O Kersin
20]
3
iER
2R
0A
vM
u*EU
A
m
£M
vaCA
A
'tG
A
S
030
T.C
GÜLNAR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:58552983-499-
27/01/2014
¿ ¡3 < D
Konu :BT Rehber Öğretmen
Görevlendirilmesi
MÜDÜRLÜĞÜNE
GÜLNAR
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22/01/2014 tarih ve 307476 sayılı “BT Rehber
Öğretmen Görevlendirilmesi” ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EKLER:
1-Bakanlık Yazısı( 5 Sayfa)
2-BT Rehber Öğretmen İhtiyacı Olan
Okul Listesi
3-BT Rehber Öğretmenliği Görevlendirme
Başvurn Formu
DAĞITIM:
Her Tür ve Dereceli Okul Müd.
Hacıpınar Mah. Atatürk Cad. Ziraat Bankası Karşısı Kat 2-3 33700 Gülnar/MERSİN
Telefon
: (324) 751 7870
Faks
: (324) 751 76 22
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : gulnar.meb.gov.tr
1/20 İ l
aÎk a m u ğ i n
J
mı
a) Bakanlığımız Yeni
Uırihli vej 16791 sa
b) Valilik Makamının
e 24608^8 safili Onayı
: 1
B İkm ılığııjıız, E ğ iim T c^K lojıleb-ii G e n ll i M udlırliığünün
);S+İ bilgisayarlı B T sınıfı bulunan - Ş k u l l a S û k u lf llügisaM ı
:g0 fc v le ıi;d iri!tn c |i||n yapılm ası istenm iş olup, ilgi (b) V alilik (uhf
l r<İmıatör,:Çğretüiciı görev lendirilmçşsi y aj jı Imıjitı, î j
•
fijğ
§§•
a|
9
S j
¡.¡¡jf
ligıtııiı Ö ğretim in aksatılm am ası am acıyla Okul B ilgisayar F f jır
gprev sürelerinin. eğilim , öğretim
M 'ifîiinülm ektedır.
yıl ilin
ikinci
yarıM nin
ftjjpır
'etmeklerinin
ü
uzltılmipt
■ialcn okul bilgisayar formatör öğretmen blanüjHlörev y panlaf’dan göre
islemeyenlerin
dilekçelerinin 03'02/2014 tarihine kadarı M üdürl¿gündüzj13ilgi; llc
i m
iğ ıtim Tcknolojılîeri Şı|bâsinc gönderilmesi,
™
:iMm
mMu ı
imm§
Bm f
‘j r Si
¡SjnT
ılardai bilicini teknolojilin rejhber öğrejjneni ollrak yet i g ö |e v
'02/21
'retm ğnfcrm s
lerilmesj
üdünüğümüz
Zi vc
egım o1
.ak.Yazılı vc ekleri ( 5 sayfa)
T R e h b ir Ö ğ re Jtıe n İhtiyacı Oj
— -------------- _— — —.........jgp
.... ı-------t~~w~----- ----------- t l |
j8
J ||
Û V O i 'l i i-l-l
ftıı İKİgc, 507ü şayilı LiickLronik İmm/Kuf)ununun 5 inci matlricgi gcrçgiıı« tgüvenli
eld I r ç n ılk
Evr.'ik teyidi htt(^jvralc!iiııjgu.i'ncb.ş<>|,^rircsim!cn jb80d-d|İ3^2al -ab :64ö57 köciu ic yapı
■
*
—I
m
®
m
m
m
I
m
■
m
■
■
■|
I:$
ımıslır
M İU İE Ğ
Yenilik ve Egiti^o Ti
a lı
kAKANUÖI
illeri ûenel Müdiiıli
İL <$■... /09/ 2012
: B.08.0.YET.0.10,04,00-903.
Konu : Bilişim Teknolojileri.
