama u državnoj
upravi
Organizacija , timski rad i upravljanje
vremenom
Pravni akti EU: osnovno i sekundarno
zakonodavstvo
Jačanje profesionalnih kapaciteta u oblasti
nabavke , izbegavanje sukoba interesa
,sprovođenje ugovora
Anti korupcija u oblasti Javne Administracije
Razvoj i sprovođenje javnih politika
Javne Nabavke i Izazovi
Glavne odlike Zakona br. 03/L-149 za civilnu
službu Republike Kosova
Izrada sistema plata
30.0603.07.2011
2
Durs
21-24.07.2011
3
Priština
Priština
02.09.2011
12-13.10.2011
1
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
21.
ehnike izrade Zakonodavstva i Važeći
FLSA
zakon na Kosovu
22. Modul troškova
MEF
23. Pravilnik br. 05/2011,br. 06/2010 i br.
IKAP
04/2011
Tabela A3: Pohađanje obuka od zvaničnika APK, tokom 2011.
Broj zvaničnika
1
1
1
1
Kliknite ovde da bi se vratili na početak izveštaja!
Agencija protiv Korupcije
47
Download

Direktor Agencije - akk