U skladu sa clanom 9. Statuta Udruzenja "Srpsko drustvo istrazivaca raka" Skupstina Udruzenja
donela je sledecu
Beograd, 28.04.2011.
Broj 20/8
Odluku 0 izboru
clanova Upravnog odbora
Skupstina "Srpskog drustva istrazivaca raka" je na trecoj sednici oddanoj 28.04.2011. godine
usvojila predlog 0 prosirivanju sastava Upravnog odbora na pet Clanova.Za nove Clanove Upravnog
odbora izabrani su dr Gordana Bogdanovic, visi naucni saradnik i dr SneZana Susnjar, naucni
saradnik.
Clanovi Upravnog odbora SDIR su:
1. Dr Zorica Juranic, naucni savetnik - predsednik Upravnog odbora
2. Dr Tatjana Stanojkovic, naucni saradnik - podpredsednik Upravnog odbora
3. Dr Zora Neskovic-Konstantinovic, naucni savetnik
4. Dr Gordana Bogdanovic, visi naucni saradnik
5. Dr Snezana Susnjar, naucni saradnik
Download

Članovi UO SDIR