Rehberliği Görevi
. VALİLİĞİNE
(Müdürlüğü)
!;
|
Fatih Projesi, eğitim ve öğrctimci fir&rt eşitliğim ve BT araçlarının öğı|e:înme ve
<rç-ğaMa hitap, edecek şekilde derslerde etkin
d|retm e sürecinde ciaha fazla dur
aiıaya konulmuştur.
ijullamİmasım sağlamak amacıyla u;
Uygulama planı doğmİtusunida proje öncelikle ortaöğretim okullannda [başlamış
(Jıse, an ad olu lisesi, fen lisesi, sosyJliUjjml'Şr lisesi, imam hatip lisesi), bu okullarımızın
îtuirulumlan tamamlanmış, sırasıyla diğer
lllyük çoğunluğunda etkileşimli tah
kullarımızın da kuralumlan
Fatih Projesi ile tüm siniflurirfuj bilişim teknolojileri araçlar, kurulşnaktadır.
ive- sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve
âjuuflanmıza kurulan bu donanım!
cull&mım bilişini teknolojileri konusunda
İdi
i grencilerimiz tarafından etkin bıı şe
fgretmen ve öğrencilerimize yönelil; feh e rik ihtiyacın? ortaya ¡çıkarmaktadır. Bu nedenle
Bilişim Tekriolojileri öğretmenleri tarafı lan yürütülecek olan ÖT ¡Rehberliği görtevi önem
f a z etmektedir.
Öğretmen ve öğrencilerimize ■bilişitn teknolojileri fconusünda rehberlik yapacak
ğretrnenJerin aşağıda belirtilen esas ai db^niltusuıida görevlendirilmeleri gerekm îktedir
1, Fatih Projesi kapsamında doriıhup kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette
en az bir Bilişim Teknolojilep sgııfr (Bilgisayar Laboraüıvan) bulunan örgün
eğitim okullarına Bilişim ■Teknolojileri Rehber Öğretmeni görevlendirmesi
yapılacaktır. Görevlendirmelerde proje kapşammdja donanım kuruluma
tamamlanan okullara 8 licetttc ver Jeetek, bu okullarda İhtiyaç varken diğer
okullara görevlendirme yapı!may:ıcûfctır.
2. Bu görevi yapacak öğre meriler ö lu iia rm d a v ar dian der« görevini yerine
getirdikten sonra kalan zajııiandit bu göfevi yürütecektir. Görev cni
öğretmenin yerine kesini, kle
L!- öğretm
----’ etm
* e yoluna
;!i v*—1
ey-a başka bir
en--talep
gidilmeyecektir.
!
Bilişim teknolojileri reh b erliğ i görevi, bilişim teekbolojîîeri öğretmenleri
tarafın d an yürütülü r. Öilişiln t<sfcnolojİleri öğrejîmem bulunmaması veya
rehberlik İhtiyacının neyem ^İlişim teknolojiİej
öğretmeni/öğı stmenieri
tarafından karşılanamaması duru.tmn.da kendi brı «şiarında di rs açığı
oluşturm ayacak şekilde sıras^yli ii tekli diğer branş ¡öğretmenlerinden;
a) Mezuniyet alanı i|ibarj ılc bilişim teknolojileri öğretmeni olarak
atanabilecek olanlar,
b) “Eğitici Bilişim Tekaölool leri form atör Öğretmenliği11 görevini Bakanlık
onayı ile en az 6 (altı' ay s ire ÜÇ yürüttüğünü belge endiren öğretmenler.
/T s
Aynrıtılı bi)g»için
Tel
Faks
E-pcata
Internet adresi
; Erdsğân PETÛK
(0St 2) 2963400/954
: (û Î12) 223222É
: e g t e k g m e b gcrv tr
: htlp;//egKek,meb.8ovır
: h ttp ;//fatliıpra jsett.m e )-£pv.t|
Y srıilik V o E jİh'ff) T ftk,iöJojîJed O a n el ¿üjdü/i&j!)
Töfcnjikoktılıar — A N K A R A
06Î00
r*İThÛf«LKîİi'lÎlliî UM
MİLLÎ E G Jîlty $A K A N U öl
ileri Genel Müd 'lüğü
Yenilik ve.EğitİmTi
i:
5 ayı | ;B.08.0 Y ET ,0.10,04.00-903.99/,
? x /0 9 / 2012
Konu : Bilişim Teknolojileri
Rehberliği Görevi
c) “Bilişim Teknolojileri: ı' Röh^ei öğretmenliği Kursu” nu biş;a n ile
tamamladığım b e lg e le rim i Öğretmenler*
tğ r«
hizmctiçi kursunu başarı İle
d) Bilişim teknolojileri f0rm^tÖi Öğretmenliği
tamamladığını en az * D<‘'
^ tek wbiı
:1 l—
lJ~ ile 1belgelendiren
—1-Lİ-'— —
eksen) saatlik
belge
Öğretmenler,
İoktona yapan ogrethiénler,
Bilişim
teknolojileri
c)
tezli veya tezsiz yüksek îisar s yapan
Í) Bilişim teknolojilerij alî
öğretmenler,
■M:
bilişim teknolojileri rdhbeıtliği -revini yürütebilirle^
«Ol “Sınıf
aQm«f öğretmeni
' Aİ«t1
anjiöğretmenlere bu görev verilmeyecek, ancak
14. Branşı
Unda görev verilebilecektir* ,
Öğretmenin norm fazlası ¿lûı;
ejin aynî şartlan taşıması halinde sııjasıyla;
5, Görevi yürütecek istekli öğrı
a. Doktora yapanlara,
b. Yüksek lisans ya]
p olanlara,
c. En fazla hizmet p
ifemetiçi eğitim fâaliyetlerinden toplam kurs
d. Bilişim alanında
saati sayısı fazla
öncelik verilece
tmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırlan
BT Rehberliği görevi ön
cjrevtendime
şartlandı taşıyan birden, çok BT
içinde yapılacaktır. O!
okulundaki eğitil»-!iğretimi aksatm ayacak
öğretmeni bulunması durbrtr
ika okullara görevlendirme yapılabilecektir,
şekilde aynı ilçede ihtiyaç'öl
btlyükşehir merkez ilçeleri arasında da,
İlçede ihtiyaç olmaması İdi
evlendirme yapılabilecektir,
başvuranın talep etmesi hklî:
ile yapılacak v e: görev öğretmeni^ haftalık
BT Rehberliği görevi valili
ders çizelgesinde “BT Re&ıfc
8, BT Rehberliği görevi eşitim
eğitimi [öğretimin yapıldığı saatlerde yapılacak, her bir
eti görevlendirilebilecektir. Normal eğitim
devre için (Sabah-öğle) .ay*
yapan okullarda 1 (bir), jildli fcğittni yapan okullarda en fazla 2 (iki) öğretmen
görevlendirilecektir. 2 (iki) Öğreîmen görevlendirilen okullarda, haf:alık ders
çizelgesinde aynı ders saatinde birden fazla ö ğ re te n e BT Rehberliği görevi
verilmeyecek şekilde der£ dağıttın çizelgeleri hazırlanacaktır.
9. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır.
10. Özerlerinde asaleten, vekâlet vıpyji geçici görevlendîım eyle yönetici lik görevi
bulunanlar, valilik oluhıyl^ gpçşci veya süıökli başka bir görev İçin
görevlendirilenler bu görevlerinden afynlmadıklan'sûrece, ayrıca sozleşmei
öğretmenler ve asker öğretmenler, 3İli$kû teknolojileri rehber öğretm îni olarak
görevlcndirilmeyecektir.'
11. BT Rehberliği görevini j yünden. dğretmenlere Ek* i [de belirtilen görevlerin
dışında nöbet görevi de djâhîl btmikj üzere başka bir görev verilmeyecektir
Aynrrtflj bilgi İçin
Tel
Fak»
E - po»t 4
IntematadfMi
; erdejan PETOK
; (0 312) ÎK94-S-0/9
: (0 512)2232226
: 9f llt e k @ m « B ,flov.tr i
: hlu>://#giteit.mel).9a>tı'
: httpı/ZfslihpfojMİ.meiı.s
Yenilikw E&ltirp. T«kr«lojltert G»/ıai MûdoriügU
06500Tetokokullmr ••ANKARA
HffWfií
İ! juj»i
.
i I
■ı
j ! jjjir.'Ç.İ
M ÎL IJıE Ö fîM İA K A N L IĞ Î
Yenilik ve Eğiıirk Telnoİojjileri Genel Müdürlüğü
ı
i
ayı
;B.08.0.YET.0.10.04.
■
,77!
/O?/2012
S'onu : Bilişim Teknolojileri
Rehberliği Görevi
12. BT Rehberliği görevini ¡yürî^c^k öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten
itibaren ilk 15 (onbe$) gün |:)$eı|sjnde yıllık çalışina planı hazırlayıp okul
müdürlü ğür-s sunarak uygulajjnây^ koyarlar. Çalışrna planı E k -l’de belirtilen
görevleri kapsayacak şekilde] hazıriaıur, Görevlendirilen öğretmenin ıplana
uygun olarak çalışması okjuî mfo|üflüğühün sorunduluğurıdâdır.
Bu sebeple; herhangi bir aksamaya mjütal verilmeden iBT Rehber öğretm eden
¿ikandaki esaslar doğrultusunda, Ekİ-l ’de? beiiıtiierı görevleri yerine getirmek içim her yıl
yalîlikJerce t Dönem ve II. Döueışı oİıjİâkjöjEere yılda iki k&» M illî Eğitim Bakanlığı
v önetici ve •öğretmenlerinin Ders Ve Bk’öess Saatlerine İlişki^ K araran 16. ¡Maddesi
i üknıti gereğince ek ders ücretleri kaj3ıbi|pûijh bulunduğu okuI/Murjım tarafından Ödenecek
Şekjîde görevlendirileceklerdir.
i Bilgilerinizi ve gereğini önemle ritid e|l
-K.LER
;
• Bilişim Teknolojileri Rehberliği
Yüriitecck öğretmenlerin Görevlerimi
Bilişim Teknolojileri Rehber ÖğrstmefjH
:Görevlendirme Başvuru Formu (1 Isâyija)
DAĞITIM
B Plajın
m
Aynntıli^bflj! için
Ttl
Faks
£ - p o »t*
: EıtJûğsn P£TQK
: (0312) 2889400/ÖSib
: (0 S12)2232226
;
: *â[email protected],V i
http;Weâlte!t_meb,ji>vjti
lntWTXSt<Klre:
t«. ' Mtp-jVtatihpfûiötl.rrıRi? gif.tr
YBnilfc. y*
<ıjH*r. Ceoa M(Mür*Cıİ0
oesao fıskr k j ' 'AftKARA
!
.
^
MÎLLÎ; EĞİ 'İM ¿AK.ANLIĞI
Yenilik ve Egitûh Te fciofbjiieri Genel Müdürlüğü
¡
|
■
dayı i'
i
Konu
I
i
•
ı
% 1 /0 9 / 2012
: B.08.0.YET.Û.10.04.00-903.İ9İ
l
; Biiişİm Teknolojileri
j ;
Rehberliği Görevi
i REHBERLİĞİNİ YÜRÜTECEK
B İLİŞİM TEKNOLOJ
tİERÎN
GÖREVLERİ j
ÖĞRETİVfEÎ
Ti J !
■
■; I
1. Fatih Projesi kapsamında kurulan | f jiebtekili sınıflar ve BT sınıflajnnm ¡amacına
[azıt ve işler durumda üıtulması konusunda
uygun bir şekilde kullanılması, Kuİl
düzenlemeler yapmak» rehberlik ve d ^ ış p a n lık hizmetlerinde bulunmak,
Ç ......... ■
,
•rr*
1 ___ _____,JáÍ; i-1*T' i____ İL i ~
i 1S«,"6*t?*.! U'A-sfîL"i t. -i-S
2 . Kurumun BT araçlarının garanti! ¿ür^sfaie amacına uygun kullanımım sağlamak,
gerektiğinde BT araçlarının garant i ta cip işlemleri konjısun'da ilgili kişilerle
koordinasyonu sağlamak,
^ |! ■
;
J
S
Fatih Projesi kapsamında .kurulan BİT' djbspekll sınıflar ve BT1 sınıflarında kıîlanılan
İşletim Sistemi, veritabam, arıtlvirÜ^ ;p|siraraı, uygulama; gjsîiştime araçlın, ders
(kınm güncel ve işler vaziyette tutulmasında
içerikleri ve benzeri bilgisayar j*rt>;
i'“
! |
:
îıgiİİ kişilerle koordinasyon sağlam; ve rütmeki
ve
eğitim-öğretim
faaliyetlerini
uyumu
H, BT araçlannm derslerde etkin ¿Ulíamjb:
konusunda okul personeline, ög^ehai|drefVe öğrenci velilerine ¡bilgilendirici fâaliyetler
yapmak,
i ;
M;
=| I
i
ı
¿ilişim •teknolojileri donanım ye yjiitüipîanftm Öğrenme; ve öğretme süreçlerinde
kul lam lin asma ilişkin ulusal vejuiu$Ia^a|aiî bilimsel yayınlhnl takip etmek, bu ajanla
ilgili bilgi birikimini artırarak şüıeljüî gbicel tutmak ve bu bilgilerini öğretmen ve
Öğrcncllere aktarmak,
¡ [ i j: |
Derslerin işlenmesi esnasında Bil ılej İlgili karşılaşılan Jsorunlarm çöîülmesini
sağlamak, çözülemeyen sorunla* okoliyon^timîne bildirmek,
Zümre öğretmenler kurulu toplantısındaIB T faaliyetlerine yönelik alman kararların
uygulanmasında kendilerine döşen gıfrpvj.ve sorumlulukları yejine getirmek, |
j
Okulunda, BT araçlarının satıh lalıpjnasıpa yönelik idari Me teknik şartnamelerin
hazırlanması, muayene ve kabiílü \b i i|lémler için kurulacak komisyonlarda görev
yapmak,
i :
I; j
BT
konusunda
düzenlenecek
yarışmalar*
planlamak, organize etmek, yürütmek ve bu
».
yarışmalar için kurulan değerlenjdirmi komisyonlarında görev yapmak»
10 Eğitici Bilişim Teknolojileri FOrma:br Öğretmenleri ile işbirliği ve eşgtidüjn içinde
çalışmak,
İ l . Okul/Kurum web sitesinin hazıirl
ásmdá, yayınlanmasında) ve günce! tutulmasıyla
: !
j !
ilgili web yayın ekibine katılmak ve îktpjlik etmek,
İ 2 . jOkulun bilişim teknolojilerine Vönfe ; d iy e tle r iy le ilgili bilgilerin okul/kurum1web
sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgil m-güncel tutulmasını sağlamak,
i
13 . ¡Bilişim teknolojilerine ilişkin progfi 7 ve projelerde öğrencilere rehberlik yapmak.
A y tıftlıli fciJjl İçin
: £ ro c h a n P S T Û K
T el
: (D Û1 2 ) 2 S Ú Í - W W 5 4 '"
Faka
S-poíta
: (0 312) 2232228
: etgHakfgmiA.göv.if
İrttomoS
; t> U p .ffe jü e k m e f t .a o v tı
httjı:rtfat3h p t o j9 »l,w e Ç ,ı
-Y e n ilik V« EJİtâT! Tökrtûk>)ü6ıi 3 e n e ! M ü d O riO J
O ââO G T e K h iK çh uilîîf - A N K A R A
uniMiMiKteittuMuii::
EK-2
m
m
MÜDÜRLÜĞÜNE
Bilişim Teknolojisen R ehber b ğ r^ ttainjliği Gorgvîctıdirfaıa B aşvuru Form u
T ,d Kjİmlik No
Adbj Soyadı
E-Fpsta Adresi
İletişim Telefonu
* Bplgesinin Tarihi ve Kurs No*su
Terbüilerim dışında bir okutya çalışabilirim
t n Evet
U
□ Hayır
Kaorosunvn Bulunduğu İlçe 1/ Okul
1, '|ercihİBİ 2 ( Üçe / O k u l)
2. Tercihiniz ( îlçe / O k u l )
3, tercihiniz ( Üçe / O kul)
* Bilişim teknolojileri öğretmenleri bu böl Elifeİl öoş bırakacaktır
|
Bakanlığımızın Fatih Projesi ye !tlilişim teknolojileri ite ilgili j projelerinin
yürütülmesinde, görevlendirdiğim oİuldija İtlgisayar destekli ■eğitkuîn yitm em esinde ye
bilişim teknolojileri ile ilgili olarak görevimin ¿ereği olan işleri* hizmetin sürekliliği esasıyla
yürüteceğime, kozanmış oldüğıım bilgi b irim in i ve deneyimimi görev yaptığım okulda jgitim
ve p|retim in kalitesinin aıtmkn&sı kohüsuii4â ¡îk^üaiîâcağıraı kabul ve
--- taahhüt ederek,
- J -*>- bilişim
*****"*•“
tekaoSo jileti rehber öğretm enliği görevini kab; ılj ediyorum.
..... /..../2 0
İmza
S.NC İLÇE ARI
KURUM KODU
1
AKDENİZ 709968
Ersoy Ortaokulu
l
AKDENİZ 710001
Mimar Sinan Ortaokulu
3
AKDENİZ 710010
Mithatpaşa Ortaokulu
i
j
4
AKDENİZ 710136
Mehmet Dağlı Ortaokulu
;
5
AKDEMİZ 713293
Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu
6
AKDENİZ 713321
'Huzurkent Latife Hanım Ortaokulu
I
7
AKDENİZ 713331
Huzurkent Kazım Karabekir Ortaokulu
18
AKDENİZ 713342
Huzurkent Atatürk Ortaokulu
9
I
;
;
AKDENİZ 713367
je n itaşke n t Yusuf Bayık Ortaokulu
10 AKDENİZ 713405
Yakaköy Ortaokulu
11 AKDENİZ 713420
Kürkçü Abdulkadir Perşembe Vakfı Ortaokulu
12 AKDENİZ 713437
Kazanlı İsmail Kurtuluş Ortaokulu
13 AKDENİZ 713451
Kjaracailyas Ortaokulu
14 AKDENİZ 713454
İbrahim Rencuzoğullan Ortaokulu
15 AKDENİZ 713563
16 AKDENİZ 713586
Sösyal Hizmetler Ortaokulu
17 AKDENİZ 713597
Güney Ortaokulu
18 AKDENİZ 713606
Çây Mahallesi Ortaokulu
19 AKDENİZ 713623
Ulubatlı Haşan Ortaokulu
20 AKDENİZ 713642
Güneş Ortaokulu
21 AKDENİZ
Ahmet Şimşek Ortaokulu
713664
—— -î----1
“'J. i ■
1
Halil Akgün Ortaokulu
22 AKDENİZ 713665
Gazipaşa Ortaokulu
23 AKDENİZ 713675
Fatih Ortaokulu
24 AKDENİZ 749598
Yeşilçimen Kanuni Ortaokulu
25 AKDENİZ 967724
Kız'Teknik ve Meslek Lisesi
26 AKDENİZ 976877
Adanahoğiu Reşit Can Ortaokulu
27 ANAMUR 700837
Orta köy Hidayet Sinanoğlu Ortaokulu
28 ANAMUR 700864
Kalıjnören Ortaokulu
29 ANAMUR 748386
Zeh|ra M arulyalı Yatılı Bölge Ortaokulu
30 ANAMUR 963203
Ana;mur Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
31 ANAMUR 974988
Vakjfbank Atatürk Ortaokulu
32 BOZYAZI
708413
Yunjjs Emre İmam Hatip Ortaokulu
33 BOZYAZI
708416
Şehit Murat Namdar Ortaokulu
34 BOZYAZp 708437
Bozyazı Ortaokulu
35 BOZYAZI
708525
Kökobast Ortaokulu
36 BOZYAZI
708700
Gazi Ortaokulu
37 BOZYAZI
[713661
Vali Çetin Birmek Ortaokulu
38 BOZYAZI
713680
Tekmen Ortaokulu
39 ÇAMLIYA') 724153
Atatifrk Ortaokulu
40 ERDEMLİ 703429
Kocahasanlı Ortaokulu
41 ERDEMLİ 703752
Mehmet Akif Ersoy imam Hatip Ortaokulu
42 ERDEMLİ 708063
Tömük Yeşildere Ortaokulu
13 ERDEMLİ 708073
Sinan|Suverîr Ortaokulu
1
1
44 ERDEMLİ 708100
General Vali Ömer Lütfi Hancıoğlu Ortaokulu
45 ERDEMLİ 708139
Hürriyet Ortaokulu
46 ERDEMLİ 708145
Cumhuriyet Ortaokulu
47 ERDEMLİ 708176
Barbaros Ortaokulu
48 ERDEMLİ 744301
Arpaçbahşlş Yardımcılar Ortaokulu
49 ERDEMLİ 749091
Kargıpman imam Hatip Ortaokulu
50 ERDEMLİ 749133
Mustafa Kayışoğlu Ortaokulu
51 ERDEMLİ 974Ü43
Mersin Erdemli Otelcilik ve Turizm Meslek Lises i
52 ERDEMLİ 974407
Erdemli Tarım Meslek Lisesi
53 GÜLNAR
703216
Zeyne Ortaokulu
54 GÜLNAR
703221
Kuskarı Ortaokulu
55 GÜLNAR
703258
Atatürk Ortaokulu
56 GÜLNAR
748213
Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu
57 GÜLNA R 751625
Gülnar Kız Teknik ve Meslek Lisesi
58 MEZİTL
707852
Tepeköy Ortaokulu
59 MEZİTL
707862
Tece Ortaokulu
60 MEZİTL
743699
Davultepe Atatürk Ortaokulu
61 MEZİTL
743784
Şehit Fatih Soydan Ortaokulu
62 MEZİTL
967726
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
63 MUT
^707731
Göksu Ortaokulu
64 MUT
707782
Şehit İbrahim Soysal Ortaokulu
65 MIJT
707790
Sedat Damburacı Ortaokulu
66 MU7[
707807
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
67 MUT
707810
Kazım Yaprak Ortaokulu
68 MUT
707814
Şehit Ahmet Ersoy Ortaokulu
69 MUT
707820
Mut Karacaoğlan Ortaokulu
70 MUT
707832
Gazı Ortaokulu
71
MUT|
707843
Cumhuriyet Ortaokulu
11
MUT
748214
Mareşal Fevzi Çakmak Yatılı Bölge Ortaokulu
73 SİLİFKE
365590
Silifke Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
74 SİLİFKE
715431
Atatürk Ortaokulu
75 SİLİFKE
715703
5eyfettin Tatoğlu Ortaokulu
76 SİLİFKE
715753
Şehit Yarbay İlhan Akgün Ortaokulu
77 SİLİFKE
715812
TOK! Ortaokulu
73 SİLİFKE
727476
Şehit Ragip Köse Ortaokulu
79 SİLİFKE
727489
Taşucu Ortaokulu
80 SİLİFKE
727493
Susanoğlu Ortaokulu
81 SİLİFKE
727527
Narlıkuyu Ortaokulu
82 SİLİFKE
72.7573
Kapızli Ra sim Bozbey Ortaokulu
83 SİLİFKE
727609
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu
84 SİLİFKE
727611
Cengiz Topel Ortaokulu
85 SİLİFKE
727616
Atayurt Ortaokulu
86 SİLİFKE
962998
Silifke Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
87 SİLİFKE
967359
K z Teknik ve Meslek Lisesi
88 TARSUS
157786
Kik Teknik ve Meslek Lisesi
39 TARSUS
723009
Çukurova Sanayi Ortaokulu
90 TARSUS
723188
Haşan Ali Yücel Ortaokulu
91 TARSUS
723219
İbrahim Kozacıoğiu Ortaokulu
92 TARSUS
723231
istiklal Ortaokulu
93 TARSUS
7232.42
Kşsım Ekenler Ortaokulu
94 TARSUS
723286
Sadık Eliyeşil Ortaokulu
95 TARSUS
723304
Şehit Yurdakul Aican Ortaokulu
96 TARSUS
723308
Turgut İçgoren Ortaokulu
97 TARSUS
723598
7Ş.Yıl Kocatepe Ortaokulu
98 TARSUS
723612
Ahmet Zeki Şanlı imam Hatip Ortaokulu
99 TARSUS
727375
Yenice Atatürk Ortaokulu
100 TARSUS
727410
Şehit Buminhan Temizkan Ortaokulu
101 TARSUS
727453
Bahşiş Ortaokulu
102 TARSUS
727461
Saime Ö zçürüm eî Ortaokulu
103 TARSUS
727464
Mehm et Akif Ersoy Ortaokulu
104 TARSUS
727466
Li|tfiye Benli Ortaokulu
105 TARSUS
727468
Çağlayan Ortaokulu
106 TARSUS
7 2 76 4 0
Pakize Bayraktar Ortaokulu
107 TARSUS
727642
M ehmet Ram iz Asutây Ortaokulu
103 TARSUS
727644
Kurtuluş Ortaokulu
109 TARSUS
727648
İstanbul Menkul Kıym etler Borsası Ortaokulu
110 TARSUS
727652
Fatih Sultan M ehm et Ortaokulu
111 TARSUS
727654
Fahrettinpaşa Ortaokulu
112 TARSUS
727687
Erkline Boro Ortaokulu
113 TARSUS
727694
Beydeğirmenî Ortaokulu
114 TARSUS
727716
Ayşe Miriei Ortaokulu
115 TARSUS
727718
Ali Oksai Ortaokulu
116 TARSUS
727721
Ahmet Yesevi Ortaokulu
.117 TARSUS
727725
100- Yi! Ortaokulu
118 TARSUŞ
738147
Cı ım hurlyet Ortaokulu
119 TARSUS
7482.15
M . istemıhan Talay Yatılı Bölge Ortaokulu
120 TARSUS
962996
Tarsus Gülserin Günaştı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
121 TARSUS
966362
Tarsus Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
122 TARSUS
973094
İcfal Ekenler Kız Teknik ve Meslek Lisesi
123 TARSUS
974965
Barboros Hayrettin Anadolu imam Hatip Lisesi
124 TORÛSLAI 709277
Candan M erzeri Ortaokulu
125 TORÖSLAİ 710148
Mehm et Akif Ersoy Ortaokulu
126 TÛROSLAI 713275
Zubeyde Hanım Ortaokulu
127 TORÛSLAI 713286
Mersin Ziraat Odası Ortaokulu
128 TOROSLAI 713290
Yusuf Bayık Ortaokulu
129 7CROSLAI 713304
Vali Sabahattin Çakmakoğiu Ortaokulu
X
130 TÛRQSLAI 713308
Yalınayak Ortaokulu
131 ÏGROSLAf 713315
Üstay Ortaokulu
132 TORQSLAÍ 713318
Ali Kuşçu Ortaokulu
133 TÛROSLAI 713344
Osmaniye Ortaokulu
134 TOROSLAI 713384
İnönü ortaokulu
135 TÛROSLAI 713388
Abdullah Günaydın Ortaokulu
136 TOROSLAI 713403
İbrahim Karaoğlanoğiu Ortaokulu
137 TOROSLAÍ 713407
Anafartalar Ortaokulu
138 TOROSLAI 713413
Hüseyin. Özer Merzeci Ortaokulu
139 TOROSLAI 713428
Arpaçsakarlar Ortaokulu
140 TOROSLAf 71343S
Abdulkadir Perşembe Vakfı İmam Hatip Ortaokulu
141 TOROSLAI 7:13438
Arslanköy Ortaokulu
142 TOROSLAI 713488
Bahriye Ortaokulu
143 TOROSLAI 713492.
Buluklu Ortaokulu
144 TOROSLA! 713501
Alsancak Lions Ortaokulu
145 TOROSLAI 713560
Çapar Ayvagediğı Ortaokulu
146 TOROSLAI 713564
Çavuşiu Ortaokulu
147 TOROSLAf 713587
Çağdaşkent Ortaokulu
148 TOROSLAI 743921
DurmuşaÜ Toksoy Ortaokulu
149 TOROSLAI 745940
Selçuklar Ortaokulu
1.50 TOROSLA! 748825
Hoca Ahmet Yesevi imam Hatip Lisesi
1.51 TOROSLAI 751332
Ahjşemsettin imam Hatip Lisesi
152 TOROSLAI 971/01
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
153 'TOROSLAI 976874
Atike Akel Ortaokulu
154 YENİŞEHİF 7143Û0
100. Yıl Akkent Ortaokulu
155 YENİŞEHİF 723814
Perşembe Vakfı Ortaokulu
İ 56 YENİŞEHİF 723853
Ma mık Kema! Ortaokulu
157 YENİŞEHİF 723864
Mehmet Adnan Ozçelik Ortaokulu
158 YENİŞFHİf 727351
Me'cdet Ülger Ortaokulu
159 YENİŞEHİf 738106
Ça rıkaya Ortaokulu
160 YENİŞEh İf 749344
24 Kasım Ortaokulu
161 YENİŞEh İF 749932
Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesi
162 YENİŞEHİF 969342
Merkez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
163 YENİŞEHİf 374185
Şe vket Pozcu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü